Soylem v26 ұйымдық пайдаланушыларға қазақ тілінде
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Soylem v26 ұйымдық пайдаланушыларға қазақ тілінде

on

 • 1,215 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,215
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,215
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Soylem v26 ұйымдық пайдаланушыларға қазақ тілінде Soylem v26 ұйымдық пайдаланушыларға қазақ тілінде Presentation Transcript

  • SOYLEM электронды аудару жүйесі
   Өніммен таңыстыру
   Астана, 2010 ж.
  • Мазмұны
   Бізтуралы
   Машиналықаударутуралы
   SOYLEM туралы
   SOYLEM пайдаланушылары
   Арғыжоспарларымыз
   Бізбенбайланыс
  • Бізтуралы
  • Біздің миссия
   КөпұлттыҚазақстандағытілжөніндегікедергілерденөту, оныңхалықаралықэкономикалықжәнеәлеуметтікқоғамдастыққаықпалдастыру
   Мемлекеттіктілсаясатынаырықтандыружәнестандарттаужағынанжаудайжапыру
  • Мақсаттарымыз
   Бағдарламалыққамтамасызетусапасыжағынанжоғарыәлемстандарттарғасәйкесалғашқықазақстандықкоммерциялықөніміншығару
   Қазақстанныңәрбіртұрғыныныңқолыжетерлікқазақтілінеаудару үшін оңайжәнеыңғайлықұралжасау
   ҚазақтілінемашиналықаударубағдарламаларыарасындаSOYLEM-ді іс жүзінде стандарт қылу
   Халықаралықнарыққашығу
  • Біздіңкомпаниямыз
   Бағдарламалыққамсыздандыру, кешендіжоғарытехнологиялықшешімдержәнеинтеллекттікқызметтердіжеткізушісі
   • Лицензиялықбағдарламалыққамсыздандырудыжеткізужәне
   • Ұлттықбағдарламалыққамсыздандырудышығаружәнетарату
   • Бағдарламалыққаматамасызетудіжасау
   • Корпоративтік портал мен WEB-сайттардықұру
   • АТ саласында консалтинг жәнежобалардыбасқару
   • Жүйелік интеграция
  • Біздің команда
   Штатта 30 астамқызметкер
   БҚ жасаупроцесіISO 9001 бойынша сертификатталған
   Microsoft Алтын Сертификатталған ISV Әріптесі
   БІЗ – тәжірибелі және жоғары білікті мамандар ұжымымыз
   БІЗ – шығармашылығы мол жәнедарындыжастардың тату жәнебелсендікомандасымыз
  • Машиналықаударма
  • Сөздіктіңаудармашыданайырмашылығы
   Электрондысөздікарқылысізгекерексөздіңбіртілденекіншітілгеаудармасынбілугеболады.
   Электрондыаудармашыарқылыбейтаныссөздіңмағынасынкөруге, мәтіндердіңмағыналыаудармасыналуға, соныменқатаршеттілінеүйренугеболады.
  • Электрондысөздіктер
   Ресейлік бағдарламалар
   ABBYY Lingvo
   Қазақстандықбағдарламалар
   СөзКөмек
   KazDictionary
   KazDict
   разное число «самодельных» программ
   Fraza
  • Онлайн сөздіктер
   http://www.sozdik.kz
   http:// www.ilk.kz
   http://www.tilashar.kz/dic.php3
   http://www.kaz-rus.kz
  • Машиналықаударманыңерекшеліктері
   Бөтентіліндегімәтіндердітүсінужәне оны үйренугеарналғанқұралдар
   Аударупроцесінжеңілдетужәнеүдетугеарналғанжабдықтар
   Аударушыадамныңорнынтолық баса алмайды
   Жақсынәтижелергежету үшін мәтінніңтүпнұсқасыноңтайландыруқажет
  • SOYLEM туралы
  • SOYLEM туралы
   Өнімніңжалпысипаттамасы мен ерекшеліктері
   Бағдарламаныңредакциялары
   Орнатужәнеактивтеу
   Лицензиялау
   Әріптестер
   Техникалыққолдау
  • SOYLEM туралы
   Өнімніңсипаттамасы мен ерекшеліктері
  • Жалпыақпарат
   SOYLEM – Тіркелген сауда маркасы
   Мәтіндердіорыстіліненқазақшаға грамматика және морфология ережелерінесәйкесаудару
   Беделдімамандартобы 10 жылданастаммерзімбойыжасағанядросынегізіндешығарылған
   Шыққанаударматүзетудіжәнекейінгіқолөндеудіқажететеді
   АударупроцесінесіңірілгенеңбеккөлеміSOYLEM арқылы 80 пайызғадейінтөмендейалады.
  • SOYLEM мүмкіншіліктері
   Бір бума сөздіктердіалмастыраалады
   Құжаттардыорысшаданқазақшағааударудакереметкөмекшіболады
   Қосымшабаптау, бағдарламаны «оқыту» жәнесөздікқорларынмамандандырылғантерминдер мен үлгілерментолықтыруарқылықалыптықұжаттардыкейінгітүзетуқажеттілігісізаударады
   Ұйымдағықұжаттардыңаударупроцесінстандарттауғамүмкіндікбереді
  • SOYLEMәліжасаалмайтындары
   Пайдаланушымәтінніңтүпнұсқасындажібергенграмматикалық, синтаксистікжәнеорфографиялыққателердітүзетеалмайды, айқындалмағанмаңызынтүсінеалмайды
   Аударушыадамдытолықалмастыраалмайды
  • Аударумүмкіншіліктері
   Мәтіндінемесеоныңбөлігінтолықавтоматты, сондай-ақ, қадамсайынтәртіптербойыншааудару
   Сөзтуралымәліметтералу, сөзаудармасыныңәрнұсқалары
   Мәтіндіжарықтандыру(көпнұсқалысөздер, омонимдержәнет.б.)
   Бейтаныссөздердіңтізіміменжұмысжүргізу
   Дербесжәнежалпыпайдаланушысөздіктері
   Мәтінніңәрбіртақырыптары, мамандандырылғансөздіктер
   Аударупараметрлерініңикемдібаптау
   Қысқартулардың, тектердің, есімдердің, елдімекендердіңатауларыныңқосымшақоры
  • Қосымшамүмкіншіліктер
   Үштілді интерфейс
   Кеңселікқосымшалар мен Internet Explorer бағдарламасымен ықпалдасу
   Аудару кезінде кеңселік құжаттардағы қалыптауды және белгілеуді сақтау
   Мәтіндерді қайта кодтау құралдары
   Желібойыншажұмысжасаумүмкіндігі
  • Артықшылықтары
   Озықтехнологиялар
   Бай функционал
   Жұмыстыңоңайлылығы мен ыңғайлылығы
   Аударудыңжоғарыжылдамдығы
   Аударманыңжоғарыдәлдігіналумүмкіндігі
   Сөздер мен сөзтіркестерініңтолыққорыныңкөлемі - 120 мыңнан 750 мыңнанастамжазбағадейін.
   Сөздікқорларыныңжүйеліжаңартулары
   Жан-жақтыанықтамамәліметтері
   Пайдаланушылардыңәрбірсанатынаарналғанредакциялар
  • SOYLEM Тілкомитетіменмақұлданды
   31.03.2009ж. № 10-04/418 хатынасәйкес:
   • «…SOYLEMбағдарламасы морфология мен грамматика ережелерінескеріпсөйлемдердіжеткіліктідәрежедетүзуаударады. Аудармаең аз түзетудіжәнекейінгіқолөндеудіенгізу үшін пайдаланушыныңараласуынқажететеді
   • «…SOYLEM техникалық көзқарастан қазіргі заманға лайықты деңгейде жүзеге асырылған…»
   • «…SOYLEM аудару функцияларын іске асыратын құрал болып табылады…»
  • Үйлесімділігі
   Қосымшалар мен компоненттері
   MS Windows 2000, XP, Vista, 7 (x86/x64)
   MS Office XP, 2003, 2007, 2010
   MS Internet Explorer 5, 6, 7, 8
   Серверлікбөлік
   MS Windows 2000, XP, Vista
   MS Windows Server 2003, 2008
   LINUX(желілік ядро)
  • SOYLEM туралы
   Бағдарламаныңредакциялары мен нұсқалары
  • SOYLEM редакциялары мен нұсқалары
   Үйпайдаланушыларынаарналған:
   Бастауыш– START
   Дербес– PERSONAL
   Ұйымдарғаарналған:
   Стандартты– STANDARD
   Кәсіби– PRO
   Корпоративті (желілік) – NET
   Порталдықшешім–PORTAL
  • Тегін онлайн қызметкөрсету
   audaru.soylem.kz
  • Редакциялардыңайырмашылықтары
   Мақсаттықтоптар мен қолданусалалары
   Қосымшалар мен компоненттерініңжинағы
   Функционалдығы
   Сөздіктерқорыныңжәнемәтінніңтақырыптарыныңкөлемі
   Аударупараметрлерінбаптаутәсілдері
   Жеткізутүрлері
   Лицензиялауережелері
   Техникалыққолдаудеңгейі
   Бағасы
  • Мақсаттықтоптар
  • Қосымшалар мен компоненттері
  • Функционалдық
  • Аударуядросы, сөздіктерқоры
  • Техникалыққолдау
  • Мәтінтақырыптамалары
   Сөйлеужәнекөпшілікқолданатын лексика
   Қазақтілімектепкурсыныңлексикасы
   Информатика
   Техникалық
   Медициналық
   Ауылшаруашылығы
   Ісжүргізу
   Құрылыс
   Заң
   Экономика жәнеқаржы
   Мұнай-газ
  • Білім беру бағдарламасы
   Бағдарламабілім беру мекемелерінеSOYLEMді 40 пайыз көлемінде арнайы жеңілдікпен сатып алуға, сонымен қатар SOYLEM PERSONALдыжеңілдіксіз алып оқу класстарында пайдалануғамүмкіндік туғызады
   • Мемлекеттікжәнежекеменшікжоғарыоқуорындар
   • Орта жалпыбілім беру мекемелері
   • Орта кәсіптікбілім беру мекемелері
   • Мемлекеттікмектепкедейінгімекемелер
   • Балаларүйлері, интернаттар
   • кітапханалар
   • мұражайлар
   • Білім беру департаменттер мен бөлімдері
   • SOYELM PERSONAL
   • SOYLEM STANDARD
   • SOYLEM PRO
   • SOYLEM NET
  • Медицина бағдарламасы
   БағдарламахалыққамедициналыққызметтеркөрсететінмемлекеттікмедициналықмекемелерінеSOYLEM-ді 20% көлемінде арнайы жеңілдікпен сатып алуға мүмкіндік береді
   • SOYLEM STANDARD
   • SOYLEM PRO
   • SOYLEM NET
  • Байланыс
  • Байланыс
   Өнім сайты:http://www.soylem.kz
   Жасаушы мен шығарушының сайты:http://www.limeon.kz
   Мекен-жайы: ҚазақстанРеспубликасы, Астана қаласы, 103-ші көше, 8-үй, 7-кеңсе
   Телефондары: + 7 (7172) 49 49 99; 51 19 70
   E-mail: info@soylem.kz; info@limeon.kz