โรคจากการขาดสารอาหาร
โรคขาดโปรตีน และแคลอรี
เปนโรคที่พบบอยในเด็กที่มีอายุ ต่ํากวา 6 ป โดยเฉพาะเด็กทารก


อาการของโรคมี 2 รูปแบบ คือ

1. ควา...
ควาชิออรกอร
เปนลักษณะอาการที่เกิดจากการขาดสารอาหารประเภทโปรตีนอย างมาก
มักเกิดกับเด็กทารกที่เลี้ยงดวยนมขนหวาน นมผงผส...
โรคขาดโปรตีน และแคลอรี
โรคขาดวิตามิน
โรคขาดวิตามินที่พบในประเทศไทย
สวนมากเปนโรคที่เกิดจากการขาด

    - วิตามินเอ

    - วิตามินบี

   ...
โรคขาดวิตามินเอ
เกิดจากอาหารที่มีไขมัน ต่ํา และมีวิตามินเอนอย

คนที่ขาดวิตามินเอ
ถาเปนเด็กการเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงัก
ส...
โรคขาดวิตามินเอ

กระจกตาขาวและตาดําจะแหง ตาขาวจะเปนแผลเปนที่
เรียกวา “เกล็ดกระดี่” ตาดําขุนหนา และออนเหลว

ถาเปนรุ...
เกล็ดกระดี่
โรคขาดวิตามินบีสอง

เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีวิตามินบีสองไมเพียงพอ
คนที่ขาดวิตามินบีสองมักจะเปนแผล หรือรอยแตกที่มุมป...
โรคปากนกกระจอก
โรคขาดวิตามินซี

คนที่ขาดวิตามินซี มักจะเจ็บปวยบอย
เนื่องจากมี ความตานทานโรคต่ํา,
เหงือกบวมแดง และเลือดออกงาย

ถาเปน...
โรคลักปดลักเปด
โรคขาดแคลเซียม และ ฟอสฟอรัส

คนที่ขาดแคลเซียม และฟอสฟอรัส จะเปนโรคกระดูกออน

มักเปนกับเด็ก, หญิงมีครรภ และหญิง ใหนมบุ...
โรคกระดูกออน
อโรคฺยาปรมา ลาภา :
ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ


พีวีนิวทริลา นาจา :
การซื้อนิวทริไลท เปนพีวีอันประเสริฐ (นะจะ)
H e a l th y Ti p B y
L o u i z . b i z c l u b @g m a i l . c o m
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Desease From Not Eat Well

657

Published on

You are what you eat.

Eat well , live long

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
657
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Desease From Not Eat Well"

 1. 1. โรคจากการขาดสารอาหาร
 2. 2. โรคขาดโปรตีน และแคลอรี เปนโรคที่พบบอยในเด็กที่มีอายุ ต่ํากวา 6 ป โดยเฉพาะเด็กทารก อาการของโรคมี 2 รูปแบบ คือ 1. ควาซิออรก อร (Kwashiorkor) 2. มาราสมัส (Marasmus)
 3. 3. ควาชิออรกอร เปนลักษณะอาการที่เกิดจากการขาดสารอาหารประเภทโปรตีนอย างมาก มักเกิดกับเด็กทารกที่เลี้ยงดวยนมขนหวาน นมผงผสม เด็กทารกจะมี อาการซีด บวมที่หนา ขา และลํ าตัว เสนผมบางเปราะ และร วงหลุดงาย ผิวหนังแหงหยาบ มีอาการซึมเศรา มีความตานทานโรคต่ํ า ติดเชื้องาย และสติ ป ญญา เสื่อม มาราสมัส เปนลักษณะอาการที่เกิดจากการขาดสารอาหารประเภท โปรตีน, คารโบไฮเดรต และไขมั น ผูที่เปนโรคนี้จะมีอาการคลายกับเปนควาชิออรกอร แตไมมีอาการบวมที่ทอ ง, หน า และขา นอกจากนี้รางกายจะผอมแหง ศีรษะโต พุงโร ผิวหนังเหี่ยวยนเหมือนคนแก ลอกออกเปนชั้นได และท องเสียบอย
 4. 4. โรคขาดโปรตีน และแคลอรี
 5. 5. โรคขาดวิตามิน โรคขาดวิตามินที่พบในประเทศไทย สวนมากเปนโรคที่เกิดจากการขาด - วิตามินเอ - วิตามินบี - วิตามินซี
 6. 6. โรคขาดวิตามินเอ เกิดจากอาหารที่มีไขมัน ต่ํา และมีวิตามินเอนอย คนที่ขาดวิตามินเอ ถาเปนเด็กการเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงัก สุขภาพรางกายจะออนแอ ผิวหนังหยาบแหงมีตุมสากๆ เหมือนหนังคางคก เนื่องจากการอักเสบบริเวณ กน, แขน, ขา, ขอศอก, เขา และหนาอก
 7. 7. โรคขาดวิตามินเอ กระจกตาขาวและตาดําจะแหง ตาขาวจะเปนแผลเปนที่ เรียกวา “เกล็ดกระดี่” ตาดําขุนหนา และออนเหลว ถาเปนรุนแรงจะมีผลทําใหตาบอดได ถาไมถึงกับตาบอดก็อาจจะมองไมเห็นในที่สลัว หรือปรับตาในความมืดไมได เรียกวา “ตาฟาง” หรือ “ตาบอดกลางคืน”
 8. 8. เกล็ดกระดี่
 9. 9. โรคขาดวิตามินบีสอง เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีวิตามินบีสองไมเพียงพอ คนที่ขาดวิตามินบีสองมักจะเปนแผล หรือรอยแตกที่มุมปากทั้งสอง ขาง หรือซอกจมูกมีเกล็ดใสเล็กๆ ลิ้นมีสีแดงกวาปกติ และเจ็บ หรือมีแผลที่ผนังภายในปากรูสึกคัน และ ปวดแสบปวดรอนที่ตา อาการเหลานี้เรียกวา “เปนโรคปากนกกระจอก”
 10. 10. โรคปากนกกระจอก
 11. 11. โรคขาดวิตามินซี คนที่ขาดวิตามินซี มักจะเจ็บปวยบอย เนื่องจากมี ความตานทานโรคต่ํา, เหงือกบวมแดง และเลือดออกงาย ถาเปนมากฟนจะโยกรวน และมีเลือดออกตามไรฟนงาย อาการเหลานี้เรียกวาเปน “โรคลักปดลักเปด”
 12. 12. โรคลักปดลักเปด
 13. 13. โรคขาดแคลเซียม และ ฟอสฟอรัส คนที่ขาดแคลเซียม และฟอสฟอรัส จะเปนโรคกระดูกออน มักเปนกับเด็ก, หญิงมีครรภ และหญิง ใหนมบุตร ทําใหขอตอกระดูกบวม, ขาโคงโกง, กลามเนื้อหยอน, กระดูกซีโครงดานหน ารอยตอนูน, ทําใหหนาอกเปนสันที่เรียกวา “อกไก”
 14. 14. โรคกระดูกออน
 15. 15. อโรคฺยาปรมา ลาภา : ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ พีวีนิวทริลา นาจา : การซื้อนิวทริไลท เปนพีวีอันประเสริฐ (นะจะ)
 16. 16. H e a l th y Ti p B y L o u i z . b i z c l u b @g m a i l . c o m
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×