Programa electoral CIU Vendrell

835 views

Published on

Programa electoral de Convergència i Unió del Vendrell per les eleccions municipals del 2011.
Candidat: Benet Jané i Palau

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
835
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
89
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programa electoral CIU Vendrell

 1. 1. Programa electoral pensem en positiu Benet Jané
 2. 2. El nostre PROGRAMA DE GOVERN: Un COMPROMÍS AMB EL FUTUR DEL VENDRELL Són moments difícils que hem d’afron- tar entre tots amb bona gestió, ferme- sa, austeritat i confiança. Tenim futur. Els propers anys haurem de treba- llar, més que mai, per superar la crisi econòmica, per afrontar de cara i amb decisió els reptes de la immigració, per seguir avançant en el camí del be- nestar i la qualitat de vida. Aquest pro- grama de govern és el nostre compro- mís amb el futur del Vendrell.I. COMPROMÍS EN FOMENTAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA I LLUITAR CONTRA L’ATUR 1. Turisme i mobilitat, claus de futur 2. Promoció econòmica, Ocupació i Formació, la base del BenestarII. COMPROMÍS AMB EL BENESTAR I LA CONVIVÈNCIA 1. Serveis Socials. Bons serveis per a qui els necessita 2. Cultura i Ensenyament. El nostre patrimoni 3. Esports. Activitat i Salut 4. Seguretat i Convivència. Afrontar els reptes amb els drets i els deures 5. Joventut i Gent gran. Una societat solidàriaIII. COMPROMÍS AMB UN VENDRELL ACOLLIDOR I AMB QUALITAT AMBIENTAL 1. Urbanisme de qualitat per a un creixement sostenible 2. Medi Ambient cuidat. Garantia de futur
 3. 3. I. COMPROMÍS EN FOMENTAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA I LLUITAR CONTRA L’ATUR1. TURISME I MOBILITAT, CLAUS DE FUTUR• Treballarem per tal que la nostra vila • Impulsarem la concertació d’objec- assoleixi els certificats de destinació tius i treballs entre: ensenyament, el de Turisme familiar i Turisme espor- servei municipal d’ocupació (Eina) i tiu. les empreses privades.• Impulsarem la construcció d’un cen- • Continuarem col·laborant amb les al- tre lúdic i de tractaments d’aigua al tres administracions per oferir Plans Parc Tabaris. d’Ocupació com a mesura de xoc• Impulsarem l’organització i comer- a curt termini, per tal de augmentar cialització de visites temàtiques a la l’oferta laboral. nostra vila. • Desplegarem el programa “Fem• Aprovarem un reglament juntament ocupació”, adreçat als sectors més amb un manual d’usos i bones pràc- intensius en ocupació, com hos- tiques a les platges. teleria, comerç, turisme... i tam- bé per aquells que, a curt termini i• Ampliarem l’illa de vianants priorit- mig termini, puguin ser generadors zant la cura i atenció a les perso- d’ocupació pel seu caràcter innova- nes. dor, com ara l’energia o les tecnolo-• Dotarem la nostra vila de més pla- gies de la informació i la comunica- ces d’aparcaments soterrats al cen- ció, en coordinació amb els gremis tre, a la zona del CAP de França i al i associacions empresarials d’àmbit Botafoc. local.2. PROMOCIÓ ECONÒMICA, • Impulsarem nous Plans d’Ocupació OCUPACIÓ I FORMACIÓ, en sectors professionals generadors LA BASE DEL BENESTAR d’ocupació com alternativa al sector• Les polítiques d’ocupació i formació de la construcció. Es treballarà prio- de treballadors serà un dels eixos ritàriament amb aquells col·lectius vertebradors de la nostra acció de que gaudeixen de bonificacions a la govern. Seguretat Social, joves, majors de
 4. 4. 52 anys, dones... per tal d’afavorir la posterior col·locació d’aquests a l’empresa privada.• L’Eina Espai Empresarial continuarà essent el centre de referència per promoure la capacitat emprenedora i per potenciar el seu desenvolupa- ment.• Actuarem de mediador amb les em- preses que tinguin joves universita- ris en pràctiques per tal que puguin continuar treballant en aquestes un cop acabades les pràctiques.• Continuarem amb el concurs Jo- ves amb Idees, seminaris i ta- llers de generació d’idees i creació d’empreses.• Ampliarem el viver d’empreses amb més espais i nous serveis, així com l’estudi de la creació d’un viver d’empreses industrials al municipi.• Desenvoluparem conjuntament amb els gremis el “programa integral de suport als emprenedors i treballa- dors autònoms” amb l’objectiu de facilitar la creació de noves empre- ses i d’assegurar la continuïtat de les existents.• Potenciarem i facilitarem el finança- ment de nous projectes empresa- rials, amb agents financers innova- dors com les entitats de microcrèdit social, així com ajudes per a la pri- mera instal·lació de l’empresa.• Treballarem per a la creació d’ ocu- pació i desenvolupament industrial a la comarca.
 5. 5. II. COMPROMÍS AMB EL BENESTAR I LA CONVIVÈNCIA1. SERVEIS SOCIALS. 2. CULTURA I ENSENYAMENT. EL BONS SERVEIS NOSTRE PATRIMONI PER A QUI ELS NECESSITA • Fomentarem la cultura popular de la• Garantirem la prestació dels serveis nostra vila per tal que esdevingui re- socials bàsics a aquelles persones ferent al conjunt de la cultura catala- que els necessitin. na.• Prioritzarem polítiques socials per a • Acabar la casa museu Àngel Gui- tots aquells vendrellencs i famílies merà, que sigui un referent cultural més necessitades que no disposen europeu. d’ingressos suficients per al seu dia • Potenciar el turisme cultural, que el a dia. centre d’estudis Guimerà esdevingui• Mantindrem el sistema de beques a un referent. les escoles bressol i les beques per • Potenciar la música en els tres es- a les activitats extraescolars. pais emblemàtics del Vendrell: l’ or-• Mantindrem els convenis de col·la- gue, l’escola de música i l’auditori boració amb Caritas i Creu Roja. Pau Casals. Convenis que serveixen per cobrir el • Donar suport i continuar potenciant necessitats bàsiques alimentaries i el teixit associatiu del Vendrell. higièniques dels vendrellencs en si- tuació d’exclusió social o en situa- • Treballarem per fer possible un espai ció de pobresa. pels grups de cultura popular de la vila.• Apostem per incentivar polítiques de protecció per a totes aquelles • Continuarem amb la gratuïtat dels lli- persones que pateixen Alzheimer i bres de text, fomentant el reciclatge són declarades com a dependents. i l’aprofitament d’aquests. Donarem suport no només al malalt • Impulsarem la construcció de la nova sinó també a la seva família. escola-institut Els Còdols.• Fomentarem i potenciarem l’intercanvi • Ampliarem l’escola bressol Ralet- i l’ajuda entre la gent gran i els joves Ralet del Tancat. mitjançant iniciatives de voluntariat.
 6. 6. • Treballarem per tal que a l’Institut de • Continuarem amb la video-vigilància l’Oasis s’hi faci Batxillerat. com a mesura preventiva.• Impulsarem el model d’escola inclu- • Seguirem implantant el Pla de Con- siva. vivència i Civisme així com potenciar el Consell, donant un pes específic a• Seguirem, de manera prioritària, la participació ciutadana i posant es- amb el manteniment de les escoles pecial atenció als deures que tenim de primària de la nostra vila. tots els ciutadans per fer-ho possi-• Potenciarem la formació d’adults. ble.• Crearem una sala d’estudis a la zona • Vetllar perquè la nova ordenança de de les platges. convivència i civisme es compleixi.• Vetllarem per tal que es compleixi • Treballarem per al desenvolupament el compromís de la Generalitat de dels Consells de Barri. Catalunya pel que fa a la construc- 5. JOVENTUT I GENT GRAN. ció de l’Escola Marta Mata pel curs UNA SOCIETAT SOLIDÀRIA 2012-2013. • Impulsarem un Pla Local de Joven-3. ESPORTS. ACTIVITAT I SALUT tut i el Consell local de Joventut.• Potenciarem l’esport escolar, fent que • Potenciarem les polítiques de su- esdevingui part de l’ensenyament port a aquest col·lectiu: accés a dels nostres nens i nenes, fomentant l’habitatge, formació i joves empre- els valors que implica. nedors.• Seguirem donant tot el suport a les • Fomentar i potenciar l’intercanvi i entitats de la nostra vila per tal que l’ajuda entre la gent gran i els joves el Vendrell sigui un referent esportiu. mitjançant iniciatives de voluntariat.• Fomentarem l’esport entre els joves • Farem que el centre de dia del Tan- dels instituts del Vendrell. cat sigui una realitat, juntament amb• Treballarem per tal que l’esport de el nou esplai d’avis. platja i les estades esportives siguin • Construirem una nova residència un element que potencií l’activitat d’avis. econòmica de la vila.4. SEGURETAT I CONVIVÈNCIA. AFRONTAR ELS REPTES AMB ELS DRETS I ELS DEURES• Impulsarem l’obertura d’una oficina de policia nacional en la qual es pu- guin realitzar serveis administratius com ara la renovació del DNI.
 7. 7. III. COMPROMÍS AMB UN VENDRELL ACOLLIDOR I AMB QUALITAT AMBIENTAL1. URBANISME DE QUALITAT • Farem que els nous jardins siguin PER A UN CREIXEMENT sostenibles, dotant-los d’instruments SOSTENIBLE d’estalvi i reciclatge de l’aigua.• Adequarem el planejament de la vila • Farem que el Vendrell s’adhereixi al a les necessitats dels nous temps, projecte per a la implantació del Sis- apostant fermament per la sostenibi- tema Integral de Qualitat Turística de litat. destinacions, aconseguint una ISO Mediambiental de les platges.• Dotarem la nostra vila dels instru- ments necessaris per tal que el seu gaudi esdevingui una realitat, creant més espais per anar en bicicleta i do- nant prioritat a les persones en vers dels vehicles. Experiència2. MEDI AMBIENT CUIDAT. GARANTIA DE FUTUR Confiança• Impulsarem polítiques per tal que la nostra vila sigui una vila sostenible Compromís en la que la qualitat medi-ambiental estigui garantida.• Desenvoluparem l’Agenda 21, millo- rant el servei de recollida d’escombra- ries per tal d’apropar-nos als nivells mitjans de Catalunya.• Impulsarem polítiques d’estalvi ener- gètic, tant d’aigua com d’enllumenat.
 8. 8. pensem en positiu
 9. 9. Programa electoral Nuestro PROGRAMA DE GOBIERNO pensem en positiu Benet Jané
 10. 10. Nuestro PROGRAMA DE GOBIERNO: Un COMPROMISO CON EL FUTURO DE EL VENDRELL Son momentos difíciles que debemos afrontar entre todos con buena ges- tión, firmeza, austeridad y confianza. Tenemos futuro. Los próximos años tendremos que trabajar, más que nun- ca, para superar la crisis económica, para afrontar de cara y con decisión los retos de la inmigración, para seguir avanzando en el camino del bienestar y la calidad de vida. Este programa de gobierno es nuestro compromiso con el futuro de El Vendrell.I. COMPROMISO EN FOMENTAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LUCHAR CONTRA EL PARO 1. Turismo y mobilidad, claves de futuro 2. Promoción económica, Ocupación i Formación, la base del BienestarII. COMPROMISO CON EL BIENESTAR Y LA CONVIVENCIA 1. Servicios Sociales. Buenos servicios para quien los necesita 2. Cultura y Enseñanza. Nuestro patrimonio 3. Deportes. Actividad y Salud 4. Seguridad y Convivencia. Afrontar los retos con los derechos y los deberes 5. Juventud y Personas mayores. Una sociedad solidariaIII. COMPROMISO CON UN VENDRELL ACOGEDOR Y CON CALIDAD AMBIENTAL 1. Urbanismo de calidad para un crecimiento sostenible 2. Medio Ambiente cuidado. Garantía de futuro
 11. 11. I. COMPROMISO EN FOMENTAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LUCHAR CONTRA EL PARO1. TURISMO Y MOBILIDAD, CLAVES DE FUTURO• Trabajaremos para que nuestro pue- • Impulsaremos la concertación de blo alcance los certificados de des- objetivos y trabajos entre: enseñan- tino de Turismo familiar y Turismo za, el servicio municipal de empleo deportivo. (Eina) y las empresas privadas.• Impulsaremos la construcción de un • Continuaremos colaborando con las centro lúdico y de tratamientos de otras administraciones para ofrecer agua en el Parc Tabaris. Planes de Empleo como medida de• Impulsaremos la organización y co- choque a corto plazo, para aumen- mercialización de visitas temáticas a tar la oferta laboral. nuestra ciudad. • Desplegaremos el programa “Fem• Aprobaremos un reglamento junto a ocupació”, dirigido a los sectores un manual de usos y buenas prácti- más intensivos en empleo, como cas en las playas. hostelería, comercio, turismo... y también para aquellos que, a cor-• Ampliaremos la isla peatonal prio- to y medio plazo, puedan ser ge- rizando el cuidado y atención a las neradores de empleo por su carác- personas. ter innovador, como la energía o las• Dotaremos nuestra ciudad de más tecnologías de la información y la plazas de aparcamientos subterrá- comunicación, en coordinación con neos en el centro, en la zona del los gremios y asociaciones empre- CAP de França y el Botafoc. sariales de ámbito local.2. PROMOCIÓN ECONÓMICA, • Impulsaremos nuevos Planes de OCUPACIÓN Y FORMACIÓN, Empleo en sectores profesionales LA BASE DEL BIENESTAR generadores de empleo como alter-• Las políticas de empleo y formación nativa al sector de la construcción. de trabajadores serán uno de los Se trabajará de forma prioritaria con ejes cervicales de nuestra acción de aquellos colectivos que disfrutan de gobierno. bonificaciones a la Seguridad So-
 12. 12. cial, jóvenes, mayores de 52 años, mujeres... para favorecer la poste- rior colocación de éstos en la em- presa privada.• L’Eina Espai Empresarial continuará siendo el centro de referencia para promover la capacidad emprende- dora y para potenciar su desarrollo.• Actuaremos de mediador con las empresas que tengan jóvenes uni- versitarios en prácticas para que puedan seguir trabajando en éstas una vez finalizadas las prácticas.• Continuaremos con el concurso Jo- ves amb Idees, seminarios y talleres de generación de ideas y creación de empresas.• Ampliaremos el vivero de empresas con más espacios y nuevos servi- cios, así como el estudio de la crea- ción de un vivero de empresas in- dustriales en el municipio.• Desarrollaremos junto con los gre- mios el “programa integral de apoyo a los emprendedores y trabajadores autónomos” con el objetivo de faci- litar la creación de nuevas empre- sas y asegurar la continuidad de las existentes.• Potenciaremos y facilitaremos la fi- nanciación de nuevos proyectos em- presariales, con agentes financieros innovadores como las entidades de micro-crédito social, así como ayu- das para la primera instalación de la empresa.• Trabajaremos para la creación de empleo y desarrollo industrial en la comarca.
 13. 13. II. COMPROMISO CON EL BIENESTAR Y LA CONVIVENCIA1. SERVICIOS SOCIALES. 2. CULTURA Y ENSEÑANZA. BUENOS SERVICIOS NUESTRO PATRIMONIO PARA QUIEN LOS NECESITA • Fomentaremos la cultura popular de• Garantizaremos la prestación de los nuestro pueblo para que sea referente servicios sociales básicos a aquellas en el conjunto de la cultura catalana. personas que los necesiten. • Terminar la casa museo Àngel Gui-• Priorizaremos políticas sociales para merà, que sea un referente cultural todos aquellos vendrellenses y fami- europeo. lias más necesitadas que no dispo- • Potenciar el turismo cultural, que el nen de ingresos suficientes para su centro de estudios Guimerà se con- día a día. vierta en un referente.• Mantendremos el sistema de becas • Potenciar la música en los tres espa- en las guarderías y las becas para las cios emblemáticos de El Vendrell: el actividades extraescolares. orgue, la escuela de música y el au-• Mantendremos los convenios de co- ditorio Pau Casals. laboración con Cáritas y Cruz Roja. • Apoyar y continuar potenciando el Convenios que sirven para cubrir las tejido asociativo de El Vendrell. necesidades básicas alimentarias e higiénicas de los vendrellenses en si- • Trabajaremos para hacer posible un tuación de exclusión social o en si- espacio para los grupos de cultura tuación de pobreza. popular de la ciudad.• Apostamos por incentivar políti- • Continuaremos con la gratuidad de cas de protección para todas aque- los libros de texto, fomentando el reci- llas personas que sufren Alzheimer y claje y el aprovechamiento de éstos. son declaradas como dependientes. • Impulsaremos la construcción de la Apoyaremos no sólo al enfermo sino nueva escuela-instituto Els còdols. también a su familia. • Ampliaremos la guardería Ralet-Ra-• Fomentaremos y potenciaremos el let del Tancat. intercambio y la ayuda entre las per- sonas mayores y los jóvenes median- • Trabajaremos para que en el Institut te iniciativas de voluntariado. de l’Oasi se imparta Bachillerato.
 14. 14. • Impulsaremos el modelo de escuela puedan realizar servicios administra- inclusiva. tivos tales como la renovación del DNI.• Seguiremos, de manera prioritaria, con el mantenimiento de las escue- • Continuaremos con la video-vigilan- las de primaria de nuestra ciudad. cia como medida preventiva.• Potenciaremos la formación de adul- • Seguiremos implantando el Plan de tos. Convivencia y Civismo así como po- tenciar el Consejo, dando un peso• Crearemos una sala de estudios en específico a la participación ciuda- la zona de las playas. dana y poniendo especial atención a• Velaremos para que se cumpla el los deberes que tenemos todos los compromiso de la Generalitat de Ca- ciudadanos para hacerlo posible. talunya en cuanto a la construcción • Velar para que la nueva ordenanza de la Escola Marta Mata el curso de convivencia y civismo se cumpla. 2012-2013. • Trabajaremos para el desarrollo de3. DEPORTES. ACTIVIDAD Y SALUD los Consejos de Barrio.• Potenciaremos el deporte escolar, 5. JUVENTUD Y PERSONAS MAYO- haciendo que se convierta en parte RES. UNA SOCIEDAD SOLIDARIA de la enseñanza de nuestros niños y niñas, fomentando los valores que • Impulsaremos un Plan Local de Ju- implica. ventud y el Consejo local de Juven- tud.• Seguiremos dando todo el apoyo a las entidades de nuestra ciudad para • Potenciaremos las políticas de apo- que el Vendrell sea un referente de- yo a este colectivo: acceso a la vi- portivo. vienda, formación y jóvenes empren- dedores.• Fomentaremos el deporte entre los jóvenes de los institutos de El Ven- • Fomentar y potenciar el intercambio drell. y la ayuda entre las personas mayo- res y los jóvenes mediante iniciativas• Trabajaremos para que el deporte de de voluntariado. playa y las estancias deportivas sean un elemento que potencie la activi- • Haremos que el centro de día del dad económica de la villa. Tancat sea una realidad, junto al nue- vo esplai de ancianos.4. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. AFRONTAR LOS RETOS CON • Construiremos una nuevo hogar del LOS DERECHOS Y LOS DEBE- Jubilado. RES• Impulsaremos la apertura de una ofi- cina de policía nacional en la que se
 15. 15. III. COMPROMISO CON UN VENDRELL ACOGEDOR Y CON CALIDAD AMBIENTAL1. URBANISMO DE CALIDAD trumentos de ahorro y reciclaje del PARA UN CRECIMIENTO agua. SOSTENIBLE • Haremos que El Vendrell se adhiera• Adecuaremos el planeamiento de la al proyecto para la implantación del ciudad a las necesidades de los nue- Sistema Integral de Calidad Turística vos tiempos, apostando firmemente de destinos, consiguiendo una ISO por la sostenibilidad. Medioambiental de las playas.• Dotaremos nuestra ciudad de los instrumentos necesarios para que su disfrute sea una realidad, creando más espacios para ir en bicicleta y dando prioridad a las personas frente a los vehículos. Experiencia2. MEDIO AMBIENTE CUIDADO. GARANTÍA DE FUTURO Confianza• Impulsaremos políticas para que nuestro pueblo sea un pueblo soste- Compromiso nible en la que la calidad medioam- biental esté garantizada.• Desarrollaremos la Agenda 21, me- jorando el servicio de recogida de basura para acercarnos a los niveles medios de Catalunya.• Impulsaremos políticas de ahorro energético, tanto de agua como de alumbrado.• Haremos que los nuevos jardines sean sostenibles, dotándolos de ins-

×