• Like
บทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

บทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • 413 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 4 บทที่ 2 เอกสารทีเ่ กียวข้อง ่ ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วยWordpress เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ นี้ ผู้จัดทาโครงงานได้ศึกษาเอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกียวกับสือสังคม Social Media ่ ่ 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี 5 ประการ ได้แก่ประการแรก การสื่อสารถือเป็นสิ่งจาเป็นในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สิ่งสาคัญที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communications media,การสื่อ
 • 2. 5สารโทรคมนาคม (Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักทีมากไป ่กว่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์, อินเทอร์เน็ต, อีเมล์ ทาให้สารสนเทศเผยแพร่หรือกระจายออกไปในทีต่าง ๆ ได้สะดวก ่ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลงประการที่สี่ เครือข่ายสื่อสาร (Communication networks) ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก เนืองจากจานวนการใช้เครือข่าย จานวนผู้เชื่อมต่อ และจานวนผูที่มศักยภาพใน ่ ้ ีการเข้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายนับวันจะเพิ่มสูงขึ้นประการที่ห้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทาให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุน ่การใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก
 • 3. 62.2 ข้อมูลเกียวกับสือสังคม Social Media ่ ่ 2.2.1 ความหมายของ Social Media Social Media คือโครงข่ายการสร้าง Media ที่มการตอบสนองทางสังคมได้ ีหลายทิศทาง โดยคนที่สร้างสื่อใช้ความสามารถในการเข้าถึงได้ง่ายของอินเตอร์เน็ท ความจริงแล้ว Social Media เกิดขึ้นเพราะความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในความเป็นสัตว์สังคมทีต้องการการปฎิสมพันธ์กันและต้องการความเห็นกันนั่นเอง ในครั้งแรกนั้นเกิดจาก ่ ัยุคเว็บ 2.0 ( จาก broadcast media monologues : one to many เป็น socialmedia dialogues :many to many ) และเมื่อเกิด media จานวนมากก็จะเกิดสถิติของแต่ละ Category ,เกิดกลุ่มผู้เสพสื่อแต่ละCategory และการคัดเลือกคุณภาพMedia ตามธรรมชาติถ้าพูดให้ง่ายขึ้นก็คือยุคนี้เราไม่ได้ต้องการตัดสินใจอะไรจากสื่อๆสื่อเดียวแล้วครับ เราฟังข่าวแต่เพียงด้านเดียวจากทีวีและหนังสือพิมพ์มานาน เราเบื่อคาว่า Super ,ExtraOrdinary , Award winning หรือคาพร่าพรรณาเชิง Marketing จากโฆษณาของผู้ผลิต แต่เราอยากอ่านความคิดเห็น และสอบถามความรู้สึกของคนที่เคยมีประสบการณ์จากมันมากกว่า นั่นคือมุ่งไปทาง Social Media มากขึ้น 2.2.2 ประวัตความเป็นมาและพัฒนาการของ Social Media ิ ทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่า Social Media คือกระแสความนิยมอย่างกว้างขวางและใน 2551 ที่ผ่านมา Social Media ก็ได้พสูจน์ให้เห็นแล้วว่า Social Media ิไม่ได้จากัดวงอยู่เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น แต่นกธุรกิจและมืออาชีพแขนงต่างๆ ได้หันไปใช้ ัSocial Media มากขึ้น ทาให้ Social Media กลายมาเป็นสือในสังคมออนไลน์ที่มี ่
 • 4. 7อิทธิพลอย่างมาก จากรายงาน The Wave 3 Report ของ Universal Maccan(www.universalmccann.com) แสดงว่า Social Media เป็นสื่อทีมีอทธิพลต่อแบรนด์ ่ ิและ ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจอย่างมาก เพราะผู้ใช้สื่อ Social Media นิยมโพสต์แสดงความคิดเห็นเกียวกับผลิตภัณฑ์ และ แบรนด์ ผ่านบล็อก หรือ ในกลุ่มสังคม ่ออนไลน์ของตน นอกจากนี้การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ต มีทัศนคติในนเชิวบวกต่อบริษัทหรือองค์กรทีสร้างบล็อกเป็นของตนเอง ่จากบรรดาสื่อต่างที่ใช้ในกลุ่มสังคมออนไลน์นั้นตามรายงานของ Universal McCannพบว่า วิดีโอออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้งานวิดีโอออนไลน์ถึง 394 ล้านราย ในขณะที่ 346 ล้านรายอ่านบล็อก 321 ล้านรายอ่านบล็อกส่วนบุคคล 307 ล้านรายเข้าเยี่ยมชมกลุมสังคมของเพื่อนฝูง และ 303 ล้านราย ่ส่งต่อหรือแบ่งปันวิดีโอคลิปออนไลน์ พัฒนาการที่รวดเร็วของ Social Media ส่งผลให้การสร้างบล็อก การส่งต่อรูปภาพ หรือ วิดีโอคลิป เป็นเรื่องปกติ และ ทุกวันนี้นักการเมือง บุคคลที่มีชื่อเสียง แบรนด์ต่างๆ หรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวต่างก็มีกลุม ่หรือสือ Social Media ของตนเอง ด้วยเหตุนสื่อรุ่นเก่าจึงต้องเร่งปรับตัวและหันมาพึ่งใช้ ่ ี้Social Media เป็นช่องทางเสริมในการกระจายเนือหาหรือข่าวสารของตน ้เมื่อพิจารณาจากรายงาน 20 อันดับ Social Media ยอดฮิตของโลก ที่ ComScore(www.comscore.com) ทาไว้ พบว่า Bloger ยังคงความเป็นผู้นาด้วยยอดผู้เข้าใช้ว่า222 ล้านรายทั่วโลกในเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ตามมาด้วย Facebook ที่ไล่มาติดๆ
 • 5. 8และแรงสุดๆ ด้วยจานวนผู้ใช้ 200 ล้านราย ส่วนอันดับต่อมาคือ MySpace ด้วยยอดผู้ใช้ 126 ล้านราย Wordpress 114 ล้านราย Windows Live Spaces 87 ล้านรายส่วนอันดับ 6-10 ได้แก่ Yahoo Geocities (69 ล้านราย) Flickr (64 ล้านราย)hi5 (58 ล้านราย) Orkut (46 ล้านราย) และ Six Apart (46 ล้านราย)ที่น่าแปลกใจก็คือตลาดเอเชีย เป็นตลาดทีมีการเติบโตของ Social Media สูงกว่าทวีป ่อื่นๆ โดยเฉพาะประเทศจีน นั้นถือเป็นสังคมบล็อกเกอร์ที่ใหญ่ที่สดในลกด้วยยอดผู้ใช้ ุกว่า 42 ล้านราย มากกว่ายุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริการวมกันเสียอีกมร. แบรี่ เฮิร์ด (www.123socialmedia.com) เชื่อว่าปัจจัยที่ผลักดันให้ Social Mediaเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นเป็นเพราะความง่ายในการเข้าถึงสื่ออินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขณะเดียวกันก็ยังเป็นผลมาจาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้าน Social Media และเทคโนโลยีไร้สาย อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ PDAs หรือเครื่องเล่นเกมส์แบบพกพาต่างๆผลจากการศึกษายังพบด้วยว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเข้าร่วมในสังคมเครือข่ายโดยเฉลี่ย 3-5เครือข่าย ดังนั้นนักธุรกิจรายใดที่คดว่า “ธุรกิจของฉันไม่ได้เน้นด้านออนไลน์” อาจจะต้อง ิคิดใหม่ เพราะ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์หรือไม่กตาม แต่ธุรกิจ ็ของคุณจะเกียวพันกับเครือข่ายในสังคมออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะลูกค้าของคุณ ่คู่ค้าของคุณ แม้แต่เพื่อนฝูง หรือ คนในองค์กรของคุณได้เข้าไปมีบทบาทหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคมออนไลน์ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่การสนทนาในบางครั้งอาจจะโยงใย
 • 6. 9เข้ามาถึงธุรกิจของคุณได้ นั่นหมายถึงว่า บริษัททีไม่ได้พิจารณา หรือ ผนวก Social ่Media ไว้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ หรือ แผนการตลาดรวม กาลังเสียโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าไปอย่างน่าเสียดายจากการวิจัยร่วมระหว่าง OTX (www.otxresearch.com) และ DEI Worldwide(www.deiworldwide.com) พบว่า จากความนิยมทีแพร่หลายของ Social Media นีเอง ่ทาให้ Social Media กลายมาเป็นแหล่งข้อมูลสาคัญของผู้บริโภค โดยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะข้อหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้ายี่หอต่างๆ จากเว็ปไซต์ Social Media ้ไปพร้อมๆ กับหาข้อมูลโดยตรงจากเว็ปไซต์ของบริษัทผู้ผลิต โดยผู้บริโภค 7 ใน 10ราย จะเข้าไปหาข้อมูลในเว็ปไซต์ Social Media ต่างๆ อาทิ เว็ปบอร์ด กลุ่มชุมชนออนไลน์ หรือ บล็อกต่างๆ เพื่อหาข้อมูล นอกจากนี้ เถือบครึ่ง (49%) ของผู้บริโภคจะตัดสินใจซือจากข้อมูลทีได้จาก Social Media เหล่านี้ ้ ่ความนิยมของ Social Media ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อมาตรวัดความสาเร็จด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของภาคธุรกิจอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่องค์กรธุรกิจต่างๆ จะหันมาให้ความสนใจกับ Social Media Marketing มากขึ้น โดยรายงานล่าสุดของ eMarketer (www.emarketer.com) ชี้ให้เห็นว่า บริษัทส่วนใหญ่ควรที่จะต้องเข้าไปมีบทบาท และ สื่อสารกับกลุมสังคมในชุมชนออนไลน์เป็นประจา แน่นอนว่าใน ่ขณะนี้ บริษัทหลายๆ แห่งได้ตระหนักถึงความสาคัญของ Social Media เพราะเล็งเห็นว่า
 • 7. 10เป็น Social Media เป็นเครื่องมือการตลาดที่ระหยัดแต่มีประสิทธิภาพในการขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของตนสู่ผบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะ ู้เศรษฐกิจถดถอยที่งบประมาณการตลาดค่อนข้างจากัด อย่างไรก็ดี การทาการตลาดผ่านSocial Media ไม่ใช่เรื่องง่าย ถึงแม้จะมีบริษัทหลายรายที่ประสบความสาเร็จ แต่กมีอก ็ ีหลายรายทีล้มเหลว หรือกลายเป็นผู้ต้องหาของกลุ่มสังคมออนไลน์ไปเลยก็มี ่ตัวอย่างหนึ่งของบริษัทที่ประสบความสาเร็จ ใน การใช้ Social Media เห็นจะได้แก่Blendtec ที่ทาคลิปวิดีโอซีรี่ส์ “Will It Blend” หรือ “ปั่นได้ไหม?” เข้าไปไว้ในYouTube ดาเนินเรื่องโดย มร. ทอม ดิกสัน CEO ของ Blendtec ที่พยายามจะนาทุกอย่างเข้าเครื่องปั่นของเขา รวมถึง iPhone มือถือยอดฮิต เพื่อพิสูจน์ว่า “ปั่นได้ไหม?”ผลที่ตามมาคือ วิดีโอชุดนีกลายเป็น สื่อการตลาดต้นทุนต่า ที่ประสบความสาเร็จอย่างสูง ้ในโลกออนไลน์ และส่งผลให้ยอดขายของบริษัทเพิมขึ้นไปถึงห้าเท่าตัว ่อึกตัวอย่างที่น่าสนใจคือกรณีของ IBM ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าจับกระแส SocialMedia ฟีเว่อร์ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ แทนที่ IBM จะสร้างบล็อกขึ้นมาเพียงหนึ่งบล็อกเหมือนบริษัททัวไป IBM กลับสร้างเครือข่ายของบล็อกขึ้นโดยเปิดโอกาสให้พนักงานของตน ทีต่างก็เป็นยอดฝีมือในแวดวงคอมพิวเตอร์ สร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมา เขียนเล่าถึง ่ประสบการณ์ ถึงงานที่กาลังทา หรือเรื่องอะไรก็ได้ตามใจชอบ ผลที่ตามมาคือบล็อกIBMer ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยเชื่อมโยง IBM
 • 8. 11เข้ากับกลุมลูกค้า อีกทั้งยังเป็นเครื่องแสดงเจตนารมณ์ที่บริษัทมีต่ออุตสาหกรรม ่คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี“ถึงแม้ Social Media จะเป็นสื่อยอดนิยม แต่ตองไม่ลมว่า Social Media Marketing ้ ืยังเป็นเรื่องที่คอนข้างใหม่ และ เป็นเรื่องที่นักการตลาดยังต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา” ทั้งนี้ ่จากคากล่าวของ นายศิระพัฒน์ เกตุธาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สป็อตมาร์ก จากัด ผุ้จัดงาน Internet Marketing Conference 2009 Bangkok ระหว่างวันที่ 20-21พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพฯนายศิระพัฒน์กล่าวต่อว่า “แต่ด้วยเหตุที่ Social Media ได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ความท้าทายของนักการตลาดก็ คือจะตอบสนองกระแสดังกล่าวได้อย่างไร และจะใช้ Social Media เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือ การมีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์อย่างไรจึงจะประสบความสาเร็จสูงสุด ภายในงานInternet Marketing Conference ผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Media Marketing จะมุ่งเน้นใน 2 ประเด็นหลักที่นักการตลาดอยากรู้ คือ การวัดผลกระทบของ Social Mediaและ การวางแผนกลยุทธ์ด้าน Social Media Marketing รวมไปถึงผลดีและผลเสียที่เกียวข้องกับ Social Media รูปแบบต่างๆ”นอกจาก Social Media Marketing งาน Internet Marketing Conference 2009Bangkok ยังจะครอบคลุมไปถึงเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่กาลังอยู่ในความสนใจอื่นๆอาทิ Search Engine Markeitng, E-mail Marketing, eCRM, eBranding และ
 • 9. 12Online Marketing Research สาหรับท่านทีสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ ่ ่www.sptmrk.com หรือ ติดต่อ บริษัท สป็อตมาร์ก จาดัด ที่ 02 978 2519 หรือinfo@sptmrk.com 2.2.3 ประเภทเว็บไซต์ทให้บริการ Social Media ี่ เว็บไซต์ ที่ให้บริการ Social Network หรือ Social MediaGoogle Group – เว็บไซต์ในรูปแบบ Social Networking-Wikipedia – เว็บไซต์ในรูปแบบข้อมูลอ้างอิง
 • 10. 13-MySpace – เว็บไซต์ในรูปแบบ Social Networking-Facebook -เว็บไซต์ในรูปแบบ Social Networking
 • 11. 14-MouthShut – เว็บไซต์ในรูปแบบ Product Reviews-Yelp – เว็บไซต์ในรูปแบบ Product Reviews
 • 12. 15-Youmeo – เว็บที่รวม Social Network-Last.fm – เว็บเพลงส่วนตัว Personal Music
 • 13. 16-YouTube – เว็บไซต์ Social Networking และ แชร์วิดีโอ-Avatars United – เว็บไซต์ในรูปแบบ Social Networking
 • 14. 17-Second Life – เว็บไซต์ในรูปแบบโลกเสมือนจริง Virtual Reality-Flickr – เว็บแชร์รูปภาพ
 • 15. 18-2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) 2.3.1 ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) เว็บบล็อก (Weblog) เป็นคาที่มาจากคาว่า เว็บ (Web) กับคาว่าบล็อก (Blog) รวมกันเรียกว่าเว็บบล็อก ความหมายของเว็บบล็อกคือ เครืองมือสือสาร ่ ่ที่ใช้งานบนเว็บไซต์มีลักษณะเหมือนกับ เว็บบอร์ด แต่เน้นการใช้งานไปที่การบันทึกเรื่องราวหรือข้อมูลส่วนตัวเหมือนกับไดอารี่ จะแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็นหัวข้อประกอบบทคัดย่อ แต่จะดีกว่าไดอารีที่เขียนด้วยมือ ก็คอเป็นเว็บที่สามารถเชื่อมโยงไปหาบทความ ืที่เว็บไซด์อื่น และเปิดรับความเห็นจากผูอื่นได้ด้วยโดยทั่วๆไปแล้ว คุณสมบัตของบล็อก ้ ิก็คือ 1 มีการจัดหัวข้อของเนื้อหา บทความ โดยให้เรื่องใหม่สุดอยู่ด้านบนสุด มักจะจัดกลุ่มเรื่องแบบเดียวกันไว้ดวยกัน 2 มีการเก็บสะสมบทความอย่างเป็นระบบต่อเนื่องกัน ้3 ผู้อ่านบทความนั้นๆ สามารถแสดงความเห็นได้ 4 มีลิสต์ของ link ไปเว็บหรือบล็อกที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน หรือที่เราเรียกว่า blogroll เนือหาของบล็อก เนื้อหาของบล็อกก็ ้เป็นไปตามประเภทของบล็อก แต่ไม่ว่าจะเป็นบล็อกแบบไหนก็ตาม ควรจะมีการอัพเดทบ่อยๆ มีอะไรใหม่ๆ ให้คนอยากมาเยียมชม ่
 • 16. 192.3.2 ประเภทของเว็บบล็อก บล็อกมีด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปทั้งผู้เขียนและผู้เข้าชม โดยบล็อ กจะเน้นไปที่เรื่องต่างๆ เช่น learner blogs, politicalblogs, travel blogs, fashion blogs, project blogs,legal blogs และอื่นๆบล็อกที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็นตัวหนังสือและรูปภาพเท่านั้น หรือ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่ 1.1. Linklog บล็อกแบบเป็นบล็อกรุ่นแรก ๆ ที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ แม้ว่าจะบล็อกแบบนี้จะเป็นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรียงเหมือนว็บไดเร็กทอรี่เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิงก์ต่อโพสต์เท่านั้น ๊ 1.2 Photoblog บล็อกประเภทนี้เน้นโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนาเสนอ และมักจะไม่เน้นเขียนข้อความมากนัก 1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlogเป็นบล็อกที่เรียกได้ว่าเป็นบล็อกที่นิยมทากันมากในอนาคต เพราะการเจริญเติบโตของไฮสปี ด อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ อิ น เตอร์ เ น็ ต บอร์ ด แบนด์ ที่ ท าให้ ก ารถ่ า ยทอดเสี ย งภาพเคลื่อนไหว movie2.แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่
 • 17. 20 2.1 บล็อกส่วนตัว(Personal Blog) นาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจาวันของเจ้าของบล็อกเป็นหลัก 2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็นหลัก 2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็นบล็อกที่เขียนกันเป็นกลุ่ม เช่นblognone.com 2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่องการเมืองล้วน ๆ 2.5 บล็อกเพื่อสิ่งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่งที่เกี่ยวกับสื่อ เช่น oknation.net/blog/black ของสุทธิชัย หยุ่น 2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ 2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็นสื่อในการสอนหรือ แลกเปลี่ยนความคิดกัน 2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็นบล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง3.แบ่งตามรูปแบบของเนื้อหาเฉพาะที่เห็นเด่นชัด
 • 18. 21 3.1 Filter Blog เป็นบล็อกที่ผู้จัดทา จะใช้สาหรับนาเสนอแหล่งข้อมูลที่ตนสนใจ (เว็บเพจหรือเว็บไซต์) โดยปกติมักจะเป็นข่าว บทความ หรือความคิดเห็นของบุคคลในวงการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ต่าง ๆ อาจเรียกได้ว่า เป็น บล็อก “Bookmark”หรือ มีชื่อเฉพาะ ว่า Social Bookmarkบล็อกลักษณะนี้ จะนาเสนอแค่หัวข้อเรื่อง และURL ของเว็บเพจหรือเว็บไซต์ บางทีอาจเพิ่มคาอธิบายเว็บเพจหรือเว็บไซต์นั้น ๆ ได้ด้วย และบางที่อาจจะสามารถเพิ่มความคิดเห็นของผู้จัดทาบล็อกได้อีกด้วย เป็นเหมือนการกลั่นกรองข้อมูลให้ทราบว่าเว็บเพจหรือเว็บไซต์ใดกาลังได้รับความนิยม ซึ่งจะเป็นการช่วยจัดลาดับความน่าเชื่อถือของเว็บเพจหรือเว็บไซต์นั้น ๆ ได้เช่นกัน ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://del.icio.us/ เป็นต้น 3.2 Personal Journal Blog เป็นบล็อกที่ผู้จัดทา จะใช้สาหรับนาเสนอความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของตนเองผ่านข้อเขียน โดยอาจจะมีภาพประกอบ หรือมีการเชื่อมโยงออกไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลดูน่าเชื่อถือหรือมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งบล็อกลักษณะนี้ เป็นบล็อกตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไป ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://www.exteen.comหรือ http://www.blogger.com เป็นต้น 3.3 Photo Blog เป็นบล็อกที่ใช้สาหรับเก็บภาพ (ภาพถ่าย, ภาพวาด ฯลฯ)และสามารถใส่รายละเอียดของภาพ ใส่คาค้น (tag) ได้ ทาให้การเก็บภาพเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหามากขึ้น ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://www.flickr.comเป็นต้น 3.4 Video Blog หรือ เรียกว่า Vlog เป็นบล็อกทีใช้สาหรับเก็บวีดทัศน์ส่วนตัว ่ ิสามารถใส่รายละเอียดของวีดิทัศน์ ใส่คาค้น (tag) ได้ ทาให้การเก็บวีดทัศน์เป็นระบบ ิ
 • 19. 22และง่ายต่อการค้นหามากขึน ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ ้http://www.aolvideoblog.com เป็นต้น 3.5 บล็อกผสม มีลักษณะเป็นบล็อกทีสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้หลาย ่ประเภท ทั้งเก็บรูปภาพ เก็บเพลง เก็บวีดิโอ เก็บลิงค์ (link) ต่าง ๆ หรือบันทึกประจาวัน และใส่ปฏิทินรายการงานที่ตองทา ฯลฯ ได้ด้วย ปัจจุบันเป็นบริการที่ได้รับ ้ความนิยมสูงมาก โดยมีชอเฉพาะด้วย เรียกว่าSocial Network Service ซึ่งนอกจากจะ ื่มีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กันแล้ว ก็ยังมีจดประสงค์หลักเพือ ุ ่การค้นหาและสะสมเพือนจากทั่วโลก ตัวอย่าง Social NetworkingWebsites ซึ่ง ่ให้บริการลักษณะนี้ ได้แก่ http://hi5.com หรือ http://multiply.com หรือhttp://spaces.live.com เป็นต้น (ซึ่งปัจจุบัน คาว่า blog ใน Social NetworkingWebsites นั้นจะกลายเป็นแค่ส่วนที่ใช้เขียนข้อความเช่นบันทึกประจาวันแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และยังอาจใช้คาว่า journal แทนคาว่า blog ด้วย แต่เนื่องจากบริการนี้เป็นการรวมเอาบล็อกลักษณะต่าง ๆที่เคยมี มาอยู่ในที่เดียว ทาให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะเพียงแค่เปิดใช้บริการที่เดียว ก็ได้ใช้บริการครบถ้วน ไม่ต้องเสียเวลาไปสมัครใช้งานจาก เว็บไซต์หลายที่ให้จดจายากอีกด้วย)ตัวอย่างเว็บบล็อก1.Bloggang
 • 20. 23แหล่งชุมชน ชาวบล็อก ที่ชอบ สิงสถิตย์ ในเว็บ พันธุ์ทิพย์ มี เว็บ บล็อกมากที่สุดในเวลานี้ แบ่งเป็น หมวดหมู่ หลากหลายประเภท 2 .Gotoknowบล็อกชุมชน ของ สถาบัน ส่งเสริม การจัดการ ความรู้ เพื่อสังคม มีคณาจารย์ และผู้ชานาญการ ร่วมกัน มาเขียนบล็อก ถ่ายทอดวิชา 3. DiaryHubแหล่งชุมชน นักเขียนไดอารี แห่งแรก ของประเทศไทย 4. Bloggerต้นกาเนิด เว็บบล็อก ต่างประเทศ ที่มีคนใช้มากที่สุด ในโลก 5. OKnation BLog
 • 21. 24บล็อกนักข่าวอาสาสมัคร ของ เดอะเนชั่น รายงานข่าว เกาะติด สถานการณ์ ทุกเรื่องราวในสังคม6. Exteenชุมชน บล็อกวัยทีน หน้าตา น่ารัก น่าใช้ เขียนง่าย สมัครฟรี เป็นที่นิยม ในหมู่วัยรุ่นวัยมัน พันธุ์ใหม่7. Window Live Spacesเว็บสเปซ ของค่ายไมโครซอฟท์ ที่ชาว msn นิยมเล่น 8. Kengบล็อกเก่ง เป็น Event Blog นาเสนอ ความรู้ เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ Blog
 • 22. 25 9. Bird FCเว็บสาหรับ แฟนคลับ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย นักร้องซูเปอร์สตาร์10. คาราบาวโฮมเพจ คาราบาว เว็๋บไซต์ วงดนตรี เพื่อชีวิต อันโด่งดังตลอดกาล11. tureLifeชุมชนบล็อกแห่งใหม่ ของ คน รุ่นใหม่ ที่ต้องการสิ่งใหม่ๆ 12. DiaryClub
 • 23. 26รวมบล็อกคนไทย แบ่งเป็นกลุ่ม มี ทั้ง คลิปวิดีโอ ข่าว บันเทิง ฯลฯ 13. M Blogเว็บบล็อก ของผู้จัดการ เปิด มิติใหม่ ให้ โอกาสให้ ผู้เขียน บล็อก ก้าวสู่ การเป็นเจ้าของ หนังสือที่ ตัวเอง เขียนขึ้น จากบล็อก สู่ บุ๊ค 14. Yahoo Geocitiesสุดยอดของฟรี ที่ให้บริการ พื้นที่ สร้างโฮมเพจฟรี ที่ใครๆก็เคยใช้ 15. โชว์เด็ดบล็อกวาไรตี้ ที่ให้คุณ แสดงภาพ หรือ คลิปวิดีโอ แสดงความคิด ตาม ต้องการ และถ้าบล็อกใด โชว์เด็ด โชว์ดี มีรางวัลให้16. StoryThai
 • 24. 27ศูนย์รวม ของ ผู้รัก การอ่าน และ เขียน ถ่ายทอด เรื่องราว 17. Mthai Blogชุมชนบล็อกวาไรตี้ ที่มี คนเข้ามา ใช้ บริการมากแห่งหนึ่ง18. Sanook Blogชุมชนบล็อกแห่งใหม่ ของ คน รุ่นใหม่ ที่ต้องการสิ่งใหม่ๆ 19. Technoratiรวบรวม ค้นหา Blog จากทั่วโลก แบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ จัดอันดับ 20. ThaiBlog
 • 25. 28สารบัญบล็อกไทย รวบรวมบล็อก ดีๆ สาหรับคนไทย แบ่งเป็นหมวดหมู่2.3.3 เว็บไซต์ทให้บริการเว็บบล็อก ี่ www.blogger.comwww.exteen.comwww.mapandy.comwww.buddythai.comwww.imigg.comwww.5iam.comwww.blogprathai.comwww.ndesignsblog.comwww.idatablog.comwww.inewblog.com
 • 26. 29www.onblogme.comwww.freeseoblogs.comwww.sumhua.comwww.diaryi.netwww.istoreblog.comwww.skypream.comwww.thailandspace.comwww.sungson.comwww.gujaba.comwww.sabuyblog.comwww.ugetblog.comwww.jaideespace.comwww.maxsiteth.comwww.my2blog.com2.3.4 ประวัตของเว็บไซต์ Wordpress ิ
 • 27. 30ความเป็นมาของ wordpres เริ่มจาก B2 หรือ cafelog คือผู้ที่ให้กาเนิดการทางานของเว็บบล๊อกที่ชื่อว่า wordpress ได้การผลิตบล็อกชนิดนี้ขึ้นครั้งแรกประมาณปี 2003ตอนนั้นมีบล็อก wordpressอยู่ประมาณ 2000 บล็อก บล็อกที่ชื่อว่า wordpress นี้ เขียนด้วยภาษา PHPเพื่อทีจะใช้กับ MySQL โดยผู้เขียน wordpress ก็คือ Michel Valdrighi เป็นผู้ร่วม ่พัฒนา wordpress ตอนนั้น wordpress ยังอยูใน B2evolution ่wordpress ได้ปรากฏสู่โลกในปี 2003 โดยเป็นความพยายามของ Matt Mullenwegและ Mike littleในปี 2004 ได้ถกเปลี่ยนแปลงโดย six apart ทาให้มผู้งาน wordpress จานวน ู ีมากขึ้น และเริ่มก่อเกิดแบรนด์ wp หรือ wordpress ขึ้นมาและมีการใช้งานมากขึ้นและการพัฒนาอย่างต่อเนืองจนมาถึงปัจจุบัน ่ในปี 2007 wordpress ได้รับรางวัลชนะเลิศในเรื่องของ Packt open source CMSaward