2.0 panduan pentaksiran big ppg fasa 1[1]

3,339 views
3,154 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,339
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
148
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2.0 panduan pentaksiran big ppg fasa 1[1]

 1. 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa mulai Jun 2011 1
 2. 2. PENDAHULUAN BIG PPG merupakan satu mata pelajaran dalam komponen Kursus Wajib yang mesti diikuti oleh semua pelajarPPG. BIG PPG diperuntukan tiga kredit bersamaan 120 jam interaksi. Semua pelajar wajib lulus BIG PPG. Program inidirealisasikan dalam 3 peringkat yang dilaksanakan di tempat masing-masing sepanjang tempoh pengajian. Aktiviti-aktivitiyang dirancang ini bertujuan membentuk dan memupuk insan guru yang berkualiti serta berketrampilan melaluipenampilan diri yang terpuji. Pelaksanaan BIG PPG adalah berasaskan kepada kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan insanguru adalah pembina generasi, pembentuk jati diri dan role model kepada masyarakat, justeru guru harus mampumenyesuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu menangani cabaran era globalisasi. Melalui aktiviti yangdirancang, pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yangdiperoleh ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa professional yangtinggi dan akan sentiasa bersedia di samping mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dalam arus globalisasi.Resolusi Konvensyen Pendidikan kali pertama tahun 2003 mengatakan, “….pendidikan guru hendaklah berterusansifatnya dan berpaksikan hasrat dan komitmen untuk melahir, membina, membentuk dan memupuk insan guru yangberkualiti iaitu yang memiliki keterampilan profesional yang tinggi dan dicirikan oleh penampilan diri yang terpuji selarasdengan hasrat negara”. Semasa pelancaran Hari Guru 2006 YAB Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi menegaskanbahawa “… guru, sebagai barisan hadapan pelaksana agenda pendidikan negara, memainkan peranan amat pentingdalam melahirkan modal insan yang terbaik.1.0 RASIONAL Program Bina Insan Guru (BIG PPG) bermatlamat melahirkan guru-guru yang mempunyai akhlak, nilai-nilaikerohanian dan keguruan yang mantap, daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsipRukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.2.0 OBJEKTIF KURIKULUM BIG PPG Program BIG PPG ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar : Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan, amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 2
 3. 3. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi, kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani, emosi, rohani (spiritual) dan sosial. Memupuk semangat berpasukan, bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan.4.0 OBJEKTIF BUKU PANDUAN Penggubalan Buku Panduan dan Spesifikasi Pentaksiran BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: menjadi rujukan kepada penilai-penilai dalam melaksanakan pentaksiran pelajar dalam program BIG PPG. menjadi rujukan kepada pelajar dalam merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti dengan lebih berkesan; mendapatkan maklumat dan bukti-bukti yang jelas dan autentik mengenai penguasaan kemahiran, perlakuan dan penghayatan pelajar terhadap ciri-ciri insan guru; menggunakan instrumen pentaksiran yang sesuai dan sah dalam membuat pemerhatian dan pentaksiran prestasi pelajar dalam aspek kognitif, emosi dan psikomotor; dan mengekalkan kesetaraan pentaksiran bagi program BIG PPG antara IPG.5. 0 PELAKSANAAN BIG PPG Program BIG PPG mencakupi enam domain utama kandungan kurikulum BIG PPG bermula dengan Peringkat 1,iaitu aktiviti di IPG dan perkhemahan 3 H 2 M yang dilaksanakan pada semester dua hingga tiga dan diikuti denganaktiviti-aktiviti lain yang akan dilaksanakan secara berterusan di Peringkat 2 dan 3 . Aktiviti yang dijalankan ialahperkhemahan , ceramah, seminar, bengkel, lawatan „bench-marking” dan kembara sosial . 3
 4. 4. 5.1 Struktur Pelaksanaan BIG PPG Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Jumlah Bil Program / Aktiviti S2 S3 S4 S5 S6 Jam 1 Aktiviti di IPG X 5 2 Perkhemahan 1 X 40 X X X 3 Kursus / bengkel / seminar / kajian kes 12 (3) (3) (6) 4 Perkhemahan 2 X 35 X X 5 Aktiviti Kemasyarakatan / Kembara Sosial 14 (7) (7) X 6 Lawatan “bench-marking” 14 (7+7) JUMLAH JAM 1205.2 Domain Kandungan Kurikulum BIG PPG Pembangunan ciri-ciri dan kualiti insan guru melalui kursus Bina Insan Guru (BIG PPG) dilaksanakan berasaskankepada enam domain kandungan kurikulum kursus. Domain kandungan ini adalah sejajar dengan matlamat melahirkaninsan guru yang memiliki ciri-ciri personaliti yang unggul dan kualiti profesionalisme yang tinggi melalui pembinaanbudaya IPG. Domain kandungan kursus BIG PPG adalah seperti berikut: A. Kerohanian dan Akhlak Keguruan  Mengamalkan tingkah laku terpuji.  Mempunyai kemantapan jati diri.  Menghayati disiplin diri yang tinggi.  Memiliki personaliti kerjaya keguruan yang utuh. B. Berilmu, Beramal dan Berbakti  Pembelajaran sepanjang hayat. Mencintai ilmu, mencari, membina dan mengembangkan ilmu. Menggunakan ilmu dalam pemikiran, tindakan dan amalan (capacity building). Memanfaatkan ilmu untuk kesejahteraan peribadi, masyarakat dan negara. 4
 5. 5.  Pembinaan Pasukan. Perkongsian misi dan visi. Kejelikitan berpasukan secara strategik  Hidup Berbakti. Kerja sebagai ibadat Kesanggupan dan keikhlasan bekerja Menggunakan ilmu dan kepakaran untuk kesejahteraan masyarakatC. Berakauntabiliti dan Amanah  Akauntabiliti profesional - perundangan, mandat dan maklumat. Memahami realiti persekitaran - peka dan responsif kepada realiti persekitaran. Komitmen - optimis dan beriltizam tinggi kepada profesion dan perkhidmatan pendidikan. Kemahiran sosial (termasuk unsur Kecekapan Kecerdasan Emosi (KKE)) Tanggungjawab sosial & perkhidmatan komuniti.D. Berdaya Tahan Yang Tinggi  Ketahanan fizikal - kecergasan, ketahanan diri, keseronokan.  Ketahanan mental - berfikiran positif, terbuka, dan melihat konflik dan cabaran sebagai peluang.  Ketahanan emosi - memahami dan mengawal emosi  Ketahanan spritual - kemantapan keyakinan dan menjaga kesucian akidahE. Berjiwa Merdeka dan Perkasa  Pengurusan diri - pembinaan disiplin kendiri, berdikari, penampilan & keterampilan  Perubahan sikap - terbuka kepada tingkah laku baru dan keadaan luar jangka  Bijak membuat keputusan - cepat bertindak, tepat dan bijaksana.  Bijak menyelesaikan masalah  Pengurusan perubahan - menerima dan mengurus perubahanF. Kreatif dan Inovatif  Kesediaan menerima idea dan teknologi baru  Berupaya menggunakan ilmu dan kemahiran menjana ikhtiar untuk kemajuan dan kecemerlangan.  Dapat berfikir secara kritis, analitis, luas, luwes dan global.  Berkemahiran berfikir secara futuristik dan strategik.  Berupaya berfikir secara reflektif ke arah perkembangan dan peningkatan diri 5
 6. 6. 6.0 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN Objektif pentaksiran  Menilai pemikiran kreatif dan analitis pelajar di dalam penyelesaian masalah  Menilai keupayaan pelajar membuat penilaian kendiri dan mencadangkan penambahbaikan  Menilai komitmen pelajar di dalam aktiviti-aktiviti BIG PPG yang dilaksanakan  Menilai amalan nilai – nilai keguruan di kalangan pelajar  Menilai kesesuaian kerjaya perguruan dengan perkembangan personaliti pelajar melalui pra dan post ujian personaliti  Menilai kemahiran merancang aktiviti menggunakan dapatan daripada pengalaman sedia ada Bentuk pentaksiran  Rujukan Kriteria  Penilaian berterusan secara formatif untuk membolehkan Mentor mengambil tindakan susulan berdasarkan maklumat yang diperoleh.  Penilaian sumatif untuk mengukur pencapaian pelajar setelah mengikuti BIG PPG. Instrumen pentaksiran Pentaksiran kursus BIG PPG adalah berdasarkan kepada komponen-komponen yang merangkumi laporan, portfolio, rakaman dan sahsiah. Cadangan wajaran adalah seperti dalam jadual berikut: Komponen Pentaksiran Wajaran Portfolio 50% Rakaman 40% Refleksi Kendiri 10% Jumlah 100%7.0 KRITERIA PENTAKSIRAN Dilaksanakan melalui penilaian formatif kedudukan pencapaian dinyatakan dalam bentuk gred bukti-bukti pembelajaran dan perkembangan pelajar dinilai berasaskan hasil: 6
 7. 7.  Portfolio  Rakaman  Refleksi kendiri8.0 PROSEDUR PENTAKSIRAN ( 100 Markah ) 8.1 Portfolio Individu ( 50 markah ) 8.1.1. Arahan Penyediaan Portfolio Penyediaan portfolio mengikut format yang ditetapkan Disiapkan dalam masa seminggu selepas aktiviti berlangsung Diserahkan kepada Mentor masing-masing untuk tujuan pemarkahan 8.1.2. Format Portfolio dan Isi kandungan Muka depan diisikan dengan maklumat berikut:  Nama Institut  Tajuk program  Bilangan siri dan tarikh program BIG PPG  Lokasi pelaksanaan  Nama pelajar dan ahli kumpulan  Gambar pelajar dan ahli kumpulan  Nama Mentor Isi Kandungan Folio  Maklumat diri pelajar PPG  Isi Kandungan  Kertas kerja perkhemahan  Surat panggilan mesyuarat  Minit mesyuarat perkhemahan  Agihan tugas dan jawatankuasa  Jadual perkhemahan  Senarai nama pelajar / peserta perkhemahan  Surat kebenaran waris  Surat kepada pihak berkuasa tempatan ( Polis, Pasukan Bomba dan Penyelamat, Hospital dan sebagainya )  Keputusan pertandingan ( jika ada )  Laporan kewangan 7
 8. 8.  Laporan perkhemahan  Lampiran - Brosur perkhemahan - Gambar ( statik ) - Dan bahan-bahan lain yang berkaitan8.2. Rakaman Audio / Video ( 40 markah ) 8.2.1. Arahan Penyediaan Rakaman  Rakaman dilaksanakan secara individu  Pelajar membuat rakaman ( audio / video ) apa yang dialami dan dipelajari sepanjang program  Diserahkan kepada Mentor masing-masing seminggu selepas tamat progran BIG PPG  Pelajar tidak perlu menghantar papan cerita ( story board ) bersama dengan laporan ini.  Tempoh rakaman adalah tidak melebih 30 minit sahaja. 8.2.2. Format Rakaman  Penerbitan CD / DVD  Penggunaan fail-fail MP3,MP4, FLV, WMP dan sebagainya dalam penerbitan.  Pelajar boleh menggunakan sebarang perisian pengauditan video ( video editing ) seperti Corel Video Studio, Movie Maker, Cyberlink Power Director dan sebagainya.  Dimuatnaik dalam cekera padat CD / DVD.  Rakaman hendaklah mempunyai cd cover "  Rakaman yang gagal ditonton/dibuka akan dikira tidak menepati kehendak penerbitan rakaman.  Rakaman boleh menggunakan format FLV ,Mpeg-4, AVI, WMV dan sebarang format yang menyokong perisian Windows atau Apple.8.3. Refleksi Kendiri ( 10 Markah ) 8.3.1. Arahan Penyediaan Refleksi Kendiri  Menyatakan manfaat yang diperolehi oleh pelajar hasil daripada program BIG PPG yang telah dilaksanakan dan memberi cadangan penambahbaikan. 8.3.2. Format Penulisan Refleksi Kendiri 8
 9. 9. 8.5 Unjuran Pelaksanaan Pentaksiran BIG PPG PERINGKAT PROGRAM / AKTIVITI INSTRUMEN MARKAH JUMLAH WAJARAN 1. Perkhemahan 1  Portfolio 50 % 100 % 35%  Rakaman 40 %  Penilaian Kendiri 10 % 2. Kursus / bengkel /  Laporan 50 % 100 % 50% seminar / kajian kes  Rakaman 40 %  Penilaian Kendiri 10 % 3. Aktiviti Kemasyarakatan / 50 % 100 % 15% Kembara Sosial  Laporan 40 %  Rakaman 10 % Lawatan “bench-marking”  Penilaian Kendiri JUMLAH PERATUS WAJARAN 100 %8.6 Tindakan Susulan Perkembangan pelajar seterusnya dimantapkan lagi oleh personel-personel berikut:  Menggunakan khidmat bimbingan rakan sebaya – membantu dari segi perkongsian maklumat diri  Kaunselor – mengendalikan kes-kes kecelaruan personaliti dan bimbingan  Mentor – memantau perkembangan secara berterusan dan membimbing  Pensyarah-pensyarah – mengikut keperluan. 9
 10. 10. 9.0 SPESIFIKASI PENTAKSIRAN BIG PPG PERINGKAT 19.1 Spesifikasi Penyemakan Portfolio Aktiviti Perkhemahan : ASPEK HASIL PEMBELAJARAN INDIKATOR PRESTASI PROSEDUR MARKAH 1. Kandungan Menyusun maklumat mengikut Kandungan portfolio ditulis Penulisan portfolio Portfolio format yang telah ditetapkan bertepatan dengan format yang Kandungan menguasai kemahiran membuat ditetapkan  Pra perancangan Perancangan pengurusan secara strategik Menyediakan kertas cadangan - JK pelaksana (Sebelum aktiviti ) (strategic planning (4W1H) - Peranan JK management) - Nama aktiviti - Objektif mengaplikasikan analisis 4W1H - Bila, di mana, siapa yang terlibat - Latar belakang untuk menjana strategi. dan bagaimana dilaksanakan pelajar Melatih diri membuat - Bentuk JK Kerja dan spesifikasi - Demografi rundingcara secara profesional tugas. pelajar menguasai kemahiran - Memberi penjelasan, kefahaman  Kertas cadangan membuat keputusan dan tentang objektif program. - 4W1H menghargai keputusan secara - Membina plan kerja. - Jadual kerja musyawarah Menentukan lokasi program - Kewangan  Laporan reflektif 30 - Mendapatkan mandat / maklumat program dari pihak-pihak - Analisis SWOT berkaitan.  Maklum balas Pihak atau agensi yang berkaitan pelajar ( Penilaian dengan program. kendiri ) Menyediakan kertas cadangan yang lengkap Surat memohon Mengadakan mesyuarat JK Kerja dan kebenaran melalui KJ agihan kerja. HEP Menyediakan jadual program yang Surat kebenaran lengkap untuk edaran semua JK dan daripada agensi Semasa Program pihak-pihak yang terlibat. berkaitan dilaksanakan Melaksanakan taklimat awal program kepada semua ahli yang terlibat. Menyatakan tarikh dan masa pergerakan ke lokasi program. Melaksanakan semua tugasan dalam bidang kuasa yang telah ditetapkan. Jadual kerja Berhubung dengan pihak bertanggungjawab jika berlaku Selepas program sesuatu masalah . Menyelaras semua kerja mengikut Catatan: Semua JK Kerja bertindak dan keperluan semasa. Kandungan () melaksanakan tanggungjawab 10
 11. 11. ASPEK HASIL PEMBELAJARAN INDIKATOR PRESTASI PROSEDUR MARKAH mengikut bidang dan spesifikasi Membantu JK-JK lain melicinkan kerja yang telah ditetapkan program. Laporan reflektif mengetahui sistem sosial Melaksanakan semua aktiviti yang Salinan surat masyarakat telah dirancangkan mengikut jadual. dilampirkan menguasi kemahiran membuat Sisipkan lampiran keputusan dan menghargai Mesyuarat akhir / post mortem. berkaitan keputusan secara musyawarah. Menyediakan laporan reflektif untuk dihantar kepada Mentor. Mengembalikan semua barang dan peralatan pinjaman. Menghantar surat penghargaan terima kasih kepada agensi luar yang membuat penilaian dan refleksi terlibat. diri tentang menghadapi perubahan dalam bidang perguruan. Membuat penilaian program dan membuat refleksi. Dapat membuat penilaian dan refleksi diri tentang menghadapi perubahan dalam bidang perguruan.2. Kreativiti Penyampaian / persembahan Persembahan menarik dan Penulisan portfolio menarik dan kreatif menunjukkan kreativiti ke arah dan lampiran memenuhi keperluan format yang - Bahan-bahan ditetapkan bukti3. Kekemasan Portfolio tersusun kemas Penulisan portfolio tersusun dengan Penulisan portfolio mengikut format kemas mengikut format dan lampiranLaporan Kebolehan pelajar PPG Ulasan dapat menjelaskan pemikiran Penulisan portfolioAktiviti Perkhemahan menghubungkan pengalaman reflektif yang terhasil daripada Analisis SWOT: sedia ada dengan pengalaman program BIG PPG - kekuatan baru Setiap pelajar dikehendaki - kelemahan Kesedaran / pembelajaran baru menyediakan satu laporan reflektif - peluang diperolehi daripada pengalaman berkaitan ceramah/bengkel/seminar - ancaman 20 Membuat refleksi kendiri yang dilaksanakan. Panjang laporan sebagai wahana pembangunan adalah antara 1000 – 1500 patah diri dan profesionalisme perkataan keguruan Ulasan kendiri menunjukkan 11
 12. 12. ASPEK HASIL PEMBELAJARAN INDIKATOR PRESTASI PROSEDUR MARKAH pemikiran reflektif, matang dan mendalam dengan memasukkan analisis SWOTPortfolio : 50%9.2 Spesifikasi Rakaman ASPEK HASIL PEMBELAJARAN INDIKATOR PRESTASI PROSEDUR MARKAHAudio Kebolehan pelajar PPG Penggunaan audio yang sesuai ( Penerbitan CD / 10 menghubungkan pengalaman lagu, kesan bunyi dan rakaman DVD sedia ada dengan pengalaman suara ). Penggunaan fail-fail baru Kesan bunyi yang digunakan sesuai MP3,MP4, FLV, Kesedaran / pembelajaran baru Muzik latar tidak menghilangkan WMP dan diperolehi daripada pengalaman fokus persembahan sebagainya dalam . Skrip persembahan sesuai dan penerbitan. bertepatan dengan video/gambar yang dipaparkanVideo Kebolehan pelajar PPG Kualiti video yang digunakan Penerbitan CD / 30 menghubungkan pengalaman sesuai, jelas dan tidak kabur DVD sedia ada dengan pengalaman Penggunaan sudut penggambaran Penggunaan fail-fail baru sesuai dengan fokus utama. MP3,MP4, FLV, Kesedaran / pembelajaran baru Pemilihan warna yang kontras dan WMP dan diperolehi daripada pengalaman sesuai. (Contrast). sebagainya dalam Susunletak Grafik (Alignment). penerbitan. Persembahan yang harmonis (Simplicity). Penjajaran (Proximity). Penekanan fokus (Emphasis). Ketekalan warna, font, latarbelakang, dsb (Repetition).Rakaman : 40% 12
 13. 13. 9.3 Refleksi Kendiri ASPEK HASIL PEMBELAJARAN INDIKATOR PRESTASI PROSEDUR MARKAHRefleksi Kendiri Kesan pengalaman baru Ulasan dapat menunjukkan Sesi refleksisebelum, semasa dan terhadap perlakuan / peningkatan nilai dan kemahiran diriselepas perkembangan diri sebagai seorang insan guru daripadaperkhemahan Kesedaran tentang kekuatan keseluruhan aktiviti BIG PPG dan kelemahan diri 10 Kesedaran tentang manfaat yang diperolehi daripada penyertaan dalam program BIG PPGRefleksi Kendiri : 10% 13
 14. 14. 10. RUBRIK PEMARKAHAN AKTIVITI PERKHEMAHAN FASA 110.1 Rubrik Pemarkahan Portfolio ASPEK YANG DINILAI INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah 1. KANDUNGAN 8 – 10 Markah 5- 7 Markah 0 - 4 Markah ( 10 ) Dapat mempamerkan kandungan Kurang dapat mempamerkan Tidak dapat mempamerkan portfolio bertepatan dengan kandungan portfolio bertepatan kandungan portfolio bertepatan format yang ditetapkan dengan format yang ditetapkan dengan format yang ditetapkan 2. KREATIVITI 8 – 10 Markah 5 - 7 Markah 0 - 4 Markah ( 10 ) Berjaya menghasilkan penulisan Kurang berjaya menghasilkan Tidak berjaya menghasilkan yang menarik dan kreatif ke arah penulisan yang menarik dan penulisan menarik dan kreatif ke memenuhi keperluan format yang kreatif ke arah memenuhi arah memenuhi keperluan ditetapkan keperluan format yang format yang ditetapkan ditetapkan 3. KEKEMASAN 8 – 10 Markah 5 - 7 Markah 0 - 4 Markah ( 10 ) Berjaya menghasilkan penulisan folio tersusun dengan kemas Kurang berjaya menghasilkan Tidak berjaya menghasilkan mengikut format penulisan folio tersusun dengan penulisan folio tersusun dengan kemas mengikut format kemas mengikut format Berjaya mempamerkan penulisan Kurang berjaya mempamerkan Tidak berjaya mempamerkan yang jelas ke arah pemikiran penulisan yang jelas ke arah penulisan yang jelas ke arah reflektif pemikiran reflektif pemikiran reflektif ASPEK YANG DINILAI INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah LAPORAN ( 20 ) 16 - 20 Markah 10 - 15 Markah 0 - 9 Markah Berjaya mempamerkan penulisan Kurang berjaya mempamerkan Tidak berjaya mempamerkan yang jelas ke arah pemikiran penulisan yang jelas ke arah penulisan yang jelas ke arah reflektif pemikiran reflektif pemikiran reflektif 14
 15. 15. 10.3 Rubrik Rakaman ASPEK YANG DINILAI INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah Audio ( 10 ) 8 – 10 Markah 5 - 7 Markah 0 - 4 Markah Dapat menggunakan elemen Audio yang digunakan kurang tepat dan Pemilihan audio / muzik latar audio dalam persembahan mengganggu persembahan yang tidak bersesuaian dengan dengan baik sesuai dengan Audio terlalu kuat / terlalu perlahan dan persembahan gambar dalam skrip menjejaskan persembahan Audio telah menghilangkan fokus persembahan Skrip baik tetapi kurang tepat. persembahan Pemilihan audio / muzik latar Skrip persembahan tidak kemas yang tepat dan sesuai dan tidak bertepatan dengan Skrip sesuai dan bertepatan video atau gambar Video ( 30 ) INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah 24 - 30 Markah 12 - 23 Markah 0 - 11 Markah Menggunakan elemen Video yang digunakan kabur dan Video kabur dan muzik latar yang CASPER sepenuhnya dalam urutan story board tidak menentu. tidak menentu. penerbitan Muzik latar dan suara latar kurang Gagal mengekalkan maklumat Video terang dan jelas. sesuai dengan persembahan dan fokus penerbitan Muzik latar dan suara latar Unsur kesinambungan video kurang Skrip dan muzik latar sesuai dengan persembahan. diberi perhatian. mengganggu persembahan . Tiada gangguan penerbitan Penggunaan subtitile / penerangan Tidak ada subtitile / penerangan Objektif dan fokus penerbitan yang sesuai. baik tidak menggangu persembahan. Ada subtitile / keterangan video yang jelas bagi setiap scene.10.4 Refleksi Kendiri INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN ASPEK YANG DINILAI Cemerlang Sederhana Lemah 8 – 10 Markah 5 - 7 Markah 0 - 4 Markah Berjaya mempamerkan Kurang berjaya mempamerkan Tidak berjaya mempamerkan penulisan yang jelas ke arah penulisan yang jelas ke arah pemikiran penulisan yang jelas ke arah pemikiran reflektif reflektif pemikiran reflektif 15
 16. 16. Agihan Markah : Portfolio - 50% Rakaman - 40% Refleksi Kendiri - 10%Jumlah Markah Keseluruhan : Portfolio + Rakaman + Refleksi Kendiri 50% + 40% + 10% = 100%PELAN KONTIGENSI Unit Ko-Kurikulum perlu menyediakan plan kontigensi bagi setiap aktiviti atau program yang dilaksanakan bagi menghadapi kemungkinan luar jangka.11.0 SYARAT LULUS / GAGAL / ULANG / TANGGUH Semua pelajar Program Pensiswazahan Guru ( PPG ) WAJIB terlibat dengan aktiviti BIG PPG sebagai satu syarat bagi melayakkan mereka dianugerahkan dengan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Malaysia. Pelajar yang gagal / tidak melaksanakan program sepenuhnya dikehendaki mengulangi BIG PPG. 11.1 Pelajar Gagal: Pelajar dianggap gagal:  Tidak melaksanakan aktiviti pada setiap peringkat BIG PPG  Tidak mencapai purata markah sekurang-kurangnya 40 peratus 11.2 Pelajar Mengulang / tangguh:  Pelajar yang tidak melaksanakan keseluruhan / sebahagian aktiviti BIG PPG  Kehadiran 100% dan melaksanakan semua aktiviti BIG PPG  Mencapai markah keseluruhan bagi program BIG PPG sekurang-kurangnya 40 peratus.  Keputusan akhir BIG PPG ialah mengikut gred 16
 17. 17. 12. 0 KAWALAN MUTU DAN KESELAMATAN Untuk memantapkan proses pentaksiran BIG PPG, taklimat penyelarasan dilaksanakan dalam dua peringkat iaitu peringkat pusat dan peringkat institut sebelum program dimulakan. Penyelarasan di peringkat institut hendaklah dijalankan setiap kali sebelum Progran BIG PPG dilaksanakan. Pentaksiran BIG PPG hendaklah menggunakan instrumen yang telah disediakan. Pemantauan akan dibuat oleh pihak Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dari masa ke semasa untuk mendapat maklum balas berkaitan pentaksiran BIG PPG. Instrumen pentaksiran BIG PPG yang telah digunakan oleh pensyarah adalah dokumen terhad. Markah pentaksiran BIG PPG bagi pelajar yang berpindah ke IPG lain hendaklah dikirimkan sebagai dokumen sulit kepada institut barunya. Instrumen, maklumat dan data hendaklah diuruskan oleh Ketua Unit Ko-Kurikulum Pemarkahan perlu dibuat secara berterusan sepanjang program BIG PPG dilaksanakan. Mentor hendaklah menyerahkan markah BIG PPG kepada Ketua Unit Ko-Kurikulum. Keputusan pentaksiran BIG PPG akan dicatatkan dalam transkrip akhir dalam bentuk lulus atau gagal13.0 BORANG PENTAKSIRAN BIG PPG Lampiran A ( Borang Individu – Fortfolio, Rakaman dan Refleksi Kendiri ) Lampiran B ( Borang Markah Kelompok ) 17
 18. 18. SENARAI PANEL PENGGUBAL BINA INSAN GURU (BIG PPG) FASA 11. Pn Hjh Dr Noriati bt Abd Rashid - Pengarah Pusat Perkembangan Akademik IPGM2. En. Baharuddin bin Abd. Latiff - Pusat Perkembangan Akademik IPGM3. En. Ahmad Sukri bin Mustaffa - IPG Kampus Darulaman4. En. Hishamuddin bin Hassan - IPG Kampus Temenggong Ibrahim5. En. Mohamad Hafedz bin Salleh - IPG Kampus Darulaman6. Tn.Hj Norhizan bin Zainol - IPG Kampus Temenggong Ibrahim7. Tn.Hj Ruslan bin Saad - IPG Kampus Sultan Abdul Halim8. Tn.Hj Alias bin Md Isa ( Penyelaras ) - Pusat Perkembangan Akademik IPGM 18

×