ปญหาสิว ปญหา  ใหญ
คนเราเจอกัน
สิ่งแรกที่
เรามองคือ
ใบหนา
หนาใส เปลงประกาย ดูมีราศีจับ

โหงวเฮงดี มีแตโชคดี
หนาหมนหมองไรประกาย ดูไรราศี

ชีวิตมีแตเจอเรื่องไมดี
เชื่อ         กฎแหงแรงดึงดูดหรือเปลา ?


เราเปนอยางไร ก็จะดึงดูด สิ่งที่เหมือนๆเราเขามา
ชาย       ดูดี ก็จะดึงดูด ผูหญิงดูดี


 เจอคนดูดี อยากคุยดวยไหมละ
First Impression
หญิง         ดูดี ก็จะดึงดูด ผูชายดูดี


ผูชายเดินผานคุณตอง “หันหลังกลับมามอง”
First Impression
หนาใส ไรสิว ดูแลไดดวยตนเอง
แครูวิธีที่ถูกตอง  แกที่เหตุ 1 ป หายขาดจากปญหาสิว
    แคเปลี่ยนมาใช ARTISTRY
แกปญหาสิว

ตองแกที่สาเหตุ
สิวอุดตัน (สิวหัวดํา/หัวขาว)
ทั้งสิวหัวดําและสิวอุดตัน เกิดจากสาเหตุเดียวกัน
คือรูขุมขนอุดตัน มันถูกขังไมมีที่ไป
เนื่องจา...
สิวอักเสบ
คือการที่สวอุดตัน ที่ไดรับการติดเชื้อแบคทีเรีย
     ิ
กลุม Propionibacterium acne( P.acne)
แลวแบคทีเรียน...
สิวอักเสบ
ประเภทของสิวอักเสบ แบงไดเปน

สิวนูนแดง (Papule)
สิวหัวหนอง ( Pustule)
สิวหัวชาง (acne conglobata)
สิวซีสต (...
เห็นสิวแลวสยอง หยึ่ย.......

เลือกได หนาใสๆดีกวา
สาเหตุการเกิดสิว
• การสรางฮอรโมนเพิ่มขึ้น
   - แอนโดรเจน
• มีการเปลี่ยนแปลงภายในรูขุมขน
  - เซลลมีการหลุดลอกอยางรว...
การจับตัวกันของเซลลบริเวณ
รูขุมขนที่หลุดลอกออกมา
                             การเกิดสิว
  ...
รูขุมขนที่ถูกอุดตันทําให
มีการเจริญเติบโตของ พี แอคเน
                        การเกิดสิว
(P. Acnes...
การเกิดสิว
แบคทีเรียเจริญเติบโต และเนื้อเยื่อโดยรอบอักเสบ
การเกิดสิว
สุดทายก็......ตูม !
ผลสํารวจ ในแมกกาซีนเลมหนึ่ง “วัยรุนคิดอยางไร เมื่อมีปญหาสิว”

40% ของวัยรุนคิดวาคนที่ไมเปนสิว เปนบุคคลนาสนใจ นา...
ความรูเรื่องสิว 4 ใน 5 ไมมีความรูหรือไมทราบวา
                     
 สิวเกิดขึ้นไดอยางไร คิดวา...
ผิวหนาโดยปกติเรา มีความเปนกรดออนๆ


 ดังนั้น ควรทําความสะอาดผิวหนาดวยผลิตภัณฑ
   ที่มีความเปนกรดออนๆเชนเดียวกั...
คุณจะรูไดไง [ วิธีรูงายๆ] / เบส
    ลางหนาเสร็จแลว รูสึกหนา ฝดๆ ตึงๆ
คุณจะรูไดไง [ วิธีรูงายๆ] / กรด


                   ลางหนาเสร็จแลว
              ...
เลือกใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสม จาก “ธรรมชาติ”
ผิวหนาเราบอบบาง ตองลางเบาๆ

 หนาคุณ ไมใช พื้นกระเบื้อง
 วนเบาๆแคใหเนื้อโฟมกระจายทั่วใบหนา
 หากเราลางหนาแรง จะไป...
ผิวหนาตองทําความสะอาดล้ําลึกบาง
พอกหนา 2 ครั้ง/อาทิตย เพื่อดูดสิ่งสกปรกที่อยูลึกๆ
ในรูขุมขนออกมา แคโฟมหรือโทนเน...
การลางหนาถูกวิธีมี [ สาม+หนึ่ง ] ขั้นตอน
เช็ดเครื่องสําอาง  ลางคราบมัน   ทําความสะอาด  เติมความชุมชื้น
ถามี...
ขั้นตอนแรก / Clenser

       ลางมือใหสะอาดกอนลางหนาดวยสบู
        หากลางมือไมสะอาด ก็เหมือนกับ
  ...
ขั้นตอนที่สอง / Toner

        ทําความสะอาดรูขุมขนดวยการ
        ใชโทนเนอร เทลงบนสําลี และเช็ด
     ...
ขั้นตอนที่สาม / Moisturizer

         ลางหนาตอนลางหนาเปยกก็จริง
          แตผิวหนาก็จะเสียความชุ...
ควบคุมความมันบนใบหนา ก็สําคัญ

 หนามัน ไมเหมือน หนาชุมชื้น
 หากใบหนาขาดความชุมชื้น ตามธรรมชาติ
 ใบหนาของเราจะสรา...
ถาเราไมใช moisturizer

 ผิวก็จะผลิตไขมันออกมาแทนน้ํา
ก็จะทําใหหนามีโอกาสเกิดสิวอุดตันไดมากขึ้น
จําแบคทีเรีย P.Acne ไดไหม มันกินอะไร

 เมื่อตอมไขมัน ลดกําลังการผลิต
 แบคทีเรียก็จะลดลง + ผิวสมดุลย ผิวแข็งแรง
เพิ่มพิเศษอีก [ ถาสามารถ ]
               บํารุงพิเศษทุกวัน
                ผิวหนาแข็ง...
เพิ่มพิเศษอีก [ ถาสามารถ ]

             สารสกัดโปรตีนจากขาวโอต จะสงสัญญาณ
             ไปกระต...
Skin Refinishing

มีสารกระตุนใหใบหนาผลัดเซลลผิวเร็วขึ้น
เซลลเกิดขึ้นใหม ดันเซลลเกาที่ตายออก

ดีกวาการใชกรดลอกหน...
1.รุวิธีทําความสะอาดหนาที่ถูกตอง

2.ผลัดผิวที่ตายใหหลุดไป ไมทําใหเกิดการอุดตัน

3.เครื่องสําอางที่ดี ไวใจได ใชแล...
ปรึกษาฟรี

สอบถามบริการฟรีอื่นๆที่เราใหทาน


clearface21@gmail.com
www.clearface.tumblr.com
ClearFace - Acne 101
ClearFace - Acne 101
ClearFace - Acne 101
ClearFace - Acne 101
ClearFace - Acne 101
ClearFace - Acne 101
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ClearFace - Acne 101

906 views
814 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
906
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ClearFace - Acne 101

 1. 1. ปญหาสิว ปญหา ใหญ
 2. 2. คนเราเจอกัน สิ่งแรกที่ เรามองคือ ใบหนา
 3. 3. หนาใส เปลงประกาย ดูมีราศีจับ โหงวเฮงดี มีแตโชคดี
 4. 4. หนาหมนหมองไรประกาย ดูไรราศี ชีวิตมีแตเจอเรื่องไมดี
 5. 5. เชื่อ กฎแหงแรงดึงดูดหรือเปลา ? เราเปนอยางไร ก็จะดึงดูด สิ่งที่เหมือนๆเราเขามา
 6. 6. ชาย ดูดี ก็จะดึงดูด ผูหญิงดูดี เจอคนดูดี อยากคุยดวยไหมละ
 7. 7. First Impression
 8. 8. หญิง ดูดี ก็จะดึงดูด ผูชายดูดี ผูชายเดินผานคุณตอง “หันหลังกลับมามอง”
 9. 9. First Impression
 10. 10. หนาใส ไรสิว ดูแลได ดวยตนเอง
 11. 11. แครูวิธีที่ถูกตอง แกที่เหตุ 1 ป หายขาดจากปญหาสิว แคเปลี่ยนมาใช ARTISTRY
 12. 12. แกปญหาสิว ตองแกที่สาเหตุ
 13. 13. สิวอุดตัน (สิวหัวดํา/หัวขาว) ทั้งสิวหัวดําและสิวอุดตัน เกิดจากสาเหตุเดียวกัน คือรูขุมขนอุดตัน มันถูกขังไมมีที่ไป เนื่องจากเราไมผลัดผิว ซากผิวที่ตายแลว ออกไป บางคนคิดวาผิวบอบบางแพงายมากผลัดผิวไมได แตถาไมทําปญหานี้ก็จะเกิดไปตลอด ดังนั้นตองแกที่สาเหตุคือยังไงก็ตองผลัดผิว
 14. 14. สิวอักเสบ คือการที่สวอุดตัน ที่ไดรับการติดเชื้อแบคทีเรีย ิ กลุม Propionibacterium acne( P.acne) แลวแบคทีเรียนี้ ปลอยเอนไซมที่จะกระตุนใหเกิดการอักเสบ โดยมีความรุนแรงแตกตางกัน แลวแตจํานวนเชื้อ และขนาดของสิวที่อุดตัน แลวมีการเรียกชื่อแตกตางกัน บางคนอาจแบงเปนประเภทตามลักษณะของสิวอักเสบ
 15. 15. สิวอักเสบ ประเภทของสิวอักเสบ แบงไดเปน สิวนูนแดง (Papule) สิวหัวหนอง ( Pustule) สิวหัวชาง (acne conglobata) สิวซีสต (acne cyst) สิวตุมนูนหนอง(Papulopustular acne )
 16. 16. เห็นสิวแลวสยอง หยึ่ย....... เลือกได หนาใสๆดีกวา
 17. 17. สาเหตุการเกิดสิว • การสรางฮอรโมนเพิ่มขึ้น - แอนโดรเจน • มีการเปลี่ยนแปลงภายในรูขุมขน - เซลลมีการหลุดลอกอยางรวดเร็ว - รวมตัวอยางเหนียวแนน • การสรางซีบัมเพิ่มขึ้น (ไขมันจากตอมไขมันที่หนา) • แบคทีเรีย Propionibacterium Acnes (P. Acnes) 21
 18. 18. การจับตัวกันของเซลลบริเวณ รูขุมขนที่หลุดลอกออกมา การเกิดสิว คอมมีโดน หรือ สิวหัวดํา สรางขึ้น การสรางซีบัมเพิ่มขึ้น(น้ํามันใตผิว) จากการอุดตันของเซลลที่หลุดลอก 22
 19. 19. รูขุมขนที่ถูกอุดตันทําให มีการเจริญเติบโตของ พี แอคเน การเกิดสิว (P. Acnes) แบคทีเรียสรางสารเคมีขึ้น เกิดการกระตุนการอักเสบในรูขุมขน และเนื้อเยื่อรอบๆ
 20. 20. การเกิดสิว แบคทีเรียเจริญเติบโต และเนื้อเยื่อโดยรอบอักเสบ
 21. 21. การเกิดสิว สุดทายก็......ตูม !
 22. 22. ผลสํารวจ ในแมกกาซีนเลมหนึ่ง “วัยรุนคิดอยางไร เมื่อมีปญหาสิว” 40% ของวัยรุนคิดวาคนที่ไมเปนสิว เปนบุคคลนาสนใจ นาปรารถนา 1 ใน 8 ไมกลาสองกระจก 12% คิดวา เปนสิ่งทรมานใจมาก วัยรุนชาย 28% หญิง 20% ขอไมมีนัดกับคนที่เปนสิว วัยรุนหญิง 36% ชาย 19% กังวลกับตัวเอง กลัวจะมีสวบนใบหนา ิ วัยรุนหญิง 13% ชาย 6% เกลียดตัวเอง เมื่อเปนสิว
 23. 23. ความรูเรื่องสิว 4 ใน 5 ไมมีความรูหรือไมทราบวา  สิวเกิดขึ้นไดอยางไร คิดวาเกิดจากฝุนสกปรกของผิวหนา ทําใหพบวา 80% ของวัยรุน คิดวา การลางหนาบอยๆ จะชวยลดการเปนสิว แตขอเท็จจริง การลางหนาที่พอควรพอเหมาะ ตางหากที่ลดการเปนสิว การเลือกใช สบู โฟม หรือเจลลางหนา ที่ถูกตองกับผิวหนาตางหากที่เปนองคประกอบที่สําคัญ
 24. 24. ผิวหนาโดยปกติเรา มีความเปนกรดออนๆ ดังนั้น ควรทําความสะอาดผิวหนาดวยผลิตภัณฑ ที่มีความเปนกรดออนๆเชนเดียวกับผิวหนา ผิวที่สมดุลยจะแข็งแรง ปญหานอย คุณคงไมอยากให เกิดการทดลอง ปฏิกริยา กรด + เบส บนผิวหนาคุณใชไหม
 25. 25. คุณจะรูไดไง [ วิธีรูงายๆ] / เบส ลางหนาเสร็จแลว รูสึกหนา ฝดๆ ตึงๆ
 26. 26. คุณจะรูไดไง [ วิธีรูงายๆ] / กรด ลางหนาเสร็จแลว หนายังลื่นๆ รูสึกชุมชื่นอยู
 27. 27. เลือกใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสม จาก “ธรรมชาติ”
 28. 28. ผิวหนาเราบอบบาง ตองลางเบาๆ หนาคุณ ไมใช พื้นกระเบื้อง วนเบาๆแคใหเนื้อโฟมกระจายทั่วใบหนา หากเราลางหนาแรง จะไปกระตุนใหตอมไขมันทํางาน แรงกดที่อนุญาต คือ ผิวหนาหามยุบลงไป
 29. 29. ผิวหนาตองทําความสะอาดล้ําลึกบาง พอกหนา 2 ครั้ง/อาทิตย เพื่อดูดสิ่งสกปรกที่อยูลึกๆ ในรูขุมขนออกมา แคโฟมหรือโทนเนอร ไมลึกหรอก
 30. 30. การลางหนาถูกวิธีมี [ สาม+หนึ่ง ] ขั้นตอน เช็ดเครื่องสําอาง ลางคราบมัน ทําความสะอาด เติมความชุมชื้น ถามีแตงหนา สิ่งสกปรกอื่นๆ กระชับรูขุมขน ดวยมอยเจอไรซเซอร ดวย ครีมเฉพาะ ดวยเคล็นเซอร ดวยโทนเนอร
 31. 31. ขั้นตอนแรก / Clenser ลางมือใหสะอาดกอนลางหนาดวยสบู หากลางมือไมสะอาด ก็เหมือนกับ เอาสิ่งสกปรกที่มือ ไปอยูบนหนา ลางมือแลว จากนั้น บีบ clenser ใหตีฟองใหทั่ว แลวนําฟองโฟม “วนใหทั่วหนาเบาๆ” Clenser จะเปดรูขุมขนเตรียมพรอมการทําความสะอาดล้ําลึก
 32. 32. ขั้นตอนที่สอง / Toner ทําความสะอาดรูขุมขนดวยการ ใชโทนเนอร เทลงบนสําลี และเช็ด วนเบาๆทั่วใบหนา อยากลัวเปลืองสําลีกับโทนเนอร ใชสําลีเช็ดเบาๆ อยากดหนาแรง Toner จะทําความสะอาดพรอมกับปดและกระชับรูขุมขน
 33. 33. ขั้นตอนที่สาม / Moisturizer ลางหนาตอนลางหนาเปยกก็จริง แตผิวหนาก็จะเสียความชุมชื้น บํารุง และเติมความชุมชื้นใหผิวหนา พรอมการปกปอง UVA + UVB Moisturizer มีสารบํารุง + ชวยใหผิวไดรับการปกปองจากรังสี
 34. 34. ควบคุมความมันบนใบหนา ก็สําคัญ หนามัน ไมเหมือน หนาชุมชื้น หากใบหนาขาดความชุมชื้น ตามธรรมชาติ ใบหนาของเราจะสรางน้ํามันออกมา
 35. 35. ถาเราไมใช moisturizer ผิวก็จะผลิตไขมันออกมาแทนน้ํา ก็จะทําใหหนามีโอกาสเกิดสิวอุดตันไดมากขึ้น
 36. 36. จําแบคทีเรีย P.Acne ไดไหม มันกินอะไร เมื่อตอมไขมัน ลดกําลังการผลิต แบคทีเรียก็จะลดลง + ผิวสมดุลย ผิวแข็งแรง
 37. 37. เพิ่มพิเศษอีก [ ถาสามารถ ] บํารุงพิเศษทุกวัน ผิวหนาแข็งแรง
 38. 38. เพิ่มพิเศษอีก [ ถาสามารถ ] สารสกัดโปรตีนจากขาวโอต จะสงสัญญาณ ไปกระตุนผิวชั้นใน ใหผลิตเซลลใหมเร็วขึ้น เซลลใหมจะดันเซลลผิวหนังเกา ใหหลุดลอกเร็วขึ้นทําใหผลัดผิวหนาไดไวขึ้น และ ผิวเรียบเนียนโดยที่ไมทําใหผิวบางลง เรงการผลัดผิวใหม ผานการทดสอบ-ไมแพ (ใชตัวนี้มีแตชนะ) เทคโนโลยีจดสิทธิบัตร
 39. 39. Skin Refinishing มีสารกระตุนใหใบหนาผลัดเซลลผิวเร็วขึ้น เซลลเกิดขึ้นใหม ดันเซลลเกาที่ตายออก ดีกวาการใชกรดลอกหนา เพราะกรดจะทําให ผิวหนาบาง ผิวจะออนแอ และ sensitive ผิวมีหนาที่ รักษาน้ํา ปกปองสิ่งที่จะมาทําลาย โครงสรางภายใน ไมงั้นเจอปญหาหนักกวาสิว
 40. 40. 1.รุวิธีทําความสะอาดหนาที่ถูกตอง 2.ผลัดผิวที่ตายใหหลุดไป ไมทําใหเกิดการอุดตัน 3.เครื่องสําอางที่ดี ไวใจได ใชแลวเห็นผล 4.ปญหาบางอยางปรึกษาผูรูจริง 5.รักษาสิวดวยการทานอาหารเสริม (ภาค 2)
 41. 41. ปรึกษาฟรี สอบถามบริการฟรีอื่นๆที่เราใหทาน clearface21@gmail.com www.clearface.tumblr.com

×