Dos hicheeliin todorhoilolt

197
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
197
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dos hicheeliin todorhoilolt

  1. 1. “ДЭЛХИЙН ОРОН СУДЛАЛ” хичээлийн тодорхойлолт 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Хичээлийн индекс: BA337 Хичээлийн кредит: 2 Долоо хоногт хичээллэх цаг: 24:16 Судлах улирал: Намар Өмнөх холбоо: Аялал жуулчлалын үндэс Залгамж холбоо: Олон улсын аялал жуулчлал Хичээлийн зорилго: Äýëõèéí á¿ñ íóòãóóäûí õºãæëèéí òàëààð òîäîðõîé îéëãîëò îëãîñíû ¿íäñýí äýýð äýëõèéí óëñ ¿íäýñòí¿¿äèéí çàí çàíøèë, õýë ñî¸ë, óðëàã, ò¿¿õ, àæ àìüäðàëûí òàëààð òàíèí ìýäýõ, äýëõèé äýýð îðøèí àìüäàð÷ áóé ÿëãààòàé îëîí ¿íäýñòí¿¿äèéí àæ àìüäðàëûí òàëààð áîëîí äýëõèéí óëñ îðíóóäûí õºãæëèéí ÿëãàðëûí òóõàé òàíèí ìýäýõ¿éí îíîëûí áàãö îéëãîëòóóäûã ýçýìø¿¿ëýõýä хичээлийн çîðèëãî îðøèíî. Хичээлийн зорилт: -Äýëõèéí óëñ îðíóóäûí хөгжлийн ò¿¿õийг судлах -Õºãæèíã¿é áóñ íóòàã, түүний онцлогийг тодорхойлох -Õºãæèæ áóé á¿ñ íóòàã, түүний онцлог, нөлөөлөх хүчин зүйлсийг илрүүлэх -Дэлхийн хүн ам, түүний өсөлт, дэлхийн хүн амын хэл соёлын ялгааг тодорхойлох -Á¿ñ íóòãèéí áàéãóóëëàãóóä, тэдгээрийн үйл ажиллагааны онцлогийг судлах 8. Үндсэн сурах бичиг: Ì. Áàÿíòºð, Á. Áàòöýíãýë “Îð÷èí ¿å áà óëñ òºðèéí çóðàã” ÓÁ 1996 ×. Íàâ÷àà “Îðîí ñóäëàë” ÓÁ 2003 Paul Claval “An introduction to Regional Geography” Oxford 2008 H. J. De Blij, Peter O. Muller “Geography regions and concepts” 2002 James S. Fisher “Geography and development a world regional approach” 1989 9. Оюутны мэдлэг чадварыг дүгнэх журам: o Нийт 100 оноо. Үүнээс: o Батлах шалгалт: 30 оноо o Явцын шалгалт: 20 оноо o Бие даалтын ажил: 30 оноо o Ирц идэвх: 5 оноо o Семинарын ажил: 15 оноо Явцын шалгалтыг VIII, XVI долоо хоногт 2 удаа бичгээр авна. ”ДЭЛХИЙН ОРОН СУДЛАЛ” БИЕ ДААН ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ № 1 2 Áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí ñýäýâ Äýëõèéí óëñóóä Сэдэв Íèéò Áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí õýëáýð Ðåôåðàò Танилцуулга ¯íýëãýý Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò Ðåôåðàò áè÷èõýä òàâèãäàõ øààðäëàãà, íýìýëò ìàòåðèàë àøèãëàñàí áàéäàë, ñóäàëãàà õèéñýí áàéäàë Танилцуулга бэлтгэхэд тавигдах шаардлага, сэдвийн агуулгыг бүрэн хамарсан байдал Àâáàë çîõèõ îíîî Òàéëáàð Õóãàöàà 25 Äýëõèéí ÀÆ-í á¿ñ íóòàã á¿ðýýñ 1 óëñûã ñîíãîí àâ÷ òóõàéí óëñûí òàëààðõ äýëãýðýíã¿é ìýäýýëýë, нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, ÀÆ-ûí ñòàòèñòèê, ãîëëîõ ¿çìýð¿¿ä, ÀÆ-ûí ¿éë÷èëãýý çýðãèéã áàãòààñàí áàéíà. IX долоо хоног 5 Дэлхий дахины өмнө тулгамдаж байгаа асуудлуудын хүрээнд өгөгдсөн сэдвүүдээс сонгон авч Power point программ дээр 40-50 хуудсанд багтаан танилцуулга бэлтгэнэ XV долоо хоног 30 îíîî
  2. 2. Батлав. Бизнес менежментийн тэнхимийн эрхлэгч ..........................................Л.Ариунбат УЛААНБААТАР ИХ СУРГУУЛЬ, БИЗНЕС МЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭНХИМ ”ДЭЛХИЙН ОРОН СУДЛАЛ” ХИЧЭЭЛИЙН ЛЕКЦИЙН СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ I улирал Огноо I IX/4 Үндсэн агуулга Хичээлийн сэдэв Дэлхийн улс үндэстэн бүрэлдэн тогтсон түүх Дэлхийн улс, бүс нутгуудын ангилал        Газарзүйн ШУ-ны хөгжилт ба нээлтийн түүх Газарзүйн нээлт, эртний нээлт, дундад зууны үеийн нээлт, Газарзүйн их нээлтийн эрин, шинэ үеийн нээлт Эртний газрын зургууд Дэлхийн улсуудын нутаг дэвсгэр ба газарзүйн байрлалын ялгаа Дэлхийн улс төрийн зураг, түүнд гарсан өөрчлөлт Óëñ îðíû íèéãýì-ýäèéí çàñãèéí õºãæëèéí ò¿âøèíã èëýðõèéëýã÷ гîë ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Гадаад улс орнуудын типологийн үзүүлэлт Дэлхийн улсуудын хэв шинж түүний ангилал НҮБ-аас гаргасан улс орнуудын үндсэн ангилал II IX/11 III IX/18 Хөгжингүй улс орнууд   IV IX/25 Хөгжингүй улс орнууд   V X/2 Хөгжиж буй улс орнууд   X/9 Хөгжиж буй улс орнууд    X/16 Дэлхийн улсуудын засаглалын хэлбэр     Хөгжингүй улс орнуудын дэд бүс нутгууд Хөгжингүй бүс нутаг, улс орнуудын эдийн засгийн байдал, хөгжлийн төлөв Хөгжингүй улс орнуудын дэд бүс нутгууд Хөгжингүй бүс нутаг, улс орнуудын эдийн засгийн байдал, хөгжлийн төлөв Хөгжиж буй дэд бүс нутгууд, тэдгээрийн онцлог Шинээр хөгжиж буй орнуудын нийгэм, эдийн засгийн байдал, хөгжлийн төлөв Õºãæèæ áóé îðíóóäûí äýä á¿ëãèéí á¿òýö Хөгжиж буй дэд бүс нутгууд, тэдгээрийн онцлог Шинээр хөгжиж буй орнуудын нийгэм, эдийн засгийн байдал, хөгжлийн төлөв Õºãæèæ áóé îðíóóäûí äýä á¿ëãèéí á¿òýö Дэлхийн улсуудын засаглалын хэлбэр Бүгд Найрамдах засаглалтай улсууд, тэдгээрийн онцлог Хаант засаглалтай улсууд, тэдгээрийн онцлог Хүн ам зүйн үндсэн ойлголт Хүн амын ердийн өсөлт Хүн амын бүтэц бүрэлдэхүүн, үндэстэн Хөдөө ба хотжилт Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн Хүн амын байршил VI VII    2 2 2 2 2 2 2 VIII X/23 Дэлхийн хүн ам       IX X/30 Дэлхийн улс орнуудын шашин шүтлэг    Шашин гэж юу болох, Шашны үүсэл хөгжлийн тойм Дэлхийн голлох шашин, түүний урсгалууд XI/6 Дэлхийн улс орнуудын соёл, соёлын ландшафт     Соёл, соёлын үнэт зүйлс Соёлын бүрэлдэхүүн Соёл, соёл иргэншилийн ялгаа Дэлхийн соёлын үнэт өв 2 XI/13 Дэлхийн улс орнуудын хэл, соёлын ландшафт     Хэл, хэлний бүтэц бүрэлдэхүүн Хэл, соёлын бүрэлдэхүүн болох нь Дэлхийн хэлний бүлэг, дэд бүлгүүд Мөхөж буй хэлнүүд 2 X XI 2 2
  3. 3. XII XI/20 Олон улсын хэмжээний байгууллага НИЙТ   Дэлхийн болон бүс нутгийн байгууллагууд Тэдгээрийн үндсэн зорилго, үйл ажиллагаа 2 24 цаг
  4. 4. Батлав. Бизнес менежментийн тэнхимийн эрхлэгч ..........................................Л.Ариунбат УЛААНБААТАР ИХ СУРГУУЛЬ, БИЗНЕС МЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭНХИМ ”ДЭЛХИЙН ОРОН СУДЛАЛ” ХИЧЭЭЛИЙН СЕМИНАРЫН СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ I улирал Долоо хоног Огноо Семинарын хичээлийн сэдэв Хичээлийн хэлбэр Тайлбар Ноогдох цаг Оноо I II III IX/3 Дэлхийн улс, бүс нутгуудын ангилал Хөгжингүй улс орнууд IX/17 Дэлхийн улс, бүс нутгуудын ангилал Хөгжиж буй улс орнууд X/1 Дэлхийн улсуудын төрийн байгууламж болон засаглалын хэлбэр Газрын зураг дээр ажиллах Дэлхийн бүс нутаг болон улс орнуудын зураг бүхий “Map test” дээр хөгжингүй бүс нутгууд болон улс орнуудыг тодорхойлон зурна. 2 Газрын зураг дээр ажиллах Дэлхийн бүс нутаг болон улс орнуудын зураг бүхий “Map test” дээр хөгжингүй бүс нутгууд болон улс орнуудыг тодорхойлон зурна. 2 Дэлхийн улс орнуудын засаглалын хэлбэрийн ялгааг гаргах, төрийн байгууламжийн онцлогыг гаргах кейс ажиллана. 2 Хөгжиж буй, ялангуяа, буурай хөгжилтэй орны хүн амын эрчимтэй өсөлт нь дэлхийн болон улс орны нийгэм эдийн засгийн хөгжилд ямар бэрхшээл учруулж байгаа болон дэлхий дахинд тулгамдаж буй асуудлуудаар ярилцлага 2 Дэлхийн дахинаа хамгийн ихээр тархсан 4 шашны үүсэл, хөгжил, номлолын талаар багаар хуваагдан мэтгэлцээн зохион явуулна. 2 Дэлхийн улс орнуудын соёл, соёлын ландшафт, тэдгээрийн ялгаа, соёл бүрэлдэн тогтоход нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн талаар ярилцлага зохион байгуулна. 2 Кейс ажиллах 3 оноо Явцын шалгалт-1 IV X/15 Дэлхийн хүн амын өсөлт Ярилцлага 3 оноо V VI VII VIII X/29 XI/12 XI/26 XII/11 Дэлхийн улс орнуудын шашин шүтлэг Дэлхийн улс орнуудын соёл, соёлын ландшафт Дэлхийн улс орнууд Олон улсын байгуулагууд Мэтгэлцээн 3 оноо Ярилцлага 3 оноо Асуулт хариултын тэмцээн Явцын шалгалт-2 Тэмдэглэл 70 онооны уналт асуулт хариултын тэмцээн 2 Түрүүлсэн оюутан бонус 10 оноо Олон улсын хэмжээний томоохон байгууллагуудыг сонгон авч мэдээлэл цуглуулан тэмдэглэл хийнэ. 2
  5. 5. хийх 6 оноо НИЙТ 15 оноо 16 цаг

×