Proposition Mahoux 5 997

344 views
292 views

Published on

Proposition de loi sur la communication des décisions pénales

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
344
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proposition Mahoux 5 997

  1. 1. 5 - 997/1 5 - 997/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2010-2011 ZITTING 2010-2011 4 MAI 2011 4 MEI 2011Proposition de loi modifiant le Code Wetsvoorstel tot wijziging van het dinstruction criminelle en ce qui Wetboek van strafvordering met concerne la communication des betrekking tot de mededeling van de décisions pénales et des strafrechtelijke beslissingen en de renseignements nécessaires à nodige informatie om rechtsmiddelen lexercice des voies de recours in te stellen (Déposée par M. Philippe Mahoux et consorts) (Ingediend door de heer Philippe Mahoux c.s.) DÉVELOPPEMENTS TOELICHTING La Cour européenne des droits de lhomme vient de Het Europees Hof voor de rechten van de menscondamner la Belgique, au terme dun arrêt prononcé heeft België veroordeeld bij een arrest dat op 1 maartce 1er mars 2011 (1), ceci ayant pour conséquence 2011 (1) werd uitgesproken, met als gevolg dat dedenjoindre au législateur de modifier, une fois encore, wetgever gelast wordt het Wetboek van strafvorderingle Code dinstruction criminelle pour garantir au nogmaals te wijzigen teneinde de burger een eerlijkcitoyen un procès équitable. proces te garanderen. Monsieur Faniel est le père dune fille mineure. Un De heer Faniel is vader van een minderjarigejugement du juge de paix de Huy, rendu en octobre dochter. Bij een vonnis van de vrederechter te Hoei,1994, fixe son droit dhébergement à légard de dat in oktober 1994 werd uitgesproken, werd zijn rechtlenfant. op huisvesting van het kind vastgelegd. À plusieurs reprises entre janvier 1999 et février Tussen januari 1999 en februari 2001, heeft de heer2001, Monsieur Faniel a omis de représenter sa fille à Faniel meermaals nagelaten het kind naar de moeder tela mère, en sorte quil a été condamné par défaut, en brengen. Ten gevolge daarvan werd hij in mei 2002 bijmai 2002, du chef de non présentation denfant, verstek veroordeeld wegens het niet afgeven van hetencourant ainsi une peine demprisonnement de six kind, en liep hij een gevangenisstraf van zes maanden op.mois. Le 6 juin 2002, un huissier de justice signifie le Op 6 juni 2002 heeft een gerechtsdeurwaarder hetjugement au domicile de Monsieur Faniel. vonnis betekend op de woonplaats van de heer Faniel. (1) Affaire Faniel c. Belgique (Requête no 11892/08). (1) Zaak Faniel v. België (Verzoekschrift nr. 11892/08).
  2. 2. 5-997/1 - 2010/2011 (2) Nayant rencontré personne habilité à le recevoir, il Aangezien de gerechtsdeurwaarder niemand ge-laissa à ladresse de ce dernier un avis de présentation vonden heeft die gerechtigd was dat vonnis inde larrêt, lui indiquant quil pourrait le retirer au ontvangst te nemen, heeft hij op dat adres een berichtcommissariat de police, ce que fait finalement Mon- van aanbieding van het arrest achtergelaten, met desieur Faniel le 24 juin 2002. melding dat betrokkene het kon afhalen op het politiecommissariaat, wat de heer Faniel uiteindelijk deed op 24 juni 2002. Au commissariat, on aurait alors indiqué à celui-ci Op het commissariaat zou men hem gezegd hebbenquil nétait pas possible dintroduire un recours contre dat geen beroep kan worden ingesteld tegen eenun jugement prononcé par défaut. verstekvonnis. Lorsque Monsieur Faniel reçoit linvitation à se Wanneer de heer Faniel het verzoek ontvangt omrendre en prison, il consulte un avocat qui fait zich in de gevangenis te melden, raadpleegt hij eenopposition au jugement le 11 octobre 2002. Il soutient advocaat, die op 11 oktober 2002 verzet aantekentque lopposition est recevable nonobstant le non tegen het vonnis. Hij beweert dat het verzet ontvanke-respect des délais légaux, dès lors quen ne prescrivant lijk is, ongeacht de niet naleving van de wettelijkepas de notifier les possibilités et modalités de recours, termijnen, omdat de wetteksten betreffende de beteke-les textes légaux visant la signification des jugements ning van vonnissen in strafzaken niet voorschrijvenen matière pénale violent larticle 13 de la Convention, dat de mogelijkheden en modaliteiten van de rechts-larticle 2 du Protocole no 7 et les articles 10 et 11 de la middelen moeten worden vermeld en dus een schen-Constitution. ding inhouden van artikel 13 van het Verdrag, van artikel 2 van Protocol 7 en van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Un jugement prononcé en décembre 2002 par le De correctionele rechtbank te Hoei heeft bij vonnistribunal correctionnel dHuy déclare lopposition irre- in december 2002 het verzet onontvankelijk verklaardcevable, au motif que celle-ci na pas été faite dans le omdat het niet werd ingediend binnen de termijndélai prévu par larticle 203, § 1er, du Code dinstruc- bepaald in artikel 203, § 1, van het Wetboek vantion criminelle. Lors de la procédure dappel, intro- strafvordering. In de beroepsprocedure, die later werdduite ultérieurement devant la cour dappel de Liège, ingeleid bij het hof van beroep te Luik, heeft dat hofcelle-ci décide de poser à la Cour constitutionnelle la beslist het Grondwettelijk Hof de volgende vraag tequestion suivante : stellen : « Larticle 187 du code dinstruction criminelle, « Schendt artikel 187 van het Wetboek van straf-régissant les effets de la signification dun jugement de vordering, dat de gevolgen van de betekening van eencondamnation rendu par défaut, lu isolément ou en veroordelend verstekvonnis regelt, afzonderlijk of inliaison, notamment, avec larticle 2, 4o, de la loi du samenhang gelezen met onder meer artikel 2, 4o,van11 avril 1994 relative à la publicité de ladministration, de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheidet avec larticle 5, alinéa 2, de larrêté royal du van bestuur en met artikel 5, tweede lid, van het15 septembre 1994 déterminant la sanction adminis- Koninklijk Besluit van 15 september 1994 tot vast-trative applicable aux prescripteurs qui sont tenus stelling van de administratieve sanctie die van toepas-dutiliser le modèle de document de prescription des sing is op de voorschrijvers die ertoe gehouden zijnprestations de fournitures pharmaceutiques pour les gebruik te maken van het model van voorschrijfdocu-bénéficiaires non hospitalisés, viole-t-il les articles 10 ment voor de verstrekkingen van farmaceutischeet 11 de la Constitution, considérés isolément ou producten ten behoeve van niet in een ziekenhuiscombinés avec larticle 6 de la Convention (...), en ce opgenomen rechthebbenden, de artikelen 10 en 11 vanquil ne prescrit pas que le condamné soit averti, par la de Grondwet, afzonderlijk of in samenhang gelezensignification dudit jugement, des voies éventuelles de met artikel 6 van het Europees Verdrag (...), in zoverrerecours, des instances compétentes pour en connaître, het niet bepaalt dat de veroordeelde, bij de betekeningainsi que des formes et délais à respecter ? » van voormeld vonnis, in kennis wordt gesteld van de mogelijke rechtsmiddelen, de instanties die bevoegd zijn daarvan kennis te nemen, alsook de vormvereisten en de in acht te nemen termijnen ? »
  3. 3. (3) 5-997/1 - 2010/2011 Par un arrêt du 21 décembre 2004, la Cour Bij arrest van 21 december 2004 zegt het Grond-constitutionnelle considère que la question préjudi- wettelijk Hof dat de prejudiciële vraag negatief dientcielle appelle une réponse négative et que, par te worden beantwoord en dat, bijgevolg, artikel 187,conséquent, larticle 187, alinéa 1er (1), ne viole pas eerste lid (1), de artikelen 10 en 11 van de Grondwetles articles 10 et 11 de la Constitution. niet schendt. Par un arrêt du 18 avril 2007, la cour dappel de Bij arrest van 18 april 2007, bevestigt het hof vanLiège confirme alors le jugement attaqué. Elle juge beroep te Luik dan ook het bestreden vonnis. Hetque labsence de publicité des voies de recours oordeelt dat het niet vermelden van de rechtsmiddelenjudiciaires lors de la signification des jugements bij de betekening van verstekvonnissen en de korterendus par défaut et la brièveté du délai imparti par termijn waarin de wet voorziet, geen inbreuk vormenla loi ne sont pas de nature à engendrer une atteinte au op het recht op een eerlijk proces, vooral omdat ze vandroit à un procès équitable dès lors notamment quelles toepassing zijn op alle veroordeelden die zich insappliquent à tous les condamnés dans la même dezelfde situatie bevinden en de termijn pas begint tesituation et que le délai ne prend cours quaprès la lopen nadat de veroordeelde persoonlijk kennis heeftprise de connaissance personnelle par le condamné de genomen van de betekening van het vonnis.la signification du jugement. Monsieur Faniel se pourvoit en cassation, mais sans De heer Faniel tekent cassatieberoep aan tegen hetplus de résultat. Par un arrêt du 10 octobre 2007, la vonnis, eveneens zonder resultaat. Het Hof vanCour de cassation rejette ce pourvoi. Elle considère Cassatie verwerpt zijn beroep bij arrest van 10 oktobernotamment que les articles 6 et 13 de la Convention 2007. Het meent inzonderheid dat de artikelen 6 en 13nimposent pas que lacte de signification de la van het Verdrag niet voorschrijven dat de akte vancondamnation, prononcée par défaut, mentionne le betekening van de veroordeling de termijn om verzetdélai imparti pour lexercice du droit dopposition et te doen en de modaliteiten ervan vermeldt.les modalités de celui-ci. Dans sa décision du 1er mars 2011, la Cour In zijn beslissing van 1 maart 2011 zegt heteuropéenne des droits de lhomme énonce de manière Europees Hof voor de rechten van de mens duidelijkclaire que : dat : « ce qui importe en matière daccès à un tribunal, « ce qui importe en matière daccès à un tribunal,cest non seulement que les règles concernant, entre cest non seulement que les règles concernant, entreautres, les possibilités des voies de recours et les délais autres, les possibilités des voies de recours et les (1) Article 187 : Le condamné par défaut pourra faire opposi- (1) Art. 187 Hij die bij verstek is veroordeeld, kan tegen hettion au jugement dans les [quinze] jours [...], qui suivent celui de vonnis in verzet komen binnen een termijn van (vijftien) dagensa signification. Lorsque la signification du jugement na pas été (...) na de dag waarop het is betekend. Is de betekening van hetfaite à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux vonnis niet aan de beklaagde in persoon gedaan, dan kan deze, watcondamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où de veroordelingen tot straf betreft, in verzet komen binnen eenil aura connu la signification. Sil en a eu connaissance par la termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekeningsignification dun mandat darrêt européen ou dune demande kennis heeft gekregen. Indien hij hiervan kennis heeft gekregendextradition ou que le délai en cours de quinze jours na pas door de betekening van een Europees aanhoudingsbevel of eenencore expiré au moment de son arrestation à létranger, il pourra uitleveringsverzoek of indien de lopende termijn van vijftienfaire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa dagen nog niet verstreken was op het ogenblik van zijnremise ou de sa remise en liberté à létranger. Sil nest pas établi aanhouding in het buitenland, kan hij in verzet komen binnenquil a eu connaissance de la signification, le prévenu pourra faire een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij werdopposition jusquà lexpiration des délais de prescription de la overgeleverd of in het buitenland terug in vrijheid werd gesteld.peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, Indien het niet blijkt dat hij kennis heeft gekregen van dejusquà lexécution du jugement. La partie civile et la partie betekening, kan de beklaagde in verzet komen totdat de termijnencivilement responsable ne pourront faire opposition que dans les van verjaring van de straf verstreken zijn. Wat de burgerrechtelijkeconditions énoncées à lalinéa 1. Lopposition sera signifiée au veroordelingen betreft, kan hij in verzet komen tot de tenuitvoer-ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en legging van het vonnis. De burgerlijke partij en de burgerrechtelijkcause. Si lopposition na pas été signifiée dans les [quinze] jours aansprakelijke partij kunnen alleen in verzet komen overeenkom-[...] qui suivent la signification du jugement, il pourra être procédé stig de bepaling van het eerste lid. Het verzet wordt betekend aanà lexécution des condamnations et, en cas dappel des parties het openbaar ministerie, aan de andere vervolgende partij of aan depoursuivantes ou de lune delles, il pourra être procédé au andere partijen in de zaak. Indien het verzet niet is betekendjugement sur lappel. La condamnation sera comme non avenue binnen een termijn van (vijftien) dagen na de betekening van hetpar suite de lopposition; néanmoins, les frais et dépens causés par vonnis, (...) kunnen de veroordelingen ten uitvoer gelegd worden;lopposition, y compris le coût de lexpédition et de la signification ingeval hoger beroep is ingesteld door de vervolgende partijen ofdu jugement, seront laissés à charge de lopposant, si le défaut lui door een van hen, kan de behandeling in hoger beroep voortgangest imputable. vinden. Ten gevolge van het verzet wordt de veroordeling voor niet bestaande gehouden; de door het verzet veroorzaakte kosten en uitgaven, met inbegrip van de kosten van uitgifte en van de betekening van het vonnis, blijven evenwel ten laste van de eiser in verzet, indien het verstek aan hem te wijten is.
  4. 4. 5-997/1 - 2010/2011 (4)soient posées avec clarté, mais quelles soient aussi délais soient posées avec clarté, mais quelles soientportées à la connaissance des justiciables de la manière aussi portées à la connaissance des justiciables de lala plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en manière la plus explicite possible, afin que ceux-cifaire usage conformément à la loi. Il en est particu- puissent en faire usage conformément à la loi. Il en estlièrement ainsi lorsquune personne qui a été condam- particulièrement ainsi lorsquune personne qui a éténée par défaut est détenue ou nest pas représentée par condamnée par défaut est détenue ou nest pasun avocat lorsquelle reçoit notification dun jugement représentée par un avocat lorsquelle reçoit notifica-de condamnation : elle doit pouvoir être immédiate- tion dun jugement de condamnation : elle doitment informée de manière fiable et officielle des pouvoir être immédiatement informée de manièrepossibilités de recours et des délais dintroduction. Il fiable et officielle des possibilités de recours et desne sagit pas dinterpréter le droit ni de prodiguer des délais dintroduction. Il ne sagit pas dinterpréter leconseils que seul un avocat peut faire, mais dindiquer droit ni de prodiguer des conseils que seul un avocatle suivi qui peut être donné à un jugement. peut faire, mais dindiquer le suivi qui peut être donné à un jugement. Or, une telle possibilité semble faire défaut en Or, une telle possibilité semble faire défaut enlespèce : le jugement de condamnation du requérant lespèce : le jugement de condamnation du requérantne comportait pas dindication des formalités à ne comportait pas dindication des formalités àrespecter pour former opposition. [...] » respecter pour former opposition. [...] » La Cour souligne par ailleurs que : Het Hof wijst er vervolgens op dat : « la Belgique a par la suite reconnu la nécessité « la Belgique a par la suite reconnu la nécessitédune telle information et a pris des mesures dans ce dune telle information et a pris des mesures dans cesens comme en témoigne la circulaire du 18 juin 2008 sens comme en témoigne la circulaire du 18 juin 2008« relative à la notification de ses droits à une personne « relative à la notification de ses droits à une personnecondamnée par défaut détenue ou non au sein du condamnée par défaut détenue ou non au sein duRoyaume ou à létranger » adoptée par le collège des Royaume ou à létranger » adoptée par le collège desprocureurs généraux près les cours dappel le lende- procureurs généraux près les cours dappel le lende-main de larrêt Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique main de larrêt Da Luz Domingues Ferreira c.précité (paragraphe 20 ci-dessus) ». Belgique précité (paragraphe 20 ci-dessus) ». Relevant que larticle 792, § 3, du Code judiciaire Het Hof wijst erop dat artikel 792, derde lid, van hetimpose, lors de la notification du jugement, de faire Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat bij de kennisgevingmention des voies de recours, du délai dans lequel ces van het vonnis « de rechtsmiddelen, de termijn binnenrecours doivent être introduits, ainsi que de la welke dit verhaal moet worden ingesteld evenals dedénomination et de ladresse de la juridiction compé- benaming en het adres van de rechtsmacht dietente pour en connaître, la Cour estime que lirrece- bevoegd is om er kennis van te nemen » moetenvabilité pour tardiveté de lopposition formée par Mr worden vermeld en meent bijgevolg dat de onont-Faniel contre le jugement le condamnant, alors quil vankelijkheid wegens laattijdigheid van het verzet vanna pas été informé des délais et des modalités pour de heer Faniel tegen het vonnis dat hem veroordeelt,lintroduire, a porté atteinte à son droit daccès à un zonder vermelding van de termijnen en de modalitei-tribunal, tel que garanti par larticle 6, § 1er, de la ten om het te doen, afbreuk heeft gedaan aan zijn rechtConvention. op toegang tot een rechtbank, dat gegarandeerd wordt in artikel 6, § 1, van het Verdrag. Le bref rappel des faits qui président à cette affaire Het beknopte overzicht van de feiten die aan dezepose, une fois de plus, la question de la communica- zaak zijn voorafgegaan, doet eens te meer de vraagtion des décisions pénales, dune part, et de la mention rijzen naar de mededeling van strafrechtelijke beslis-nécessaire, sur ces décisions, des voies de recours, du singen, enerzijds, en de noodzakelijke vermelding vandélai dans lequel ce ou ces recours doivent être de rechtsmiddelen die tegen deze beslissingen kunnenintroduits ainsi que de la dénomination et de ladresse worden aangewend, de termijn binnen welke dat moetde la juridiction compétente pour en connaître. geschieden evenals de benaming en het adres van de rechtsmacht die bevoegd is om er kennis van te nemen, anderzijds. Comme le soulignait la Cour européenne des droits Zoals het Europees Hof voor de rechten van dede lhomme, le système est déjà prévu à larticle 792 du mens aanvoert, is in die regeling al voorzien inCode judiciaire, lequel prévoit que : artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt : — dans les huit jours de la prononciation du — binnen acht dagen na de uitspraak van hetjugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à vonnis zendt de griffier bij gewone brief een niet
  5. 5. (5) 5-997/1 - 2010/2011chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, ondertekend afschrift van het vonnis, aan elke partij,une copie non signée du jugement; of, in voorkomend geval, aan hun advocaten; — cette notification doit faire mention des rensei- — op straffe van nietigheid vermeldt deze kennis-gnements relatifs aux voies de recours et ce, à peine de geving de rechtsmiddelen.nullité. Partant du principe général posé par larticle 2 du Uitgaande van het algemene beginsel gesteld inCode judiciaire, qui prévoit que « les règles énoncées artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaaltdans le présent code sappliquent à toutes les pro- « de in dit wetboek gestelde regels zijn van toepassingcédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer dezedispositions légales non expressément abrogées ou par geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgehevendes principes de droit dont lapplication nest pas wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan decompatible avec celle des dispositions dudit code », toepassing niet verenigbaar is met de toepassing vanlon pourrait penser que les obligations posées par de bepalingen van dit wetboek. », zou men kunnenlarticle 792 du Code judiciaire trouvent également à denken dat de verplichtingen vervat in artikel 792 vansappliquer en matière pénale. het Gerechtelijk Wetboek ook van toepassing zijn in strafzaken. Ce nest malheureusement pas le cas, alors même Dat is jammer genoeg niet het geval, ook al geldenque les délais en matière pénale sont brefs. in strafzaken korte termijnen. Larticle 203 du Code dinstruction criminelle Artikel 203 van het Wetboek van strafvorderingprévoit en effet que le délai pour interjeter appel est bepaalt immers dat het recht van hoger beroep uiterlijkde quinze jours au plus tard après le prononcé du vijftien dagen na de dag van de uitspraak vervalt. Dejugement. Le délai est identique pour se pourvoir en termijn is identiek dezelfde als de termijn om cassa-cassation. tieberoep aan te tekenen. Larticle 187 du même Code prévoit quant à lui que Artikel 187 van hetzelfde Wetboek bepaalt dat hijle condamné par défaut pourra faire opposition au die bij verstek is veroordeeld, tegen het vonnis injugement dans les quinze jours qui suivent celui de sa verzet kan komen binnen een termijn van vijftiensignification. dagen na de dag waarop het is betekend On comprend aisément toute la difficulté quil y a Men kan zich dan ook gemakkelijk indenken hoepour le justiciable à saisir lextrême rapidité avec moeilijk het voor de rechtzoekende is te beseffen hoelaquelle il doit réagir, tout en nayant aucune idée de la snel hij moet reageren, terwijl hij geen idee heeft vandémarche quil doit effectuer, voire même de savoir où de handeling die hij moet stellen, of niet weet waar hijil doit leffectuer, alors que le parquet, présent lors du die moet stellen, terwijl het parket, dat aanwezig is bijprononcé, est immédiatement informé de la teneur du de uitspraak, onmiddellijk op de hoogte wordt ge-jugement, ce qui réduit considérablement la fameuse bracht van de inhoud van het vonnis, wat een enormeégalité des armes, garantie dun procès équitable. aantasting is van het beginsel van de wapengelijkheid, dat nochtans garant staat voor een eerlijk proces. Pour rencontrer lexigence posée depuis ce 1er mars Om tegemoet te komen aan de voorwaarde die de2011 par la jurisprudence strasbourgeoise, il convient rechtspraak in Straatsburg op 1 maart 2011 heeftégalement de notifier aux parties les voies de recours gesteld, moeten de partijen ook op de hoogte wordenmises à leur disposition, le délai dans lequel elles gebracht van de rechtsmiddelen die tot hun beschik-peuvent être utilisées et la manière dy recourir. king staan, de termijn binnen welke en de wijze waarop ze moeten worden aangewend. Pour ce faire, cette mention doit figurer dans le Daartoe moet deze vermelding worden opgenomenjugement définitif de condamnation. Elle sera, partant, in het veroordelend eindvonnis. Bijgevolg zal denotifiée par le juge lorsquil prononce le jugement rechter ze overeenkomstig artikel 148 van de Grond-oralement, conformément à larticle 148 de la Consti- wet en artikel 6, § 1, van het Europees Verdrag voor detution et 6, § 1er, de la Convention européenne des rechten van de mens vermelden wanneer hij het vonnisdroits de lhomme. mondeling uitspreekt. Cette notification doit également être faite par Deze kennisgeving moet ook per brief wordencourrier, à linstar de ce qui est prévu à larticle 792 du gedaan, naar het voorbeeld van het bepaalde inCode judiciaire. Pour réduire le coût dune telle artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek. Om deopération, il convient dautoriser les greffes à notifier kosten van een dergelijke operatie te beperken, moetenprioritairement par voie de courriel. À défaut, un fax de griffies de toestemming krijgen de kennisgeving bij
  6. 6. 5-997/1 - 2010/2011 (6)ou un courrier postal seront alors adressés aux parties voorkeur elektronisch te doen. Bij gebrek daaraan zalconcernées. een fax of een gewone brief naar de betrokken partijen worden gezonden. Lobjectif de la présente proposition vise donc à Dit wetsvoorstel heeft dus tot doel in het Wetboekinscrire, dans le Code dinstruction criminelle, lobli- van strafvordering de verplichting op te nemen om degation de communiquer les décisions pénales aux rechterlijke beslissingen mede te delen aan de partijenparties et à leurs avocats. Au regard de la brièveté des en aan hun advocaten. Gelet op de korte strafrechte-délais pénaux, il y a lieu de réduire le délai imparti au lijke termijnen, dient de termijn waarover de griffiegreffe pour procéder à cette notification. beschikt om over te gaan tot die betekening, te worden verkort. Philippe MAHOUX. Hasan BOUSETTA. Ahmed LAAOUEJ. * * * * * * PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL Article 1er Artikel 1 La présente loi règle une matière visée à larticle 78 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld inde la Constitution. artikel 78 van de Grondwet. Art. 2 Art. 2 Larticle 163 du Code dinstruction criminelle, Artikel 163 van het Wetboek van strafvordering,remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié en vervangen bij de wet van 27 april 1987 en laatstdernier lieu par la loi du 22 juin 2005, est complété par gewijzigd bij de wet van 22 juni 2005, wordtun alinéa rédigé comme suit : aangevuld met een lid, luidend als volgt : « Le jugement fait mention des voies de recours, du « Het vonnis vermeldt de rechtsmiddelen, de termijndélai dans lequel ce ou ces recours doivent être binnen welke ze moeten worden aangewend evenalsintroduits ainsi que de la dénomination et de ladresse de benaming en het adres van de rechtsmacht diede la juridiction compétente pour en connaître. » bevoegd is om er kennis van te nemen. » Art. 3 Art. 3 Larticle 164 du même Code dinstruction crimi- Artikel 164 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bijnelle, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli de wet van 10 juli 1967, wordt hersteld in de volgendedans la rédaction suivante : lezing : « Dans les trois jours de la prononciation du « Binnen drie dagen na de uitspraak van het vonnisjugement, le greffier adresse une copie non signée zendt de griffier een niet ondertekend afschrift van hetdu jugement et ce, prioritairement par courriel, fax ou, vonnis, bij voorkeur per e-mail, per fax of, bij gebrekà défaut, sous simple lettre, à chacune des parties ou, daaraan, bij gewone brief, aan elke partij, of, inle cas échéant, à leurs avocats. voorkomend geval, aan hun advocaten.
  7. 7. (7) 5-997/1 - 2010/2011 Lomission, par le greffe, de lobligation prévue à Het verzuim, door de griffie, van de verplichtinglalinéa 1er a pour effet de suspendre tout délai dans bepaald in het eerste lid, heeft tot gevolg dat elkelequel doit être introduit une voie de recours, et ce termijn binnen welke een rechtsmiddel moet wordenjusquà ce que la notification intervienne. » aangewend, wordt geschorst tot op het ogenblik van de kennisgeving. » Art. 4 Art. 4 Larticle 195 du même Code, remplacé par la loi du Artikel 195 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij27 avril 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du de wet van 27 april 1987 en laatst gewijzigd bij de wet22 janvier 2007, est complété par un alinéa rédigé van 22 januari 2007, wordt aangevuld met een lid,comme suit : luidend als volgt : « Le jugement fait mention des voies de recours, du « Het vonnis vermeldt de rechtsmiddelen, de termijndélai dans lequel ce ou ces recours doivent être binnen welke ze moeten worden aangewend evenalsintroduits ainsi que de la dénomination et de ladresse de benaming en het adres van de rechtsmacht diede la juridiction compétente pour en connaître. » bevoegd is om er kennis van te nemen. » Art. 5 Art. 5 Larticle 195bis du même Code, inséré par la loi du Artikel 195bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd10 octobre 1967, est complété par deux alinéas rédigés bij de wet van 10 oktober 1967, wordt aangevuld metcomme suit : twee leden, luidend als volgt : « Dans les trois jours de la prononciation du « Binnen drie dagen na de uitspraak van het vonnisjugement, le greffier adresse une copie non signée zendt de griffier een niet ondertekend afschrift van hetdu jugement et ce, prioritairement par courriel, fax ou, vonnis, bij voorkeur per e-mail, per fax of, bij gebrekà défaut, sous simple lettre, à chacune des parties ou, daaraan, bij gewone brief, aan elke partij, of, inle cas échéant, à leurs avocats. voorkomend geval, aan hun advocaten. Lomission, par le greffe, de lobligation prévue à Het verzuim, door de griffie, van de verplichtinglalinéa 1er a pour effet de suspendre tout délai dans bepaald in het eerste lid, heeft tot gevolg dat elkelequel doit être introduit une voie de recours, et ce termijn binnen welke een rechtsmiddel moet wordenjusquà ce que la notification intervienne. » aangewend, wordt geschorst tot op het ogenblik van de kennisgeving. » 3 mars 2011. 3 maart 2011. Philippe MAHOUX. Hasan BOUSETTA. Ahmed LAAOUEJ. 111358 - I.P.M.

×