Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp              Lêi më ®Çu    Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi chÝnh s¸ch më cöa cña...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng maymÆc t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp                Ch¬ng I:           c¬ së lý luËn vÒ gia c«ng xuÊt k...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpyÕu tè s¶n xuÊt cã thÓ ®a vµo th«ng qua nhËp khÈu ®Ó phôc vôqu¸ tr×nh gia c«ng. Hµng ho¸ s¶n ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpnhê vËn dông ph¬ng thøc gia c«ng quèc tÕ mµ cã ®îc mét nÒnc«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, ch¼ng h¹n nh ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpthiÖn ®êi sèng nh©n. N©ng cao tay nghÒ vµ kiÕn thøc cho ngêi lao®éng. TiÕp cËn vµ häc hái c¸c...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp  1.2 Ph¬ng thøc mua ®øt, b¸n ®o¹n.  §©y lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cña ph¬ng thøc gia c«ng x...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpngêi nhËn gia c«ng ®îc quyÒn chñ ®éng trong viÖc t×m c¸c nhµcung cÊp nguyªn phô liÖu cho m×nh...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp1.1 Xu híng toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th¬ng m¹i.   HiÖn nay xu híng toµn cÇu ho¸ vµ tù do ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpmøc chi phÝ thÊp h¬n nhê xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã tû lÖ lao®éng cao nh gia c«ng xuÊt khÈu ma...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp  chän c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu sao cho phï hîp víi thÞ trêng vÒ  gi¸ c¶ vµ së thÝch.•  DÞ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp   C¶i tiÕn c¸c thñ tôc h¶i quan vµ hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh h¶i quannh»m n©ng cao tr×nh ®é cña c...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp2.3. N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.  N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghi...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp    §Æc thï cña gia c«ng hµng may mÆc lµ thùc hiÖn hîp ®ångkÐo dµi do vËy nghiªn cøu ®iÒu...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpth¸i ®é chÝnh trÞ, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, lÜnh vùc vµ uy tÝn cña hätrong kinh doanh.   Kh¶ n¨n...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpvµo møc ®é hiÖn ®¹i cña m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ tr×nh ®é tay nghÒcña c«nh nh©n, kh¶ n¨ng thùc hi...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp®«ngf nµy ®iÒu chØnh. TÝnh chÊt riªng biÖt nµy ®îc thÓ hiÖn hÇuhÕt trong c¸c hîp ®ång gia c«n...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp®Þnh b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan kiÓm nghiÖm chÊt lîng s¶n phÈm.Hai bªn tho¶ thuËn chän c¬ quan ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖplµ quyÕt ®Þnh cuèi cung v¬Ý ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®ã ph¶i ®îclËp thµnh v¨n b¶n.Khi tiÕn hµnh k...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp   3.2.Tæ chøc gia c«ng hµng xuÊt khÈu.    C¸c c«ng viÖc cô thÓ mµ doanh nghiÖp lµm hµn...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp   ThÞ trêng néi ®Þa qu¶ lµ kh«ng nhá ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊttrong níc.Víi sè d©n kho¶ng ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpThÞ trêng CANADA lµ thÞ trêng cÇn cã h¹n ng¹ch, hµng dÖt maycña ta vµo thÞ trêng nµy chñ yÕu ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp   Ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña ViÖt Namcã ®Æc ®iÓm chÝnh sau: HÇu hÕt c¸...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖphäc vÊn cao ®©y lµ ®iÒu rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt NamhiÖn nay. MÆt kh¸c ngµnh c«ng n...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp                Ch¬ng II: thùc tr¹ng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«n...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp     C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1968, lóc®Çu cã tªn lµ xÝ nghiÖp may Ch...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp    -N¨m 1977 doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 7 triÖu ®ång , lîi nhuËnngµy cµng ®îc tiÕp tôc t¨ng...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp   N¨m 1987 còng lµ n¨m luËt ®Çu t níc ngoµi cña ViÖt Nam ®îcban hµnh. L·nh ®¹o xÝ nghiÖp ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp   N¨m 1997 c«ng tr×nh ®Çu t sè 10 Thµnh C«ng hoµn thµnhbao gåm ba ®¬n nguyªn mçi ®¬n nguyª...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp           B¶ng 1: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng    ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban  C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty:   ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp   Tæ chøc qu¶n lý s¾p xÕp nh©n sù phï hîp víi tÝnh chÊt qu¶nlý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«n...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp*Phßng phôc vô s¶n xuÊt    Theo dâi b¶o qu¶n hµng ho¸, vËt t thùc hiÖn cÊp ph¸t vËt tnguyª...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp   ChÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra c¸c nghiÖp vô kinh tÕ,thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, thanh ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp   +ChÞu sù kiÓm tra cña tæng c«ng ty, tu©n thñ c¸c qui ®ÞnhvÒ thanh tra vµ cña c¬ quan tµi...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpnhËp        VND                 1Thu nhËp bq    1000®   728  ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpnhiÒu, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c níc xuÊt khÈu hµng dÖt maykh¸cC/ §Þa bµn kinh doanh:  ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpkh«ng thêng xuyªn, chiÕm tû träng nhá trong tæng kim ng¹ch cñac«ng ty.   Ph¬ng híng ph¸t tr...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp                 M« h×nh gia c«ng cña c«ng ty mayChiÕnTh¾ng         ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpgia c«ng(triÖu          0USD)     Qua ph©n tÝch ta thÊy gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt kh...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖphiÖu ph¸t triÓn do ®ã ®· lµm cho gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµngmay mÆc cña c«ng ty liªn tôc ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpng¹ch cao nhÊt ®Õn n¨m 2001 c¶ sè lîng s¶n phÈm vµ kim ng¹chgi¶m xuèng do t×nh h×nh kinh tÕ c...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp      B¶ng 4 : Mét sè s¶n phÈm chÝnh may gia c«ng cña            C«ng ty may...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpquÇn ®ïi, quÇn ¸o thÓ thao, quÇn ¸o ma, ¸o ngñ… cã gi¸ trÞ giac«ng kh«ng lín vµ kh«ng æn ®Þnh...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp   Achentina                       3601    Mªxico       ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpkh¸ch hµng chÝnh vµ cã nhu cÇu ®Æt hµng thêng xuyªn ®èi víic«ng ty lµ: B¶ng 6: C¸c kh¸ch hµn...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng 7: H×nh thøc gia c«ng hµng may mÆc ë c«ng ty may ChiÕn                T...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpt¸c kinh tÕ, th¬ng m¹i vµ khoa häc c«ng nghÖ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸cn¬chÝnh s¸ch trªn thÕ giíi. ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp   Th«ng qua c¸c kh¸ch hµng nµy hä võa cã nhu cÇu ®Æt giac«ng thêng xuyªn hä võa giíi thiÖu...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp    Nghiªn cøu vµ lùa chon ®èi t¸c còng sÏ gióp cho c«ng ty cãnh÷ng ph¬ng thøc kinh doanh ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Tr¸ch nhiÖm cung cÊp nguyªn liÖu, phô liÖu. - §iÒu kho¶n vÒ giao hµng. VÝ dô: giao thµn...
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng

335 views
294 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng

 1. 1. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi chÝnh s¸ch më cöa cña ®¶ngvµ nhµ níc, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ph¸t triÓn ®¸ng kinhng¹c kh«ng chØ víi ngêi d©n ViÖt Nam mµ cßn víi b¹n bÌ quèc tÕ.Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®· lµm cho ®êi sèng cña ngêid©n ®îc t¨ng nªn.§Ó cã ®îc ®iÒu ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhácña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng nãi chung vµ ho¹t ®éng gia c«ng quèc tÕnãi riªng. ViÖt Nam lµ mét ®Êt níc cã nguån tµi nguyªn rÊt phong phóvµ ®a d¹ng, trong c¸c nguån tµi nguyªn ®ã th× víi nguån lao ®éngråi dµo vµ tr×nh ®é cao vÉn cha ®îc khai th¸c triÖt ®Ó. Trong ®iÒukiÖn hiÖn nay,nÒn kinh tÕ vÉn cßn khã kh¨n ,thiÕu vèn, thiÕu c«ngnghÖ, mét sè mÆt hµng cña ViÖt Nam cã uy tÝn trªn th¬ng trêngquèc tÕ vÉn cßn h¹n chÕ th× viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng gia c«ngxuÊt khÈu ®Ó khai th¸c hÕt lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc lµ rÊt cÇnthiÕt. §©y lµ lý do ®Ó Em chän ®Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊtkhÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕnTh¾ng. Môc ®Ých nghiªn cøu chñ yÕu cña t«i lµ dùa vµo sù ph©n tÝchthùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕnTh¾ng ®Ó ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng giac«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty. Trong ®Ò tµi nµy ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu chñ yÕu lµ dïng ph¬ng ph¸p duy vËt biÖnchøng dùa vµo sè liÖu thùc tÕ cña c«ng ty ®Ó ph©n tÝch.KÕt cÊucña ®Ò tµi bao gåm: Ch¬ng I: Gia c«ng xuÊt khÈu vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕquèc d©n §a ra nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt vÒ c¬ së lý thuyÕt cña ho¹t®éng gia c«ng xuÊt khÈu nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng yÕu tè ¶nhhëng ®Õn nã. 1
 2. 2. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng maymÆc t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Tãm t¾t qu¸ tr×nh h×nh thµnh, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña c«ngty vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ngty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chÝnh nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng giac«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. §a ra nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp nh»m thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t®éng gia c«ng xuÊt khÈu t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng V× tr×nh ®é cã h¹n vµ thêi gian thùc tÕ t¹i c«ng ty kh«ng nhiÒunªn nh÷ng gi¶i ph¸p ®a ra kh«ng thÓ bao qu¸t hÕt ®îc nh÷ng vÊn®Ò ®ang cßn tån t¹i trong ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng maymÆc cña c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 2
 3. 3. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng I: c¬ së lý luËn vÒ gia c«ng xuÊt khÈuI. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, vai trß cña gia c«ng xuÊt khÈu.1.Kh¸i niÖm . Gia c«ng quèc tÕ lµ mét ph¬ng thøc kh¸ phæ biÕn trong bu«nb¸n ngo¹i th¬ng cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Gia c«ng quèc tÕ cã thÓ®îc quan niÖm theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nhng theo c¸ch hiÓuchung nhÊt th× gia c«ng quèc tÕ lµ ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹itrong ®ã mét bªn(gäi lµ bªn nhËn gia c«ng ) nhËp khÈu nguyªn liÖuhoÆc b¸n thµnh phÈm cña mét bªn kh¸c (gäi lµ bªn ®Æt gia c«ng)®Ó chÕ biÕn thµnh ra thµnh phÈm, giao l¹i cho bªn ®Æt gia c«ngvµ nhËn thï lao(gäi lµ phÝ gia c«ng). Nh vËy trong ho¹t ®éng giac«ng quèc tÕ, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu g¾n liÒn víi ho¹t ®éngs¶n xuÊt. Nh vËy, gia c«ng quèc tÕ lµ sù c¶i tiÕn ®Æc biÖt c¸c thuéctÝnh riªng cña ®èi tîng lao ®éng (nguyªn liÖu hoÆc b¸n thµnh phÈm) ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch s¸ng t¹o vµ cã ý thøc nh»m t¹o cho s¶nphÈm mét gi¸ trÞ sö dông nµo ®ã. Bªn ®Æt gia c«ng cã thÓ giaotoµn bé nguyªn vËt liÖu hoÆc chØ nguyªn vËt liÖu chÝnh hoÆcb¸n thµnh phÈm cã khi gåm c¶ m¸y mãc thiÕt bÞ, chuyªn gia chobªn nhËn gia c«ng. Trong trêng hîp kh«ng giao nhËn nguyªn vËtliÖu chÝnh th× bªn ®Æt gia c«ng cã thÓ chØ ®Þnh cho bªn kia muanguyªn vËt liÖu ë mét ®Þa ®iÓm nµo ®ã víi gi¸ c¶ ®îc Ên ®Þnh tõtríc hoÆc thanh to¸n thùc tÕ trªn ho¸ ®¬n. Cßn bªn nhËn gia c«ngcã nghÜa vô tiÕp nhËn hoÆc mua nguyªn vËt liÖu sau ®ã tiÕnhµnh gia c«ng, s¶n xuÊt theo ®óng yªu cÇu cña bªn ®Æt gia c«ngc¶ vÒ sè lîng chñng lo¹i, mÉu m·, thêi gian. Sau khi hoµn thµnh qu¸tr×nh gia c«ng th× giao l¹i thµnh phÈm cho bªn ®Æt gia c«ng vµnhËn mét kho¶n phÝ gia c«ng theo tho¶ thuËn tõ tríc. Khi ho¹t ®énggia c«ng vît ra khái biªn giíi quèc gia gäi lµ gia c«ng quèc tÕ. C¸c 3
 4. 4. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpyÕu tè s¶n xuÊt cã thÓ ®a vµo th«ng qua nhËp khÈu ®Ó phôc vôqu¸ tr×nh gia c«ng. Hµng ho¸ s¶n xuÊt ra kh«ng ph¶i ®Ó tiªu dïngtrong níc mµ ®Ó xuÊt khÈu thu ngo¹i tÖ chªnh lÖch gi¸ phô liÖucung cÊp tiÒn c«ng vµ chi phÝ kh¸c ®em l¹i. Thùc chÊt gia c«ngxuÊt khÈu lµ h×nh thøc xuÊt khÈu lao ®éng nhng lµ lao ®éng díid¹ng sö dông thÓ hiÖn trong hµng ho¸ chø kh«ng ph¶i xuÊt khÈunh©n c«ng ra níc ngoµi. 2. §Æc ®iÓm . Trong gia c«ng quèc tÕ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu g¾n liÒn víiho¹t ®éng s¶n xuÊt. Mèi quan hÖ gi÷a bªn ®Æt gia c«ng víi bªn nhËn gia c«ng ®îcx¸c ®Þnh trong hîp ®ång gia c«ng. Trong quan hÖ hîp ®ång giac«ng, bªn nhËn gia c«ng chÞu mäi chi phÝ vµ rñi ro cña qu¸ tr×nhs¶n xuÊt gia c«ng. Trong quan hÖ gia c«ng bªn nhËn gia c«ng sÏ thu ®îc métkho¶n tiÒn gäi lµ phÝ gia c«ng cßn bªn ®Æt gia c«ng sÏ mua l¹i toµnbé thµnh phÈm ®îc s¶n xuÊt ra trong qu¸ tr×nh gia c«ng. Trong hîp ®ång gia c«ng ngêi ta qui cô thÓ c¸c ®iÒu kiÖn th-¬ng m¹i nh vÒ thµnh phÈm, vÒ nguyªn liÖu, vÒ gi¸ c¶ gia c«ng, vÒnghiÖm thu, vÒ thanh to¸n, vÒ viÖc giao hµng. VÒ thùc chÊt, gia c«ng quèc tÕ lµ mét h×nh thøc xuÊt khÈu lao®éng nhng lµ lao ®éng ®îc sö dông, ®îc thÓ hiÖn trong hµng ho¸chø kh«ng ph¶i lµ xuÊt khÈu lao ®éng trùc tiÕp. 3. Vai trß. Ngµy nay gia c«ng quèc tÕ kh¸ phæ biÕn trong bu«n b¸nngo¹i th¬ng cña nhiÒu níc. §èi víi bªn ®Æt gia c«ng, ph¬ng thøc nµygióp hä lîi dông ®îc gi¸ rÎ vÒ nguyªn liÖu phô vµ nh©n c«ng cña nícnhËn gia c«ng.§èi víi bªn nhËn gia c«ng,ph¬ng thøc nµy gióp hä gi¶iquyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n d©n lao ®éng trong níc hoÆcnhËn ®îc thiÕt bÞ hay c«ng nghÖ míi vÒ cho níc m×nh, nh»m x©ydùng mét nÒn c«ng nghiÖp d©n téc. NhiÒu níc ®ang ph¸t triÓn ®· 4
 5. 5. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpnhê vËn dông ph¬ng thøc gia c«ng quèc tÕ mµ cã ®îc mét nÒnc«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, ch¼ng h¹n nh Hµn Quèc,Th¸i Lan,Xingapo….3.1. §èi víi níc ®Æt gia c«ng : - khai th¸c ®îc nguån tµi nguyªn vµ lao ®éngtõ c¸c níc nhËn gia c«ng . - cã c¬ héi chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Ó kiÕm lêi.3.2. §èi víi níc nhËn gia c«ng : - Gãp phÇn tõng bíc tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, khai th¸c cã hiÖu qu¶ lîi thÕ so s¸nh. Th«ng qua ph¬ng thøc gia c«ng quèc tÕ mµ c¸c níc kÐm ph¸t triÓn víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt h¹n chÕ cã c¬ héi tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, khai th¸c ®îc nguån tµi nguyªn ®Æc biÖt lµ gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò viÖc lµm cho x· héi. §Æc gia c«ng quèc tÕ kh«ng nh÷ng cho phÐp chuyªn m«n ho¸ víi tõng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh mµ chuyªn m«n ho¸ trong tõng c«ng ®o¹n, tõng chi tiÕt s¶n phÈm. - T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tõng bíc thiÕt lËp nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i vµ quèc tÕ ho¸: 1. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu c«ng nghhiÖp theo híng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. 2. N©ng cao tay nghÒ ngêi lao ®éng vµ t¹o dùng ®éi nguz qu¶n lý cã kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm trong viÖc tham gia kinh doanh trªn thÞ trêng quèc tÕ vµ qu¶n lý nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. 3. Gãp phÇn t¹o nguån tÝch luü víi khèi lîng lín. 4. TiÕp thu nh÷ng c«ng nghÖ qu¶n lý vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i th«ng qua chuyÓn giao c«ng nghÖ. §èi víi ViÖt Nam nhê vËn dông ®îc ph¬ng thøc nµy ®· khaith¸c ®îc mÆt lîi thÕ rÊt lín vÒ lao ®éng vµ ®· thu hót ®îc thiÕt bÞkü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖpho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ gi¶i quyÕt ®îc c«ng ¨n viÖc lµm c¶i 5
 6. 6. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpthiÖn ®êi sèng nh©n. N©ng cao tay nghÒ vµ kiÕn thøc cho ngêi lao®éng. TiÕp cËn vµ häc hái c¸c kiÓu qu¶n lý míi, më réng thÞ trêngtiªu thô, t¨ng cêng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i víi c¸c níc, gãpphÇn thóc ®Èy nhanh c«ng viÖc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êtníc.II. C¸c h×nh thøc gia c«ng xuÊt khÈu. Cã nhiÒu tiªu thøc ®Ó ph©n lo¹i gia c«ng quèc tÕ nh ph©n lo¹itheo quyÒn së h÷u nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh gia c«ng, ph©nlo¹i theo gi¸ c¶ gia c«ng hoÆc ph©n lo¹i theo c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. 1.XÐt vÒ quyÒn së h÷u nguyªn liÖu. 1. 1 Ph¬ng thøc nhËn nguyªn vËt liÖu, giao thµnh phÈm §©y lµ ph¬ng thøc s¬ khai cña ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu.Trong ph¬ng thøc nµy, bªn ®Æt gia c«ng giao cho bªn nhËn giac«ng nguyªn vËt liÖu, cã khi c¶ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc kü thuËt phôcvô cho qu¸ tr×nh gia c«ng. Bªn nhËn gia c«ng tiÕn hµnh s¶n xuÊtgia c«ng theo yªu cÇu vµ giao thµnh phÈm, nhËn phÝ gia c«ng.Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng, kh«ng cã sù chuyÓn ®æi quyÒnsë h÷u vÒ nguyªn vËt liÖu. Tøc lµ bªn ®Æt gia c«ng vÉn cã quyÒnsë h÷u vÒ nguyªn vËt liÖu cña m×nh. ë níc ta, hÇu hÕt lµ ®ang ¸p dông ph¬ng thøc nµy. Do tr×nh ®ékü thuËt m¸y mãc trang thiÕt bÞ cña ta cßn l¹c hËu, cha ®ñ ®iÒukiÖn ®Ó cung cÊp nguyªn vËt liÖu, thiÕt kÕ mÉu m·... nªn viÖc phôthuéc vµo níc ngoµi lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái trong nh÷ng bíc ®i®Çu tiªn cña gia c«ng xuÊt khÈu. Ph¬ng thøc nµy cã kiÓu d¹ng métvµi ®iÓm trong thùc tÕ. §ã lµ bªn ®Æt gia c«ng cã thÓ chØ giaomét phÇn nguyªn liÖu cßn l¹i hä giao cho phÝa nhËn gia c«ng tù®Æt mua t¹i c¸c nhµ cung cÊp mµ hä ®· chØ ®Þnh s½n trong hîp®ång. 6
 7. 7. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.2 Ph¬ng thøc mua ®øt, b¸n ®o¹n. §©y lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cña ph¬ng thøc gia c«ng xuÊt khÈunhËn nguyªn liÖu vµ giao thµnh phÈm. ë ph¬ng thøc nµy, bªn ®Æt gia c«ng dùa trªn hîp ®ång muab¸n, b¸n ®øt nguyªn vËt liÖu cho bªn nhËn gia c«ng víi ®iÒu kiÖnsau khi s¶n xuÊt bªn nhËn gia c«ng ph¶i b¸n l¹i toµn bé s¶n phÈmcho bªn ®Æt gia c«ng. Nh vËy, ë ph¬ng thøc nµy cã sù chuyÓngiao quyÒn së h÷u vÒ nguyªn vËt liÖu tõ phÝa ®Æt gia c«ng sangphÝa nhËn gia c«ng. Sù chuyÓn ®æi nµy lµm t¨ng quyÒn chñ ®éngcho phÝa nhËn gia c«ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®Þnh gi¸ s¶nphÈm gia c«ng. Ngoµi ra, viÖc tù cung cÊp mét phÇn nguyªn liÖuphô cña bªn nhËn gia c«ng ®· lµm t¨ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu trong hµngho¸ xuÊt khÈu, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng gia c«ng. 1.3 Ph¬ng thøc kÕt hîp. §©y lµ ph¬ng thøc ph¸t triÓn cao nhÊt cña ho¹t ®éng gia c«ngxuÊt khÈu ®îc ¸p dông khi tr×nh ®é kü thuËt, thiÕt kÕ mÉu m· cñata ®· ph¸t triÓn cao. Khi ®ã bªn ®Æt gia c«ng chØ giao mÉu m· vµc¸c th«ng sè kü thuËt cña s¶n phÈm. Cßn bªn nhËn gia c«ng tù longuyªn vËt liÖu, tù tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng theo yªucÇu cña bªn ®Æt gia c«ng. Trong ph¬ng thøc nµy, bªn nhËn giac«ng hÇu nh chñ ®éng hoµn toµn trong qu¸ tr×nh gia c«ng s¶nphÈm, ph¸t huy ®îc lîi thÕ vÒ nh©n c«ng còng nh c«ng nghÖ s¶nxuÊt nguyªn phô liÖu trong níc. Ph¬ng thøc nµy lµ tiÒn ®Ò choc«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ph¸t triÓn.2. XÐt vÒ mÆt gi¸ c¶ gia c«ng. 2.1 Hîp ®ång thùc thi thùc thanh. Trong ph¬ng thøc nµy ngêi ta qui ®Þnh bªn nhËn gia c«ngthanh to¸n víi bªn ®Æt gia c«ng toµn bé nh÷ng chi phÝ thùc tÕ cñam×nh céng víi tiÒn thï lao gia c«ng. §©y lµ ph¬ng thøc gia c«ng mµ 7
 8. 8. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpngêi nhËn gia c«ng ®îc quyÒn chñ ®éng trong viÖc t×m c¸c nhµcung cÊp nguyªn phô liÖu cho m×nh. 2.2. Hîp ®ång kho¸n. Trong ph¬ng thøc nµy, ngêi ta x¸c ®Þnh mét gi¸ ®Þnh møc chomçi s¶n phÈm, bao gåm chi phÝ ®Þnh møc vµ thï lao ®Þnh møc. Dïchi phÝ thùc tÕ cña bªn nhËn gia c«ng lµ bao nhiªu ®i n÷a, hai bªnvÉn thanh to¸n víi nhau theo gi¸ ®Þnh møc ®ã. §©y lµ ph¬ng thøcgia c«ng mµ bªn nhËn ph¶i tÝnh to¸n mét c¸ch chi tiÕt c¸c chi phÝs¶n xuÊt vÒ nguyªn phô liÖu nÕu kh«ng sÏ dÉn ®Õn thua thiÖt. 3.XÐt vÒ sè bªn tham gia quan hÖ gia c«ng. 3.1 Gia c«ng hai bªn . Trong ph¬ng thøc nµy, ho¹t ®éng gia c«ng chØ bao gåm bªn®¹t gia c«ng vµ bªn nhËn gia c«ng. Mäi c«ng viÖc liªn quan ®Õnho¹t ®éng s¶n xuÊt ®Òu do mét nhËn gia c«ng lµm cßn bªn ®Ætgia c«ng cã nghÜa vô thanh to¸n toµn bé phÝ gia c«ng cho bªnnhËn gia c«ng. 3.2 Gia c«ng nhiÒu bªn. Ph¬ng thøc nµy cßn gäi lµ gia c«ng chuyÓn tiÕp, trong ®ã bªnnhËn gia c«ng lµ mét sè doanh nghiÖp mµ s¶n phÈm gia c«ng cña®¬n vÞ tríc lµ ®èi tîng gia c«ng cña ®¬n vÞ sau, cßn bªn ®Æt giac«ng vÉn chØ lµ mét. Ph¬ng thøc nµy chØ thÝch hîp víi trêng hîpgia c«ng mµ s¶n phÈm gia c«ng ph¶i s¶n xuÊt qua nhiÒu c«ng®o¹n. §©y lµ ph¬ng thøc gia c«ng t¬ng ®èi phøc t¹p mµ c¸c bªnnhËn gia c«ng cÇn ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi nhau th× míi b¶o®¶m ®îc tiÕn ®é mµ c¸c bªn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång gia c«ng.III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu.1. Nhãm nh©n tè kh¸ch quan. 8
 9. 9. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp1.1 Xu híng toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th¬ng m¹i. HiÖn nay xu híng toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th¬ng m¹i nhiÒunhµ kinh tÕ trªn thÕ giíi xem lµ mét xu híng ph¸t triÓn kh¸ch quan tÊtyÕu cña nÒn kinh tÕ khu vùc thÕ giíi.Xu híng nµy t¹o ra sù th©mnhËp thÞ trêng thuËn lîi h¬n cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn.Sù nh¹ybÐn cña c¸c chÝnh phñ vµ søc m¹nh cña c¸c quy t¾c song ph¬ng cãt¸c dông chÕ ngù kh¶ n¨ng quay trë l¹i cña c¸c biÖn ph¸p bu«n b¸nnghiªm ngÆt. H¬n n÷a, sù ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ th¬ngm¹i khu vùc,thÕ giíi nh AFTA,WTO. . Cã vai trß nh mét xung lùcthóc ®Èy cho hÖ thèng tù do ho¸ th¬ng m¹i bao gåm c¶ viÖc thùchiÖn vßng ®µm ph¸n URUGUAY vµ viÖc ®a vµo c¸c hiÖp ®Þnhmíi.§èi víi hµng dÖt, may. Sù “liªn kÕt” s¶n phÈm theo hiÖp ®ÞnhvÒ hµng dÖt may mÆc (ATC) vÉn tiÕp tôc víi viÖc gi¶m kh¸ nhiÒubiÖn ph¸p b¶o vÖ chuyÓn tiÕp. MÆt kh¸c, sù t¨ng trëng Ngo¹i Th¬ng nhanh cña c¸c níc ®angph¸t triÓn trong vµi thËp kû qua trong khi thÞ trêng ®· cã dÊu hiÖub·o hoµ ®ang t¨ng møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c níc xuÊt khÈu cã c¬cÊu xuÊt khÈu gièng nhau. Cã mét sè nguyªn nh©n chÝnh lµm suy gi¶m xuÊt khÈu vµcòng lµ yÕu tè lµm sù c¹nh tranh trë lªn s©u s¾c h¬n,®ã lµ: Sù suy gi¶m t¨ng trëng xuÊt khÈu gÇn ®©y do sù héi tô bÊtthêng cña nh÷ng yÕu tè tiªu cùc cã tÝnh chu kú trong nÒn kinh tÕthÕ giíi vµ c¶ trong nÒn kinh tÕ khu vùc nh: Sù suy gi¶m nhu cÇunhËp khÈu do sù gi¶m sót t¨ng trëng ë NhËt,T©y ©u vµ Mü. Sù lªngi¸ cña tû gi¸ thùc ë mét sè níc §«ng ¸ lµm gi¶m xuÊt khÈu ë khu vùcnµy.. . §èi tîng c¹nh tranh thay ®æi do chuyÓn dÞch c¬ cÊu xuÊtkhÈu:c¸c níc Ch©u ¸ cã xu híng c¹nh tranh m¹nh víi nhau h¬n lµ c¸c®èi thñ xuÊt khÈu trªn thÕ giíi do tÝnh t¬ng ®ång ngµy cµng caotrong c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh dùa vµo 9
 10. 10. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpmøc chi phÝ thÊp h¬n nhê xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã tû lÖ lao®éng cao nh gia c«ng xuÊt khÈu may mÆc ®ang chÞu søc Ðp líndo sù tham gia nhanh cña Trung quèc vµo thÞ trêng thÕ giíi.1.2. Nh©n tè ph¸p luËt. HÖ thèng ph¸p luËt ®iÒu chØnh quan hÖ gia c«ng quèc tÕ baogåm hÖ thèng luËt th¬ng m¹i quèc gia, luËt quèc tÕ vµ c¸c tËp qu¸nth¬ng m¹i quèc tÕ. HÖ thèng ph¸p luËt cña mét quèc gia cã t¸c dôngkhuyÕn khÝch hoÆc h¹n chÕ c«ng t¸c xuÊt khÈu th«ng qua luËtthuÕ, c¸c møc thuÕ cô thÓ, quy ®Þnh vÒ ph©n bæ h¹n ng¹ch, c¸cthñ tôc h¶i quan…1.3. Nh©n tè vÒ c«ng nghÖ. HiÖn nay khoa häc c«ng nghÖ trong c¸c lÜnh vùc cña ngµnhkinh tÕ rÊt ®îc chó träng bëi c¸c lîi Ých mµ nã mang l¹i. YÕu tè c«ngnghÖ cã t¸c ®éng lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c xuÊt khÈu. Nhêsù ph¸t triÓn cña hÖ thèng bu chÝnh viÔn th«ng c¸c doanh nghiÖpngo¹i th¬ng cã thÓ ®µm tho¹i trùc tiÕp víi kh¸ch hµng qua telex, fax,telephone, internet…thu hÑp kho¶ng c¸ch vÒ kh«ng gian vµ thêigian ®Ó gi¶m bít chi phÝ. H¬n n÷a c¸c doanh nghiÖp cã thÓ n¾mv÷ng c¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng níc ngoµi b»ng c¸c ph¬ng tiÖntruyÒn th«ng hiÖn ®¹i. Bªn c¹nh ®ã, yÕu tè c«ng nghÖ cßn t¸c®éng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gia c«ng chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu,khoa häc c«ng nghÖ cßn t¸c ®éng ®Õn c¸c lÜnh vùc nh vËn t¶i,dÞch vô ng©n hµng… ®ã còng lµ yÕu tè t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸cxuÊt khÈu.1.4. C¸c nh©n tè kh¸c.• Gi¸ c¶: vÊn ®Ò gi¸ c¶ hµng hãa trong c¬ chÕ thÞ trêng rÊt phøc t¹p v× mçi thÞ trêng cã mét møc gi¸ kh¸c nhau víi cïng mét lo¹i hµng hãa. Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ph¸n ®o¸n ®Ó lùa 10
 11. 11. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp chän c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu sao cho phï hîp víi thÞ trêng vÒ gi¸ c¶ vµ së thÝch.• DÞch vô : th¬ng m¹i rÊt cÇn thiÕt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng hãa ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó. DÞch vô xuÊt hiÖn ë mäi giai ®o¹n cña ho¹t ®éng b¸n hµng. Nã hç trî tríc, trong vµ sau b¸n hµng. DÞch vô tríc khi b¸n hµng nh»m chuÈn bÞ cho thÞ trêng tiªu thô, khuÕch tr¬ng, thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng. DÞch vô trong qu¸ tr×nh b¸n hµng nh»m t¹o dùng niÒm tin cho kh¸ch hµng. Cßn trong dÞch vô sau khi b¸n hµng nh»m t¸i t¹o l¹i nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ngµy nay c¸c dÞch vô th¬ng m¹i rÊt quan träng nã thóc ®Èy qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng t¸c xuÊt khÈu, c¸c dÞch vô th¬ng m¹i quan träng nh dÞch vô vËn t¶i, dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng, dÞch vô tµi chÝnh tÝn dông…2. Nh÷ng nh©n tè chñ quan.2.1.Chñ tr¬ng ,chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam. Lµ mét níc ®i sau, chóng ta cã ®iÒu kiÖn häc hái vµ rót rakinh nghiÖm tõ mét sè níc ®i tríc trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Mét trong nh÷ng biÓu hiÖn ®ã lµ viÖc thaythÕ chÝnh s¸ch thay thÕ nhËp khÈu b»ng viÖc híng vµo xuÊt khÈu,néi dung cña chÝnh s¸ch nµy bao gåm: Héi nhËp nh»m më réng thÞ trêng xuÊt khÈu qua viÖc thamgia c¸c tæ chøc kinh tÕ, th¬ng m¹i ®a biªn, më réng quan hÖ th¬ngm¹i song biªn t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong níccã c¬ héi tham gia vµo ho¹t ®éng Ngo¹i Th¬ng . T¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸ cña ViÖt nam t¹i thÞtrêng níc ngoµi b»ng c¸c biÖn ph¸p nh:t¨ng chÊt lîng hµng ho¸ vµ gi¸trÞ gia t¨ng trong s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh nh chi phÝc¶ng, vËn t¶i, bèc rì, chi phÝ hµnh chÝnh, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôchµnh chÝnh nh»m gi¶m c¸c chi phÝ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. . . 11
 12. 12. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp C¶i tiÕn c¸c thñ tôc h¶i quan vµ hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh h¶i quannh»m n©ng cao tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé h¶i quan ®ång ®Òu t¹i c¸cn¬i ®Ó hiÓu vµ ¸p dông c¸c quy ®Þnh vÒ xuÊt nhËp khÈu, biÓuthuÕ thèng nhÊt, ®Çu t thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó viÖc lµm thñ tôc vµkiÓm ho¸ ®îc nhanh chãng. Gi¶m chi phÝ chê tµu,bÕn b·i. .v.v ViÖc thùc thi chÝnh s¸ch nµy ®· vµ sÏ tiÕp tôc t¹o nhiÒu thuËnlîi cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nãi chung vµc«ng ty nãi riªng,®Æc biÖt lµ trong kh©u giao nhËn nguyªn phô liÖuvµ thµnh phÈm vèn mang tÝnh thêng xuyªn vµ nhá lÎ.ViÖc miÔnthuÕ VAT cho nguyªn phô liÖu vµ m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊthµng xuÊt khÈu lµm cho c¸c doanh nghiÖp h¹ gi¸ thµnh s¶nphÈm,n©ng cao søc c¹nh tranh cho hµng ho¸ t¹i thÞ trêng níc ngoµi.2.2. Nh©n tè vÒ con ngêi. VÊn ®Ò vÒ con ngêi trong ho¹t ®éng kinh doanh lµ rÊt quanträng. VÒ ph¬ng ph¸p tæ chøc con ngêi th× l·nh ®¹o qu¶n lý cÇn cãnh÷ng biÖn ph¸p kû luËt khen thëng râ rµng ®Ó gi÷ v÷ng kû c¬ng,ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng khuynh híng xÊu. L·nh ®¹o doanhnghiÖp ph¶i lu«n lu«n båi dìng ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é qu¶nlý, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn cñam×nh, tuyÓn dông, bè trÝ sö dông vµ ®µo th¶i ngêi lao ®éng cãhiÖu qu¶. §µo t¹o chuyªn m«n vµ n¨ng lùc c«ng t¸c lµ vÊn ®Ò quan trängtrong ho¹t ®éng kinh doanh. Trong c«ng t¸c xuÊt khÈu tõ kh©u t×mhiÓu thÞ trêng, kh¸ch hµng ®Õn ký hîp ®ång xuÊt khÈu ®ßi hái c¸nbé ph¶i n¾m v÷ng chuyªn m«n vµ hÕt søc n¨ng ®éng. §©y lµ yÕutè quan träng nhÊt ®Ó ®¶m b¶o sù thµng c«ng cña kinh doanh, ®Ót¹o ra hiÖu qu¶ cao nhÊt. Mçi ph¬ng ph¸p qu¶n lý ®Òu cã u vµ nhîc ®iÓm. §Ó ph¸t huy u®iÓm, h¹n chÕ nhîc ®iÓm cÇn nghiªn cøu vËn dông c¸c ph¬ng ph¸pvµ kü thuËt trong quÈn trÞ kinh doanh quèc tÕ. 12
 13. 13. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp2.3. N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp quyÕt ®Þnhquy m« s¶n xuÊt gia c«ng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng. N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ëquy m« vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ, chÊt lîng ®éi ngò c«ng nh©n vµtr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Ngµy nay, khi muèn th©mnhËp vµo c¸c thÞ trêng lín th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã kh¶ n¨ng®¸p øng ®îc c¸c ®¬n ®Æt hµng lín vµ cã thêi gian giao hµng nhanh.2.4. Nh©n tè marketing. Nh©n tè marketing ¶nh hëng rÊt lín ®Õn triÓn väng ph¸t triÓnvµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµm hµng gia c«ng. C¸cnh©n tè marketing bao gåm kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin thÞ trêng,m¹ng líi b¸n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o khuÕch tr¬ng cñadoanh nghiÖp.IV. Tæ chøc gia c«ng hµng xuÊt khÈu.1. Nghiªn cøu thÞ trêng vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng. §èi víi ®¬n vÞ kinh doanh quèc tÕ, viÖc nghiªn cøu thÞ trêngcã ý nghÜa rÊt quan träng. Trong viÖc nghiªn cøu ®ã, nh÷ng néidung mµ c«ng ty cÇn tËp trung n¾m v÷ng lµ: §iÒu kiÖn chÝnh trÞ,th¬ng m¹i nãi chung, luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch bu«n b¸n, ®iÒu kiÖnvÒ tiÒn tÖ, tÝn dông, ®iÒu kiÖn vËn t¶i vµ gi¸ cíc trªn thÞ trêng ®ã;nhu cÇu vÒ hµng ho¸ bao gåm thÞ hiÕu vµ khèi lîng cÇu; t×nh h×nhcung ë thÞ trêng ®ã nh c¸c h·ng cung cÊp, t×nh h×nh c¹nh tranh… Riªng ®èi víi gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc th× c«ng tycÇn nghiªn cøu ®ã lµ thÞ trêng h¹n ng¹ch hay phi h¹n ng¹ch. NÕu lµthÞ trêng h¹n ng¹ch ph¶i ®Ö ®¬n lªn bé th¬ng m¹i xin h¹n ng¹ch hayt×m ®¬n vÞ trong níc ®îc bé cÊp h¹n ng¹ch ®Ó tiÕn hµnh uû th¸cgia c«ng. 13
 14. 14. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §Æc thï cña gia c«ng hµng may mÆc lµ thùc hiÖn hîp ®ångkÐo dµi do vËy nghiªn cøu ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, th¬ng m¹i ph¶i cãdù ®o¸n tríc dùa trªn c¬ së thùc tÕ. NÕu ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ ë níc®ã kh«ng æn ®Þnh th× cã thÓ kh«ng thu ®îc phÝ gia c«ng hay hîp®ång bÞ huû bá bÊt kú lóc nµo. Mçi níc ®Òu cã chÝnh s¸ch th¬ng m¹i ¸p dông cho tõng quècgia vÝ dô: Mü x©y dùng nªn ba lo¹i chÝnh s¸ch ¸p dông cho ba lo¹iníc kh¸c nhau trªn quan hÖ cña níc dã víi níc Mü. Bëi vËy, viÖcnghiªn cøu chÝnh s¸ch bu«n b¸n còng nh hÖ thèng ph¸p luËt cñamçi thÞ trêng lµ rÊt quan träng. Nã kh«ng nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ÕnhiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t®éng gia c«ng xuÊt khÈu nãi riªng. Ch¼ng h¹n luËt ph¸p cña Müquy ®Þnh hµng may mÆc cña ViÖt Nam nÕu s¶n xuÊt b»ngnguyªn liÖu ngo¹i nhËp th× ph¶i chÞu møc thuÕ lµ 90%. Do nghiªncøu kü chÝnh s¸ch nµy nªn c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu quyÕt®Þnh chiÕn lîc t×m mäi c¸ch nhËp nguyªn liÖu tõ c¸c níc ASEANgia c«ng xuÊt khÈu vµo thÞ trêng nµy, nguyªn liÖu nhËp khÈu tõc¸c níc kh¸c th× h¹n chÕ xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy bëi thuÕsuÊt lµ 90% sÏ gi¶m rÊt nhiÒu yÕu tè c¹nh tranh ®Æc biÖt lµ gi¸ c¶.Mét vÊn ®Ò kh¸c t¸c ®éng ®Õn gia c«ng xuÊt khÈu mµ c«ng ty cÇnquan t©m nghiªn cøu lµ : c¸c tËp qu¸n liªn quan ®Õn lÜnh vùc giaonhËn, thñ tôc t¹i mçi c¶ng giao hµng vµ kiÓm tra hµng ho¸ lóc nhËphµng. Sau khi nghiªn cøu chÝnh s¸ch bu«n b¸n vµ hÖ thèng ph¸pluËt th× c«ng ty thêng nghiªn cøu dù to¸n phÝ gia c«ng, ®iÒu kiÖntiÒn tÖ tÝn dông ë thÞ trêng ®ã ra sao. Thêng th× c¸c c«ng ty thanhto¸n víi nhau b»ng mét ®ång tiÒn m¹nh cã gi¸ trÞ trao ®æi quèc tÕ.* T×m kiÕm b¹n hµng Môc ®Ých lµ t×m ®îc b¹n hµng trong níc vµ níc ngoµi æn ®Þnhvµ ®¸ng tin cËy ®Ó lùa chän ®îc ®èi t¸c, c«ng ty kh«ng nh÷ng tinvµo nh÷ng lêi qu¶ng c¸o, giíi thiÖu mµ cßn t×m hiÓu kh¸ch hµng vµ 14
 15. 15. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpth¸i ®é chÝnh trÞ, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, lÜnh vùc vµ uy tÝn cña hätrong kinh doanh. Kh¶ n¨ng cña kh¸ch hµng ®îc thÓ hiÖn qua hÖ thèng c¬ së vËtchÊt, tµi s¶n cè ®Þnh, tµi s¶n lu ®éng, tr¹m tr¹i, cöa hµng. Songkh«ng ph¶i v× vËy mµ kÕt luËn hä cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh, s½n sµngthanh to¸n sßng ph¼ng. RÊt nhiÒu th¬ng gia ngêi níc ngoµi vay vèn®Ó mua trang thiÕt bÞ, mua nguyªn phô liÖu nhê chóng ta gia c«nghy väng r»ng sau khi b¸n hµng sÏ tr¶ tiÒn cho ta. KÕt qu¶ lµ hµng rakh«ng b¸n ®îc, ø ®äng vèn, kh«ng cã tiÒn tr¶ phÝ gia c«ng cßnchóng ta kh«ng cã tiÒn tr¶ l¬ng c«ng nh©n. kh«ng nªn nghÜ r»ngkh¸ch hµng chuyÓn nguyªn liÖu chÞu gi¸ rÊt lín vµ hä kh«ng cßn lohuèng hå chóng ta cã chót tiÒn phÝ gia c«ng mµ chÊp nhËn ph¬ngthøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn. ChÝnh v× suy nghÜ vµ ®Þnh híng®óng ®¾n mµ c«ng ty nªn chØ ¸p dông ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn víikh¸ch hµng quen, cã quan hÖ l©u dµi, cßn ®èi víi kh¸ch hµng nícngoµi míi ®Æt hµng c«ng ty buéc ph¶i thanh to¸n b»ng th tÝn dông. Th¸i ®é uy tÝn trong kinh doanh cña th¬ng gia cho biÕt møc®é sßng ph¼ng cña hä. §©y lµ th«ng tin mµ c«ng ty cho lµ rÊt quanträng vµ ®a thµnh nguyªn t¾c víi bÊt kú kh¸ch hµng nµo. th«ng tinnµy cã thÓ thu ®îc tõ kh¸ch hµng hay nh÷ng tæ chøc tÝn dông.NÕu hä lµ th¬ng gia cã uy tÝn th× sÏ n©ng uy tÝn cña c«ng ty nªnrÊt nhiÒu. Song ngîc l¹i, uy tÝn cña c«ng ty bÞ tæn th¬ng vµ nhiÒukhi kh«ng ®îc thanh to¸n. Mét nh©n tè quan träng mµ c«ng ty tËp trung nghiªn cøu lµ triÓnväng vÒ lÜnh vùc mµ hä kinh doanh, ph¶i xem xÐt kªnh ph©n phèihµng hãa, doanh sè b¸n ®Ó x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kh¶ n¨ng ph¸ttriÓn cña ®èi t¸c. §iÒu nµy quyÕt ®Þnh më réng mÆt hµng kinhdoanh vµ mèi quan hÖ l©u dµi gi÷a c«ng ty víi hä. §èi víi ®èi t¸c trong níc viÖc t×m hiÓu cã phÇn ®¬n gi¶n h¬n.Tuy vËy c«ng ty vÉn n¾m th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, th¸i ®évµ uy tÝn kinh doanh cña hä viÖc nùa chän cuèi cïng cßn phô thuéc 15
 16. 16. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpvµo møc ®é hiÖn ®¹i cña m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ tr×nh ®é tay nghÒcña c«nh nh©n, kh¶ n¨ng thùc hiÖn gia c«ng cã ®óng chÊt lîng cã®óng kü thuËt vµ thêi h¹n hîp ®ång hay kh«ng.2. §µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång. Trong giao dÞch ngo¹i th¬ng c¸c bªn thêng cã sù kh¸c biÖtnhau vÒ chÝnh kiÕn, vÒ ph¸p luËt, vÒ tËp qu¸n ng«n ng÷ t duytruyÒn thèng vµ quyÒn lîi. Nh÷ng sù kh¸c biÖt ®ã dÉn ®Õn sù xung®ét. Muèn gi¶i quyÕt xung ®ét ®ã, ngêi ta ph¶i trao ®æi ý kiÕn víinhau. Trong ho¹t ®éng gia c«ng quèc tÕ nh÷ng vÊn ®Ò thêng trëthµnh néi dung cña c¸c cuéc ®µm ph¸n lµ: • PhÈm chÊt • Sè lîng • Bao b× ®ãng gãi • Giao hµng • Gi¸ c¶ gia c«ng • Thanh to¸n • Ph¹t vµ båi thêng thiÖt h¹n Ba giai ®o¹n cña ®µm ph¸n lµ: Giai ®o¹n chuÈn bÞ, giai ®o¹n®µm ph¸n vµ giai ®o¹n sau ®µm ph¸n. Trong ®ã giai ®o¹n chuÈn bÞlµ giai ®o¹n quan träng nhÊt, nã quyÕt ®Þnh 80% kÕt qu¶ cña ®µmph¸n.3. Néi dung cña hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ. Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ lµ sù tho¶ thuËn gi÷a hai ( cãquèc tÞch kh¸c nhau :Bªn nhËn gia c«ng vµ bªn ®Æt gia c«ng nh»ms¶n xuÊt gia c«ng hay chÕ biÕn s¶n phÈm míi hoÆc b¸n thµnhphÈm m·u m· vµ tiªu chuÈn kü thuËt do bªn ®Æt gia c«ng quy ®Þnhtrªn c¬ së nguyªn vËt liÖu do bªn ®Æt gia c«ng giao tríc. Sau ®ãbªn nhËn gia c«ng sÏ ®îc tr¶ mét kho¶n thï lao nhÊt ®Þnh. Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ lµ mét d¹ng cña hîp ®ång kinh tÕnã mang nh÷ng nÐt ®Æc trng cho tÝnh chÊt vµ lo¹i ®èi tîng mµ hîp 16
 17. 17. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp®«ngf nµy ®iÒu chØnh. TÝnh chÊt riªng biÖt nµy ®îc thÓ hiÖn hÇuhÕt trong c¸c hîp ®ång gia c«ng mµ thùc chÊt quan hÖ hîp ®ångnµy lµ lµm thuª ®Ó nhËn thï lao. a) Chñ thÓ cña hîp ®ång. C¸nh©n, ph¸p nh©n hay tæ chøc muèn lµm chñ thÓ tronghîp ®ång kinh doanh quèc tÕ, yªu cÇu tríc tiªn ph¶i cã n¨ng lùc ph¸plý. N¨ng lùc nµy ®îc x¸c ®Þnh b»ng luËt quèc tÞch cña quèc gia mµchñ thÓ mang quèc tÞch. Do sù quy ®Þnh cña c¸c hÖ thèng ph¸pluËtqg lµ kh¸c nhau, cho nªn thêng g©y ra hiÖn tîng xung ®ét ph¸pluËt. b) Kh¸ch thÓ cña hîp ®ång. §èi tîng cña hîp ®ång mµ chñ thÓ híng tíi nh»m tho¶ m·nquyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh. Trong hîp ®ång gia c«ng, ®èi tîngchÝnh lµ nguyªn vËt liÖu vµ s¶n phÈm gia c«ng ®îc dicchj chuyÓnqua biªn giíi. §èi tîng cña hîp ®ång gia c«ng ph¶i kh«ng ®îc vi ph¹mdanh môc hµng ho¸ ®îc phÐp xuÊt nhËp khÈu theo quy ®Þnh96/TM –XNK ngµy 14-2-1995. 3.1. C¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång: PhÇn më ®Çu : Gåm sè hîp ®ång, tªn gäi cña hîp ®ång, tªnvµ dÞa chØ giao dÞch, quèc tÞch, sè telephone, tªn tµi kho¶n më t¹ing©n hµng… cña c¸ bªn nhËn gia c«ng vµ bªn ®Æt gia c«ng. §iÒu kho¶n tªn vµ sè lîng thµnh phÈm : Tªn vµ sè lîng thµnhphÈm ph¶i ®îc ghi cô thÓ, chÝnh x¸c ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn, ®¶m b¶otÝnh chÝnh x¸c cña hµng ho¸. NÕu hîp ®ång thuª gia c«ng nhiÒulo¹i hµng th× ph¶i ghi cô thÓ tªn vµ sè lîng cña tõng lo¹i. C¸c ®iÒu kho¶n vÒ phÈm chÊt quy c¸ch : Lµ ®iÒu kho¶n rÊtquan träng ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng cña hîp ®ång. Thêng th× phÈmchÊt quy c¸ch ®îc quy ®Þnh chi tiÕt tû mû trong hîp ®ång gia c«nghoÆc quy ®Þnh t¬ng tù nh mÉu mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn cã x¸c 17
 18. 18. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp®Þnh b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan kiÓm nghiÖm chÊt lîng s¶n phÈm.Hai bªn tho¶ thuËn chän c¬ quan kiÓn nghiÖm cña níc ®Æt giac«ng hay níc nhËn gia c«ng. V¨n b¶n kiÓm nghiÖm phÈm chÊt vµquy c¸ch thµnh phÈm ®îc mçi bªn gi÷ mét b¶n, c¬ quan kiÓmnghiÖm gi÷ mét b¶n. §iÒu kho¶n vÒ nguyªn vËt liÖu: nguyªn vËt liÖu lµ ®èi tîng cñahîp ®ång gia c«ng thêng toµn bé nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt , chÕbiÕn s¶n phÈm gia c«ng nhng còng cã khi chØ nguyªn vËt liÖuchÝnh. §iÒu kho¶n vÒ nguyªn vËt liÖu ph¶i ®îc quy ®Þnh cô thÓvÒ lo¹i nguyªn vËt liÖu, tªn nguyªn vËt liÖu, sè lîng phÈm chÊt…vµtû lÖ tiªu hao nguyªn vËt liÖu. §iÒu kho¶n vÒ gi¸ c¶ : §©y lµ ®iÒu kho¶n c¬ b¶n cña tÊt c¶ c¸clo¹i hîp ®ång. Trong hîp ®ång gia c«ng cho níc ngoµi, viÖc quy®Þnh gi¸ c¶ hÕt søc chi tiÕt, cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm, tõngc«ng ®o¹n. §iÒu kho¶n vÒ ph¬ng thøc thanh to¸n : Lµ ®iÒu kho¶n quanträng ®îc c¸c bªn quan t©m tho¶ thuËn khi ký kÕt hîp ®ång. Th«ngthêng trong hîp ®ång gia c«ng cho níc ngoµi ¸p dông ph¬ng thøcthanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ m¹nh vµ theo thñ tôc L/C. §iÒu kho¶n vÒ thêi h¹n giao hµng vµ h×nh thøc giao hµng :§iÒu kho¶n nµy quy ®Þnh chÝnh x¸c thêi h¹n giao nguyªn vËt liÖuchÝnh vµ phô, thêi h¹n giao s¶n phÈm. §©y lµ ®iÒu kho¶n quanträng ®¶m b¶o cho hîp ®ång ®îc thùc hiÖn dóng thêi h¹n, kh«ngg©y mÊt æn ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh ¶nh hëng ®Õn quyÒnlîi cña c¸c bªn. §iÒu kho¶n vÒ kiÓm tra hµng ho¸ : §©y lµ ®iÒu kho¶n quanträng quy ®Þnh viÖc kiÓm tra nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm thuécc¬ quan nµo. Trong trêng hîp hai bªn ®· tho¶ thuËn c¬ quan kiÓmtra thuéc phÝa ViÖt Nam mµ vµo thêi ®iÓm kiÓm tra bªn ®Æt giac«ng l¹i cö chuyªn gia sang th× quyÕt ®Þnh cña chuyªn gia ®îc coi 18
 19. 19. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖplµ quyÕt ®Þnh cuèi cung v¬Ý ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®ã ph¶i ®îclËp thµnh v¨n b¶n.Khi tiÕn hµnh kiÓm tra, c¸c chuyªn gi sÏ c¨n cøvµo nh÷ng ®iªï kiÖn vÒ quy c¸ch phÈm chÊt ®· ®îc quy ®Þnh tronghîp ®ång. §iÒu kho¶n vÒ ph¹t hîp ®ång : §©y lµ ®iÒu kho¶n mang tÝnhchÕ tµi ®¶m b¶o cho hîp ®ång ®îc thùc hiÖn. Trong hîp ®ång giac«ng cho níc ngoµi, ®iÒu kho¶n vÒ ph¹t hîp ®ång ®îc quy ®Þnh víiviÖc vi ph¹m thêi gian giao nhËn hµng hãa. VÒ viÖc quy ®Þnh møcph¹t cho hai bªn ph¶i ®îc ghi cô thÓ, râ rµng trong hîp ®ång lµm c¨ncø cho viÖc thùc hiÖn trong trêng hîp mét trtong hai bªn bÞ ph¹t hîp®ång. §iÒu kho¶n vÒ trtäng tµi : §©y lµ ®iÒu kho¶n rÊt quan träng lµc¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranhchÊp. Trong ®iÒu kho¶n nµy, c¸c bªn tho¶ thuËn vµ quy ®Þnh métc¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp. NÕu trong ®iÒu kho¶n nµy kh«ngquy ®Þnh cô thÓ th× khi cã tranh chÊp, vô viÖc ®îc ®a ra träng tµiquèc tÕ. §iÒu kho¶n vÒ hiÖu lùc cña hîp ®ång: Quy ®Þnh c¸c diÒukiÖn vµ thêi h¹n ®Ó hîp ®ång b¾t ®Çu cã hiÖu lùc vµ hÕt hiÖu lùc.Th«ng thêng, hîp ®ång cã hiÖu lùc ngay kÓ tõ khi hai bªn ký kÕt,song ®èi víi hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu th× thêi ®iÓm hîp ®ångcã hiÖu lùc lµ thíi ®iÓm sau khi th«ng qua mét sè thñ tôc b¾t buéc (nhËn ®îc giÊy phÐp nhËp khÈu… ) Ngoµi ra, trong hîp ®ång gia c«ng cho níc ngoµi cßn cã nh÷ng®iÒu kho¶n kh¸c ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ( vÝdô nh ®iÒu kho¶n b¶o vÖ m¸y mãc thiÕt bÞ cña bªn nhËn gia c«ngtrong trêng hîp thuª cña bªn ®Æt gia c«ng theo hîp ®ång leasing…). Nh÷ng diÒu kho¶n nµy cã thÓ quy ®Þnh hoÆc kh«ng quy ®Þnhtuú theo tõng hîp ®ång cô thÓ vµ kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kho¶n b¾tbuéc. 19
 20. 20. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 3.2.Tæ chøc gia c«ng hµng xuÊt khÈu. C¸c c«ng viÖc cô thÓ mµ doanh nghiÖp lµm hµng gia c«ng xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh tuú thuéc vµo tõng hîp ®ång cô thÓ. Th«ng thêng sau khi ký kÕt hîp ®ång doanh nghiÖp lµm gia c«ng ph¶i tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: - Xin giÊy phÐp nhËp khÈu : Sau khi ký hîp ®ång gia c«ng, bªn®Æt gia c«ng ph¶i tiÕn hµnh giao nguyªn phô liÖu ®Ó bªn nhËn giac«ng tiÕn hµnh gia c«ng. Bªn nhËn gia c«ng ph¶i tiÕn hµnh xin giÊyphÐp cña Bé th¬ng m¹i ®Ó ®a sè nguyªn phô liÖu cña bªn ®Æt giac«ng vµo trong níc. - Më vµ kiÓm tra L/C: §èi víi trêng hîp thanh to¸n qua th tÝn dông. - Tæ chøc gia c«ng chuÈn bÞ ®Ó giao hµng: §©y lµ vÊn ®ÒmÊu chèt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng, nã quyÕt®Þnh uy tÝn còng nh ®¶m b¶o hîp ®ång. C¸c vÊn ®Ò chñ yÕu baogåm: TiÕn hµnh gia c«ng thö, tæ chøc gia c«ng, ®ãng gãi bao b×hµng xuÊt khÈu, kÎ vÏ ký m· hiÖu, kiÓm tra chÊt lîng hµng ho¸. - Thuª tµu chë hµng (hoÆc uû th¸c thuª tµu) theo c¸c ®iÒu kiÖnghi trong hîp ®ång. - Lµm thñ tôc h¶i quan: Bªn nhËn gia c«ng ph¶i khai b¸o hµngho¸ lªn tê khai ®Ó c¬ quan h¶i quan kiÓm tra. - Giao hµng ho¸ lªn tµu hoÆc ®¹i lý v©n t¶i: - Lµm thñ tôc thanh to¸n; - KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i;4. S¬ lîc vÒ thÞ trêng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña ViÖtNam hiÖn nay. 4.1. ThÞ trêng trong níc: 20
 21. 21. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ThÞ trêng néi ®Þa qu¶ lµ kh«ng nhá ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊttrong níc.Víi sè d©n kho¶ng 80 triÖu ngêi ®· t¹o søc cÇu rÊt lín. SÏlµ rÊt phiÕn diÖn nÕu nh chØ chó träng thÞ trêng níc ngoµi trongkhi thÞ trêng trong níc l¹i bá ngá cho s¶n phÈm níc ngoµi trµnvµo.HiÖn nay, hµng Trung Quèc víi mÉu m· ®Ñp, gi¸ rÎ hÇu nh ®·hÊo dÉn ®îc ngêi tiªu dïng níc ta. §Õn n¨m 2010,d©n sè níc ta sÏvµo kho¶ng 97 triÖu ngêi,søc mua hµng sÏ rÊt lín. NÕu chóng ta cãchÝnh s¸ch b¶o hé s¶n xuÊt trong níc hîp lý th× ®©y sÏ lµ thÞ trêngtiÒm n¨ng rÊt lín 4.2. ThÞ trêng níc ngoµi ThÞ trêng EU:lµ mét trong nh÷ng thÞ trêng lín cña ViÖtNam,hµng n¨m EU nhËp kho¶ng trªn 80 tû USD quÇn ¸o.HiÖn nayh¹n ng¹ch mµ EU cÊp cho ViÖt Nam hµng n¨m kho¶ng 30 ngh×ntÊn hµng dÖt may,trÞ gi¸ trªn 600 triÖu USD. ViÖt nam vµ EU ®· kýhiÖp ®Þnh vÒ hµng may mÆc tõ th¸ng 12/1992.Ngµy 16/7/1996võa qua t¹i Brucxen-BØ,chóng ta ®· ký hiÖp ®Þnh vÒ “ Bu«n b¸nhµng dÖt-may mÆc” . Trong hiÖp ®Þnh qui ®Þnh râ danh môchµng ho¸ vµ kim ng¹ch mµ ViÖt Nam ®îc ®a vµo EU tæng céng 151nhãm hµng trong ®ã cã 108 nhãm hµng theo h¹n ng¹ch va 43 nhãmhµng phi h¹n ng¹ch. §Æc biÖt, hiÖp ®Þnh cßn qui ®Þnh râViÖtNam vµ EU sÏ xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng t¨ng sè lîng cã tÝnh ®Õnnhu cÇu cña ngµnh c«ng nghiÖp dÖt EU vµ kh¶ n¨ng xuÊt khÈucña ViÖt nam . §©y lµ thÞ trêng lín, c¸c doanh nghiÖp ViÖt namcÇn tu©n thñ c¸c qui ®Þnh ®Ó kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn quan hÖgi÷a níc ta vµ céng ®ång kinh tÕ Ch©u ©u ThÞ trêng NhËt B¶n lµ thÞ trêng lín l¹i kh«ng cÇn h¹n ng¹ch.N¨m1997,hµng dÖt may cña ta xuÊt khÈu sang NhËt xÊp xØ ®¹t 200triÖu USD, chñ yÕu lµ ¸o jacket,s¬ mi nam,¸o kimono... §©y lµ thÞtrêng khã tÝnh nhng chøa ®ùng rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng. 21
 22. 22. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpThÞ trêng CANADA lµ thÞ trêng cÇn cã h¹n ng¹ch, hµng dÖt maycña ta vµo thÞ trêng nµy chñ yÕu lµ quÇn ¸o thÓ thao, ¸o s¬ mi, ¸odµi phô n÷. Con ngêi Canada hiÕu kh¸ch, lÞch sù võa phãng kho¸ngnªn s¶n phÈm dÖt may cña chóng ta xuÊt sang còng cã phÇn dÔdµng h¬n c¸c thÞ trêng kh¸c. Tuy nhiªn , ë thÞ trêng nµy th× sè lîng®èi thñ c¹nh tranh còng rÊt nhiÒu. Theo sè liÖu thèng kª th× ®©y lµthÞ trêng lín thø ba cña ViÖt nam ThÞ trêng Hoa kú vµ B¾c Mü: Hµng n¨m Mü ph¶i nhËp kho¶ng34 tû USD quÇn ¸o. Nguån nhËp chñ yÕu tõ c¸c níc ch©u ¸ nh: Trung Quèc :8,9 tû §µi Loan :4 tû Hµn Quèc :3 tû C¸c níc ASIAN :2,5 tûN¨m 1998, Mü míi nhËp cña ViÖt nam kho¶ng 10 triÖu USD, tuynhiªn thÞ trêng nµy cã tiÒm n¨ng rÊt lín, gÊp ®«i thÞ trêng Ch©u¢u. ThÞ trêg SNG KÓ tõ khi c¸c níc XHCN §«ng ©u tan r· th× kimng¹ch xuÊt khÈu hµng may mÆc cña ta vµo thÞ trêng nµy gi¶mh¼n . HiÖn nay , chñ yÕu lµ do c¸c th¬ng gia bu«n chuyÕn,cßn kimng¹ch do c¸c doanh nghiÖp th× ë møc thÊp do cha t×m ®îc ph¬ngthøc thanh to¸n thÝch hîp thay thÕ cho ph¬ng thøc hµng ®æi hµngtruyÒn thèng. ThÞ trêng Ch©u ¸: Trong c¸c níc Ch©u ¸, ViÖt Nam cã quan hÖlµm ¨n víi c¸c ®èi t¸c ë c¸c níc nh: Hång K«ng, Trung Quèc, §µiLoan,Hµn Quèc, Singapore,Ir¨c…C¸c c«ng ty ë c¸c níc nµy võa lµngêi ®Æt gia c«ng võa lµ ngêi m«i giíi trung gian gi÷a ViÖt Nam vÇkh¸ch hµng Ch©u ¢u, hä thêng mua hµng may mÆc cña ViÖt Nam®Ó thùc hiÖn t¸i xuÊt khÈu. 22
 23. 23. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña ViÖt Namcã ®Æc ®iÓm chÝnh sau: HÇu hÕt c¸c hîp ®ång gia c«ng ®îc kýkÕt thei h×nh thøc ®¬n gi¶n lµ nhËn nguyªn vËt liÖu vÇ giao l¹ithµnh phÈm. Vµ phÇn lín c¸c hîp ®ång nguyªn vËt liÖu phô còng dobªn ®Æt gia c«ng cung cÊp. Chóng ta Ýt cã c¬ héi sö dông ®îc c¸cnguyªn vËt liÖu cña m×nh. Gia c«ng xuÊt khÈu lµ h×nh thøc xuÊtkhÈu gi¸n tiÕp søc lao ®éng. Chóng ta vÉn thêng thùc hiÖn giaothµnh phÈm theo ®iÒu kiÖn FOB vµ nhËn nguyªn vËt liÖu theo®iÒu kiÖn CIF c¶ng ViÖt Nam.C¸c hîp ®ång gia c«ng thêng tËp trung vµo mét sè c«ng ty cñaHångK«ng §µi Loan, Han Quèc vµ mét sè c«ng ty thuéc EU. ViÖcký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng EU thêng vÉn ph¶i qua c¸c m«i giíitrung gian lµ c¸c c«ng ty cña §µi Loan, Hång K«ng…V. Sù cÇn thiÕt ph¶i thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆccña ViÖt Nam. Ngµy nay,®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc c¸c níc ®Òu ®ÒchiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ phï hîp. §èi víi c¸c níc cã nÒn kinh tÕ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam hiÖn nay th× chiÕn lîc ph¸t triÓn kinhtÕ ®Êt níc dùa vµo c¸c nguån lùc s½n cã cña ®Êt níc lµ rÊt cÇnthiÕt.ViÖt Nam lµ mét ®Êt níc cã d©n sè kho¶ng gÇn 80 triÖu ng-êi,®©y lµ nguån lao ®éng rÊt råi dµo cho nªn nÕu ®îc khai th¸c tètth× ®ã sÏ lµ mét nguån lùc ®Ó htóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ngnghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Víi mét nÒn c«ng nghÖ, kü thuËtt¬ng ®èi l¹c hËu th× bªn c¹nh viÖc ®Çu t ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ngnghiÖp mòi nhän hiÖn ®¹i th× viÖc quan t©m ®óng møc ®Çu t ph¸ttriÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng lµ rÊt cÇnthiÕt. Nã cho phÐp khai th¸c triÖt ®Ó c¸c lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt nícvµ htu hót ®îc nguån c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn cho ®Êt níc. NÒnc«ng nghiÖp dÖt may sö sè vèn kh«ng lín nhng l¹i sö dông nhiÒulao ®éng vµ lùc lîng lao ®éng nµy l¹i kh«ng cÇn ®ßi hái cã tr×nh ®é 23
 24. 24. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖphäc vÊn cao ®©y lµ ®iÒu rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt NamhiÖn nay. MÆt kh¸c ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may sö dông nhiÒu lao®éng sÏ gióp cho viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, t¨ng thu ngo¹i tÖcho ®Êt níc. Trong t×nh h×nh ®a sè hµng ho¸ cña ViÖt Nam nãichung vµ mÆt hµng may mÆc nãi riªng cã c¸c nh·n hiÖu th¬ng m¹i®îc ngêi d©n trªn thÕ giíi biÕt ®Õn vµ a chuéng kh«ng ph¶i lµnhiÒu cho nªn cïng víi viÖc më réng c¸c quan hÖ quèc tÕ vµ t¹o®iÒu kiÖn cho hµng ho¸ th©m nhËp vµo thÞ trêng nãc ngoµi th×viÖc gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc lµ ®iÒu cÇn thiÕt. Giac«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc sÏ tËn dông ®îc mäi lîi thÕ so s¸nhcña ®Êt níc, gióp cho viÖc n©ng cao ®îc tr×nh ®é qu¶n lý vµ tiÕpcËn víi c¸c ph¬ng thøc kinh doanh hiÖn ®¹i t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸cdoanh nghiÖp th©m nhËp dÔ h¬n vµo thÞ trêng thÕ giíi. V× lý do®ã vµ víi ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay víi vÊn ®Ò thiÕuvèn, thiÕu c«ng nghÖ th× viÖc gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆclµ ®iÒu cÇn thiÕt. MÆt kh¸c, tuy sè lîng lao ®éng cao nhng tû lÖ lao ®éng küthuËt cã tay nghÒ l¹i rÊt thÊp, cho tíi nay chØ cã kho¶ng 11% lùc l-îng lao ®éng ®îc ®µo t¹o chuyªn m«n kü thuËt. Do ®ã vÊn ®Ò ®Ætra lµ ph¶i ®Çu t vµo c¸c nghµnh sö dông nhiÒu lao ®éng vµ kh«ng®ßi hái chÊt lîng lao ®éng qu¸ cao. Gia c«ng may mÆc xuÊt khÈucã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu nµy. Tr×nh ®é tiÕp thÞ vµ kinh nghiÖm kinh doanh quèc tÕ cñachóng ta cßn thÊp. Ph¸t triÓn gia c«ng xuÊt khÈu vµ sö dông c¸ctrung gian lµ mét bíc ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tÝch luü kinhnghiÖm kinh doanh trªn thÞ trêng quèc tÕ. Trªn ®©y lµ lý do c¬ b¶n cho thÊy r»ng viÖc ph¸t triÓn giac«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖnnay lµ rÊt cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu. 24
 25. 25. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng II: thùc tr¹ng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may chiÕn th¾ngI. Tæng quan vÒ c«ng ty may ChiÕn th¾ng.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶ntrÞ Tæng C«ng Ty dÖt may viÖt nam phª duyÖt kÌm theo diÒu lÖtæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty.QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnhtõ ngµy 4-12-1996 Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty may chiÕn th¾ng lµ doanh nghiÖp nhµ níc, thµnhviªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng ty dÖt may viÖt nam,ho¹t®éng theo luËt doanh nghiÖp nhµ níc, c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt vµ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty Tªn c«ng ty: Tªn giao dÞch viÖt nam lµ: c«ng ty may chiÕn th¾ng Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: CHIEN THANG GARMENTCOMPANY ViÕt t¾t lµ: CHIGAMEX Trô së chÝnh:sè 10 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty: 25
 26. 26. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1968, lóc®Çu cã tªn lµ xÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng A.Giai ®o¹n tríc ®æi míi (1968-1986) Ngµy 2-3-1968 trªn c¬ së m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nh©n lùc cña tr¹mmay Lª Trùc (thuéc tæng c«ng ty dÖt kim v¶i sîi cÊp I Hµ Néi) vµ x-ëng may cÊp I Hµ T©y, Bé néi th¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp vÝnghiÖp may ChiÕn Th¾ng cã trô së t¹i sè 8B phè Lª Trùc, quËn Ba§×nh, Hµ Néi vµ giao cho côc v¶i sîi may mÆc qu¶n lý. XÝ nghiÖpcã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt c¸c lo¹i quÇn ¸o, mò v¶i, g¨ng tay, ¸od¹, ¸o dÖt kim, theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña côc v¶i sîi may mÆc choc¸c lùc lîng vò trang vµ trÎ em Tæng sè lao ®éng cña xÝ nghiÖp lóc bÊy giê lµ 325 ngêi baogåm c¶ lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. Trong ®ã cã 147lao ®éng n÷ Th¸ng 5-1971, XÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng ®îc chÝnh thøcchuyÓn giao cho bé C«ng NghiÖp nhÑ qu¶n lý víi nhiÖm vô lµchuyªn may hµng xuÊt khÈu, chñ yÕu lµ c¸c lo¹i quÇn ¸o b¶o hé lao®éng. Trong nh÷ng n¨m 1973-1975 chiÕn tranh chÊm døt ë miÒnb¾c, may ChiÕn th¾ng ®· nhanh chãng phôc håi vµ më réng s¶nxuÊt ChØ trong vßng 7 n¨m tõ khi thµnh lËp (1968-1975), XÝ nghiÖp®· cã bíc tiÕn bé vît bËc, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng 10 lÇn, s¶n lîngs¶n phÈm t¨ng h¬n 6 lÇn, ®¹t 1.969.343 s¶n phÈm. Gi¸ trÞ xuÊtkhÈu tõng bíc ®îc n©ng lªn Giai ®o¹n 1976-1986: æn ®Þnh vµ tõng bíc ph¸t triÓn s¶nxuÊt - æn ®Þnh vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu 1976-1979 -N¨m 1976 doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 6,2 triÖu ®ång, lîi nhuËn®¹t trªn 1,6 tû ®ång 26
 27. 27. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp -N¨m 1977 doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 7 triÖu ®ång , lîi nhuËnngµy cµng ®îc tiÕp tôc t¨ng cao, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªnngµy cµng æn ®Þnh -N¨m 1978 ®¸nh dÊu 10 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña c«ngty may ChiÕn Th¾ng. Tæng gi¸ trÞ s¶n lîng ®· t¨ng gÊp 11 lÇntrong khi dã tæng sè c¸n bé cong nh©n viªn chØ t¨ng cã 3 lÇn. C¬cÊu s¶n phÈm ngµy cµng ®îc t¨ng cao vÒ mÆt kü thuËt vµ chñnglo¹i -N¨m 1979lµ n¨m ®¹t s¶n lîng cao nhÊt cña xÝ nghiÖp trongvßng 10 n¨m tríc ®ã. XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt n¨m chØ tiªu ph¸plÖnh cña nhµ níc. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng ®¹t 101,75%, tæng s¶n lîng®¹t 101,05%, riªng s¶n phÈm xuÊt khÈu ®· ®¹t trªn 1 triÖu chiÕc,doanh thu xuÊt khÈu ®¹t trªn 10,7 triÖu ®ång, lîi nhuËn gép lµ 2triÖu ®ång. MÆc dï s¶n xuÊt ®îc ®Èy m¹nh nhng phong c¸ch qu¶nlý cña doanh nghiÖp vÉn nÆng vÒ bao cÊp. S¶n xuÊt vÉn theo ph-¬ng thøc giao nhËn chø cha h¹ch to¸n lç l·i. Do c¸ch qu¶n lý cò nªn lîinhuËn nép hµng n¨m v·n lµ lîi nhuËn ®Þnh møc ®îc qui ®Þnh trªngi¸ thµnh phÈm. -§èi mÆt víi khã kh¨n t×m híng ®i míi (1980-1986) KÕt qu¶ n¨m 1985, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng ®¹t 1.999.610 ®ång(b»ng 106% kÕ ho¹ch) trong ®ã xuÊt khÈu ®¹t 1.730.529 ®ång (b»ng 108,1%kÕ ho¹ch) tæng s¶n lîng ®¹t 2.023.961 s¶n phÈm,trong ®ã cã 1.230620 s¶n phÈm xuÊt khÈu (b»ng 102%kÕ ho¹ch) -N¨m 1986gi¸ trÞ tæng s¶n lîng ®¹t 103,75%, tæng s¶n lîng ®¹t113% so víi n¨m 1985B. Giai ®o¹n sau ®æi míi (tõ 1986 ®Õn nay)*Xo¸ bá bao cÊp tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh (1987-1989) HiÖp ®Þnh ký kÕt ngµy 19-5-1987 gi÷a hai chÝnh phñ ViÖtNam vµ Liªn X« cò ®· t¹o ra cho ngµnh dÖt may mét thÞ trêng rénglín lµ liªn x« vµ c¸c níc ®«ng ©u 27
 28. 28. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp N¨m 1987 còng lµ n¨m luËt ®Çu t níc ngoµi cña ViÖt Nam ®îcban hµnh. L·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®· m¹nh d¹n tiÕp cËn víi th¬ng giangêi níc ngoµi nh Hång K«ng, Hµn Quèc...thÝ ®iÓm thùc hiÖn giac«ng tõ v¶i cho kh¸ch hµng níc ngoµi Nhê ®Çu t gÇn 700 triÖu ®æi míi thiÕt bÞ, s¶n lîng xuÊt khÈun¨m 1989 t¨ng vät, ®¹t 1.857.000 s¶n phÈm, doanh thu xuÊt khÈu®¹t 1.329.976.000VN§, lîi huËn tõ xuÊt khÈu ®¹t 82.215.000VN§*Lµm quen víi c¬ chÕ thÞ trêng (1990-1991) Sù ra ®i cña hÖ thèng XHCN ë Liªn X« vµ ®«ng ©u ®· cã ¶nhhëng to lín tíi thÞ trêng xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may. §Ó ph¸t triÓnthÞ trêng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ doanh nghiÖp ®· më réng sang thÞtrêng ë mét sè níc khu vùc II nh §øc, Hµ Lan, Thuþ §iÓn, Hµnquèc...KÕt qu¶ lµ n¨m 1990 gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña xÝ nghiÖp ®¹t1285 triÖu ®ång. Riªng phÇn xuÊt khÈu, trong 2 n¨m ®· s¶n xuÊt ®-îc h¬n ba triÖu s¶n phÈm xuÊt khÈu, doanh thu ®¹t trªn 3,3 tû VN§ ,lîi nhuËn ®¹t trªn 280 triÖu ®ång*V¬n lªn ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh(1992 ®Õn nay) Ngµy 25-8-1992 Bé c«ng nghiÖp nhÑ cã quyÕt ®Þnh sè730/CNN-TCL§ chuyÓn xÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng thµnh c«ngty may ChiÕn th¾ng N¨m 1993 c«ng ty ®· liªn kÕt víi h·ng Gennei-f¸hion cña §µiLoan ®Ó s¶n xuÊt v¸y ¸o cho phô n÷ cã thai vµ ®éc quyÒn s¶n xuÊts¶n phÈm nµy ë ViÖt Nam Ngµy 25-3-1994,XÝ nghiÖp th¶m len xuÊt khÈu ®èng ®athuéc Tæng c«ng ty dÖt ViÖt Nam ®îc s¸t nhËp vµo c«ng ty theoquyÕt ®Þnh sè 290/Q§-TCL§ cña bé c«ng nghiÖp nhÑ Còng trong giai ®o¹n nµy (1991-1995) lùc lîng s¶n xuÊt cñac«ng ty ®îc ®æi míi c¬ b¶n. C«ng ty ®· ®Çu t 12,96 tû ®ång choXDCB vµ 13,988 tû ®ång cho mua s¾m thiÕt bÞ. Do ®ã tæng s¶nlîng cña n¨m 1995 ®¹t 33,768 tû ®ång gÊp h¬n 6 lÇn so víi n¨m1994. Doanh thu ®¹t 36,353 tû ®ång t¨ng 11,8%so víi n¨m 1994 28
 29. 29. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp N¨m 1997 c«ng tr×nh ®Çu t sè 10 Thµnh C«ng hoµn thµnhbao gåm ba ®¬n nguyªn mçi ®¬n nguyªn 5 tÇng víi tæng diÖn tÝchlªn tíi 13.000 m2, ®ñ mÆt hµng s¶n xuÊt cho 6 ph©n xëng may, métph©n xëng da vµ mét ph©n xëng thuª in. Sau gµn 10 n¨m x©y dùngc«ng ty ®· cã tæng mÆt b»ng nhµ xëng réng 24.836m2 vµ 1530thiÕt bÞ ®îc chia ra lµm ba c¬ së -C¬ së sè 10 Thµnh C«ng sÏ tiÕp tôc ®îc ®Çu t ®Ó thùc hiÖnthµnh c«ng chiÕn lîc ®a d¹ng lo¸ c«ng nghÖ mµ c«ng ty ra -C¬ së 8B Lª Trùc tríc kia lµ trô së chÝnh cña c«ng ty víi diÖntÝch gÇn 6000 m2 gåm hai ph©n xëng may ®Õn n¨m 2000 t¸chriªng ra thµnh c«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc-C¬ së 114 NguyÔn L¬ng B»ng víi diÖn tÝch 12000 m2 chuyªn vÒc«ng nghÖ dÖt th¶m vµ may kh¨n xuÊt khÈu2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®îcthÓ hiÖn ë trang sau. 29
 30. 30. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng 1: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng Tæng gi¸m ®èc PG§ PG§ phô phô tr¸ch tr¸ch kü kinh tÕ thuËt sx Phßn Phßn Phßn Phßn Phßn Trung Phßn Phßn Phßng Phßn g kü g b¶o g g tæ g t©m g kÕ gy phôc g kinh xuÊt chøc hµnh may to¸n tÕ vô s¶n doanh thuËt vÖ xuÊt tiÕp c«ng qu©n nhËp lao chÝn ®o tµi vô thÞ nghÖ sù khÈu ®éng h thêi tæng trang hîp 30
 31. 31. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty: -Tæng gi¸m ®èc -Bé m¸y gióp viÖc -XÝ nghiÖp thµnh viªn Bé m¸y gióp viÖc lµ c¸c phßng ban cã chøc n¨ng tham mu giópviÖc cho tæng gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc phïhîp víi ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban*Phßng hµnh chÝnh tæng hîp TiÕp nhËn vµ qu¶n lý c«ng v¨n, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô v¨nth lu tr÷, tiÕp ®ãn kh¸ch Tæ chøc c«ng t¸c phôc vô hµnh chÝnh, c¸c héi nghÞ héi th¶ovµ c«ng t¸c vÖ sinh c«ng nghiÖp LËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh nhµ x-ëng, c¬ së h¹ tÇng phôc vô s¶n xuÊt*Phßng xuÊt nhËp khÈu Tham mu cho tæng gi¸m ®èc ký c¸c hîp ®ång ngo¹i Trùc tiÕp theo dâi ®iÒu tiÕt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ giao hµng Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu hµngho¸ nh thñ tôc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, thanh to¸n tiÒn hµng, giaodÞch ®èi ngo¹i, giao dÞch vËn chuyÓn, ng©n hµng, thuÕ... Thùc hiÖn tæng hîp thèng kª b¸o c¸o kÕ ho¹ch,b¸o c¸o thùchiÖn kÕ ho¹ch c¸ mÆt toµn c«ng ty C©n ®èi nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt, cïng phßng phôc vôs¶n xuÊt ®¶m b¶o cung øng nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt, thùchiÖn quyÕt to¸n tiÒn hµng vËt t víi c¸c kh¸ch hµng, h¶i quan, c¬quan thuÕ vµ thuÕ xuÊt nhËp khÈu...*Phßng tæ chøc 31
 32. 32. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tæ chøc qu¶n lý s¾p xÕp nh©n sù phï hîp víi tÝnh chÊt qu¶nlý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty LËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng,kÕ ho¹ch tiÒn l¬ng, kÕho¹ch ®µo t¹o vµ tuyÓn dông Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng, c¸ chÕ®é b¶o hiÓm,y tÕ, c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ngs¶n phÈm*Phßng tµi vô Tham mu cho tæng gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc tµi chÝnh thuchi -vay, ®¶m b¶o c¸c nguån thu chi Trùc tiÕp qu¶n lý vèn, nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh Theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt, c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ 9h¹ch to¸nvµ ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ) h¹ch to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éngkinh doanh*Phßng kinh doanh tiÕp thÞ Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tiÕp thÞ Giao dÞch víi kh¸ch hµng ngo¹i trong ph¬ng thøc mua nguyªnliÖu b¸n thµnh phÈm Theo dâi vµ qu¶n lý c¸c cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm Thùc hiÖn chµo hµng qu¶ng c¸o,tham gia héi chî, triÓn l·mtrong níc Qu¶n lý c¸c kho thµnh phÈm phôc vô cho c«ng t¸c tiÕp thÞ*Phßng kü thuËt c«ng nghÖ X©y dùng vµ tæ chøc c¸c qui tr×nh c«ng nghÖ, qui c¸ch tiªuchuÈn kü thuËt cña s¶n phÈm x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh møc kü thuËtc«ng t¸c chÊt lîng s¶n phÈm Qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt m¸y mãc thiÕt bÞ ThiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt mÉu chµo hµng 32
 33. 33. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp*Phßng phôc vô s¶n xuÊt Theo dâi b¶o qu¶n hµng ho¸, vËt t thùc hiÖn cÊp ph¸t vËt tnguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt theo ®Þnh møc cña phßng xuÊt nhËpkhÈu Tham mu cho tæng gi¸m ®èc kinh tÕ vÒ viÖc theo dâi vµ kýkÕt c¸c hîp ®ång gia c«ng, vËn t¶i, thuª kho b·i, mua b¸n m¸y mãcthiÕt bÞ phô tïng phôc vô cho s¶n xuÊt Qu¶n lý ®éi xe, ®iÒu tiÕt c«ng t¸c vËn chuyÓn, thùc hiÖn c¸cthñ tôc giao nhËn hµng ho¸ vËt t phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh@.L·nh ®¹o c«ng ty A- Tæng gi¸m ®ècL·nh ®¹o, qu¶n lý chung vµ toµn diÖn c«ng tyTrùc tiÕp chØ ®¹o c¸c lÜnh vùc: chiÕn lîc, ®Çu t, ®èi ngo¹i, tµichÝnh, tæ chøc c¸n bé-nh©n sù, thi ®ua, khen thëng- kû luËt B-Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt kü thuËt. C«ng t¸c kÕ ho¹ch, tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. C«ng t¸c kü thuËt, c«ng nghÖ, thiÕt bÞ ®iÖn. C«ng t¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. C«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cÊp, n©ng bËc cho c«ng nh©n. C«ng t¸c an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp. ChØ ®¹o thiÕt kÕ mÉu s¶n phÈm míi. C- Phã tæng gi¸m ®èc kinh tÕ. Kinh doanh ph¸t triÓn thÞ trêng néi ®Þa vµ hµng FOB xuÊtkhÈu. Ký kÕt c¸c hîp ®ång néi ®Þa vµ cung øng nguyªn phô liÖu,c«ng cô, vËt t vµ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô cho c¶n xuÊt. Phô tr¸ch vÒ ®êi sèng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. 33
 34. 34. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ChÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra c¸c nghiÖp vô kinh tÕ,thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, thanh quyÕt to¸n vËt t nguyªn liÖu, qu¶n lýkho tµng, quyÕt ®Þnh gi¸ b¸n vËt t vµ s¶n phÈm tån kho3.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. C«ng ty cã nhiÖm vô kinh doanh hµng may mÆc, dÖt th¶mlen theo kÕ ho¹ch, qui ho¹ch cña tæng c«ng ty vµ theo yªu cÇu thÞtrêng. Tõ ®Çu t s¶n xuÊt ®Õn cung øng, tiªu thô s¶n phÈm, xuÊtnhËp khÈu nguyªn liÖu phô liÖu thiÕt bÞ phô tïng, s¶n phÈm dÖt,may mÆc vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c liªn quan ®Õn hµng dÖt vµ maymÆc.Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong níc vµ trªn thÕ giíi,nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn, ®µo t¹o, båidìng c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n kü thuaatj tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶nxuÊt kinh doanh ngµnh nghÒ kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vµc¸c nhiÖm vô kh¸c do tæng c«ng ty giao Trong ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty cã nhiÖm vô cô thÓ sau: +X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨mphï hîp víi tæng c«ng ty giao vµ nhu cÇu thÞ trêng, ký kÕt vµ tæchøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký víi ®èi t¸c +§æi míi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ ph¬ng thøc qu¶n lý, tiÒnthu tõ chuyÓn nhîng ph¶i ®îc t¸i ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖcña c«ng ty +Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ngêi lao ®éng theo qui ®Þnhcña bé luËt lao ®éng vµ luËt c«ng ®oµn +Thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña nhµ níc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªnm«i trêng quèc phßng vµ an ninh quèc gia +Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª , kÕ to¸n theo ®Þnh kútheo qui ®Þnh cña tæng c«ng ty vµ nhµ níc,chÞu tr¸ch nhiÖm vÒtÝnh x¸c thùc cña nã 34
 35. 35. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp +ChÞu sù kiÓm tra cña tæng c«ng ty, tu©n thñ c¸c qui ®ÞnhvÒ thanh tra vµ cña c¬ quan tµi chÝnh vµ nhµ níc cã thÈm quyÒntheo qui ®Þnh cña ph¸p luËt 4. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña c«ng ty.a. C¸c chØ tiªu b¸o c¸o trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: Mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ngn¨m qua t¨ng trëng kh«ng æn ®Þnh vµ phô thuéc rÊt nhiÒu vµot×nh h×nh trªn thÞ trêng thÕ giíi.Theo nh b¶ng ®îc liÖt kª sau ®©yth× chóng ta cã thÓ thÊy mét ®iÒu rÊt râ rµng kim ng¹ch xuÊt khÈut¨ng trong hai n¨m 1997 vµ 1998 nhng l¹i ci¶m trong ba n¨m gÇn®©y vµ kim ng¹ch nhËp khÈu ®· gi¶m xuèng. Tuy nhiªn møc ®ét¨ng gi¶m nµy vÉn cßn rÊt chËm vµ kh«ng æn ®Þnh. Trong n¨m2001 kim ng¹ch xuÊt khÈu trùc tiÕp gi¶m trong khi ®ã kim ng¹chnhËp khÈu th× l¹i t¨ng lªn tuy nhiªn ®iÒu nµy còng mét phÇn do ¶nhhëng cña t×nh h×nh thÕ giíi trong n¨m cã nhiÒu biÕn ®éng. C¸c chØ tiªu §¬n vÞ 1997 1998 1999 2000 2001 tÝnh1. Doanh thu TriÖu 43188 59002 65466 5814 62146 VN§ 92. Kim ng¹ch 1000 17477 20968 18742 1725 15589XK trùc tiÕp USD 2Kim ng¹ch NK 1000 14310 16969 13858 1081 13643trùc tiÕp USD 44. Tæng sè TriÖu 616 722 1712 720 440nép ng©n s¸ch VN§VAT 165 162 1045 106 120Thu trªn vèn 258 280 194 200 160ThuÕ lîi tøc 193 280 473 414 160Tæng thu TriÖu 21137 23870 25725 2465 35
 36. 36. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpnhËp VND 1Thu nhËp bq 1000® 728 790 836 913 B¶ng 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng tyB.MÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty may ChiÕn th¾ng lµ c«ng ty nhµ níc ®îc phÐp s¶nxuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng may mÆc,may da vµ dÞch vô. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña doanh nghiÖp lµ giac«ng hµng may mÆc cho níc ngoµi. Gia c«ng hµng may mÆcchiÕm tû träng xuÊt khÈu lín nhÊt sau ®ã lµ hµng da hµng ®ay vµth¶m len.Ngoµi ra c«ng ty cßn tù s¶n xuÊt ®Ó b¸n cho thÞ trêng néi®Þa.*§Æc ®iÓm cña c¸c s¶n phÈm chñ yÕu: 3 lo¹i mÆt hµng -Hµng may mÆc, hµng thªu, da: lµ nh÷ng lo¹i s¶n phÈm ®ßihái tÝnh chÝnh x¸c vÒ qui c¸ch, mÉu m·, ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng, «øichi phÝ gia c«ng Ýt h¬n so víi s¶n xuÊt ë níc ngoµi. -Hµng th¶m len,th¶m ®ay: chñ yÕu lµ nh÷ng s¶n phÈmtruyÒn thèng ®éc ®¸o cña níc ta, ngoµi ra cßn cã mét sè mÆt hµng®îc gia c«ng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng cã tÝnh chÊt t¬ng tù víic¸c s¶n phÈm mµ c¸c níc kh¸c cã thÓ s¶n xuÊt. -G¨ng tay da: bao gåm c¸c lo¹i g¨ng mïa ®«ng vµ g¨ng ch¬ig«n HiÖn nay c«ng ty ®ang t×m cho m×nh híng ®i míi, tËp trungvµo mÆt hµng chñ lùc. Tõng bíc tù ®¸p øng nhu cÇu vÒ nguyªn phôliÖu ®Çu vµo b»ng c¸ch thu mua ë thÞ trêng trong níc, ®em l¹i lîinhuËn cao h¬n gia c«ng thuÇn tuý, tiÕn tíi c«ng t¸c kinh doanh muanguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm.VÊn ®Ò hiÖn nay cña c«ng ty lµnghiªn cø thÞ trêng ®Çu ra vµ ®Çu vµo hîp lý.§¶m b¶o s¶n phÈmcña c«ng ty ®îc thÞ trêng chÊp nhËn vµ tiÕp nhËn ngµy cµng 36
 37. 37. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpnhiÒu, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c níc xuÊt khÈu hµng dÖt maykh¸cC/ §Þa bµn kinh doanh: C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ho¹t ®éng trªn ph¹m vi c¶ níc vµ ëníc ngoµi. Trong níc c¸c b¹n hµng cña c«ng ty lµ c¸c ®¬n vÞ s¶nxuÊt kinh doanh cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo cho c«ng ty (cc¸cnhµ cung øng néi ®Þa ), c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, c¸c vÖ tinh cñac«ng ty. ë níc ngoµi c«ng ty cã quan hÖ lµm ¨n víi bµn hµng c¸c níc§«ng ¢u vµ Liªn X« cò, c¸c níc ch©u ¸ nh Hµn Quèc, Thailand, §µiLoan, Hång K«ng, NhËt B¶n vµ ch©u ©u nh §øc, Italia, Ph¸pC/ Ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty HiÖn nay, c«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu s¶n phÈm theo h×nhthøc xuÊt khÈu trùc tiÕp, díi hai d¹ng:*D¹ng thø nhÊt: XuÊt khÈu sau khi gia c«ng xong (®©y lµ ph¬ngthøc kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty) C«ng ty ký hîp ®ång gia c«ng víi kh¸ch hµng níc ngoµi sau ®ãnhËn nguyªn liÖu phô, tæ chøc gia c«ng vµ xuÊt hµng theo hîp®ång gia c«ng. Tuy h×nh thøc nµy mang l¹i lîi nhuËn th¸p (chØ thu®îc phÝ gia c«ng vµ chi phÝ bao b×, phô liÖu kh¸c) nhng nã giópcho c«ng ty lµm quen víi tõng bíc th©m nhËp vµo thÞ trêng nícngoµi, lµm quen víi c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i.*D¹ng thø hai:xuÊt khÈu trùc tiÕp díi d¹ng b¸n FOB(mua nguyªn liÖub¸n thµnh phÈm) Theo ph¬ng thøc nµy kh¸ch hµng níc ngoµi ®Æt hµng t¹i c«ngty. Dùa trªn qui c¸ch mÉu m· mµ kh¸ch hµng ®· ®Æt hµng, c«ng tytù mua nguyªn phô liÖu vµ s¶n xuÊt, sau ®ã b¸n thµnh phÈm chokh¸ch hµng níc ngoµi, xuÊt khÈu theo d¹ng nµy ®em l¹i hieeuj qu¶kinh tÕ cao nhÊt. Song do kh©u tiÕp thÞ cßn h¹n chÕ, chÊt lîng s¶nphÈm cha cao nªn xuÊt khÈu theo d¹ng nµy vÉn cßn h¹n chÕ vµ 37
 38. 38. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpkh«ng thêng xuyªn, chiÕm tû träng nhá trong tæng kim ng¹ch cñac«ng ty. Ph¬ng híng ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi: C«ng ty sÏ tõng bíccè g¾ng ®Ó n©ng cao tû träng kim ng¹hc xuÊt khÈu theo h×nh thøcb¸n víi gi¸ FOB trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña m×nh.*Ngoµi ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh nãi trªn, c«ng ty cßn cã métsoã ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nh b¸n thµnh phÈm cho thÞ trêngtrong níc, s¶n xuÊt theo hiÖp ®Þnh cña nhµ níc, uû th¸c, b¸n thµnhphÈm trùc tiÕp cho b¹n hµng...Tuy nhiªn c¸c ho¹t ®éng nµy chiÕm tûträng nhá. 38
 39. 39. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp M« h×nh gia c«ng cña c«ng ty mayChiÕnTh¾ng Ng­êi mua Kh¸ch hµng gia c«ng ë n­íc ngoµi C«ng ty may ThÞ tr­êng néi ®Þa ChiÕn Th¾ng C¸c nhµ cung øng vËt t­ néi ®ÞaII. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty mayChiÕn Th¾ng. 1. Gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. B¶ng 3: Gi¸ trÞ gia c«ng cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng qua c¸c n¨m. ( Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng.) N 1997 N 1998 N 1999 N 2000 N 2001Gi¸ trÞ 3.495156 4.094200 4.532304 3.822923 4.077976 39
 40. 40. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpgia c«ng(triÖu 0USD) Qua ph©n tÝch ta thÊy gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng maymÆc cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng lu«n æn ®Þnh vµ ®¹t kimng¹ch xuÊt khÈu trªn díi 4 triÖu USD mét n¨m. Trong n¨m 1997 gi¸trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty ®¹t gi¸ trÞ thÊpnhÊt do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc. Cuéckhñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ nµy ®· ¶nh hëng nÆng nÒ ®ÕnnÒn kinh tÕ trong khu vùc, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn chËm l¹i thËmchÝ tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét sè níc cßn mang gi¸ trÞ ©m,®iÒu nµy ®· lµm cho thu nhËp cña ngêi d©n thÊp xuèng vµ ®· kÐotheo lµm gi¶m ®¸ng kÓ nhu cÇu mua s¾m hµng tiªu dïng cña toµnbé d©n c nãi chung vµ nhu cÇu mua s¾m mÆt hµng may mÆc nãiriªng. §iÒu nµy ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng gia c«ng xuÊtkhÈu hµng may mÆc cña c«ng ty bëi v× c¸c kh¸ch hµng chÝnh vµcã nhu cÇu ®Æt hµng gia c«ng thêng xuyªn cña c«ng ty l¹i ®Õn tõc¸c níc trong khu vùc nh Th¸i Lan, Hµn Quèc, §µi Loan… Sau cuéckhñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ nÒn kinh tÕ trong khu vùc cã dÊu 40
 41. 41. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖphiÖu ph¸t triÓn do ®ã ®· lµm cho gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµngmay mÆc cña c«ng ty liªn tôc t¨ng lªn vµ ®ªn n¨m 1999 gi¸ trÞ línnhÊt víi kim ng¹ch ®¹t 4532340 USD. §Õn n¨m 2000 gi¸ trÞ gia c«nggi¶m xuèng chØ ®¹t kim ng¹ch 3822923 USD do nÒn kinh tÕ ph¸ttriÓn mang tÝnh chu kú vµ sù c¹nh tranh m¹nh mÏ trªn thÞ trêng thÕgiíi. §Õn n¨m 2001 gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cñac«ng ty b¾t ®Çu t¨ng lªn vµ ®¹t gi¸ trÞ kim ng¹ch 4077976 USD,®©y thùc sù lµ ®iÒu ®¸ng mõng ®èi víi c«ng ty. Víi sù ph¸t triÓnnµy, dù ®o¸n r»ng n¨m 2002 gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng maymÆc cña c«ng ty sÏ ®¹t kim ng¹ch trªn 4.3 triÖu USD, do t×nh h×nhkinh tÕ trªn thÕ giíi cã dÊu hiÖu ph¸t triÓn vµ yÕu tè rÊt quan tränglµ mét sè níc cã ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ph¸t triÓn nh :Indonªxia, Philipin, Ên §é, Pakixtan… cã t×nh h×nh chÝnh trÞkh«ng æn ®Þnh nªn kh¸ch hµng ®Æt gia c«ng sÏ chuyÓn dÇn c¸c®¬n ®Æt hµng sang c¸c thÞ trêng kh¸c trong ®ã cã ViÖt Nam. Gi¸ trÞ gia c«ng cña c«ng ty lu«n lu«n lín h¬n rÊt nhiÒu so víi gi¸trÞ xuÊt khÈu trùc tiÕp. Do kh©u tiÕp thÞ cßn kÐm mÆt kh¸c c«ngty cha cã mét phßng marketing víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nªn viÖcqu¶ng b¸ s¶n phÈm cha ®îc hiÖu qu¶ dÉn ®Õn viÖc xuÊt khÈu trùctiÕp cßn kÐm vµ gi¸ trÞ kh«ng ®¸ng kÓ.2. MÆt hµng gia c«ng. Qua sè liÖu vÒ mÆt hµng gia c«ng cña c«ng ty ta thÊy mÆthµng ¸o Jacket lu«n ®¹t sè lîng lín vµ trÞ gi¸ gia c«ng cao, ®©y lµs¶n phÈm may gia c«ng chÝnh cña c«ng ty. Trong n¨m 1997, sè l-îng s¶n phÈm Êo Jacket may gia c«ng ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt víi 805632chiÕc nhng gi¸ trÞ kim ng¹ch chØ ®¹t 632979 USD ®¹t gi¸ trÞ thÊpnhÊt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. trong nh÷ng n¨m tiÕp theo sè lîng¸o Jacket may gia c«ng cña c«ng ty cã gi¶m xuèng nhng gi¸ trÞ kimng¹ch l¹i tang nªn. trong ba n¨m 1998, 1999, 2000 ®¹t gi¸ trÞ kim 41
 42. 42. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpng¹ch cao nhÊt ®Õn n¨m 2001 c¶ sè lîng s¶n phÈm vµ kim ng¹chgi¶m xuèng do t×nh h×nh kinh tÕ cña c¸c níc b¹n hµng cã dÊu hiÖuph¸t triÓn chËm l¹i thÊt nghiÖp gia t¨ng dÉn ®Õn lµm gi¶m nhu cÇumua s¾m cña ngêi d©n. 42
 43. 43. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng 4 : Mét sè s¶n phÈm chÝnh may gia c«ng cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng §¬n vÞ :chiÕc Tªn s¶n 1997 1998 1999 2000 2001 phÈm¸o Jacket 805635 576228 531634 532632 491266¸o S¬ mi 17479 141178 122270 49813 1QuÇn 23537 13945 30228Kh¨n tay 145190 159094 2284085 2267446 2522484 0 0 5 4Bé QA ma 1321497 1273QA thÓ thao 8804 47660 49543 2900¸o v¸y 186175 196325 187232 88678QuÇn ®ïi 3000 38845 233246 85958¸o ngñ 7264 Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu c«ng ty may ChiÕn Th¾ng S¶n phÈm may gia c«ng cã gi¸ trÞ lín thø hai lµ ¸o v¸y víi gi¸ trÞgia c«ng lu«n æn ®Þnh ®¹t kim ngh¹ch trªn díi 300 ngh×n USD métn¨m, ®©y lµ mÆt hµng mµ thÞ tr¬ng gia c«ng chñ yÕu lµ §µi Loan.Trong n¨m 2001 do t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng®Æc biÖt lµ hai trung t©m kinh tÕ lín lµ Mü vµ NhËt B¶n ph¸t triÓnchËm l¹i vµ cã dÊu hiÖu suy tho¸i kÐo theo mét sè níc nÒn kinh tÕdùa vµo sù xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy còng ph¸t triÓn chËm l¹i®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ngty. Trong n¨m 2001 c«ng ty kh«ng ký ®îc mét hîp ®ång nµo vÒ giac«ng hai mÆt hµng lµ ¸o v¸y vµ ¸o S¬mi. MÆt hµng gia c«ng cã gi¸trÞ kim ng¹ch lín tiÕp theo lµ ¸o S¬mi vµ kh¨n tay. MÆt hµng kh¨ntay gia c«ng xuÊt khÈu ®îc s¶n xuÊt t¹i c¬ së 114 NguyÔn L¬ngB»ng ®©y lµ mét trong ba c¬ së cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanhchÝnh cña c«ng ty. C¸c mÆt hµng chÝnh tiÕp theo gåm: quÇn, 43
 44. 44. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpquÇn ®ïi, quÇn ¸o thÓ thao, quÇn ¸o ma, ¸o ngñ… cã gi¸ trÞ giac«ng kh«ng lín vµ kh«ng æn ®Þnh qua c¸c n¨m.3. ThÞ trêng vµ kh¸ch hµng gia c«ng. Trong nh÷ng n¨m qua, thÞ trêng may gia c«ng cña c«ng ty chñyÕu lµ thÞ trêng EU, ®©y lµ thÞ trêng rÊt quan träng vµ chiÕm tûträng rÊt lín. EU lµ thÞ trêng may gia c«ng chñ yÕu mÆt hµng ¸oJacket, ¸o S¬mi, ®©y lµ ha mÆt hµng cã gi¸ trÞ gia c«ng cao. ThÞtrêng §«ng ¸ lµ thÞ trêng lín thø hai cña c«ng ty, ®©y lµ thÞ trêngtruyÒn thèng vµ cã c¸c kh¸ch hµng trung gian chØ ®Þnh hä giaos¶n phÈm tíi c¸c kh¸ch hµng ë thÞ trêng EU. B¶ng 5: ThÞ trêng may gia c«ng cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng (Nguån : B¸o c¸o xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng.) ThÞ trêng 1997 1998 1999 2000 2001 §øc 136518 117112 135861 1227493 1123068 3 7 7 Anh 225720 572096 354118 155897 139755 Hµ Lan 382924 232465 115391 132278 193840 T©y Ban Nha 105626 114697 548802 329506 138941 Thôy §iÓn 62908 45381 38009 32803 Ph¸p 40261 107878 106478 267797 633760 §µi Loan 376857 196446 172804 145130 12193 NhËt 233853 127348 423293 449335 317458 Hµn Quèc 166846 231310 162204 74856 352519 EC 140034 83499 69241 152602 Singapore 18730 6886 21191 9835 Canada 58468 167863 89404 70081 230978 §«ng ¢u 7560 140184 867445 71137 Ý 362309 26134 Iran 45157 16819 11820 CH Sec 240502 183900 Uc 6656 38719 Nam Mü 5167 Thôy SÜ 33297 §an M¹ch 5310 29643 BØ 5278 22422 44
 45. 45. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Achentina 3601 Mªxico 14483 6509 CHLB Nga 306215 468833 Braxin 10488 Na Uy 3609T.T. kh¸c 373094 231525 232658 139283 95630 Tæng 349515 409420 453230 3822923 4077976 6 0 4 Nguån b¸o c¸o xuÊt khÈu c«ng ty may ChiÕn Th¾ng . §¬n vÞ : USD Qua b¶ng trªn sau khi ph©n tÝch ta thÊy CHLB §øc lµ thÞ tr- êng lín nhÊt cña c«ng ty, hµng n¨m thÞ trêng nµy chiÕm tíi h¬n mét phÇn t trÞ gi¸ gia c«ng cña c«ng ty. §©y lµ thÞ trêng chñ lùc chiÕm vÞ trÝ rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty. ThÞ trêng lín vµ ®øng vÞ trÝ quan träng thø hai cña c«ng ty lµ thÞ trêng NhËt, còng nh thÞ trêng CHLB §øc NhËt lµ thÞ trêng cã gi¸ trÞ gia c«ng lín vµ lu«n æn ®Þnh qua c¸c n¨m. Tõ n¨m 2000 víi viÖc nÒn kinh tÕ Nga ®ang phôc håi sau khñng ho¶ng, mÆt hµng gia c«ng may mÆc cña c«ng ty ®· lÊy l¹i ®îc thÞ trêng nµy vµ cã møc t¨ng trëng rÊt lín. Tõ viÖc bÞ ®×nh ®èn qua nhiÒu n¨m ®Õn n¨m 2001 ®· ®¹t gi¸ trÞ t¬ng ®èi lín chiÕm tû träng 11,4% tæng trÞ gi¸ gia c«ng cña c«ng ty, ®©y lµ thÞ trêng cã tiÒm n¨ng lín vµ t¬ng ®èi dÔ tÝnh. MÆt kh¸c c«ng ty còng ®ang gÇn chiÕm lÜnh thÞ tr- êng Ph¸p trong c¸c mÆt hµng gia c«ng vµ gi¸ trÞ gia c«ng ®· t¨ng lªn kh«ng ngõng ®Õn n¨m 2001 gi¸ trÞ kim ng¹ch ®¹t 633760 USD chiÕm tû träng 15,5% tæng gi¸ rtÞ gia c«ng cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty còng ®ang th©m nhËp vµo thÞ trêng Ch©u Mü, ®©y lµ thÞ trêng cã tiÒm n¨ng rÊt lín vµ sÏ lµ thÞ trêng chñ ®¹o sau nµy. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi nhiÒu kh¸ch hµng cã tiÒm n¨ng lín. Mét sè 45
 46. 46. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpkh¸ch hµng chÝnh vµ cã nhu cÇu ®Æt hµng thêng xuyªn ®èi víic«ng ty lµ: B¶ng 6: C¸c kh¸ch hµng chÝnh cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Kh¸ch hµng chÝnh MÆt hµng gia c«ng YOUNG SHIN ¸o Jacket WOOSUNG ¸o Jacket WOOBO ¸o Jacket LEISURE ¸o Jacket, quÇn AHRIM ¸o Jacket, quÇn JEANE’S ¸o V¸y SK GLOBAL ¸o Jacket TOCONTAP ¸o Jacket, quÇn, bé ¸o ma ITOCHU Kh¨n TE FLEXCON ¸o Jacket Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng.4. H×nh thøc gia c«ng. HiÖn nay h×nh thøc gia c«ng chñ yÕu cña c«ng ty lµ gia c«ng®¬n thuÇn “ nhËn nguyªn vËt liÖu vµ giao l¹i thµnh phÈm”. Khi thùchiÖn gia c«ng, bªn ®Æt gia c«ng giao ®Çy ®ñ nguyªn vËt liÖu nhv¶i, cóc, kho¸, tói PE…cho c«ng ty ®Ó, còng cã khi c«ng ty ph¶i longuyªn vËt liÖu phô vµ bªn ®Æt gia c«ng giao nguyªn vËt liÖuchÝnh nhng trêng hîp nµy lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty vÉn chñ tr¬ng thùc hiÖn c¶hai h×nh thøc : Gia c«ng ®¬n thuÇn vµ gia c«ng theo ph¬ng thøcmua ®øt b¸n ®o¹n (FOB). MÆc dï gia c«ng ®¬n thuÇn lµ ho¹t ®énggia c«ng cßn mang nhiÒu ®iÓm h¹n chÕ nhng nã vÉn rÊt cÇn thiÕt®èi víi c«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ quab¶ng díi ®©y: 46
 47. 47. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng 7: H×nh thøc gia c«ng hµng may mÆc ë c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. §¬nvÞ : USD H×nh thøc gia 1997 1998 1999 2000 2001 c«ngGia c«ng 3487596 3808541 4532304 3315989 3597323®¬nthuÇnFOB 7560 285659 506934 480653Tæng 3495156 4094200 4532304 3822923 4077976Tû träng 99.78 93.02 86.74 88.21 Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Qua b¶ng trªn ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß vµ vÞ trÝ cñagia c«ng ®¬n thuÇn t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. N¨m 1997 kimng¹ch ®¹t ®îc tõ gia c«ng ®¬n thuÇn chiÕm tíi 99.78% trÞ gi¸ giac«ng nhng ®Õn n¨m 2001 tû träng gi¶m xuèng chØ cßn 88.21%.Tuy tû träng cña ph¬ng thøc gia c«ng ®¬n thuÇn cã gi¶m xuèng nh-ng nã vÉn chiÕm tû lÖ rÊt lín trong trÞ gÝa gia c«ng cña c«ng ty.§iÒu nµy gióp chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng trong t¬ng lai gÇnth× gia c«ng ®¬n thuÇn vÉn lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty.5. C¸c ho¹t ®éng kh¸c nh t×m kiÕm hîp ®ång vµ thùc hiÖn hîp®ång.5.1. Ho¹t ®éng t×m kiÕm hîp ®ång.1. Phßng Th¬ng M¹i vµ C«ng NghiÖp ViÖt Nam. Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam lµ mét tæ chøcphi ChÝnh phñ, ®¹i diÖn cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thÇnhphÇn kinh tÕ vµ c¸c hiÖp héi kinh doanh ë ViÖt Nam nh»m môc®Ých b¶o vÖ vÇ hç trî c¸c doanh nghiÖp thóc ®Èy c¸c quan hÖ hîp 47
 48. 48. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpt¸c kinh tÕ, th¬ng m¹i vµ khoa häc c«ng nghÖ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸cn¬chÝnh s¸ch trªn thÕ giíi. C¸c ho¹t ®éng bao gåm: ch¾p mèi vµ giíithiÖu b¹n hµng, cung cÊp th«ng tin, híng dÉn vµ t vÊn cho doanhnghiÖp, tæ chøc nghiªn cøu vµ kh¶o s¸t thÞ trêng, héi chî, héi th¶o,qu¶ng c¸o vµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn kh¸c.C«ng ty may ChiÕn Th¾ng th«ng qua phßng th¬ng m¹i vµ c«ngnghÖ ViÖt Nam giíi thiÖu cho c¸c b¹n hµng níc ngoµi, vµ gióp b¾tc¸c mèi giao dÞch víi hä ®Ó xem xÐt vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång.2. Bé th¬ng m¹i.Bé Th¬ng m¹i lµ mét c¬ quan cña Nhµ níc cã chøc n¨ng ®iÒu phèic¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i gi÷a trong vµ ngoµi níc. B« Th¬ng m¹i th«ngqua c¸c tham t¸n th¬ng m¹i ë níc ngoµi nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ tr-êng, t¹o dÞch c¸c mèi giao dÞch, kÕt hîp gi÷a kh¸ch hµng vµ c«ngty.3. Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam (VINATEX).Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam cã chøc n¨ng ®iÒu phèi ho¹t ®éngs¶n xuÊt cña c¸c c«ng ty thµnh viªn sao cho t¬ng ®èi phï hîp víi nhucÇu cña thÞ trêng. C¸c kh¸ch hµng míi vµ ë c¸c thÞ trêng míi th¬ngth«ng qua VINATEX ®Ó t×m hiÓu c¸c ®èi t¸c lµm ¨n vµ còng th«ngqua VINATEX c¸c c«ng ty thµnh viªn n¾m b¾t ®îc c¸c giao dÞchmíi.4.Bé c«ng nghiÖp.5. C¸c kh¸ch hµng quen biÕt.HiÖn nay c«ng ty ®· t¹o dùng ®îc mét sè kh¸ch hµng cã nhu cÇu®Æt gia c«ng thêng xuyªn víi khèi lîng lín nh: LEISURE(Th¸i Lan),YOUNG SHIN, SUKYONG, HADONG, UNICORE (Hµn Quèc),ITOCHU, MATAICHI (NhËt B¶n), AMATEXA (Anh), JEANNES(§µiLoan), FLEXCON (§øc). 48
 49. 49. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Th«ng qua c¸c kh¸ch hµng nµy hä võa cã nhu cÇu ®Æt giac«ng thêng xuyªn hä võa giíi thiÖu c¸c kh¸ch hµng míi cho c«ng ty.6. Th«ng qua th¨m quan héi trî triÓn l·m c«ng ty cã thÓ giíi thiÖu s¶nphÈm cña c«ng ty cho kh¸ch hµng, nÕu kh¸ch hµng cã nhu cÇu vµc¶m thÊy chÊt lîng s¶n phÈm ®¶m b¶o th× hä cã thÓ ký kÕt c¸chîp ®ång víi c«ng ty. §©y lÇ mét h×nh thøc th©m nhËp thÞ trêng rÊtcã hiÖu qu¶, nã gióp cho viÖc xóc tiÕn th¬ng m¹i vµ qu¶ng b¸ th¬nghiÖu s¶n phÈm mét c¸ch nhanh chãng5.2 Quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng. 5.2.1 Nghiªn cøu thÞ trêng vµ xin h¹n ng¹ch. Khi tiÕn hµnh mét th¬ng vô lµm ¨n nµo ®ã, ®Çu tiªn ph¶inghiªn cøu thÞ trêng vµ xin h¹n ng¹ch cho thÞ trêng ®ã. Nghiªn cøuthÞ trêng gióp cho c«ng ty n¾m v÷ng ®îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒthÞ trêng ®ã. ViÖc nghiªn cøu thÞ trêng sÏ cho thÊy thÞ trêng ®ã lµphi h¹n ng¹ch hay cã h¹n ng¹ch. NÕu lÇ thÞ trêng cã h¹n ng¹ch th×c«ng ty ph¶i xin bé th¬ng m¹i cÊp h¹n ng¹ch. NÕu h¹n ng¹ch kh«ng®ñ th× c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn xuÊt khÈu uû th¸c qua mét c«ng tykh¸c. Khi nghiªn cøu thÞ trêng ph¶i n¾m ®îc dung lîng thÞ trêng,®iÒu kiÖn c¹nh tranh, thÞ hiÕu, kiÓu d¸ng s¶n phÈm. C«ng ty cóngph¶i nghiªn cøu tõng lo¹i s¶n phÈm mµ c«ng ty s¶n xuÊt, nguyªnphô liÖu s¶n xuÊt vµ chi phÝ ®Þnh møc cho mét s¶n phÈm ®Ótr¸nh bÞ ®èi t¸c Ðp gi¸ khi ký hîp ®ång.5.2.2. Nghiªn cøu vµ lùa chän ®èi t¸c. Nghiªn cøu ®èi t¸c lÇ nh»m t×m kiÕm b¹n hµng æn ®Þnh ®¸ngtin cËy vµ hîp ph¸p. nghiªn cøu ®èi t¸c còng lµ nghiªn cøu b¹n hµngtrªn c¸c mÆt : th¸i ®é kinh doanh, lÞch sö ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng tµichÝnh lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ uy tÝn cña hä trong ho¹t ®éng s¶nxuÊt kinh doanh. 49
 50. 50. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Nghiªn cøu vµ lùa chon ®èi t¸c còng sÏ gióp cho c«ng ty cãnh÷ng ph¬ng thøc kinh doanh thÝch hîp nh»m tr¸nh rñi ro. VÝ dônh ®èi víi c¸c kh¸ch hµng míi cha cã uy tÝn th× c«ng ty ph¶i ¸p dôngph¬ng thøc thanh to¸n an toµn b»ng th tÝn ®ông kh«ng hñy ngang. • C¸c ph¬ng thøc giao dÞch. C«ng ty sö dông c¶ hai ph¬ng thøc giao dÞch lµ ph¬ng thøc gi¸n tiÕp (th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c nh th, telephone, fax, Email…) vµ ph¬ng thøc giao dÞch trùc tiÕp qua gÆp gì trao ®æi(tæ chøc c¸c cuéc ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång). §¬n ®Æt hµng §©y lµ ®Ò nghÞ cña phÝa níc ngoµi víi c«ng ty vÒ thuª giac«ng víi c¸c ®iÒu kiÖn ghi trong ®ã. §èi víi hµng gia c«ng may mÆc®¬n ®Æt hµng thêng gåm hai phÇn. C¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu: bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n vÒ tªnhµng, khèi lîng, phÝ gia c«ng, thêi h¹n giao hµng, bao b×, ®ãnggãi… Méu vÏ ph¸c th¶o vµ c¸c chØ sè: ®©y lµ b¶n ph¸c th¶o vÒ mÉuhµng kÌm víi c¸c sè ®o chi tiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. VÝ dô c¸csè ®o cña ¸o nh: ngang v¹t, ngang ngùc, ®é réng… §µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång. Sau khi nhËn ®îc ®¬n ®Æt hµng tõ phÝa ®èi t¸c níc ngoµi,c«ng ty sÏ nghiªn cøu xem cã thÓ chÊp nhËn ®îc kh«ng, nh÷ng®iÒu kiÖn nµo chÊp nhËn ®îc vÇ nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo cÇn th¬nglîng ®Ó ®iÒu chØnh l¹i. Hai bªn x¸c nhËn nh÷ng ®iÒu kiÖn ®· tho¶thuËn b»ng viÖc ký vµo b¶n hîp ®ång. Hîp ®ång gia c«ng bao gåmc¸c ®iÒu kho¶n mµ hai bªn ®· tháa thuËn. Sau ®©y lµ c¸c ®iÒukho¶n chñ yÕu cña c¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña hîp ®ång gia c«nghµng may mÆc: - Sè lîng vµ ngµy giao hµng. - Tªn vµ gi¸ gia c«ng tõng s¶n phÈm. 50
 51. 51. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Tr¸ch nhiÖm cung cÊp nguyªn liÖu, phô liÖu. - §iÒu kho¶n vÒ giao hµng. VÝ dô: giao thµnh phÈm t¹i H¶i Phßng hoÆc Néi Bµi theo ®iÒu kiÖn FOB HAI PHONG PORT OR HA NOI AIRPORT. - §iÒu kho¶n thanh to¸n: Hai bªn sÏ thanh to¸n theo ®iÒu kiÖn chuyÓn tiÒn hoÆc cã thÓ b»ng th tÝn dông (L/C). - Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn.5.2.3. Xem xÐt vµ ký kªt hîp ®ång gia c«ng. a. Môc ®Ých, ph¹m vi ¸p dông.  Môc ®Ých. Xem xÐt hîp ®ång nh»m ®¶m b¶o mäi yªu cÇu cña kh¸chhµng ®îc x¸c ®Þnh râ rµng, ®Çy ®ñ, x¸c nhËn kh¶ n¨ng ®¸p øngcña c«ng ty tho¶ m·n yªu cÇu kh¸ch hµng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ caonhÊt cho c«ng ty.  Ph¹m vi ¸p dông. Xem xÐt hîp ®ång ¸p dông cho c¸c hîp ®ång gia c«ng xuÊtkhÈu, hîp ®ång gia c«ng lÎ vµ hîp ®ång FOB, viÖc xem xÐt hîp®ång ®îc tiÕn hµnh t¹i phong xuÊt nhËp khÈu(®èi víi hîp ®ång giac«ng), phßng kinh doanh tiÕp thÞ(®èi víi hîp ®ång FOB) vµ c¸c ®¬nvÞ liªn quan (nÕu cÇn). b. Néi dung. Phßng xuÊt nhËp khÈu chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh tõ kh©utiÕp xóc víi kh¸ch hµng ®Õn khi kÕt thóc hîp ®ång.  TiÕp nhËn yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Trëng phßng hoÆc c¸n bé mÆt hµng chÞu tr¸ch nhiÖm ghinhËn yªu cÇu cña kh¸ch hµngë d¹ng phi v¨n b¶n(qua trao ®æi ®iÖntho¹i hay trao ®æi trùc tiÕp) vµ dïng phiÕu ghinhËn yªu cÇu cñakh¸ch hµng(biÓu mÉu 03/1), phiÕu nµy ®îc ®¸nh sè ®Ó theo dâi.Cßn trong trêng hîp kh¸ch hµng göi yªu cÇu b»ng v¨n b¶n(qua fax, 51

×