UrbanVoicePDF

365 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UrbanVoicePDF

 1. 1. ត ើអូស្សាហឌ៊ី(Ushahidi) ជាអវ៊ី? ៊ី• អូស្សាហ៊ីឌ៊ី (Ushahidi) ប្រភពធនធានទូលំទូលាយ មិនយកប្ាក់កំរៃៃរស្ស់ប្កុមហនTech​ ដែលរត្កើ software ស្សំរារ់ប្រមូលព័ ៌មាន ៃូរភាពជាក់ដស្សែ្ ដែនទ៊ី ដែលានរត្កើ ត ើ្តៅ Nairobi, Kenya តែើមឆ្ំ​ ០០៨​តែើមប៊ីគូស្សដែនទ៊ីព៊ីអំតពើហិ្ាតៅ ន២ ​ កន្កាៃតាោះតឆ្ ។ ន
 2. 2. ត ើតប្រើអូស្សាហឌ៊ី(Ushahidi) ស្សំរារ់អ៊ី? ៊ី វស្សំរារ់ប្រមូលទិននន័យស្សំរារ់• ស្សកមមជន• អនកសាៃព័ ៌មាន• កាៃរាយកាៃណវរ ិែ៍ ិ• គណតនយយភាពសាធាៃណោះ• និ្ស្សកមមភាពតែេ្តទៀ ​
 3. 3. Ushahidiប្ ូវានតគតប្រើតៅទ៊ីណាខ្លោះ?• តាមដានកាៃប្រឆ្ំ្អំតពើហិ្ាតលើជនអតតប្រតវស្សនែតៅអាហ្វហវិកខា្ ែ បូ្ ិ ែ• ឃ្ំតមើលវរ ិមនស្សេធម៌ប្រតទស្ស​ក្ហគូ ល• តាមដានកាៃែគ ់ែគ្់ថ្ំតពទយ​Zambian pharmacies ន• ឃ្ំតមើលប្ពឹ ិកាៃណ​តៅ​ហ្គសា ល ែ ៏ គ• ឃ្ំតមើលកាៃតាោះតឆ្ តៅ​ឥណាខ ល៊ីានន់ស្សូែ្់​​ ិចស្សិចនិ្ កមពជា ល ន ា ម ិ ែ• តាមដានវរ ិមនស្សេធម៌តាមៃយៈកាៃៃ ំជួយែ៊ីតៅ រហទ៊ី​និ្​ឈ៊ីល៊ី• គូស្សដែនទ៊ីព៊ីកាៃរិទែលូវនិ្​ ័ ៌មានតែេ្ៗកន្តពលមានពយោះ​ ព តៅវ៉ាស្ស៊ីនតតាន• តាមដានព័ ៌មានថ្ម៊ីៗ ស្សែ៊ីព៊ីកាៃអភិវឌឍន៍ តៅភនំតពញ
 4. 4. តធវើែូចតមែចអាចតប្រើ Ushahidiាន?• ចូលតៅ​www.ushahidi.com ៃួចតដាន ​ ូ វ តែើមប៊ីែំត ើ្• តប្រើវែូចជា​ លក​តដាយចូលតៅកាន់ រ www.growdmap.comៃួចចោះត្ោះ។ ម
 5. 5. ត ើអ៊ីជា​Growdmap? វ• ជាតគហទំព័ៃដែលអនញ្ញ ិែឲ្យអនកអាចែំត ា ើ្​ Ushahidi Plaform ានតដាយមិនាច់តប្រើ Web server ៃរស្ស់តយើ្។• Growdmap គឺតលឿនរំែ• ងាយស្ស្សួលរំែ កន្កាៃែំត ើ្ប្ ឹមដ មួយ ​ តទ៊ី
 6. 6. ត ើស្សតមល្ទ៊ីប្កុ្គឺជាអវ៊ី?• ជាអវ៊ីៗដែលតលាកអនកច្់ឱ្យវកាយតៅជា! ល វជាប្រពភព័ ៌មាន(growdsourcing)• ឧរកៃណភារ់​ ំទាក់​ ំន្ស្ស្គមតាមៃយៈ ៍ ា ទ ទ កាៃចូលៃួម និ្ដចកៃ ំដលក តដាយមាន ដែនទ៊ីជាមូលដាន ន ៍ ិ• ឧរកៃណវភាគ• ឧរកៃណដែនទ៊ី​ ៍
 7. 7. ត ើស្សតមល្ទ៊ីប្កុ្ែំតណកាៃតដាយៃតរៀរណាខ? ើ• ប្រមូលែែំព័ ៌មានដាក់ចូលតៅកន្កដនល្មួយានព៊ីអកប្គរ់គ្ន ន ន (Growd Sourcing) ឧ. Facebook​ ឬ រណាខញ Twitter Email។ ែ• ប្រមូលទិនន័យតាមៃយោះ​កាៃរញ្លព័ ៌មានកន្តគហទំព័ៃតដាយអនក ន ​ ូា តប្រើប្ាស្ស់• អនកប្គរ់ប្គ្តគហទំព័ៃនឹ្ប្ ួ ពិនិ យរាល់ៃាយកាណទាំ្អស្ស់ មន ៍ រតញ្ញព័ ៌មានទាំ្តតោះ េ• កាៃរាយកាៃណៃរស្ស់អកអាចតមើលត ៍ ន ញតៅកន្តគហទំព័ៃ ឬ​តាម​ ើ ទូៃស្ស័ព3G ទ• អនកតប្រើប្ាស្ស់ក៏អាច​ចោះត្ោះតែើមប៊ីទទួលព ៌មានតាម​អ៊ីដម៉ាល ម facebook និ្​twitter
 8. 8. ត ើអ៊ីជា crowdsourcing? វ• គ៊ីកាៃដចកៃ ំដលករនប្រភពព័ ៌មាន• ប្រមូលែែំព័ ៌មានជាសាធាៃណៈ• មិនតត តទើតលើដ ែ រគគល ឬភាក់ងាៃណាខមួយ នCrowdsourcing តត តលើរញ្ញកាៃអភិវឌឍន៍តៅទ៊ីប្កុ្ភនំតពញ ែ ាតយើ្ច្់យឱ្ប្រជាពលៃែឋតៅទ៊ីប្កុ្ភនំតពញប្ារ់តយើ្នូវអវ៊ីដែលមានសាៃស្សំខាន់ស្សប្មារ់ពួកតគ និ្អវ៊ីដែលជាកាៃប្ពួយាៃមមណ។ ៍
 9. 9. ត ើស្សតមល្ទ៊ីប្កុ្ស្សប្មារ់អកណាខ? ន• ស្សប្មារ់តយើ្ទាំ្អស្ស់គ្ន! ន• និស្សេិ• អ្គកាៃ• អនកដស្ស• អនកស្សាវប្ជាវ ។ល។
 10. 10. ត ើកាៃអភិវឌឍន៏តៅទ៊ីប្កុ្មានអវ៊ី្ោះ? ល• សារប យកមម ា• តហដាៃចតស្សមព័នធ ឋ• ទ៊ីប្កុ្ៃណរ• និ្កដនល្កំសានែ ជាតែើម។
 11. 11. តហ អវ៊ីប្ ូវចូលៃួមនឹ្ស្សកមមភាពស្សតមល្ទ៊ីប្កុ្?• ស្សតមល្ៃរស្ស់អកដែលតលើកត ន ្ ប្ ូវានតគែឹ្ឮ ើ• រត្កើ ព័ ៌មានដែលមានប្រតោជន៍ស្សប្មារ់ទ៊ីប្កុ្តយើ្• ែាភារ់ទំតក់ទំន្អនកៃស្ស់តៅទ៊ីប្កុ្ ា• ៃកាកាៃអភិវឌឍន៍ឱ្យមានតស្សាៃភាព និ្ចិៃភាព• ភនំតពញជាកមមស្សទៃរស្ស់តយើ្ទាំ្អស្ស់គ្ន ិ ធ ន
 12. 12. ត ើ្ំអាចចូលៃួមកន្ស្សមមភាពស្សតមល្ទ៊ីប្កុ្ ្ តដាយៃតរៀរណាខ?• ប្គ្នន់ដ ែែលមកតយើ្្្ំែូចជា៖ ់ – ត្ោះ អ៊ីដម៉ាល តល្ទូៃស្ស័ពទ ម• អាចជាមិ ៃរស្ស់ Facebook និ្ follow on twitter ែ• តលាកអនកអាចទាក់ទ្មកស្សតមល្ទ៊ីប្កុ្ Email: admin@urbanvoicecambodia.net Twitter: @UrbanVoiceCam Facebook: www.facebook.com/UrbanVoiceCam
 13. 13. សូមអរគុណ!

×