Presentatie Frank Joosten 12e informatiebijeenkomst

2,233 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,723
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Frank Joosten 12e informatiebijeenkomst

 1. 1. 1Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten25 april 2013
 2. 2. 2Agenda:10.00 – 10.30 uur Ontvangst10.30 – 11.00 uur * Welkom – door Frank Joosten en Rob van dePlassche
 * De‘verordeningenwijzer’– door Frank Joosten
 * Actueleontwikkelingen in het kort – door Frank Joosten11.00 – 12.00 uur Vragen en antwoorden over nieuwe Drank- enHorecawet – door Boudewijn Kustner (oudDrankwetinspecteur en lid examencommissieopleiding ‘toezichthouder DHW’)12.00 – 13.00 uur Lunch13.00 – 14.30 uur Vervolg: vragen en antwoorden over nieuwe DHW14.30 – 15.00 uur Casesbespreking en jurisprudentie – door FrankJoosten15.00 uur Afsluiting en borrel
 3. 3. 3Inhoud Gemeentelijke Horecaverordening (als onderdeel van hetlokale preventiebeleid):Belangen: Openbare orde en veiligheid Volksgezondheid Tegengaan oneerlijke mededinging
 4. 4. 4Onderwerpen:•Begripsbepalingen•Verbod prijsacties horeca en/of winkels - bijzonderheden•Toelatingsleeftijd koppelen aan sluitingstijden – alle horeca of nachthoreca•Beperken schenktijden paracommercie – uitzonderingen en ontheffingen•Beperken schenktijden commerciële bedrijven in gebouwen metparacommerciële functie (bv. Onderwijs, sport, jeugdorganisaties, buurthuizen)– uitzonderingen – ontheffingen•Beperken bijeenkomsten persoonlijke aard en niet-verenigingsgebondenactiviteiten met alcoholverstrekking – met ontheffingen•Inleveren documenten bij aanvraag dh-vg door PC-instelling
 5. 5. 5• Verbod sterke drankverstrekking – uitzonderingen en ontheffingen• Opleggen voorschriften en beperkingen aan dh-vg –slijterij ofhorecabedrijf• (Tijdelijke) verstrekkingsverboden (horeca, slijterij, winkel) voorbepaalde periode, bepaald deel gemeente, gedurende bepaalde uren;• Intrekkingsgronden verleende ontheffingen• Overgangsbepalingen• Inwerkingstreding en citeertitel
 6. 6. 6Drank- en Horecawet
 7. 7. 7Boudewijn Kustner - NVWA
 8. 8. 8Het oude artikel 4 van de inmiddels gewijzigde Drank- en Horecawet bood demogelijkheid om voorschriften en beperkingen te verbinden aan paracommercielevergunningen. Dat kan nu niet meer o.g.v. de nieuwe wet die per 1 januari 2013 inwerking is getreden. Vanaf dat moment moeten gemeenten deze voorschriften enbeperkingen eerst opnemen in de door de Raad vast te stellen paracommercieleverordening.Maar hoe zit het dan in de overgangsfase? De oude wet bestaat niet meer, degemeente heeft nog geen nieuwe verordening vastgesteld en er wordt een aanvraagvoor een vergunning ingediend door een paracommerciele instelling die nog nieteerder een dh-vergunning heeft gehad.Betekent dit dat zolang de Raad nog geen verordening heeft vastgesteld, deburgemeester nu geen voorschriften en beperkingen kan opleggen aan deze dh-vergunning?
 9. 9. 9Als een bestuur van eenparacommerciele instelling drieleidinggevenden wenst op te geven,moeten al deze personen dan voldoenaan alle artikel 8-eisen, dus inclusiefkennis en inzicht in sociale hygiene?
 10. 10. 10Mijn vraag ziet op het hebben van een ontheffingsmogelijkheid (voor deburgemeester) buiten het kader van artikel 4, lid 5 DHW om. Dus niet voor "bijzonderegelegenheden van zeer tijdelijke aard" en ook langer dan 12 dagen.Wij willen bijv. als algemene regeling schenktijden 1 uur voor en 1 uur na de activiteit.Echter wat als we deze tijd voor een specifieke instelling te lang vinden. Ditzonder deze in de verordening als categorie te benoemen waarvoor andere tijdengelden dan de algemene regeling. Kun je hiervoor een (structurele)ontheffingsbevoegdheid in de verordening opnemen?Zo willen wij ook een algemeen verbod opnemen voor het houden van bijeenkomstenvan persoonlijke aard. Ook daarvoor willen wij een ontheffingsmogelijkheid voor deburgemeester opnemen voor (structurele) specifieke situaties.En als zon ontheffingsbevoegdheid juridisch niet kan, hoe zou je dit soort gevallen welkunnen regelen?
 11. 11. Kan met de wijziging van artikel 23 in artikel 25a deburgemeester nog steeds in onvoorziene situaties besluiten toteen drooglegging in het kader van de handhaving van deopenbare orde en veiligheid indien deze bevoegdheid van deburgemeester in een verordening van de raad is vastgelegd.11
 12. 12. In artikel 27, lid 1 onder d van de vorige wet stond vermeld dat jeeen vergunning ook kon weigeren als niet werd voldaan aan hetgesteld in de artikelen 2 en 13 tot en met 24. Dus als degemeente een horecaverordening had vastgesteld waarin wasbepaald dat bepaalde soorten vergunningsplichtige bedrijvenzich niet mochten vestigen, dan was dat de weigeringsgrondwant dat was geregeld in artikel 23 DHW.Artikel 23 is echter vernummerd naar artikel 25a en valt nu dusbuiten het bereik van de in artikel 27 genoemde artikelen 13 t/m24. Moet de burgemeester in voorkomende gevallen dan devergunning verlenen om vervolgens handhavend te gaanoptreden wegens strijdigheid met het bepaalde in de artikel 25a-verordening?12
 13. 13. Is het weigeren van het bijschrijvenvan een leidinggevende nu eenbeschikking waartegen bezwaaropenstaat of niet?13
 14. 14. Is het verlenen van een nieuwaanhangsel nu een beschikkingwaartegen bezwaar openstaat ofniet?14
 15. 15. Als een bedrijf vorig jaar van het college een vergunning heeft verkregen endit jaar wordt een nieuwe leidinggevende gemeld conform de procedure vanartikel 30a DHW, wat moet er dan gebeuren?1. achter de oude vergunning een nieuw aanhangsel voegen;2. een nieuwe vergunning maken volgens de nieuwe DHW en eennieuw aanhangselvoegen (maar er is geen aanvraag..);3. de oude vergunning wijzigen van “college” naar “ burgemeester” endaaraan dan het nieuwe aanhangsel hechten?Waarom is dit niet geregeld in het overgangsrecht?15
 16. 16. Mag je, in relatie tot artikel 14, lid3 en lid 4, in een horecalokaliteitbingoavonden toestaan als er geenalcohol aanwezig is en er ook geenalcoholhoudende dranken wordenverstrekt voor gebruik ter plaatse?16
 17. 17. In de Regeling aanvraaggevens en formulierenDHW 2013 worden door de minister deelementen aangegeven die moeten wordengebruikt in de verschillende formulieren. Mag degemeente ook aanvullende gegevens opnemenof vragen stellen? In de Regeling staat nl dat deaanvraag de in model A genoemde elementenmoet bevatten, er staat niet dat “de aanvraagminstens de in model A genoemde elementenmoet bevatten”.17
 18. 18. Wanneer komen de formulieren opde electronische informatiedragerzoals bedoeld in artikel 16beschikbaar?18
 19. 19. In artikel 22, lid 1 onder a komt hetbegrip “ warme maaltijd” ineensweer om de hoek kijken. Wordthier bedoeld de warme maaltijdenuit het vervallen Besluitvestgingseisen DHW met de driecomponentenmaaltijd?19
 20. 20. In artikel 8, lid 4 staat het volgende vermeld:“De in het derde lid gestelde eis geldt niet voor leidinggevenden voor wierrekening en risico het horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend,indien die leidinggevenden geen bemoeienis hebben met de bedrijfsvoeringof de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoorvergunning wordt gevraagd of is verkregen en de vergunninghouder dit in eenschriftelijke verklaring bevestigt”.Maar hoe kan de vergunninghouder dit nu schriftelijk verklaren als dit eeneerste vergunningsaanvraag betreft. Er is dan nog geen vergunninghouderalleen maar een vergunningsaanvrager? Of slaat dit alleen op hettekstgedeelte “of is verkregen”, maar waarom staat er dan geen komma nahet woordje “of”.20
 21. 21. In artikel 4a van het Besluit eisen inrichtingenDHW is een afwijkingsbevoegdheid voor deburgemeester opgenomen van de afmetingen(hoogte en oppervlak) voor rijksmonumenten.Waarom is dit niet geregeld voor gemeentelijkeen provincial monumenten?21
 22. 22. In de wet is het nieuwe artikel 19a opgenomen.Als de alcoholverkoop wordt ontzegd, moet dealcoholhoudende drank dan uit de winkelworden verwijderd of mag de ondernemer er ensoort tentzeil overheen trekken waardoor deverkoop ook onmogelijk wordt?22
 23. 23. Kan en Boa domein I, die niet isaangewezen als toezichthouder,wel strafrechtelijk optreden bij eenovertreding vanuit de Drank- enHorecawet?23
 24. 24. Als een gemeenteambtenaar wordt opgeleid tot gemeentelijktoezichthouder DHW, maar de aanwijzing door de burgemeestervindt pas plaats nadat hij/zij is geslaagd voor deze opleiding,geldt dan ook dat deze persoon maar 1x herexamen mag doenbinnen 3 maanden. De Regeling stelt namelijk dat dit alleen geldtals de al aangewezen toezichthouder zakt voor het examen.24
 25. 25. Kan een toezichthouder ook voorbepaalde artikelen wordenaangewezen?25
 26. 26. Kunnen gemeententoezichthouders regionaalinzetten?26
 27. 27. Kan een BOA strafrechtelijkoptreden tegen een overtredingvan artikel 45 als hij/zij nog niet isaangewezen als toezichthouderDHW?27
 28. 28. 28Verordeningen wijzer
 29. 29. Frank JoostenInternetmodule Horeca29
 30. 30. 30
 31. 31. Nota bene• Deze wetswijziging heeft geen betrekking opverhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar• Juli 2012: CU, PvdA, CDA en SGP komen - metsteun van SP, GL en PvdD – met eeninitiatiefwetsvoorstel om dit alsnog te regelen• Wetsvoorstel is vorig najaar behandeld in de EersteKamer. RvS heeft op 05-09-2012 blanco adviesuitgebrachtInwerking: 1 januari 2014
 32. 32. Academie voor bijzondere wetten 32Na artikel 43 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 43a1. De gemeenteraad stelt voor de eerste maal uiterlijk 1 januari 2014 en daarnatelkens voor een periode van ten hoogste vier jaren, een preventie- enhandhavingsplan alcohol vast. Het plan kan tussentijds worden gewijzigd.2. Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie vanalcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet.3. In het plan wordt in ieder geval aangegeven:a. wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleidalcohol;b. welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onderjongeren, te voorkomen, al dan niet in samenhang met anderepreventieprogramma’s als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d,van de Wet Publieke Gezondheid;c. de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welkehandhavingsacties in de door het plan bestreken periode wordenondernomen;d. welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaalbehaald dienen te worden.
 33. 33. 33Evaluatie- en uitbreidingswet BibobDit wetsvoorstel regelt dat de vastgoedsector, de kansspelsector, devuurwerkimporteurs en de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategischegoederen en diensten onder de werking van de Wet bevorderingintegriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) komen te vallen.Hierdoor krijgen overheden met name bij vastgoedtransacties de mogelijkheidom andere partijen via een Bibob-onderzoek te screenen.Verder wordt door deze wijziging wordt de informatiepositie van bestuursorganenen externe bewaarschriften commissies verbeterd, krijgt de burgemeester meteen bestuurlijke sluitingsbevoegdheid de mogelijkheid om (niet-vergunningplichtige) misdaad bevorderende branches en activiteiten te weren.Ook wordt een kwaliteitscommissie ingesteld, de adviestermijnen voor hetBureau BIBOB verruimd tot maximaal 12 weken, krijgt de lokale driehoek(burgemeester, hoofd van politie en de officier van justitie) inzage in het advies.Het wetsvoorstel is op 26 maart 2013 aangenomen door de Eerste Kamer.Beoogde datum inwerkingtreding: Treedt in werking op een bij koninklijkbesluit te bepalen tijdstip.
 34. 34. 34De Eerste Kamer heeft op dinsdag 30 oktober 2012 de behandeling van deWrp aangehouden. In de eerste termijn maakten diverse woordvoerdersbezwaar tegen de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voorklanten. De behandeling is tot nader orde uitgesteld.
Gezien het opschorten zal inwerkingtreding op 1 juli 2013 niet haalbaar zijn.
Op 08 maart 2013 heeft minister Opstelten de voorzitter van de 1e Kamernader geinformeerd over zijn herbezinning en de Kamer verzocht om verderebehandeling van het wetsvoorstel.Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp)
 35. 35. Casusbespreking35
 36. 36. Vergunning AanhangselMelding Ontvangst-bevestigingBeoordelingop artikel 8DHW doorburgemeester36Akkoord ->Ja ->Nieuwaanhangsel
 37. 37. 3737Academie voor bijzondere wettenRelatie exploitatiestelselDrank- en horecavergunning:Start werkzaamheden leidinggevende zondervoorafgaande toets op o.m. moraliteit.Exploitatievergunning voor alcoholschenkend bedrijf:Start werkzaamheden leidinggevende zondervoorafgaande toets op o.m. moraliteit?Exploitatievergunning alcoholvrij:Start werkzaamheden leidinggevende zondervoorafgaande toets op o.m. moraliteit ?AanpassingAPV ?
 38. 38. Leidinggevende:Geen bemoeienis?38Verblijf in het buitenlandErnstige lichamelijke ofgeestelijke beperkingAcademie voor bijzondere wettenVermelden op aanhangsel behorendebij de vergunning
 39. 39. Wanneer moet je een aanvraag als nieuwe aanvraagDrank- en Horecawet in behandeling nemen enwanneer moet je het als wijziging in behandelingnemen. Er komen vaak diverse varianten binnen.39Noot bij 5 en 10:Wel checken of er nog genoeg andere leidinggevenden aanwezigkunnen zijn tijdens de openingstijden
 40. 40. Jurisprudentie40
 41. 41. LJN: BZ3947 , ABRvS13-03-2013Niet voldoen aan eisenBouwbesluit is geenweigeringsgrond dh-vergunning41
 42. 42. “De verwijzing naar het Bouwbesluit 2003 is slechtsopgenomen om duidelijk te maken dat naast de sociaal-hygiënische eisen, zoals neergelegd in het Besluit DHW,een inrichting waarin het horecabedrijf wordtuitgeoefend tevens moet voldoen aan de eisen die hetBouwbesluit 2003 daaraan stelt. Dat dit niet de sociaal-hygiënische eisen zijn als bedoeld in artikel 10 gelezenin verbinding met artikel 27 van de DHW, vindt steun inhet algemene deel van de Nota van Toelichting. Daaruitvolgt immers dat de eisen die grond voor weigering vaneen drank- en horecavergunning zijn - vooralsnog - zijnuitgeschreven in het Besluit DHW”.42
 43. 43. Aan een evenementenvergunning voor eendorpshuis kunnen geen voorschriften wordenverbonden die te maken hebben met de beperkingvan paracommerciële activiteiten43LJN: BY0374 – ABRvS – 17-10-2012
 44. 44. Bedankt en mogelijk tot ziens! 44

×