Jobb kontra bal, avagy EGY-ség – választás után - 2010.

687 views
640 views

Published on

Demokrácia helyett EGOkrácia - a Magyar EGYség tükrében

Published in: Spiritual, Sports, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
687
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jobb kontra bal, avagy EGY-ség – választás után - 2010.

 1. 1. Jobb kontra bal, avagy EGY-ség? – választás után - 2010. Na i v e s zme f ut t at ás va la mi jo bbr ól, m i nt a de mok r á c ia – de ne m jo bb ol da l r ól! Egy aláírás a választási névjegyzékben, két bélyegzés a szavazólapokon, három méterrel odébb félrelebbentem a függönyt és a jól megfontolt karikát kiikszelem – jó esetben ez két perc volt… Mindössze ennyi a demokratikus jogom és esélyem a po- litikába való beleszólásra, az életem irányításában való közremőködésre. Majd négy éven át idegeskedhetek, mert a tapasztalat szerint, akit az életem és a jólétem képviseletére a parlamentbe juttattam, garantáltan hazudott nekem! Sem ve- lem, az egyénnel, sem a néppel, a nemzettel meg pláne nem foglalkoznak, hanem kizárólag egymás hatalmi viaskodására fecsérlik az energiájukat és az én feleslege- sen befizetett adóforintjaimat! Kormánypárt és ellenzék, jobb és baloldal – az oszd meg és uralkodj elv alapján eljátszák a demokrácia hamis színjátékát. És jól szóra- koznak a népen! Demokrácia / néphatalom, ugyan már! De mi is lehet az alapgond? Az ember, fejlıdése során, szépen megtanulja mindkét kezét tökéletes összhangban használni. Soha fel nem merül, hogy az egyik, mondjuk a hangsúlyos jobb kéz, a szervezetért cselekedjék, a másik pedig ellene! Ám az összhangot a tudat, az Egó biztosítja. Az alkotás, illetve bármilyen cselekvés- sor célját a tudat tervezi meg, majd a kezek, a jobb és a bal kéz teljes egyetértésben végrehajtják, kivitelezik a folyamatot. És az egyén Egója, meg a teste boldogok! Ne feledkezzünk meg az immunrendszerrıl, amely a teljes rendszer mőködését teszi zökkenımentessé, biztosítva az EGÉSZ-séget, kivetve minden ártó elemet! Az emberi test, mint Isten legcsodálatosabb alkotása szolgáljon például a nagy- politikai rendszer megértéséhez, esetleges átszervezéséhez – aktuális lenne, ugyanis a megosztás hatalmi versenyére épülı demokrácia halálra van ítélve! „A demokrácia a kormányzás legrosszabb formája, leszámítva azokat, amiket már idırıl idıre kipróbáltunk” – állította Winston Churchill, nagyon találóan. Tehát a legrosszabb, de még nem találtunk ki jobbat! Pedig van! Azonban figyelembe kel- lene vennünk Isten tökéletes EGY-ségét – miként az emberi test is példázza: Az Egó, a döntéshozó semmiképp sem lehet a nép, mert a nép különbözı akarat- tal és eltérı vágyakkal bíró egyének széles tömege – képtelen a koordinációra. Az Egó csakis egy felelıs vezetı lehet, egy nemzeti uralkodó, kormányzó, …király! A jobb és bal „kéz” voltaképpen az eltérı ideológiákat, a különbözı megoldások alternatíváit jelenti – ám a kivitelezéskor a nézeteket összhangba kell hozni, a szer- vezet és az Egó, vagyis a nép és az uralkodó jóléte érdekében. A nép maga a test, a teljes szervezet: mind a kivitelezés, mind az immunrendszeri kontroll a népé – ám az irányelveket, a szokásrendet, az erkölcsi alapokat az uralkodó tervezi meg, a néppel teljes egyetértésben! Az uralkodó csak akkor él jólétben, ha a népe úgyszintén jólét- ben él! A nemzeti uralkodó kizárólag népbarát törvényeket fogadhat el! Parlament = törvényhozás – a népbarát törvények megalkotása után, melyek ön- maguktól mőködnek, a parlament gyakori ülésezése szükségtelen! Bárminemő rend- kívüli államesemény, vagy új törvényi szabályozás felmerülése esetén az uralkodó összehívja az agilis vállalkozók, földtulajdonosok tanácsát, akik a néppel aktív egyeztetés után meghozzák a döntést, a törvényt, amit az uralkodó elfogad. 1
 2. 2. Az aktív egyeztetés, a szavazás, illetve a választás korszerő formája az Internet, mely teljes mértékben kiváltja a milliárdokat felemésztı, elmaradott formájú cikli- kus választási eljárást. Az immunrendszer, vagyis a nép önkontroll szerepe így nap- rakészen tud érvényesülni: bármilyen népellenes rendelet, mely a jólétet, az élet gör- dülékenységét hátráltatja, idıben kiszőrhetı, és akár egyetlen polgár jelzése révén nyomban eljuthat az uralkodóhoz, aki azonnal lépéseket tesz a megoldás érdekében. Az Internetes véleménynyilvánítás – mint immunrendszeri önvédelmi rendszer – a népellenes törvényhozók azonnali kiszőrését és eltávolítását is megoldja. Amennyiben egy megválasztott törvényhozó, a magánéletében akár egyetlen polgár kapcsán korrupciós ügybe keveredik, vagy a nép jólétét sértı intézkedést ja- vasol, a törvényhozásból nyomban eltávolítható és felelısségre vonható. A felelısség kérdése természetesen a nép minden egyes polgárára azonos szigor- ral érvényesítendı – megoldható a teljes foglalkoztatottság, és idıvel kinevelhetı a felelısségteljes egyén, elvégre a jólét könnyen tanulható formáló erı! Hogy a népbarát törvények önmaguktól mőködnének? És a hatalmas apparátus, ellenırzı szervek, büntetés-végrehajtás… mind feleslegessé válna? Természetesen! A népbarát élet kizár mindennemő értelmetlen elvonást, vagyis az adókat telje- sen feleslegessé tenné, ugyanis minden pénzmozgásnak az adok-kapok elvre kellene épülnie! Befektetem a termelı erımet, értéket alkotok, mások számára szükséges javakat állítok elı – vagyis becsülettel dolgozom – ezért pénzt, azaz fizetést kapok. A rendszer nem vonhat el tılem egyetlen fillért sem, amiért nem ad nekem semmit! A bérek adója is jogtalan, mert a polgár semmit nem kap cserébe, a forgalmi adó meg egyenesen képtelenség: adózott jövedelembıl történı vásárlás megadóztatása?! Az üzemanyag árában például adó helyett csakis útkarbantartási hozzájárulás le- hetne, ami által az utak mindegyike kiváló lenne és folyamatosan felújított. A nem termelı állami testületek fenntartása az állami vállalatok hasznából meg- oldható! Bőnüldözı szervekre például nem is lenne szükség, mert a jólétet biztosító teljes foglalkoztatottság mellett nem lenne törvény, amit bárki ki akarna játszani. A bérekbıl kötelezıen levonandó egészségügyi hozzájárulás sem tartható fenn. Az egészséges életre törekvı, kiegyensúlyozott polgár egy életen át befizetett hozzá- járulása nem veszhet el. A becsületes munka fizetségébıl soha nem veszhet el egyetlen fillér sem! Az öngondoskodás rendszere állami biztosítók révén tökélete- sen mőködhetne. Az önként vállalt havi befizetéseket a biztosító 10 éves futamidı- ben, állami cégekben dolgoztatná, szaporítaná. Ezért a biztosított teljes egészségügyi ellátást kapna. A futamidı végén az ápolására fordított összegek levonása után a be- fizetéseibıl fennmaradó részt, annak jutalékaival visszakaphatná, majd kezdıdne újra egy 10 éves biztosítási futamidı. Természetesen a népi önkontroll itt is mőködne, és ha bárki felfigyel egy vissza- élésre (mint egy ötszörös áron értékesített orvosi mőszeralkatrész-beszerzés) azonnal jelezheti az észrevételét, s a rendszer felelısségre vonná, kivetné a pazarlókat! A nyugdíjrendszer öngondoskodóvá tétele hasonlóan egyszerő kérdés: az egyén befizetésének egyetlen fillérje sem kerülhet másokhoz, a teljes összeggel és annak évtizedes hozadékával csakis a biztosított rendelkezhet! A befizetések és azok ön- szaporító hozadéka napról napra és fillérrıl fillérre nyomon követhetı. A nyugdíjba vonuláskor a biztosított dönt, hogy milyen havi jövedelmet szeretne. Elhalálozáskor a fennmaradó rész örökölhetı. Ha a nyugdíj idı elıtt elfogyna, az öngondoskodás egyéb megtakarításaira még bizton építhetnénk, és a szeretı család támogatására is. 2
 3. 3. Fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi kirovó-kiosztó nyugdíjrendszer több olyan szempont miatt is fokozottan ártalmas a nemzet számára, amit a széles nyilvánosság nem is sejt. A nemzet fogyására hivatkozva elmaradott rétegek túlszaporítását lehet támogatni, továbbá idegeneket betelepíteni az országba! Az indok, hogy a jövıben legyen elegendı adó- és nyugdíjjárulék befizetı – természetesen hamis! A legtöbb szakképzetlen nagycsaládos tíz gyermeke közül ugyanis nyolc garantáltan nem válik számottevı befizetıvé, sokkal inkább a társadalom eltartottjává lesz. A kívánt megoldás helyett a folyamat csak fokozza a társadalom belsı feszültségét. Ugyanez várható az idegen bevándorlók kapcsán is – számos ország tapasztalata ez! A nemzet fogyásával riogatni úgyszintén félrevezetı politikai játszma. Ismerni kellene a Föld bolygó eltartó képességérıl szóló szaktanulmányokat, és egészen másként viszonyulnánk a kérdéshez. A jelen 6,5 milliárd helyett a Föld mindössze 2 milliárd embernek képes valódi jólétet biztosítani! – másként érdemes-e élni? 40-50 milliárd emberrıl is beszélnek felelıtlen tudósok! Nyomorogni és harcolni a vízért, meg az energiahordozókért? Van értelme? Jelenleg is élısködı módjára szi- polyozzuk Földanyánk testét – vajon elviseli-e ha tízszer ennyien szívjuk a vérét? Azok a nemzetek lesznek életképesek, akik idıben felismerik az ésszerő szüle- tésszabályozás elengedhetetlen fontosságát, és végre elkezdik a csökkenést!!! Tízmillió Magyar koldus rabszolga helyett talán bölcsebb lenne 8 millió méltó- ságteljes jólétben élı, öngondoskodó, értelmes Magyar e csodálatos országban! Folytassuk e már-már naivnak tetszı elmélkedést, a megosztó demokráciát jó eséllyel felváltó, valódi egyéni jólétet biztosító EGY-séges Nemzeti államformáról. Az iménti témához szorosan kapcsolódva, a gyermekvállalás természetesen semmilyen anyagi formában nem támogatható! A gyermek nagyobb felelısség annál mintsem, hogy anyagi érdekeltséget kössünk hozzá! A jóléti államforma biztonsá- gos tervezhetıséget garantál a gyermekvállaláshoz, a szülık keresete alapján! Legfeljebb két gyermek számára biztosítható a megfelelı racionális és spirituális figyelem és törıdés, valamint a felelısségteljes felnıtté nevelés tiszteletenergiája! A nemzetállam kérdése és az idegenek befogadása szintén lényegi ügy. Hatalmas félrevezetés a soknemzetiségő, befogadó országokat erısként feltüntetni! Éppen el- lenkezıleg: csak az önellátó és független nemzetállamok lehetnek igazán erısek! Lehetnének, ha a globalizáció és az évezredes megosztás politikája, a mesterséges betelepítéssel és népvándorlással nem semmisítette volna meg ıket egytıl egyig. Ajánlom figyelmébe István király fiához intézett intelmeinek HELYES fordítá- sát! A köztudatba az „egynyelvő és egy erkölcső ország gyenge és törékeny” meg- tévesztı ideológiát sulykolják. Érdekes, szerte a világban e recept szerint hígították fel a nemzetállamokat. Az eredeti latin szövegrész a következıképpen hangzik: „unius lingue uniusque moris regnum inbecille et fragile est”. Helyesen a regnum szót királyságnak kell értelmezni, ország helyett, ekképpen: „az egyetlen nyelvet és egyetlen szokásrendet ismerı királyi hatalom gyenge és törékeny”. Széles látó- körő, mővelt vezetés, széles látókörő mővelt nemzetállamot eredményez! A sokat idézett kijelentés a tíz részes Intelmek VI. fejezetében szerepel – figyelemre méltó a fejezet címe, melyet szintén helytelenül értelmeznek (De detentione et nutrimento hospitum) „A vendégek befogadásáról és gyámolításáról”. Korrigáljuk ezt a csúsz- tatást is: A vendégek marasztalásáról és ellátásáról – nem mindegy: szíves vendég- szeretettel marasztalom az idegent, vagy befogadom, hogy kiőzzön a házamból! 3
 4. 4. Továbbá a VIII. fejezetben is érdemes eloszlatni egy téves értelmezést (A fiak köves- sék elıdeiket) – „Nehéz lesz megtartani királyi hatalmadat ezen a vidéken, ha nem fogod utánozni elıtted uralkodó elıdeidet” – István erre inti fiát. Itt fontos megje- gyezni, hogy az uralkodó elıdök követésekor István csakis a nem keresztény Árpád- házi uralkodókra gondolhatott, és semmiképp sem idegenekre. Figyelmezteti fiát, hogy a keresztény Európától nem várhat semmi jót. Sıt, készülnie kell a külföld hó- dító törekvéseinek elhárítására. István így folytatja: „Hiszen melyik görög kormá- nyozhatná a latinokat görög szokások szerint?” Tehát a Magyart igaz Magyarok kormányozhatják, ısi hagyományaink szerint! (Hogy lehet az, hogy ezt a tudatosan félremagyarázott Magyar receptet az egész vi- lágon alkalmazzák? Azaz: keverjük össze a nemzeteket, idegenek uralkodjanak felet- tük, akkor lesznek „erısek”! – a magyarázat egy ısi háttérhatalom valós létezése!) A jóléti nemzetállamok helyreállításának törekvése figyelembe kell vegye a globalizáció gaztettét: az emberiséget mára végzetesen összekeverték! Hangsúlyo- zom, az új betelepítéseket kell megállítani, olyan idegenek bejövetelét, akik nem hajlandók beilleszkedni a nemzetállam rendjébe! A jólétben élı intelligens nemzet az élısködıket kiveti, ugyanakkor nem feledi, Magyarhonban több száz éve szület- nek, erıvel, cselvetéssel betelepített, gyökereiktıl megfosztott testvérek. Eltérı kul- túrájukat, szokásaikat évszázadok óta mélyen bevésıdve hordozzák Isteni Lelkük barázdáiban. Minden tiszteletünk az övék, a fennmaradásukért és a tisztességes, dol- gos életvitelükért. A Magyar többség méltóságtudattal tiszteli a vele ısidık óta együtt élı, vele egy célért lüktetı testvéri Lelkeket! Idegentisztelık és vendég- szeretık vagyunk, de nem befogadók! A méltatlan élısködıket távol tartjuk! Nemzeti demokrácia a Polaritás Mérlegén A Polaritás Mérlege Szélsıjobboldalon nácizmus, fasizmus, sok tízmilliós emberáldozattal, míg a bal- oldal szélsıséges kommunizmusa még több vérontással – jobb oldalon a különbözı- ség győlölete (JIN) vezetett tömegmészárlásokhoz, míg baloldalon a rosszul értel- mezett szeretet és szolidaritás ( ). Ezek után van-e értelme tovább jobb és bal- oldalról beszélni? Miért a jobb oldalon jelentkezhet kizárólag nemzetérzelem, mint valami elutasítandó gonoszság? Vajon a baloldalon nem a nemzet fiai élnek? A nép érdekeit szolgáló valódi demokráciában nincs helye a parlamenti jobb- és bal- oldalnak, kizárólag az EGY-séges gondolkodás viszi elıre a népjóléti országot! 4
 5. 5. Azok kedvéért, akik még nem találkoztak vele, vizsgáljuk meg, hogyan mőködik a Polaritás Mérlege, mely révén minden fizikai összefüggés kielemezhetı, megért- hetı, még az oly elutasított politika is. És eljuthatunk a tiszteletteljes EGY-ségbe! E különleges feldolgozó módszer alkalmazása elengedhetetlen a Magyar-, illetve a világpolitikai életre vonatkozóan, ugyanis általa megérthetjük a Magyarság külö- nös helyét: a világ nemzetei közül nincs még egy ilyen mértékben megbüntetve, soha el nem követett bőnökért, melynek eredményeképpen a Magyarnak esélye nincs az eredeti Nemzetállami formát helyreállítani. A Magyar EGY-séget nekünk más- ként kell megvalósítani – a bensı Isten megértése és közremőködése révén! A Polaritás Mérlege világossá teszi életünk mőködési elvét, és a felelıtlen, tudat- talan reakcióinkat saját, tudatos fennhatóságunk alá helyezi – tüntetések és álforra- dalmak felé terelhetı birkanyájból, Nemzetünk a méltóságteljes EGY jólétét élheti! TAI CHI – a NAGY EGY, a tökéletes Isteni egyensúly jele A polaritás képzelt mérlege ellentétesen viselkedik, mint a valóságos. Ha az egyik serpenyıre (hang)súly nehezedik, nem lefelé fog elmozdulni, hanem felfelé. E mérlegre nem a Föld vonzása hat, hanem az elménk felhajtó ereje! Kiemelem a témát, miközben hangsúlyt helyezek rá – ezért emelkedik fel a szeretet Jang serpenyıje, ha elmémben ez az érzés hangsúlyos. A Polaritás Mérlegének billegése, a -vagy „mérlegelés” az elmében zajlik, ám a Tai Chi Isteni EGY-sége tökéletesen összetartozó egyen- súlyban van – az elemzı elmétıl függetlenül. ÉS, nem VAGY! Az embernek joga és képessége is van a Nagy Isteni EGYséget részeire bontani, de csakis a megismerés erejéig. Amikor mind- két ellentétes minıséget megértettük, ráeszmé- lünk nélkülözhetetlenségükre és elválasztha- tatlan összetartozásukra (ki- ÉS belégzés; evés ÉS ürítés; éjszaka ÉS nappal; nyár ÉS tél; világosság ÉS sötétség…) és egyszerre kialakul a teremtett Isteni világ tiszteletteljes elfogadása. (Ez az elfogadás nem tolerancia, nem alázatos tőrés!) A Polaritás Mérlegének skálája A kibillent mérlegábrán látható, hogy a Jin&Jang tökéletes egyensúlyra törekvése a háttérben vál- tozatlan marad, és mintegy belsı program, vonzó- hatást gyakorol mindenre, amit tévesen értelme- zünk, és széjjelszakítva, egymástól eltávolítva akarunk tartani. A görcsös szeretet-ragaszkodás és a győlölet-elutasítás egyaránt a téves értelmezés- bıl, az ismeret hiányából fakad, ezért mindkét szélsıséges irányból az elsı tudatos lépés a megismerés, majd mindkét oldalon a megértés. A tudatos folyamat figyel- meztet: a megbocsátás a győlölet térfelén legyen, és ne szeretetbıl akarjunk megbo- csátani! De a szélsıséges szeret is árthat, ekkor viszont az elengedést gyakoroljuk! 5
 6. 6. Fontos megjegyezni, ha valamelyik pólust huzamosan a felszín alatt, a tudatalattiban akarjuk tartani, a bevésıdött tökéletes egyensúlyra törekvés kényszere hatni fog, és az ellenállásunk ellenében igyekszik helyreállítani az egyensúlyt – a szembesülés traumáját elkerülendı, ezért kell nekünk megtenni a feldolgozást, lépésrıl lépésre, bölcsességet merítve az elnyomott, negatív félbıl is! A labdát csak erıvel lehet a víz alatt tartani – mert az természetellenes! Az oly kívánatosnak kikiáltott tolerancia veszélyét e képek látványosan igazolják. Tolerancia = elvisel, elnéz, megtőr, béketőrés, birkatürelem – alázattal elviselni bárki visszaéléseit – színlelt jó szándék! Vagyis, határozottan tudjuk, hogy a szélsıségesen sötét oldal (a Jin) létezik, de nem akarunk tudomást szerezni róla, elnézzük, megerıltetve magunkat, valahogy elvisel- jük, megtőrjük a jelenlétét, alázatosan tőrjük, hogy az illetı nem is akar változtatni. Ránk erıltetik, hogy bizonyos esetekben, illetve személyekkel kapcsolatban a dol- gok kizárólagos jó oldalát nézzük, és a negatívat nem vehetjük figyelembe. Hazug ámítás! A hazugság pedig mindig bosszút áll! A bevésıdött tökéletes egyensúlyra törekvés kényszere hat, és akár a víz alá fojtott labda, az elnyomott sötét oldal hirtelen a felszínre tör, és jól képen törli az érintetteket, csak kapkodhatunk levegı után… bárcsak kezelni tudnánk a felszabaduló dühödt erıket – ám ilyenkor már késı! A tudat szintjére önmagától kilökıdı sötét oldal hirtelen a mélybe taszítja párját, a korábban kedvezményezett ál-szeretet és szolidaritás oldalát. Az elfojtás hazugságának és a fájdalmas szembe- sülésnek minden létezı jóság és tisztaság áldozatává válik, menthetetlenül kimúlik! *** Választás után - 2010: Fidesz 263; MSZP 59; Jobbik 47; LMP 16 – vajon mi- ként fogják a Polaritás Mérlegét mostantól rángatni – Nemzetünk kárára? Figyelem: feltenni bármit a Polaritás Mérlegére = „Oszd meg és uralkodj!!!” *** Íme néhány veszélyes példa a képmutató politikából, ahol a Jint elfojtva tartják: 6
 7. 7. Ne foglalkozzunk a globalizáció és az EU nemzetellenes ártó politi- kájával, ilyesmi nem is létezik, hiszen milyen „áldás” az emberi sok- színőség, mily „csodálatos” a kulturális- és fajtabéli ezerarcúság – ja, csakhogy nem a nemzetállamokon belül! A globalizáció a sokszínőséget magasz- talja, miközben a kommunizmus jegyét mutatja: hamarosan minden nemzetállam egyformán kevert nemzetiségő, fajtájú, hígított kultúrájú ingerült egyveleg lesz! Az ısi hagyományokkal bíró nemzetállamokban – német, francia – egyre erısödik a belsı feszültség, például a betelepített iszlámvallású milliók okán. S a 2001. USA- béli álmerényletek óta minden másmilyen idegen a fokozódó uszítás áldozatává vált! A festészet fejlıdési iránya jelzi a színgazdag emberiség feszültségtıl terhes átalakulá- sát és végzetes beszürkülését – az egyedii fforma,, a ttiisztta – az egyed orma a sz a szíín,, s az Isttenii EGYség har-- sz n s az Is en EGYség har móniiájja az iideges fforgattag-- món á a az deges orga ag ban ffellolldódiik,, semmiivé llesz ban e o dód k semm vé esz Ne foglalkozzunk a cigány-bőnözéssel, seperjük a tényeket a tudat- alatti szınyege alá, fedjük el a bajt egy mesterséges mázzal, és nevez- zünk minden cigányt, – becsületest és bőnözıt egyaránt – romának, alkalmazzuk a pozitív megkülönböztetést (diszkriminációt), és gondoljuk azt, hogy a cigánykérdés megoldódott. A média-politika csak a cigányokat ért sérelmeket han- goztatja, és a nehéz helyzetük társadalmi megoldását sürgeti, mert szerintük az ok- okozat egyaránt a többségi társadalom bőne. Szó sem esik a cigányság kötelezettsé- geirıl, a társadalomba való beilleszkedésük elıfeltételérıl, az alkalmazkodás akara- tának hiányáról. A hazug elkendızés miatt a béketőrı többségi társadalom belsı fe- szültsége közben egyre csak fokozódik, és a becsületes, mővelt cigány az általánosí- tás csapdájában szintén nem kap munkát, az egyébként is szőkülı munkaerıpiacon. Ne foglalkozzunk a nemzeti munkahelyek megszőnésének igazi okaival, örvendjünk, hogy a szupermarketekben elérhetı a globalizáció minden hasznavehetetlen, rövid élettartamú kacatja, s a vegyipar olcsó, az egészségre ártalmas élelmiszerutánzata! Szerfölött örvendezzünk a számtalan kí- nai boltnak is, az egykori minıségi nemzeti márkák filléres, gagyi utánzataival. A nemzeti gyártás visszaszorítása mellett az idegen kereskedık vagyonokat visznek ki! A kérdés nem elhanyagolandó vonzata a Föld nyersanyagainak mérhetetlen és végzetes pocsékolása: a termékek hamar elromlanak, mert a folyamatos gyártás hoz tetemes hasznot, ugyanakkor így az olcsó kínai szaporulatnak biztosítanak munkát – közben Földanyánk nyersanyag- és energiakészletei hamarosan kimerülnek. A túl- szaporodott modern ember a felelıtlen fogyasztás szemétdombja alatt fogja végezni! 7
 8. 8. Ne foglalkozzunk a nyugdíjkérdés valódi problémáival, fedjük el a bajt a demográfia áldásaival, népszerüsítsük a nagycsaládosok gyer- mekvállalását, mint az egyetlen megoldást, hogy tudniillik kell az új befizetık tömege – ugyanakkor az iskolázatlan szaporulat 90 %-a esélytelen eltar- tott lesz! Az elnyomott Jin serpenyı legfıbb hazugsága, hogy ez a réteg csupán a fogyasztói társadalmat hivatott növelni és az irányítható szavazónyájat sokasítani! Ne foglalkozzunk a támogatott gyermekvállalás családi bizniszének áldozataival, a csonkacsaládban, vagy állami felügyelet alatt cseperedı gyerekek társadalomra és önmagukra veszélyes sérüléseivel! Fedjük el a bajt a társadalmi szolidaritás szeretetérzésével: mi mindannyian támogatjuk a gyermekvállalást, szeretettel segítjük a magára maradottakat, és sohasem kérünk számon! Pedig aki a gyerektervezéskor számít a támogatásra, majd eldobja utódját, vagy kilép a felnevelésébıl, avagy eltaszítja a társát, az elszámoltatandó – mert fe- lelıtlenül megfosztja gyermekét a két szülı ellentétes minıségő nevelı-energiáitól! Ezáltal az utódban nem alakulhat ki a valós felnıtti, méltóságteljes bensı EGYség! Isten, köszönöm munkásságom Lelki irányítását! Amikor éppen itt tartottam az anyagban, be kellett kapcsolnom a Kossuth rádiót, hogy megismerjem új miniszterelnökünk gyászos jövıképét – sajnos, ide illik! Íme: „A magyarok határozott, bátor küzdelmet és gyızelmet várnak tılünk. Hallom, látom, mindenki tudhatja, a magyaroknak elegük lett a ku- darcokból, a tétovázásból, a rossz kompromisszumokból, a topor- gásból. Gyızelmeket várnak, azt várják, hogy legyızzük a leváltott rendszer ha- gyatékát, hát le fogjuk gyızni. Le fogjuk gyızni a bőnözést, le fogjuk gyızni a munkanélküliséget, le fogjuk gyızni a fiatalok kilátástalanságát, a gyermekválla- lás elıtt tornyosuló akadályokat, az idıs emberek kiszolgáltatottságát, le fogjuk gyızni a merjünk kicsik lenni szemléletét, az oszd meg és uralkodj politikát, az el is lehet menni az országból típusú arroganciát. Le fogjuk gyızni az ingatlanpanamákat, a hatalommal való visszaélés technikáit, a felelısség alóli kibúvás kísérleteit, le fogjuk gyızni az off-shore lovagok praktikáit és az érdemtelen állami kifizetéseket. Le fogjuk gyızni a nemzet fıvá- rosát tönkretevı korrupciót és pazarlást. Le fogjuk gyızni a múltat, mert Magyarország egységesen úgy döntött, hogy le kell gyızni.” – sorolta Orbán Viktor mindazt, Legyıztük!!! ami ellen gyızedelmes harcot hirdetett. Kérdés: ez a kimagaslóan kimővelt politikai egyéniség hogy-hogy nincsen tisztában Isten egység-törvényével??? Isten te- remtett világában ugyanis nem létezik félkarú mérleg! „Isten felhozza az ı napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esıt ád mind az igazaknak, mind a hami- saknak!” – Máté 5: 45. Az Isteni mő tökéletessége éppen a Jin&Jang azonos létjogosult- ságában rejlik. Nincs nappal éjszaka nélkül! Ha le akarom gyızni az egyik oldalt, vele együtt megsemmisítem a másik oldalt is! A pólusok egyedül nem léteznek! 8
 9. 9. Érdemes Orbán úr szóhasználatát pontosan kielemezni: „határozott, bátor küzdel- met és gyızelmet” ígér. Az általa felsorolt számos negatív hatás legyızése kétségte- lenül megszabadulást jelent. Nyilván azért akarunk legyızni valamit, hogy meg- semmisítsük az ártó hatását. A felvilágosult józanész azt diktálja, hogy ne akarjunk megsemmisíteni semmit, ha tudjuk, hogy ezzel a számunkra kedvezı oldal is meg- semmisül! Tehát az új nemzetinek mondott miniszterelnökünk valójában csupán reménytelen küzdelmet ígér! Tudja jól, hogy a felsorolt negatív elemek nem semmisíthetık meg, tehát egyebet nem tehet, mint a nép elıl elrejteni a negatív oldalt, lenyomni a tudatalattink mélyére, és kivikszolni a szépet, vagyis bebeszélni nekünk, hogy létezik az egyoldalú, rózsaszínő (narancssárga) élet – no ez tényleg kemény küzdelem lesz, leginkább az elnyomott oldal fokozott ellenállása miatt! A valami ellen irányuló küzdelem mindig esélytelen! A nemzet ilyetén küzdelme értelmetlen erıpocsékolás! Sıt, minél mélyebbre és minél erıteljesebben akarunk valamit lenyomni, annál erısebb lesz az illetı egyensúlyra törekvése, egyre intenzívebb lesz a felhajtó ereje. (A víz alá egyre mélyebbre nyo- mott labda jelensége ez – természetellenesen reménytelen, kimerítı küzdelem!) Így már érthetı, olykor miért mondjuk – mi, ezoterikus-spirituális keresık – hogy amennyiben a legyızés szándékával harcolunk valami ellen, éppen az ellenkezı- jét érjük el: az ártó ellenfelet feltöltjük éltetı energiával! (Ezért nem születik semmilyen gyızelem évtizedek óta a dohányzás-, az alkohol-, a drog ellen folytatott küzdelemben, elvégre mindhárom terület irdatlan haszon forrása – akár a háborúk!) *** Az ártó oldalt, egyénileg kell semlegesítenünk a tudatos feldolgozás révén, szá- molva a megbocsátás és az elengedés követelményével – mindent a maga térfelén! A korábbi logika szerint csak azzal kell foglalkozni, amit elérni szeretnénk, a számunkra kedvezı hatásokat kell energiával feltölteni! Ám a pozitív oldalon is ügyeljünk, mert a Janghoz való túlzott ragaszkodás velejárója a győlölt Jin elnyomá- sa. Az Isteni felismerés csodája a tiszteletteljes elfogadás elérésekor tőnik elénk: mindkét szélsıség értelmetlenné válik, az életimádat egyszerre elkezd mőködni, önmagunk tisztelete és méltósága révén, felismerve mindenben ugyanazt az Is- teni EGY-séget. Vegyük szemügyre a miniszterelnök által ígért gyızelmeket: „A magyaroknak elegük lett a kudarcokból, a tétovázásból, a rossz kompro- misszumokból, a toporgásból. Gyızelmeket várnak…” – a felsorolt negatívumok- nak valóban lehet a gyızelem az ellentettje. Gyızni ellenben mindig a vesztesek ká- rára lehet! A Magyarság senki vesztére nem akar gyızni! Egyszerően méltóságteljes jólétet akar a saját országában! Becsületes munkával elérhetı jólétet – ennyit csak! „…azt várják, hogy legyızzük a leváltott rendszer hagyatékát, hát le fogjuk gyızni…” – ezt már eljátszottuk 1989-ben: a leváltott rendszer hagyatékát legyız- tük, és negyven év minden vívmányát megsemmisítettük. A hagyatékot nem legyız- ni kell, hanem a hibákból is bölcsességet merítve, építkezni rá. Nincs idınk minden ciklusban újra kezdeni. Így a beígért jóléti jövı soha nem ér ide! Szebb jelen kell! „Le fogjuk gyızni a bőnözést…” – a bőnözés elleni küzdéshez több és egyre több rendırre lesz szükség, és máris itt a drágán fenntartható rendırállam! A bőnö- zés értelmét kell megszüntetni! A mindenki számára hozzáférhetı jólét a gyógyír! A tanulmányom elején felvázolt elvonások nélküli jólét nem teszi érdemlegessé a bőnt! 9
 10. 10. „…le fogjuk gyızni a munkanélküliséget1…” – és akkor legyızzük a teljes foglalkoztatottságot a Jang oldalon. Persze a kommunista mintájú színlelt foglalkoz- tatottság nem is lenne kívánatos. Mégis, évek óta egyre jellemzıbbé válik az önkor- mányzati látszólagos foglalkoztatás – a segélyért tesz-vesz programok önámítása. „…le fogjuk gyızni a fiatalok kilátástalanságát2…” – micsoda hazugság el- hallgatni elılük, hogy nincs is rájuk szükség, mert nincs elég nemzeti munkahely. E négy, számmal jelzett téma egyazon tırıl fakad, a hazai munkaerıpiac beszőkülésé- rıl és idegen kézben létérıl, akiket érdekeltté tettünk a bérek alacsonyan tartásában. „…le fogjuk gyızni a gyermekvállalás elıtt tornyosuló akadályokat3…” – ilyen bérek mellett és ilyen értelmetlen életérzés kilátásaival rettentı felelıtlenség a gyermekvállalás! Ne feledjük a természet bensı reakcióit sem: a telített Föld min- dent elkövet a szaporulat természetes visszaszorításáért. Egyre több a meddı férfi, nem véletlenül! A további szaporodást meg kell állítanunk! Nagy hiba újabb, ott- honról menekülı, munkanélküli fiatalokat anyagi támogatással szülıvé tenni! „…le fogjuk gyızni az idıs emberek kiszolgáltatottságát4…” – e gonddal sem kellene foglalkozni, ha biztosítanák a becsületes dolgozónak a jóléti öngondosko- dást. Sajnos a beszédbıl kiolvasható üzenet az, hogy nıni fog a kiszolgáltatottság! „…le fogjuk gyızni a merjünk kicsik lenni szemléletét…” – tehát legyünk to- vábbra is kicsik!? Már-már kezdtük túltenni magunkat e gúnyszlogenen, erre megint itt van, hogy erıt adjunk neki! Méltóságtudatot kellene végre emlegetni, a feltalá- lóinkat, a Nobel-díjasainkat és a világhírő magyar megbízhatóságot és a minıségi, újító szellemő munkamorálunkat! Nagyok vagyunk, végre tudatosítani kellene! „…le fogjuk gyızni az oszd meg és uralkodj politikát…” – akkor miért nem a Magyar EGY-séget hangoztatja? Mert valójában ı is szerves része a megosztásnak! „…le fogjuk gyızni az el is lehet menni az országból típusú arroganciát…” – sajnos ezzel ı is azt üzeni: el lehet menni az országból! Mert nem azt mondta, hogy belátható idın belül itthon is el kell érni az európai béreket, és a temérdek külföldön élı Magyar végre haza jöhet – a legyızési szándék csak tovább élteti az arroganciát! „…le fogjuk gyızni az ingatlanpanamákat…” „…le fogjuk gyızni a hatalommal való visszaélés technikáit…” „…le fogjuk gyızni a felelısség alóli kibúvás kísérleteit…” „…le fogjuk gyızni az off-shore lovagok praktikáit…” „…le fogjuk gyızni az érdemtelen állami kifizetéseket…” „…le fogjuk gyızni a nemzet fıvárosát tönkretevı korrupciót és pazarlást…” – szép kilátásaink vannak. Nyugodjunk meg, a politikai maffia erısödni fog! „…le fogjuk gyızni a múltat, mert Magyarország egységesen úgy döntött, hogy le kell gyızni.” – Ez mindennek a teteje! Isten ırizz, hogy legyızzük a múltat, hi- szen akkor a jövıt is legyıztük! Talán épp ez a cél? Miként a mindenkori leváltott rendszerek hagyatékát sem kellett volna legyızni, hanem bölcsen építkezni rájuk, úgy a Nemzet múltját sem szabad legyızni! Hogyan legyünk ténylegesen nagyok, ha semmilyen hibánkkal nem vagyunk hajlandók szembesülni, és bölcsességet merítve megırizni a Nemzeti folytonosságot, s végre a jelen imádatára fektetni a hangsúlyt? Hogy az új kormány véletlenül sem a valódi problémákkal kíván fog- lalkozni, azt a legeslegelsı felvetésük igazolja. A Fidesz, már a beikta- tását megelızıen kijelentette, hogy meg akarja adni a kettıs állampol- gárságot minden határon kívül élı Magyar testvérünknek, és ebben a kérdésben nem 10
 11. 11. kíván egyeztetni egyetlen szomszédos ország kormányával sem! „Robert Fico sze- rint Szlovákia számára súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ha a magyar par- lament Pozsonnyal való egyeztetés nélkül a ma ismert formájában elfogadja a szom- szédos országokban élı magyarok kettıs állampolgárságát lehetıvé tevı törvényt. Egyben jelezte: akár el is veszíthetik szlovák állampolgárságukat azok, akik a terve- zett törvény alapján kérelmezik majd a magyar állampolgárságot.” – MTI, 2010. 05. 13. Jómagam Nagyváradi születéső vagyok, 28 évesen 1989. januárjában telepedtem le nagymamám szülıvárosában, Magyarhonban. Felelısségem tudatában és bensı ta- pasztalat alapján kijelenthetem, a kettıs állampolgárság ilyetén felvetése újfent a Magyar Nemzet ocsmány elárulása! Megindokolom, miért gondolom így: - Az állampolgárság az egy államhoz való szerves hozzátartozás státusza. Az ısi Magyar terület elszakított részei, ha tetszik, ha nem, már nem tartoznak Magyaror- szághoz! Miért nem vesszük tudomásul végre a tényeket? Tehát egy külhoni Ma- gyarnak területileg sajnos már semmi köze az úgynevezett anyaországhoz! Hazaáru- ló politikusaink (háttérnyomásra) hajdan a menthetıt sem kísérelték megmenteni!!! - Éltem a románság között, ismerem a nyelvet és a gondolkodásukat. Tudom, hogy már több generáció érezheti ıszinte bensıjébıl szeretett hazájának Erdélyt. Az ı elméjüket az ı szemszögükbıl mosták át nemzetérzelmővé, és ültették be mélyen a „Nagy Románia” eszmét. Miért csodálkozunk, ha foggal-körömmel, primitív bá- nyászcsıcselékkel védik a veszélyeztetettnek beállított érdekeiket? Hogy miért a relatív kis létszámú Magyarsággal lelkizı Szlovákia ágáll folyton a nemzeti meg- nyilvánulásainkkal szemben, és nem Románia? Nézetem szerint ez csak a vihar elıt- ti csend forgatókönyve. Szlovákia a kísérleti próba-terep! A Romániai több (akár 3 - 5 ?) millió Magyar puskaporos hordója bizony az egész EU-ra katasztrofális lehet. A háború utáni békeszerzıdés (ismételten) 20 éves lejárta után, 1965 óta a betele- pítéssel az elszakított területeken oly alapos munkát végeztek, hogy rá sem ismerni az ısi Magyar földre. A 45 évet késett revizionista igyekezet mára egyértelmő ön- gyilkos provokációvá degradálódott! 1965-ben kellett volna ütni a vasat a nemzet- közi porondon, de nem volt szabad. Inkább dühödten a víz alá nyomták a labdát. Egy 45 évig elnyomott győlölt indulat végzetes robbanással törhet a felszínre!!! - Ebben a helyzetben kettıs állampolgárságot, illetve nemzeti, kulturális, vagy te- rületi autonómiát követelni a Magyarságnak, fıleg itthonról, az anyaországból, olyan próbálkozás, mintha egy felhıkarcolót a huszadik emeleten szeretnénk elkez- deni felépíteni. Tudjuk ugyan, hogy kell valami alap, ezért 1989-ben elkezdtük han- goztatni Trianon tévedését. És ez vajon a világban kit érdekel? A kizárólag általunk hangoztatott sértıdöttség esetleg kártyavár építéséhez szolgáltathat alapot, kıépület- hez semmiképp! Kezdjük az építkezést a nagyhatalmaktól kikövetelt bocsánat- kéréssel, és folytassuk a Magyar Nemzet rehabilitálásával! – ez már rendíthetet- len alap, fıként, ha az elszakított területeken a tankönyveknek is le kellene közölni az igazságot. És felépítve az elsı szinteket, tovább lehet erısíteni az emeleteket né- hány finomítással: az amerikai indiánok mintájára a Magyart ezentúl ıslakosoknak kötelesek nevezni minden elorozott területen. (Az már csak a magam nyalánksága, hogy a Magyar szót csak nagybetővel tudom leírni, így esik jól. Lehet utánozni!) Majd következzék a Nemzet kártérítése országos és egyéni szinten egyaránt! Példaértékő precedens legyen a zsidó sérelmek anyagi és erkölcsi kártérítése! Joggal követelhetjük elsı lépésként például a nemzeti adósság eltörlését. Hajtsák be a köl- csönök élısködıin, de ne a népen – mesés fellendülést eredményezne a Magyarnak! 11
 12. 12. Nézzük, vajon az úgynevezett „nemzeti oldal” másik képviselıje mi- ként képzeli a Magyar Nemzet tényleges, megfontolt képviseletét: „Az eskütétel idejére Vona Gábor, Jobbik-elnök levette zakóját és a jogerı- sen betiltott Magyar Gárda mellényében tett esküt. A mellény hátoldalán hímzett oroszlán látszott, az elején Árpádsávos pajzs volt. Az MSZP budapesti képviselıi ez ellen tiltakozva egy kitőzıt raktak fel ruhájukra, amely egy horogkeresztet kukába hajító embert ábrázol. Burány Sándor budapesti MSZP-elnök az MTI-nek elmondta: akciójuk a gárdamellény parlamentben történı viselése ellen irá- nyult.” – forrás: MTI - 2010. május 14. – A náci horogkeresztet a maku- látlan Magyar Árpádsávokkal azonosítani??? Újabb nemzetgyalázás!!! És akkor az MSZP a mérleg Jang serpenyıjébe az ádáz vörös csillagot tenné, mint a szeretet és szolidaritás leghazugabb jelképét??? A nemes atyafiak még el sem kezdték a munkát, és máris marakodtak! Figyelemelterelés és vagdalkozó provo- káció mindkét oldalon, hogy a valódi gondokról és a sürgetı megoldásokról el- tereljék a Magyar Nemzet figyelmét! Nézetem szerint a Fidesz igyekezni fog a negatív oldalt a tudatalatti mélyére taszítani, lenyomni a labdát a víz alá, a Jobbik pedig, nagy levegıt véve, a víz alatt mindent el fog követni, hogy a labdát kipiszkálja a Fideszesek ujjai közül, mitsem törıdve a nemzeti következményekkel. A baloldal pedig fennhangon fogja szétkürtölni a világnak, a Magyarok rasszista, fasiszta náci kormányt választottak, Magyarország hátha teljesen tönkre megy a bizalomhiány miatt… Melyik oldalnak van igaza? Megismétlem, amit e fejezet elején írtam: „Szélsıjobboldalon nácizmus, fasizmus, sok tízmilliós emberáldozattal, míg a baloldal szélsıséges kommunizmusa még több vérontással – jobb oldalon a különbözıség győlölete (JIN) vezetett tömegmészárlásokhoz, míg balol- dalon a rosszul értelmezett szeretet és szolidaritás ( ). …A nép érdekeit szol- gáló valódi demokráciában nincs helye a parlamenti jobb- és baloldalnak, kizá- rólag az EGY-séges gondolkodás viszi elıre a népjóléti országot!” – De mi vált- hatná fel a megosztás demokráciáját, a mőködésképtelen nép-uralmi színjátékot? Az Isttenii EGYség--ttudásra épüllı E G O K R Á C I A – az egyén ÖN--URALMA!! Az Is en EGYség udásra épü ı E G O K R Á C I A – az egyén ÖN URALMA „Nincs nagyobb veszély az egyéni kezdeményezésnél, ha tehetséggel párosul, töb- bet érhet el, mint az emberek milliói, akik között elhintettük az egyenlıtlenség mag- vát.” részlet az Ötödik (hamis) cioni jegyzıkönyvbıl, melyet a zsidóságnak tulajdo- nítanak, holott ez is a nemzetek fölötti háttérhatalom mőve – ebben az idézetben le- leplezi egyetlen gyengéjét, az EGYÉNT, az Egót. A nemzeti EGY-ség alapja az egyénben rejlik – az Egónak mindenekelıtt önmagában kell felismernie Isteni EGYségét, felépítenie bensı méltóságtudatát, majd kivetítenie a társadalomra! De minek is tartsa magát az ilyen Egó? Szocialistának, vagy nemzetinek? Miindkétt olldallon ell llehett hagynii a széllsıségekett és ffelliismerve az érttékeiikett,, M ndké o da on e ehe hagyn a szé sıségeke és e smerve az ér éke ke középen beállllííttanii a ttiiszttellettttelljjes ellffogadásra és a bensı Isttenii méllttóságttudattra középen beá an a sz e e e es e ogadásra és a bensı Is en mé óság uda ra épüllı NEMZETI SZOCIALISTA iideollógiiátt,, miintt egyettllen hellyes uttatt!! épü ı NEMZETI SZOCIALISTA deo óg á m n egye en he yes u a Érdekes, mintha a második esztelen háborúnak az egyik célja éppen ez lett volna, az egyetlen célravezetı ideológiát aláásni. Szocialista = a becsületes munka egyéni szociális jólétet eredményez, nemzeti = mindent méltóságteljes nemzeti alapon! 12
 13. 13. Egokratikus Nemzeti Szocializmus ENSZ Demokrácia helyett EGOKRÁCIA Vagyis Nép-uralom helyett Ön-uralom. A „nép” fogalom eleve megfoghatatlan. Egy ország lakosságának egyvelege, sajnos már általában vegyes nemzetiségő, vegyes kultúrájú és fajtájú em- berek, polgárok egyvelege – önmagában képtelen az uralkodásra! A demokratikus választások eredménye a többpártrendszer, vagyis a nép-egyveleg megjelenik a politikai uralkodásban, ami ezáltal szintén képtelen lesz a valódi irányításra, mert az eltérı, vegyes nézetek inkább szolgálják a széthúzó megosztást, mintsem az össznépi jólét irányába vivı egységet. Az EGO-krácia képzelet- beli, – de egyetlen elıremutató – világában a nép-egyveleg és a többpártrendszer kívül marad a parlament falain! A politikai irányításban minden képviselı méltóságteljes önuralomról tesz tanubizonyságot, felelısen kiállva saját véleménye mellett, ami a legmesszebbmenıen egyezik az általa képviselt választókerület polgáraival. Az egokráciában nem fordulhat elı az, ami a demokráciában természetes, hogy a képviselıt, szeretett pártja pénzbírsággal sújtja, és dorgálásban részesíti, valahányszor eltérıen mer szavazni, különálló, egyéni véleményének hangot adva. Az egokrácia intézménye nem ismerné az ellenzéki tömb fogalmát, amely pártoknak nincs egyéb szerepe, mint ellene menni a kormánytöbbségnek – és az ellenkezıjét hangoztatni annak, amit kormányszerepben korábban tett… Merthogy az Egokráciában nem néznék hülyének a népet! Az Egokratikus képviselık mindegyike a saját választókörzetének a jólétéért tevékenykedik. A munkáját a választói naprakészen nyomon követik, és a legcsekélyebb ellentmondás, az érdekeik- tıl való elfordulás, vagy önzı korrupciós megnyilvánulás miatt azonnal visszahívhatják, és fele- lısségre vonhatják. Az Egokráciában nem lenne kormányérdek, sem ellenzéki érdek, csakis kizá- rólag népjóléti érdek létezne – szem elıtt tartva a legfontosabb elem, az EGO, az EGY-én érdekét! Globalizáció helyett NEMZETTUDAT A népjóléti érdek természetesen nem tenné lehetıvé a globalizációs (például banki) érdekek érvényesülését, és miként az EGO teszi, úgy a nép sem törekedhet a folyamatos eladósodásra, sem pedig a fejlıdésmentes örökös államháztartási hiányra. Tehát, miként az Ego, azaz az egyén ki- számíthatóan él, a nép számára is egyértelmővé kell tenni a kiszámíthatóságot: hitelt veszünk fel egy fejlesztı beruházás miatt, akkor tudjuk, hogy mikor fizetjük azt vissza, és tesszük a népet újra adósságmentessé; a nemzeti beruházásaink pedig hasznot termelnek, akár az egyén ésszerő mun- kálkodása – az Egokratikus nemzetállam folyamatos gyarapodást mutat fel, sohase deficitet! A nép mára nemzetek egyvelege – tehát az egyéni képviselı olykor egy (kisebbségi) nemzet- csoport érdekét jeleníti meg, s az ı közvetlen jólétéért fáradozik, amit az együttélés kölcsönös tiszteletének alapszabálya szerint tesz. A kisebbségi nemzetképviselete véletlenül sem sérti a többségi nemzet jóléti érdekeit, hisz a többségi nemzet is tiszteli polgártársai egyéni igényeit. Az Egokratikus nemzeti méltóságtudat a tiszteletteljes népjóléti-egyéni gyarapodásra épül! Kapitalizmus helyett SZOCIALIZMUS A méltóságteljes népjóléti-egyéni gyarapodás elıfeltétele az egyenlı esélyek tiszteletben tartá- sa. Az Egokratikus Nemzeti Szocializmusban minden egyén egyenlı eséllyel indul saját igényei, vágyai szerint kitőzött jóléte felé. Az egyenlı esély a lelkiismeretes tanulás- és a becsületes munka világában érvényesül. Negatív megkülönböztetés nem hátráltathat senkit, de pozitív kivételezés sem juttathat elınyökhöz senkit, származása alapján! Csak a lelkiismeretesség, s a becsület számít! Kiszámítható szociális háló: az aktív polgár öngondoskodása teljes létbiztonságot vetít ki szá- mára; a fogyatékkal született, magatehetetlen polgárnak a társadalom nyújt, igényei szerinti jólétet. (A nemzetellenes és egyéni vagyonellenes bőncselekmények idıvel értelmüket veszítik!) 13
 14. 14. Tereljük a tettek mezejére a szót, és tegyünk érte, hogy e naivnak tetszı vágyálomból valami valósággá váljék!!! Segít az EGYet-értık İsegyháza Egyáltalán megvalósulhat-e bármi az Egokratikus Nemzeti Szocializmus eszméjébıl? És miért éppen egyházi alapokon kellene elindulni – továbblépni? A „demokratikus” megosztás-uszítás és globális nemzetvegyítés tudatosan és szervezetten zajlik, (immár több mint kétezer éve) – az egyénnek esélye nincs a vi- lágpolitikába beleszólni, egy dolgot tehet: a saját, egyéni életének irányítását veheti saját kezébe, önnön nemzeti méltóságtudatának helyreállításával! Az egyén önnön nemzeti méltóságtudata alapján kimunkálhatja minden embertársa tiszteletteljes elfogadását – ezáltal elkerülve, hogy az alantas politika színterén uszítható, manipulálható, dróton rángatott bábú legyen. Az egyén megteremtheti bensı Lelki harmóniáját, majd e csodálatos egyensúlyt kivetítheti a teljes külvilágra. *** A méltóságteljes, bensı harmónia kimunkálását a leghatékonyabban vallási ala- pokon érhetjük el, figyelembe kell vennünk ugyanis az elmúlt 2000 év hagyományá- nak megkerülhetetlenségét, a generációk tudattalan hiterkölcsi beidegzıdéseit! Kizárólag a (2010-ben véget érı) Halak kor örökségére építhetünk, méghozzá a HIT erényeire, évezredes keresményeire, s a tudományosan is igazolható tényeire! A 2010-ben kezdıdı Vízöntı a tudás kora! A helyes út mindig a folyto- nosság, semmiképp sem a rombolás! A megelızı korokból bölcsességet kell meríte- ni, úgy tovább fejlıdni, és nem elvetni azt, mindenestıl, értékeivel, erényeivel együtt! A Vízöntı legyen tehát az Isten-tudás kora, és ne istentelen! E nemes bölcsesség alapot szolgáltat a nemzetállamon belüli tiszteletteljes együtt- éléshez, mert tudni fogjuk, hogy mindenkit (nemzettársamat és idegent egyaránt) ugyanaz az Isteni energia éltet – ez lehet a kölcsönös tiszteletünk egyetlen közös nevezıje! * A kétezer évnél régebbi titkos háttérkormány mindent elkövet, hogy a hatalma folytonos legyen – ı tudja és mőveli a folytonosság Isteni szabályát! Tény, hogy a Halak hit korszakát dogmatikus alapokon építették fel: a vallások zömét megtapasz- talhatatlan, külsı istenségek képére alkották meg. Következésképpen, a Vízöntı tu- dás-korát csak akkor uralhatják, ha teljesen lejáratják a történelmi vallásokat, lerombolják bástyáikat, istentelen, fogyasztói ál-tudatosságot tőzve ki célul! A korszakok valódi fejlıdése az egyénben zajlik! Az egyén szabadon dönt, ra- gaszkodik-e a dogmához, a legendák magasztalásához, avagy keresi Isten teremtett világának tudatos megértését. Mi keresztények a saját házunk táján tegyünk rendet, s vegyük tudomásul, a Jézus legenda megbukott! Isten azért küldte fiát, hogy átvállal- ja a világ bőneit? Lássuk be, ez 2000 év alatt sem sikerült! Talán nem is ezért jött!? 14
 15. 15. Célmeghatározás Az EGYet-értık İsegyháza legnemesebb célkitőzésének tartja a Jézus-legenda átértékelését. A bőneink Isteni felelısség-átvállalása helyett egyéni felelısségteljes tudatosságot hirdetünk. Segítünk megérteni Jézus Krisztus valódi küldetését, a közvetítıi szerepét: „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.” 1. Timóteus 2: 5. – Minden elfogulatlan keresınek átadjuk az Isteni párbeszéd gyakorlati alkalmazásának módszerét. Ezáltal bensı kapcsolatba kerülhetünk a teremtı Istennel. Segítünk felszabadítani az egyén méltóságteljes életimádatát, mert megérdemeljük, hogy egyetlen és megismételhe- tetlen életünk minden pillanatát imádattal, bensı harmóniában éljük: „…semmi sincs jobb, mint hogy az ember örvendezzen az ı dolgaiban, mivelhogy ez az ı része e világban: mert ki hozhatja ıt vissza, hogy lássa, mi lesz ı utána?” Prédikátor 3, 22. Az EGYet-értık İsegyháza biztosítja a Biblia folytonosságát. Szent üzenete a tudatosulás korában, a Vízöntıben is élhet, sıt, ekkor teljesedhet ki igazán, ha sikerül ésszerően felfogni és tudományosan alátámasztani kijelentéseit. „A bölcsesség kezdete ez: szerezz bölcsességet, és minden keresményedbıl szerezz értelmet.” Példabesz. 4: 7. – A munka elkezdıdött, megszületett az elsı feltáró mő, a „Magyar Könyv” 2009 Továbbá készül egy szemléletes diasorozat, melynek elsı 4 része már több száz keresıben megerısítette az Isteni EGY életszemléletét. Az EGYet-értık İsegyháza szent célkitőzésének tartja a Ma- gyar Nemzet Isteni rendeltetésének felélesztését. A mi elhivatottságunk nem mester- kélt önkiválasztottság, hanem ısi hagyományainkban, évezredek óta sértetlen nyelvünkben és szent (rovás) írásjeleinkben fellelhetı kódolt Isteni küldetés! Egyházunk segíti ezen összetett megbízatás megértését, minden Magyar számára. A Magyar Nemzet az élı Földanyánk Szívcsakrájának ırzıje és táplálója! Továbbá, Koronás Nemzeti feladatunk a Koronacsakra életben tartása – közve- títve Isten egységtudatát a teremtés legszentebb mőve, a Szent Emberiség felé! Jómagam a kutatáshoz megkaptam Istentıl a közvetítı-médiumi készséget. Ha sikerül az Egó méltóságteljes (alázat nélküli) helyét tudatosítani, kinyílnak Isten csa- tornái és feltárulkozik az EGYség szent üzenete. „Az Úr Lelke szól én bennem, s az ı beszéde az én nyelvem által.” – Sámuel II. 23, 2. A közvetítés adottsága minden- kiben feléleszthetı – egyházunk segít megtanulni kérni Istentıl. „…a Lélek is segít- ségére van a mi erıtelenségünknek; mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk…” Római levél: 8. 26. – Számomra tény, a Lélek mutatja az utat és tanít meg méltósággal kérni Istentıl – elsısorban ismeretet és készséget az új ismeret megértéséhez, valamint lehetıséget és erıt a vágyak beteljesítéséhez! Az EGYet-értık İsegyháza nemes feladata az egyénben hely- reállítani az Isteni tökéletesség harmóniáját, a testi-lelki EGÉSZ-séget. Az egyén, Isteni Lelke által megértve a teremtés összefüggéseit, maga irányíthatja sorsát! „Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ı napját mind a gono- szokra, mind a jókra, és esıt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.” „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Máté 5: 45; 48. 15
 16. 16. Csatlakozzon Csatlakozzon az EGYet-értık İsegyháza tanítói, illetve tagjai közé, hogy kiépíthessük elsıdlege- sen Nemzeti hálózatunkat, a Magyarlakta területeken. Ha az EGY-ÉN testi-lelki EGÉSZ-sége megszilárdul, a Magyar Nemzeti egységtudat is helyreáll – Istenben. Magyar Nemzeti Isten-tudatunk példamutatással szent Földanyánk minden népének elhozhatja a tiszteletteljes életimádatot, a mindenható teremtı Isten egységében. „Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsısége rajtad feltámadt; mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsısége rajtad megláttatik.” Ézsaiás 60: 1, 2. * „A mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene… adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az İ megismerésében; és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az İ elhívásának a reménysége, mi az İ öröksége dicsıségének a gazdagsága” Efézus 1. 17, 18. 16
 17. 17. Ismerje meg könyveimet: http://adamobooks.info/ezoterika.html Tanulmányozza át honlapomat: www.magyaristentudat.webs.com Tekintse meg látványos diasorozatom eddig elkészült részeit – ingyenes regisztrálás után, letöltve vetítésként indulnak innen is: (Kattintson a megnyíló kis képernyı fölött a Download gombra majd a Save gombra; a letöltés befejezése után pedig az Open gombra – csak így mőködik diavetítésként, kellı idıt hagyva a szöveg értelmezésének, és megjelenítve az áttünéseket.) 1. rész: A korszakváltás tény! A korszakos paradigma (viszonyítási minta) változása küszöbön áll: a dogmatikus hit 2160 éves Halak korát 2010-tıl felváltja a Vízöntı Istentudás kora – asztrológiai-tudományos tény! (Precesszió) http://www.slideshare.net/BLaci989/a-vznt-tudstra-1-rsz-a- korszakvlts-tny-2555342 2. rész: Az Isteni egész A teremtett mő részeinek megismerése közelebb visz Isten megértéséhez: a Jin és a Jang tökéletes elválaszthatatlansága, a teremtı ISTEN tökéletességét igazolja - Istentudás = elérendı cél! http://www.slideshare.net/BLaci989/a-vznt-tudstra-2-rsz-az- isteni-egsz-2555005 3. rész: Az Isteni EGY feldolgozása A Jin és a Jang megismerése és megértése az Isteni EGY feldolgozási folyamatát adja elénk, mely révén elérhetjük a teremtett lét tiszteletteljes ELFOGADÁSÁT - az ártó szélsıség értelmetlen!!! http://www.slideshare.net/BLaci989/az-isteni-egy-feldolgozsa- 2816301 4. rész: A bensı Isten teljesíti a vágyainkat A negyedik dia feltárja az egyetemes nyelvet, amely segítségével az ember megtanulhat érthetıen kérni Istentıl. És világossá válik, miért oly kockázatos Istentelenül élni. http://www.slideshare.net/BLaci989/a-vznt-tudstra-4-rsz-a- bens-isten-teljesti-a-vgyainkat *** Balogh László Imre, parapszichológus,közvetítı médium- író +36/70/207 8322; +36/20/580 1956 aquarius-2010@hotmail.com (Az EGY-et értık Magyar ısjelképe, az EGY – a Napból születı Ember bensı Istentudását fejezi ki) „Aki jár tökéletesen (EGYségben), megtartatik; a ki pedig álnokul két úton jár (KÉTségben), egyszerre elesik.” Példabeszédek 28: 18. 17
 18. 18. Isten – a Napból születı ember a Napból hozza a tökéletes egységtudatot; majd a Jin és Jang minıségő energiákat elméjében kettéválasztja, hogy megismerje a mindenség teremtéselvét; felismeri az ellentétek összetartozását; egyesítve ıket, az egyén még itt, a földi életében elkezdi élni a MIND-EGY tökéletes Isteni harmóniáját, majd a halál feltámadásában átadja Lelke életimádatának élményeit, tapasztalatait teremtınk örökkévalóságának. 18

×