หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1

40,209 views
39,966 views

Published on

หลักสูตรสถานศึกษา2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
บรรยายโดย
นายพายุพงศ์ พายุหะ

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • good
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
40,209
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
93
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1

 1. 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พายุพงศ์ พายุหะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
 2. 2. องค์ประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา <ul><li>วิสัยทัศน์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ </li></ul><ul><li>โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา </li></ul><ul><li>คำอธิบายรายวิชา </li></ul>- รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - เวลาเรียน <ul><li>เกณฑ์การวัดประเมินผล และจบหลักสูตร </li></ul><ul><li>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ฯลฯ </li></ul>
 3. 3. วิสัยทัศน์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
 4. 4. <ul><li>คุณลักษณะอันพึงประสงค์ </li></ul><ul><ul><li>รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซื่อสัตย์สุจริต </li></ul></ul><ul><ul><li>มีวินัย </li></ul></ul><ul><ul><li>ใฝ่เรียนรู้ </li></ul></ul><ul><ul><li>อยู่อย่างพอเพียง </li></ul></ul><ul><ul><li>มุ่งมั่นในการทำงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>รักความเป็นไทย </li></ul></ul><ul><ul><li>มีจิตสาธารณะ </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน </li></ul><ul><ul><li>ความสามารถในการสื่อสาร </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสามารถในการคิด </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสามารถในการแก้ปัญหา </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี </li></ul></ul>
 6. 6. โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 7. 7. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 - 6 * กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 240 (6 นก .) คณิตศาสตร์ 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 240 (6 นก .) วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 240 (6 นก .) สังคมศึกษาฯ 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 240 (6 นก .) สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) 120 (3 นก .) ศิลปะ 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) 120 (3 นก .) การงานอาชีพฯ 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) 120 (3 นก .) ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 240 (6 นก .) รวมเวลาเรียนทั้งหมด 840 (21 นก .) 840 (21 นก .) 840 (21 นก .) 1,560 (39 นก .) * กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 * รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษา จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น ปีละไม่เกิน 240 ชม . ไม่น้อยกว่า 1,680 ชม . รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชม . / ปี รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชม .
 8. 8. การกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถดำเนินการ ดังนี้ ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐาน ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่กำหนด ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดและสอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร
 9. 9. สำหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาจจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตรเฉพาะ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลาสำหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 10. 10. ตัวชี้วัดชั้นปี / ช่วงชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี / ช่วงชั้น ม .4 – 6 ม .1 ม .2 ม .3 รวม 1. ภาษาไทย 35 32 36 103 36 2. คณิตศาสตร์ 24 26 25 75 32 3. วิทยาศาสตร์ 42 37 40 119 67 4. สังคมศึกษาฯ 45 44 49 138 63 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 23 25 24 72 29 6. ศิลปะ 27 27 32 86 39 7. การงานอาชีพฯ 9 14 12 35 29 8. ภาษาต่างประเทศ 20 21 21 62 21 รวม 225 226 239 690 316
 11. 11. <ul><li>การจัดทำรายวิชา </li></ul><ul><li>คำอธิบายรายวิชา </li></ul>
 12. 12. การจัดทำรายวิชา ตัวชี้วัด รายวิชา ตัวชี้วัด Key concept (1, 2, 3, ....) มาตรฐาน การเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ .......................... สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 13. 13. แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา ( หน่วยการเรียนรู้ ) Key concept ตัวชี้วัด Key concept ตัวชี้วัด Key concept ตัวชี้วัด
 14. 14. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชา / ผลการเรียนรู้ / Key concept คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม / เข้มข้น แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ Key concept ผลการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา ( หน่วยการเรียนรู้ ) Key concept ผลการเรียนรู้ Key concept ผลการเรียนรู้
 15. 15. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ๑ ................. ๒ ................ ๓ ................ ๕ ................ ๖ ................. ๗ ................ ๘ ................ ๙ ................. ๑๐ ............... ๑๑ ............... ๑๒ .............. รายวิชา รายวิชา รายวิชา สาระ รายวิชาพื้นฐาน แรงและการเคลื่อนที่ สารและสมบัติของสาร
 16. 16. การจัดทำรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) (16 ตัวชี้วัด ) มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน / คำอธิบายรายวิชา (1 รายวิชา ) 16 ตัวชี้วัด - องค์ความรู้ - ทักษะ / สมรรถนะ - คุณลักษณะ โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
 17. 17. ตัวอย่าง การจัดทำรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (67 ตัวชี้วัด ) มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชาชีววิทยา 1.5 นก . 60 ชม . หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด รายวิชาเคมี 1.5 นก . 60 ชม . รายวิชาฟิสิกส์ 2 นก . 80 ชม . รายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 นก . 40 ชม . โครงสร้างรายวิชา
 18. 18. ประถมศึกษา - รายวิชาพื้นฐานให้ใช้ชื่อตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ - รายวิชาเพิ่มเติมให้ใช้ชื่อที่สอดคล้อง กับเนื้อหาสาระของรายวิชา ชื่อรายวิชา
 19. 19. มัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย - รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมให้ใช้ชื่อ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ชื่อรายวิชา
 20. 20. <ul><li>การจัดทำรายวิชา </li></ul><ul><li>คำอธิบายรายวิชา </li></ul>
 21. 21. การจัดทำรายวิชา ตัวชี้วัด รายวิชา ตัวชี้วัด Key concept (1, 2, 3, ....) มาตรฐาน การเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ .......................... สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 22. 22. แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา ( หน่วยการเรียนรู้ ) Key concept ตัวชี้วัด Key concept ตัวชี้วัด Key concept ตัวชี้วัด
 23. 23. รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชา / ผลการเรียนรู้ / Key concept คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม / เข้มข้น แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ Key concept ผลการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา ( หน่วยการเรียนรู้ ) Key concept ผลการเรียนรู้ Key concept ผลการเรียนรู้
 24. 24. เพื่อการสื่อสาร ๑ ................. ๒ ................ ๓ ................ ๕ ................ ๖ ................. ๗ ................ ๘ ................ ๙ ................. ๑๐ ............... ๑๑ ............... ๑๒ .............. รายวิชา รายวิชา รายวิชา สาระ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
 25. 25. ตัวอย่าง การจัดทำรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (16 ตัวชี้วัด ) มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชาวิทยาศาสตร์ / คำอธิบายรายวิชา (1 รายวิชา ) 16 ตัวชี้วัด - องค์ความรู้ - ทักษะ / สมรรถนะ - คุณลักษณะ โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
 26. 26. ตัวอย่าง การจัดทำรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (67 ตัวชี้วัด ) มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชาชีววิทยา 1.5 นก . 60 ชม . หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด รายวิชาเคมี 1.5 นก . 60 ชม . รายวิชาฟิสิกส์ 2 นก . 80 ชม . รายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 นก . 40 ชม . โครงสร้างรายวิชา
 27. 27. ประถมศึกษา - รายวิชาพื้นฐานให้ใช้ชื่อตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ - รายวิชาเพิ่มเติมให้ใช้ชื่อที่สอดคล้อง กับเนื้อหาสาระของรายวิชา ชื่อรายวิชา
 28. 28. มัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย - รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมให้ใช้ชื่อ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ชื่อรายวิชา
 29. 29. <ul><li>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย </li></ul>1. รายวิชาพื้นฐาน แต่ละกลุ่มสาระฯ สามารถกำหนดรายวิชาพื้นฐานได้ตามความเหมาะสม อาจจัดได้มากกว่า 1 รายวิชา ใน 1 ภาคเรียน ทั้งนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถจัดรายวิชาพื้นฐานไม่ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ ใน 1 ภาคเรียน แต่ต้องเรียนครบ 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ใน 1 ปีการศึกษา การจัดรายวิชา
 30. 30. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถจัดรายวิชาพื้นฐานได้ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ใน 1 ภาคเรียน / 1 ปีการศึกษา แต่เมื่อจบช่วงชั้นแล้ว ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ
 31. 31. <ul><li>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย </li></ul>2. รายวิชาเพิ่มเติม สามารถกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เมื่อรวมเวลาเรียนของรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมทั้งหมดแล้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกิน 6 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง ) ต่อปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างน้อย 42 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง ) ต่อ 3 ปี โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร การจัดรายวิชา
 32. 32. ท 1 0 1 01 - 99 ค 2 1 2 ว 3 2 ส 3 พ 4 ศ 5 ง 6 ใช้รหัสตัวอักษรตามรายการรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประถม มัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย พื้นฐาน เพิ่มเติม หลักที่ 1 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ หลักที่ 6 หลักที่ 2 ระดับการศึกษา หลักที่ 5 ลำดับของรายวิชา หลักที่ 3 ปีในระดับการศึกษา หลักที่ 4 ประเภทของรายวิชา
 33. 33. ตัวอย่าง โครงสร้างหลักสูตร
 34. 34. โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ๓ ๒
 35. 36. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผลของพืช อวัยวะภายนอกของสัตว์ ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของมนุษย์และการทำงาน ที่สัมพันธ์กัน การดูแลรักษาสุขภาพ ความสำคัญของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นและการนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน และการจัดกลุ่มวัสดุ แรงดึงและแรงผลัก ทำให้วัสดุเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขอวัตถุเมื่อถูกแรงกระทำองค์ปรกอบและสมบัติของดิน การใช้ประโยชน์จากดินในท้องถิ่น สิ่งที่ปรากฏในท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืน ดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานของโลก คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชา ว 21101 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 60 ช . ม .
 36. 37. โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
 37. 38. <ul><li>ด้วยความปรารถนาดี </li></ul><ul><li>จาก </li></ul><ul><li>นายพายุพงศ์ พายุหะ </li></ul><ul><li>ครูชำนาญการพิเศษ </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×