Lgr 11 Svenska åk 7-9

13,397 views

Published on

En sammanställning av förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav i svenska åk 7-9.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
13,397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8,373
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lgr 11 Svenska åk 7-9

  1. 1. Lgr 11 SvenskaSyfteUndervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen skaeleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olikasammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka,kommunicera och lära.Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utvecklakunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syftatill att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till attuttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur mansöker och kritiskt värderar information från olika källor.I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen skaockså bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annatestetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historiaoch utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till attstärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till atteleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna gesförutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationellaminoritetsspråken.
  2. 2. SkrivaSyfte Centralt innehåll E C AGenom • Strategier för att skriva olika typer av Eleven kan skriva olika slags Eleven kan skriva olika slags Eleven kan skriva olika slagsundervisningen i texter med anpassning till deras typiska upp- texter med viss språklig texter med relativt god språklig texter med god språkligämnet svenska ska byggnad och språkliga drag. Skapande av variation, enkel textbindning variation, utvecklad variation, välutveckladeleverna texter där ord, bild och ljud samspelar. samt i huvudsak fungerande textbindning samt relativt väl textbindning samt välsammanfattningsvis anpassning till texttyp, språkliga fungerande anpassning till fungerande anpassning tillges förutsättningar att • Språkets struktur med stavningsregler, normer och strukturer. De texttyp, språkliga normer och texttyp, språkliga normer ochutveckla sin förmåga skiljetecken, ordklasser och satsdelar. berättande texter eleven skriver strukturer. De berättande texter strukturer. De berättande texteratt innehåller enkla gestaltande eleven skriver innehåller eleven skriver innehåller • Anpassning av språk, innehåll och beskrivningar och berättargrepp utvecklade gestaltande välutvecklade gestaltande• formulera sig och disposition till syfte och mottagare. samt dramaturgi med enkel beskrivningar och berättargrepp beskrivningar och berättargreppkommunicera i tal uppbyggnad. samt dramaturgi med relativt samt dramaturgi med komplexoch skrift • Olika sätt att bearbeta egna texter till komplex uppbyggnad. uppbyggnad. innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Genom att kombinera olika Genom att kombinera olika Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och texttyper, estetiska uttryck och texttyper, estetiska uttryck och • Redigering och disposition av texter med medier så att de olika delarna medier så att de olika delarna medier så att de olika delarna hjälp av dator. Olika funktioner för samspelar på ett i huvudsak samspelar på ett ändamålsenligt samspelar på ett ändamålsenligt språkbehandling i digitala medier. fungerande sätt kan eleven sätt kan eleven förstärka och och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina levandegöra sina texters budskap. förstärka och levandegöra sina • Ordböcker och andra hjälpmedel för texters budskap. Dessutom kan Dessutom kan eleven ge texters budskap. Dessutom kan stavning och ordförståelse. eleven ge enkla omdömen om utvecklade omdömen om eleven ge välutvecklade och texters innehåll och uppbyggnad texters innehåll och utifrån nyanserade omdömen om och utifrån respons bearbeta respons bearbeta texter mot texters innehåll och uppbyggnad texter mot ökad tydlighet, kvalitet ökad tydlighet, kvalitet och och utifrån respons bearbeta och uttrycksfullhet på ett i uttrycksfullhet på ett texter mot ökad tydlighet, kvalitet huvudsak fungerande sätt. fungerande sätt. och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  3. 3. Tala, lyssna och samtalaSyfte Centralt innehåll E C AGenom • Att leda ett samtal, formulera och bemöta Genom att kombinera olika Genom att kombinera olika Genom att kombinera olikaundervisningen i argument samt sammanfatta huvuddragen i texttyper, estetiska uttryck och texttyper, estetiska uttryck och texttyper, estetiska uttryck ochämnet svenska ska vad som sagts. medier så att de olika delarna medier så att de olika delarna medier så att de olika delarnaeleverna samspelar på ett i huvudsak samspelar på ett ändamålsenligt samspelar på ett ändamålsenligtsammanfattningsvis • Muntliga presentationer och muntligt fungerande sätt kan eleven sätt kan eleven förstärka och och effektivt sätt kan elevenges förutsättningar att berättande för olika mottagare, om ämnen förstärka och levandegöra sina levandegöra sina texters budskap. förstärka och levandegöra sinautveckla sin förmåga hämtade från skola och samhällsliv. texters budskap. Dessutom kan Dessutom kan eleven ge texters budskap. Dessutom kanatt eleven ge enkla omdömen om utvecklade omdömen om eleven ge välutvecklade och • Anpassning av språk, innehåll och texters innehåll och uppbyggnad texters innehåll och utifrån nyanserade omdömen om• formulera sig och disposition till syfte och mottagare. och utifrån respons bearbeta respons bearbeta texter mot texters innehåll och uppbyggnadkommunicera i tal texter mot ökad tydlighet, kvalitet ökad tydlighet, kvalitet och och utifrån respons bearbetaoch skrift • Olika hjälpmedel, till exempel digitala och uttrycksfullhet på ett i uttrycksfullhet på ett texter mot ökad tydlighet, kvalitet verktyg, för att planera och genomföra huvudsak fungerande sätt. fungerande sätt. och uttrycksfullhet på ett väl muntliga presentationer. fungerande sätt. Eleven kan samtala om och Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen diskutera varierande ämnen Eleven kan samtala om och genom att ställa frågor och genom att ställa frågor och diskutera varierande ämnen framföra åsikter med enkla och framföra åsikter med utvecklade genom att ställa frågor och till viss del underbyggda och underbyggda argument på framföra åsikter med argument på ett sätt som till viss ett sätt som för samtalen och välutvecklade och väl del för samtalen och diskussionerna framåt. underbyggda argument på ett diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda sätt som för samtalen och Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade diskussionerna framåt och och genomföra enkla muntliga muntliga redogörelser med fördjupar eller breddar dem. redogörelser med i huvudsak relativt väl fungerande struktur Dessutom kan eleven förbereda fungerande struktur och och innehåll och relativt god och genomföra välutvecklade innehåll och viss anpassning anpassning till syfte, mottagare muntliga redogörelser med väl till syfte, mottagare och och sammanhang. fungerande struktur och sammanhang. innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  4. 4. Läsa: berättande texter och sakprosatexterSyfte Centralt innehåll E C AGenom • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter Eleven kan läsa skönlittera- Eleven kan läsa skönlittera- Eleven kan läsa skönlitteraturundervisningen i från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och tur och sakprosatexter med tur och sakprosatexter med och sakprosatexter medämnet svenska ska motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. flyt genom att, på ett i gott flyt genom att, på ett mycket gott flyt genom att,eleverna huvudsak fungerande ändamålsenligt sätt, välja på ett ändamålsenligt ochsammanfattningsvis • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, sätt, välja och använda och använda lässtrategier effektivt sätt, välja ochges förutsättningar att från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur lässtrategier utifrån olika utifrån olika texters särdrag. använda lässtrategier utifrånutveckla sin förmåga som belyser människors villkor och identitets- och texters särdrag. olika texters särdrag.att livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Genom att göra utveck- Genom att göra enkla sam- lade sammanfattningar av Genom att göra välutveck-• läsa och analysera • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i manfattningar av olika text- olika texters innehåll med lade sammanfattningar avskönlitteratur och skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, ers innehåll med viss relativt god koppling till olika texters innehåll med godandra texter för olika tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och koppling till tidsaspekter, tidsaspekter, orsakssam- koppling till tidsaspekter,syften, yttre dialoger. orsakssamband och andra band och andra texter visar orsakssamband och andra texter visar eleven grund- eleven god läsförståelse. texter visar eleven mycket • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och läggande läsförståelse. Dessutom kan eleven uti- god läsförståelse. Dessutom innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. Dessutom kan eleven uti- från egna erfarenheter, olika kan eleven utifrån egna erfar- från egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärlds- enheter, olika livsfrågor och • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och livsfrågor och omvärldsfrå- frågor tolka och föra ut- omvärldsfrågor tolka och föra vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga gor tolka och föra enkla vecklade och relativt väl välutvecklade och väl under- världen och deras verk, samt de historiska och kulturella och till viss del under- underbyggda resonemang byggda resonemang om bud- sammanhang som verken har tillkommit i. byggda resonemang om om budskap som är tydligt skap som är tydligt framträd- tydligt framträdande framträdande och bud- ande och budskap som kan • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och budskap i olika verk. skap som kan läsas mel- läsas mellan raderna eller är argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, lan raderna i olika verk. dolda i olika verk. vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Eleven kan också föra Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga enkla resonemang om Eleven kan också föra Eleven kan också föra välut- drag. verket med kopplingar till utvecklade resonemang vecklade och nyanserade dess upphovsman. Eleven om verket med kopplingar resonemang om verket med • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras drar då till viss del under- till dess upphovsman. kopplingar till dess upphovs- språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken byggda slutsatser om hur Eleven drar då relativt väl man. Eleven drar då väl un- kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, verket har påverkats av det under-byggda slutsatser derbyggda slutsatser om hur teaterföreställningar och webbtexter. historiska och kulturella om hur verket har påverkats verket har påverkats av det sammanhang som det har av det historiska och historiska och kulturella sam- • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till tillkommit i. kulturella sammanhang som manhang som det har exempel informerande texter med inslag av det har tillkommit i. tillkommit i. argumentation.
  5. 5. SpråkbrukSyfte Centralt innehåll E C AGenom • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att Eleven kan föra enkla och Eleven kan föra Eleven kan föraundervisningen i identifiera nyckelord och föra anteckningar. till viss del underbyggda utvecklade och relativt välutvecklade och välämnet svenska ska resonemang om svenska väl underbyggda underbyggda resonemangeleverna • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, språkets historia, ursprung resonemang om svenska om svenska språketssammanfattningsvis kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och och särdrag samt jämföra språkets historia, ursprung historia, ursprung ochges förutsättningar att värdeladdning. med närliggande språk och och särdrag samt jämföra särdrag samt jämföra medutveckla sin förmåga beskriva tydligt med närliggande språk och närliggande språk ochatt • Nya ord i språket, till exempel lånord. framträdande likheter och beskriva tydligt beskriva tydligt skillnader. framträdande likheter och framträdande likheter och• anpassa språket • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket skillnader. skillnader.efter olika syften, sammanhang, med vem och med vilket syfte manmottagare och kommunicerar.sammanhang, urskiljaspråkliga strukturer • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egnaoch följa språkliga identitetsutvecklingen.normer, • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang. • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken. • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  6. 6. Informationssökning och källkritikSyfte Centralt innehåll E C AGenom • Informationssökning på bibliotek och på Eleven kan söka, välja ut och Eleven kan söka, välja ut och Eleven kan söka, välja ut ochundervisningen i Internet, i böcker och massmedier samt sammanställa information från sammanställa information från sammanställa information frånämnet svenska ska genom intervjuer. ett avgränsat urval av källor och ett relativt varierat urval av ett varierat urval av källor ocheleverna för då enkla och till viss del källor och för då utvecklade och för då välutvecklade och välsammanfattningsvis • Hur man citerar och gör källhänvisningar. underbyggda resonemang om underbyggda resonemang om underbyggda resonemang omges förutsättningar att informationens och källornas informationens och källornas informationens och källornasutveckla sin förmåga • Hur man sovrar i en stor trovärdighet och relevans. trovärdighet och relevans. trovärdighet och relevans.att informationsmängd och prövar källors Sammanställningarna innehåller Sammanställningarna innehåller Sammanställningarna innehåller tillförlitlighet med ett källkritiskt enkla beskrivningar och utvecklade beskrivningar och välutvecklade och nyanserade• söka information förhållningssätt. förklaringar, enkelt förklaringar, utvecklat beskrivningar och förklaringar,från olika källor och ämnesrelaterat språk samt i ämnesrelaterat språk samt välutvecklat ämnesrelateratvärdera dessa. huvudsak fungerande relativt väl fungerande struktur, språk samt väl fungerande struktur, citat och citat och källhänvisningar. struktur, citat och källhänvisningar. källhänvisningar.

×