บทที่ 1บทนำ

421 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
421
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 1บทนำ

  1. 1. 1 บทที่ 1 บทนา1.1 แนวคิด ทีมา และความสาคัญ ่ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยทีสาคัญต่อการ ึ ่ดารงชีวิตในยุคข้อมูลข่าวสารมีความสาคัญ คนหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนถนนสาหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ตองการ เรายังต้องการเครื่องมือที่จะสามารถ ้สร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ไว้รองรับการเข้าถึง นั่นก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตัวกลางคอยให้ขอมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ้ได้ถูกเปลียนแปลงจากเดิมไปมาก ่ ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กาลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านในปัจจุบันทาให้ทุกคนทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (WorldWide Web; WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Static Web คือมีการนาเสนอข้อมูลทางเดียว (one-way communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่เมือก้าวเข้าสูยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคอ WWW หรือ Web 2.0 เป็นยุคทีทาให้ ่ ่ ื ่อินเทอร์เน็ตมีศกยภาพในการใช้งานมากขึ้น เน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ั จุดกาเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยุค Web 3.0 ความนิยมขอ Social Media มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการทั่วโลก
  2. 2. 2ปัจจุบัน Social Network Website ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือการสร้างเว็บ Blog เพื่อเผยแพร่ขอมูลในรูปแบบต่างๆ ้ ในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกียวกับ ไวรัสคอมพิวเตอร์ นั้นเป็นความสนใจส่วนตัวที่ ่อยากจะศึกษาความเป็นมาของไวรัสอยู่แล้วว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของไวรัสชนิดต่างๆ การสังเกตไวรัสในคอมพิวเตอร์ การป้องกันไวรัส การแก้ไขเมือพบว่า ่มีไวรัสในคอมพิวเตอร์ จะได้เป็นความรู้มาใช้ในชีวิตประจาวันได้ ดังนั้น ผู้จัดทาจึงได้มีความคิดทีจะนาเอารูปแบบของ WebBlog ด้วย ่เว็บไซต์ Wordpress มาใช้ในการเผยแพร่ขอมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไวรัสเพื่อศึกษา ้เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผสนใจต่อไป ู้วัตถุประสงค์ - เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่องไวรัส คอมพิวเตอร์ - เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกียวกับ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ่ - เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วย ตนเองและนามา ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรูของตนเองมากยิ่งขึ้น ้ - เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทั่วไป ้
  3. 3. 31.2 ขอบเขตของโครงงาน 1.3.1 จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ 1.3.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ - เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com - เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสือสาร เช่น www.facebook.com ่www.hotmail.com www.google.com - โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่น Adobe Photoshop CS4 และPhotoScape2.01.4 ผลทีคาดว่าจะได้รบ ่ ั 1.4.1 ได้รับความรู้เกียวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย ่Wordpress เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ 1.4.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นามาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่อง การป้องกันไวรัส การรู้จักสังเกตอาการของไวรัสคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาเมื่อพบว่ามีไวรัสในคอมพิวเตอร์ของเรา 11.3 ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น
  4. 4. 4 11.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้ 11.5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์

×