Reglement verkiezing beste bibliotheek

708 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
708
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
67
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reglement verkiezing beste bibliotheek

  1. 1. Reglement verkiezing Beste BibliotheekSinds 2009 organiseert het vakblad Bibliotheekblad de verkiezing van de BesteBibliotheek van Nederland. In 2012 is daar de verkiezing van de BesteBibliotheek van Vlaanderen en Brussel bijgekomen. In beide gevallen gaat hetom een vergelijkende beoordeling van twaalf openbare bibliotheken, waarvande winnaar zich een jaar lang mag tooien met de titel Beste Bibliotheek vanNederland c.q. Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel. De eersteNederlandse winnaar was DOK Delft (2009). Daarna volgden De NieuweBibliotheek in Almere en de OB Wassenaar (ex aequo in 2010). De rij wordtvooralsnog gesloten door regerend titelhouder OB Hengelo (2011).DoelstellingMet de verkiezing van de Beste Bibliotheek beoogt Bibliotheekblad richtingpubliek, pers en politiek te onderstrepen dat Nederland en België beschikkenover hoogwaardige en maatschappelijk waardevolle openbare bibliotheken diehet verdienen om ze te koesteren. Zeker in een tijd dat de bibliotheeksectorvaak negatief in het nieuws komt - denk aan overheidsbezuinigingen en vragenover de toekomstbestendigheid van de openbare bibliotheek vanwege digitaleontwikkelingen - is het goed de onmisbare functie van de bibliotheek met hetoog op onafhankelijke informatieverstrekking, leesbevordering, cultureleparticipatie en sociale cohesie op een positieve manier voor het voetlicht tebrengen. Een tot de verbeelding sprekende wedstrijd tussen twaalf kanjers uitde bibliotheeksector vormt daarvoor een geschikt en geëigend instrument.NominatieOm tot een deelnemersveld van twaalf kandidaten te komen, kunnen lezersvan Bibliotheekblad en de bezoekers van de website Bibliotheekblad.nlbeargumenteerd gedurende een periode van circa een maand een openbarebibliotheek naar keuze voordragen. Dat kan de instelling zijn waarin menwerkzaam is, een andere bibliotheek of een vestiging die men alsbezoeker/consument waardeert. Het gaat daarbij om één specifieke, fysiekebibliotheekvestiging (centrale of filiaal) en niet om een gehele organisatie(bestaande uit meerdere vestigingen). Bibliobussen, onbemande bibliothekenen dergelijke zijn uitgesloten van deelname aan de Beste Bibliotheek-verkiezing, aangezien deze in aanmerking komen om beoordeeld te wordenbinnen het raamwerk van een van de aanvullende afzonderlijkeverkiezingscategorieën (zie verderop).Longlist
  2. 2. Alle genomineerde bibliotheekvestigingen die passen binnen bovengenoemdecriteria worden opgenomen in de longlist. Uit deze lijst stelt eenselectiecommissie bestaande uit de hoofdredacteur van Bibliotheekblad, eenjurylid (de directeur van de winnende bibliotheek in het jaar ervoor) en(minimaal) twee Mystery Guests de shortlist samen. Bij de bepaling van deshortlist geeft het aantal uitgebrachte stemmen niet de doorslag. Deselectiecommissie baseert haar keuze op de ingebrachte argumenten van destemmers, haar eigen kennis en inzicht van de genomineerden en laat zich invoorkomende gevallen nader informeren door ter zake deskundige collegasvan binnen en eventueel buiten de branche. Indien er voor een provincie geennominatie is binnengekomen, behoudt de selectiecommissie zich het rechtvoor zelf met een voordracht te komen. Wanneer binnen de selectiecommissiede stemmen staken, wordt er geloot. Bibliotheken die het jaar ervoor aan deeindronde (de shortlist) hebben deelgenomen, zijn het jaar daaropvolgenduitgesloten van deelname. Dat geldt dus ook voor de winnende bibliotheek.ShortlistDe shortlist bestaat uit twaalf openbare bibliotheken. Eén per provincie (inBelgië twee per provincie en twee uit het Hoofdstedelijk Gewest Brussel),aangezien de verkiezing een nationaal concours betreft, waarbij gemikt wordtop landsbrede betrokkenheid. Niet alleen van de bibliotheeksector zelf, maarook van publiek en pers (met name de regionale en lokale media).BeoordelingDe twaalf bibliotheken op de shortlist worden beoordeeld op elf verschillendeonderdelen, die zijn samen te vatten onder de noemers Gebouw & Inrichting,Collectie & Aanbod en Service & Klantgerichtheid. Bij Gebouw & Inrichtingwordt getoetst op Locatie, Exterieur, Interieur en Uitstraling. Onder Collectie &Aanbod vallen Collectie, Logistiek en Computers. Tot Service & Klantgerichtheidbehoren Openingstijden, Tarieven, Website en Personeel. De beoordelaarshouden bij hun toetsing rekening met de grootte van de bibliotheek en hetwerkgebied in kwestie, want het is evident dat er aan de collectie,openingstijden e.d. van de openbare bibliotheek in een dorp niet dezelfdeeisen mogen worden gesteld als aan die in een grote stad.Aan elk van de drie toetsingsgroepen (Gebouw & Inrichting, Collectie & Aanboden Service & Klantgerichtheid) kennen beoordelaars en redactie gezamenlijkeen rapportcijfer toe. Bij elkaar opgeteld bepalen deze rapportcijfers de positiein de eindrangschikking, met dien verstande dat bij de rangschikking van deplaatsen drie, twee en een het vonnis van de onafhankelijke jury (zie elders) dedoorslaggevende factor is. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
  3. 3. Mystery GuestsTwee schrijvende en twee niet-schrijvende Mystery Guests bezoeken enbeoordelen onaangekondigd en afzondelijk van elkaar op wisselende data envariabele tijdstippen de genomineerde bibliotheken. De Mystery Guestsworden gekozen door de redactie van Bibliotheekblad die zich daarbij laatleiden door de ruime vakmatige ervaring en journalistieke kwaliteiten van debeoordelaars. De Mystery Guests zijn onafhankelijk en neutraal. Indien zijwerkzaam zijn voor een openbare bibliotheek is deze bibliotheek uitgeslotenvan deelname aan de verkiezing. Na de afronding en verslaglegging van detwaalf bibliotheken maken de Mystery Guests en de hoofdredacteur vanBibliotheekblad gezamenlijk de balans op. Zij bepalen de rangschikking van debibliotheken en dragen de drie hoogst gekwalificeerde kandidaten aan de juryvoor. Deze drie kandidaten worden door de jury persoonlijk aan een nadereinspectie onderworpen. Uit deze drie kandidaten kiest de jury de winnaar.JuryDe jury bestaat uit vijf personen, te kiezen en te benoemen door de redactievan Bibliotheekblad. De voorzitter van de jury dient te beschikken over eenbrede cultureel-literaire bagage en bij voorkeur een publicitair aansprekendepersoon te zijn. Ook het tweede jurylid wordt gezocht in de cultureel-literairehoek, zij het dat mensen met ervaring in de communicatieve, educatieve eninformatieve sector eveneens in aanmerking komen. De directeur van dewinnende bibliotheek verplicht zich het jaar daarop eenmalig zitting te nemenin de jury. Vierde jurylid is de hoofdredacteur van Bibliotheekblad. Een van deMystery Guests completeert als secretaris/jurylid het vijftal. Bij voorkeurworden er voor de eerstgenoemde twee juryleden jaarlijks nieuwe kandidatengezocht, vanwege de beoogde frisse blik. Stemming door de jury geschiedthoofdelijk. De volgorde van de top-drie bibliotheken wordt via stemmingbepaald. Bij het staken van de stemmen geeft het oordeel van de juryvoorzitterde doorslag. Sinds 2011 kan er slechts één winnaar van de verkiezing zijn.CategorieënOm recht te doen aan de veelzijdigheid en de brede werking van hetbibliotheekvak, is de verkiezing van de Beste Bibliotheek in 2011 uitgebreidmet enkele aanvullende categorieën waarin onderscheidingen wordentoegekend (dat jaar de Persoonlijkheidsprijs, de Beste Jeugdbibliotheek en hetBeste Bibliotheekproject). De categorieën worden per jaar gekozen en kunnenvariëren in aantal, met uitzondering van de Persoonlijkheidsprijs (BesteBibliothecaris) die jaarlijks wordt toegekend. Bij de keuze van de categorieën
  4. 4. wordt gekeken naar relevantie voor vak en samenleving, alsmede naaractualiteitswaarde. Lezers van Bibliotheekblad en Bibliotheekblad.nl kunnen indoor de redactie vast te stellen categorieën gedurende een periode van circaeen maand beargumenteerd de kandidaat van hun keuze voordragen. Uit dezenominaties kiest de redactie drie deelnemers die naar de eindronde gaan (deshortlist). De winnaar van de Persoonlijkheidsprijs wordt bepaald door eenpublieksstemming (op Bibliotheekblad.nl en tijdens de verkiezingsbijeenkomstdoor de aanwezigen in de zaal). Het publiek kan zich mede baseren opinformatie die via Bibliotheekblad en Bibliotheekblad.nl wordt aangereikt. Percategorie kan de jury een beroep doen op het advies van een of meerdomeinspecialisten. Tevens baseert de jury zich op de input door verslagen opBibliotheekblad en Bibliotheekblad.nl en op eigen bevindingen. Sponsorskunnen hun naam al dan niet exclusief aan een van de categorieën verbinden.BekendmakingDe verkiezing van de Beste Bibliotheek en de aanvullende categorieën wordtbekroond door een feestelijke bijeenkomst waarvoor zowel de genomineerdenals andere betrokkenen en gasten worden uitgenodigd. Deze bijeenkomst vindtbij voorkeur plaats op een centrale locatie in het land en gaat vergezeld vaneen aantrekkelijk programma met een cultureel-informatieve insteek. Tijdensde bijeenkomst licht de Mystery Guest die deel uitmaakt van de jury debeoordeling van de bibliotheken twaalf tot en met vier toe, terwijl dejuryvoorzitter de beoordeling van de drie hoogst geëindigde bibliothekenontvouwt. Hetzelfde geldt voor de juryvoorzitter die belast is met een of meercategorieën. Het programma kan in het teken staan van een thematischeaanpak (bijvoorbeeld: de duurzame bibliotheek).PrijzenDe prijs voor de winnaar van de Beste Bibliotheek-verkiezing is de zogehetenNBD Biblion Award, vernoemd naar hoofdsponsor NBD Biblion. De prijs bestaatuit een kunstwerk dat aan de winnaar wordt uitgereikt door de directeur vanNBD Biblion. De overige elf genomineerde bibliotheken ontvangen eencertificaat. Aan de winnaars van de categorieën wordt eveneens een prijsuitgereikt, terwijl de andere kandidaten een certificaat krijgen.SponsoringHoofdsponsor van de Beste Bibliotheek-verkiezing is NBD Biblion, uitgever vanhet vakblad Bibliotheekblad. Daarnaast is er ruimte voor overige sponsors die,al naar gelang de omvang van hun financiële steun aan het evenement, hunnaam kunnen verbinden aan de Beste Bibliotheek-verkiezing, dan wel aan een
  5. 5. van de categorieën. In het laatste geval is exclusiviteit mogelijk. In alle gevallengeldt dat de sponsor geen invloed uitoefent op de verkiezingen.BeslissingsbevoegdheidDe uiteindelijke verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegheid in deze en alleoverige zaken die betrekking hebben op de verkiezing van de Beste Bibliotheeken de categorieën berust bij de redactie van Bibliotheekblad, met inbegrip vande zaken waarin dit reglement niet voorziet. De redactie behoudt zich het rechtvoor wijzigingen aan te brengen in dit reglement. Eventuele aanpassingenzullen uiteraard tijdig gecommuniceerd worden. Suggesties van lezers vanBibliotheekblad en Bibliotheekblad.nl zijn te allen tijde welkom.Leidschendam, 9 juli 2012,redactie Bibliotheekblad,e-mail: bibliotheekblad@nbdbiblion.nl.

×