• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
คิดได้ ทำเป็น
 

คิดได้ ทำเป็น

on

 • 317 views

คิดได้, ทำเป็น, ผู้บริหาร, ผู้ประกอบการ, ความรู้, ประสบการณ์, Winner, ผู้ชนะ, ...

คิดได้, ทำเป็น, ผู้บริหาร, ผู้ประกอบการ, ความรู้, ประสบการณ์, Winner, ผู้ชนะ, ยุทธศาสตร์, ยุทธวิธี, Defender, ผู้ป้องกันตัว, Loser, ผู้ปราชัย, ผู้พ่ายแพ้, ตัวเลขขาย, เป้าหมายการขาย, ปรึกษาธุรกิจ, แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ, อบรมพัฒนา, อบรมสัมมนา, พัฒนาบุคลากร, ปฏิบัติการ, ความสำเร็จ, ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, บริหารจัดการธุรกิจ, แผนพัฒนาธุรกิจ, แผนธุรกิจ, แผนการตลาด, วางแผนงานขาย, กลยุทธ์ระดับองค์กร, การตลาด, กลยุทธ์การตลาด, ช่องทางการจัดจำหน่าย, เครื่องมือชี้วัด KPIs, ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ, อบรม, ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร, พัฒนาองค์กร, วิทยากรมืออาชีพ, สัมมนา, บริหารลูกค้าหลัก, ทักษะการขาย, เทคนิคการขาย, ทักษะการโค้ช, เทคนิคการโค้ช, ทักษะการเจรจาต่อรอง, เทคนิคการเจรจาต่อรอง, ฯลฯ

Statistics

Views

Total Views
317
Views on SlideShare
317
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  คิดได้ ทำเป็น คิดได้ ทำเป็น Document Transcript

  • www.bizzbackup.co.th Bizz Backup Co., Ltd. 24 Soi Lad Phrao Wang Hin 20 Yak 2, Lad Phrao Wang Hin Road Khwaeng Lad Phrao, Khet Lad Phrao, Bangkok 10230 Tel/Fax: (66) 2931-6654 Mobile: (66) 8-1892-2456คิดได ้ ทําเป็ นการเปลยนแปลงจากปัจจัยตาง ๆ ทเกดขนในแวดวงธรกจ ทําให ้องคกรนัน ๆ ได ้ผลลัพธทแตกตางกน บางองคกรประสบความสําเร็จ ี่ ่ ี่ ิ ึ้ ุ ิ ์ ้ ์ ี่ ่ ั ์ ่ ิ ุ ิ ี ี ่สร ้างยอดขายได ้ มีสวนแบ่งการตลาดอย่างท่วมท ้น ได ้กําไรด ี ผู ้บรหารและพนักงานพบกับความสข ยนดปรดา โลกใบนี้ชางเป็นอะไร ่ ื่ ุ ี ึๆ ทีดดไปหมด บางองค์กรประสบความล ้มเหลว ทําอะไร ๆ ก็ดตดขัด ไมลนไหล ทกคนในทมรู ้สกหดหหอเหยว เสยขวัญหมด ่ ู ี ู ิ ู่ ่ ี่ ีกําลังใจ เพราะผลประกอบการไม่เป็ นไปตามความคาดหวังผู ้บริหาร หรือผู ้ประกอบการมืออาชีพทีมความรู ้ และประสบการณ์ ก็จะนํ าเอาผลประกอบการทังทีด ี หรือไม่ดไปศึกษาทบทวน เจาะลึก ่ ี ้ ่ ี ึ ่ ่ ่ ื่ ิ่ ี่แบบเข ้าถงแกน ทําความเข ้าใจอยางถองแท ้โดยการเชอมโยงสงททําหรอไมทําในอดต ผลทได ้หรอไมได ้ในปัจจุบน และเป้าหมายท ี่ ื ่ ี ี่ ื ่ ัต ้องการในอนาคต วเคราะหทังเขา – คแขง และเรา ค ้นหาสาเหตของปัญหานัน ๆ และคดหาแนวทางในการแก ้ไขปัญหาอยางเป็น ิ ์ ้ ู่ ่ ุ ้ ิ ่เหตเป็นผลกน ุ ั ี ั ู ิ ่Winner – ผู ้มชย หรอผู ้ชนะในสมรภมสวนใหญ่ก็จะ “รู ้เท่าทัน” ตอสถานการณ์ทเปลยนแปลงไป หรอกําลังจะเปลยนแปลง บคคล ื ่ ี่ ี่ ื ี่ ุ ี ่หรือองค์กรเหล่านี้ นอกจากจะ “คิดขาด” แล ้ว ยังเป็นคน “คิดข ้ามช็อต” อกด ้วย ผู ้ชนะสวนใหญ่ จะมภาวะผู ้นําสง คอรู ้จัก “ลงมือทํา” ี ู ืเข ้าข่าย “คดได ้ ทําเป็น” โดยสรปก็คอ สามารถคดสร ้างสรรคกลยทธทจําเป็น แปลงยทธศาสตรให ้เป็นยทธวธ ี และ “ทํา” ให ้สําเร็จ ิ ุ ื ิ ์ ุ ์ ี่ ุ ์ ุ ิได ้อย่างเป็ นรูปธรรมบุคคล หรือองค์กรทีไม่รู ้จักสร ้างดุลยภาพ ก็จะให ้ความสําคัญกับการวางแผน ผู ้บริหาร หรือผู ้ประกอบการเหล่านั นจะมีความสุขมากกับ ่ ้ ี่ ิ ื ิ ุ ึ่ ุการทได ้อภปรายแบบเชอดเฉือนกันด ้วยคารมและความคดในห ้องประชม สนุกไปกับการได ้มาซงยทธศาสตร ์ โดยไมได ้สนใจชนเชงท ี่ ่ ั้ ิเป็ นยุทธวิธเพือทีจะนํ าไปปฏิบัต ิ เข ้าข่าย “ได ้ยุทธศาสตร์ แต่ไร ้ยุทธวิธ” หรือ “คดได ้ ทําไมเป็น” อนาคตของบุคคล หรือองค์กร ี ่ ่ ี ิ ่ประเภทนี้ก็จะเป็นได ้เพยงแค่ Challenger – ผู ้ท ้าชิง ีผู ้บรหาร หรอผู ้ประกอบการมากมายทไมมเวลา (แม ้กระทั่งจะรับประทานอาหาร) วันหนง ๆ ต ้องใช ้เวลาไปกบการแก ้ไขปัญหาเฉพาะ ิ ื ี่ ่ ี ึ่ ัหน ้า บ ้างก็ยงจรง ๆ ด ้วยเหตผลทพอจะฟังขน บ ้างกยงมากเพราะบรหารเวลาไมเป็น หรอไมยอมทจะแบงปันงาน กระจายอํานาจ ุ่ ิ ุ ี่ ึ้ ็ ุ่ ิ ่ ื ่ ี่ ่สภาวะทยง ๆ แบบลยไปข ้างหน ้าแตเพยงอยางเดยว จนไมมเวลาคด หรอ “ไมได ้คด” ในบางโอกาสมเวลาคด แตกลับ “คิดไม่ออก” ี่ ุ่ ุ ่ ี ่ ี ่ ี ิ ื ่ ิ ี ิ ่เข ้าข่าย “คิดไม่ได ้ ทําเป็ น” อนาคตของบคคล หรอองคกรประเภทนี้กจะเป็นได ้เพยงแค่ Defender – ผู ้ป้องกนตัว เทานัน ุ ื ์ ็ ี ั ่ ้ ั ื ่ ุ ื ์ ี่ ่ ่ ื ่ ิ่ ี่ ่ ิ่ ี่Loser – ผู ้ปราชย หรอผู ้พายแพ ้ บคคล หรอองคกรทไมรู ้เทาทัน หรอไมรู ้ในสงทควรรู ้ และไมทําในสงทควรทํา อ ้างวาไมมเวลาคด ่ ่ ี ิวิเคราะห์ อ ้างว่าทําไปก็ส ู ้คแขงไมได ้ อ ้างไปได ้ตาง ๆ นานา ไมมความตงใจ แถมยังขเกยจแบบถง (ตัวเลข) ก็ชาง ไมถง (ตัวเลข) ก็ ู่ ่ ่ ่ ่ ี ั้ ี้ ี ึ ่ ่ ึ ่ชาง ไมได ้ทํางานอยางจรงจัง เข ้าขาย “คดไมได ้ ทําไมเป็น” แน่นอนว่าบุคคล หรือองค์กรประเภทนีจะขับเคลือนไปภายใต ้สภาวะที่ ่ ่ ิ ่ ิ ่ ่ ้ ่กดดัน เหนื่อยไม่รู ้จบ และสําเร็จได ้ยากนั่ งสงบใจนิง ๆ สักพัก... ใช ้เวลาสักครูไตร่ตรองดูตัวเอง หรือนึกภาพพิจารณาไปทีองค์กรของท่าน... แล ้วหาคําตอบให ้กับตนเองว่า ่ ่ ่ ่ ื ์ ่ ู่ ่สวนตัวทานเอง หรอองคกรของทานในขณะนี้อยตรงสวนไหนระหวาง “คิดก็ได ้ ทําก็เป็ น” หรือ “คิดได ้ แต่ทําไม่เป็ น” หรือ “คิดไม่ได ้ ่ ่แต่ทําเป็ น” หรือ “คิดก็ไม่ได ้ ทําก็ไม่เป็ น”ที่ Bizz Backup เราถายทอดแนวความคดของเราออกมาให ้เป็นเรองทเข ้าใจได ้ง่าย ๆ แบงเป็นงานบรการ 3 เรองหลักทเรามงเน ้น นั่น ่ ิ ื่ ี่ ่ ิ ื่ ี่ ุ่ก็คอื ุ่ ั้ ี่ ี ่ ่ 1. ปรึกษาธุรกิจ (Management Consulting): เรามงมั่น ตงใจทจะมสวนชวยลกค ้าของเราให ้ “คิดได ้” ด ้วยการดึง ู ศักยภาพทอยภายในให ้ปรากฎ หรอได ้รับการพัฒนาเชงกลยทธ ์ ชวยพัฒนาธรกจตงแตการกําหนดวสยทัศน์ พันธกจ ี่ ู่ ื ิ ุ ่ ุ ิ ั้ ่ ิ ั ิ เป้ าหมายทางธุรกิจ ยุทธศาสตร์ในการก ้าวเดิน สามารถคิดค ้นรูปแบบวิธการแก ้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทีนําไป “ปฏิบัตการ” เสริม ี ่ ิP a g e |1 Flawless Execution of SolutionsManagement Consulting | Commercial Advisory | Talent Development
  • www.bizzbackup.co.th บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จํากัด 24 ซอยลาดพร ้าววังหิน 20 แยก 2 ถนนลาดพร ้าววังหิน แขวงลาดพร ้าว เขตลาดพร ้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์/โทรสาร: 0-2931-6654 มอถอ: 08-1892-2456 ื ื ความสําเร็จได ้จรง ตลอดจนถงการตรวจสอบ ตดตาม และประเมนผลการดําเนนธรกจ เพอสร ้างยอดขายให ้สงขน และเสรม ิ ึ ิ ิ ิ ุ ิ ื่ ู ึ้ ิ อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ 2. แนวทางแกปัญหาธุรกจ (Commercial Advisory): เรามงมั่น ตงใจทจะให ้คําปรกษาแนะนําเพอชวยให ้ลกค ้าของเรา ้ ิ ุ่ ั้ ี่ ึ ื่ ่ ู ่ ่ ิ ี ี่ “ทําเป็ น” และทําได ้อยางตอเนื่องจรงจัง เรามความเชยวชาญในการบรหารจัดการงานขาย การออกแบบผังองคกร การ ิ ์ กําหนดอัตรากําลังคน การบริหารจัดการช่องทางการจัดจํ าหน่าย ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง เวลาเดินทาง กับการบริหาร ิ ็ ี จัดการเขตขาย การเสรมแรงจูงใจด ้วยอนเซนทฟ หรอสวัสดการอน ๆ บรหารจัดการลกค ้า ยทธศาสตรในการดําเนนธรกจ ิ ื ิ ื่ ิ ู ุ ์ ิ ุ ิ ู ื่ ่ การวางแผนงานขาย บรหารจัดการข ้อมลสารสนเทศเพอสงเสรมสนับสนุนงานขาย กระบวนการขนตอนทมประสทธภาพ ิ ิ ั้ ี่ ี ิ ิ ยทธศาสตรในการเจรจาตอรอง และอน ๆ ุ ์ ่ ื่ 3. อบรมพ ัฒนา (Talent Development): เรามุงมั่น ตังใจทีจะยกระดับความรู ้ “เพิมขีดความสามารถ” ขององคกร และ ่ ้ ่ ่ ์ ่ ุ่ ิ ั “เสริมสร ้างศักยภาพ” สวนบคคล โดยมงเน ้นการปฏสมพันธผ่านการอภปรายกลม (Group Discussion) ฝึ กการแก ้ปั ญหา ุ ์ ิ ุ่ ึ ด ้วยกรณีศกษา (Case Study) และฝึ กทักษะด ้วยการแสดงบทบาทสมมุต ิ (Role-play) เป็ นการเสรมแรงกระตุ ้น เรงเร ้าให ้ ิ ่ เกดการปรับเปลยนพฤตกรรม และสนับสนุนสงเสรมให ้เกดวัฒนธรรมการสงมอบผลงานชนเลศ โดยผ่านจตสํานกของภาวะ ิ ี่ ิ ่ ิ ิ ่ ั้ ิ ิ ึ ผู ้นํา ทงนี้กเพอ ตอยอด ให ้ธรกจเตบโตอยางยั่งยน ั้ ็ ื่ ่ ุ ิ ิ ่ ืบรการหลักทง 3 เรองนี้ ได ้รับการร ้อยเรยงโดยมเป้าประสงคเดียว คือต ้องการให ้เป็ น “ปฏิบัตการ” เสริมความสําเร็จ – Flawless ิ ั้ ื่ ี ี ์ ิ ี่ ่ ิ้ ี่ ึ่Execution of Solutions โดยแท ้จรง เพราะเราต ้องการทจะสงมอบชนงานทจับต ้องได ้ นํามาซงความเปลยนแปลงในทศทางทดขน ิ ี่ ิ ี่ ี ึ้ ่ ่ ่ไมใชสงมอบแตเพยงความคดหรอการนําเสนอผลงาน และลกค ้าของเราจะได ้รับคณประโยชน์ทคุ ้มคากบเงนทลงทนไป ่ ี ิ ื ู ุ ี่ ่ ั ิ ี่ ุเราจะรู ้สกยนดและเป็นสขใจเมอได ้รบรู ้วา ผลประกอบการของลกค ้าของเราประสบความสําเร็จ เป็นไปตามความคาดหวัง ขายดแบบ ึ ิ ี ุ ื่ ั ่ ู ีเทนํ้าเททา มสวนแบงการตลาดสงขน ได ้กําไรเกนเป้าหมาย ผู ้อปโภคหรอผู ้บรโภคพงพอใจทได ้ใช ้สนค ้าหรือบริการทีดมคณภาพ ่ ี ่ ่ ู ึ้ ิ ุ ื ิ ึ ี่ ิ ่ ี ี ุ ี ื่ ื ิ ี ี่ ุ ิ ิ่ ิ ึ่ ัพนักงานทกระดับมความสข มความเชอมั่น ผู ้ถอห ุ ้นก็ยนดทจะลงทนขยายกจการเพมเตม นํามาซงความมั่งคั่งให ้กับสงคมโดยรวม ถือ ุ ี ุเป็ น “กําลังเสริม” สร ้างคณคาอยางสงสดตามเจตนารมยของเรา ุ ่ ่ ู ุ ์สรรพัชญ์ เลียววาริณ ้26 ธันวาคม 2552http://www.bizzbackup.co.th/backup_blogscomment.php?blogsid=6Tags: คิดได ้, ทําเป็ น, ผู ้บริหาร, ผู ้ประกอบการ, ความรู ้, ประสบการณ์, Winner, ผู ้ชนะ, ยุทธศาสตร์, ยุทธวิธ, Defender, ผู ้ป้องกัน ีตัว, Loser, ผู ้ปราชัย, ผู ้พายแพ ้, ตัวเลขขาย, เป้าหมายการขาย, ปรกษาธรกจ, แนวทางแก ้ปัญหาธรกจ, อบรมพัฒนา, อบรมสมมนา, ่ ึ ุ ิ ุ ิ ัพัฒนาบุคลากร, ปฏิบัตการ, ความสําเร็จ, ทีปรึกษา, ทีปรึกษาทางธุรกิจ, บริหารจัดการธุรกิจ, แผนพัฒนาธรกจ, แผนธรกจ, แผนการ ิ ่ ่ ุ ิ ุ ิตลาด, วางแผนงานขาย, กลยุทธ์ระดับองค์กร, การตลาด, กลยทธการตลาด, ช่องทางการจัดจํ าหน่าย, เครืองมือชีวัด KPIs, ดัชนีช ี้ ุ ์ ่ ้ ัวัดความสําเร็จ, อบรม, ฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร, พัฒนาองคกร, วิทยากรมืออาชีพ, สมมนา, บริหารลูกค ้าหลัก, ทักษะการขาย, ์เทคนิคการขาย, ทักษะการโค ้ช, เทคนิคการโค ้ช, ทักษะการเจรจาต่อรอง, เทคนิคการเจรจาต่อรอง, ฯลฯP a g e |2 " ป ฏิ บั ติ ก า ร " เ ส ริ ม ค ว า ม สํา เ ร็ จปรกษาธรกจ | แนวทางแก ้ปั ญหาธุรกิจ | อบรมพัฒนา ึ ุ ิ