หน้าที่พิเศษของลำต้น

3,340 views
3,290 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน้าที่พิเศษของลำต้น

  1. 1. บทปฏิบัติการทดลองที่ 5 โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก เรื่อง หนาที่พิเศษของลําตน เรื่อง การศึกษาหนาที่พิเศษของลําตนพืชดอกจุดประสงคการเรียนรู : นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตอไปนี้ได 1. บอกเกณฑในการจําแนกไดวาโครงสรางที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นคือลําตน 2. บอกลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อทําหนาที่พิเศษของลําตน 3. ทํากิจกรรมและสรุปผลการทํากิจกรรมไดหลักการ / ทฤษฎี ลําตนจําแนกโดยใชแหลงที่อยูเปนเกณฑ จะจําแนกได 2 ชนิด คือ ลําตนเหนือดิน(terrestrial stem) และลําตนใตดิน (underground stem) ลําตนเหนือดิน แบงออกเปนไมยนตน (tree) ืไมพุม (shrub) และไมลมลุก (herb) ลําตนเหนือดินทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปทําหนาที่พิเศษ ลําตนที่เปลี่ยนแปลงไปทําหนาที่พิเศษ มีขอสังเกตวาเปนลําตนคือ มีขอ ปลองและตา หรือที่ขออาจจะมีใบเกล็ด เชน ขิงเปนลําตนใตดน มีขอสังเกตคือ มีขอและปลอง มันฝรั่งเปนลําตนใตดนที่ทํา ิ ิหนาที่เก็บสะสมอาหาร มีขอสังเกตคือ มีตา (axillary bud) สวนตนหอมเปนลําตนใตดินที่มีใบเกล็ดทําหนาที่เก็บสะสมอาหารวัสดุอุปกรณ 1. ภาพลําตนของพืชชนิดตางๆ เชน 2. ลําตนพืชชนิดตางๆ ที่นักเรียนนํามาศึกษา เชน หัวขิง หัวขา เผือก มันเทศ มันฝรั่ง หัวหอม 3. กระดาษฟลิปชารต 1 แผน 4. ปากกาเมจิก 1 ดามวิธีทํา 1. ใหนกเรียนนําลําตนพืชชนิดตางๆ อยางนอยกลุมละ 5 -10 ชนิด มาศึกษา แลวจําแนกชนิด ัของลําตน หนาที่พิเศษของลําตน โดยพิจารณารูปรางลักษณะที่สังเกตได เปรียบเทียบกับภาพลําตนพืชชนิดตางๆ 2. บันทึกผลการทํากิจกรรมลงในกระดาษฟลิปชารต แลวนําเสนอหนาชันเรียน ้
  2. 2. รายงานผลการทดลองบทปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การศึกษาหนาที่พิเศษของลําตนพืชดอกวัน /เดือน / ป .............................................. กลุมที่ ........................ เวลาที่ใช .......................... ชั่วโมงชื่อสมาชิกในกลุม1. .............................................................................................................2. .............................................................................................................3. .............................................................................................................4. .............................................................................................................5. .............................................................................................................วัตถุประสงค1. .............................................................................................................2. .............................................................................................................3. .............................................................................................................4. ............................................................................................................ผลการทดลอง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  3. 3. สรุปผลการทดลอง.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................อภิปรายผลการทดลอง.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  4. 4. คําถามหลังการทดลอง1. หนาที่ของลําตนโดยทัวไป ่ 1…………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………….2. ลําตนพืชที่นักเรียนนํามาศึกษา แยกเปนกี่ชนิด อะไรบาง และหนาที่อยางไร...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. ยกตัวอยางของลําตนที่ทําหนาที่ดังตอไปนี้ 3.1 Twing stem เปนลําตนที่ทําหนาที่ ................................................. เชน .......................... 3.2 Climbing stem เปนลําตนที่ทําหนาที่ .............................................เชน .......................... 3.3 Reproductive stem เปนที่ทําหนาที่ ............................................... เชน ......................... 3.4 Photosynthetic stem เปนลําตนที่ทําหนาที่ ..................................... เชน ........................ 3.5 Storage stem เปนลําตนที่ทําหนาที่ ................................................เชน .......................4. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองนี้อยางไร ............................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................
  5. 5. ใบความรูที่ 1 โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก เรื่อง หนาที่พิเศษของลําตน สาระสําคัญ ลําตน( Stem ) ลําตนจําแนกโดยใชแหลงที่อยูเปนเกณฑ จะจําแนกได 2 ชนิด คือ ลําตนเหนือดิน(terrestrial stem) และลําตนใตดิน (underground stem) ลําตนเหนือดิน แบงออกเปนไมยนตน (tree) ืไมพุม (shrub) และไมลมลุก (herb) ลําตนเหนือดินทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปทําหนาที่พิเศษ ลําตนที่เปลี่ยนแปลงไปทําหนาที่พิเศษ มีขอสังเกตวาเปนลําตนคือ มีขอ ปลองและตา หรือที่ขออาจจะมีใบเกล็ด เชน ขิงเปนลําตนใตดน มีขอสังเกตคือ มีขอและปลอง มันฝรั่งเปนลําตนใตดนที่ทํา ิ ิหนาที่เก็บสะสมอาหาร มีขอสังเกตคือ มีตา (axillary bud) สวนตนหอมเปนลําตนใตดินที่มีใบเกล็ดทําหนาที่เก็บสะสมอาหาร ลําตนที่เปลียนแปลง ( Modified stem ) ่1.ลําตนที่อยูเหนือดิน 1.1 Stolon ลําตนที่ทอดไปตามพื้นดินและพืนน้ํา มีปลองยาว ใบ ดอก และรากที่ขอเชน บัวบก ้จอก ผักแวน ผักตบชวา 1.2 Twing stem ลําตนออนที่เลื้อยพันสิ่งที่อยูใกล เชน พวงชมพู เถาวัลย
  6. 6. 1.3 Thorny stem สวนของลําตนที่เปลี่ยนแปลงไปเปนหนาม เชน เฟองฟา มะนาว สม 1.4 Cladode หรือ cladophyll หรือ Photosynthetic stem ลําตนสีเขียวทําหนาที่ สังเคราะหแสง เชน กระบองเพชร1.5 Stem tendril ลําตนที่เปลี่ยนแปลงไปทําหนาที่เปนมือเกาะหรือยึดสิ่งที่อยูใกลเคียง เชน พวงชมพู องุน Hook เชน การเวก
  7. 7. 2.ลําตนใตดิน 2.1 Rhizome ลําตนขนานไปกับพืนดิน มีขอปลอง และ scale leaf ที่ขอมีตา ซึ่งจะเติบโตเปนลําตน ้หรือใบ และแทงขึ้นเหนือพืนดิน มีรากเปนแบบ adevetitious root เชน ขิง ขา พุทธรักษา ้ 2.2 Tuber ลําตนสั้นและใหญมีตาอยูโดยรอบ เชน มันฝรั่ง 2.3 Corm ลําตนตั้งตรงมีขอปลอง เห็นไดชัดเจนเชน เผือก
  8. 8. 2.4 Bulb ลําตนตรงอาจมีพนพื้นดินขึ้นมาบาง มีขอปลองสั้นมาก ตามปลองมี scale leaf สะสม อาหารลอมกันหลายชั้นหุมลําตน เชน หัวหอม พลับพลึง เปนตน

×