บทปฏิบัติการทดลองที่ 7                โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก                  เรื่อ...
รายงานผลการทดลองบทปฏิบัติการที่ 7                       เรื่อง การศึกษาหนาที่พิเศษของใบพืชดอกวัน /...
สรุปผลการทดลอง...............................................................................................................
คําถามหลังการทดลอง1. หนาที่ของใบโดยทั่วไป 1…………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………… 3. ……………………………………………...
ใบความรูที่ 1                โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก                  เรื่อง หนาที...
3 ใบสะสมอาหาร (Storage leaf) เปนใบที่เปลี่ยนแปลงไปเปน อวัยวะสําหรับเก็บหรือสะสมอาหารหรือน้ํา ใบประเภทนีจะมีลักษณะอวบอวน...
6 ใบประดับ หรือใบดอก (Bract ) เปนใบทีเ่ ปลี่ยนแปลงพิเศษเพื่อรองรับดอก โดยอยูบริเวณกานดอก                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หน้าที่พิเศษของใบ

2,917 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,917
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน้าที่พิเศษของใบ

 1. 1. บทปฏิบัติการทดลองที่ 7 โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก เรื่อง หนาที่พิเศษของใบ เรื่อง การศึกษาหนาที่พิเศษของใบพืชดอกจุดประสงคการเรียนรู : นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตอไปนี้ได 1. บอกลักษณะพิเศษของใบพืชที่นํามาศึกษาได 2. จําแนกชนิดของใบตามลักษณะพิเศษได 3. ทํากิจกรรมและสรุปผลการทํากิจกรรมไดหลักการ / ทฤษฎี ใบ (leaf) เปนสวนของพืชที่เจริญเติบโตออกมาทางดานขางของลําตนหรือกิ่งตรงตําแหนงของขอ ใบสวนใหญจะมีสีเขียวของคลอโรฟลล มีรูปรางและขนาดแตกตางกันไปแลวแตชนิดของพืชใบมีหนาที่สําคัญ คือ สรางอาหารดวยวิธการสังเคราะหดวยแสง (photosynthesis) การหายใจ ี (respiration) และการคายน้ํา (transpiration) ใบที่เปลี่ยนแปลงไปทําหนาที่พิเศษ (Modified leaf)ไดแก มือเกาะ (leaf tendril) หนาม (Leaf spine) ใบสะสมอาหาร (Storage leaf) ใบเกล็ด (Scaleleaf) ทุนลอย (Floating leaf ) ใบประดับ หรือใบดอก (Bract ) ใบสืบพันธุ (Reproductive leaf) และใบกับดักแมลง (insectivorous leaf หรือ carnivorous leaf)วัสดุอุปกรณ 1. ภาพใบที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อทําหนาที่ตางๆ  2. ใบพืชชนิดตางๆ ที่นักเรียนนํามาศึกษา 3. กระดาษฟลิปชารต 4. ปากกาเมจิกวิธีทํา 1. ใหนักเรียนศึกษาใบพืชชนิดตางๆ ทีนักเรียนนํามา ศึกษาอยางนอยกลุมละ 5 -10 ชนิด ่ หรือศึกษาจากบริเวณตางๆ ภายใน โรงเรียนแลวจําแนกชนิดของใบ หนาที่พิเศษของใบ โดยพิจารณารูปรางลักษณะที่สังเกตได เปรียบเทียบกับภาพใบพืชชนิดตางๆ 2. บันทึกผลการทํากิจกรรมลงในกระดาษฟลิปชารต แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน
 2. 2. รายงานผลการทดลองบทปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง การศึกษาหนาที่พิเศษของใบพืชดอกวัน /เดือน / ป .............................................. กลุมที่ ........................ เวลาที่ใช .......................... ชั่วโมงชื่อสมาชิกในกลุม1. .............................................................................................................2. .............................................................................................................3. .............................................................................................................4. .............................................................................................................5. .............................................................................................................วัตถุประสงค1. .............................................................................................................2. .............................................................................................................3. .............................................................................................................4. ............................................................................................................ผลการทดลอง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 3. 3. สรุปผลการทดลอง.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................อภิปรายผลการทดลอง.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 4. 4. คําถามหลังการทดลอง1. หนาที่ของใบโดยทั่วไป 1…………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………….2. ใบพืชที่นักเรียนนํามาศึกษา แยกเปนกี่ชนิด อะไรบาง และหนาที่อยางไร...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. ยกตัวอยางของใบที่ทําหนาที่ดังตอไปนี้ 3.1 Reproductive leaf เปนใบที่ทําหนาที่ ....................................เชน ……………………… 3.2 Scale leaf เปนใบที่ทําหนาที่ ................................................. เชน ……………………… 3.3 Floral leaf เปนใบที่ทําหนาที่ ............................................... เชน ……………………… 3.4 Storage leaf เปนใบที่ทาหนาที่ ............................................. เชน ……………………… ํ 3.5 Spine leaf เปนใบที่ทําหนาที่ .............................................. เชน ………………………4. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองนี้อยางไร ............................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................
 5. 5. ใบความรูที่ 1 โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก เรื่อง หนาที่พิเศษของใบ สาระสําคัญ ใบ ( Leaf ) ใบ (leaf) เปนสวนของพืชที่เจริญเติบโตออกมาทางดานขางของลําตนหรือกิ่งตรงตําแหนงของขอ ใบสวนใหญจะมีสีเขียวของคลอโรฟลล มีรูปรางและขนาดแตกตางกันไปแลวแตชนิดของพืชใบมีหนาที่สําคัญ คือ สรางอาหารดวยวิธการสังเคราะหดวยแสง (photosynthesis) การหายใจ ี (respiration) และการคายน้ํา (transpiration) ใบที่เปลี่ยนแปลงไปทําหนาที่พิเศษ (Modified leaf)ใบที่เปลี่ยนแปลง ( modified leaf ) 1 มือเกาะ (leaf tendril) เปนใบทีเ่ ปลี่ยนแปลงมาเปนมือเกาะเพื่อพยุงลําตนใหไตขึ้นที่สูงไดอาจเปลี่ยนแปลงมาจากใบหรือสวนใดสวนหนึ่งของใบ เชน มือเกาะของถั่วลันเตา มะระ ตําลึง ภาพแสดง ใบมือเกาะ (leaf tendril) 2 หนาม (Leaf spine) เปนใบที่เปลี่ยนแปลงไปเปนหนาม เพื่อใชเปนเครื่องปองกัน อันตรายตางๆจากศัตรูหรือสัตว ที่จะมากิน และปองกันการระเหยของน้ํา อาจเปลี่ยนแปลงมาจากใบหรือสวนใดสวนหนึ่งของใบก็ได เชนหนามของตนเหงือกปลาหมอ เปลี่ยนแปลงมาจากขอบใบและหูใบหนามของตนกระบองเพชรและ เปลี่ยนแปลงมาจากใบทั้งใบ หนามของมะขามเทศเปลี่ยนแปลงมาจากหูใบ หนามของสับปะรด เปลี่ยนแปลงมาจากขอบใบ ภาพแสดง ใบหนาม (Leaf spine)
 6. 6. 3 ใบสะสมอาหาร (Storage leaf) เปนใบที่เปลี่ยนแปลงไปเปน อวัยวะสําหรับเก็บหรือสะสมอาหารหรือน้ํา ใบประเภทนีจะมีลักษณะอวบอวน เนื่องจากเก็บอาหาร และอมน้ําไวมาก เชน ใบเลี้ยง ้ของพืชตางๆ ใบวานหางจระเข กลีบหัวหอม และ กลีบของกระเทียม ภาพแสดง ใบสะสมอาหาร (Storage leaf) วานหางจระเข 4 ใบเกล็ด (Scale leaf) เปนใบที่เปลี่ยนแปลงไปเปนเกล็ดเล็กๆ ใบเกล็ดมักไมมี คลอโรฟลลเชน เชนใบเกล็ดของขิง ขา เผือก ภาพแสดง ใบเกล็ด (Scale leaf) 5 ทุนลอย (Floating leaf ) พืชน้ําบางชนิด เชนผักตบชวา สามารถลอยน้ําอยูได โดยอาศัยกานใบอาศัยกานใบพองโตออก ภายในมีเนื้ออยูกนอยางหลวมๆ และมีชองวางอากาศใหญทําใหมีอากาศอยู ัมาก จึงชวยพยุงใหลําตนลอยน้ําอยูได  ภาพแสดง ทุนลอย (Floating leaf ) 
 7. 7. 6 ใบประดับ หรือใบดอก (Bract ) เปนใบทีเ่ ปลี่ยนแปลงพิเศษเพื่อรองรับดอก โดยอยูบริเวณกานดอก สวนมากมีสีเขียว แตมีหลายชนิดที่มีสีอื่นๆ สวยงามคลายดอก เชน เฟองฟา หนาวัว คริสตมาส  ภาพแสดง ใบประดับ หรือใบดอก (Bract ) 7 ใบสืบพันธุ (Reproductive leaf) เปนใบที่เปลี่ยนแปลงมาเพื่อสืบพันธุ เพื่อชวยในการแพรพันธุ เชน ใบของตนตายใบเปน 8 กับดักแมลง (insectivorous leaf หรือ carnivorous leaf) เปนใบที่เปลี่ยนแปลงไปเปนกับดักแมลง หรือสัตวเล็ก ภายในกับดักจะมีตอมสรางน้ํายอยอาหารจําพวก โปรตีน เชนตนกาบหอยแคลงหยาดน้ําคาง สาหรายขาวเหนียว หมอขาวหมอแกงลิง เปนตน ภาพแสดง ใบกับดักแมลง (insectivorous leaf) หยาดน้ําคาง หมอขาวหมอแกงลิง

×