DỊCH HỌC VÀ PHONG THỦY
CHO NHÀ QUẢN TRỊ
(I Ching and Fengshui for Managers)

GS. TS. Đỗ Hoàng Toàn
CÁC NỘI DUNG CHÍNH
I. Sơ lược về kinh dịch (chu dịch)
II. Ra quyết định
III. Dịch học sử dụng trong phong thủy

2
I. Sơ lược về kinh dịch
1. L ch sö kinh dÞ ra ® vµ ph¸ t triÓn
Þ
ch
êi
a. B¸ch ViÖt (ViÖt Th­êng) - 5000
b. Phôc Hy (- 447...
4
Tiªn thiªn b¸t qu¸i
2 §oµi

1 Cµn

3 Ly

4 ChÊn

5 Tèn

6 Kh¶m

8 Kh«n

7 CÊn
5
c. H¹ Vò (-2200) Rïa thÇn (S«ng L¹c)
d. Chu V¨n V­¬ng (-1200) → HËu thiªn b¸t qu¸i (Phong
thuû)

Kinh dÞch → Chu dÞch

e. ...
HËu thiªn b¸t qu¸i
N
4 Tèn
§

3 ChÊn

8 CÊn

9 Ly
5

1Kh¶m

2 Kh«n

7 §oµi

6 Cµn

B
7

T
2. TriÕt lý kinh dÞ
ch


V« cùc

Th¸i cùc

1. Th¸i D­¬ng

L­ìng nghi

2. ThiÕu ¢m

3. ThiÕu D­¬ng

4. Th¸i ¢m

Tø t­îng

...
C¸c quÎ kinh
8 quÎ kinh cña Kinh dÞch
G¹ ch
Trong gia
®×
nh
H­ í ng
Tª n quÎ
Ch÷ H¸ n
N«m
Th¸ ng ©m
lÞ
ch
Ngò hµnh
Sè
Phôc...
V«
20
cùc
L­ìng nghi

=1
21 = 2

Tø l­¬ng

22 = 4

B¸t qu¸i

2 =8

C¸c quÎ KD

B¸t qu¸i ®­îc xÕp
theo ngò hµnh

3

26 = 64...
Th­îng
qu¸i
H¹ qu¸i

1
Cµn
2
§oµi
3
Ly
4
ChÊn
5
Tèn
6
Kh¶m
7
CÊn
8
Kh«n

(Thiªn)
Cµn
1

(Tr¹ch)
§oµi
2

3

4

Thiªn
tr¹ch ...
3. K hiÖu thêi gian
ý
a . Ca n
Can

Gi¸p

Êt

BÝnh

§inh

MËu

Kû

Canh

T©n

Nh©m

Quý

Ngò
hµnh

+ Méc

- Méc

+ Háa

-H...
c - Mệnh (tử vi)
Năm sinh
Nhóm

Hành

Ý nghĩa hình tượng

Nhóm a

Nhóm b

1

Giáp Tý
Bính Dần
Mậu Thìn
Canh Ngọ
Nhâm Thân
...
Giáp Ngọ

Đinh Dậu

Sơn hạ hoả

Lửa dưới núi

Mậu Tuất

Kỷ Hợi

Bình địa mộc

Cây ở đồng bằng

Tân Sửu

Bích thượng thổ

Đ...
d. M sinh
ïa
K

M

T

H

θ

Xu©n

Tï

V­îng

H­u

T­íng

Tö

H¹

Tö

H­u

Tï

V­îng

T­íng

Thu

V­îng

Tö

T­íng

Tï

H­u...
g. Tªn giê
Tªn can cña ngµy

Tªn can cña giê tý

Gi¸p, kû

Gi¸p (tý)

Êt,

BÝnh (tý)

canh

BÝnh,

T©n

MËu (tý)

§inh, Nh...
ii. RA QUYÕT §ÞNH
1. Chän thêi ®iÓm (theo d­¬ng lÞch)
2. §æi ra giê ngµy th¸ng ©m lÞch

17
tõ 1946 céng thªm 1 giê råi míi ®æi
1
Giê
Th¸ng

Tý

2

Söu

3

4

5

6

DÇn

M·o

Th×n

Tþ

7
Giê
Th¸ng

8

9

10

11

12...
3. T×m quÎ gèc (cho m ® c«ng viÖc)
ë Çu
a. Th­îng qu¸i
(ngµy + th¸ng + n¨m) : 8 → tìm sè lÎ
Sau ®ã sö dông m· sè cña Phôc ...
M sè phôc H
·
y
Cµn (Thiªn) 1

(trêi)

§oµi (Tr¹ch) 2

(®Çm)

Ly (háa)

3

(Löa)

ChÊn (L«i)

4

(SÐt)

Tèn (Phong) 5

(Gi...
Th­îng
qu¸i
H¹ qu¸i

1
Cµn
2
§oµi
3
Ly
4
ChÊn
5
Tèn
6
Kh¶m
7
CÊn
8
Kh«n

(Thiªn)
Cµn
1

(Tr¹ch)
§oµi
2

(Háa)
Ly
3

(L«i)
...
Th­îng
qu¸i

Thiªn
1

Tr¹ch
2

Háa
3

L«i
4

Phong
5

Thñy
6

S¬n
7

§Þa
8

H¹
qu¸i
Thiªn
1

Tr¹ch
2

Háa
3

«i

L

C¬ héi...
4. T×m quÎ hç (t×m diÔn biÕn)
Gèc

(1

2

3

4

5

6)

Hç

(2

3

4

3

4

5)

Sau ®ã t×m tªn quÎ vµ dù b¸o kÕt qu¶

5. T×...
III. DÞch häc sö dông trong phong thñy

1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
a. P
hong thñy
Pho ng (g iã ) -> d ­¬ ng
Thñy (n­íc ) -> ©...
c. CÊ tróc vË chÊ
u
t
t
- KhÝ (vËt chÊt siªu nhá)
- VËt chÊt (cÊu tróc nguyªn tö)
d. KhÝ (Ch’i – Qi)
-D¹ng n¨ng l­îng ®Æc ...
- KhÝ tô l¹i thµnh h×nh, t¸n th× thµnh khÝ
- Nói v©y, s«ng bäc th× cã khÝ

26
e. C¸ c lo¹i khÝ
- Sinh khÝ, s¸t khÝ (tö khÝ)
- §Þa khÝ – Nh©n khÝ – Thiªn khÝ

§Þa khÝ
- Mé tæ tiªn
- HuyÖt khÝ
- TÝch c«...
2. P
hong thñy: Lµ khoa häc vµ nghÖ thuËt tæ chøc kh«ng gian
cña c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc nh»m tiÕp nhËn tèi ®a nguån sinh...
Chu
t­íc

TriÒu s¬n
¸n s¬n
Minh ®­êng

T¶
thanh
long
HuyÒn
vò

HuyÖt

MÆt

L­ng

H÷u
b¹ch
hæ

quü s¬n
l¹c s¬n

*M ®
inh ­ê...
d. Thñy
-

N­íc

- Lµ vËt dÉn b¶o vÖ long m¹ch
- KiÕn ong b¸m theo
e. H
­íng
- Ph­¬ng h­íng (l­ng dùa, mÆt nh×n cña c«ng t...
g. C¸ c tr­êng ph¸ i phong thñy

H
×nh thøc
- Loan ®Çu
- H×nh t­îng
- H×nh ph¸p
 Lý khÝ
- B¸t tr¹ch
- MÖnh lý
- Tam hîp
...
4. Néi dung c¬ b¶n cña thuË phong thñy
t
Néi dung

Long
NhÊt vÞ

Tr¹ch c¸t

Sa

phong thñy

Thñy

(Chän ngµy,

HuyÖt

giê,...
Th­íc L ban
ç

33
L bµn
a

34
CÊ tróc c¸ c nh©n tè thµnh ® c¸ nh©n
u
¹t
TT

Nh©n tè

%

%

1

B¶n mÖnh (Phóc phËn)

18

18

2

§¹i vËn (chu kú 10 n¨m)

...
Tr¸nh

Tr¸nh

a

Tr¸nh

Tr¸nh

b

d

Tr¸nh

e

Tr¸nh
Nhµ thê
NghÜa trang
BÖnh viÖn
Chïa
Cét ®iÖn cao
thÕ

Tr¸nh

C©y ®¹i t...
6. C¸c b­íc thùc hiÖn thuËt phong thñy
6.1. X c ® nh vÞtrÝ CTK
¸ Þ
T
a. Long
b. Sa
c. Thuû
d. HuyÖt

M«i tr­êng vÜ m« cña ...
a. Tra b¶ng tÝnh s½n
D- ¬ng lÞ
ch
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
188...
D- ¬ng lÞ
ch

¢ m lÞ
ch

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
19...
H¹ Nguyª n 1984 - 2043
D- ¬ng lÞ
ch

¢ m lÞ
ch

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998...
b. Tù tÝnh
Tốn

Ly

Khôn

7

2

9

Chấn

Khôn

Đoài

8

6

4

Cấn

Khảm

Càn

3

1

5

Nam

Tốn
9

Ly
5

Khôn
7

Chấn
8

C...
6.3. Chän s¬ ® m
å Önh qu¸ i

Söu DÇn

CÊn

Tý

Kh¶m

Lôc s¸ t

Cµn
§ oµi

TuÊt Hî i
DËu

Tý

Kh¶m
Cµn

TuÊt Hî i

Phóc
Tu...
a . N i d ung c ¸ c c ung t­¬ ng ø ng
é
C¸ c c ung tè t
1)
2)
3)
4)

Sinh khÝ
Thiªn y
Phóc (Diªn niªn)
Phôc vÞ

C¸ c c ung...
b. øng dông 1

QuÎ ly
- ChiÒu n»m ngñ

Söu

- Chän ª kÝp b¹n hµng

DÇn

Kh¶m

Tý

§B
B

9

Mïi Th©n
Lôc s¸t

44

Cµn

TuÊt...
45
c. øng dông 2 (cÊ tróc CTK
u
T).
c1. X¸c ®Þnh träng t©m CTKT
c2. X¸c ®Þnh h­íng cöa (nhµ)

H­íng cöa
h­íng nhµ
Cöa

c 3 . ...
D. Chän n¨m x©y nhµ
d1. Tr¸nh n¨m Hoang èc -x©y nhµ
Hoang èc -x©y nhµ

30
Tam
địa sát

Kim l©u – C­íi xin

40

40

90

20
...
d2. Ngày sửa bàn thờ
Thiếu <- (1)

Đủ -> (1)

An

Lợi

Tại
Tại
Sư

Thiên
Hại
Hại

Phú

Sát
Sát

d3. Ngũ hành các tầng nhà
...
d4. Tr¸nh tam tai
Tuổi chủ nhà

Năm tam tai

Thân

Tý

Thìn

Dần

Mão

Thìn

Dần

Ngọ

Tuất

Thân

Dậu

Tuất

Tỵ

Dậu

Sửu...
e. Ngũ hành các tầng nhà
Kim 4,9
Mộc 3,8
Hỏa 2,7
Thuỷ 1,6
Thổ 0,5

50
6.4. §iÒu chØnh theo vË qu¸ i (20 n¨ m
n
)
a . N uy ªn v Ën 1 : 6 0 n¨m , c hia 3 v Ën, m ç i v Ën 2 0 n¨m
g
VËn 1: 1864 –...
b. §­êng sao bay: Theo s¬ ® hË thiªn
å u

N
Tèn

Kh«n

4

§

Tèn

N

4

2

Trung ­
¬ng

3

5

T

ChÊn

7
§oµi

6

1

Cµn

...
N

N
Kh«n

Tèn

9

9

4

§

7

3

Trung ­
¬ng

5

8
8

B
T

TB

N

1

B

Tæng hîp vßng sao
bay

53

2

7
§oµi

4
Cµn

T
c. T×m sao vË tÝnh, ë vËn 8 (2004 – 2023) lµ sao sè 8, sao sè 8 bay
n
vµo chÝnh gi÷a (trung cung), sau ®ã bay theo chiÒu t...
d. §Æc ®iÓm 9 sao (cöu tinh)
d1. Sao sè 1: NhÊt b¹ch: Kh«i tinh (sao tham lang)
* V­îng: §ç ®¹t, th«ng minh, næi tiÕng, lî...
d4: Sao sè 4 – Tø lôc – V¨n khóc (V¨n x­¬ng)
* V­îng: §ç ®¹t, næi danh, nhiÒu bæng léc, kinh doanh thuËn lîi.
* Suy: BÊt t...
d7: Sao sè 7 - ThÊt xÝch - §µo haa tinh (ph¸ qu©n)
- Tµi tinh
- S¸t sinh
* V­îng: May m¾n, tµi léc lín, ®µo hoa, th¨ng tiÕ...
e. T×m sao s¬n tinh, h­íng tinh
e1. S¬n tinh (sao täa): Nh©n sù, quan hÖ, søc kháe, h¹nh phóc
e2: H­íng tinh (thñy tinh): ...
* B¸ t q u¸ i v µ 2 4 s ¬ n

59
Tam nguyªn long
Tam nguyªn long lµ c¬ së ®Ó quyÕt ®Þnh ®­êng quü ®¹o bay
thuËn hay bay nghÞch cña S¬n tinh vµ H­íng tinh. ...
* H u thiªn b¸ t qu¸ i
Ë

Tèn

Ly

Kh«n

4

9

2

ChÊn
3

5

§oµi
7

CÊn

Kh¶m

Cµn

8

1

6

61
d. K hîp S tinh vµ h­íng tinh
Õt
¬n
C¸ch côc
1
2
3
4

Kh«i tinh
Phóc ®øc (cßn gäi lµ Tö tøc)
Th«i quan (*)
TËt ¸ch

5
6
7
...
Ví dụ nhà toạ Cạnh Hướng Giáp vận 7, ta sẽ có các cung như sau:
6
8
Giáp

2
4

4

5
7

9

9

1

2

3
8

5

Hoạ
hại
Tật
ách...
HËu thiªn b¸t qu¸i
N
4 Tèn
§

3 ChÊn

8 CÊn

9 Ly
5

1Kh¶m

2 Kh«n

7 §oµi

6 Cµn

B
64

T
h. Ý nghĩa của thập lục cung
h1. Khôi tinh cung:
Khôi tinh cung là cung tốt, chủ về tốt đẹp trong học hành thi cử,
chủ về ...
h5. Đào Hoa cung:
Đào Hoa cung là cung tốt, chủ về sự may mắn, nhanh nhẹn và
xinh xắn. Lại cũng chủ về chuyện tình cảm, ch...
h9. Dịch mã cung:
Dịch mã là cung tốt, chủ về sự dịch chuyển, vận động và đi lại.
Cũng chủ về sự nhanh nhẹn, tháo vát và t...
h13. Tuyệt mệnh cung:
Tuyệt mệnh cung là cung xấu trong 16 cung, chủ về ốm đau hay
tai hoạ dẫn tới cái chết vì vậy nó còn ...
6.5 T×m sao n¨ m (bay thuË
n)
a . Sa o n¨m :

N¨m 2006 (TuÊt)

Sao sè 3

N¨m 2007 (Hîi)

Sao sè 2

N¨m 2008 (Tý)

Sao sè 1...
b. S xÊ Tam s¸ t (n¨ m
ao u
)
N¨m
Tý

Tam s¸t ë phÝa
§Üa c¸c viªn pha

Th×n

Th©n

N

Söu

Tþ

DËu

§

- §Ìn chiÕu s¸ng

D...
c. S xÊ th¸ i tuÕ vµ sao xung (n¨ m
ao u
)
N¨m

Sao th¸i tuÕ ë phÝa

Sao xung ë phÝa

Tý

B

N

Söu

§B

TN

DÇn

§B

TN

...
*K
h¾c phôc sao Th¸ i TuÕ vµ S xung
ao
1. Kh«ng ngåi ®èi diÖn víi h­íng cña sao Th¸i tuÕ
2. Kh«ng ®µo bíi ë h­íng cã sao T...
d. Sao xÊu (n¨m) Ngò Hoµng
- T×m vËn (vÝ dô cña n¨m Quý dËu 1993 – vËn 7)
- T×m sè hîp thËp
- N¨m Gi¸p tý ë cïng vËn

Quý ...
d. K vùc s¸ t khÝ (S ) vµ n¨ ng l­îng chÕt (NC)
hu
K
SK

Nhµ nh×n vÒ

NC

h­íng (§èi diÖn)

ë khu vùc

Kh¾c phôc

ë khu vù...
c. Ngåi ® diÖn h­íng nh©n duyªn: G ia ® × nh h¹ nh p hó c , vui v Î
èi
* T×m qu¸ i sè:
1 9 7 8 , 2 s è c uè i 7 8
7 +8 = 1...
h. Kh¾c phôc sao xÊu
* N h¾ c : 6 ®ång tiÒn cæ, con d¬i kim lo¹i
hÞ
* Ta m BÝc h: §Ìn chiÕu s¸ng, viªn pha lª tam gi¸c ®á
...
77
78
79
80
81
82
83
84
6.6. ChØnh lý CTK theo tø trô
T
a. Tø trô:
a1: S¬n – H­íng CTKT
a2: H×nh d¸ng CTKT
a3: Sè tÇng CTKT
a4: Sè phßng CTKT
b. N...
S/H

¢/D

Ngò
hµnh
(Chøa)

BÝn

Th©

Can

n

h

-

+

5θ

Ngä

§inh

Mïi

Kh«n

+

+

-

-

1
θ

5H

1K

1H

h

4H

3H

3θ...
c. H
×nh d¸ ng
Kim

Méc

Thñy

Háa

Thæ

Trßn

Ch÷ nhËt

Sãng l­în

Tam gi¸c, nhän

Vu«ng
87
B¸t qu¸i

¢m d­¬ng

Ngò hµnh

Cµn

+

K

§oµi

-

K

ChÊn

+

M

Tèn

-

M

CÊn

+

Kh«n

-

Ly

+/-

θ
θ

Kh¶m

+/-

H
T
...
d. S tÇng
è

Sè tÇng Chøa ngò Sè tÇng Chøa ngò
hµnh
hµnh
1 TÇng

+ 3T

6 TÇng

-3T

2 TÇng

-3H

7 TÇng

+3H

3 TÇng

+3 M...
e. S phßng
è

Sè phßng Ngò hµnh Sè phßng Ngò hµnh
-2T

1

+ 2T

6

2
3

- 2H
+ 2M

7
8

+ 2H
- 2M

4

- 2K

9

+ 2K

5

+ ...
Nhµ nhËp tr¹ch 1996, täa cµn h­íng tèn, 4 tÇng, 11 phßng

S¬n/ H­íng
5K
5M

H×nh d¸ng
4θ
1T

TÇng (4)

Phßng (11)

(3K)

(...
6.7. Mét vµi chó ý kh¸c
a. Kim l©u – C­íi xin

40

90

20

30
3. KL Thê

50

70

80
8. KL Súc

10
1. KL Thân

60
6. KL Tử
...
b. Tam tai
Tuổi chủ nhà

Năm tam tai

Thân

Tý

Thìn

Dần

Mão

Thìn

Dần

Ngọ

Tuất

Thân

Dậu

Tuất

Tỵ

Dậu

Sửu

Hợi

...
d. Ngày sửa bàn thờ
Thiếu <- (1)

Đủ -> (1)

An

Lợi

Thiên

Tại

Hại

Sư

Sát

Phú

94
NĂM HẠN (THEO TUỔI ÂM)
Nam

Nữ

La Hầu

1

10

19

28

37

46

55

64

73

82

91

Kế đô

Thổ tú

2

11

20

29

38

47

5...
TRÙNG TANG
Nữ
Tỵ
(Trùng tang)
Thìn (*)
(Nhập mộ)
Mão
(Thiên di)
Dần
(Trùng tang)

Ngọ
(Thiên di)

Mùi (*)
(Nhập mộ)

Dậu
(...
CHỐNG
TRÙNG
TANG

97
TRÙNG TANG
- Tháng 1-2-6-9-12: Lục canh thiên hình
- Tháng 3:

Lục tân thiên đình

- Tháng 4:

Lục nhâm thiên bán

- Tháng...
MỘT SỐ SÁCH THAM KHẢO
1. Tả Ao - Tả Ao địa lý toàn thư (cao Trung biên dịch) –NXB Văn hóa Sài Gòn
Tphố Hồ Chí Minh, 2008
2...
9. Thẩm Trúc Nhưng - Trạch vận tân án, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội 1997.
10. Thẩm Trúc Nhưng - Thẩm thị huyền không học,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dich hoc va phong thuy cho nha quan tri

601 views
470 views

Published on

Dich hoc va phong thuy cho nha quan tri

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dich hoc va phong thuy cho nha quan tri

 1. 1. DỊCH HỌC VÀ PHONG THỦY CHO NHÀ QUẢN TRỊ (I Ching and Fengshui for Managers) GS. TS. Đỗ Hoàng Toàn
 2. 2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH I. Sơ lược về kinh dịch (chu dịch) II. Ra quyết định III. Dịch học sử dụng trong phong thủy 2
 3. 3. I. Sơ lược về kinh dịch 1. L ch sö kinh dÞ ra ® vµ ph¸ t triÓn Þ ch êi a. B¸ch ViÖt (ViÖt Th­êng) - 5000 b. Phôc Hy (- 4477) → (12) → (13) → L¹c Long Qu©n → 18 ®êi vua Hïng Ngùa thÇn (S«ng Hµ) → Tiªn thiªn b¸t qu¸i (Ra quyÕt ®Þnh) 3
 4. 4. 4
 5. 5. Tiªn thiªn b¸t qu¸i 2 §oµi 1 Cµn 3 Ly 4 ChÊn 5 Tèn 6 Kh¶m 8 Kh«n 7 CÊn 5
 6. 6. c. H¹ Vò (-2200) Rïa thÇn (S«ng L¹c) d. Chu V¨n V­¬ng (-1200) → HËu thiªn b¸t qu¸i (Phong thuû) Kinh dÞch → Chu dÞch e. Chu c«ng ®¸n g. Khæng Tö (- 550) 6
 7. 7. HËu thiªn b¸t qu¸i N 4 Tèn § 3 ChÊn 8 CÊn 9 Ly 5 1Kh¶m 2 Kh«n 7 §oµi 6 Cµn B 7 T
 8. 8. 2. TriÕt lý kinh dÞ ch  V« cùc Th¸i cùc 1. Th¸i D­¬ng L­ìng nghi 2. ThiÕu ¢m 3. ThiÕu D­¬ng 4. Th¸i ¢m Tø t­îng Tø t­îng sinh ra b¸t qu¸i (b¸t tiÕt) Cµn §oµi Ly ChÊn Tèn Kh¶m CÊn 8 Kh«n
 9. 9. C¸c quÎ kinh 8 quÎ kinh cña Kinh dÞch G¹ ch Trong gia ®× nh H­ í ng Tª n quÎ Ch÷ H¸ n N«m Th¸ ng ©m lÞ ch Ngò hµnh Sè Phôc Hy Sè V¨ n V­ ¬ng Ch÷ c¸ i C¬ thÓ ng­ êi Con g¸ i Con trai Con g¸ i Con trai gi÷a tr­ ëng tr­ ëng gi÷a T N § §N Cµn §oµi Ly ChÊn Thiª n Tr¹ ch Háa 10-11 8-9 K Cha Con g¸ i ót Con trai ót MÑ TB B §B TN Tèn Kh¶m CÊn Kh«n L«I Phong Thñy S¬n §Þ a 5-6 2-3 4-5 11-12-1 1-2 7-8 K H M M T   1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 9 3 4 1 8 2 C, Q, R, S, X, Z § Çu Phæ l­ ì i, ®êm i, D, §, J, L, N, T M¾ tim t, B, H, M, P, F G, K Ch©n, tãc, § ï i, tay, r¨ ng ngùc A, ¨ , ¢, E, £, I, Y, O, ¤, ¥, U, ¦ , V, W Tai, m¸ u L­ ng, x­ ¬ng 9 Bông, t× vÞ ,
 10. 10. V« 20 cùc L­ìng nghi =1 21 = 2 Tø l­¬ng 22 = 4 B¸t qu¸i 2 =8 C¸c quÎ KD B¸t qu¸i ®­îc xÕp theo ngò hµnh 3 26 = 64 C, Q, R, S, X, Z Kim Nguyªn ©m V, W Thæ (CÊn, kh«n) (Cµn, §oµi) Thñy B, P, F, H, M (Kh¶m) Háa D, §, J, L, N, T (Ly) Méc G, K (chÊn, Tèn) 10
 11. 11. Th­îng qu¸i H¹ qu¸i 1 Cµn 2 §oµi 3 Ly 4 ChÊn 5 Tèn 6 Kh¶m 7 CÊn 8 Kh«n (Thiªn) Cµn 1 (Tr¹ch) §oµi 2 3 4 Thiªn tr¹ch lý B¸t thuÇn ®oµi Thiªn háa ®ång nh©n Háa tr¹ch khuª Tr¹ch háa c¸ch B¸t thuÇn ly L«i háa phong Háa l«i phÖ h¹p B¸t thuÇn chÊn Thiªn l«I v« väng Tr¹c h l«I tïy Háa thiªn ®¹i h÷u (L«i) ChÊn L«i thiªn ®¹i tr¸ng L«i t r¹ch quy muéi B¸t thuÇn cµn Tr¹ch thiªn qu¶i (Háa) Ly (Phong) Tèn 5 Phong thiªn tiÓu sóc Phong tr¹ch trung phu (T hñy) Kh¶m 6 Thñy thiªn nhu (S¬n) CÊn 7 S¬n thiªn ®¹i sóc (§Þa) Kh«n 8 §Þa thiªn th¸i Thñy tr¹ch tiÕt S¬n tr¹ch tæn Thñy háa ký tÕ S¬n háa bÝ Phong l«i Ých Thñy l«I tru©n S¬n l«i di §Þa l«i phôc Phong háa gia nh©n §Þa tr¹ch l©m §Þa háa minh di Thiªn phong cÊu Tr¹ch phong ®¹i qu¸ Háa phong ®Ønh L«i phong h»ng B¸t thuÇn tèn Thñy phong tØnh S¬n phong cæ §Þa phong th¨ng Thiªn thñy tông Tr¹ch thñy khèn Háa thñy vÞ tÕ L«i thñy gi¶I L«i s¬n tiÓu qu¸ Phong thñy ho¸n B¸t thuÇn kh¶m S¬n thñy m«ng §Þa thñy s­ Phong s¬n tiÖm Thñy s¬n kiÓn B¸t thuÇn cÊn §Þa s¬n khiªm L«i ®Þa dù Phong ®Þa qu¸n Thñy ®Þa tû S¬n ®Þa b¸c B¸t thuÇn kh«n Thiªn s¬n ®én Tr¹ch s¬n hµm Háa s¬n l÷ Thiªn ®Þa bÜ Tr¹ch ®Þa tôy Háa ®Þa tÊn 11
 12. 12. 3. K hiÖu thêi gian ý a . Ca n Can Gi¸p Êt BÝnh §inh MËu Kû Canh T©n Nh©m Quý Ngò hµnh + Méc - Méc + Háa -Háa + Thæ (+ θ ) - Thæ (-θ ) + Kim -Kim + Thñy - Thuû b. Chi Chi Tý (1) Söu (2) DÇn (3) M·o (4) Ngò hµnh +T -θ +M -M Chi Ngä (7) Mïi (8) Th©n (9) DËu (10) Ngò hµnh +H -θ +K -K Th×n (5) +θ TuÊt (11) + θ 12 Tþ (6) -H Hîi (12) -T
 13. 13. c - Mệnh (tử vi) Năm sinh Nhóm Hành Ý nghĩa hình tượng Nhóm a Nhóm b 1 Giáp Tý Bính Dần Mậu Thìn Canh Ngọ Nhâm Thân Ất Sửu Đinh Mão Kỷ Tỵ Tân Mùi Quý Dậu Hải trung kim Lô trung hoả Đại lâm mộc Lộ bàng thổ Kiếm phong kim Vàng đáy biển Lửa trong lò Cây trong rừng lớn Đất bên đường Vàng đầu mũi gươm 2 Giáp Tuất Bính Tý Mậu Dần Canh Thìn Nhâm Ngọ Ất Hợi Đinh Sửu Kỷ Mão Tân Tỵ Quý Mùi Sơn đầu hoả Giản hạ thuỷ Thành đầu thổ Bạch lạp kim Dương liễu mộc Lửa đầu núi Nước dưới khe Đất đầu thành Vàng trong chân nến Cây dương liễu 3 Giáp Thân Bính Tuất Mậu Tý Canh Dần Nhâm Thìn Ất Dậu Đinh Hợi Kỷ Sửu Tân Mão Quý Tỵ Tuyền trung thuỷ Ốc thượng thổ Tích lịch hoả Tùng bách mộc Trường lưu thuỷ Nước giữa suối Đất ở mái nhà Lửa sấm sét Cây tùng bách Nước sông dài 13
 14. 14. Giáp Ngọ Đinh Dậu Sơn hạ hoả Lửa dưới núi Mậu Tuất Kỷ Hợi Bình địa mộc Cây ở đồng bằng Tân Sửu Bích thượng thổ Đất ở vách tường Nhâm Dần Quý Mão Kim bạc kim Vàng bạch kim Giáp Thìn Ất Tỵ Phù đăng hoả Lửa ngọn đèn Bính Ngọ Đinh Mùi Thiên thượng thuỷ Nước trên trời Mậu Thân Kỷ Dậu Đại trạch thổ Đất làm nhà Canh Tuất Tân Hợi Thoa xuyến kim Vàng đeo tay Nhâm Tý Quý Sửu Tang đố mộc Gỗ cây dâu Giáp Dần Ất Mão Đại khê thuỷ Nước suối lớn Bính Thìn 6 Vàng trong cát Canh Tuất 5 Sa trung kim Bính Thân 4 Ất Mùi Đinh Tỵ Sa trung thổ Đất trong cát Mậu Ngọ Kỷ Mùi Thiên thượng hoả Lửa trên trời Canh Thân Tân Dậu Thạch lựu mộc Gỗ cây lựu Nhâm Tuất Quý Hợi Đại hải thuỷ Nước biển lớn 14
 15. 15. d. M sinh ïa K M T H θ Xu©n Tï V­îng H­u T­íng Tö H¹ Tö H­u Tï V­îng T­íng Thu V­îng Tö T­íng Tï H­u §«ng H­u T­¬ng V­îng Tö Tï Tø quý 3-6-9-12 T­íng Tï Tö H­u V­îng V­îng > T­íng > H­u > Tï > Tö e. Th¸ ng, tiÕt khÝ Th¸ng 1 LËp xu©n Th¸ng 5 Mang chñng Th¸ng 9 Hµn lé Th¸ng 2 Kinh trËp Th¸ng 6 TiÓu thö Th¸ng 10 LËp §«ng Th¸ng 3 Thanh Minh Th¸ng 7 LËp thu Th¸ng 11 §¹i tuyÕt Th¸ng 4 LËp h¹ Th¸ng 8 B¹ch lé Th¸ng 12 TiÓu hµn 15
 16. 16. g. Tªn giê Tªn can cña ngµy Tªn can cña giê tý Gi¸p, kû Gi¸p (tý) Êt, BÝnh (tý) canh BÝnh, T©n MËu (tý) §inh, Nh©m Canh (tý) MËu, Quý Nh©m (tý) 16
 17. 17. ii. RA QUYÕT §ÞNH 1. Chän thêi ®iÓm (theo d­¬ng lÞch) 2. §æi ra giê ngµy th¸ng ©m lÞch 17
 18. 18. tõ 1946 céng thªm 1 giê råi míi ®æi 1 Giê Th¸ng Tý 2 Söu 3 4 5 6 DÇn M·o Th×n Tþ 7 Giê Th¸ng 8 9 10 11 12 Ngä Mïi Th©n DËu TuÊt Hîi 1- 9 0,20 2,19 2,204,19 4,20 6,19 6,20 8,19 8,20 10,19 10,20 12,19 1-9 12,20 14,19 14,2016,19 16,20 18,19 18,20 20,19 20,20 22,19 22,20 0,19 2-8-1012 0,00 1,59 2,003,59 4,00 5,59 6,00 7,59 8,00 9,59 10,00 11,59 2-8-1012 12,00 13,59 14,0015,59 16,00 17,59 18,00 19,59 20,00 21,59 22,00 23,59 3-7 0,30 2,29 2,304,29 4,30 6,29 6,30 8,29 8,30 10,29 10,30 12,29 3-7 12,30 14,29 14,3016,29 16,30 18,29 18,30 20,29 20,30 22,29 22,30 0,29 4-6 0,40 2,39 2,404,39 4,40 6,39 6,40 8,39 8,40 10,39 10,40 12,39 4-6 12,40 14,39 14,4016,39 16,40 18,39 18,40 20,39 20,40 22,39 22,40 0,39 5 1,20 3,19 3,205,19 5,20 7,19 7,20 9,19 9,20 11,19 11,20 13,19 5 13,20 15,19 15,2017,19 17,20 19,19 19,20 21,19 21,20 23,19 23,20 1,19 11 23,40 1,39 1,403,39 3,40 5,39 5,40 7,39 7,40 9,39 9,40 11,39 11 11,40 13,39 13,4015,39 15,40 17,39 17,40 19,39 19,40 21,39 21,40 23,39 Kim: c, q, ,r s, x,z tr¾ng Méc: g, k xanh Thñy: b,p, f, h, m ®en Háa: d, ®, j, l, n, t ®á Thæ: a, ¨, ©, e, ª, o, «, ¬, u, ­, v, w vµng 18
 19. 19. 3. T×m quÎ gèc (cho m ® c«ng viÖc) ë Çu a. Th­îng qu¸i (ngµy + th¸ng + n¨m) : 8 → tìm sè lÎ Sau ®ã sö dông m· sè cña Phôc Hy a. H¹ qu¸i (ngµy + th¸ng + n¨m + giê) : 8 → tìm sè lÎ Sau ®ã tra m· sè Phôc Hy a. GhÐp l¹i t×m tªn quÎ vµ kÕt qu¶ dù b¸o 19
 20. 20. M sè phôc H · y Cµn (Thiªn) 1 (trêi) §oµi (Tr¹ch) 2 (®Çm) Ly (háa) 3 (Löa) ChÊn (L«i) 4 (SÐt) Tèn (Phong) 5 (Giã) Kh¶m (Thñy) 6 (N­íc) CÊn (S¬n) 7 (Nói) Kh«n (§Þa) 8 (§Êt) 20
 21. 21. Th­îng qu¸i H¹ qu¸i 1 Cµn 2 §oµi 3 Ly 4 ChÊn 5 Tèn 6 Kh¶m 7 CÊn 8 Kh«n (Thiªn) Cµn 1 (Tr¹ch) §oµi 2 (Háa) Ly 3 (L«i) ChÊn 4 Tr¹ch thiªn qu¶i Háa thiªn ®¹i h÷u B¸t thuÇn ®oµi Háa tr¹ch khuª L«i thiªn ®¹i tr¸ng L«i t r¹ch quy muéi Tr¹ch háa c¸ch B¸t thuÇn ly L«i háa phong Thiªn l«I v« väng Tr¹c h l«I tïy Háa l«i phÖ h¹p B¸t thuÇn chÊn Thiªn phong cÊu Tr¹ch phong ®¹i qu¸ Háa phong ®Ønh Thiªn thñy tông Tr¹ch thñy khèn Háa thñy vÞ tÕ Thiªn s¬n ®én Tr¹ch s¬n hµm Háa s¬n l÷ Thiªn ®Þa bÜ Tr¹ch ®Þa tôy Háa ®Þa tÊn B¸t thuÇn cµn Thiªn tr¹ch lý Thiªn háa ®ång nh©n (Phong) Tèn 5 Phong thiªn tiÓu sóc Phong tr¹ch trung phu (T hñy) Kh¶m 6 (S¬n) CÊn 7 Thñy thiªn nhu S¬n thiªn ®¹i sóc (§Þa) Kh«n 8 §Þa thiªn th¸i Thñy tr¹ch tiÕt S¬n tr¹ch tæn Thñy háa ký tÕ S¬n háa bÝ Phong l«i Ých Thñy l«I tru©n S¬n l«i di §Þa l«i phôc L«i phong h»ng B¸t thuÇn tèn Thñy phong tØnh S¬n phong cæ §Þa phong th¨ng L«i thñy gi¶I L«i s¬n tiÓu qu¸ Phong thñy ho¸n B¸t thuÇn kh¶m S¬n thñy m«ng §Þa thñy s­ Phong s¬n tiÖm Thñy s¬n kiÓn B¸t thuÇn cÊn §Þa s¬n khiªm L«i ®Þa dù Phong ®Þa qu¸n Thñy ®Þa tû S¬n ®Þa b¸c B¸t thuÇn kh«n Phong háa gia nh©n 21 §Þa tr¹ch l©m §Þa háa minh di
 22. 22. Th­îng qu¸i Thiªn 1 Tr¹ch 2 Háa 3 L«i 4 Phong 5 Thñy 6 S¬n 7 §Þa 8 H¹ qu¸i Thiªn 1 Tr¹ch 2 Háa 3 «i L C¬ héi tèt, thµnh c«ng, tr¸nh kiªu c¨ng VËn tèt ®Õn, mäi sù nh­ ý Lóc ®Çu xÊu, sau l¹i tèt, nªn hái ý kiÕn n÷ giíi VËn xÊu, gi÷ lßng thµnh , lµm viÖc tèt §Çu xÊu, sau tèt, ph¶i hÕt søc cè g¾ng §Çu xÊu, sau tèt, ph¶i nhÉn nhôc, tiÕn tõ tõ Cã sù dêi ®æi, bÊt ngê gÆp tèt, kh«ng cÇu mµ ®­îc RÊt xÊu, cè g¾ng v« Ých, gi÷ ®é trung dung lµ tèt Thêi vËn xÊu ph¶i biÕt tù kiÒm chÕ VËn xÊu, l¾m hiÓm nguy, ph¶i kiªn nhÉn thËn träng VËn xÊu, ph¶i cÈn träng, mäi viÖc dõng l¹i §Çu xÊu sau tèt, nhiÒu lo ©u nh­ng sau ®Òu æn NhiÒu biÕn ®æi ph¶i ®æi míi míi thµnh 4 Phong 5 Thñy 6 S¬n 7 §Þa 8 V Ën xÊu nh­ng cuèi cïng vÉn b×nh yªn VËn tèt, cã ng­êi gióp, mäi viÖc thµnh tùu Thêi vËn xÊu bÕ t¾c, nªn rót l ui VËn rÊt tèt, cÇu 1 ®­îc 2, cÇn tr¸nh chñ quan, kiªu c¨ng VËn xÊu, nhiÒu chuyÖn kh«ng may, gia ®×nh bÊt hßa RÊt tèt, dë hãa hay, mäi viÖc ®Òu thµnh §Çu xÊu sau tèt, nh­ng cã nhiÒu r¾c rèi VËn tèt nhÊt lµ vÒ tiÒn b¹c vµ h«n nh©n VËn xÊu, bÕ t¾c, cÇn nhÉn n¹i, cã ch÷ tÝn Lóc ®Çu xÊu sau tèt, ph¶i nhê ng­êi gióp VËn xÊu, buån phiÒn nh­ng kh«ng cã häa lín XÊu do qu¸ tin ng­êi, cÇn c¶nh gi¸c RÊt tèt thµnh tùu lín, nh­ng chí qu¸ tham VËn tèt, mäi mÊt m¸t ®­îc bï ®¾p, nh­ng kh«ng bÒn VËn may bÊt ngê nhê ®ã thµnh tùu lín, cÇn v­¬n tíi VËn tèt, h¹nh phóc, thµnh ®¹t §Çu xÊu sau tèt, mäi sù to¹i ý, cÇn biÕt gióp ®ì kÎ kh¸c §Çu xÊu, sau tèt, biÕt phôc tïng kÎ trªn th× thµnh VËn rÊt tèt nh­ng kh«ng bÒn, tr¸nh kiªu c¨ng VËn xÊu chí tham, chØ nªn lµm c¸c viÖc nhá, cè t ×m ng­êi gióp RÊt tèt, mäi mÊt m¸t ®Òu ®­îc bï l¹i, ph¶i h­íng thiÖn VËn tèt ®­îc c¶ danh lîi, nªn ®øng thÕ trung gian VËn xÊu, cã hy väng, cã sù mÊt m¸t VËn tèt, nhÊt lµ vÒ h«n nh©n vµ gia ®¹o VËn tèt, mäi gian nan tai häa ®Òu v­ît qua XÊu, gian tru©n, gia ®¹o ph©n ly, cÇn ®oµn kÕt VËn xÊu, l¾m rñi ro ho¹n n¹n, cÇn gi÷ ch÷ tÝn RÊt xÊu, ph¶i chuyÓn ®æi, cÇn khiªm tèn VËn xÊu, l¾m nguy h¹i, lui ®i lµ tèt Tèt nh­ng tèc ®é chËm vµ ph¸t triÓn dÇn VËn cùc tèt, c¬ héi hiÕm hoi ®Ó ph¸t triÓn, cã viÖc RÊt tèt, xÊu hãa tèt, cÇn kÝn ®¸o mäi viÖc §Çu xÊu, sau tèt, thµnh c«ng rùc rì cÇn VËn xÊu, nh­ng lµm viÖc kÝn ®¸o th× ®­îc, cÇn nhÉn nhôc VËn tèt, cã ng­êi gióp, mäiviÖc thµnh tùu , §Çu xÊu sau tèt, mäi trë ng¹i ®Òu qua k hái §Çu xÊu sau tèt, ph¶i chÞu thiÖt lóc ®Çu VËn tèt, mäi mong muèn ®Òu thµnh VËn tèt, võa ý nh­ng vÉn ph¶i lo nghÜ VËn tèt, cã ng­êi gióp, mäi viÖc mü m·n VËn xÊu, gi¶ vê yÕu kÐm, ngu ng¬ th× kh«ng sao VËn xÊu, mäi viÖc bÕ t¾c cÇn hÕt søc b×nh tÜnh VËn tèt, nh­ng ®õng qu¸ tham VËn xÊu, h¹i mäi chuyÖn, cÇn b×nh tÜnh, tr× ho·n RÊt xÊu mäi viÖc thÊt b¹i, nªn bÊt ®éng VËn tèt nh­ng ph¶i lµm viÖc chÝnh ®¸ng, phßng cã tang VËn tèt nh­ng nªn nhón nh­êng, yªu ®­¬ng bÊt lîi RÊt xÊu cã tiÓu nh©n ngÇm h¹i, 22 VËn tèt, m­u sù thµnh c«ng, nh­ng ph¶i mÉu mùc VËn suy, ng­êi th©n ph¶n béi cÈn träng lêi nãi, chí véi vµng , Lóc ®Çu xÊu, sau tèt, lîi ë h­íng T©y Nam, vµo
 23. 23. 4. T×m quÎ hç (t×m diÔn biÕn) Gèc (1 2 3 4 5 6) Hç (2 3 4 3 4 5) Sau ®ã t×m tªn quÎ vµ dù b¸o kÕt qu¶ 5. T×m quÎ biÕn (cho kÕt qu¶) a. T×m hµo ®éng: mçi quÎ cã 6 g¹ch gäi lµ 6 hµo, ®¸nh sè tõ d­íi lªn: hµo 1, hµo 2, …, hµo 6 (ngµy + th¸ng + n¨m + giê) : 6 → tìm sè lÎ b. T×m quÎ biÕn: Tõ quÎ gèc, ®æi dÊu hµo ®éng. 6. C¸ c biÕn d¹ng t×m quÎ 23
 24. 24. III. DÞch häc sö dông trong phong thñy 1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n a. P hong thñy Pho ng (g iã ) -> d ­¬ ng Thñy (n­íc ) -> © m b. C«ng tr×nh kiÕn tróc: Lµ c¸c vËt thÓ hiÖn h÷u ®em l¹i lîi Ých cho con ng­êi, do con ng­êi (hoÆc tù nhiªn) s¸ng t¹o ra - Nhµ ë - Nhµ m¸y - Må m¶ - C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc kh¸c 24
 25. 25. c. CÊ tróc vË chÊ u t t - KhÝ (vËt chÊt siªu nhá) - VËt chÊt (cÊu tróc nguyªn tö) d. KhÝ (Ch’i – Qi) -D¹ng n¨ng l­îng ®Æc biÖt - H¬i thë - Kh«ng nh×n ®­îc, nh­ng c¶m nhËn ®­îc 25
 26. 26. - KhÝ tô l¹i thµnh h×nh, t¸n th× thµnh khÝ - Nói v©y, s«ng bäc th× cã khÝ 26
 27. 27. e. C¸ c lo¹i khÝ - Sinh khÝ, s¸t khÝ (tö khÝ) - §Þa khÝ – Nh©n khÝ – Thiªn khÝ §Þa khÝ - Mé tæ tiªn - HuyÖt khÝ - TÝch c«ng ®øc - N¬i sèng hiÖn t¹i Nh©n khÝ - Cha mÑ cho - B¶n th©n - Quan hÖ x· héi Thiªn khÝ - VËn khÝ - Niªn khÝ - Ngò hµnh - Cöu tinh - ThËp nhÞ l­u tinh 27
 28. 28. 2. P hong thñy: Lµ khoa häc vµ nghÖ thuËt tæ chøc kh«ng gian cña c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc nh»m tiÕp nhËn tèi ®a nguån sinh khÝ, h¹n chÕ cao nhÊt nguån s¸t khÝ phôc vô tèt cho lîi Ých con ng­êi. * Kham d­, Tr¹ch c­, Bèc c­, T­íng tr¹ch, §Þa M¹ch, T­íng ®Þa v.v… * Cã hai tr­êng ph¸i lín: H×nh thÕ vµ lý khÝ. 3. M sè thuË ng÷ phong thñy ét t a . Lo ng (Lo ng m ¹ c h): Lµ ®­êng vËn hµnh khÝ b. Huy Ö t - KÕt tinh cña khÝ (sinh khÝ) - Lµ n¬i sinh khÝ ra vµo ë bÒ mÆt tr¸i ®Êt c. Sa: Lµ nói, ®åi, gß ®èng, bê ruéng, lïm c©y28 v.v… bao quanh
 29. 29. Chu t­íc TriÒu s¬n ¸n s¬n Minh ®­êng T¶ thanh long HuyÒn vò HuyÖt MÆt L­ng H÷u b¹ch hæ quü s¬n l¹c s¬n *M ® inh ­êng - N­íc tô tr­íc huyÖt ®Ó nu«i d­ìng khÝ m¹ch cña huyÖt - Lµ m¶nh ®Êt nhiÒu sinh khÝ cã phong thñy tèt - Kho¶ng s©n réng tr­íc nhµ - N¬i n­íc ®Õn, n¬i n­íc ®i (Thñy khÈu) 29
 30. 30. d. Thñy - N­íc - Lµ vËt dÉn b¶o vÖ long m¹ch - KiÕn ong b¸m theo e. H ­íng - Ph­¬ng h­íng (l­ng dùa, mÆt nh×n cña c«ng tr×nh kiÕn tróc) - PhÐp t×m mÖnh (lËp mÖnh) cña phong thñy - ThuËt ph©n kim g. Thêi - Hîp thêi - Lµ sù phï hîp (t­¬ng thÝch) cña c«ng tr×nh kiÕn tróc 1. Quan hÖ cña CTKT víi m«i tr­êng 2. Quan hÖ cña CTKT víi d©n c­, x· héi 3. Chi phÝ vµ kÕt qu¶. 30
 31. 31. g. C¸ c tr­êng ph¸ i phong thñy H ×nh thøc - Loan ®Çu - H×nh t­îng - H×nh ph¸p  Lý khÝ - B¸t tr¹ch - MÖnh lý - Tam hîp - Phiªn qu¸i - Tam nguyªn ((a) HuyÒn kh«ng phi tinh, (b) HuyÒn kh«ng ®¹i qu¸i) - B¸t qu¸i - Kú m«n - D­¬ng tr¹ch tam yÕu. 31
 32. 32. 4. Néi dung c¬ b¶n cña thuË phong thñy t Néi dung Long NhÊt vÞ Tr¹ch c¸t Sa phong thñy Thñy (Chän ngµy, HuyÖt giê, n¨m, Nh× h­ íng H­íng th¸ng x©y Tam thêi Thêi dùng (CTKT) C«ng cô -La bµn -Th­íc lç ban - C«ng cô t×m huyÖt v.v… 32
 33. 33. Th­íc L ban ç 33
 34. 34. L bµn a 34
 35. 35. CÊ tróc c¸ c nh©n tè thµnh ® c¸ nh©n u ¹t TT Nh©n tè % % 1 B¶n mÖnh (Phóc phËn) 18 18 2 §¹i vËn (chu kú 10 n¨m) 30 22 3 L­u niªn 12 5 4 Phong thñy 10 15 5 Nç lùc c¸ nh©n 10 12 6 TÝch ®øc, viÖc thiÖn 8 10 7 M«i tr­êng sèng, x· héi 4 8 8 §µo t¹o, gi¸o dôc 4 6 9 TÝnh danh, tªn gäi 4 4 100 100 Céng 35
 36. 36. Tr¸nh Tr¸nh a Tr¸nh Tr¸nh b d Tr¸nh e Tr¸nh Nhµ thê NghÜa trang BÖnh viÖn Chïa Cét ®iÖn cao thÕ Tr¸nh C©y ®¹i thô h 36 g c
 37. 37. 6. C¸c b­íc thùc hiÖn thuËt phong thñy 6.1. X c ® nh vÞtrÝ CTK ¸ Þ T a. Long b. Sa c. Thuû d. HuyÖt M«i tr­êng vÜ m« cña CTKT (§Þa thÕ, ®Êt ®ai, khÝ hËu, con ng­êi, phong tôc, tËp qu¸n, lèi sèng, chÝnh quyÒn së t¹i v.v…) - Tr¸nh lÊp giÕng ®Ì lªn x©y - Tr¸nh ph¸ miÕu m¹o, ®Òn chïa ®Ó x©y - Tr¸nh x©y trªn ®Êt nghÜa trang v.v… 6.2. T×m m Önh cña chñ nhµ 37
 38. 38. a. Tra b¶ng tÝnh s½n D- ¬ng lÞ ch 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 ¢m lÞ ch Gi¸ p Tý Êt Söu BÝ DÇn nh § inh M· o MËu Th× n Kû Tþ Canh Ngä T©n Mï i Nh©m Th©n Quý DËu Gi¸ p TuÊt Êt Hî i BÝ Tý nh § inh Söu MËu DÇn Kû M· o Canh Th× n T©n Tþ Nh©m Ngä Quý Mï i Gi¸ p Th©n Êt DËu BÝ TuÊt nh § inh Hî i MËu Tý Ký Söu Canh DÇn T©n M· o Nh©m Th× n Quý Tþ Th­ î ng nguyª n1 1864 – 1923 Cung phi D- ¬ng lÞ ch ¢m lÞ ch Nam N÷ Kh¶m Ly CÊn § oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn § oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn § oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn CÊn Cµn § oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 Gi¸ p Ngä Êt Mï i BÝ Th©n nh § inh DËu MËu TuÊt Kû Hî i Canh Tý T©n Söu Nh©m DÇn Quý M· o Gi¸ p Th× n Êt Tþ BÝ Ngä nh § inh Mï i MËu Th©n Kû DËu Canh TuÊt T©n Hî i Nh©m Tý Quý Söu Gi¸ p DÇn Êt M· o BÝ Th× nh n § inh Tþ MËu Ngä Kû Mï i Canh Th©n T©n DËu Nh©m TuÊt Quý Hî i Cung phi N÷ § oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn § oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn § oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn § oµi Cµn38 Kh«n Nam CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi CÊn Ly Kh¶m
 39. 39. D- ¬ng lÞ ch ¢ m lÞ ch 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 Gi¸ p Tý Êt Söu BÝ DÇn nh § inh M· o MËu Th× n Kû Tþ Canh Ngä Nh©m Th© n T©m Mï i Quý DËu Gi¸ p TuÊt Êt Hî i BÝ Tý nh § inh Söu MËu DÇn Kû M· o Canh Th× n T©n Tþ Nh©m Ngä Quý Mï i Gi¸ p Th©n Êt DËu BÝ TuÊt nh § inh Hî i MËu Tý Kû Söu Canh DÇn T©n M· o Nh©m Th× n QuÝTþ N÷ Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi Cµn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi Cµn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn Trung nguyª n 1924 - 1983 Cung phi D- ¬ng lÞ ch Nam Tèn 1954 ChÊn 1955 Kh«n 1956 Kh¶m 1957 Ly 1958 CÊn 1959 § oµi 1960 Cµn 1961 Kh«n 1962 Tèn 1963 ChÊn 1964 Kh«n 1965 Kh¶m 1966 Ly 1967 CÊn 1968 § oµi 1969 Cµn 1970 Kh«n 1971 Tèn 1972 ChÊn 1973 Kh«n 1974 Kh¶m 1975 Ly 1976 CÊn 1977 § oµi 1978 Cµn 1979 Kh«n 1980 Tèn 1981 ChÊn 1982 Kh«n 1983 ¢ m lÞ ch Gi¸ p Ngä Êt Mï i BÝ Th©n nh § inh DËu MËu TuÊt Kû Hî i Canh Tý T©n Söu Nh©m DÇn QuÝM· o Gi¸ p Th× n Êt Tþ BÝ Ngä nh § inh Mï i MËu Th©n Kû DËu Canh TuÊt T©n Hî i Nh©m Tý Quý Söu Gi¸ p DÇn Êt M· o BÝ Th× nh n § inh Tþ MËu Ngä Kû Mï i Canh Th©n T©n DËu Nh©m TuÊt Quý Hî i Cung phi N÷ Nam CÊn Kh¶m Cµn Ly § oµi CÊn CÊn § oµi Ly Cµn Kh¶m Kh«n Kh«n Tèn ChÊn ChÊn Tèn Kh«n Cµn Kh¶m Cµn Ly § oµi CÊn CÊn § oµi Ly Cµn Kh¶m Kh«n Kh«n Tèn ChÊn ChÊn Tèn Kh«n CÊn Kh¶m Cµn Ly § oµi CÊn CÊn § oµi Ly Cµn Kh¶m Kh«n Kh«n Tèn ChÊn ChÊn Tèn Kh«n CÊn Kh¶m Cµn Ly § oµi CÊn
 40. 40. H¹ Nguyª n 1984 - 2043 D- ¬ng lÞ ch ¢ m lÞ ch 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gi¸ p Tý Êt Söu BÝ DÇ nh n § inh M· o MËu Th× n Kû Tþ Canh Ngä T© Mï i n Nh© Th© m n QuÝDËu Gi¸ p TuÊt Êt Hî i BÝ Tý nh § inh Söu MËu DÇn Kû M· o Canh Th× n T© Tþ n Nh©m Ngä QuÝMï i Gi¸ p Th© n Êt DËu BÝ TuÊt nh § inh Hî i MËu Tý Kû Söu Canh DÇn T© M· o n Nh©m Th× n QuÝ Tþ N÷ Cung chi Nam Cµn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi Cµn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi CÊn Ly Kh¶m § oµI CÊn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn § oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly Cµn § oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n KH¶m Ly CÊn § oµi Cµn Kh«n D- ¬ng lÞ ch ¢ m lÞ ch 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Gi¸ p Ngä Êt Mï i BÝ Th© nh n § inh DËu MËu TuÊt Kû Hî i Canh Tý T© Söu n Nh©m DÇn Quý M· o Gi¸ p Th× n Êt Tþ BÝ Ngä nh § inh Mï i MËu Th© n Kû DËu Canh TuÊt T© Hî i n Nh© Tý m Quý Söu Gi¸ p DÇ n Êt M· o BÝ Th× nh n § inh Tþ MËu Ngä Kû Mï i Canh Th© n T© DËu n Nh©m TuÊt QuÝ i Hî N÷ Cung phi Nam Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn § oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn 40 Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn § oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn § oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn § oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n
 41. 41. b. Tù tÝnh Tốn Ly Khôn 7 2 9 Chấn Khôn Đoài 8 6 4 Cấn Khảm Càn 3 1 5 Nam Tốn 9 Ly 5 Khôn 7 Chấn 8 Cấn 1 Đoài 3 Cấn 4 Khảm 6 Càn 2 Nữ 41
 42. 42. 6.3. Chän s¬ ® m å Önh qu¸ i Söu DÇn CÊn Tý Kh¶m Lôc s¸ t Cµn § oµi TuÊt Hî i DËu Tý Kh¶m Cµn TuÊt Hî i Phóc TuyÖt thÕ § oµi DËu λ Kh«n Mï i Th© n Tèn ChÊn Phôc vÞ Th× Tþ n Ho¹ i häa M· o Thiª n Y ChÊn Thiª n y Phóc Thiª n Y Söu DÇn CÊn Ly Kh«n Mï i Th© n Ngä Ngò quØ ChÊn CÊn M· o Söu DÇn λ Lôc s¸ t Phôc vÞ Kh«n Mï i Th© n DËu Ngò quØ 9. L y Phôc vÞ § oµi N TN Ngä T Lôc s¸ t 42 TuyÖt thÕ 9 TB phóc Ngò quØ Häa h¹ i §B § B §N Ly Thiª n y ChÊn M· o Lôc s¸ t Söu DÇn Thiª n y Sinh khÝ Mï i Th© n Th× Tþ n λ 8. CÊn Tèn M· o CÊn ChÊn N §N Th× Tþ n Thiª n y B § oµi § B 7 § TN Sinh khÝ Ly Ngò quØ TuÊt Hî i Ngä TB T Ly Tèn Tý Cµn Phóc Kh¶m TB DËu B T Sinh khÝ 8 Tý Kh¶m 7. § oµi Häa h¹ i Mï i Th© n §B Kh«n § oµi §N N § NCÊn TN Häa h¹ i Ngò quØ TuÊt Hî i Ly TuyÖt thÕ Cµn Ngä Lôc s¸ t Ngä Tèn DËu CÊn Tý Häa h¹ i Th× Tþ n § oµi TuÊt Hî i 6. Cµn TuyÖt thÕ T Kh«n Phôc vÞ 4. Tèn Sinh khÝ Thiª n y Hî i TB §B B B CÊn Kh¶m § Söu DÇn Phóc T λTuÊt M· o TN Cµn 6 Ly TB TN Sinh khÝ Kh«n N §N N 3 B Ngò quØ DËu Th× n Phôc vÞ Tþ § B ChÊn TuÊt Hî i Mï i Th© n Ly Tèn §N Cµn Phóc Ngä Th× Tþ n 3. ChÊn Cµn ChÊn • § Lôc s¸ t § oµi Tèn TuyÖt thÕ §B § Söu DÇn §N B Tý TN Tèn 4 N Kh¶m CÊn TB Sinh khÝ Cµn T Ngä TuyÖt thÕ TuÊt Hî i § oµi M· o ChÊn 2. Kh«n Häa h¹ i DËu Ngò quØ 1. Kh¶m Häa h¹i • Mï i Th© n Phôc vÞ Lôc s¸ t Lóc s¸ t Ly Kh«n TuÊt Hî i Phôc vÞ TB Kh«n § 2 §N T TN N Th× Tþ n Cµn Tý Häa h¹ i • DËu B TB Kh¶m §B M· o T B Phóc • CÊn Tèn §B 1 TN Kh¶m Kh¶m ChÊn § N TuyÖt thÕ §N Phôc vÞ Söu DÇn Tý Ly Mï i Th© n Ngò quØ Ngä Tèn Kh«n § oµi M· o Th× Tþ n Sinh khÝ TuyÖt thÕ Thiª n Y Phóc Sinh khÝ
 43. 43. a . N i d ung c ¸ c c ung t­¬ ng ø ng é C¸ c c ung tè t 1) 2) 3) 4) Sinh khÝ Thiªn y Phóc (Diªn niªn) Phôc vÞ C¸ c c ung x Êu 1) 2) 3) 4) TuyÖt thÓ (m¹ng) Ngò quû (®Ó bµn thê) Lôc s¸t Ho¹ h¹i 43
 44. 44. b. øng dông 1 QuÎ ly - ChiÒu n»m ngñ Söu - Chän ª kÝp b¹n hµng DÇn Kh¶m Tý §B B 9 Mïi Th©n Lôc s¸t 44 Cµn TuÊt Hîi TuyÖt thÓ Phôc vÞ Kh«n Ngä TN λ Ngò quØ N Ly T DËu §N Ly TB §oµi § Tèn Phóc ChÊn Thiªn y CÊn M·o Th×n Tþ - H«n nh©n Sinh khÝ Häa h¹i
 45. 45. 45
 46. 46. c. øng dông 2 (cÊ tróc CTK u T). c1. X¸c ®Þnh träng t©m CTKT c2. X¸c ®Þnh h­íng cöa (nhµ) H­íng cöa h­íng nhµ Cöa c 3 . C¸ c c Êu tró c kh¸ c c 4. KÝc h c ì (th­íc Lç ba n) 46
 47. 47. D. Chän n¨m x©y nhµ d1. Tr¸nh n¨m Hoang èc -x©y nhµ Hoang èc -x©y nhµ 30 Tam địa sát Kim l©u – C­íi xin 40 40 90 20 50 Ngũ thọ tử 50 70 20 30 3. KL thê 10 60 Lục hoang ốc 80 10 60 8. KL Súc 1. KL Thân 6. KL Tử 47
 48. 48. d2. Ngày sửa bàn thờ Thiếu <- (1) Đủ -> (1) An Lợi Tại Tại Sư Thiên Hại Hại Phú Sát Sát d3. Ngũ hành các tầng nhà Kim 4,9 Mộc 3,8 Thuỷ 1,6 Hỏa 2,7 Thổ 0,5 48
 49. 49. d4. Tr¸nh tam tai Tuổi chủ nhà Năm tam tai Thân Tý Thìn Dần Mão Thìn Dần Ngọ Tuất Thân Dậu Tuất Tỵ Dậu Sửu Hợi Tý Sửu Hợi Mão Mùi Tỵ Ngọ Mùi 49
 50. 50. e. Ngũ hành các tầng nhà Kim 4,9 Mộc 3,8 Hỏa 2,7 Thuỷ 1,6 Thổ 0,5 50
 51. 51. 6.4. §iÒu chØnh theo vË qu¸ i (20 n¨ m n ) a . N uy ªn v Ën 1 : 6 0 n¨m , c hia 3 v Ën, m ç i v Ën 2 0 n¨m g VËn 1: 1864 – 1883 Th­îng nguyªn VËn 2: 1884 - 1903 VËn 3: 1904 – 1923 VËn 4: 1924 – 1943 Trung nguyªn VËn 5: 1944 - 1963 VËn 6: 1964 – 1983 VËn 7: 1984 - 2003 H Nguyªn ¹ VËn 8: 2004 - 2023 VËn 9: 2024 - 2043 L¹i quay l¹i chu kú míi: 2044 – 2063 (vËn 1) v.v… 51
 52. 52. b. §­êng sao bay: Theo s¬ ® hË thiªn å u N Tèn Kh«n 4 § Tèn N 4 2 Trung ­ ¬ng 3 5 T ChÊn 7 §oµi 6 1 Cµn Kh¶m B T N B § §N §N B Trung ­¬ng 52 TB §N T
 53. 53. N N Kh«n Tèn 9 9 4 § 7 3 Trung ­ ¬ng 5 8 8 B T TB N 1 B Tæng hîp vßng sao bay 53 2 7 §oµi 4 Cµn T
 54. 54. c. T×m sao vË tÝnh, ë vËn 8 (2004 – 2023) lµ sao sè 8, sao sè 8 bay n vµo chÝnh gi÷a (trung cung), sau ®ã bay theo chiÒu thuËn vÒ c¸c « cßn l¹i 7 Tho¸i khÝ (th­êng) 6 TiÓu hung 2 §¹i hung (tö khÝ) 3 §¹i hung (tö khÝ) 5 Hung (s¸t khÝ) 8 ®¹i c¸t 1 TiÓu c¸t 4 Hung (s¸t khÝ) 9 Thø c¸t 8 : HiÖn t¹i - rÊt tèt 9 : T­¬ng lai gÇn tèt 1 : T­¬ng lai xa - kh¸ 7 : Qu¸ khø - xÊu 6 : Qu¸ qu¸ khø – rÊt xÊu VË 8 n 54 V­îng Suy
 55. 55. d. §Æc ®iÓm 9 sao (cöu tinh) d1. Sao sè 1: NhÊt b¹ch: Kh«i tinh (sao tham lang) * V­îng: §ç ®¹t, th«ng minh, næi tiÕng, lîi léc, th¨ng tiÕn * Suy: èm ®au, töu s¾c, kh¾c (vî/ chång) con d2: Sao sè 2: NhÞ h¾c: - BÖnh tinh (cù m«n) * V­îng: QuyÒn lùc, giµu cã, thªm ng­êi, ph¸t vâ * Suy: Tai häa, ®iÒu tiÕng, kiÖn c¸o, bÖnh tËt (tiªu hãa, sÈy thai v.v…), ch¸y nhµ. d3: Sao sè 3: Tam bÝch – Tông tinh (léc tån) * V­îng: C«ng danh, phó quý, lÊy vî (chång), tin mõng * Suy: KiÖn c¸o, tranh chÊp, bÖnh tËt (gan, m¸u, ch©n tay) 55
 56. 56. d4: Sao sè 4 – Tø lôc – V¨n khóc (V¨n x­¬ng) * V­îng: §ç ®¹t, næi danh, nhiÒu bæng léc, kinh doanh thuËn lîi. * Suy: BÊt tr¾c, bÖnh tËt (m¸u, gan, hen xuyÕn, söu s¾c) d5. Sao sè 5: Ngò hoµng - ho¹ tinh (liªm trinh) * V­îng: Thªm ng­êi, giµu cã, h­ng thÞnh * Suy: BÊt hßa, néi bé m©u thuÉn, tæn th­¬ng, h¹i cña, èm ®au. d6. Sao sè 6 - Lôc b¹ch - quyÒn tinh (vò khóc) * V­îng: Thªm ng­êi, th¨ng quan, tiÕn chøc, c¹nh tranh tèt * Suy: BÊt tr¾c, kh¾c gia ®×nh, tranh chøc, tranh quyÒn. 56
 57. 57. d7: Sao sè 7 - ThÊt xÝch - §µo haa tinh (ph¸ qu©n) - Tµi tinh - S¸t sinh * V­îng: May m¾n, tµi léc lín, ®µo hoa, th¨ng tiÕn * Suy: kiÖn tông, ®iÒu tiÕng, tï téi, háa ho¹n, tan cöa n¸t nhµ. d8. Sao sè 8: B¸t B¹ch - §iÒn tinh (t¶ phï) * V­îng: Ph¸t ®Êt ®ai, c«ng danh, phó quý, thä, hßa thuËn, vui vÎ, h¹nh phóc * Suy: Tai häa, thua thiÖt, èm ®au (bông, l­ng v.v…) d9. Sao sè 9: Cöu tö – Phó c thä tinh. (H÷u bËt) • V­îng: Phóc dÊu, ph¸t, ®ç ®¹t, t¨ng ng­êi, t¨ng tuæi thä, cã ng­êi gióp 57 •* Suy: Ch¸y nhµ, ®iÖn giËt, bÖnh tËt (tim, huyÕt v.v…)
 58. 58. e. T×m sao s¬n tinh, h­íng tinh e1. S¬n tinh (sao täa): Nh©n sù, quan hÖ, søc kháe, h¹nh phóc e2: H­íng tinh (thñy tinh): TiÒn cña, tµi s¶n, thu nhËp, nghÒ nghiÖp * Xem s¬ ® CTK (vË 8) å T n N 7 § 3 5 6 8 1 2 4 9 T B 58
 59. 59. * B¸ t q u¸ i v µ 2 4 s ¬ n 59
 60. 60. Tam nguyªn long Tam nguyªn long lµ c¬ së ®Ó quyÕt ®Þnh ®­êng quü ®¹o bay thuËn hay bay nghÞch cña S¬n tinh vµ H­íng tinh. Tam nguyªn long bao gåm: §Þa nguyªn Nh©n nguyªn Thiªn nguyªn ¢m Th×n, TuÊt, Söu, Mïi D­¬ng Gi¸p, Canh, Nh©m, B×nh ¢m Êt, T©n, §inh, Quý D­¬ng DÇn, Th©n, Tþ Hîi, ¢m Tý, Ngä, M·o, DËu D­¬ng Cµn, Kh«n, CÊn, Tèn 60
 61. 61. * H u thiªn b¸ t qu¸ i Ë Tèn Ly Kh«n 4 9 2 ChÊn 3 5 §oµi 7 CÊn Kh¶m Cµn 8 1 6 61
 62. 62. d. K hîp S tinh vµ h­íng tinh Õt ¬n C¸ch côc 1 2 3 4 Kh«i tinh Phóc ®øc (cßn gäi lµ Tö tøc) Th«i quan (*) TËt ¸ch 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 §µo hoa Tµi léc KiÕp tµi V« tù DÞch m· C« qu¶ Häa h¹i §iÒn tr¹ch TuyÖt mÖnh Tông ®×nh Hoan l¹c Diªn thä S¬n tinh vµ H­íng tÝnh (**) (*) Th« i q ua n 1-4 ng hÜa lµ 4-9 “Th« i thó c 1-6, 6-8 1-2, 1-5, 3-5, 2-5, 4- lµ m q ua n”, lµ 5 ng hÜa tè t. 4-7 (**) L­u ý : 1-7, 3-9, 9-8, 8-9 S¬ n tinh ha y H­íng tinh 3-7 ® ø ng tr­íc 5-7, 5-8 ® Ò u ® ­îc . VÝ 2-6, 4-6 d ô S¬ n tinh 1 2-9, 5-6 h­íng tinh 4 1-3, 36, 5-9, 7-9, 6-7 ha y s ¬ n tinh 18, 2-7, 2-8 4 h­íng tinh 1 2-4, 3-8, 4-8 ® Ò u lµ Kh« i 2-3 tinh. 3-4 1-9, 6-9 62
 63. 63. Ví dụ nhà toạ Cạnh Hướng Giáp vận 7, ta sẽ có các cung như sau: 6 8 Giáp 2 4 4 5 7 9 9 1 2 3 8 5 Hoạ hại Tật ách Điền trạch Thôi quan 1 6 Dịch mã Kiếp tài Tuyệt mệnh 7 8 1 Phúc đức 2 9 5 Tuyệt mệnh Canh 6 7 3 3 4 Giáp 63 Canh
 64. 64. HËu thiªn b¸t qu¸i N 4 Tèn § 3 ChÊn 8 CÊn 9 Ly 5 1Kh¶m 2 Kh«n 7 §oµi 6 Cµn B 64 T
 65. 65. h. Ý nghĩa của thập lục cung h1. Khôi tinh cung: Khôi tinh cung là cung tốt, chủ về tốt đẹp trong học hành thi cử, chủ về thông minh sáng suốt nên còn gọi là cung Văn xương. h2.Phúc đức cung: Phúc đức cung cũng là cung tốt, chủ tốt đẹp về phần âm phúc, khoẻ mạnh, ít ốm đau bệnh tật và giải trừ tai hoạ. Lại cũng chủ về sinh nở, con cái nên còn gọi là Tử tức cung. h3. Thôi quan cung: Thôi quan cung cũng là cung tốt, chủ tốt đẹp cho công danh sự nghiệp, quan trường. Thôi quan nghĩa là thôi thúc con đường quan vận đạt được nhanh chóng và hanh thông. h4. Tật ách cung: Tật ách cung là cung xấu trong 16 cung, chủ ốm đau, bệnh tật. Chủ sức khỏe yếu, suy sụp lại hay gặp phải những tai ách trong cuộc sống. 65
 66. 66. h5. Đào Hoa cung: Đào Hoa cung là cung tốt, chủ về sự may mắn, nhanh nhẹn và xinh xắn. Lại cũng chủ về chuyện tình cảm, chuyện quan hệ nam nữ, chuyện hôn nhân gia đình. h6. Tài lộc cung: Tài lộc cung cũng là cung tốt, chủ tốt đẹp thuận lợi và thành công trong kinh doanh, trong buôn bán làm ăn. Chủ tăng tài tiến lộc, hay gặp may mắn về tiền bạc. h7. Kiếp tài cung: Kiếp tài cung là cung xấu trong 16 cung. Chủ về sự tước đoạt, mất mát trong làm ăn kinh tế. Lại cũng chủ về sự bị lừa đảo, trộm cắp và thất thoát tài sản. h8. Vô tự cung: Vô tự cung cũng là cung xấu trong 16 cung, chủ về tai hoạ trong vấn đề thai sản, sinh nở và con cái. Vô tự là không có con nên thường thể hiện việc không sinh sản hay khó sinh hay chậm sinh 66 con.
 67. 67. h9. Dịch mã cung: Dịch mã là cung tốt, chủ về sự dịch chuyển, vận động và đi lại. Cũng chủ về sự nhanh nhẹn, tháo vát và thay đổi. Dịch mã cung thích hợp cho những công việc mang tính chất lưu động và đi lại. h10. Cô quả cung: Cô quả cung là cung xấu trong 16 cung, chủ về sự cô đơn, một thân một mình không có sự quan tâm trợ giúp của mọi người xung quanh. Lại cũng chủ về khó khăn trong lĩnh vực hôn nhân gia đình và sự bất hoà với mọi người. h11. Hoạ hại cung: Hoạ hại cung cũng là cung xấu trong 16 cung, chủ về hoạ hoạn, tai bay vạ gió, những điều không may cứ liên tục giáng xuống. Ngoài ra nó cũng còn chủ về bệnh tật. h12. Điền trạch cung: Điền trạch cung là cung tốt, chủ tốt đẹp và phát triển về đất cát điền địa. Lại cũng chủ về sự thuận lợi trong kinh doanh bất động sản và đất cát. 67
 68. 68. h13. Tuyệt mệnh cung: Tuyệt mệnh cung là cung xấu trong 16 cung, chủ về ốm đau hay tai hoạ dẫn tới cái chết vì vậy nó còn được gọi là Cung Đoạt hồn. Tuyệt mệnh cung cũng còn chủ về sự ly tán, chia xa, chủ về việc vợ chồng ly hôn hay cha con bất hoà, từ mặt nhau vậy. h14.Tụng đình cung: Tụng đình cung cũng là cung xấu trong 16 cung, chủ về cãi vã kiện cáo, lại cũng chủ về thị phi điều tiếng và những chuyện phiền phức liên quan tới công môn, pháp lý. h15. Hoan lạc cung: Hoan lạc cung là cung tốt, chủ về sự vui vẻ, hoan hỷ, vô lo, lại cũng chủ về sự ăn uống, bạn bè tụ tập hội hè đình đám. h16. Diên thọ cung: Diên thọ cung cũng là cung tốt, chủ về tuổi thọ và sức khoẻ. Diên thọ là trường, là sống vui, sống khoẻ, ít bệnh tật và sự phiền muộn về ốm đau tai hoạ. 68
 69. 69. 6.5 T×m sao n¨ m (bay thuË n) a . Sa o n¨m : N¨m 2006 (TuÊt) Sao sè 3 N¨m 2007 (Hîi) Sao sè 2 N¨m 2008 (Tý) Sao sè 1 N¨m 2009 (Söu) Sao sè 9 N¨m 2010 (DÇn) Sao sè 8 N¨m 2011 (M·o) Sao sè 7 N¨m 2012 (Th×n) Sao sè 6 ….. 69
 70. 70. b. S xÊ Tam s¸ t (n¨ m ao u ) N¨m Tý Tam s¸t ë phÝa §Üa c¸c viªn pha Th×n Th©n N Söu Tþ DËu § - §Ìn chiÕu s¸ng DÇn Ngä TuÊt B - C©y Hîi T - Thñy lu©n M·o Th×n lª -T­îng long m· b»ng kim lo¹i - 6 qu¶ cÇu pha lª (th¹ch anh) - §µn chim (tranh) 70
 71. 71. c. S xÊ th¸ i tuÕ vµ sao xung (n¨ m ao u ) N¨m Sao th¸i tuÕ ë phÝa Sao xung ë phÝa Tý B N Söu §B TN DÇn §B TN M·o § T Th×n §N §B Tþ §N §B Ngä N B Mïi TN §B Th©n TN §B DËu T §N TuÊt TB §N Hîi TB §N 71
 72. 72. *K h¾c phôc sao Th¸ i TuÕ vµ S xung ao 1. Kh«ng ngåi ®èi diÖn víi h­íng cña sao Th¸i tuÕ 2. Kh«ng ®µo bíi ë h­íng cã sao Th¸i tuÕ 3. Dïng kú l©n kim lo¹i 4. Dïng chuçi 6 ®ång tiÒn cæ 72
 73. 73. d. Sao xÊu (n¨m) Ngò Hoµng - T×m vËn (vÝ dô cña n¨m Quý dËu 1993 – vËn 7) - T×m sè hîp thËp - N¨m Gi¸p tý ë cïng vËn Quý dËu 7 6 Êt söu 2 5 1 Gi¸p tý 7, lïi vÒ Êt söu 6,… 4 7 + 3 = 0 -> 3 Tam BÝch (ChÊn) 7 Gi¸p tý Quý dËu 9 VËy n¨m 1993 sao Ngò hoµng ë phÝa § (Gi¸p, M·o, Êt) 3 8 *K h¾c phôc - Chu«ng giã kim lo¹i - Chuçi tiÒn cæ kim lo¹i - §Ìn ngò hµnh. 73
 74. 74. d. K vùc s¸ t khÝ (S ) vµ n¨ ng l­îng chÕt (NC) hu K SK Nhµ nh×n vÒ NC h­íng (§èi diÖn) ë khu vùc Kh¾c phôc ë khu vùc Kh¾c phôc N T §Ìn chiÕu TN ChËu c©y TN §N §Ìn chiÕu N B×nh n­íc § TB §Ìn chiÕu N B×nh n­íc T N Kh«ng cÇn §N Kh«ng cÇn §B B Kh«ng cÇn § Kh«ng cÇn B §B ChËu n­íc TB Kh«ng cÇn 74
 75. 75. c. Ngåi ® diÖn h­íng nh©n duyªn: G ia ® × nh h¹ nh p hó c , vui v Î èi * T×m qu¸ i sè: 1 9 7 8 , 2 s è c uè i 7 8 7 +8 = 1 5, 1 +5 = 6 N m : 1 0 -6 = 4 q u¸ i s è 4 a N : 6 + 5 = 1 1 -> 1 + 1 = 2 ÷ * H­íng nh© n d uy ªn: 1 N 2 TB 3 4 §N § 5 6 Nam N÷ TB T 7 8 9 TN §B T B g. H ­íng phó quý (Ngåi ® diÖn, n»m quay ® vÒ h­íng phó quý èi Çu 1 2 3 4 5 B TN § §N Nam N÷ TN 6 §B 7 8 9 TB T §B N 75
 76. 76. h. Kh¾c phôc sao xÊu * N h¾ c : 6 ®ång tiÒn cæ, con d¬i kim lo¹i hÞ * Ta m BÝc h: §Ìn chiÕu s¸ng, viªn pha lª tam gi¸c ®á * N ò ho µ ng : Chu«ng giã kim lo¹i, chuçi 6 tiÒn cæ g * ThÊt xÝch: ChËu c©y, bÓ n­íc, bÓ c¸ i. K Ých ho¹t sao tèt - Thñy lu©n - T­îng rïa, rång (kim lo¹i) - 6 viªn pha lª (th¹ch anh) - QuyÒn tr­îng, phË c­êi t -B ×nh long ph­îng vµng - §Ìn chiÕu s¸ ng 76
 77. 77. 77
 78. 78. 78
 79. 79. 79
 80. 80. 80
 81. 81. 81
 82. 82. 82
 83. 83. 83
 84. 84. 84
 85. 85. 6.6. ChØnh lý CTK theo tø trô T a. Tø trô: a1: S¬n – H­íng CTKT a2: H×nh d¸ng CTKT a3: Sè tÇng CTKT a4: Sè phßng CTKT b. Ngò hµnh trong s¬n H ­íng: S/H ¢/D Ngò hµnh (Chøa ) Nh© m Tý + + - - + + + 1H 5T 1θ 1K 5θ 1H 1K 3T 3 3M 4M 1T 2 4T Quý Söu CÊn θ DÇ n Êt Th× n Tèn Tþ - - + - - 5M 1 θ 1T 5M 1K 3M 3 3H 2M 2M Gi¸p M·o θ 85 θ
 86. 86. S/H ¢/D Ngò hµnh (Chøa) BÝn Th© Can n h - + 5θ Ngä §inh Mïi Kh«n + + - - 1 θ 5H 1K 1H h 4H 3H 3θ 1M DËu T©n TuÊt Cµn Hîi + - - + - - 1T 1M 5K 1M 1H 5K 1M 3K 4K 3K 2θ 3θ 2K 86 3T 2K
 87. 87. c. H ×nh d¸ ng Kim Méc Thñy Háa Thæ Trßn Ch÷ nhËt Sãng l­în Tam gi¸c, nhän Vu«ng 87
 88. 88. B¸t qu¸i ¢m d­¬ng Ngò hµnh Cµn + K §oµi - K ChÊn + M Tèn - M CÊn + Kh«n - Ly +/- θ θ Kh¶m +/- H T 88
 89. 89. d. S tÇng è Sè tÇng Chøa ngò Sè tÇng Chøa ngò hµnh hµnh 1 TÇng + 3T 6 TÇng -3T 2 TÇng -3H 7 TÇng +3H 3 TÇng +3 M 8 tÇng -3M 4 TÇng -3K 9 TÇng +3K 5 TÇng + 3θ 10 tÇng -3θ ≈ 1 tÇng 22 tÇng -> 22-10 = 12; 12 – 10 2 tÇng v.v… ≈ 11. TÇng -> 11 – 10 89
 90. 90. e. S phßng è Sè phßng Ngò hµnh Sè phßng Ngò hµnh -2T 1 + 2T 6 2 3 - 2H + 2M 7 8 + 2H - 2M 4 - 2K 9 + 2K 5 + 2θ 10 -2 θ 13. P hßng -> 13 – 10 ≈ 3 (+2M ) θ 25 phßng -> 25-10 = 15, 15 – 10 = 5(2 ) 90
 91. 91. Nhµ nhËp tr¹ch 1996, täa cµn h­íng tèn, 4 tÇng, 11 phßng S¬n/ H­íng 5K 5M H×nh d¸ng 4θ 1T TÇng (4) Phßng (11) (3K) (2T) 91
 92. 92. 6.7. Mét vµi chó ý kh¸c a. Kim l©u – C­íi xin 40 90 20 30 3. KL Thê 50 70 80 8. KL Súc 10 1. KL Thân 60 6. KL Tử 92
 93. 93. b. Tam tai Tuổi chủ nhà Năm tam tai Thân Tý Thìn Dần Mão Thìn Dần Ngọ Tuất Thân Dậu Tuất Tỵ Dậu Sửu Hợi Tý Sửu Hợi Mão Mùi Tỵ Ngọ Mùi c. Ngày khởi công * (Ngày KC + Tháng KC – 1): 6 -> dư * Ngũ hành ngày sinh ngũ hành bản mệnh 1. Đại an Tốt 2. Lưu niên Xấu (Tai nạn) 3. Tốc hỷ Tốt * Can ngày không phá can mệnh 4. Xích khẩu Xấu (cãi cọ) * Chi ngày không phá chi mệnh 5. Tiểu cát Tốt (may nhỏ) 6. Chẵn O Vãng vong xấu 93
 94. 94. d. Ngày sửa bàn thờ Thiếu <- (1) Đủ -> (1) An Lợi Thiên Tại Hại Sư Sát Phú 94
 95. 95. NĂM HẠN (THEO TUỔI ÂM) Nam Nữ La Hầu 1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 Kế đô Thổ tú 2 11 20 29 38 47 56 65 74 83 92 Văn hán (Hoả tinh) Thuỷ tinh 3 12 21 30 39 48 57 66 75 84 93 Mộc đức Thái bạch 4 13 22 31 40 49 58 67 76 85 94 Thái âm Thái dương 5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 95 Thổ tú Hoả tinh (văn hán) 6 15 24 33 42 51 60 69 78 87 96 La hầu Kế đô 7 16 25 34 43 52 61 70 79 88 97 Thái dương Thái âm 8 17 26 35 44 53 62 71 80 89 98 Thái bạch Mộc đức 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 Thuỷ diệu (Thuỷ tinh) 95
 96. 96. TRÙNG TANG Nữ Tỵ (Trùng tang) Thìn (*) (Nhập mộ) Mão (Thiên di) Dần (Trùng tang) Ngọ (Thiên di) Mùi (*) (Nhập mộ) Dậu (Thiên di) - Thần sa - Chu sa - Hùng hoàng Sửu (*) (Nhập mộ) Thân (Trùng tang) Tuất (*) (Nhập mộ) Tý (Thiên di) Hợi (Trùng tang) Nam 96
 97. 97. CHỐNG TRÙNG TANG 97
 98. 98. TRÙNG TANG - Tháng 1-2-6-9-12: Lục canh thiên hình - Tháng 3: Lục tân thiên đình - Tháng 4: Lục nhâm thiên bán - Tháng 5: Lục giáp thiên phúc - Tháng 7: Lục quý thiên hồi - Tháng 8: Lục ất thiên đức - Tháng 10: Lục bính thiên thanh - Tháng 11: Lục đinh thiên minh 98
 99. 99. MỘT SỐ SÁCH THAM KHẢO 1. Tả Ao - Tả Ao địa lý toàn thư (cao Trung biên dịch) –NXB Văn hóa Sài Gòn Tphố Hồ Chí Minh, 2008 2. Việt Hải - Bảo Ngọc Thư (3 tập: Thượng, Trung, Hạ), NXB Thanh Hóa, 2008. 3. Thiệu Vĩ Hoa - Dự đoán theo Chu dịch, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 1996. 4. Cao Từ Linh – Phong Thủy ứng dụng trong kiến trúc hiện đại, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 2008. 6. Raymond Lo – Nhà quản lý ứng dụng phong thủy và số mệnh, phạm gia Minh dịch, NXB Tri thức, Hà Nội 2008. 7. Chung Nghĩa Minh - Huyền không địa lý – chú giải khảo nghiệm về huyền không địa lý, 4 tập, NXB Hà Nội 2009. 8. Chung Nghĩa Minh - Huyền học và nhà ở hiện đại, 2 tập, NXB Hà Nội, 2009. 99
 100. 100. 9. Thẩm Trúc Nhưng - Trạch vận tân án, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội 1997. 10. Thẩm Trúc Nhưng - Thẩm thị huyền không học, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 2003. 11. Ngô Nguyên Phi – Nghiên cứu phong thuỷ và phong thủy Việt Nam dưới góc độ Khoa học, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 2002. 12. Trần Văn Tam – Xây dựng nhà ở theo địa lý – thiên văn - dịch lý, NXB Lao động, Hà Nội 2006. 13. Hồ Kính Quốc – Tìm hiểu cổ dịch huyền không học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 2001. 14. Khương Văn Thìn - Dịch học ứng dụng trong xây dựng, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 2006. 15. Lilian Too – Phong thủy để có một cuộc sống hạnh phúc và bình an, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2007. 16. Lý Minh Tuấn - Dịch học tân thư, 2 tập, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 2002 17. Nguyễn Ngọc Vinh - Huyền môn phong thủy thực dụng, NXB Hà Nội, 2008. 18. Khang Vũ - Dịch học và kiến trúc phong thủy, NXB Lao động, Hà Nội 2006. 100

×