Uploaded on

bungaa raya sebagai bunga kebangsaan negara..

bungaa raya sebagai bunga kebangsaan negara..

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
4,138
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
4

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. BUNGA RAYA
  SEBAGAI
  BUNGA KEBANGSAAN
 • 2. PENGENALAN
  Bungaraya : pokokrenek yang berasaldari Barat Asia
  Namasaintifik : hibiscus (Rosa-sintesis)
  LebihdikenalisebagairatusegalajenisBungaTropika/Queen of Tropical Flowers
  Turutdikenalisebagaimawar China, kembangsepatu/bungasepatu
  MerupakanBungaKebangsaan Malaysia
  Tergolongdalamkeluarankapas, iaituMalvaceae yang mengandungihampir 300 spesies
 • 3. CIRI-CIRI BUNGA RAYA
  garispusatbungarayaialah 5-20cm
  besardantidakmempunyaibau
  bungarayatumbuhsetinggi 3-5 meter
  daunnyaberbezadarisegibentuk, saizdanwarna
  kebanyakannyaadalahhijauterangdanberkilat, tetapiiajugabolehdidapatidalamberbagaiwarnasepertimerah, hijaudanputih
  DaunberwarnainilebihdikenalisebagaijenisVarigated
 • 4. daunbungarayabiasanyatumbuhpadadahanatau ranting secaraberselang-seli
  Daunnyaberbentukbujurdantepidaunbergerigis
  Padaasalnya, bungarayaberwarnamerahdankorollanyaterdiridari lima kelopak
  Mengandungisatutiub yang mengeluarkanbanyak stamen dikelilingnya
  Di dalamtiub, terdapatbenang sari danhujungnyaterdapat 55 stigma yang berbulusertamelekitapabilasudahmatang
 • 5. BUNGA RAYA SEBAGAI BUNGA KEBANGSAAN
  Pada 28 julai 1960, bungarayatelahdiisytiharkansebagaiBungaKebangsaanPersekutuan Tanah Melayu
  sebelumpengisytiharandibuat, MenteriPertanian Persekutuan Tanah Melayutelahmemintapandanganumumtentangpemilihanbungakebangsaan
 • 6. akhirtahun 1958, KementerianPertaniantelahmengemukakan 7 jenisbungauntukpemilihaniaitu; bungakenanga, bungaraya, bungamelur, bungateratai, bungamawar, bungacempakadanbungatanjung
  mengikutpemilihanumum, bungamawartelahmendapatundian paling besarolehpendudukPantaiTimursementarapendudukPantai Barat telahmemilihbungamelur
 • 7. Walaubagaimanapun, kerajaantelahmemilihbungarayasebagaibungakebangsaankerana:
  Warnamerahmelambangkanketeguhanpolitikdanekonomisertasifatkeberaniandalammenempuhcabaran
  Kepelbagaianbungarayadarisegiwarna, bentukdanukuranmenjadilambangadanyapelbagaibangsa, agama dankebudayaan yang salinghidupharmonis
  5 kelopak yang terdapatpadabungarayamembawamaksud 5 prinsiprukunnegara
  Bungarayaterbuktiberkesandalamperubatantradisionaldanindustrikosmetik
 • 8. KENAPA PERLU BUNGA KEBANGSAAN
  Sebagaiwarisannegara :
  • BungarayadiangkatsebagaiwarisankebangsaanolehJabatanWarisan Negara sejak 2007.
  • 9. Bungarayadiletakkansebarisdenganobjekwarisankebangsaan yang lain sepertijalurgemilang, jatanegara, manuskripsejarahMelayu, hukumkanun Melaka, manuskripHikayat Hang Tuahdanwatikahpengisytiharankemerdekaan.
  • 10. Bungarayadipilihsebagaiwarisannegarakeranamempunyainilaiwarisan yang tinggikepadanegara.
 • 2. Sebagaiidentitinegaralebihdikenalidandiiktiraf
  • membolehkansesebuahnegaralebihdikenalidankeunikannyadirasai, diterimasertadiiktirafolehnegaraluar
  • 11. Membentukdanmengukuhkanidentitinegaradimatadunia
  • 12. Contohnya: Jepundikenalidenganbungasakura, England dikenalidenganbungarosdanBelanda pula tersohordengabunga tulip.
  • Bunga Raya menjadiinspirasipelbagaipihakuntukmengabadikannamajalan, kawasanperumahan, bangunan, biliktetamu, restorandansebagainyadengannamabungakebangsaanitudidalamdanluarnegara.
  • 13. Contohnya: diLapanganTerbangAntarabangsa KL, Bunga Raya dinamakanpadabangunankhasKompleksBunga Raya khususbagipenumpangkenamaan.
  • 14. Sebagaisuatusignifikansejarahjuga, namaBunga Raya diabadikanpadaenjinkeretaapi diesel pertama Malaysia dansyarikatperkapalannegara yang pertama, Malaysian International Shipping Corporation, turutmenamakankapalsulungnya M-V Bunga Raya.
 • KEISTIMEWAAN BUNGA RAYA
  Bungarayajenishibiscus sabdariffa(roselle) bolehdijadikanminuman, jemsertahalwa
  Daunbungarayaputihbolehdigunakanuntukmenyejukkanbadansertamenghitamkandanmelebatkanrambut
  DalamkalanganorangMelayu, air rebusanakarpokokbungainibolehmengubatipenyakitkelamindandemampanas. Air rebusanakarinijugaturutdikatakanboleh
 • 15. Bungarayajenishibiscus cannabinus(kenaf) bolehdigunakanuntukmembuatkertas
  Pokokbungarayajenishibiscus sabdariffapula digunakansebagaibahancampurandidalamminumanteh. Iakayadengan vitamin c. Tehdaripadacampuranbungarayadikatakanbolehmengurangkantekanandarah.
  Fiber batangdaribungarayajenishibiscus macrophyllusbolehdijadikantali
  carapenanamanmelaluikaedah tut, keratanbatang, cantumanmata tunas dantisukulturbagimemastikankeceriaanbungaraya
 • 16. POPULARITI MERUDUM
  Pada 28 Julai 2010, genap 50 tahun status bungarayasebagaibungakebangsaan.
  Namundisebalikkedudukannya yang gahitu, popularitinyadilihatsemakinmerudumberbanding 2 dekad yang lalu.
  Sikapambilmudahdansemangatkebangsaan yang semakinterhakiskhususnyadalamkalangangenerasimudapadahariini.
  Kebanyakanmerekainitidakmengetahuisejarahdankepentinganbungarayasebagaikebangsaan
 • 17. Inidisebabkanbungaorkid, mawar, carnation dan lain-lain bungalebihdigemaridandihiasdirumah, pejabat, kedai, hotel dandimajlis-majlisrasmimahupuntidakrasmi
 • 18. LANGKAH UNTUK MENYEMARAKKAN BUNGA RAYA
  Harusdipupukdariperingkatkanak-kanak
  Kempensecaraberterusan, padamasa yang samapenggunaanimejbungarayapadakainrentangdanbukuatur-caramajlisperludiperluaskan
  Kerajaan – bungarayaseharusnyadijadikantanamanhiasandikawasanbandar, pejabatdansebagainya
  Melakukankajianuntukmengkomersialkansekaligusmengembalikan nostalgia masyarakatterhadapbungaini
 • 19. KESIMPULAN
  Bungarayasewajarnyadiangkatsebagaibungakebangsaankeranaiamemperlihatkanpelbagaikeistimewaannya yang tersendiriberbandingdenganbunga yang lain
  Malahbungarayajugamelambangkanidentitisesebuahnegara yang berdaulat