Tekerlemeler

2,380
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,380
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tekerlemeler

 1. 1. KEÇĠLER KARDAN ADAMAyĢe Hanımın keçileri, Kardan adam, kardan adamHop hop hopluyor, Senden korkmaz benim babamArpa, saman istiyor, Süpürgen var süpürmezsinArpa, saman yok, Etrafını hiç görmezsinKilimcide çok. Ağzın burnun kızarmıĢKilimci kilim dokur, Sanki pek çok soğuk varmıĢĠçinde bülbül okur. Haydi, haydi yürüseneĠki kardeĢim olsa, Hah hah hahBiri ay, biri yıldız, Diye gülseneBiri oğlan, biri kız, Ah ne süslü bebekHop çikolata çikolata, Üstü mavi al benekAkĢam yedim salata, Aman tutsam Ģunu benSeni gidi kerata. Hemen uçup gitmedenPATLICAN AYDEDEPatlıcan var patlıcan, Ay dede, ay dedePatlasın senin kocan. Evin barkın nerede?ġisko Ģisko biberler, Ġnce beldeArabaya bindiler. Ġnce belin neresinde?Elmalar yedi buçuk, Ġki dağın arasındaOnu yedi, bir çocuk. Keklik getir, yağa batırPatlıcandan bıktım, Sen yiyemezsenBen oyundan çıktım! Bana getir ay dedeKÜÇÜK DOSTUM AYIKüçük dostum gelsene Ayı beni korkuttuEllerini versene Kulağını sarkıttı Elma verdim yemediEllerimizle Ģap Ģap Sakız verdim çiğnediAyaklarımızla rap rap Hap hup kırmızı topBir Ģöyle, bir böyleDans edelim seninle.
 2. 2. KEDĠCĠK SAÇLARI LÜLELĠMini mini kedicik Saçları lüleli, etekleri pileliAğzı burnu ufacık Doktor sana ne dediHavaya attım hoppacık Üç yumurta ye dediYemek verdim yemedi Üç yumurta yemedimSüt verdim içmedi Ah canım, vah canımNinemin yünlerini ölüyorum doktorumAtlayıp kapıverdiTEKERLEME KĠRAZTek tek tekerleme Allı kiraz, ballı kirazDünyada ki çocuklar elele Bana gel birazGece oldu yatalım Kiraz vakti geldiSabah oldu kalkalım EĢim seni seçtiOyunlar bizi bekler Oyunun baĢıGünlerimiz mutlu geçer ġu çeĢmeden su taĢtı ÇeĢmenin suyu acı Kovanın dibi delik Bana geldi ebelikAT KÜÇÜK DOSTUMAkĢam ver yemini, Küçük dostum gelseneSabah gever gemini Ellerini verseneHizmet için can atar, Ellerimizle Ģap ĢapTozu dumana katar Ayaklarımızla rap rapKır atıma binerim, Bir Ģöyle, bir böyleDere tepe giderim Dans edelim seninle
 3. 3. FĠL KEDĠEfendim de efendim, ÜĢüdü, dondu soğuktan,Fındık fıstık vereyim. Fare tuttu kovuktan.Diller döktüm diller, Bizim mırnav kedi,Kafese girmez filler. Serilip yatar Ģimdi.ĠĢte böyle çocuklar, Horul horul uyur,Deveden büyük fil var. Mırıl mırıl konuĢur.KELEBEK KURBAĞAKanadı var, kuĢ değil; Zıp zıp kurbağa,Boynuzu var koç değil. KoĢalım bizim bağa.Pır dereye, pır tepeye; Guvak guvak bağırır,Kelebek çıktı sahneye. Dostlarını çağırır.Ah ne süslü kelebek, Gel derede yüzelim,Üstü mavi al benek. Gülelim, eğlenelimKAPLUMBAĞA ÖRDEKSırtında kocaman top, Der tepe sekerek,Kaplumbağa tortop. Vak vak gelir ördek.Evini taĢır yorulmaz. Suya gider ıslanmaz,Uzağa gider uslanmaz. Islansa da uslanmaz.Dere tepe dolaĢır, Bizim vak vak ördek,YarıĢta sona kalır. Yüzer yelken kürek.
 4. 4. ETKĠNLĠK MAKARATik tak tik tak saatine bak sar sar sar makarayıEtkinlik saati geldi çöz çöz çöz makarayıTren olalım tren olalım Ģöylede böyle Ģap Ģap Ģapetkinlik saati geldi aslan geliyor kaplan geliyor tıpĠBĠġ SAYILARGün gün güneĢim Bir, iki,üç,dört,beĢnerde kaldı ibiĢim Altı,yedi,sekiz,dokuz,onibiĢ çorba piĢirmiĢ Kırmızı baloniçine çorap düĢürmüĢ Git komĢunun damına konah ibiĢ vah ibiĢ Sarı limonnnnn.karnım ĢiĢti bu nasıl iĢÇĠÇEKLER SIRAPapatya lale zambak gül Tam tam tam ĢurasıNe hoĢ kokar sümbül Bak bak bak burasıHaydi sende kokla Çocukların yuvasıSevincinden hopla ĠĢte oyun sahası Simdi oyun sırası
 5. 5. PAZARTESĠ SALIAparlacık toparlacık, Salı sallanır gelir,Yola düĢer tık tık. Dili ballanır gelir.ġekerlenir, tekerlenir; Ġstedi mi oyuncak,Pazartesi tez gelir. Kuralım salıncak.Açılınca perdesi, Allanır pullanır,Çın çın eder sesi. Bir güzel sallanır.ÇARġAMBA PERġEMBEBizim yakın akraba, Evelemez develemez,Çabuk gelir ÇarĢamba. Deve kuĢu kovalamaz.Her akĢam takur tukur, Yanakları pembe pembe,ÇarĢaf dokur ÇarĢamba. Oynar her gün körebe.Hem okur hem dokur, Haftada bir kerecik,ÇalıĢkandır ÇarĢamba. Ebe olur PerĢembe.CUMA CUMARTESĠKim kime dum duma, Ufak tefek bir çocuk,Curcuna da curcuna. Elinde inci boncuk.Gelir gelmez Cuma, BinmiĢ ucan atına,Yuva yapmıĢ avucuma. Çabuk geldi yanıma.KuĢlar konar usulca, Tini mini cumartesi,Can katar canımıza. Süslü püslü tepesi.
 6. 6. ĠNCĠR ÜZÜMDal ucunda torbacık, Eğri büğrü dalı var,Ġçi dolu helvacık. ġeker Ģerbet balı var.Yemesi ballı incir al, Süzüm süzüm süzülüyor,Ağzına bal akar bal. Ben yemesem üzülüyor.YaĢ incir, kuru incir, Yüzü gözü altın üzüm,Tadını yiyen bilir.KĠRAZ AYVAAlçacık tepesi var, Sarı sarı sarkar,Kırmızı küpesi var. DüĢerim diye korkar.Dal ucunda al kiraz, Ne bakla, ne baklava;Ağzımızda bal kiraz. Ayvadır canım ayva.Sepet sepet getirdim, Hopla haydi hopla,Herkeslere yedirdim. Daldan ayva topla. Sevilmez mi iki gözüm.ġEFTALĠ KARPUZAl yanak, tombul yanak, DıĢı yeĢil, içi kırmızı,Dal ucunda bir yumak. Meyvelerin yıldızı.Tadı Ģeker Ģeftalicik, Dilimledim ince ince,Ne olur ye bir tanecik. Yiyelim oyundan önce.Ġçi sulu, dıĢı tüylüdür, ġeker karpuz kan mı kan,Meyvelerin gülüdür. Yemeyen çıksın oyundan
 7. 7. ÜġÜDÜM YAĞMURÜĢüdüm, üĢüdüm, Yağ yağ yağmur,A benim canım üĢüdüm. Teknede hamur,Kürkünü giy, kürkünü giy Tarlada çamur,A benim canım kürkünü giy, Ver Allah’ım ver, sel gibi yağmur.Kürküm yok, kürküm yok, Ver Allah’ım ver, sicim gibiA benim canım kürküm yok, yağmur.Alsana, alsana,A benim canım alsanaParam yok, param yok,A benim canım param yok,Çalsana, çalsana,A benim canım çalsanaÇalamam, çalamam, çalamam!KARDANADAM KIZKardan adam, kardan adam ÜĢüdüm, üĢüdüm soğuktan.Senden korkmaz benim babam, Bir kız çıktı kâğıttan.Süpürgen var, süpüremezsin, Kız bulgur kaynatır,Kömürden gözlerin var, hiçbir Ģey Dedem sakalını oynatır.göremezsin.Ağzın burnun pek kızarmıĢ,Sanki çok soğuk varmıĢ.Hadi hadi, yürüsene, " hah hah! "diye gülsene.PORTAKAL AĞACI MEVSĠMLERAlinin küçük bir portakal ağacı Bu mevsim kıĢvardı; O mevsim yazSonbaharda yapraklarını döktü, Hadi bana bir öykü yazAli çok üzüldü. Bu mevsim sonbaharKıĢ geldi üstüne karlar yağdı. O mevsim ilkbaharĠlkbahar geldi çiçek açtı. Ġlk mi son mu?Ali sevinçten havalara zıpladı Nerdesin bana onu yaz
 8. 8. DEPREM ANNE KARNIM ACIKTIDep dep deprem Anne karnım acıktıSallandık birden Baktım dolap açıktıHaydi, hemen saklan Lup ettim koca pastayı fırlattımOrtalık yıkılmadan boĢ tabağıLe le le Seni gidi yaramaz, dolap açıkBir adı da zelzele kalamazHa deprem ha zelzele Peynir ekmek yok muydu?Evler bize dar gele Bunlara karnın tok muydu? Toktu toktu toktu!DEDE POSTACIAltı kere altı otuz altı Tak tak tak kapı çalıyorDedemin sakalı yolda kaldı Baktım postacı, bize geliyorSakalını aldı dereye attı Mektupları al da gelDedem sakalsız kaldı Bize haber ver de gel Dağları, tepeleri Denizleri aĢ da gelMERDĠVEN ALTIN TOPBu sabah erken erken, Oooo.Haylazca koĢa koĢa, Ġğne battıMerdivenden inerken, ayağım gitti Canımı yaktıboĢa, Tombul kuĢPat… DüĢtüm yere, Arabaya koĢAğladım avaz avaz, Arabanın tekeriBaĢım, kolum sarıldı, Ġstanbul un ĢekeriAnnem bana darıldı. Hop hopġu halime bir bakın, Bundan baĢkaSiz de koĢmayın sakın. oyun yok.
 9. 9. KEDĠ SAKSAĞANĠğnem düĢtü yakamdan, kedi geldi Saksağan sek sek, kuyruğuarkamdan, tümsekGelme kedi gelme, annem bakıyor Kuyruğuna binelim bizim köyebalkondan. gidelim.TEK TEK TEKERLEME LEYLEKTek tek tekerleme, üstü kaymak Leylek leylek havada,Ģekerleme, Yumurtası tavada,Dereye düĢme çok soğuk, söyle Gel bizim hayata,bana çarçabuk. Hayat kapısı kilitli, Leyleğin baĢı bitli.TOP ÖRDEKBir iki üç Çık çıkalım çayıraSöylemesi güç Yem verelim ördeğeSana verdim bir elma Ördek yemi yemedenAdını koydum Fatma Ciyak miyak demedenHop hop hop Aldım baktım kimi çıkardımBir büyük altın topEV DEDEEvli evine Altı kere altı otuz altıKöylü köyüne Dedemin sakalı yolda kaldıEvi olmayan Sakalını aldı dereye attıSıçan deliğine Dedem sakalsız kaldı
 10. 10. OTOMOBĠL HANIM KIZIotomobille ne olmuĢ Çan çan çikolata,motoruna su dolmuĢ Hani bize limonata?belli değil markası Limonata bitti,bağırıyor kâhyası Hanım kızı gitti.haydi dolmuĢ kalkıyor Nereye gitti?bab bab bab Ġstanbula gitti.bib bib bib Ġstanbulda ne yapacak? Terlik pabuç alacak. Terliği pabucu ne yapacak? Düğünlerde, ġıngır mıngır oynayacak.MASAL ÇARġIMasal masal matitas çar çar çarĢıÇorbalar hazır tas tas evlerimiz karĢı karĢıFutbolcular verir pas hap hap hapĢuGol olunca tutmayalım yas kapıdaki komĢu hop hop hoplarız biz çok iyi arkadaĢız Ģıp Ģıp yağmur yağar Ģemsiyesi olmayan camdan bakarSAYILAR KEDĠCĠK1, gelde cebime gir Sağına tak sarımsak2, nerde çorabımın teki soluna tak soğan3, bu okuldan ayrılması güç kim o minderde uyuyan?4, gelde üzerimi ört Kara kedi olmasın5, oynayalım kardeĢ kardeĢ baĢına kuĢ konmasın6, nerde kaldı kahvaltı konan kuĢu kovalarız7, yemeğimi kimler yedi aman kedicik uyanmasın8, bu okulda kimler ikiz9, alsana kocaman topuz10, gelde baĢıma kon
 11. 11. POSTACI TEKERLEMETak tak tak kapı çalıyor Ebe ebe neredeBaktım postacı, bize geliyor Su doldurur deredeMektupları al da gel Dere boyu çalılıkBize haber ver de gel ġu ebe de ne alıkDağları, tepeleri Ebe suya dalamazDenizleri aĢ da gel Arasa da bulamaz Ene nene bulamaz Ben sana küstümLÜTFEN ĠNCĠLERĠMLütfen beni dinleyin, incilerim döküldüSakın olmaz demeyin toplayamadımSize bir tek sözüm var, küçük hanım geldiLütfen onu iyi öğrenin saklayamadımYumuĢacık söylenir, ıkırcık mıkırcıkDuyanları sevindirir kız saçların kıvırcıkBir Ģeyler isterken,Lütfen demeden istemeyinMAKAS ARABAMmakas makas makas arabam geliyorAli noktaya bas düdüğünü çalıyortrampetler çalıyor lastik patladıyüzbaĢlar darılıyor Ģoför atladıdarılmasın yüzbaĢılar içindeki ĢiĢkolarıncan yürekten ayrılmıyor göbeği patladı
 12. 12. FINDIK PORTAKALTombul tombulcuk, Sarıdır, zerdali değil,Ġçi katık, dıĢı kabuk. Suludur, Ģeftali değil.Kilitli sandık açılsın, Dal ucunda portakal,Fındıklar saçılsın. Yerden alma, daldan al.Hem besler, hem ısıtır, Portakal dilim dilim,Yiyelim çıtır çıtır. Yiyelim de yiyelim.ÇĠLEK KESTANEAlçacık dalı var, Kara kara kayacık,Dalında balı var. Ġçi dolu mayacık.Al çilek, bal çilek, Pazarda getirdim,Yemesem üzülecek. Kor ateĢte piĢirdim.Vitamini boldur. Kebap oldu kestane,Tabağını doldur. At ağzına bir tane.NAR MANDALĠNAÇiçek olur açılırım, Adımdır mandalina,Mercan gibi saçılırım. Sağlık veririm sana.Hastaya nar sorulmaz, Pek sevimli meyveyim,ġurubuna doyulmaz. Bol bol yiyin bakalım.
 13. 13. ETKĠNLĠĞE GEÇĠġ ETKĠNLĠĞE GEÇĠġ Tik tak tik tak saatine bak El ele tutuĢalım Etkinlik saati geldi halkaya karıĢalım Tren olalım tren olalım haydi gülüm sende gel etkinlik saati geldi oynayalım loyyy loyyy ETKĠNLĠĞE GEÇĠġ ĠĞNE BALON sar sar sar makarayı Ġğne balona demiĢ ki çöz çöz çöz makarayı Sen ĢiĢmansın ben sivri Ģöylede böyle Ģap Ģap Ģap Ġğne balona demiĢ kiaslan geliyor kaplan geliyor tıp Sen ĢiĢmansın ben sivri Oynayalım bir oyun Balonu da önüme koyun Ben ona pıt yapayım Balonu da patlatayım TOP ARITopum düĢtü elimden Arı arıYel aldı yerinden Kovanların kralıGidiyor iĢte hop hop hop Sinirlendirmezsek onlarıNe güzel altın top Ne tatlıdır ballarıYakalayamazsan kaçacakBaĢkasının olacak

×