Danh s¸ch c¸c níc vµ vïng l·nh thæ ®îc hëng u ®·i thuÕ quan cña EUSamoa Mü la tinh                §¶o Hít v...
• B »ng ch øng, ch øng tõ ®Ó ch øng m inh c ¸c ®iÒ u kiÖn trªn.Ngo µi ra c ßn c ¸c qui ®Þnh b æ sung c òng ph ¶i ®îc tu ©n...
Nh ÷ng s ¶n ph Èm ®îc lµm tõ nguyªn ph ô li Öu , b é ph Ën nh Ëp kh Èu bao g åm c ¶nh ÷ng s ¶n ph Èm ®îc chÕ t¹o to µn b é...
c ¸c linh kiÖn k Ìm • T rong tû lÖ giíi h ¹n 40% ®ã, tû lÖ gi¸ trÞ      theo.         c ña nguyªn ph ô li Ö...
e )C «ng viÖc g ¸ r¸p s ¶n ph Èm c ïng hay kh ¸c lo ¹i, khi m µ m ét hay nhiÒ u b é    ph Ën c ña s ¶n ph Èm g ¸ r¸p kh...
2. §iÒu kiÖn göi hµngEU quy định h µng ho ¸ c ã xu tx ø ph ¶i ®îc vËn chuyÓn trùc tiÕ p tõ níc xu tkh Èu®îc hëng u ®·i ®Õ ...
b)S¶n phÈm ®îc ngêi xuÊt khÈu b¸n cho mét ngêi nµo ®ã t¹i níc cho hëng     liªn quan;     c)S¶n phÈm®îc vËn chuyÓn...
080300    Chu èi t¬i            708 euro / 00kg                            1  ...
- C / fo rm T c p cho s ¶n ph Èm d Öt, m ay m Æc theo H iÖp ®Þnh vÒ h µng d Öt, m ay   Ogi÷a Ch Ýnh ph ñ ViÖ t nam vµ C ...
c ña c ¸c níc kh ¸c ho Æc kh «ng giíi th iÖu ®îc víi kh ¸ch h µng lµ h µng h ãa c ña m ×nhkhi xu tkh Èu sang níc b ¹n s Ï ...
Trêng hîp thø hai lµ viÖc kiÓm tra c¸c chøng tõ vµ khai b¸o cña chñ hµng, c¸cc¸n bé cÊpC/O ®· kh«ng ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai...
2.2 KiÕn nghÞ nhÈm hoµn thiÖn viÖc xin vµ cÊp C/O ë ViÖtnamGi¶i ph¸p víi c¸c doanh nghiÖp xin cÊp C/O.C ¸c doanh nghiÖp xi...
a + X: G i¸ c ña 1 ®¬n vÞ s ¶n ph Èm sau khi n ©ng gi¸.   (a + ab 1): Tæng sè tiÒn thanh to¸n mua hµng vµ thuÕ nhËp khÈu...
trang th iÕ tb Þ, m ë réng kh ¶ n ¨ng s ¶n xu t, t¨ng d Çn h µm lîng n éi ®Þa c ña s ¶nph Èm , ®Æc biÖt c ã th Ó th ay thÕ...
nghiÖp t¹i ViÖt nam ®Ó thùc hiÖn th«ng qua c¸c líp båi dìng cho c¸c doanhnghiÖp.Thêng xuyªn ph¶i thèng kª sè l îng cÊpC/O ...
c¸n bé, C¬ quan cÊpC/O. C¸c møc h×nh ph¹t ph¶i cã tÝnh kh¶ thi, tøc lµ kh«ng qu¸nhÑ®Ó doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan coi nhÑv...
GSP lµ mét thuËn lîi cho hµng xuÊt khÈu cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nãi chungvµ cña ViÖt nam nãi riªng. N¾m v÷ng møc thuÕG...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

03 quy tắc suất sứ hàng hóa có ưu đãi tại eu

632 views
526 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
632
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

03 quy tắc suất sứ hàng hóa có ưu đãi tại eu

 1. 1. Danh s¸ch c¸c níc vµ vïng l·nh thæ ®îc hëng u ®·i thuÕ quan cña EUSamoa Mü la tinh §¶o Hít vµ QuÇn ®¶o M¸c-®«-nanAp - ga -An-gui-lanit - xtan Ga -b«ng Ma-cao ¤-manAn-giª riAn-tac-ti-ca G¨m -bia May-ot Pa-kÝt-xtan¡ng-go-laA-ru-ba Gru-dia M«ng-se-rat Pau-lau¡n-ti-goa &BÐc-mu-®a Ba-bu-®a Ga-na ¡ng-ti thuéc Hµ Lan Pan-na-ma§¶o-hen-ti-naAc Bou-vÐt Grª-na-®a §¶o N«-phãc Pa-pua Niu Ghi -nªL·nh thæ thuéc Anh quèc t¹iGua-tª-d¬ngAc-me-nia n ®é -ma-la QuÇn ®¶o b¾c Ma -ri-a-na Pa-ra-guayQuÇn ®¶o V¬A-dÐc-bai-dan-gin Gui-nª Pª-ru Niu Ca-lª-®«-ni-aQuÇn ®¶o Cay-manBa -ha-ma Gui-nª Bit xao §¶o Niu-ª Phi-lip-pinQuÇn ®¶o ChristmasBa-ranh Guy-a-na Pit-cain Qua-taB¨ Ç ®¶ ®ÐtQungn-la-o C«-cãt Ha-i-ti Liªn bang Ngaquèc ®¶o nhá c¸cB¸ Çn ®¶oQuc-ba-dètCóc Hon-du-r¸t Ru-an-®a QuÇn ®¶o Nam Giooc - gia vµ Nam S¨ng -Bª-la-rót n -®é ®Ých Sa-moaBª Çn ®¶Qu-li-dª o Phèc - lan In-®«-nª-sia San-ta Hª -lª-na mª & Prin-xi-pª Xao-T«Bª -li-nªP«-nanh -sia thuéc Ph¸p I-ran Xang Pi-e¡vµ Mi-quª-di rËp Sau lon I-r¾ ¸C¸c l·nh thæ phÝa Nam thuéc PhcpBu-tan QuÇn ®¶o ª-nª-gan S T«-lª-lauB«-li-viaGhi-bran-ta Gia-mai-ca QuÇn ®¶o TÇn& Cai Xªy-sen Qu íc ®¶o r«Bèt-xua-naGrin-lan Giooc-®a-ni Si-ª-ra-li-«n QuÇn ®¶o V¬-gin (USA)Bra-xinGu-am Ka-d¾c-stan Wa-li-x¬ QuÇFu-tu-na «-m«ng vµ n ®¶o Xa-lBru-n©y Kª-nia S«-ma-liBuèc-ki-na Pra-x« Ki-ri-ba-ti Nam-phiBu-run-di KiÕc-di-xtam Sri-lan-caCam-pu-chia Ki-ri-ba-ti Xanh KÝt & Nª -vÝtCa -m¬-run C«-oÐt Xanh Lu-xiaC¸p Ve Lµo Xanh Vi-xen &B¾c Gre-na-dinCéng hoµ Trung Phi Li b¨ng Su-®¨ngS¸t Lª-s«-th« Su-ri-namChi lª Li-bª-ria Sua-di-lanTrung quèc ¡ rËp li-bi Ja-ma-hi-ria Céng hoµ A rËp Si-riC«-l«m-bia Ma-®a-g¸t-xca T¸t-di-kÝt-xtanC«-m« Ma-la-wi Tan-da-niaC«ng-g« Ma-lay-sia Th¸i lanCèt-xta Ri-ca Man-®i T«-g«Cèt-®i-voa Ma-li T«n-gaCuba QuÇn ®¶o Mac san Tri-ni-d¸t & T«-ba-g«SÝp Mau-ri-ta-nia Tu-ni-diC«ng g« Mau-ri-tót Tuèc-mª-nÝt-xtanGi-bu-ti Mª-xi-c« Tu-va-lu§«-mi-ni-ca M«n-®«-va U-gan-daCéng hoµ §«minic M«ng cæ U-crai-na§«ng-tim-mo Ma-rèc U-ru-guay£-cu-a-®o M«-d¨m-bÝch U-d¬-bª-kÝt-xtanAi cËp My-an-ma Va-nua-tuEn San-va-®o Nam-mi-bia Vª-nª-du-ª-laGhi-nª XÝnh ®¹o Nau-ru ViÖt nam£ -ri-trª Nª-pan Tu-va-lu£ -ti-«-pi Ni-ca-ra-gua Y -ª-menLiªn bangMi-cr«-nª xia Ni-giª D¨m-bi-aFi-ji Ni-giª-ria Dim-ba-bu-ªQuy tắc suất sứ hàng hóa có ưu đãi tại EU.Những quy tắc này được sử dụng trong hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập GSP màEU áp dụng cho hàng suất khẩu của những nước đang phát truyển vào EU.Néi dung c¬ b¶n cña xu t xø : • C¸c tiªu chuÈn xu t xø. • §iÒu kiÖn göi hµng.
 2. 2. • B »ng ch øng, ch øng tõ ®Ó ch øng m inh c ¸c ®iÒ u kiÖn trªn.Ngo µi ra c ßn c ¸c qui ®Þnh b æ sung c òng ph ¶i ®îc tu ©n th ñ theo ®Ó ®îc hëngthuÕ quan u ®·i.1. C¸c tiª u chuÈn xuÊt xøTiªu chuÈn xu t xø chØ ra c¸ch x¸c ®Þnh níc xu t xø cña s¶n phÈm. Cã 2 tiªuchuÈn xu t xø ®îc c¸c níc cho hëng sö dông ®ã lµ: tiªu chuÈn ÒxuÊt xø toµn bé ”vµ tiªu chuÈn ÒxuÊt xø cã thµnh phÇn nhËp khÈu ”.1.1 Tiª u chuÈn xuÊt xø toµn béS¶n phÈm cã xu t xø toµn bé lµ c¸c s¶n phÈm ® îc trång, khai th¸c mét c¸ch toµnbé tõ ® t ®ai hay thu ho¹ch t¹i níc xu t khÈu. Tiªu chuÈn xu t xø toµn bé ®îc hiÓumét c¸ch chÆt chÏ tuyÖt ®èi. Mét phÇn r t nhá nguyªn liÖu, bé phËn hay chi tiÕtlµ thµnh phÇn nhËp khÈu hay kh«ng râ nguån gèc xu t xø ®îc sö dông sÏ lµm chos¶n phÈm t¬ng øng thu ®îc m t tÝnh Ò cã xu t xø toµn bé ”.VÝ dô: §å gç tr¹m træ ®îc lµm tõ gç thu ®îc toµn bé tõ níc ®îc hëng u ®·i thuÕquan nhng s¶n phÈm l¹i ®îc ®¸nh bãng b»ng s¸p nhËp khÈu th× sÏ kh«ng ®îc coi lµÒ cã xu t xø toµn bé ” do sö dông s¸p nhËp khÈu. Tuy vËy ®å gç ch¹m træ ®ãvÉn ®îc hëng u ®·i thuÕ quan GSP dï theo tiªu chuÈn tû träng (hay cßn gäi lµphÇn tr¨m) hay gia c«ng chÕ biÕn.EU ch p nhËn c¸c lo¹i hµng hãa sau lµ Ò cã xu t xø toµn bé ”: a)C¸c s¶n phÈm kho¸ng s¶n thu ®îc tõ ® t hay ®¸y biÓn cña níc ®îc hëng hay trong trêng hîp Nga vµ c¸c níc §«ng ¢u, c¸c s¶n phÈm kho¸ng s¶n thu ®îc trªn l·nh thæ cña níc ®îc hëng hay t¹i thÒm lôc ®Þa cña níc ®îc hëng b) Rau qu¶ thu ho¹ch t¹i níc ®îc hëng; c) §éng vËt sinh ra vµ nu«i t¹i níc ®îc hëng; d) C¸c s¶n phÈm thu ®îc tõ ®éng vËt sèng t¹i níc ®îc hëng; e) C¸c s¶n phÈm thu ®îc qua c¸c ho¹t ®éng s¨n b¾t vµ ®¸nh c¸ t¹i c¸c níc ®îc hëng; f) C¸c s¶n phÈm thu ®îc qua ®¸nh c¸ ngoµi biÓn vµ c¸c s¶n phÈm do tµu cña níc ®îc hëng ®¸nh b¾t ®îc tõ biÓn (®Þnh nghÜa vÒ Ò tµu cña níc ®îc hëng ” vµ Ò tµu chÕ biÕn cña níc ®îc hëng ” ®îc nhiÒu níc quy ®Þnh ¸p dông theo nghÜa hÑp vµ còng cã thÓ do tµu mµ níc ®îc hëng thuª ®Ó ®¸nh b¾t); g) C¸c s¶n phÈm ®îc lµm trªn tµu chÕ biÕn cña níc ®îc hëng, trõ toµn bé c¸c s¶n phÈm nªu trong môc (f) ë trªn, vµ tµu chÕ biÕn do n íc ®îc hëng thuª; h) C¸c hµng hãa ®· sö dông thu thËp t¹i níc ®îc hëng chØ ®Ó t¸i t¹o ra nguyªn vËt liÖu; i) §å phÕ liÖu thu ®îc tõ qu¸ tr×nh s¶n xu t t¹i nø¬c ®îc hëng; vµ j) C¸c s¶n phÈm thu ®îc tõ níc ®îc hëng hoµn toµn tõ c¸c s¶n phÈm nªu trong môc (a) ®Õn môc (i) nh s¾t t m, thái, s¶n xu t tõ quÆng s¾t, v¶i c«t«ng dÖt tõ b«ng, t¸i chÕ ch× phÕ th¶i tõ ¾c quy « t«, t¸i chÕ s¾t tõ vá bµo s¾t.1.2 Tiª u chuÈn xuÊt xø cã thµnh phÇn nhËp khÈu
 3. 3. Nh ÷ng s ¶n ph Èm ®îc lµm tõ nguyªn ph ô li Öu , b é ph Ën nh Ëp kh Èu bao g åm c ¶nh ÷ng s ¶n ph Èm ®îc chÕ t¹o to µn b é hay tõng ph Çn tõ nguyªn ph ô li Öu , th µnhph Çn nh Ëp kh Èu hay kh «ng râ ngu ån g èc ®îc g äi lµ Ò nh ÷ng s ¶n ph Èm c ã th µnhph Çn nh Ëp kh Èu ” tho ¶ m ·n xu tx ø theo GSP nÕ uch óng ®· tr¶ i qua qu ¸ tr×nh giac «ng chÕ biÕ n®Çy ®ñ (theo quy ®Þnh c ña c ¸c níc cho hëng) t¹i níc xu tkh Èu ®îchëng.Q u ¸ tr×nh gia c «ng chÕ biÕ n ®îc coi lµ ®Çy ®ñ nÕ u n ã lµm th ay ®æi tÝnh ch t®Æc tr ng hay ®Æc tÝnh c ña nguyªn ph ô li Öu s ö d ông ë m øc ®é ®¸ng k Ó. H aiti ªu chu Èn ®îc s ö d ông ®Ó x ¸c ®Þnh s ¶n xu t vµ chÕ biÕ n ®Çy ®ñ qua ®ã s ¶nph Èm th ay ®æi vÒ ch t lµ: tiªu chuÈn vÒ gia c«ng chÕ biÕn vµ tiªu chuÈnphÇn tr¨m. Tiªu chuÈn gia c«ng chÕ biÕnTheo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy, c¸c nguyªn phô liÖu, bé phËn hay thµnh phÇnnhËp khÈu ®îc coi lµ ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn ®Çy ®ñ khi s¶nphÈm thu ®îc n»m trong h¹ng môc thuÕ quan HS bèn sè kh¸c víi h¹ng môc thuÕ quancña c¸c nguyªn phô liÖu, bé phËn hay thµnh phÇn nhËp khÈu ban ®Çu (® îc gäit¾t lµ tiªu chuÈn thay ®æi h¹ng môc thuÕ quan).Tuy nhiªn, ®èi víi mét sè s¶n phÈm sù thay ®æi h¹ng môc thuÕ quan kh«ng ph¶ibao giê còng lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn ®Çy ®ñ (hay ngîc l¹itrong mét sè trêng hîp, mét qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn ®Çy ®ñ ®· diÔn ra nhngl¹i kh«ng diÔn ra sù thay ®æi h¹ng môc thuÕ quan cña s¶n phÈm). Do tÝnh ch t ®ad¹ng phøc t¹p cña c¸c quy ®Þnh gia c«ng chÕ biÕn ®Çy ®ñ nªn c¸c níc cho hëng ®·lËp mét b¶ng kª c¸c qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn cÇn thiÕt ®èi víi c¸c nguyªn phôliÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n phÈm ®îc s¶n xu t ra ®¸p øng tiªu chuÈn xu t xø. §èi víic¸c s¶n phÈm n»m trong B¶ng kª, yªu cÇu c¬ b¶n vÒ thay ®æi h¹ng môc thuÕ quanph¶i ®îc thùc hiÖn chØ khi ®iÒu ®ã ®îc yªu cÇu cô thÓ trong B¶ng. B¶ng kª cã ÒphÇn giíi thiÖu ” gi¶i thÝch mét sè tõ ng÷ sö dông trong ®ã còng nh nh÷ng quy®Þnh cô thÓ chi tiÕt thªm cho mét sè s¶n phÈm, ch¼ng h¹n nh trong ch¬ng vÒhµng dÖt. CÇn lu ý r»ng c¸c quy ®Þnh trong Ò phÇn giíi thiÖu ” còng ®îc ¸pdông, mét c¸ch t¬ng øng, cho t t c¶ c¸c s¶n phÈm s¶n xu t ra mµ cã sö dôngnguyªn phô liÖu nhËp khÈu ngay c¶ khi chóng kh«ng ph¶i tháa m·n nh÷ng ®iÒukiÖn ®Æc biÖt trong B¶ng, nhng thay vµo ®ã, vÉn ph¶i tháa m·n quy ®Þnh vÒthay ®æi h¹ng môc thuÕ quan.Mét sè quy ®Þnh trong B¶ng kª cña EUM· HS Hµng hãa, s¶n C¸c qu¸ tr× nh gia cÇng chÕ biÕn ph¶i ®îc phÈm tiÕn hµnh ®èi víi nguyª n vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó ®¹ t ®îc tiª u chuÈn xuÊt xø (1) (2) (3)6401 Giµy dÐp S¶n xu t tõ c¸c nguyªn phô liÖu nhËp khÈu cã m· sè HS b t kú nµo nhng kh«ng ®îc sö dông c¸c bé phËn ®Þnh h×nh phi kim lo¹i nhËp khÈu dµnh cho giµy thuéc h¹ng môc thuÕ quan sè 6406.TrÝch M¸y mãc thiÕt bÞ Qu¸ tr×nh s¶n xu t ph¶i ®¹t:trong ®iÖn tö vµ c¸c • Gi¸ trÞ cña toµn bé nguyªn phô liÖu nhËpch¬ng bé phËn cña khÈu sö dông kh«ng vît qu¸ 40% gi¸ trÞ xu t85 chóng: m¸y ghi xëng cña s¶n phÈm; vµ ©m,®Çu video,
 4. 4. c ¸c linh kiÖn k Ìm • T rong tû lÖ giíi h ¹n 40% ®ã, tû lÖ gi¸ trÞ theo. c ña nguyªn ph ô li Öu c ã c ïng s è HS víi s ¶n ph Èm ch Ø chiÕ mnhiÒ u nh tlµ 5% gi¸ trÞ t¹i x - ëng c ña s ¶n ph Èm . T rÝch ¸o kho ¸c Q u ¸ tr×nh s ¶n xu tph ¶i tr¶i qua 4 lÇn chÕ biÕ n trong (jackÐ t), b «ng ®Çy ®ñ sau: ch¬ng • B «ng nguyªn li Öu ®îc tr¶i s ¹ch ®Ó chu Èn b Þ 62 kÐ o th µnh s îi • KÐ o ra s îi b «ng • D Öt th µnh v¶I • C ¾t m ay th µnh ¸o Q ui ®Þnh trong c ét 3 ®îc hiÓu nh sau:- §èi víi m Æt h µng giµy dÐ pc ã th Ó ®îc s ¶n xu ttõ nguyªn ph ô li Öu nh Ëp kh Èu c ãs è h ¹ng m ôc thuÕ quan kh ¸c nhau, ngo ¹i trõ nh ÷ng b é ph Ën ®Þnh h ×nh kim lo ¹id µnh cho giµy dÐ pthu éc h ¹ng m ôc thuÕ quan s è 6406 (c ¸c b é ph Ën c ña giµy dÐ p,®Õtrong c ña giµy dÐ pc ã th Ó th ¸o rêi, ®Öm g ãt giµy vµ c ¸c s ¶n ph Èm t¬ng tù).- C ßn ®èi víi m ét s è m ¸y m ãc th iÕ tb Þ ®iÖn tö cho phÐ p ®îc s ö d ông c ¸c nguyªnph ô li Öu nh Ëp kh Èu c ã c ïng m · s è HS víi s ¶n ph Èm s ¶n xu tcu èi c ïng nhng gi¸ trÞc ¸c th µnh ph Çn ®ã kh «ng vî t qu ¸ 5% gi¸ trÞ xu txëng c ña s ¶n ph Èm .- §èi víi h Çu hÕ tc ¸c s ¶n ph Èm m ay m Æc, qu Çn ¸o kh «ng ph ¶i do ®an ho Æc m ãcthu éc ch¬ng 62, b ¶ng k ª yªu c Çu ph ¶i ®îc s ¶n xu ttõ s îi, ®iÒ u ®ã c ã ngh Üa lµ s öd ông v¶i nh Ëp kh Èu kh «ng ®îc coi lµ c ã xu tx ø tõ níc ®îc hëng.§èi víi m ét s è s ¶n ph Çm n »m trong B ¶ng k ª, ®iÒ u kiÖn ph ¶i th áa m ·n quy ®Þnhr»ng trÞ gi¸ nguyªn ph ô li Öu nh Ëp kh Èu kh «ng ®îc vî t qu ¸ m ét tû lÖ ph Çn tr¨mc ña trÞ gi¸ th µnh ph Çn. Th «ng th êng trÞ gi¸ h µng xu tkh Èu s Ï ®îc tÝnh nh sau:TrÞ gi¸ hµng xuÊt = trÞ gi¸ nguyªn phô liÖu nhËp khÈu + trÞ gi¸ thµnhphÈm (kh«ng kÓ phô liÖu nhËp khÈu) + trÞ gi¸ tÝnh thuÕ h¶i quan.Trong ®ã:- TrÞ gi¸ nguyªn phô liÖu nhËp khÈu: tÝnh b»ng gi¸ tÝnh thuÕ h¶i quan t¹i thêi®iÓm nhËp khÈu hoÆc gi¸ mua ®Çu tiªn cña chóng t¹i níc ®ã.- TrÞ gi¸ thµnh phÈm: lµ gi¸ xu t xëng cña thµnh phÈm (gi¸ FOB ®èi víi NhËt b¶n)trõ ®i mäi kho¶n thuÕ.C¸c quy tr×nh c«ng viÖc ®¬n gi¶n mµ hÇu hÕt c¸c níc cho hëng kh«ng ch p nhËn®Ó cho hëng quy chÕ vÒ xu t xø lµ: a)C¸c c«ng viÖc b¶o qu¶n hµng hãa trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ lu kho (th«ng giã, tr¶i ra, s y kh«, lµm l¹nh, muèi, lu hãa hay xö lý dung dÞch, lo¹i bá phÇn háng vµ c¸c c«ng viÖc t¬ng tù kh¸c); b)C¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n nh lau bôi, sµng läc, ph©n lo¹i, so (bao gåm c¶ viÖc xÕp thµnh bé), lau chïi, s¬n, chia c¾t; c)Thay ®æi bao b× ®ãng gãi vµ th¸o dì hay ghÐp c¸c l« hµng. Cho vµo chai, tói, cÆp, hép....vµ c¸c c«ng viÖc ®ãng gãi kh¸c; d)G¾n m¸c, nh·n hiÖu hay ký hiÖu ®Ó ph©n biÖt hµng hãa s¶n phÈm hay bao b× ®ãng gãi cña chóng;
 5. 5. e )C «ng viÖc g ¸ r¸p s ¶n ph Èm c ïng hay kh ¸c lo ¹i, khi m µ m ét hay nhiÒ u b é ph Ën c ña s ¶n ph Èm g ¸ r¸p kh «ng th áa m ·n quy ®Þnh lµm cho ch óng c ã kh ¶ n ¨ng ®îc coi nh lµ s ¶n ph Èm xu tx ø; f)ViÖc l¾p r¸p ®¬n gi¶n c ¸c b é ph Ën hay s ¶n ph Èm ®Ó t¹o th µnh m ét s ¶n ph Èm ; g)S ù kÕ th îp c ña hai hay nhiÒ u c ¸c c «ng viÖc tõ (a) ®Õ n(f); h)G iÕ tth Þ t ®éng vË tTiªu chuÈn phÇn tr¨m (tû träng)EU quy ®Þnh mét tû lÖ phÇn tr¨m tèi ®a cho trÞ gi¸ nguyªn phô liÖu, bé phËn,thµnh phÇn nhËp khÈu (hay kh«ng râ xu t xø) cã thÓ ®îc sö dông trong qu¸tr×nh s¶n xu t s¶n phÈm xu t khÈu.Tiªu chuÈn xuÊt xø céng gépTheo c¸c quy ®Þnh cña EU, sù céng gép ®îc quy ®Þnh trªn c¬ së mét khu vùc®Þa lý.- Quy ®Þnh trªn mét sè khu vùc ®Þa lý(ChÝnh s¸ch céng gép tõng phÇn).Ch¼ng h¹n, ba khèi kinh tÕ theo khu vùc ®Þa lý cña c¸c níc ®îc hëng, ®îc sö dôngchÕ ®é céng gép lµ: HiÖp héi c¸c níc §«ng Nam ¸ (ASEAN - Brunei, Indonesia,Malaysia, Philippine, ViÖt nam...); thÞ trêng trung Trung Mü (CACM - CostaRica, Goatªmala, El Salvador, Honduras, Panama vµ Nicaragua) vµ khèi Andean(tháa thuËn Cartagena-Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru vµ Venezuela).. C¸c níc®îc hëng trong cïng mét khèi kinh tÕ, khu vùc muèn ®îc ¸p dông c¸c quy ®Þnh vÒxu t xø céng gép ph¶i th«ng b¸o tríc cho níc cho hëng u ®·i vµ nh÷ng biÖn ph¸p sÏ®îc khèi tiÕn hµnh ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ xu t xø céng gép vµchØ ®îc ¸p dông khi th«ng b¸o ®îc ch p nhËn. Níc xu t khÈu sau cïng cã tr¸chnhiÖm b¶o ®¶m r»ng nguyªn phô liÖu céng gép thùc tÕ cã xu t xø theo quy ®ÞnhvÒ xu t xø GSP cña níc hµng ®Õn.VÝ dô: EU quy ®Þnh b¬ ca cao (h¹ng môc 1804) ph¶i ®îc s¶n xu t tõ h¹t ca caovµ tiÕn tr×nh s¶n xu t ph¶i ®îc tiÕn hµnh t¹i mét níc ®îc hëng. ¸p dông vÒ quy®Þnh céng gép, níc ®îc hëng A cã thÓ trång cacao vµ cung c p chóng cho níc®îc hëng B ®Ó chÕ thµnh b¬. B¬ chÕ biÕn ra sÏ ®îc hëng GSP cña EU nÕu hai níc ®-îc hëng A vµ B nµy ®Òu lµ thµnh viªn trong cïng mét khèi n íc nªu trªn. Níc xu txø cña hµng hãa sÏ lµ níc cã phÇn trÞ gi¸ hµng hãa cao h¬n níc kia.Quy ®Þnh céng gép nµy còng cho phÐp viÖc vËn chuyÓn qua c¸c níc thµnh viªnkh¸c cña cïng mét khèi mµ kh«ng bÞ vi ph¹m quy ®Þnh vÒ vËn t¶i. Nh vËy, theoquy ®Þnh cña EU, gi y chøng nhËn xu t xø form A cho s¶n phÈm h ëng u ®·i theoquy ®Þnh céng gép ®îc c p trªn c¬ së nh÷ng gi y chøng nhËn xu t xø form A ®·®îc c p tõ tríc t¹i c¸c níc thµnh viªn cho c¸c nguyªn phô liÖu vµ hoÆc c¸c bé phËnxu t xø.Tiªu chuÈn xuÊt xø níc b¶o trî.EU quy ®Þnh cho phÐp s¶n phÈm (nguyªn phô liÖu, c¸c bé phËn) s¶n xu t t¹i nícnµy khi cung c p cho mét níc ®îc hëng vµ ®îc sö dông t¹i níc ®ã trong qu¸ tr×nhgia c«ng s¶n xu t, ®îc coi lµ cã xu t xø cña níc ®îc hëng ®Ó xem s¶n phÈm cuèicïng cã ®ñ ®iÒu kiÖn hëng u ®·i GSP kh«ng. Yªu cÇu lµ ngoµi gi y chøng nhËnxu t xø th«ng thêng ngêi xu t khÈu ph¶i xu t tr×nh gi y chøng nhËn nguyªn phôliÖu hay thµnh phÇn nhËp khÈu tõ níc cho hëng liªn quan. Gi y chøng nhËn nµythêng do C¬ quan H¶i quan cña níc cho hëng cã liªn quan c p khi nguyªn phô liÖuhay bé phËn ®îc xu t khái níc ®ã.
 6. 6. 2. §iÒu kiÖn göi hµngEU quy định h µng ho ¸ c ã xu tx ø ph ¶i ®îc vËn chuyÓn trùc tiÕ p tõ níc xu tkh Èu®îc hëng u ®·i ®Õ n níc cho hëng (n ¬i giao h µng). M ôc ®Ých c ña quy ®Þnh n µylµ ®Ó cho C ¬ quan H ¶i quan c ña níc cho hëng tin r»ng h µng ®îc nh Ëp kh Èuch Ýnh lµ h µng ®îc xu t kh Èu tõ níc ®îc hëng, ngh Üa lµ ch óng kh «ng b Þ s öa®æi, th ay thÕ hay gia c «ng chÕ biÕ nth ªm ho Æc b Þ ®a ra lu th «ng bu «n b ¸n t¹i c ¸cníc th ø ba.H µng ho ¸ ®îc vËn chuyÓn kh «ng qua l·nh th æ c ña m ét n íc n µo kh ¸c, do EU lµ m étLiªn m inh H ¶i quan, h µng h ãa ®îc vËn chuyÓn th ¼ng tõ m ét níc ®îc hëng u ®·i tíiEU ®îc coi lµ th áa m ·n quy ®Þnh vÒ vËn t¶i khi ch óng tíi m ét tr¹m h ¶i quan b tk úc ña EU. VÒ h µng h ãa, sau khi vµo l·nh th æ m ét qu èc gia th µnh viªn b t k ú, c ãth Ó ®îc lu h µnh bu «n b ¸n råi l¹ i ®îc chuyÓn tíi m ét qu èc gia th µnh viªn kh ¸c m µkh «ng m tquyÒ n ®îc hëng u ®·i GSP.3. BÈ ng chøng, chøng tõ§Ó ®îc hëng chÕ ®é u ®·i GSP ph ¶i c ã b »ng ch øng, ch øng tõ nh t®Þnh vÒ xu tx ø vµ vËn t¶i.EU yªu c Çu gi y ch øng nh Ën xu tx ø fo rm A ph ¶i ®îc xu ttr×nh t¹i C ¬ quan H ¶iquan n ¬i h µng h ãa ®îc lµm th ñ tôc h ¶i quan trong 1 0 th ¸ng k Ó tõ ngµy c p (gi ych øng nh Ën xu tx ø fo rm A c ã th Ó ®îc ch p nh Ën khi hÕ tth êi h ¹n quy ®Þnh v× lýdo b tkh ¶ kh ¸ng hay nh ÷ng ho µn c ¶nh ngo ¹i lÖ kh ¸c)EU ch p thu Ën viÖc th ay ®æi gi y ch øng nh Ën xu t x ø fo rm A do h ¶i quan c ñaN auy hoặc Th ôy s ü c p trªn c ¬ s ë gi y ch øng nh Ën xu tx ø fo rm A do c ¬ quan c ãth Èm quyÒ n c ña níc xu tkh Èu ®îc hëng c p, b ¶o ®¶m r»ng m äi quy ®Þnh vÒ qu ¸c ¶nh ®îc tu ©n th ñ. G i y ch øng nh Ën xu tx ø th ay thÕ s Ï n ªu tªn níc h µng h ãa c ãxu t x ø vµ s Ï ®îc ghi ch ÷ Ò Replacem ent Ce rtificate ” hay Ò Ce rtificat deReplacem ent”B»ng chøng vÒ vËn t¶i- VËn ®¬n suèt tíi níc cho hëng bao gåm c¶ viÖc ®i qua níc qu¸ c¶nh hay- Chøng nhËn cña h¶i quan níc qu¸ c¶nh gåm:+ M« t¶ chÝnh x¸c vÒ hµng ho¸+ Nªu râ ngµy th¸ng xÕp dì hµng hay thêi gian hµng ®Õn c¶ng, rêi c¶ng, c¸c chi tiÕtvÒ tµu chuyªn chë.+Chøng thùc ®iÒu kiÖn hµng ho¸ trong thêi gian t¹i níc qu¸ c¶nh hay trong trênghîp kh«ng ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin trªn th× ph¶i cung c p c¸c chøng tõ chøng minhhoÆc cÇn thiÕt kh¸c nh b¶n sao ®¬n ®Æt hµng, ho¸ ®¬n cña ngêi cung c p, vËn®¬n lÞch tr×nh hµng hãa ®îc vËn chuyÓn.Quy ®Þnh ®èi víi hµng thñ c«ngHµng thñ c«ng ngoµi form A ph¶i cã gi y chøng nhËn ®Æc biÖt trong khi c¸c níckh¸c chØ yªu cÇu sù khai b¸o cÇn thiÕt trªn hãa ®¬n th¬ng m¹i vµ/hay form A.Quy ®Þnh vÒ hµng tham gia héi chî triÓn l·mEU quy ®Þnh c¸c s¶n phÈm ®ã ph¶i tháa m·n c¸c quy ®Þnh xu t xø th«ng th êngvµ ph¶i tho¶ m·n thªm c¸c ®iÒu kiÖn nh liÖt kª díi ®©y: a)Ngêi xu t khÈu göi hµng tõ l·nh thæ cña níc cho hëng tíi níc cã Héi chî triÓn l·m vµ hµng ®· ®îc trng bµy t¹i ®ã;
 7. 7. b)S¶n phÈm ®îc ngêi xuÊt khÈu b¸n cho mét ngêi nµo ®ã t¹i níc cho hëng liªn quan; c)S¶n phÈm®îc vËn chuyÓn ®i tham gia Héi chî triÓn l·m; d)S¶n phÈm kh«ng ®îc ®em ra sö dông vµo bÊt kú môc ®Ých nµo ngoµi viÖc ®emra tr ng bµy;Kh¸i niÖm “ Héi chî t r iÓ l ·m” bao gåm m Héi chî t r iÓn l ·m t h¬ng m c«ng n äi ¹i,nghiÖp, n«ng nghiÖp hay t hñ c«ng nghiÖp hay c¸c t r ng bµy giíi t hiÖu m ang t Ýnhc«ng céng t ¬ng t ù m kh«ng ®îc t æ chøc nh»m m ®Ých t nh©n t ¹i c¸c cöa µ ôchµng hay t r ô së kinh doanh ®Ó b¸n hµng níc ngoµi, vµ t r ong t hêi gian héi chî hayt r iÓn l ·m s¶n phÈm®îc n»mdíi sù kiÓmt r a gi¸ms¸t cña h¶i quan. ,EU yªu cÇu c¶ t ê khai l Én giÊ chøng nhËn xuÊ xø f or m A ph¶i ®îc xuÊ t r ×nh nh y t tt hêng l Ö. Tªn vµ ®Þa chØ cña Héi chî ph¶i ®îc ghi r â, khi cÇn t hiÕ, c¸c chøng tt õ bæ sung vÒt Ýnh chÊ cña hµng hãa vµ c¸c ®iÒ kiÖn m chóng ®îc t r ng bµy t u µcã t hÓ ph¶i bæ sung.2. Việt Nam và Quy tắc xuất sứ hàng hóa có ưu đãi tại EU.Việc hiểu biết và nẵm vững những quy tắc xuất sứ hàng hóa có ưu đãi tại EU cụthể là ưu đãi thuế quan phổ cập GSP mà EU dành cho các nước đang phát truyểnnói chung Việt Nam nói giêng sẽ giúp cho hàng hóa có tính cạnh tranh hơn.§èi víi ViÖt nam EU chia r a l µm 4 nhãm hµng hãa ®îc hëng u ®·i t huÕ , quan kh¸cnhau ®ã l µ: *0Nhãmr Ê nhËy c¶m t : Gi¶m1 %t huÕ 5 MFN *1NhãmnhËy c¶m : Gi¶m30 %t huÕ MFN *2Nhãmb¸n nhËy c¶m : Gi¶m65%t huÕ MFN *3Nhãmkh«ng nhËy c¶m : MiÔ t huÕ n 5 Møc thuÕ h¶i quan quy ®Þ nh ®èi víi mét sè mÆt hµng cña ViÖt nam xuÊt khÈu vµo Liª n hiÖp Ch©u ©u – EU M· sè Tªn hµng EU MFN GSP= %thuÕ MFN0207 ThÞt gia cÇm 28,7 - 35,6% 1000201 ThÞt bß 14%+ (193,4 - 100 331,8 euro/100 kg)0210 ThÞt lîn 65,7 - 165 100 euro/100 kg030200 C¸ t ¬i, íp l¹nh 8 - 22% 35030300 C¸ ®«ng l¹nh 2 - 22% 35030400 Filª vµ c¸c lo¹i thÞt cña c¸ 2 - 18% 35160400 C¸ chÕ Õnthµnh thøc ¨n bi 5,5 - 25% 350306 - T«m ®«ng l¹nh 6 - 18% 35 - Cua ®«ng l¹nh 7,5 -12% 350307 - Mùc ®«ng l¹nh 6,8 - 8% 350703 Hµnh tái 10% 850704 C¶i, hoa l¬ 10-14% 850705 Sal¸t 10,8% 850706 Cµ rèt 14,2% 8507070005 D chuét a 13,3% 10007070090 D chuét bao tö a 13,3% 1000709 NÊm 3,3 - 13% 8507141010 S¾n 10,4 euro/100kg 100*080100 H¹t ®iÒu MiÔn MiÔn08012100 Dõa c¶ vá MiÔn MiÔn08012200 Dõa kh«ng vá MiÔn MiÔn
 8. 8. 080300 Chu èi t¬i 708 euro / 00kg 1 8508030090 Chu èi kh « 1 6,7% 850804300 D øa t¬i 6,3% 852008201 1 D øa h ép(®êng kh «ng qu ¸ 1 7% 20% 85 träng lîng)0804500 S o µI 1% MiÔ n08051 0 C am t¬I 3,5 - 1 7,3%2709001 0 D Çu th « MiÔ n MiÔ n27001 1 0 Than ®¸ MiÔ n MiÔ n4001 00 C ao su MiÔ n MiÔ n41 0000 D a s èng MiÔ n MiÔ n4400 Gç MiÔ n MiÔ n71 0300 §¸ qu ý MiÔ n MiÔ n720700 S ¾t thÐ p 1 ,3 - 2,5% MiÔ nCh¬ng 62 Q u Çn ¸o 1 0,5 - 1 3% 85Ch¬ng 64 G iµy dÐ p 8 - 1 7% 70Ch¬ng 95 §å ch ¬I 1 ,7 - 4,7% MiÔ n980221 00 §¸ Marb re 1 ,7% MiÔ n68022300 §¸ gran Ýt 1 ,7% MiÔ n69041 000 G ¹ch 2% 3569051 000 Ngãi MiÔ n MiÔ n69071 000 G ¹ch l¸ t nÒ n 5% 70691 1 1 0 B é ®å u èng níc s µnh s ø 1 2% 70691 200 B ¸t ®Üa 5 - 9% 70691 31 0 Tîng,vËt trang trÝ s µnh s ø 3 - 6% 700901 C µ ph ª MiÔ n840790 §éng c ¬ ®èt trong 1 ,7 - 4,2% 35841 821 T ñ l¹nh(kh «ng qu ¸ 250 lÝ t) 2,5% 358504 BiÕ nthÕ ®iÖn 3,7% 358507 ¾c quy 1 2% MiÔ n85271 2 Rad io casse tte 1 4% 7085281 2 TV m µu 2% 7085281 3 TV ®en tr¾ng 3,7%854470 C ¸p quang 3,7% 7085451 9 Than ®iÖn c ùc 2,7% MiÔ n9401 50 B µn ghÕ m ©y tre 5,6% MiÔ n940330 Bµn ghÕ v¨n ph ßng b »ng gç MiÔ n MiÔ n940340 §å d ïng nh µ bÕ pb »ng gç 2,7% MiÔ n940350 §å d ïng bu ång ngñ b »ng gç MiÔ n MiÔ n2.1 Những điểm cần lưu ý khi thực hiện quy tắc xuất sứhàng hóa có ưu đãi EU.T× nh h× nh cÊp C/O ë ViÖt namKhi ViÖt nam ra nhËp vµo céng ®ång kinh tÕ thÕ giíi nh WTO, AFTA...c¸c quan hÖth¬ng m¹i gi÷a ViÖt nam vµ c¸c níc trªn thÕ giíi ngµy cµng ph¸t triÓn phøc t¹ph¬n nhiÒu. ViÖt nam ë vµo vÞ thÕ kinh thÕ cßn th p kÐm, s¶n phÈm cña ViÖt namcã ch t lîng cha cao hoÆc ch t lîng cao nhng cha cã tiÒm lùc c¹nh tranh víi s¶nphÈm hµng hãa cña c¸c níc ph¸t triÓn kh¸c. V× vËy víi ViÖt nam, viÖc nghiªncøu vµ ¸p dông mét c¸ch tèi u nh t HÖ thèng GSP vµ c¸c HÖ thèng u ®·i thuÕ quankh¸c lµ ®iÒu r t cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Trongthêi gian qua, nhu cÇu xin c p C/O cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn hîp ®ångxu t khÈu, thanh to¸n tiÒn vµ nép thuÕ...ngµy cµng t¨ng. Nh÷ng lo¹i C/O thêng ®îcxin c p liªn tôc lµ;- C/O form A c p cho hµng hãa xu t khÈu sang hÇu hÕt c¸c níc cho hëng GSP víi®iÒu kiÖn vÒ tiªu chuÈn xu t xø ph¶i ®¸p øng ®óng, ®ñ. Do cã C/O form A nªnviÖc x©m nhËp thÞ trêng ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm vµ t¨ng khèi lîng hµng b¸n cñac¸c doanh nghiÖp ViÖt nam ®îc dÔ dµng h¬n.
 9. 9. - C / fo rm T c p cho s ¶n ph Èm d Öt, m ay m Æc theo H iÖp ®Þnh vÒ h µng d Öt, m ay Ogi÷a Ch Ýnh ph ñ ViÖ t nam vµ C éng ®ång Ch ©u ©u - EU (g åm 1 5 níc). C ¸c s ¶nph Èm xu t kh Èu sang c ¸c níc n µy c ã th Ó lµ c ¸c s ¶n ph Èm kh «ng ®¹ t ti ªu chu Ènxu t x ø ®Ó c p fo rm A. H µng n ¨m B é Th¬ng m ¹i s Ï ph ©n b æ h ¹n ng¹ch cho c ¸cdoanh nghiÖp ViÖt nam , c ¸c c «ng ty li ªn doanh kinh doanh trong lÜnh vùc d Ötm ay, khi xin c p C / fo rm T doanh nghiÖp ph ¶i xu ttr×nh b ¶n c p h ¹n ng ¹ch n µy. O- Form h µng d Öt th ñ c «ng c p cho h µng d Öt th ñ c «ng xu t kh Èu sang EU theoNgh Þ ®Þnh th D b æ sung H iÖp ®Þnh m ua b ¸n h µng d Öt m ay gi÷a ViÖt nam vµEU.- Form O c p cho c µ ph ª xu tkh Èu sang c ¸c níc lµ th µnh viªn c ña H iÖp h éi c µ ph ªqu èc t - ICO . ViÖ t nam th êng xu tc µ ph ª sang 1 5 níc trong s è 21 níc th êng nh Ëp Õc µ ph ª lµ B Ø, §øc, ý, Anh, Ph ¸p,T ©y ban nha, B å ®µo nha, H µ lan, ¸o, Ph Çnlan , Th ôy ®iÓn, M ü, Th ôy s ü, Nh Ët, óc. ViÖt nam c òng lµ th µnh viªn c ña ICO .- Form B c p cho h µng h ãa kh «ng thu éc lo ¹i ®îc hëng c ¸c fo rm ®· n ªu trªn.D uhiÖu ®Ó ph ©n biÖt c ¸c m Éu C / lµ th «ng qua m µu s ¾c c ña m Éu. Ngo µi ra Otrªn m Éu ®Ò u c ã ghi ch ó tªn m Éu.Ph ßng Th¬ng M ¹i vµ C «ng nghiÖp ViÖ t nam lµ C ¬ quan ®îc ñy quyÒ n c p c ¸c lo ¹iC / trõ C / fo rm D vµ C / fo rm A c p cho m Æt h µng giµy dÐ p lµ do B é Th¬ng O O OM ¹i c p. Ph èi h îp víi C ¬ quan H ¶i quan c ña ViÖt nam , Ph ßng Th¬ng m ¹i vµ C «ngnghiÖp ViÖt nam ch Ø c p cho c ¸c lo ¹i h µng h ãa m · s è c ã 4 ch ÷ s è. H iÖn nay m íich Ø c ã g Çn 400 m · s è HS ®îc c p. Ch ñ yÕ u lµ c ¸c m Æt h µng d Öt, m ay m Æc,giµydÐ p, h µng n «ng s ¶n th ùc ph Èm , h µng th ñ c «ng m ü ngh Ö (g èm , s ø, m ©y tre ..) c µph ª, kim lo ¹i. C ¸c doanh nghiÖp xin c p C / th êng lµ c ¸c doanh nghiÖp trong ngµnh Oc «ng nghiÖp nhÑ ho Æc c «ng nghiÖp chÕ biÕ nth ùc ph Èm . T æng s è doanh nghiÖp ®·®¨ng k ý c p C / vµo kho ¶ng 700 doanh nghiÖp. C ¸c doanh nghiÖp lµ h éi viªn c ña OPh ßng Th¬ng m ¹i vµ C «ng nghiÖp ViÖt nam c òng chiÕ mm ét tû lÖ ®a s è.S è lo ¹i fo rm C / ch ñ yÕ u ®îc c p lµ 7 lo ¹i cho c ¸c lo ¹i h µng h ãa kh ¸c nhau vÒ ch t Olîng vµ m Éu m ·. S è lîng c p C / m ét ng µy t¹i Ph ßng Th¬ng m ¹i vµ C «ng nghiÖp OViÖt nam cao nh tlµ 1 1 0b é / µy, th p nh tlµ 1 0 b é/ µy (s è li Öu tõ Ph ßng Th- ng ng¬ng m ¹i vµ C «ng nghiÖp ViÖt nam t¹i H µ n éi)Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹ i trong viÖc khai vµ cÊp C/OTheo s è li Öu th èng k ª ch óng ta th y s è lîng c p C / trong th êi gian qua t¨ng r t Onhanh. V× vËy lêi khai trong ®¬n xin c p C / ®ßi h ái ph ¶i c ã ®é ch Ýnh x ¸c cao Oh ¬n vµ c «ng t¸c kiÓm tra ®¬n xin c ña c ¸c c ¸n b é c p C / c µng ph ¶i ch Ýnh x ¸c, Och Æt ch Ï h ¬n.Tuy nhiªn trªn th ùc t c òng c ßn nhiÒ u kh ã kh ¨n vµ th iÕ us ãt m µ ch óng ta cha kh ¾c Õph ôc ®îc.Tån t¹ i trong doanh nghiÖpSau h¬n m«t thËp kû chuyÓn híng, nÒn kinh tÕ níc ta ®· b¾t ®Çu æn ®Þnh vµt¨ng trëng, c¸c doanh nghiÖp s¶n xu t xu t nhËp khÈu cña ViÖt nam ®· cã nhiÒun¨m cä x¸t víi kinh tÕ thÞ trêng, kinh doanh trùc tiÕp víi c¸c nhµ nhËp khÈu cñanhiÒu níc, hä nhËn th y r»ng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc hä ph¶i c¹nh tranhtrªn thÞ trêng thÕ giíi mµ cuéc c¹nh tranh nµy l¹i hÕt søc gay g¾t vµ khèc liÖt.Tuy nhiªn víi h¬n 15 n¨m lµm quen víi kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ViÖt namcha thÓ tÝch lòy ®îc nhiÒu kinh nghiÖm, cã nh÷ng doanh nghiÖp cha hiÓu râ t¸cdông vµ ý nghÜa cña C/O, hä kh«ng biÕt hµng hãa cña m×nh cã ®ñ tiªu chuÈnxu t xø ®Ó xin c p form A hay form D hay kh«ng, do ®ã kh«ng n¾m ® îc møc u ®·ithuÕ quan mµ níc nhËp khÈu ®· dµnh cho nh÷ng s¶n phÈm ®ã. §iÒu nµy sÏ kÐo theor t nhiÒu b t lîi cho doanh nghiÖp nh:- Hµng ho¸ xu t khÈu ®· ®¸p øng ®îc tiªu chuÈn xu t xø ®Ó ®îc c p C/O form AhoÆc fom D nhng doanh nghiÖp kh«ng n¾m ®îc nªn khi chµo gi¸ hoÆc ®µm ph¸nvíi kh¸ch hµng gi¸ chµo b¸n sÏ kh«ng c¹nh tranh ®îc víi gi¸ cña cïng mÆt hµng ®ã
 10. 10. c ña c ¸c níc kh ¸c ho Æc kh «ng giíi th iÖu ®îc víi kh ¸ch h µng lµ h µng h ãa c ña m ×nhkhi xu tkh Èu sang níc b ¹n s Ï ®îc hëng chÕ ®é u ®·i thuÕ quan. V× vËy dÔ b Þ lì c ¬h éi b ¸n ®îc h µng.- §èi víi m Æt h µng giµy dÐ p xu t kh Èu sang EU , qui ®Þnh c ña EU lµ m · s è c ñanguyªn ph ô li Öu nh Ëp kh Èu ®Ó s ¶n xu tgiµy dÐ p kh «ng ®îc trïng víi m · s è c ñas ¶n ph Èm - ®ã lµ m · s è HS 6406 - nhng trªn th ùc t nhiÒ u doanh nghiÖp kh «ng Õn ¾m ®îc qui ®Þnh n µy n ªn ®· ch p nh Ën ®Ò ngh Þ c ña nh µ nh Ëp kh Èu s Ï cung c pC / fo rm A khi xu th µng ®èi víi nh ÷ng l« h µng gia c «ng c ã ®Õ giµy nh Ëp kh Èu Ovíi m · s è HS 6406. Ch ¾c ch ¾n lµ C ¬ quan c p C / s Ï tõ ch èi vi Öc c p C / fo rm A O Ocho doanh nghiÖp n µy khi h ä ®Õ n xin C / cho l« h µng ®ã v× h µng kh «ng ®ñ ti ªu Ochu Èn xu tx ø. Nh vËy doanh nghiÖp s Ï kh «ng th ùc hiÖn ®îc h îp ®ång ®· k ý víikh ¸ch h µng vµ s Ï b Þ khiÕ un ¹i. ThiÖt h ¹i kh «ng nh á s Ï x ¶y ra cho doanh nghiÖp nh:*0 NÕ udoanh nghiÖp ®· s ¶n xu th µng theo ®óng h îp ®ång nhng khi b Þ tõ ch èi c pC / s Ï kh «ng xu t®îc h µng, qu ¸ tr×nh s ¶n xu ts Ï b Þ d õng l¹ i, kh «ng c ã viÖc lµm Ocho c «ng nh ©n.*1 Trong tr êng h îp h µng ®· xu t nhng b é ch øng tõ cha c ã C / th × ng ©n h µng Oho Æc ngêi nh Ëp kh Èu s Ï tõ ch èi th anh to ¸n tiÒ n h µng.- Khi khai C / , th êng khai kh «ng ch Ýnh x ¸c, kh «ng ®Çy ®ñ. Kh «ng biÕ tkhai khi Os ¶n ph Èm c ã xu tx ø c éng g ép, khai th iÕ u träng lîng l« h µng, ng µy lËp h ãa ®¬nsau ngµy xin c p C / , kÕ tqu ¶ lµ khi ®Õ n xin c p C / ph ¶i s öa l¹i lê i khai ®«i khi O Oph ¶i m ang vÒ khai l¹i.Ngo µi ra c ßn c ã t×nh tr¹ng doanh nghiÖp c è t×nh gian lËn, s ö d ông sai fo rm g ©ym tth êi gian cho c ¬ quan c p C / . OVÝ dô: Do Trung quèc bÞ c¾t kh«ng ®îc n»m trong danh s¸ch c¸c níc ®îc hëngGSP cña EU cho mét sè mÆt hµng, c¸c s¶n phÈm giµy dÐp tõ Trung quèc nhËpkhÈu vµo ViÖt nam l¹i ®îc c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam t×m c¸ch x¸c nhËn cã xu txø t¹i ViÖt nam råi xu t sang EU. Râ rµng c¸c nhµ s¶n xu t, xu t khÈu Trung quècmuèn lîi dông C/O cña ViÖt nam ®Ó ®îc hëng u ®·i thuÕ, cßn c¸c doanh nghiÖpcña ViÖt nam v× lý do t lîi nªn cè t×nh lËp chøng tõ gi¶ ®Ó xin c p C/O form A.H¶i quan EU ®· ph¸t hiÖn vµ ®· yªu cÇu nhµ nhËp khÈu ph¶i nép thuÕ theo biÓuthuÕ th«ng thêng. MÆt kh¸c hä ®· khiÕu n¹i tíi C¬ quan c p C/O cña ViÖt nam ®Ógi¶i quyÕt. NÕu hiÖn tîng nµy cßn t¸i diÔn r t cã thÓ EU sÏ c¾t vÜnh viÔn u ®·i dµnhcho ViÖt nam.Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng thiÕu sãt nªu trªn lµ do c¸c kiÕn thøc vÒ C/O ch a ®îcphæ cËp réng r·i cho c¸c doanh nghiÖp trªn c¶ níc. V n ®Ò vèn, c«ng nghÖ cha®îc ®Çu t s©u réng nªn doanh nghiÖp cha tù s¶n xu t ®îc c¸c thµnh phÇn nhËpkhÈu ®Ó t¨ng tû lÖ thµnh phÇn néi ®Þa cña s¶n phÈm lªn ®Ó ®¸p øng tiªuchuÈn xu t xø ®îc c p C/O form A, D.Tån t¹ i trong c¬ quan cÊp C/OTrªn thùc tÕ viÖc c p C/O chñ yÕu míi chØ dùa trªn c¸c chøng tõ hµng hãa mµdoanh nghiÖp cung c p, kh«ng tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh xu t xø cña s¶n phÈm t¹in¬i s¶n xu t. Nh vËy viÖc c p C/O phô thuéc hoµn toµn vµo tÝnh trung thùc,chÝnh x¸c trong c¸c lêi khai trªn gi y tê cña doanh nghiÖp.ViÖc híng dÉn khai C/O cña c¸n bé c p C/O cho nhµ xu t khÈu vÉn cßn thiÕu sãtvµ kh«ng chÝnh x¸c. VÝ dô:Trêng hîp thø nh t x¶y ra víi viÖc x¸c ®Þnh m· sè cho hµng hãa nhng kh«ng ®îch¶i quan níc nhËp khÈu ch p nhËn, ngêi mua kh«ng nhËn ®îc hµng. Cã sai lÉntrong c¸ch khai m· sè Ò W4602 ” ræ, r¸, giá, r¬ng, thïng, kÖ, lä song m©y víi ÒW9003-9401 ” bµn ghÕ song m©y trong « sè 8 Ò tiªu chuÈn xu t xø ” cña chinh¸nh Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt nam t¹i Kh¸nh hoµ ®· lµm cho hµnghãa cña XÝ nghiÖp ChÕ biÕn Song M©y Xu t khÈu Nha trang - Rapexco - kh«ng ®-îc h¶i quan cña Italia vµ Thôy ®iÓn ch p nhËn.
 11. 11. Trêng hîp thø hai lµ viÖc kiÓm tra c¸c chøng tõ vµ khai b¸o cña chñ hµng, c¸cc¸n bé cÊpC/O ®· kh«ng ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai sãt, nh÷ng chç khai thiÕunªn bÞh¶i quan níc nhËp khÈu tõ chèi, yªu cÇu kiÓm tra l¹i tÝnh xuÊt xø. §· x¶y ra ®èivíi chi nh¸nh Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt nam t¹i Nha trang, khi cÊpC/Oform A sè 84/TONT/94 cÊpcho C«ng ty S¶n XuÊt Hµng Thñ C«ng Nha trang ®ithÞ tr êng T©y ban nha, C/O nµy ®· bÞ bá trèng « sè 8, 9, ngµy ký x¸c nhËncña Phßng Th¬ng m¹i tr íc ngµy lËp hãa ®¬n, « sè 12 ký nhËn cña C«ng ty S¶nXuÊt Hµng Thñ C«ng Nha trang kÕt qu¶ lµ l« hµng kh«ng ®îc hëng chÕ®é u ®·ithuÕquan GSP.Trêng hîp thø ba lµ vÊn®Ò cÊpC/O form A cho s¶n phÈm giµy dÐp, dÖt may xuÊtkhÈu sang EU. C¸c c¬ quan cÊpC/O ph¶i ®èi mÆt víi hai thùc tr¹ng khã gi¶i quyÕt.Mét bªn lµ EU sÏ c¾t gi¶m h¹n ng¹ch, mÊtuy tÝn th¬ng m¹i cña ViÖt nam trªn thÞtr êng quèc tÕnÕuViÖt nam tiÕptôc vi ph¹mtiªu chuÈn xuÊt xø cña C/O form A chohµng ho¸ xuÊt khÈu sang EU (nh ®· nªu trong phÇn tr íc), cßn mét bªn lµ nh÷ngkhã kh¨n cÇn thiÕt ph¶i gi¶i quyÕt cho c¸c doanh nghiÖp. C¬ quan cÊpC/O kh«ng cã®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra ®îc hÕt tÝnh xuÊt xø cña tÊt c¶ c¸c l« hµng t¹i n¬i s¶nxuÊt mµ chØ dùa trªn c¸c chøng tõ khai cña c¸c doanh nghiÖp nªn kh«ng cã c¬ së®Ó tõ chèi cÊpC/O nÕuchøng tõ cña hä hîp lÖ. Trong thêi gian chê x¸c minh c¸cl« hµng bÞ nghi lµ cã man tr¸ trong xuÊt xø th× C¬ quan cÊpC/O vÉn ph¶i tiÕptôc cÊpC/O cho c¸c l« hµng míi kh«ng thÓ ngõng viÖc cÊpC/O cho c¸c l« hµngnµy ®îc, nhng trong tr êng hîp l¹i cã sù man tr¸ ®èi víi c¸c l« hµng míi ®îc cÊpC/O nµy th× EU sÏ gi¶m hoÆc c¾t u ®·i thuÕquan cho nh÷ng mÆt hµng nµy.Tån t ¹i trong C¬ quan qu ¶ n lý viÖc xin vµ cÊp C/OBé Th¬ng m¹i trong nh÷ng n¨m võa qua cha ban hµnh ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n vÒqu¶n lý ho¹t ®éng cÊpC/O ë ViÖt nam. Hµng n¨m kh«ng cã b¸o c¸o ®Çy ®ñ vÒt×nh h×nh cÊpC/O cña c¸c tæ chøc ®îc nhµ níc ñy quyÒncÊpC/O cña Bé Th¬ngm¹i. Do ®ã Bé Th¬ng m¹i kh«ng n¾m v÷ng ®îc nh÷ng sè liÖu cÊpC/O hµng n¨m,nh÷ng vÊn®Ò tån t¹i vµ nh÷ng vi ph¹mtrong viÖc xin vµ cÊpC/O. ChØ khi nµo cãvÊn ®Ò n¶y sinh nh bÞ C¬ quan h¶i quan níc nhËp khÈu khiÕun¹i ë møc ®é nghiªmträng cã nguy c¬ ¶nh hëng ®Õnmäi mÆt hµng xuÊt khÈu sang thÞ tr êng ®ã th×Bé Th¬ng m¹i míi ®îc biÕt ®Õn. Cô thÓ lµ hµng giµy dÐp, dÖt may vµ xe ®¹p xuÊtsang EU ®· bÞ H¶i quan EU khiÕun¹i nhiÒulÇn vµ Vô ¢u mü - Bé Th¬ng M¹i mÊyn¨m gÇn ®©y ®· ph¶i kiÓm tra vµ b¸o c¸o t×nh h×nh cÊp C/O cho nh÷ng mÆthµng nãi trªn. Còng tõ n¨m 2000 Phßng Th¬ng m¹i kh«ng ®îc cÊpC/O form A chomÆt hµng giµy dÐpsang EU n÷a, Bé Th¬ng m¹i lµ C¬ quan cÊpC/O form A chomÆt hµng nµy.V× cã sù láng lÎo trong qu¶n lý C/O nªn ®· cã hiÖn t îng lµm gi¶ C/O. C/O formA thêng bÞ lµm gi¶ nhiÒunhÊt v× hµng ho¸ cã C/O form A sÏ ®îc gi¶m thuÕë møccao, cã lo¹i cßn ®îc miÔnthuÕ.Nh÷ng kÎ lµm C/O gi¶ cã thÓ lµ ë ViÖt nam (nícxuÊt khÈu) hoÆc lµ ë c¸c níc cïng khu vùc cã sù ®ång lâa, cÊukÕt víi gian th¬ngcña níc nhËp khÈu, hoÆc cã sù phèi hîp tay ba gi÷a bän gian lËn níc ngoµi, n¬icã hµng xuÊt khÈu víi gian th¬ng ë níc nhËp khÈu vµ nh÷ng kÎ lµm gi¶ ë ViÖt nam®Ó chÕt¸c ra c¸c lo¹i C/O gi¶. Hµng hãa hoµn toµn do ngêi níc ngoµi s¶n xuÊt,chë ®i tõ mét c¶ng ngoµi ViÖt nam ®ÕnCh©u ¢u, ngêi mua vµ ngêi b¸n ®Òu ëngoµi ViÖt nam nhng bé C/O, chøng tõ kÌm theo ®Òu m¹o danh, m¹o ®Þa ®iÓm,m¹o xuÊt xø cña ViÖt nam. Còng cã nh÷ng tr êng hîp tù tÈy xo¸ vµ söa ch÷a trªnC/O thËt ®· cÊpcho mét mÆt hµng kh¸c.TÊt c¶ c¸c tr êng hîp lµm gi¶ ®Òu do ham lîi, v× lîi Ých c¸ nh©n, bÊt chÊpmäi quy®Þnh lµm liÒu. MÆt kh¸c còng do quy ®Þnh cña c¸c c¬ quan cÊpC/O vµ c¸c c¬quan cã liªn quan cßn láng lÎo, cã kÏ hë t¹o ®iÒukiÖn cho bän gian lËn lîi dông kÏhë ®ã lµm gi¶ C/O.
 12. 12. 2.2 KiÕn nghÞ nhÈm hoµn thiÖn viÖc xin vµ cÊp C/O ë ViÖtnamGi¶i ph¸p víi c¸c doanh nghiÖp xin cÊp C/O.C ¸c doanh nghiÖp xin c p C / vÉn th êng m ¾c ph ¶i c ¸c lç i nh: khai sai, khai kh «ng Och Ýnh x ¸c, khai th iÕ u, s ö d ông sai lo ¹i tê khai ho Æc kh «ng biÕ tkhai nh thÕ n µo lµ®óng. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng trªn c ¸c doanh nghiÖp c Çn c ã c ¸c c ¸n b é chuyªn m «nn ¾m ch ¾c c ¸c v n ®Ò vÒ C / . OD oanh nghiÖp n ªn trÝch m ét ph Çn lîi nhu Ën vµo chi ph Ý ®µo t¹o c ¸c c ¸n b échuyªn tr¸ch vÒ s ö d ông C / . C ö c ¸n b é th am gia c ¸c kh ãa ®µo t¹o, h éi th ¶o vÒ h - Oíng d Én s ö d ông C / ho Æc c ¸c quy chÕ m íi ban h µnh c ña c ¸c níc cho hëng u ®·i do OC ¬ quan qu ¶n lý vµ c p C / tæ ch øc. ViÖc theo h äc c ¸c líp Òbæ tóc kiÕn thøc Ò Onµy kh«ng chØ häc vÒ quy t¾c xu t xø GSP, n¾m v÷ng c¸c tiªu chuÈn xu t xø víihµng hãa ®Ó ®îc hëng GSP mµ cßn ph¶i häc c¸ch thùc hµnh. Khai ®óng, ®ñ,chÝnh x¸c c¸c lo¹i form cã trong GSP. C¸c quy ®Þnh trong GSP r t phøc t¹p, bëimçi mét níc cho hëng u ®·i thuÕ quan ®Òu cã nh÷ng quy ®Þnh chung nh nhau nhngcòng cã nh÷ng quy ®Þnh riªng phï hîp víi t×nh h×nh thÞ tr êng còng nh sù ph¸ttriÓn kinh tÕ chung cña níc ®ã. Do vËy nÕu doanh nghiÖp hiÓu biÕt ®îc ®Çy ®ñ vÒ15 chÕ ®é sÏ lµ ®iÒu kiÖn cÇn cho qu¸ tr×nh tham gia ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång víib¹n hµng níc ngoµi tr¸nh nh÷ng sai sãt, thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ cho c«ng viÖc kinhdoanh cña m×nh.¸p dông c¸c kiÕn thøc hiÓu biÕt vÒ C/O c¸c c¸n bé chuyªn m«n cßn cã thÓ nghiªncøu t×nh h×nh s¶n xu t cña doanh nghiÖp; ®èi víi nh÷ng mÆt hµng ®· ®ñ tiªuchuÈn xu t xø cã thÓ th«ng qua c¸ch ®¸nh m· sè hµng hoÆc c¸ch x¾p xÕp hµngho¸ trong tõng ch¬ng ®Ó hµng ho¸ ®ã ®îc hëng møc thuÕ u ®·i cao h¬n vÝ dô nhc¸i bµn ®îc lµm tõ m©y tre cã thÓ ®îc xÕp vµo hai ch¬ng kh¸c nhau (ch¬ng bµnghÕ vËt dông trong nhµ vµ ch¬ng c¸c s¶n phÈm tõ m©y tre) vµ ®îc hëng hai møcthuÕ kh¸c nhau. VËy khai c¸i bµn nµy ë ch¬ng nµo ®Ó ®îc hëng møc thuÕ th p ®eml¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp lµ phô thuéc vµo tr×nh ®é hiÓu biÕt cña c¸c c¸c bécña doanh nghiÖp; ®èi víi nh÷ng mÆt hµng nµo cha ®¸p øng ®îc tiªu chuÈn xu txø th× ph¶i t×m c¸ch ®Èy m¹nh s¶n xu t, n©ng cao ch t l îng ®Ó ®a mÆt hµng®ã vµo danh môc c¸c lo¹i hµng hãa ®îc hëng u ®·i b»ng c¸ch kiÕn nghÞ lªn banl·nh ®¹o c«ng ty ®Ó cã kÕ ho¹ch ®Çu t cho doanh nghiÖp, t¨ng hµm lîng néi ®Þacña s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn ®Ó lµm thay ®æitÝnh ch t c¬, lý, hãa häc cña nguyªn liÖu, s¶n phÈm hoÆc ¸p dông biÖn ph¸pcéng gép......qua ®ã hµng hãa nµy míi cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêngquèc tÕ.Trong qu¸ tr×nh ký kÕt hîp ®ång víi bªn nhËp khÈu n íc ngoµi, ngoµi nh÷ng hiÓubiÕt s¬ ®¼ng vµ cÇn thiÕt vÒ chÕ ®é GSP cña níc nhËp khÈu, doanh nghiÖp còngcÇn n¾m v÷ng møc thuÕ u ®·i vµ c¸ch tÝnh thuÕ, c¸ch tÝnh lêi l·i tõ u ®·i thuÕquan so víi kh«ng ®îc u ®·i thuÕ quan cña cïng mét s¶n phÈm xu t khÈu ®ã ®Óchñ ®éng trong viÖc n©ng gi¸ b¸n hoÆc n©ng gi¸ gia c«ng cho s¶n phÈm cñam×nh trªn nguyªn t¾c hai bªn cïng cã lîi. Th«ng thêng møc ®µm ph¸n n©ng gi¸hµng trªn 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh nh sau (coi gi¸ trÞ tÝnh thuÕlµ gi¸ lµ gi¸ ghi trong hãa ®¬n th¬ng m¹i). X < [(a+X) + (a+X) b2] - (a+ab1) Xb2 < ab1 - ab2 X < a(b1- b2) /b2 X: Lµ møc n©ng gi¸ hµng tèi ®a cho phÐp, tÝnh trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm a : Gi¸ ban ®Çu cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. b1: ThuÕ su t MFN b2: ThuÕ su t u ®·i (0< b2 < b1)
 13. 13. a + X: G i¸ c ña 1 ®¬n vÞ s ¶n ph Èm sau khi n ©ng gi¸. (a + ab 1): Tæng sè tiÒn thanh to¸n mua hµng vµ thuÕ nhËp khÈu kh«ng u ®·icña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. (a + X) + (a + X) b2: Tæng sè tiÒn hµng vµ nép thuÕ nhËp khÈu trong trênghîp cã u ®·i vµ cã n©ng gi¸ hµng cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm.C«ng thøc n©ng gi¸ hµng nµy cã thÓ hiÓu nh sau:Ò Trong trêng hîp hµng hãa thuéc diÖn ®îc hëng u ®·i thuÕ quan cña nícnhËp khÈu, møc ®µm ph¸n n©ng gi¸ hµng cho phÐp n»m trong giíi h¹n cña tØsè gi÷a tÝch cña gi¸ b¸n thÞ trêng (gi¸ ban ®Çu cña s¶n phÈm) vµ møc u®·i thuÕ quan (chªnh lÖch gi÷a thuÕ suÊt u ®·i vµ thuÕ xuÊt MFN) víithuÕ suÊt u ®·i ”.Nh vËy nÕu thuÕ su t u ®·i cµng th p so víi thuÕ su t MFN (thuÕ su t b×nh thêng cha -u ®·i) th× møc u ®·i cµng lín. Dùa vµo sù chªnh lÖch ®ã, doanh nghiÖp xu t khÈucã thÓ ®µm ph¸n n©ng gi¸ hµng lªn cao h¬n mµ kh«ng ¶nh h ëng ®Õn tÝnh c¹nhtranh cña hµng hãa cña doanh nghiÖp so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i kh¸c kh«ng ®-îc hëng u ®·i. Trong trêng hîp thuÕ su t u ®·i b»ng 0 - cã nghÜa lµ ®îc miÔn thuÕ,tæng sè tiÒn hµng nhËp khÈu mµ ngêi nhËp khÈu thanh to¸n chÝnh lµ sè tiÒn mµngêi b¸n ®îc hëng. §èi víi nh÷ng trêng hîp nµy doanh nghiÖp cã thÓ n©ng gi¸hµng b»ng møc sè tiÒn thuÕ mµ ngêi nhËp khÈu ph¶i nép nÕu hä mua hµng tõ níckh¸c kh«ng ®îc hëng u ®·i. C«ng thøc ®µm ph¸n n©ng gi¸ lóc nµy sÏ lµ: X < ab1T t nhiªn c¸c c«ng thøc nªu trªn chØ ®Ó cho nhµ xu t khÈu tham kh¶o, tÝnh to¸nlîi Ých khi ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång nhng kÕt qu¶ ®µm ph¸n cã ®¹t ®îc kÕt qu¶hay kh«ng cßn tuú thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c nh møc n©ng gi¸ cã hîp lý kh«ng,cã sù t¬ng quan gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua kh«ng, ngêi mua cã thÝch c¸c s¶nphÈm cña ngêi b¸n kh«ng....(ë ®©y ta kh«ng ®Ò cËp ®èi víi nh÷ng mÆt hµng ®·cã uy tÝn lín trªn thÞ trêng thÕ giíi).B t kú mét doanh nghiÖp nµo tham gia vµo th¬ng m¹i quèc tÕ ®Òu cÇn cã nh÷ngquan hÖ kinh tÕ cÇn thiÕt. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xu t kinh doanh c¸c doanhnghiÖp ViÖt nam cÇn më réng c¸c mèi quan hÖ kinh doanh víi c¸c n íc kh¸c trªn thÕgiíi ®Æc biÖt lµ víi c¸c níc cho hëng u ®·i. §èi víi c¸c níc cho phÐp sö dông tiªuchuÈn xu t xø b¶o trî th× doanh nghiÖp nªn tËn dông ®iÒu kiÖn nµy ®Ó cã ®îcnh÷ng nguyªn phô liÖu tõ nh÷ng níc nµy nh»m gi¶m tû lÖ phÇn tr¨m nguyªn phôliÖu nhËp khÈu. Quan hÖ kinh doanh víi c¸c doanh nghiÖp cña c¸c níc trong nhãmASEAN sÏ gióp doanh nghiÖp ViÖt nam sö dông tiªu chuÈn xu t xø céng gép.Thùc vËy, theo quy ®Þnh cña GSP ë mét sè níc, nÕu kh«ng thÓ t×m ®îc ®ñnguån nguyªn phô liÖu trong níc phôc vô cho s¶n xu t s¶n phÈm xu t khÈu, doanhnghiÖp níc xu t khÈu cã thÓ nhËp nguyªn phô liÖu tõ chÝnh níc nhËp khÈu (níccho hëng u ®·i) phôc vô cho c«ng viÖc s¶n xu t cña m×nh vµ ®Ó khi xu t khÈutrë l¹i c¸c thµnh phÇn nhËp khÈu ®îc tÝnh vµo gi¸ trÞ hµm lîng néi ®Þa ®Ó x¸c®Þnh tÝnh xu t xø cña s¶n phÈm, nh vËy doanh nghiÖp kh«ng m t nhiÒu thêi gian®Ó ®i t×m nguyªn phô liÖu ®ã ë trong níc mµ cßn cïng mét lóc thùc hiÖn ®îchai viÖc ®ã lµ Ò võa më réng ®îc c¸c mèi quan hÖ kinh doanh th¬ng m¹i l¹ivõa ®¹t ®îc môc ®Ých kinh doanh cña m×nh ”.Riªng víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xu t giµy dÐp, dÖt may... ®· ®îc c p C/O form A tr-íc ®©y (mÆc dï hµng hãa cha ®ñ tiªu chuÈn ®Ó hëng C/O form A). §Ó tr¸nhnh÷ng khiÕu n¹i g©y b t lîi cho c¬ quan c p C/O còng nh uy tÝn cña ViÖt nam trªntrêng quèc tÕ, c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam cÇn ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng quy ®ÞnhvÒ tiªu chuÈn xu t xø cho s¶n phÈm giµy dÐp cña m×nh khi xu t khÈu sang c¸c níccho hëng u ®·i ®Ó tõ ®ã t×m ra ph¬ng híng, biÖn ph¸p kh¾c phôc nh ®Çu t thªm
 14. 14. trang th iÕ tb Þ, m ë réng kh ¶ n ¨ng s ¶n xu t, t¨ng d Çn h µm lîng n éi ®Þa c ña s ¶nph Èm , ®Æc biÖt c ã th Ó th ay thÕ to µn b é c ¸c b é ph Ën tr íc ®©y vÉn ph ¶i nh Ëpkh Èu nh ®Õ giµy, g ãt giµy, d a s èng, v¶i gi¶ d a, s îi.. b »ng c ¸c s ¶n ph Èm m íi ®îc s ¶nxu të trong níc. C ã nh vËy th × s ¶n ph Èm m íi ®¹t ti ªu chu Èn xu tx ø fo rm A. ViÖcn µy s Ï ®em l¹i hai lîi Ých cho doanh nghiÖp:Mét lµ c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp khi xu t khÈu vÉn tiÕp tôc ®îc c pC/O form A.Hai lµ c¸c s¶n phÈm ®· xu t khÈu tríc ®©y (khi cha ®ñ tiªu chuÈn xu t xø C/Oform A nhng ®· ®îc c p C/O form A) nÕu bÞ khiÕu n¹i th× doanh nghiÖp cã thÓ b¶o®¶m r»ng c¸c s¶n phÈm s¶n xu t t¹i ph©n xëng cña doanh nghiÖp ®· ®¸p øng tiªuchuÈn xu t xø khi C¬ quan H¶i quan níc nhËp khÈu tiÕn hµnh kiÓm tra qui tr×nhs¶n xu t cña s¶n phÈm kh«ng g©y hËu qu¶ ph¸p lý nh níc cho hëng u ®·i sÏ c¾tgi¶m GSP dµnh cho s¶n phÈm ®ã hoÆc lµm ¶nh h ëng ®Õn u ®·i cña c¸c mÆt hµngkh¸c hoÆc bÞ C¬ quan H¶i quan níc nhËp khÈu truy thu thuÕ.VËy th× doanh nghiÖp ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó ®Çu t thªm trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn,më réng kh¶ n¨ng s¶n xu t, n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ.....v× v n ®Ò m u chètë ®©y lµ doanh nghiÖp thiÕu vèn. Thu hót vèn tõ c¸c nguån vèn nhµn rçi trongdoanh nghiÖp, ngoµi x· héi hay ®Õn ng©n hµng vay vèn, ®ã lµ c©u hái ®Æt racho doanh nghiÖp. NÕu vay vèn cña ng©n hµng th× ph¶i lµm thñ tôc thÕ ch p mµthñ tôc nµy l¹i kh«ng ®¬n gi¶n vµ sè tiÒn vay ®îc còng kh«ng ph¶i lµ lín. LµmthÕ nµo ®Ó thu hót vèn ®Çu t mµ kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn nguån tµi s¶n vµ tiÕntr×nh s¶n xu t kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cæ phÇn hãa còng lµ mét biÖn ph¸ph÷u Ých nhng tríc hÕt doanh nghiÖp ph¶i lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trongdoanh nghiÖp tin tëng vµo kh¶ n¨ng s¶n xu t kinh doanh vµ qu¶n lý cña doanhnghiÖp, t¹o ra sù trung thµnh, yªu mÕn, g¾n bã cña hä víi doanh nghiÖp, nh vËyuy tÝn cña Ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp (tr×nh ®é l·nh ®¹o qu¶n lý, tr×nh ®échuyªn m«n...) vµ cña c¸c c¸n bé chuyªn tr¸ch lµ nh©n tè cÇn thiÕt, quan träng®Ó hä göi g¾m sè vèn cña hä cho doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cÇn cã ph¬ng h-íng vµ c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c ®ã.C¸c biÖn ph¸p ®èi víi Tæ chøc cÊp C/O.§Ó gi¶i quyÕt c¸c vÇn ®Ò cßn víng m¾c trong kh©u kiÓm tra c p C/O, ®Æc biÖtlµ C/O form A vµ form D nh ®· tr×nh bµy ë trªn, C¬ quan c p C/O cÇn ph¶i cã®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch, c¸n bé kü thuËt cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm kiÓm tratÝnh x¸c thùc cña xu t xø hµng hãa. C¸c c¸n bé c p C/O kh«ng nh÷ng ph¶i n¾mv÷ng quy chÕ c p C/O ë ViÖt nam còng nh c¸c níc cho hëng u ®·i mµ cßn ph¶i cãnh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ nh÷ng mÆt hµng ®îc m« t¶ trong danh môc hµng hãaxu t khÈu vµ m· sè cña nh÷ng hµng ho¸ ®ã ®Ó ®èi chiÕu víi nh÷ng lêi khai trªnmÉu xin C/O.Ngoµi ra còng cÇn ph¶i ®i kiÓm tra thùc tÕ d©y chuyÒn s¶n xu t cña mét sè mÆthµng, kÕt hîp kiÓm tra thµnh phÇn nguyªn phô liÖu sö dông ®Ó s¶n xu t ra c¸cs¶n phÈm ®ã. ViÖc kiÓm tra cã thÓ tiÕn hµnh thêng kú, ®Þnh kú, ®ét xu t ®Ótr¸nh t×nh tr¹ng man tr¸ cña doanh nghiÖpViÖc tæ chøc c¸c líp häc ng¾n h¹n, dµi h¹n cho c¸c c¸n bé c p C/O t¹i c¬ quan c pC/O lµ r t cÇn thiÕt. Th«ng qua c¸c líp häc nµy, mét mÆt c¸c c¸n bé cã thÓ trao®æi c¸c kinh nghiÖm thùc tÕ còng nh nh÷ng khã kh¨n mµ m×nh gÆp khi c p C/O®Ó cïng nhau rót ra biÖn ph¸p h÷u Ých trong c«ng viÖc c p C/O cña m×nh,mÆt kh¸c c¸c c¸c bé phô tr¸ch còng sÏ phæ biÕn, híng dÉn kÞp thêi cho c¸c bé lµmchuyªn m«n c¸c quy ®Þnh míi cña chÕ ®é GSP cña tõng níc cho hëng nÕu cã sùthay ®æi trong chÝnh s¸ch GSP cña hä. §iÒu nµy r t cÇn thiÕt ®èi víi c¸c c¸n béë c¸c chi nh¸nh hoÆc c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña c¬ quan c p C/O ë c¸c tØnh, thµnhphè kh¸c.Ph¶i cã quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c C¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt nam ë níc ngoµicòng nh quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c C¬ quan liªn quan cña c¸c níc cho hëng u ®·i ®ÓcËp nhËt th«ng tin míi ®îc nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ th«ng b¸o l¹i cho c¸c doanh
 15. 15. nghiÖp t¹i ViÖt nam ®Ó thùc hiÖn th«ng qua c¸c líp båi dìng cho c¸c doanhnghiÖp.Thêng xuyªn ph¶i thèng kª sè l îng cÊpC/O ®Ó n¾m ®îc t×nh h×nh kinh doanh cñadoanh nghiÖp, kiÕnnghÞ lªn C¬ quan qu¶n lý cÊpC/O vÒ thùc tr¹ng hµng hãa xuÊtkhÈu ®· ®¸p øng ®îc tiªu chuÈn xuÊt xø cha, cßn thiÕunh÷ng tiªu chuÈn g×. Qua®ã cã thÓ kiÕnnghÞ lªn ChÝnh phñ ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî ®Çu t s¶nxuÊt cho doanh nghiÖp, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanhc¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chiÕnl îc, cã kim ng¹ch xuÊt khÈu chiÕm träng lín trong tûtæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ níc. Nh÷ng kiÕnnghÞ nµy lµ cÇu nèi gi÷a ChÝnhphñ vµ c¸c doanh nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vèn ®Çu t nh»m n©ng cao c¶ vÒsè l îng lÉn chÊt l îng cña s¶n phÈm.Khi cã khiÕun¹i cña C¬ quan H¶i quan níc nhËp khÈu vÒ bÊt kú mét lo¹i form nµo,c¬ quan cÊpC/O cÇn nhanh chãng tiÕnhµnh kiÓm tra vµ tr¶ lêi khiÕun¹i ngay ®Óx¸c ®Þnh tÝnh ch©n thùc, chÝnh x¸c cña C/O do m×nh cÊpvµ còng ®Ó gi¶i táamèi nghi ngê vÒ tÝnh xuÊt xø cña hµng hãa. Nh vËy C¬ quan H¶i quan níc nhËpkhÈu míi lµm thñ tôc th«ng quan nhanh chãng cho hµng hãa tr¸nh ph¶i nép nh÷ngtiÒn ph¹t kh«ng cÇn thiÕt nh tiÒn l u kho, b·i, tiÒn vËn chuyÓn, tiÒn gi¸m ®Þnhhµng....®ång thêi còng gi÷ ®îc uy tÝn vµ t¹o mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a c¬ quancÊpC/O vµ C¬ quan H¶i quan cña c¸c níc nhËp khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi chonh÷ng l« hµng sau.Thùc tÕ ë Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt nam ®· thµnh lËp “Ban KiÓmtra ho¹t ®éng cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø” vµo th¸ng 02/1998. Ban KiÓm tragåm 5 ngêi vµ cã nh÷ng nhiÖmvô sau:- TËp hîp th«ng tin ph¶n ¸nh vÒho¹t ®éng cÊpgiÊychøng nhËn xuÊt xø.- Rµ so¸t, kiÓm tra thùc tiÔn ho¹t ®éng cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø t¹i c¸c béphËn cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø vµ quy chÕcÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hiÖnhµnh.- B¸o c¸o, kiÕnnghÞ cho L·nh ®¹o Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt nam h- íng gi¶i quyÕt®èi víi nh÷ng vi ph¹mnghiªmträng.- §Ò xuÊt víi L·nh ®¹o Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt nam vÒ chÕ®é tr¸ch nhiÖm, quyÒnlîi vµ kû luËt cña c¸n bé, chuyªn viªn thùc hiÖn c«ng t¸c cÊpgiÊychøng nhËn xuÊt xø cña Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt nam.C¸cbiÖn ph¸p víi C¬ quan qu ¶ n lý cÊp C/O.C¬ quan qu¶n lý cÊpC/O ë ViÖt nam lµ Bé Th¬ng m¹i mµ cô thÓ lµ chia theo thÞtr êng do c¸c Vô qu¶n lý thÞ tr êng cã liªn quan qu¶n lý. Tuy nhiªn cho ®ÕnnayBé Th¬ng m¹i vÉn cha cã v¨n b¶n ph¸p lý riªng nµo quy ®Þnh cô thÓ vÒ nhiÖmvôvµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¬ quan qu¶n lý vµ cÊpC/O. Ho¹t ®éng qu¶n lý cña c¸cVô ®Òu mang tÝnh chÊt sù vô, viÖc ®Õn®©u gi¶i quyÕt ®Õn®ã. Qu¶n lý kh«ngtheo mét theo mét thÓ chÕ nhÊt qu¸n, ®©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©ng©y ra rÊt nhiÒuthiÕusãt trong qu¶n lý vµ cÊpC/O. V× vËy Bé Th¬ng m¹i cÇnsím ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p lý quy ®Þnh l¹i chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c Vôqu¶n lý thÞ tr êng trùc thuéc Bé ®ång thêi cã c¸c th«ng t híng dÉn cô thÓ vµnhanh chãng tíi c¸c Vô vµ c¸c C¬ quan h÷u quan tr¸nh hiÖn t îng “ thñ tôc hµnhchÝnh r êm rµ g©y mÊt nhiÒuthêi gian cho C¬ quan cÊpC/O vµ cho doanh nghiÖpxuÊt khÈu”. Mèi quan hÖ däc tõ Vô xuèng c¸c c¬ quan cÊpC/O ph¶i lµ mèi quanhÖ “mét - mét ” v× thùc chÊt ho¹t ®éng cÊpC/O lµ rÊt ®¬n gi¶n, gän nhÑ.QuanhÖ qu¶n lý nªn trùc tiÕpvµ gi¶i quyÕt nhanh chãng gióp doanh nghiÖp cã ®îc C/Otrong vßng 1ngµy nÕuhå s¬ ®Çy ®ñ kh«ng cã thiÕusãt hoÆc trong vßng 3 ngµynÕucÇn lµm râ tÝnh xuÊt xø cña hµng hãa.§Ó qu¶n lý ho¹t ®éng cÊpC/O cã hiÖu qu¶, c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm ph¶i th-êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh cÊpC/O, chØ ®¹o viÖc xin vµ cÊpC/O b»ng c¸c v¨nb¶n ph¸p luËt trong ®ã nªu râ, cô thÓ h×nh ph¹t víi tõng møc ®é vi ph¹mvÒ khaib¸o khi xin cÊpC/O cña doanh nghiÖp vµ møc ®é vi ph¹mquy ®Þnh vÒ cÊpC/O cña
 16. 16. c¸n bé, C¬ quan cÊpC/O. C¸c møc h×nh ph¹t ph¶i cã tÝnh kh¶ thi, tøc lµ kh«ng qu¸nhÑ®Ó doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan coi nhÑviÖc xin vµ cÊpC/O sai nhng còngkh«ng nªn qu¸ nÆng g©y mÊtc©n ®èi gi÷a ph¸p luËt vµ ho¹t ®éng xin, cÊpC/O.Ho¹t ®éng cÊp C/O ë c¸c chi nh¸nh cña Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖtnam, cã n¬i ®· cËp nhËt sè l îng cÊpC/O vµo m¸y tÝnh tõng giê, tõng ngµy nhngcòng cã n¬i chØ ghi trªn sæ s¸ch, viÖc cËp nhËt vµo m¸y tÝnh chËmch¹p vµ thiÕuchÝnh x¸c. HÖ thèng, ch¬ng tr×nh cËp nhËt sè liÖu cÊpC/O t¹i c¸c n¬i cÊp(c¸cchi nh¸nh) kh¸c nhau nªn khi n¬i nµy muèn lÊy th«ng tin cña n¬i kia ph¶i mÊt nhiÒuthêi gian, v× vËy qu¶n lý viÖc cÊpC/O rÊt khã cho Ban Ph¸p chÕ- Phßng Th¬ngm¹i vµ C«ng nghiÖp t¹i Hµ néi (trô së chÝnh). §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªnPhßng Th¬ng m¹i cÇn kiÕnnghÞ lªn ChÝnh phñ xin ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó x©y dùnghÖ thèng qu¶n lý d÷ liÖu, th«ng tin trªn m¸y tÝnh nèi m¹ng thèng nhÊt trªn toµnquèc v× hiÖn nay HÖ thèng nµy vÉn cha ®îc nèi m¹ng do vËy viÖc lÊy sè liÖu,th«ng tin cña c¸c Chi nh¸nh Phßng Th¬ng m¹i gÆp rÊt nhiÒukhã kh¨n, chñ yÕulÊytõ c¸c b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕtcña tõng Chi nh¸nh.Dùa trªn c¸c b¸o c¸o vµ c¸c kiÕnnghÞ vÒ t×nh h×nh xin, cÊpC/O cña c¸c c¬ quancÊp díi, ChÝnh phñ sÏ ban hµnh chÝnh s¸ch khuyÕnkhÝch ®Çu t ®èi víi doanhnghiÖp. ¦u tiªn cho nh÷ng dù ¸n ®Çu t sö dông nguyªn phô liÖu trong níc hoÆc ®-îc s¶n xuÊt khai th¸c tõ c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong níc ®Ó n©ng tû lÖ phÇntr¨m néi ®Þa cña s¶n phÈmb»ng c¸c chÝnh s¸ch thuÕ(cho hëng møc thuÕthÊp®èivíi thuÕ®¸nh vµo gi¸ trÞ gia c«ng tèi thiÓu, gi¸ trÞ gia c«ng; cho vay vèn ®Ómua s¾m thiÕt bÞ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm thay thÕhµng nhËp khÈu - ®îc gi¶mthuÕnhËp khÈu, miÔnthuÕgi¸ trÞ gia t¨ng... trong thêi gian ®Çu khi míi nhËp m¸ymãc thiÕt bÞ vÒ sau ®ã t¨ng dÇn ®Ó t¹o ®iÒukiÖn cho doanh nghiÖp thu ®ñ vènvµ lîi nhuËn ban ®Çu nh»mt¸i më réng s¶n xuÊt kinh doanh sau nµy; khuyÕnkhÝchc¸c h×nh thøc thuª mua thiÕt bÞ....). Nh vËy sÏ tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng c¸c doanhnghiÖp ph¶i xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈmcña m×nh díi d¹ng th«; khuyÕnkhÝch c¸c doanhnghiÖp trong vµ ngoµi níc tham gia vµo quy tr×nh chÕbiÕnnguyªn phô liÖu thµnhd¹ng tinh vµ cã thÓ sö dông trùc tiÕpvµo s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu ë c¸cdoanh nghiÖp s¶n xuÊt.T¨ng cêng c¸c mèi quan hÖ ngo¹i giao, kinh tÕ - chÝnh trÞ, v¨n hãa - x· héi gi÷aChÝnh phñ ViÖt nam vµ ChÝnh phñ c¸c níc cho hëng u ®·i nãi riªng vµ c¸c níc trªnthÕgiíi nãi chung. C¸c mèi quan hÖ bÒnchÆt ®ã mét mÆt sÏ gióp ViÖt nam n¾mb¾t ®îc c¸c th«ng tin chÝnh s¸ch thay ®æi thêng xuyªn cña chÕ®é GSP mÆtkh¸c sÏ ®a ViÖt nam vµo vÞ trÝ vµ lîi thÕth¬ng m¹i quèc tÕtèt h¬n trªn chÝnhtr êng thÕgiíi. Trªn c¬ së ®ã ChÝnh phñ sÏ ®Ò ra ®îc ®êng lèi ph¸t triÓn ®óng®¾n trong quan hÖ ®ã còng nh sÏ ban hµnh c¸c v¨n b¶n híng dÉn, söa ®æi kÞpthêi ®Ó hç trî c¸c c¬ quan qu¶n lý, c¬ quan cÊpC/O vµ c¸c doanh nghiÖp trongc«ng viÖc chuyªn m«n cña hä.HiÖn nay viÖc cÊpC/O form A l¹i do hai c¬ quan kh¸c nhau cïng cÊp®ã lµ Bé Th-¬ng m¹i vµ Phßng Th¬ng m¹i nªn sù chång chÐovµ thiÕusãt tÊt yÕusÏ x¶y ra, v×vËy viÖc sím thµnh lËp Ban qu¶n lý C/O form A riªng bªn c¹nh Bé Th¬ng m¹i, vÊn®Ò mµ tr íc ®©y ®· ®îc Bé Th¬ng m¹i ®Ò cËp ®Õn trong c«ng v¨n sè2340/TM/AM ngµy 2/8/1995 göi Tæng Côc H¶i quan vµ Phßng Th¬ng m¹i, lµmét vÊn®ÒrÊt cÊpb¸ch, cÇn ph¶i triÓn khai cµng símcµng tèt.2.3 Kết LuậnHÖ thèng u ®·i thuÕquan phæ cËp cña c¸c níc trªn thÕgiíi nãi chung vµ cña Liªnminh Ch©u ©u nãi riªng kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò míi mÎ ®èi víi c¸c doanh nghiÖpcña ViÖt nam nhng thùc tÕtõ tr íc ®Õnnay chÕ u ®·i nµy cha ®îc quan t©m vµ ®éhiÓu mét c¸ch tháa ®¸ng ®Ó sö dông chÝnh x¸c vµ tËn dông cã hiÖu qu¶ nhÊttrong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Thùc chÊt lµ doanh nghiÖp ph¶i dùatrªn nh÷ng quy ®Þnh, nguyªn t¾c, ®iÒukiÖn ®îc hëng cña HÖ thèng còng nh c¸cquy t¾c liªn quan ®ÕnGiÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O) ®Ó lµm thÕnµo cho c¸cmÆt hµng xuÊt khÈu cña m×nh ®îc hëng møc thuÕu ®·i thÊpnhÊt ®eml¹i lîi nhuËncao nhÊt cho doanh nghiÖp.
 17. 17. GSP lµ mét thuËn lîi cho hµng xuÊt khÈu cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nãi chungvµ cña ViÖt nam nãi riªng. N¾m v÷ng møc thuÕGSP vµ c¸c néi dung cô thÓ cñaHÖ thèng u ®·i nµy c¸c doanh nghiÖp sÏ x¸c ®Þnh ®îc ph¬ng híng s¶n xuÊt métmÆt hµng cô thÓ nµo ®ã ®Ó xuÊt khÈu vµo mét níc ph¸t triÓn nµo ®ã. H¬nn÷a, khi n¾mv÷ng møc thuÕGSPc¸c nhµ xuÊt khÈu cã thÓ th¬ng l îng b¸n hµng víigi¸ tèt h¬n.ý nghÜa cña GSPkh«ng ®îc lín nh khi míi ra ®êi song vÉn lµ mét u ®·i gióp t¨ngkh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr êng nhÊt lµ trong ®iÒukiÖn c¹nh tranh hiÖn nay ngµycµng gay g¾t. Tõ ®ã dÉn ®ÕnhiÖn t îng gian lËn vÒ xuÊt xø. Hµng cña níc kh«ng®îc hëng GSP khi xuÊt khÈu vµo níc dµnh GSP ®· man khai lµ hµng cã xuÊt xø tõníc ®îc hëng GSP. Trong thùc tÕ, xuÊt xø nhiÒumÆt hµng cña ViÖt nam bÞ l¹mdông víi môc ®Ých trªn.GiÊychøng nhËn xuÊt xø ë ViÖt nam ®ang ngµy cµng ®îc xin vµ cÊpnhiÒuh¬n choc¸c l« hµng xuÊt khÈu, nhng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, víng m¾c thËm chÝ c¶nh÷ng sai sãt mµ thùc tÕhoµn toµn cã thÓ tr¸nh ®îc. ViÖc khai th¸c vµ sö dônghiÖu qu¶ C/O cÊpcho hµng hãa ®Ó ®îc hëng u ®·i cßn lµ mét yÕutè cÇn thiÕttrong ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng vµ trong sù ph¸t triÓn nÒnkinh tÕViÖt namnãi chung. ViÖc nµy sÏ ®¹t ®îc nÕudoanh nghiÖp n¾m tèt c¸c quy t¾c liªn quan®ÕnC/O, cã ch¬ng tr×nh ®Çu t t¨ng tû lÖ thµnh phÇn néi ®Þa cña s¶n phÈm,nghiªn cøu sö dông tèi ®a nh÷ng u ®·i mµ c¸c níc nhËp khÈu dµnh cho cïng víi sùhç trî vÒ th«ng tin, t vÊngióp doanh nghiÖp sö dông hiÖu qu¶ C/O.Ngoµi ra, ®Ó b¶o vÖ quyÒnlîi cña m×nh, c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒntrong viÖcqu¶n lý vµ cÊpC/O cña ViÖt nam ph¶i ®a ra c¸c quy ®Þnh cô thÓ trong viÖcxin vµ cÊpC/O ®Ó c¸c nhµ xuÊt khÈu cña ViÖt nam tu©n thñ theo ®óng c¸c quy®Þnh ®· ®Ò ra vµ còng cÇn hîp t¸c tèt víi c¸c níc dµnh GSP®Ó chèng hiÖn t înggian lËn nh ®· tr×nh bµy ë c¸c phÇn trªn.Tãm l¹i viÖc ViÖt nam ®îc hëng chÕ®é u ®·i thuÕquan phæ cËp cña EU lµ métlîi thÕlín, gióp cho hµng hãa cña ViÖt nam cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr êngquèc tÕvµ gãp phÇn kh«ng nhá vµo qu¸ tr×nh héi nhËp vµo céng ®ång kinh tÕthÕgiíi.

×