การเตรี ยมตัวทีจะเข้ามหาวิทยาลัย     และเทคนิคดีๆ   ทีควรทําในห้องสอบ      ประสบการณ์ ตรงโดย พีๆนิสิตนักศึกษา...
พวกพีก็ได้แค่ช$ ีทางเหมือนกับนิ$วชี$ทีชี$ไปทีดวงจันทร์ให้คนเราเห็นว่าดวงจันทร์น$ นสวยงามแค่ไหนแต่นิ$วชี$ก็        ...
เรื องของสมองอาจจริ งทีว่าพันธุกรรมมีผลต่อระดับสมองแต่น$ นก็เป็ นเพียงแค่ส่วนหนึง                     ...
อยากจําแม่นต้องนอนบ้างในสมองเรามีอวัยวะทีทําหน้าทีบันทึกความทรงจําให้เรามันชือว่า ฮิปโปแคมปั ส หน้าตาคล้ายม้านํ$าตัวเล็ก ๆ...
อารมณ์ดีช่วยได้เรื องเรี ยนสมองส่ วนคุมอารมณ์ทีเรี ยกว่า “ลิมบิคซิ สเต็ม” ถ้าเราดูแลอารมณ์ดีเวลาเข้าเรี ยนก็จะรู ้เรื อง ภ...
สมองทํางานตลอดเวลาจิตใต้สานึกทํางานทั$งวันทั$งคืนนะถ้าจะทํางานก็ลองจัดสภาพแวดล้อม    ํให้สะอาดดูน่าทํางานจิตใต้สานึกจะไ...
ทักษะสมองทีต้องใช้ในรั$งโรงเรี ยนทักษะการอ่านเร็ วทักษะการจดโน้ตทีทรงพลังทักษะการจําแม่น จํานาน จําทุกอย่างทีสําคัญทักษะกา...
ทักษะการอ่านเร็ ว             ่เปิ ดหนังสื อดูสารบัญ ดูวาเขียนให้ใคร มีเรื องอะไรบ้างแล้วเปิ ดผ่านอย่าง   ...
ทักษะการจะโน้ตทีทรงพลังไมนด์แมป…แผนทีความคิด     มป…นําสิ งทีเรี ยนมาโน้ตย่อด้วยรู ปภาพและสี สันจะทําให้เรามีความสนใจแ...
ทักษะการจําแม่น จํานาน จําทุกอย่างทีสําคัญขั$นตอนและวิธีพ$นฐานเลย อ่านมาก ๆ กินอาหารทีจะเสริ มสร้างเส้นใย        ื...
ทักษะการฟังอย่างมีคุณภาพต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ครู ทุกคนทีสอนแล้วเราจะฟังเข้าใจรู ้เรื องสิ งทีทําได้คือเตรี ยมตัวเราให้ดี...
อิอิเล่านิดวางแผนชีวิตตั$งแต่เปิ ดเทอมเลยเข้าเรี ยนปุ๊ บวิชานี$ตองเกรด 4 ชัวร์                      ...
เตรี ยมพร้อมแบบนักเรี ยนมืออาชีพวันแรกเปิ ดเรี ยนตั$งเป้ าเลยวิชานี$เกรด 4 เมือตั$ งใจอย่างมุ่งมันย่อมทําได้เพราะเราก็จะตั...
เปิ ดผ่านตาทุกหน้าเลยเมือรู ้เค้าโครง-เนื$อหาวิชาแล้ว ถ้าวิชานั$นมีหนังสื อ เอามาเปิ ดจากสารบัญเปิ ด      โครง-ผ่าน ...
เขียนสองมือคือผูพชิต                 ้ ิหัดใช้ร่างกายทั$งสองซีก คอร์ปัส คัลโลซัม(ไม่รู้ถามกูเกิล)จะได้พฒน...
อยากเรี ยนเก่งอย่าลดความอ้วนแบบไม่ฉลาดไขมันทีเราลดความอ้วนออกไปนั$นเป็ นไขมันดี ๆ ทีไปเลี$ยงสมองนันเองถ้าอย่างของทอดความร้...
กินของโปรดก่อนเข้าเรี ยนแบบ HAPPY กินแล้วดีมีความสุ ขเรี ยนสนุกแน่ ๆ อย่าไปแอบกินมันในห้องแทนทีจะดีกลับระแวงไม่มีสมาธิซะอี...
่    เวลานักเรี ยนมืออาชีพอยูในห้องเรี ยนใช้ปากกาสายรุ ้งพกติดกระเป๋ าไว้เลย ถ้าครู ไม่ให้เขียนก็ไปเขียนใส่ สมุดเฉพาะข...
นังหน้าห้องป้ องกันหลับใน                               ็นังหลังห้องถ้าไม่คุยไม่เล่นเกมก็แอ...
เป็ นไปได้ใช้สมุดจดไม่มีเส้นบางครั$งสมุดจดมีเส้นก็เหมือนจํากัดความคิดคิดสร้าสรรค์วาดรู ปไม่ได้เลย ถ้าจําเป็ นต้องส่ งครู พ...
หลังเรี ยนเตรี ยมตัวสอบคิดว่าสิ งทีจะสอบเป็ นรหัสลับจากต่างดาวซิเราต้องมาถอดรหัสสิ งทีครูสอนว่ามันคืออะไรให้เป็ นภาษาแบบชา...
ฝึ ก ๆ ๆ หัด ๆ ๆ                             ่  ฝึ กท่องหนังสื อในทีอึกทึกเสี ยงดังเพือทีว่า...
ใช้เวลาซ่อนเร้นให้เป็ นประโยชน์เช่นบางคนอาบนํ$านานมาก กินข้าวช้าลองใช้เวลาช่วงนี$เอาเทปอัดเสี ยงครู มาเปิ ดฟังซิอาบไปฟังไป...
ท่องหนังสื ออีกมืออย่าลืมถือปากกา เพราะบางทีคงอยากจดแต่กว่าจะหาปากกาเจอก็ลืมซะงั$น (จําไว้เมือใดก็ตามทีจะนังลงท่องหนังสื อ...
ซิ ล ซิ ล ในห้องสอบลองไปดูหองทีจะต้องสอบก่อนเมือตารางสอบออก ไม่ใช่ให้ไปจด      ้โพยไว้ก่อนแค่ให้ไปดูกนตืนเต้น    ...
ั        สรวงสวรรค์กบข้อสอบถึงร้ายก็ยงรัก ตั$งใจทําไม่บ่นคิดจินตนาการถึงสิ งทีอ่านมาทํามา      ัไปไหนเราไปด้ว...
หลังสอบเสร็ จอย่าเพิงรี บโยนหนังสื อเรี ยนทิ$ง มันอาจมีประโยชน์มากมายกับเราทีหลังนะดูแลและเก็บเขาไว้อย่าเอาไปชังกิโลขายหรื...
ทั$งหมดนี$เป็ นเพียงเทคนิคบางส่ วนบางคนอาจนําไปใช้                     ่ได้ทุกวิธีบางคนอาจใช้ได้บางวิ...
จําระเบียบการเข้ าห้ องสอบให้ ดี     ไปผิดสนามสอบ ไม่ มีสทธิสอบ                 ิ     ไม่ มีเลขที...
ชีวตในรั"วมหาวิทยาลัย  ิ  เข้ าไปเดียวก็รู้ เอง       0
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

การเตรียมตัวเข้ามหาลัย

8,456
-1

Published on

การเตียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย และเทคนิคดี ๆ ที่ควรทำในห้องสอง

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
8,456
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเตรียมตัวเข้ามหาลัย

 1. 1. การเตรี ยมตัวทีจะเข้ามหาวิทยาลัย และเทคนิคดีๆ ทีควรทําในห้องสอบ ประสบการณ์ ตรงโดย พีๆนิสิตนักศึกษา ทีมงานโครงการค่ าย gotogoal
 2. 2. พวกพีก็ได้แค่ช$ ีทางเหมือนกับนิ$วชี$ทีชี$ไปทีดวงจันทร์ให้คนเราเห็นว่าดวงจันทร์น$ นสวยงามแค่ไหนแต่นิ$วชี$ก็ ัมิใช่ดวงจันทร์ เทคนิคทีจะบอกต่ อไปนีใช้ มาแล้ วจริง " อยู่ทตัวผู้นําไปใช้ ว่าได้ ผลแค่ ไหน ี ลองอ่ านแล้ วอ่ านให้ จบพอจบก็พร้ อมทีจะ ขยัน มุ่งมัน ตั"งเป้ า และไปสอบให้ ตดิ
 3. 3. เรื องของสมองอาจจริ งทีว่าพันธุกรรมมีผลต่อระดับสมองแต่น$ นก็เป็ นเพียงแค่ส่วนหนึง ังานวิจยยืนยันมาแล้วว่าการฝึ กฝนและการเรี ยนรู ้อย่างสมําเสมอสามารถ ัทําให้สมองของเรามีประสิ ทธิภาพดีข$ ึนได้อย่างมากต่อจากนี$พีจะแนะนําวิธีทีน้องใช้ได้จริ ง ๆ ประมาณ 50-55 วิธี ก็ 50-เหมือนกับน้องได้อ่านหนังสื อเล่มหนึ งนันแหละครับพีอยากให้พยายามอ่านให้จบและลองนําวิธีไปใช้นะครับ ขอร้องนะเพือพวกคุณทั$งนั$นอ้างอิงจากหนังสื อ อัจฉริ ยะ…เรี ยนสนุก ของคุณวนิษา เรซ ะ…
 4. 4. อยากจําแม่นต้องนอนบ้างในสมองเรามีอวัยวะทีทําหน้าทีบันทึกความทรงจําให้เรามันชือว่า ฮิปโปแคมปั ส หน้าตาคล้ายม้านํ$าตัวเล็ก ๆ ทําหน้าทีถ่ายโอนข้อมูลทีเราเรี ยนรู ้ในระหว่างวันเข้าสู่ความทรงจําระยะยาวแต่มนทํางานเฉพาะตอนเรา ัหลับเท่านั$นนะหากนอนน้อยเราก็จะจําเรื องทีเรี ยนได้แค่ประมาณ ่สัปดาห์หนึงเท่านั$นแล้วก็คอยๆลืม
 5. 5. อารมณ์ดีช่วยได้เรื องเรี ยนสมองส่ วนคุมอารมณ์ทีเรี ยกว่า “ลิมบิคซิ สเต็ม” ถ้าเราดูแลอารมณ์ดีเวลาเข้าเรี ยนก็จะรู ้เรื อง ภาวะทีดีทีสุ ดคืออารมณ์สงบแต่ตืนตัวพูดง่าย ๆ สงบไปก็ง่วง ตืนตัวไปในก็วนวายจนอ่านและเรี ยนไม่รู้เรื องสมองไม่รับ ุ่ ่ข้อมูล ดังนั$น หากจะท่องหนังสื อแล้วรู ้สึกใจไม่สงบ วุนวาย ให้ลองไปเดินเล่นหรื อให้อาหารปลาหรื อทําสมาธิ แต่ถาง่วงเกินไปก็ออกไปวิง ้เหยาะ ๆ หรื อหาอะไรอร่ อยเบา ๆ กิน หรื อดืมนํ$าแก้วโตแล้วมองดูใบไม้ในสวนมีอีกสารพัดแต่หวใจหลักคือใจเราต้องสงบและสมองต้องตืนตัว หััไปพร้อม ๆ กัน
 6. 6. สมองทํางานตลอดเวลาจิตใต้สานึกทํางานทั$งวันทั$งคืนนะถ้าจะทํางานก็ลองจัดสภาพแวดล้อม ํให้สะอาดดูน่าทํางานจิตใต้สานึกจะได้พร้อมบันทึกข้อมูล ํ สมองต้องการออกซิ เจนหนึงในวิธีป้อนพลังให้สมองคือการฝึ กท่ายืนท่านังถ้าหลังงอก็รีบเปลียนซะอีกอย่างถ้านังทํางานไปสักพักก็ลุกไปเดินเปลียนท่าทางบ้างเพราะเมือเราลุกปอดก็จะจุออกซิเจนเพิมได้หายใจเข้าออกดีดีนาออกซิเจนไปเลี$ยง ํสมองบ้าง
 7. 7. ทักษะสมองทีต้องใช้ในรั$งโรงเรี ยนทักษะการอ่านเร็ วทักษะการจดโน้ตทีทรงพลังทักษะการจําแม่น จํานาน จําทุกอย่างทีสําคัญทักษะการฟังอย่างมีคุณภาพ
 8. 8. ทักษะการอ่านเร็ ว ่เปิ ดหนังสื อดูสารบัญ ดูวาเขียนให้ใคร มีเรื องอะไรบ้างแล้วเปิ ดผ่านอย่าง ่เร็ ว ๆ หน้าละวิดูวาเนื$อหามากน้อยเพียงใดเทคินคการมองผ่านหนึงวิคือจินตนาการเห็นตัว X ใหญ่ ๆ อยูตรงกลาง ่หน้าหนังสื อ แล้วเปิ ดหน้าหนังสื อผ่านไปแบบเร็ ว ๆ แล้วข้อมูลต่าง ๆ จะ ่เข้าไปอยูในระบบจิตใต้สานึกของเรา ํจากนั$นอย่าเพิงอ่านเปิ ดอ่านหัวข้อใหญ่ ๆ ว่าอันไหนไม่รู้จริ ง ๆ แล้วจะเกิดคําถามว่าทําไมเราต้องรู ้นีแหละเราถึงเริ มเปิ ดอ่าน
 9. 9. ทักษะการจะโน้ตทีทรงพลังไมนด์แมป…แผนทีความคิด มป…นําสิ งทีเรี ยนมาโน้ตย่อด้วยรู ปภาพและสี สันจะทําให้เรามีความสนใจและอยากทีจะอ่าน เราต้องเขียนจากหัวข้อใหญ่ ๆ ก่อนกระจายย่อยไปเรื อย ๆ แตกกระจายคล้ายการทํางานของเซลล์สมองตามธรรมชาติไมนด์แมปจะช่วยให้เราฝึ กคิดเป็ นรู ปภาพ เป็ นสี ซึงตรงเผงกับลักษณะการจําตามธรรมชาติของสมอง
 10. 10. ทักษะการจําแม่น จํานาน จําทุกอย่างทีสําคัญขั$นตอนและวิธีพ$นฐานเลย อ่านมาก ๆ กินอาหารทีจะเสริ มสร้างเส้นใย ืไมอิลินพวกไขมันดีๆวิตามินนํ$ามันตับปลาปลาทะเลนํ$าลึกหาจุดทีชอบในวิธีทีเกลียดให้ได้แล้วตั$งใจฟังเสร็ จแล้วค่อยไปอ่านเสริ มสัก 5-10 ครั$งซํ$า ๆ
 11. 11. ทักษะการฟังอย่างมีคุณภาพต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ครู ทุกคนทีสอนแล้วเราจะฟังเข้าใจรู ้เรื องสิ งทีทําได้คือเตรี ยมตัวเราให้ดีอ่านก่อนบ้างอะไรบ้างจําไว้เสมอว่าในสนามรบไม่มีใครส่ งทหารฝึ กหัดเข้าไปสู ้ ดังนั$น ยามศึกเรารบ ยามสงบเราฝึ กฝน ห้องเรี ยนเป็ นสนามรบทีสําคัญทีต้องจับอาวุธอย่างมันคงเสมอลองนังนับลมหายใจเข้าออก ทุกเช้า เย็น สักวันละ 12 นาทีดูสก 3 ัเดือนคุณจะเห็นความแตกต่างของการเรี ยน(ห้ามคอดเรื องอืนนับแต่ลม น(หายใจนะ)หายใจนะ)
 12. 12. อิอิเล่านิดวางแผนชีวิตตั$งแต่เปิ ดเทอมเลยเข้าเรี ยนปุ๊ บวิชานี$ตองเกรด 4 ชัวร์ ้ผูกมิตรกับหนังสื อเรี ยน(เราเป็ นเพือนกันนะ) น( นะ)ไปเรี ยนเทคนิคการอ่านเร็ วมาอ่านช้าหนังสื ออาจกลายเป็ นยานอนหลับอย่างดีเลยนะ ้ ั ็ัรู ้วิธีจดโน้ตทีทรงพลังให้ดีใช้บาง อะไรบ้างไม่มีตงค์ซ$ือก็เอาสักสามสี กยงดีหัวข้อสี เนื$อหาสี รายละเอียดย่อยสี ก็ได้แล้วถ้ากลัวครู วิงเข้าหาบ่อย ๆ ไม่ใช่ชนนะ ไปคุยไปหาบ้างเอาเวลาคุยโทรศัพท์มานังติวกันดีกว่ามั$ย เมล์กเ็ ช็คสัปดาห์ละครั$งพอโทรทัศน์เอาไว้ดูข่าวพอเดีAยวไปดูหนังตบจูบมาหมดอารมณ์อ่านพอดี
 13. 13. เตรี ยมพร้อมแบบนักเรี ยนมืออาชีพวันแรกเปิ ดเรี ยนตั$งเป้ าเลยวิชานี$เกรด 4 เมือตั$ งใจอย่างมุ่งมันย่อมทําได้เพราะเราก็จะตั$งใจไปด้วยแต่ถาเราสนิทกับครู ผสอนเราจะเกรงใจไม่กล้า ้ ู้คุยและตั$งใจเรี ยนมากลองดูนะตีซ$ ีครู เลยศึกษาคําอธิบายรายวิชาทีคาบแรกครู ชอบเอามาให้จดหรื อเอามาแจก รู ้ ่เขารู ้เรารบร้อยครั$งชนะร้อยครั$งรู ้ไว้วาจะเรี ยนอะไรบ้างจะได้เตรี ยมพร้อมสร้างปฏิทินการเรี ยนส่ วนตัวปฏิทินนี$คุมชะตะเราถ้าไม่ทา ํตามชีวิตดับ ตั$งเองเลย วันส่ งงาน อ่านหนังสื อเทียวดูหนังจัดให้เหมาะสม
 14. 14. เปิ ดผ่านตาทุกหน้าเลยเมือรู ้เค้าโครง-เนื$อหาวิชาแล้ว ถ้าวิชานั$นมีหนังสื อ เอามาเปิ ดจากสารบัญเปิ ด โครง-ผ่าน ๆ นะไม่ได้ให้อ่าน ตายพอดีอ่านหมดตั$งแต่วนแรกแค่เปิ ดผ่านครบทุก ัหน้าสักรอบหนึง ดูหวข้อ ดูรูป ดูตาราง หรื อกราฟทีมีในหนังสื อพอ นีแหละ ัพื$นฐานการอ่านเร็ วอีกข้อเข้าเรี ยนก่อนเวลา 5 นาที แต่คงยากวิชาทีแล้วก็ปล่อยช้าแล้วยังอุตส่ าห์ปวดฉี หิ วนํ$าอีกพยายามนะ นํ$าก็พกไปซิ ส่ วนเข้าห้องนํ$าไม่ปวดมากไปเรี ยนก่อนหาปากกาคู่ใจ พกเสมอติดตัวขี$เยียวก็เอาไปไม่ใช่ให้ไปเขียนประตูหองนํ$านะ้เผือมีอะไรหิ วได้หรื อถึงเวลารี บอยากจดจะได้ไม่ตองเสี ยเวลาหาและไอ้ ้ปากกาแท่งนี$แหละช่วยได้ดีเมือเราสอบเพราะมันจดมาเยอะน่าจะจําอะไรได้บ้างนะ 555
 15. 15. เขียนสองมือคือผูพชิต ้ ิหัดใช้ร่างกายทั$งสองซีก คอร์ปัส คัลโลซัม(ไม่รู้ถามกูเกิล)จะได้พฒนา ัสมองจะได้สงงานเร็ วเมือทํางานไม่ถนัด ัลับเฉพาะน้องผูหญิง(ผูชายอ่านกระเทยนะยะ) ถ้าปวดท้องทุกเดือน ้ ้ นกระเทยนะยะ)รุ นแรงจนต้องขาดเรี ยนบ่อย ๆ ถ้าเรี ยนโยคะได้ลองเรี นยดูซิ แต่ถาอยาก ้หายปวดท้องถาวร กินวิตามินซึงเป็ นนํ$ามันจากดอกพริ มโรสผูเ้ ชียวชาญบอกว่ากินแล้วผิวจะอุมนํ$า สวยเต่งตึง วันละเม็ดพอ ้กินวิตามินรวมเป็ นประจํา แต่ถากินอาหารครบห้าหมู่ได้กจะดี ้ ็
 16. 16. อยากเรี ยนเก่งอย่าลดความอ้วนแบบไม่ฉลาดไขมันทีเราลดความอ้วนออกไปนั$นเป็ นไขมันดี ๆ ทีไปเลี$ยงสมองนันเองถ้าอย่างของทอดความร้อนสู งลดไปถอะ หนังไก่หมูสามชั$น แต่อย่างปลาไขมันสู ง ถัวงา ข้าวไม่ขดสี อย่าไปงดหรื อลดเลยของดีดีท$ งนั$น นะ ั ันะนะเปลียนนํ$าโปรดเป็ นนํ$าเปล่า สําหรับนํ$าอัดลมกาแฟบอกเลยว่าไม่ควรดืมถ้าลงแดงแบบว่าอยากกินมากนํ$าอัดลมดืมนํ$าเปล่าตามไปซะมาก ๆโดยเฉพาะกาแฟหนึงแก้งต้องดืมนํ$าเปล่าตามสักสองแก้วนะจะดี
 17. 17. กินของโปรดก่อนเข้าเรี ยนแบบ HAPPY กินแล้วดีมีความสุ ขเรี ยนสนุกแน่ ๆ อย่าไปแอบกินมันในห้องแทนทีจะดีกลับระแวงไม่มีสมาธิซะอีกนีนํ$าใจไทยชนะใจคนทัวโลกแค่นงหน้าตั$งใจเรี ยนอย่างน้อย ๆ เหลืออีก ั ่คะแนนจะขยับเกรดครู เค้าก็ให้อยูแล้วจัดห้องหับอ่านหนังสื อไอ้พวกมีตะเกียงอโรมาโทรบี$อย่าเลยชวนง่วงอย่างยิง ็จัดให้เปิ ดหน้าต่างอาการถ่ายเท แอร์กอย่าเลยหลับคาโต๊ะสมองขาดนํ$าซะอีก ็ร้อนเกินก็เหงืออกตายซะมั$ง จัดทีโล่งแสงดีกพออาการถ่ายเทสะดวก แต่ที ็จริ งนะหนังสื อไม่ตองมานังอ่านเป็ นเรื องเป็ นราวอะไรอย่างนี$กได้อยู ้ ้ตรงไหนอยากนั$งอ่านก็เปิ ดอ่านพลิกผ่านให้เข้าตาอยูเ่ รื อย ๆ ก็ได้ประโยชน์ดีกว่ามาอ่านแล้วหลับ หรื อดีกว่าไม่ทาอะไรเลย ว่าไหมละ ํเออเวลาอ่านนะเตรี ยมนํ$าไว้ใกล้ ๆ ก็ดี จิบทีละนิดทีละหน่อย
 18. 18. ่ เวลานักเรี ยนมืออาชีพอยูในห้องเรี ยนใช้ปากกาสายรุ ้งพกติดกระเป๋ าไว้เลย ถ้าครู ไม่ให้เขียนก็ไปเขียนใส่ สมุดเฉพาะของเราคนเดียวก็ได้ อ่านเองเลยรู ้ใจครู ไม่ใช่ประจบนะแต่รู้ใจว่าครู ชอบอะไรแบบไหน คอยไปรับท่านอะไรอย่างงี$ หรื อครู ชอบคนเขียนรายงานละเอียดก็ทาให้ดี ํเป็ นไปได้ทีอัดเสี ยงวางไว้หน้าครู จะดีมาก ไม่ใช่เอาไว้มานังฟังตลก ๆนะ หรื อไม่ใช่เอาไปวางกันครู ดุ เพราะครู ตองพูดแต่อะไรดีดี อัดเอาสิ งที ้เรี ยนมาไว้ฟังแถมประโยชน์สองชั$นคือครู จะเห็นว่าเราตั$งใจมากถ้าสอบ ็ไม่ดีกคงต้องถามและช่วยแน่ ๆ
 19. 19. นังหน้าห้องป้ องกันหลับใน ็นังหลังห้องถ้าไม่คุยไม่เล่นเกมก็แอบหลับแน่ ๆ ส่ วนใหญ่ครู กอคติกบ ั ่เด็กหลังห้องอยูแล้วด้วยในหลาย ๆ วิชา แย่งกันนังหน้าได้จะดีไม่ใช่พอมาก็แย่งกันนังหลังให้เต็มก่อนหาวไม่เสี ยหายไม่ได้ผดกฎหมายนะจร้าสมองเรานะต้องการออกซิเจน ิมากการหาวก็เป็ นวิธีหนึงทีสามารถเรี ยกออกซิเจนเข้าสู่สมอง จัดโต๊ะ(เล็กเซอร์)ให้น่าเรี ยนเวลาเรี ยนโต๊ะเป็ นของเรา ฮา ๆๆ จัดปากกาบางลบดินสอไว้บนโต๊ะให้เป้ นระเบียบพร้อมใช้ วิชาไหนมันยากโคตรก็ปิดโทรศัพท์ไปเลยยิงดี
 20. 20. เป็ นไปได้ใช้สมุดจดไม่มีเส้นบางครั$งสมุดจดมีเส้นก็เหมือนจํากัดความคิดคิดสร้าสรรค์วาดรู ปไม่ได้เลย ถ้าจําเป็ นต้องส่ งครู พกไปอีกเล่มซิเอาไว้ละเลงตามชอบใจเลย
 21. 21. หลังเรี ยนเตรี ยมตัวสอบคิดว่าสิ งทีจะสอบเป็ นรหัสลับจากต่างดาวซิเราต้องมาถอดรหัสสิ งทีครูสอนว่ามันคืออะไรให้เป็ นภาษาแบบชาวโลกอย่างเราเองคนเดียวจะเข้าใจ(ถอดความจดเป็ นภาษาเรา) ใจ( ภาษาเรา)ทบทวน ทบทวน ทบทวน แต่สิงทีดีทีสุ ดคือการย้อนกลับมาอ่านทวนข้อมูลเป็ นประจําเสมอ สามวันก่อนสอบนอนไปเลยอย่าไปอ่านเพราะอ่านมาเต็มทีแล้วให้สมองจัดระบบไปนังฟังเสี ยงทีอัดมาบนรถฟังไปฟังไป
 22. 22. ฝึ ก ๆ ๆ หัด ๆ ๆ ่ ฝึ กท่องหนังสื อในทีอึกทึกเสี ยงดังเพือทีว่าเมือไปอยูทีไหนก็สามรถสร้างโลกแห่ ง การอ่านของเราขึ$นมาได้เลยแม้ในโรงอาหารขณะนังรอเพือน ใครจะว่าบ้าอ่านก็ ช่างเราเก่ง 555 ั เรี ยนแบบวิงแข่งร้อยเมตร เด็กไทยใช้กนเยอะเลยเรี ยนไม่รู้จกเหน็ดเหนือยไม่พก รู ้ ั ั ไว้นะผิดปกติสมองคน ถึงทําให้เก่งมากแต่เหนือยมาเหมือนกัน บางคนเอาแต่เรี ยน สังคมหายเลยก็มี สมองของเราทํางานได้ในช่วงระยะเวลาสั$น ๆ ต้องพักเครื อง ให้สนิทแล้วจึงสตาร์ ทเครื องให้ทางานอีกครั$ง ช่วงสั$น ๆ นั$นประมาณห้าสิ บถึงเก้า ํ สิ บนาทีถ้าหมดเวลาควรพัก 20-40 แล้วค่อยมาทําใหม่หรื อค่อยกลับมาอ่านหนังสื อใหม่ 20-
 23. 23. ใช้เวลาซ่อนเร้นให้เป็ นประโยชน์เช่นบางคนอาบนํ$านานมาก กินข้าวช้าลองใช้เวลาช่วงนี$เอาเทปอัดเสี ยงครู มาเปิ ดฟังซิอาบไปฟังไป กินไปฟังไปก็ดีนะใช้เวลาเป็ นประโยชน์โน้ตกาวแถบจิAวโน้ตย่อนอกเล่มเอาไว้บนทึกข้อมูลในหนังสื อเล่มโตทีต้อง ัเปิ ดนานไม่อยากดูสารบัญ ใช้เลยดูง่ายได้ผลถ้าเป็ นวิชายาก ๆ ทีต้องจําศัพท์ลองใช้โน้ตย่อกระดาษแข็งนะ ด้านหน้าเขียนศัพท์ดานหลังเขียนคําแปล อ่านมันทุกวันสักเดือนละ 1000 คําแต่ตองพก ้ ้ไปทุกทีนะเพือมีเวลาพกออกมาอ่านก่อนสอบสักเดือนได้ผล ่ถ้าจําไม่เก่งลองมาจําเป็ นภาพดูซิโอ๊ยสบายมากพอนึกภาพออกก็รู้วามันคืออะไรมาได้ไงแล้ว แต่จาภาพได้ตองรู ้เนื$อหาในภาพด้วยนะ ํ ้
 24. 24. ท่องหนังสื ออีกมืออย่าลืมถือปากกา เพราะบางทีคงอยากจดแต่กว่าจะหาปากกาเจอก็ลืมซะงั$น (จําไว้เมือใดก็ตามทีจะนังลงท่องหนังสื อเราจะมีสมุดหรื อกระดาษว่างไว้จดโน้ตย่อตรงหน้าและปากกาคู่ใจในมือ)ท่องให้ดีมีความสุ ข ก็ท่องไปจดไป ท่องไปหลับตาจินตนาการไป(ไม่ใช่ ตนาการไป( นะ) ตะโกนไป( ่หลับนะ) ท่องไปเดินตะโกนไป(อยูในทีส่ วนตัวคนเดียวก็จะดีกว่านะ) ท่อง นะ)ในทีทีเรามีความสุ ข ท่องกับเพือน ท่องในทีหลับไม่ได้ (แล้วแต่คนแหละ) นแหละ)ท่องไปกินไป(เฉพาะบางคนทีคิดว่ากินแล้วไม่หลับไม่อวน) ไป( ้ น)ติวให้เพือนแล้วเราสมองดี เพราะยิงติวเหมือนยิงได้ทบทวนใช่ไหมละแถมยังได้ช่วยเพือนจนเป็ นทีรักอีกด้วยนะ ่ดุโหงวเฮ้งอาจารย์ เวลาเรี ยนดูนิสยอาจารย์ซิวาท่านเป้ นคนอย่างไงชอบ ั ่อะไรยุงยากซับซ้อนหื อเปล่าแล้วมาอ่านหนังสื อคิดว่าเราเป็ นครู ซิ ถ้าเรานิสยแบบนั$นจะออกข้อสอบอย่างไง ั
 25. 25. ซิ ล ซิ ล ในห้องสอบลองไปดูหองทีจะต้องสอบก่อนเมือตารางสอบออก ไม่ใช่ให้ไปจด ้โพยไว้ก่อนแค่ให้ไปดูกนตืนเต้น ัลองไปถึงห้องสอบก่อนสักชัวโมงซิเพือมีการเปลียนแปลงกะทันหันหรื อกันรถติด กันคนมาซ่อมถนน รางรถไฟพัง อะไรอย่างนี$เป็ นต้นแต่งชุดทีคิดว่าดีทีสุ ดไม่มีกลินไม่สกปรกไม่ขาด ชุดทีคิดว่าใส่ แล้วดูดีมีความสุ ขนั$นแหละจะได้ไม่ระแวงและยังมันใจในการทําข้อสอบด้วยสมาธิ สกหน่อยก่อนเข้าห้องสอบ เข้าปุ๊ บอย่าเปิ ดจําอะไรจดลงกระดาษ ัให้หมดเปิ ดแล้วเดีAยวอึลลืมหมด
 26. 26. ั สรวงสวรรค์กบข้อสอบถึงร้ายก็ยงรัก ตั$งใจทําไม่บ่นคิดจินตนาการถึงสิ งทีอ่านมาทํามา ัไปไหนเราไปด้วยกัน ก่อนสอบเราเอาหนังสื อเรื องนี$ไปไหนมาไหนด้วย ่นีต้องอยูในหัวนีแหละออกมาเร็ วสมองงงงงเอยอ่านแล้วบันทึกข้อมูลไว้ตลอดนีหว่าต้องจําได้แหละ นึกซินึก
 27. 27. หลังสอบเสร็ จอย่าเพิงรี บโยนหนังสื อเรี ยนทิ$ง มันอาจมีประโยชน์มากมายกับเราทีหลังนะดูแลและเก็บเขาไว้อย่าเอาไปชังกิโลขายหรื อเอาไปรองกล้วยแขกให้รางวัลกับตัวเองเราเคยอยากได้อยากทําอะไรถ้าช่วงนั$นทําไม่ได้เพราะติดสอบ หลังสอบทําเลย นอนทั$งวันก็ไม่มีใครว่าแล้วรี บให้รางวัลกับครอบครัวด้วยการให้เวลา เพราะช่วงสอบเราให้เวลากับ ่หนังสื อกับเพือนคนทีห่ วงและกังวลกับเราจริ ง ๆ อยูทีบ้านนะ ให้เวลานังกินข้าวด้วยกัน ดูโทรทัศน์ดวยกันแล้ว จะสบายใจไปอีกแบบ ้
 28. 28. ทั$งหมดนี$เป็ นเพียงเทคนิคบางส่ วนบางคนอาจนําไปใช้ ่ได้ทุกวิธีบางคนอาจใช้ได้บางวิธีแต่ทุกวิธียอยมีประโยชน์ใน ั ความเป็ นวิธีทีช่วยเราลองนําไปประยุกต์ใช้กบตัวนะ ทั$งหมดนีจากหนังสื อ อัฉริ ยะ…เรี ยนสนุก ของคุณ ะ… หนูดี วนิษา เรช
 29. 29. จําระเบียบการเข้ าห้ องสอบให้ ดี ไปผิดสนามสอบ ไม่ มีสทธิสอบ ิ ไม่ มีเลขทีนังสอบ ไม่ มีสิทธิสอบ ไปสายเกิน 30 นาที ไม่ มีสิทธิสอบ ห้ ามนําเครื องมือสือสารเข้ าห้ องสอบ ให้ นังสอบจนหมดเวลาใส่ นาฬิกาดูเวลาได้ แต่ ต้องไม่ ใช่ นาฬิกามือถือ
 30. 30. ชีวตในรั"วมหาวิทยาลัย ิ เข้ าไปเดียวก็รู้ เอง 0
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×