สุขภาพดี
ทํายังไง
  ?
เจ็บไข. ปวย / ไดรับเชื้อโรค หรือ เราสรางให
มันเกิดขึ้น เพราะเราไมใสใจ
เราใชชีวิตอยางไร
1 สารอาหาร
2 การออกกําลังกาย
3 ทัศนคติ จิตใจ
4 ความเครียด
และสิ่งที่สําคัญที่สุด…


          …น้ํา
เพราะน้ําคือปจจัยสําคัญ
    ตอการทํางานอวัยวะตางๆ
น้ําเปนสวนสําคัญ
   ของการดูดซึมสารอาหาร
น้ํามีสวนสําคัญ
   ในการซอมแซมสวนที่สึกหรอ
น้ําชวยในการกําจัดของเสีย
           ออกนอกรางกาย
น้ําชวยให       รางกายทํางาน
       อยางมีสมดุลย
น้ําชวย


      ลางของเสีย
      ออกจากลําไส
น้ําชวย


รักษาระดับ
อุณหภูมิรางกาย
น้ํา
    รักคุณ

    ดังนั้นดื่มน้ําซะนะจะ
อาหาร !
กินอยางไร
เปนอยางนั้น
แปง
แปงที่มีโครงสรางซับซอน
       ดีตอสุขภาพ
นี่คือแปง ทีมีโครงสรางซับซอน
       ่
แปงที่มีโครงสราง
‘ ไมซับซอน ’” ไมดีตอสุขภาพ
เชน พวกขนมขบเคี้ยว
โปรตีนคุณภาพก็เปน
สารอาหารสําคัญ เชนกัน
ขาดไมไดเด็ดขาด
ไขมัน “ ที่ดี ”
จําเปนตอรางกาย
ลดการทานอาหารที่มี
ไขมันที่ไมดีตอสุขภาพ
ใยอาหาร จําเปนตอระบบขับถาย
 และ ระบบภูมิคุมกันรางกาย
วิตามิน และ แรธาตุ
อาจจะเล็กนอย แตก็ขาดไมได
นี่คือผูรายในรางกายคุณ

    อนุมูล อิสระ
น้ําตาล
กลูเต็น
“นมวัว”
เกลือ
ไขมันเทียม
[Hydrogenated fats]
ความเครียด
กอใหเกิดอนุมูลอิสระ
เครื่องดื่ม
  ที่มี
Alcohol
กาเฟอีน
และอีกปจจัยที่สําคัญ


Homocysteine คือ กรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่สามารถ
พบไดในรางกายของคนเรา ซึ่งไดมีการศึกษาวิจัย พบวา
ถ...
นักวิทยาศาสตร ไดตั้งขอสันนิษฐาน
วาสาเหตุที่ Homocysteine เพิ่ม
อัตราเสี่ยงในการ เกิดโรคเหลานี้
อาจเกิดจาก Homocystein...
HOMO        CYSTEINE

ลดไดดวยการทาน FOLIC ACID
VITAMIN B6 , VITAMIN B12

 ในปริมาณที่เหมาะสม
ดูแลสุขภาพกันนะครับ
www.piya ra tt.tu mblr.c om
             louiz.b izc lub@ g ma il.co m
How to have good health
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

How to have good health

2,371 views
2,219 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • This slide is just copy in thai language , but you can search for original in slideshare section health.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,371
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
335
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

How to have good health

 1. 1. สุขภาพดี ทํายังไง ?
 2. 2. เจ็บไข. ปวย / ไดรับเชื้อโรค หรือ เราสรางให มันเกิดขึ้น เพราะเราไมใสใจ
 3. 3. เราใชชีวิตอยางไร
 4. 4. 1 สารอาหาร
 5. 5. 2 การออกกําลังกาย
 6. 6. 3 ทัศนคติ จิตใจ
 7. 7. 4 ความเครียด
 8. 8. และสิ่งที่สําคัญที่สุด… …น้ํา
 9. 9. เพราะน้ําคือปจจัยสําคัญ ตอการทํางานอวัยวะตางๆ
 10. 10. น้ําเปนสวนสําคัญ ของการดูดซึมสารอาหาร
 11. 11. น้ํามีสวนสําคัญ ในการซอมแซมสวนที่สึกหรอ
 12. 12. น้ําชวยในการกําจัดของเสีย ออกนอกรางกาย
 13. 13. น้ําชวยให รางกายทํางาน อยางมีสมดุลย
 14. 14. น้ําชวย ลางของเสีย ออกจากลําไส
 15. 15. น้ําชวย รักษาระดับ อุณหภูมิรางกาย
 16. 16. น้ํา รักคุณ ดังนั้นดื่มน้ําซะนะจะ
 17. 17. อาหาร ! กินอยางไร เปนอยางนั้น
 18. 18. แปง
 19. 19. แปงที่มีโครงสรางซับซอน ดีตอสุขภาพ
 20. 20. นี่คือแปง ทีมีโครงสรางซับซอน ่
 21. 21. แปงที่มีโครงสราง ‘ ไมซับซอน ’” ไมดีตอสุขภาพ
 22. 22. เชน พวกขนมขบเคี้ยว
 23. 23. โปรตีนคุณภาพก็เปน สารอาหารสําคัญ เชนกัน ขาดไมไดเด็ดขาด
 24. 24. ไขมัน “ ที่ดี ” จําเปนตอรางกาย
 25. 25. ลดการทานอาหารที่มี ไขมันที่ไมดีตอสุขภาพ
 26. 26. ใยอาหาร จําเปนตอระบบขับถาย และ ระบบภูมิคุมกันรางกาย
 27. 27. วิตามิน และ แรธาตุ อาจจะเล็กนอย แตก็ขาดไมได
 28. 28. นี่คือผูรายในรางกายคุณ อนุมูล อิสระ
 29. 29. น้ําตาล
 30. 30. กลูเต็น
 31. 31. “นมวัว”
 32. 32. เกลือ
 33. 33. ไขมันเทียม [Hydrogenated fats]
 34. 34. ความเครียด กอใหเกิดอนุมูลอิสระ
 35. 35. เครื่องดื่ม ที่มี Alcohol
 36. 36. กาเฟอีน
 37. 37. และอีกปจจัยที่สําคัญ Homocysteine คือ กรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่สามารถ พบไดในรางกายของคนเรา ซึ่งไดมีการศึกษาวิจัย พบวา ถาในรางกายมีปริมาณของ Homocysteine สูงขึ้นจะ เพิ่มอัตรา เสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ,Stroke และ peripheral vascular disease ได
 38. 38. นักวิทยาศาสตร ไดตั้งขอสันนิษฐาน วาสาเหตุที่ Homocysteine เพิ่ม อัตราเสี่ยงในการ เกิดโรคเหลานี้ อาจเกิดจาก Homocysteine จะทํา ใหความ หนืดของเกร็ดเลือเพิ่มขึ้น ทําใหโอกาสที่ จะเกิดการ ลิ่มเลือด มากขึ้น นอกจากนั้นแลวพบวา Homocysteine ที่เพิ่มขึ้นจะทําให หลอด เลือดขาดความยืดหยุนอีกดวย
 39. 39. HOMO CYSTEINE ลดไดดวยการทาน FOLIC ACID VITAMIN B6 , VITAMIN B12 ในปริมาณที่เหมาะสม
 40. 40. ดูแลสุขภาพกันนะครับ
 41. 41. www.piya ra tt.tu mblr.c om louiz.b izc lub@ g ma il.co m

×