Brochure Verhaeren Kembo Groep Versie 2012 03

1,853 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brochure Verhaeren Kembo Groep Versie 2012 03

 1. 1. VERHAEREN KEMBODamstraat 195 T +32 15 61 63 03 www.verhaeren.be T +32 14 37 79 84 Goormansdijk 91980 ZEMST F +32 15 61 63 19 www.kembo.be F +32 14 37 29 91 2480 DESSEL
 2. 2. Mission statement Mission statementDe VERHAEREN KEMBO GROEP heeft de ambitie om Le GROUPE VERHAEREN KEMBO souhaite deveniruit te groeien tot één van de grotere rendabelere l’une des plus grandes et des plus rentablesgeïntegreerde (wegen)bouwfirma’s van België. entreprises de travaux (de voirie) de Belgique. NosOnze specialisaties richten zich op complexe spécialités sont les travaux d’égouttage complexes,rioleringswerken, asfaltwerken, burgerlijke d’asphaltage, de terrassement et de démolition, lebouwkunde, recyclage en grond- en afbraakwerken, génie civil et le recyclage, sans pour autant négligerzonder de aandacht voor de veiligheid van onze la sécurité de nos collaborateurs.medewerkers te verliezen.Kiezen voor Verhaeren Kembo Groep betekent ook En choisissant le Groupe Verhaeren Kembo, vouskiezen voor vakmensen die graag mooi werk leveren. faites confiance à des professionnels qui aiment leDaarom blijven wij ook voortdurend investeren in travail bien fait. C’est aussi la raison pour laquellemensen, materieel en de relatie met onze klanten. nous investissons continuellement dans le personnel, le matériel et la relation avec nos clients.En dat houdt ons scherp, want steeds meer komenopdrachtgevers met veeleisende projecten. We Nous faisons également preuve de rigueur car de pluszouden het niet anders willen. en plus de clients nous soumettent des projets exigeants. Nous ne voudrions pas qu’il en aille autrement.
 3. 3. Groepsstructuur - Structure du Groupe
 4. 4. Wegenwerken Travaux routiersVerhaeren is een toonaangevende speler in de sector van de Verhaeren est un acteur de premier plan dans le secteur deswegenwerken. travaux routiers.Gemotiveerde medewerkers, efficiëntie, terreinkennis en Nos collaborateurs motivés, notre efficacité, notre connaissanceflexibiliteit zijn onze belangrijkste troeven. We gaan voor een du terrain et notre flexibilité sont nos principaux atouts. Nouscontinue groei en leggen dan ook de klemtoon op grotere en tablons sur une croissance continue et mettons dès lors l’accentcomplexere projecten. sur de grands projets complexes.Uiteraard beschikken wij over een uitgebreid machinepark. Nous disposons évidemment d’un vaste parc de machines. NotreElders binnen onze Groep vinden we werftransport , puinbrekers, Groupe englobe aussi le transport de chantier, des démolisseursbeton- en asfaltcentrales terug. De strategische geografische et des centrales à béton et d’asphalte. Grâce à la situationligging van deze faciliteiten maakt dat wij in Vlaams Brabant en géographique stratégique de ces installations, nous avons uneBrussel een streepje voor hebben op de concurrentie. longueur d’avance sur la concurrence au Brabant flamand et à Bruxelles.We hebben ons meesterschap reeds bewezen in: Nous avons déjà prouvé notre savoir-faire dans les domaines aanleg autosnelwegen suivants : vernieuwing van stadscentra en pleinen realisaties van gemeente- en gewestwegen  Aménagement d’autoroutes luchthavenwegenisprojecten  Rénovation de centres-villes et de places  Construction de routes communales et régionales  Réalisation de projets de réseaux aéroportuaires
 5. 5. Wegen- & rioleringswerken Travaux routiers & d’égouttageKembo is een middelgrote onderneming actief in de wegenis- en Kembo est une entreprise de taille moyenne, active dans lerioleringssector. Door investeringen in specifiek materieel, het secteur des travaux routiers et d’égouttage. Ses investissementscontinu streven naar innovatie, de aanwezige technische dans du matériel spécifique, sa recherche continue d’innovation,knowhow en het geschoold personeel is Kembo uitgegroeid tot son savoir-faire technique et son personnel qualifié lui ont permiseen toonaangevend bedrijf in de complexe collectorwerken met de devenir une entreprise de premier plan dans le domaine desspeciale uitvoeringstechnieken. Van bij de oprichting voert travaux de collecteur complexes et dans l’application deKembo in opdracht van openbare en private besturen wegenis- techniques spéciales. Depuis sa création, Kembo exécute desen rioleringswerken uit. Het vernieuwen van bestaande wegen travaux de voirie et d’égouttage à la demande d’administrationsen kruispunten, het ontsluiten van verkavelingen en publiques et d’entreprises privées. Le renouvellement deindustrieterreinen, de aanleg van parkeerterreinen en de chaussées et de carrefours, l’aménagement de lotissements et deonderhoudswerken ervan behoren tot de activiteiten van Kembo. terrains industriels, la construction de parkings et les travauxGekoppeld aan deze wegeniswerken worden de bijhorende d’entretien de ces infrastructures comptent parmi les spécialitésrioleringswerken mee uitgevoerd. Tal van technische de Kembo. L’entreprise réalise également les travaux d’égouttagekunstwerken zoals o.a. bergingsbekkens, pompstations, associés aux travaux de voirie. Les projets d’infrastructure queoverstorten, grote inspectieputten, tunnels, … zijn begrepen in nos clients nous confient englobent de nombreuses techniquesonze infrastructuuropdrachten en worden door eigen personeel telles que bassins d’orage, stations de pompage, déversoirs,gerealiseerd. grandes chambres de visite, tunnels, etc. sont réalisés par notre propre personnel.Werven met diverse beschoeiingstechnieken Rioolrenovatie door middel van re-lining Des chantiers avec diverses techniques de coffrage Rioolrenovatie door middel van plaatsen van GVP-schalen en  Rénovation de systèmes d’égouttage en recourant au re-lining gunitering.  Rénovation de systèmes d’égouttage à l’aide de tuyauterie PRV et deWerven in open sleuf gunitage Aanleg van bufferbekkens (open en gesloten) Des chantiers en tranchée à ciel ouvert  Aménagement de bassins d’orage (ouverts et fermés)
 6. 6. Wegenwerken Travaux RoutiersSinds 2007 is de onderneming Carpentier nv een vaste waarde Depuis 2007 la Société Carpentier sa est devenue une valeur surebinnen de groep Kembo. Van bij de oprichting voert Carpentier du Groupe Kembo. Depuis sa fondation Carpentier effectue pourin opdracht van openbare en private besturen wegenis- en le compte de Maîtres d’ouvrage public et privé des travauxrioleringswerken uit. routiers et d’égouttages.De laatste jaren worden er heel wat inspanningen geleverd op Ces dernières années, les efforts ont été concentrés sur leshet gebied van stads- en dorpskernvernieuwingen. Deze rénovations urbaines et villageoises. Ces projets visent àprojecten hebben als doel om de stedelijke leefomgeving te améliorer l’environnement urbain. Ils agissent comme un levierverbeteren. Ze zijn als het ware een hefboom voor nieuwe au développement économique et au renouveau social eteconomische ontwikkeling en maatschappelijke of culturele culturel. Et cela donne de l’oxygène à la ville !vernieuwing. En dat geeft zuurstof aan een stad. De kwaliteitvan het architecturaal en stedenbouwkundig ontwerp, de La qualité de la conception architecturale et urbaine, laparticipatie van de buurtbewoners bij het ontwerpproces, de participation des résidents dans la conception, le travaille ennauwe samenwerking met privéontwikkelaars en de aannemer étroite collaboration avec des promoteurs privés etvormen het succes van deze projecten. lentrepreneur sont la clé de la réussite de ces projets.Met vooral de stad Antwerpen en de omliggende gemeenten als C’est pourquoi la ville dAnvers et les communes environnanteswerkgebied is Carpentier uitgegroeid tot de specialist in stads- en voient en Carpentier le spécialiste dans la rénovation urbaine etdorpskernvernieuwing en de kwalitatieve heraanleg van de villageoise ainsi que dans la reconstruction qualitative despublieke ruimten en bestaande wegen en kruispunten. Ook de espaces publics, des routes existantes et des intersections.onderhoudswerken en de bijhorende rioleringswerken behorentot de activiteiten van Carpentier.
 7. 7. Asfalteringswerken Travaux d’asphaltageVerhaeren is één van de hoofdrolspelers in België wat betreft de Verhaeren est l’un des principaux acteurs de Belgique au niveauproductie, verkoop en plaatsing van asfaltmengsels. de la production, de la vente et du placement d’asphalte.Door onze knowhow en ons uitgebreid modern machinepark Grâce à notre savoir-faire et à notre vaste parc de machineskunnen wij voor elk type project (zowel openbaar als privé) een modernes, nous pouvons proposer une solution optimale et deoptimale en specifieke kwalitatieve oplossing aan onze klanten qualité à nos clients pour tout type de projet (tant public quebieden. privé).Onze asfaltproductie is verdeeld over drie asfaltcentrales Nos produits à base d’asphalte sont issus de trois centralesdewelke strategisch opgesteld staan. Zij werken met de nieuwste d’asphalte jouissant de position stratégique. Elles utilisent lestechnologieën, zijn allen “COPRO” gecertificeerd, ondersteund toutes nouvelles technologies, sont toutes certifiées “COPRO” etdoor een volledig uitgerust labo ter plaatse. Zo vormen zij de spil soutenues par un laboratoire entièrement équipé et présent survan onze asfaltafdeling. place. Elles constituent le pivot de notre département d’asphaltage.Onze asfaltcentrale te Haren specialiseert zich tevens in deproductie van gietasfalt. Zij geldt reeds lange tijd als één van de Notre centrale d’asphalte située à Haren est en outre spécialiséetoonaangevende spelers op dit domein. dans la production d’asphalte coulé. Depuis longtemps déjà, elle est l’un des acteurs prédominants du secteur.Om bij te dragen aan duurzaam en maatschappelijk verantwoordondernemen trachten wij ook om maximaal de Pour contribuer à faire de notre entreprise un acteur durable etopbraakmaterialen van asfaltverhardingen te hergebruiken in de socialement responsable, nous tentons de réutiliser un maximumproductie van nieuwe asfaltmengsels; zo verminderen we niet des déchets des travaux d’asphaltage dans la production dealleen de uitstoot van CO2 gassen maar gaan we ook nouveaux mélanges. Nous réduisons ainsi non seulement lesmilieubewuster om met de beschikbare middelen en beperken émissions de CO2, mais nous utilisons aussi les moyenswe de aankoop van primaire grondstoffen. disponibles de façon plus respectueuse de l’environnement et nous limitons également l’achat de matières premières.
 8. 8. Burgerlijke Bouwkunde Génie CivilBrussels Concrete is een toonaangevend bedrijf met burgerlijke Brussels Concrete est une société leader en ingénierie civile,bouwkunde als core business en sinds 1985 een onderdeel van de depuis 1985 cette société fait partie du Groupe Kembo. Ponts,Groep Kembo. Bruggen, kunstwerken, metrostations, parkings, ouvrages d’art, stations météorologiques, parkings, bassins d’orage, … ne sont que quelques exemples des projets et desbufferbekkens, … het zijn maar enkele voorbeelden van projecten réalisations en génie civil dont l’expérience de cette société esten toepassingen van burgerlijke bouwkunde waar de jarenlange l’atout majeur.ervaring van het team een groot pluspunt is.De afgelopen jaren heeft Brussels Concrete ruimschoots haar Ces dernières années, Brussels Concrete mérite amplement sasporen verdient in projecten als ondergrondse betonconstructies réputation dans des réalisations comme, les structures en béton souterraines pour lévacuation des eaux usées et des eauxvoor afvoer van afval- en regenwater, tunnel- en kokerwerken en pluviales, des tunnels, des constructions ou rénovation deaanpassingswerken aan bestaande metrostations en bushaltes. stations de métro et d’arrêts de bus.Rekening houdende met de stabiliteit en de duurzaamheid van La stabilité et de la durabilité de la construction, desde constructie, de technische installaties en de afwerking worden équipements techniques et des finitions sont des domaines pourdomeinen zoals kwaliteit, milieuzorg en de veiligheid van lesquels la qualité, la protection de l’environnement et la sécuritépersonen, nauwlettend in het oog gehouden. Diezelfde des personnes, sont étroitement sous surveillance. Une mêmepragmatische manier van werken, kenmerkt ook onze aanpak façon efficace de mise en œuvre qui caractérise notre approchevoor de constructie van staalstructuren. de la constructions de structures métalliques. Vilvoorde - Afzinkputten tot 25 meter diepte  Vilvorde - Construction des puits foncés d’une profondeur de 25m Landen, Berloz, Gingelom - bouw van 3 betonnen boogbruggen  Landen, Berloz, Gingelom - construction de 3 ponts à arches en béton Wilsele - bouw van 2 bruggen over de Dijle  Wilsele - construction de 2 ponts sur la Dyle Brussel - bouw van verluchtingskokers voor het metronet  Bruxelles - construction des gaines de ventilation du métro Peterbos Anderlecht - bouw van een stalen fietsersbrug  Peterbos Anderlecht - construction d’un pont en acier pour cyclistes
 9. 9. Wegenwerken & zandgroeve Travaux routiers & sablièreDe onderneming Raman combineert net zoals Verhaeren diverse La société Raman regroupe différentes activités commeactiviteiten in de wegenbouw. Zo richt ze zich enerzijds op Verhaeren dans la construction routière. Elle prend en charge desopenbare werken en anderzijds realiseert ze ook travaux publics de voiries mais elle réalise également desomgevingswerken voor particuliere klanten en bedrijven. aménagements extérieurs, de la conception à la réalisation, pour les particuliers et les sociétés.De onderneming ontgint ook een zandgroeve (in eigen beheer)gelegen in Chaumont-Gistoux, die ervoor zorgt dat de Lentreprise dispose aussi dune sablière à Chaumont-Gistoux, luionderneming voortdurend over kwaliteitszand beschikt. Onze permettant doffrir un sable de qualité (exploitation du site lui-breekwerf laat ons toe dat opbraakmateriaal en bouwpuin kan même) et dun centre de tri qui transfogerecycleerd worden tot nieuwe herbruikbare grondstoffen. rme les déchets de construction en gravier de différentsVerder besteed onze eigen transportafdeling de nodige zorg aan diamètres. La SA Raman c’est encore un service de transport parhet vervoer van deze bouwmaterialen. camion benne.Gevestigd in de industriezone van Perwez, is de onderneming Située dans le Zoning Industriel de Perwez, la société est activecentraal gelegen in België en al enkele generaties actief in het sur l’ensemble de la Belgique et ce depuis plusieurs générations.Zuidelijke landsgedeelte. Door onze jarenlange ervaring heeft de Elle a développé un savoir-faire apprécié et reconnu dans leonderneming een ruime vakkennis en reputatie opgebouwd die secteur de la construction.in de hele sector van de wegenbouw erkend en geapprecieerdwordt.
 10. 10. Productie van asfalt Production d’asphalteWegenbouwers in heel België vertrouwen al jaren op de Tous les entrepreneurs de travaux routiers de Belgique se fientexpertise en ervaring van ACG en EBE. Als vooraanstaande depuis des années à l’expertise et à l’expérience d’ACG et EBE. Enproducent van warme asfaltmengsels, zijn het de gekende qualité d’éminent producteur de mélanges d’asphalte à chaud,troeven zoals duurzaamheid, kwaliteit, snelle plaatsing en les atouts bien connus que sont la durabilité, la qualité, la posemakkelijke verwerking die bouwheren voor het asfaltbeton van rapide et la transformation simple font résolument opter lesACG en EBE doen kiezen. maîtres d’ouvrage pour l’asphalte d’ACG et EBE.Gietasfalt neemt een aparte plaats in tussen de wegverhardingen L’asphalte coulé occupe une place à part dans les travaux dedoor zijn laag gehalte aan holle ruimten en zijn hoog revêtement par sa faible teneur en espaces creux et sa teneurbitumengehalte. Een belangrijke eigenschap is de élevées en bitume. Son étanchéité et sa durabilité sont deuxwaterdichtheid en lange levensduur. Dit maakt gietasfalt met propiétés importants qui font de l’asphalte coulé la solutionname geschikt voor gemeentelijke en stedelijke idéale pour les travaux d’infrastructure communaux et urbains.infrastructuurwerken. Voor grote herstellingswerken wordt Pour de grands travaux de réfection, l’aspahlte coulé estgietasfalt gebruiksklaar vanuit onze centrale ACG te Haren acheminé prêt à l’emploi de la centrale au chantier. Il peut y êtreaangevoerd naar de werf. Daar kan het zonder verdichting posé sans copactage, tant mécaniquement que manuellement.geplaatst worden, zowel machinaal als manueel. Dans le monde de l’asphalte, nous contribuons, nous aussi, àOok in de asfaltwereld dragen wij ons steentje bij aan duurzaam entrepreneuriat durable et socialement responsable. Les déchetsen maatschappelijk verantwoord ondernemen, zo worden sont réutilisés au maximum dans la production de nouveauxopbraakmaterialen maximaal hergebruikt in de productie van mélanges d’asphalte. Nous limitons ainsi non seulement lesnieuwe asfaltmengsels. Zo beperken we niet alleen de CO2- émissions de CO2 , mais aussi l’achat de matières premières. Enuitstoot, maar ook de aankoop van primaire grondstoffen. bref, ACG et EBE construit le futut au sens propre, comme auKortom: ACG en EBE, dat is letterlijk bouwen aan de toekomst ! sens figuré !
 11. 11. Recyclage bouwmaterialen Recyclage de débris de construction productie van beton production de bétonVerhaeren Beton & Asfalt of kortweg VBA is dé specialist op het Verhaeren Béton & Asphalte (VBA) est le spécialiste pargebied van recyclage van bouwpuin. De breekwerf met excellence dans le recyclage des débris. Le chantier debijhorende betoncentrale is gelegen op de Leuvensesteenweg te démolition et la centrale à béton sont situés chaussée de LouvainBoortmeerbeek langs het kanaal Leuven-Dijle. à Boortmeerbeek, le long du canal Louvain-Dyle.Aannemers en openbare besturen brengen er puin binnen, t.t.z. Les entrepreneurs et administrations publiques viennent yopbraak beton, asfalt en mengpuin eventueel vermengd met apporter leurs débris (béton, asphalte et éventuel mélangezand. Deze inerte materialen worden gebroken en gezeefd tot contenant du sable). Ces matériaux inertes sont démolis etpuingranulaten, dewelke als secundaire grondstoffen in de tamisés jusqu’à ce qu’ils se transforment en granulats. Cesbetoncentrale kunnen worden verwerkt. derniers peuvent alors être utilisés comme matières premières secondaires dans la centrale à béton.Aldus is VBA een voornaam producent van schraal beton,zandcement en gestabiliseerde steenslag, producten die VBA est ainsi un producteur de qualité de béton maigre, ciment-hoofdzakelijk toegepast worden als gebonden sable et gravillons stabilisés. Ces différents produits sontfunderingsmaterialen in de wegenbouw. principalement utilisés comme matériaux de fondation lors de travaux routiers.De gebroken granulaten hoeven niet steeds gestabiliseerd teworden; zo verkoopt VBA ook gebroken betonpuin, gebroken Les éclats de granulats ne doivent dès lors plus être stabilisés.asfaltpuin en gebroken mengpuin, evenals zeefzand. Deze VBA vend également des éclats de débris de béton, d’asphalte etmaterialen zijn beschikbaar in verschillende kalibers, al de mélange, ainsi que du sable de criblage. Ces matériaux sontnaargelang de behoeften van de klant. disponibles dans plusieurs calibres en fonction des besoins du client.
 12. 12. Afbraakwerken Travaux de démolitionAfbreken is omgekeerd bouwen. Daarom gaan we steeds precies Toute démolition est le premier pas vers un nouveau début.en doelgericht te werk . Onze specialisten hebben de kennis en Logique que nous abordions votre projet avec précision et dede middelen om afbraakwerken succesvol en milieubewust af te manière ciblée. Nos spécialistes ont le savoir-faire et les moyensronden. pour mener vos travaux de démolition à bien, dans le respect de l’ environnement.Toekomstig hergebruik van materiaal staat hierbij centraal enbepaalt de uiteindelijke sloopmethode mee . Dit kan gaan van La réutilisation future des matériaux occupe une place centrale,demonteren tot selectief of manueel slopen over machinaal en ce sens, et contribue à définir la méthode utilisée, d’unslopen tot slopen met behulp van springstof of slopen met lange démontage total à une démolition sélective ou manuelle, ensloopgiek. passant par la démolition mécanique pour laquelle nous utilisons des explosifs ou une longue flèche de démolition.Jan Stallaert gaat voor goud bij de afbraak van: Jan Stallaert le partenaire par excellence pour la démolition: Residentiële gebouwen Kunstwerken  de bâtiments résidentiels Fabrieksgebouwen  d’ouvrages d’art Petrochemische installaties  de bâtiments industriels Staal- en betonconstructies  d’installations pétrochimiques Ontmanteling met oog op renovatie  de constructions en acier et béton Openbare werken  la démolition dans la perspective d’ une rénovation  de travaux de génie civil
 13. 13. Grondwerken Travaux de terrassementAls je iets doet kan je het maar beter meteen goed doen. Dankzij Lorsque l’on fait quelque chose, autant bien le faire dès lameer dan 50 jaar ervaring kent het graven van bouwputten voor première fois. Grâce à plus de 50 ans d’expérience, leons geen geheimen meer. creusement de fondations n’ a plus de secrets pour nous.We voeren grondwerken uit in openlucht of ondergronds in alle Nous effectuons les travaux de terrassement à ciel ou vert ouomstandigheden en onafgezien van de bodem of het klimaat . sous terre, dans toutes les circonstances et indépendamment deHiervoor kan Jan Stallaert niet alleen rekenen op gedreven la nature du sol ou des conditions climatiques. A cet égard, Janvakmensen, maar ook op een modern en efficiënt machinepark. Stallaert peut non seulement compter sur des professionnels motivés, mais aussi sur un parc moderne et efficace de machines.Voor het succes van uw project verzetten we bergen, met deinzet van zwaar materieel zoals wielladers, mobiele kranen, Nous déplacons des montagnes pour assurer le succès de votrrerupskranen en een uitgebreide vloot vrachtwagens. Maar we projet, en n’hésitant pas, s’il le faut, à mettre en oeuvre deswerken ook nauwkeurig. Met behulp van laserapparatuur en moyens lourds, comme des chargeuses, des grues mobiles, desgeavanceerde meettechnieken. excavatrices sur chenilles et une flotte étendue de camions. Mais nous travaillons aussi avec précision. A l’aide d’équipementsNatuurlijk zijn we ook op de hoogte van de relevante laser et de techniques sophistiquées de mesurage. Nousmilieuwetgeving. Want aan- of wegvoeren van grond of sommes, bien sûr, au fait des législations environnementales enbodemmaterialen hoort net zo goed tot onze expertise. Zo legt viguer. Car l’apport et l’enlèvement de terre ou d’équipments deJan Stallaert een stevige basis onder uw project met een sol font également partie de notre sphère d ’expertise. Januitgebreide dienstverlening van a tot z. Stallaert fournit ainsi une base solide pour votre projet, étayée par un service étendu couvrant toutes les facettes de la mission.
 14. 14. Speciale interventies Interventions spécialesBijzondere omstandigheden, vragen om bijzondere maatregelen. Des circonstances exceptionnelles appellent des mesuresOntploffingen, brand of rampen veroorzaken vaak gevaarlijke exceptionnelles. Une explosion, un incendie ou une catastrophesituaties waarbij gebouwen of structuren dreigen in te storten. provoquent parfois des situations dangereuses, susceptibles deJan Stallaert heeft heel wat expertise in dit soort van speciale mettre en péril des bâtiments ou des structures. Jan Stallaertinterventies. met sa grande expertise de ces interventions spéciales à votre service.We staan 24 uur op 24 paraat om in nood hulp te Nous sommes prêts à réagir 24 heures sur 24, avec dubieden met gespecialiseerd materieel, ervaren matériel spécialisé et du personnel expérimenté etkoelbloedige krachten. Zo kunnen hulpdiensten snel en capable de garder son sang-froid. Les services deveilig aan de slag. secours peuvent ainsi rapidement intervenir, en toute sécurité. 02 646 08 42 24/24h
 15. 15. Asbestverwijdering DésamiantageStasbest biedt zonder twijfel de meest gespecialiseerde dienst Stasbest constitue, sans nul doute, le service le plus spécialisé auvan onze groep. Stasbest staat namelijk synoniem voor sein de notre Groupe. Stasbest se charge, en effet, des travauxindustriële asbestverwijdering. de désamiantage indu²²striel.De wetgeving in ons land voor asbestprojecten is (gelukkig) La législation qui en toure les projets de désamiantage dans notrebehoorlijk streng. Een veilige en verantwoordelijke aanpak is pays est (heureusement) relativement stricte. Une approchebijgevolg een must. Dankzij onze specifiek getrainde sûre et responsable est, par conséquent, cruciale. Nosmedewerkers verloopt asbestsanering grondig en met kennis van collaborateurs spécifiquement formés réalisent le désamiantagezaken. Werken worden dan ook altijd uitgevoerd door de manière approfondie et dans les règles de l’art. Les travauxgecertificeerde vakmannen. sont, en outre, toujours effectués par des professionnels certifiés.Bovendien neemt Stasbest ook de interne controle op zich, Stasbest se charge également du contrôle interne, ce qui permetwaarbij onze verantwoordelijken toezicht houden op een vlot en à notre/nos responsables de superviser le déroulment correct etcorrect verloop. Daarnaast kan u ook op Stasbest rekenen voor rapide de l’intervention. Vous pouvez aussi compter sur Stasbestde nodige vergunningen en signalisatie. pour les autorisations nécessaires et la signalisation du chantier.Stasbest is erkend en gecertificeerd voor het uitvoeren van sloop- Stasbest est une entreprise reconnue et certifiée qui exécute desen verwijderingswerkzaamheden van asbesthoudende travaux de démolition et d’enlèvement d’amiante.materialen.
 16. 16. Recyclage van Bouwmaterialen Recyclage de débris de constructionABAR NV, wat staat voor Algemene BouwAfval Recyclage, is een Acronyme d’Algemene BouwAfval Recyclage, ABAR NV est unebedrijf gespecialiseerd in het recycleren van bouwpuin en het entreprise spécialisée dans le recyclage de déchets deproduceren van gestabiliseerde producten op basis van recyclage construction et la fabrication de matières premières secondairesproducten en primaire grondstoffen. De Verhaeren Kembo à partir de produits de recyclage et de matières premières. LeGroep heeft in deze activiteiten een participatie van 50% Groupe Verhaeren Kembo participe à ces activités à hauteur de 50 %.Vanuit een groeiend milieubewustzijn, van 2 wegenbouwfirma’suit de provincie Antwerpen, groeide ABAR sinds 1989 uit tot een La société ABAR a vu le jour en 1989, à une époque où lesvan de meest toonaangevende recyclagebedrijven van bouw- en préoccupations écologiques s’intensifiaient. Elle est née de lasloopafval in Vlaanderen. fusion de deux entreprises de construction de route de la province d’Anvers. Aujourd’hui, c’est l’une des entreprises deABAR NV beschikt in de provincie Antwerpen over 3 werven nl recyclage de déchets de construction et de démolition les plus enWijnegem, Willebroek en Meerhout, die door hun strategische vue de Flandre.ligging aan marktconforme prijzen bouwpuin kunnen verwerkenen afgeleide producten aanbieden. ABAR NV dispose de trois sites dans la province d’Anvers (Wijnegem, Willebroek et Meerhout) qui, grâce à leurElke breekwerf beschikt over de nodige exploitatievergunningen emplacement stratégique, peuvent traiter les déchets deen COPRO-attesten om conform de huidige milieuwetgeving aan construction et offrir des produits dérivés à des prix conformesrecyclage te doen. Zo is op elke werf een breekinstallatie en au marché.mengcentrale aanwezig om te zorgen voor een continu aanbodaan producten. Chaque site possède les permis d’exploitation et attestations COPRO nécessaires pour faire du recyclage conformément à la législation actuelle en matière d’environnement. Ainsi, chaque site compte un broyeur et une centrale de malaxage pour garantir la continuité de l’offre.
 17. 17. Travaux de terrassement Grondverwerking en slibrecyclage et recyclage des bouesTOP MEERHOUT is ontstaan uit een joint-venture (50%) met De TOP MEERHOUT est née d’une joint-venture (50%) avec DeCloedt. Actief op het vlak van grondverwerking (TOP) en Cloedt. Active dans les travaux de terrassement (TOP) et leslibrecyclage (SRC) en beschikt hiervoor over een terrein van 5ha. recyclage des boues (RCB), l’entreprise dispose à cet effet d’un site de 5 ha.Gronden met of zonder technisch verslag, te reinigen oftoepasbaar onder welbepaalde condities, TOP MEERHOUT NV is Qu’il s’agisse de terrains avec ou sans rapport technique, àuw gespecialiseerde partner! Mede door de samenwerking met assainir ou à utiliser sous certaines conditions, TOP MEERHOUTBIOTERRA NV en haar verwerkingsmogelijkheden kunnen we u NV est votre partenaire spécialisé ! En collaboration aveceen allesomvattend dienstenpakket aanbieden. BIOTERRA NV et ses capacités de traitement, nous pouvons vous offrir un ensemble complet de services.Met het 2 ha groot laguneringsveld willen we daarenboven eenoplossing aanbieden voor de vrijkomende natte slibs afkomstig Grâce à notre station de lagunage de 2 ha, nous pouvonsvan het ruimen van onbevaarbare waterlopen en het baggeren également offrir une solution pour les boues résultant du curagevan de grotere waterlopen en kanalen. Ook hier geldt dat we een de voies d’eau non navigables ou du dragage de cours d’eau etoplossing kunnen bieden, ongeacht de chemische samenstelling canaux plus importants. Nous pouvons y apporter une solution,van de aangeboden materialen. quelle que soit la composition chimique des matières déposées.U kan niet alleen materialen aanleveren, maar TOP MEERHOUT Vous pouvez non seulement apporter vos matières, mais TOPkan u, in samenwerking met de aangrenzende breekwerf, tal van MEERHOUT peut aussi, en collaboration avec le site de broyagesecundaire grondstoffen aanbieden wat uw retourreis des te attenant, offrir une multitude de matières premières secondairesinteressanter zal maken ! qui rendront votre retour beaucoup plus intéressant !TOP MEERHOUT is tevens producent van Stabozand ©. Dit zijn TOP MEERHOUT est également le producteur de Stabozand ©.Copro gekeurde gestabiliseerde gronden die toegepast kunnen Ces matières premières secondaires approuvées par COPROworden als onderfundering van wegenissen, industrievloeren of peuvent être utilisées pour la sous-fondation des voiries, les solsaanvullingen rond rioleringen enz. industriels ou comme remblais autour d’égouts.
 18. 18. Kwaliteit en veiligheid Qualité et sécuritéKlare en duidelijke afspraken, dat is ons stokpaardje. Zowel intern Notre promesse? Des engagements clairs et nets. Tant en interneals naar de buitenwereld. Op die manier wordt ‘kwaliteit bieden’ qu’avec nos clients et partenaires externes. C’est de cetteméér dan een vage slogan. Verhaeren Kembo Groep staat er op manière aussi que nous donnons tout son sens à notre exigenceom woord te houden. In de praktijk maken we onze ‘d’offrir de la qualité’. Le Group Verhaeren Kembo met un pointkwaliteitsbewaking hard door een reeks concrete maatregelen. d’honneur à respecter ses promesses. En pratique, nousEen voltijdse kwaliteitsverantwoordelijke per vennootschap concrétisons notre exigence de qualité par différentes mesuresbewaakt de vakkennis van onze medewerkers, het niveau van tangibles. Un responsable de la qualité supervise à temps plein leonze procedures en de onberispelijke staat van materieel en savoir-faire professionnel de nos collaborateurs, le niveau de nosmaterialen. Deze garantie wordt mede versterkt door een procédures et l’état impeccable de notre matériel.regelmatige externe controle. Verhaeren Kembo fonde ce système interne de qualité sur lesVerhaeren Kembo baseert dit interne zorgsysteem voor kwaliteit célèbres normes NBN et ISO 9001:2008. Toutes nos centrales deop de gerenommeerde NBN EN ISO 9001:2008-norm. Al onze productions et matériaux sont CE et COPRO certifiés. Cetteproductiecentrales en materialen zijn eveneens CE en COPRO intégration permanente et professionnelle du concept de qualitégekeurd. De voortdurende, professionele invulling van het begrip dans toutes nos activités est devenue un élément clé de notrekwaliteit is een onderdeel van onze bedrijfscultuur geworden, culture d’entreprise, tout comme le caractère familial estnet zo goed als het familiale karakter bepalend is voor onze déterminant pour notre groupe. Nos clients peuvent, en effet,groep. Opdrachtgevers kunnen immers rekenen op efficiënte en compter sur des lignes de communication courtes et efficaces,korte communicatielijnen, niet alleen met hun contactpersoon, non seulement avec leur personne de contact, mais aussi avec lamaar net zo goed met de directie of eigenaars van het bedrijf. direction ou les propriétaires de l’entreprise.Doorgedreven professionalisme is sinds jaar en dag ons Le professionnalisme est notre marque de fabrique depuishandelsmerk. Ook op het gebied van veiligheid. Hier toujours. Sur le plan de la sécurité aussi. A cet égard, Verhaerenonderscheidt Verhaeren Kembo zich door haar VCA**- Kembo se distingue par sa certification VCA**. Il est agréable decertificering. Het is prettig om te zien dat deze inspanningen voir ainsi tant d’efforts récompensés. D’une part, par le marché.worden gewaardeerd. Enerzijds door de markt, anderzijds door D’autre part, par nos collaborateurs ‘sur le terrain’. Créer deonze mensen ‘in the field’. Het creëren van betere meilleures conditions de travail et une sécurité accrue est unarbeidsomstandigheden en verhoogde veiligheid is ten slotte een processus interactif, pas une question de mettre des règles surinteractief proces. Geen kwestie van regels om de regels. Dankzij les règles. Grâce à nos formations régulières et à nos réunionsregelmatige trainingen en maandelijkse meetings blijft veiligheid mensuelles, la sécurité reste une ‘thématique vivante’. Chacun aeen ‘hot item’. Daar wordt iedereen beter van. tout à y gagner.De volgende vennootschappen zijn ISO 9001:2008-gecertificeerd: Les sociétés suivantes sont certifiées ISO 9001:2008: Verhaeren & CO nv  Jan Stallaert nv  Verhaeren & CO nv  Jan Stallaert nv EBE nv  Kembo nv  EBE nv  Kembo nvDe volgende vennootschappen zijn VCA**-gecertificeerd: Les sociétés suivantes sont certifiées VCA**: Verhaeren & Co nv  Jan Stallaert nv  Verhaeren & Co nv  Jan Stallaert nv Kembo nv  Carpentier nv  Kembo nv  Carpentier nv
 19. 19. De cijfers Les chiffresVerhaeren, werd opgericht in 1956 door grootvader Ferdinand La société Verhaeren, a été fondée en 1956 par le grand-père deVerhaeren. In de loop der jaren groeide de onderneming uit tot la génération actuelle, Ferdinand Verhaeren. Au fil des années,een middelgrote speler op de Belgische markt van wegen- en l’entreprise s’est développée pour devenir un acteur de tailleasfaltwerken, burgerlijke bouwkunde alsook grond- en moyenne sur le marché Belge des travaux routiers etafbraakwerken. Verhaeren telt momenteel 480 medewerkers en d’asphaltage, du génie civil ainsi que des travaux de terrassementrealiseert het merendeel van zijn omzet in wegenwerken et de démolition. Verhaeren emploie actuellementvoornamelijk op de Brusselse en Vlaams-Brabantse markt. 480 collaborateurs et réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires grâce aux travaux routiers, principalement à BruxellesIn februari 2008 nam Gimv een participatie in het bedrijf. Mede et dans le Brabant Flamand.onder impuls van Gimv werd resoluut gekozen voor eengroeistrategie en zag Verhaeren zijn omzet en personeelsbestand En février 2008, la Gimv a pris part à l’entreprise, ce qui aover die periode meer dan verdubbelen. Dit zowel door contribué à l’engager résolument sur la voie de la croissance.organische groei, als door diverse overnames waaronder Ainsi, le chiffre d’affaires et les effectifs de Verhaeren ont plusafbraakspecialist Stallaert en de Waalse wegenbouwer Raman. que doublé au cours de cette période, tant par croissance interne que par le biais de divers rachats, notamment le spécialiste desKembo, werd opgericht in 1957 door grootvader Frans Deckx. travaux de démolition Stallaert et l’entreprise wallonne deSindsdien werd het bedrijf uitgebouwd tot een toonaangevend travaux routiers Raman.aannemingsbedrijf actief op het vlak van wegen- en complexerioleringswerken. Het grootste deel van de omzet wordt La société Kembo, a été fondée en 1957 par le grand-père de lagerealiseerd in rioleringswerken, met het zwaartepunt in génération actuelle, Frans Deckx. Depuis lors, elle s’estVlaanderen. développée pour devenir une entreprise de premier plan dans le domaine des travaux routiers et d’égouttage complexes. LaDe fusiegroep realiseert een geconsolideerde omzet van meer majeure partie de son chiffre d’affaires est réalisée dans lesdan 150 miljoen EUR en stelt ongeveer 700 mensen tewerk, wat travaux d’égouttage, principalement en Flandre.deze combinatie een top-3 speler maakt in de wegen- enrioolbouw in België. Beide bedrijven, Verhaeren en Kembo, Le groupe fusionné réalise un chiffre d’affaires consolidé de pluszullen zich blijven ontwikkelen vanuit hun thuisbasis, de 150 millions d’euros et emploie environ 700 collaborateurs, cerespectievelijk Zemst en Dessel. qui le hisse dans le top 3 du marché belge des travaux routiers et d’égouttage. Les deux entreprises, Verhaeren et Kembo, continueront à se développer à partir de leur siège respectif, à savoir Zemst et Dessel.
 20. 20. Publicatie: 10/03/2012 Versie: 2012.03Wij zijn er voor u ! Nous sommes là pour vous !Bent u op zoek naar specifieke informatie over de VERHAEREN-KEMBO GROEP ? Vous êtes à la recherche dinformations spécifiques sur le GROUPE VERHAEREN-KEMBO ?Onze websites bieden een antwoord op al uw vragen Vous trouverez plus que certainement réponse à vos questions sur nos siteswww.verhaeren.be - www.kembo.be www.verhaeren.be - www.kembo.be

×