Avega Group - Kommuniké 2011

320 views
249 views

Published on

2011 visade Avega Group sin fortsatta styrka med en resultatökning om 62,8 procent. Tre nya erbjudanden har tillkommit under året: Oracle Applications, Krav och Test samt Systemintegration. Med en omsättningsökning om 35,3% har Avega Group ökat marknads-andelarna och flyttat fram positionerna ytterligare hos kunderna. Man kan fortsättningsvis erbjuda tjänster som stödjer kundens affär på alla nivåer inom både IT- och verksamhetsutveckling.

» http://www.avegagroup.se

» http://www.avegagroup.se/sv/Press/Nyheter/Avega-Group-Bokslutskommunike-Mycket-starkt-resultat-och-okad-tillvaxt-for-Avega-Group/

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avega Group - Kommuniké 2011

 1. 1. Bokslutskommuniké 2011Avega Group AB (publ)Mycket starkt resultat ochökad tillväxt för Avega GroupOktober–december 2011 MSEK % 120 20• Omsättning 110,9 (89,4) MSEK• Rörelseresultat (EBIT) 11,4 (11,0) MSEK 110• Rörelsemarginal 10,3 (12,3) procent 100• Periodens resultat 6,7 (7,6) MSEK 90 15• Periodens resultat per aktie före utspädning 0,50 (0,58) SEK• Periodens resultat per aktie efter utspädning 0,50 (0,58) SEK 80• Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,1 (21,2) MSEK 70 60 10Januari–december 2011 50• Omsättning 382,2 (282,4) MSEK• Rörelseresultat (EBIT) 43,3 (26,6) MSEK 40• Rörelsemarginal 11,3 (9,4) procent 30 5• Periodens resultat 30,6 (19,5) MSEK 20• Periodens resultat per aktie före utspädning 2,40 (1,59) SEK• Periodens resultat per aktie efter utspädning 2,40 (1,56) SEK 10• Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,8 (23,1) MSEK 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 2,00 kronor/aktie 2010 2011 Omsättning RörelsemarginalAvega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kundersbehov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla demest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi förmånen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa ochspännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group ABgrundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg.För mer information, besök www.avegagroup.se
 2. 2. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seStarkt resultat och lovande utvecklingAvega Group visar det bästa helårsresultatet på tre år med en mycket stark resultatökning om 62,8 procent ochen omsättningsökning med 35,3 procent. Det är viktigare än någonsin att kunna positionera sig och AvegaGroup fortsätter att erbjuda hög nivå med sin specialistkompetens.Året som gått Framtiden2011 visade vi vår fortsatta styrka med en resultatökning 2012 har inletts positivt även om omvärlden präglas avom 62,8 procent inom Avega Group. Vi har etablerat diskussioner och funderingar om hur den europeiskatre nya erbjudanden under året: Oracle Applications som skuldkrisen kommer att påverka oss. Avega Group kommererbjuder tjänster inom Oracle-segmentet. Krav och Test att fortsätta växa i samtliga regioner samt utöka befintligasom erbjuder tjänster inom krav-/verksamhetsanalys samt erbjudanden. Mobilitet är redan idag ett högt prioriterattest och kvalitetssäkring. Systemintegration som erbjuder ämne för de flesta beslutsfattare som väntas öka i snabb takt.tjänster inom integration och tjänsteorienterad arkitektur. Framtidens IT-verksamheter kommer enligt Radar GroupMed en omsättningsökning om 35,3% har vi ökat våra ta ett större ansvar för ökad effektivitet och produktivitet.marknadsandelar och flyttat fram positionerna ytterligare Fokus väntas ligga på att skapa ett ramverk och underlättahos våra kunder. Vi kan fortsättningsvis erbjuda tjänster arbetet kring affärsprocesser och det är av stor vikt att IT-som stödjer våra kunders affär på alla nivåer inom både IT- verksamheten förstärker kompetensen kring detta område.och verksamhetsutveckling. Med våra medarbetares unikakompetens har vi idag en position som ger attraktionskraft Med en stark balansräkning och ett framgångsrikt 2011hos branschens konsulter samt konkurrenskraft om har vi skapat goda förutsättningar för att behålla vårkundernas mest intressanta projekt. tillväxtambition även under 2012. Det gör vi genom att växa organiskt och vara fortsatt lönsamma. Oavsett hurVerksamheten marknaden kommer att utvecklas under 2012 kommer detUnder 2011 tillkom 31 nya kunder i Stockholm, Göteborg för oss att präglas av intensivt arbete med fortsatt utvecklingoch Öresundsregionen. Våra befintliga kundrelationer av våra erbjudanden, med fokus på våra kunders utmaningarstärktes ytterligare genom sex ram- och samarbetsavtal. och rådande marknadstrender.Den genomgående höga nivån av specialistkompetens hosAvega Groups konsulter gör oss till en mycket kvalificerad Jag ser fram emot ett nytt spännande år, där vi tillsammanssamarbetspartner. Vi har därför fått fortsatt förtroende och med våra kunder fortsätter att effektivisera och förbättrautökat vår närvaro inom de branscher vi verkar inom. Med verksamheter och affärsnytta genom vår specialistkompetensvår specialistkompetens, som är noga matchad med kundens inom både IT- och verksamhetsutveckling.behov, bistår vi affärskritiska projekt. Att ligga i framkanthar ett stort värde för oss. Satsningen på specialistbolag ärvår allra starkaste marknadsfördel och helt avgörande för Stockholm den 15 februari 2012vår fortsatta utveckling. Med utgångspunkt i våra tydligavärderingar arbetar vi kontinuerligt för att stärka vårt Jan Rosenholmvarumärke. Ett varumärke som fortsatt ska positionera VD och koncernchef Avega Grouposs som den ledande specialistleverantören inom IT ochverksamhetsutveckling. 2
 3. 3. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seMarknad, kunder och medarbetareUnder 2011 upplevde Avega Group samma mönster i samtliga regioner. Behovet av våra specialisttjänster varstarkare än i normalkonjunktur med en uppåtgående marknadstrend under det första halvåret. Under höstenupplevde vi en återgång till en normal efterfrågan. Vår lyhördhet för förändringar i omvärlden och vår förmåga tillanpassning gör oss till en stark aktör oavsett konjunkturläge.Marknad Handelsbanken (Öresundsregionen), SAS, Alfa Laval, SVT,Avega Group stärkte sin position ytterligare under fjärde Beijer Electronics, Solid försäkring, Marginalen Bank,kvartalet 2011 med ett gott inflöde av nya affärer i alla regioner. Länsförsäkringar, Nordea och Swedbank.Fler specialister har rekryterats i varje region och vi har enutökad säljkapacitet i Öresundsregionen. I Stockholm har vår Våra kunder ställer höga krav på tjänster inom IT- ochmarknad varit gynnsam, i Öresundsregionen god men något verksamhetsutveckling och vi är stolta över att ha fåttavtagande på den danska sidan om sundet och i Väst upplever fortsatta förtroenden hos många befintliga kunder undervi sedan ett år tillbaka en återhämtning av marknadsläget sedan året. Outsourcingtrenden har fortsatt som förväntat inomfordonskrisen. Sammantaget ger avslutningen av året positiva både privata och offentliga verksamheter och Avega Groupstillväxtmöjligheter för våra tjänster inför 2012. Generellt sett erbjudanden kopplat till denna har rönt stort intresse. Viär efterfrågan på Avega Groups erbjudande stabilt och vi ser för har under året utökat med fler uppdrag inom verksamhets­närvarande ingen anledning till oro trots den statsfinansiella konsulting hos våra bankkunder. Inom telekom ochturbulensen i eurozonen. försäkring har Avega Group tagit strategiska roller inom process- och produktutveckling.KunderDe kunder som har exponering mot länder där den Medarbetarefinansiella oron gradvis tilltagit har under hösten justerat Den genomgående höga kompetens- och erfarenhetsnivånner sina prognoser inför 2012, men ser man till hela Avega hos Avega Groups medarbetare gör oss till en mycketGroups kundportfölj aviserar kunderna i genomsnitt i kvalificerad leverantör. Vid periodens slut uppgick antaletstort sett oförändrade IT-budgetar. Tillströmningen av medarbetare till 352 (285), en ökning om 24 procent jäm­nya kunder har varit god under 2011 och vi har utökat vår fört med samma tidpunkt före­gående år. Avega Groupskundbas bland annat inom bank, e-handel och tillverkande med­­arbetare har i genomsnitt tio års bransch­erfaren­­het ochindustri. Vi har påbörjat samarbeten med, förlängt eller medel­­å ldern är 39 (38) år. Avega Group är ett kunskaps­­­utökat ramavtal med PRI, Com Hem, Polystar, Servera företag och framgångskonceptet bygger på kompetenta ochR&S, Green Cargo Logistics AB, Qliktech, Nynas engagerade medarbetare. Med vår höga andel specialist­Petroleum, Mobill, Axiell, Solna Stad, Riksbyggen, Yazaki, konsulter har vi idag en unik position som ger attraktions­Dasca AB, Apoteket Hjärtat, SVT, Unilabs, CDON, kraft inom branschen.Stockholms Stad, Ericsson (Västregionen), Resurs Bank, Ska uppOmsättning per bransch jan–dec 2011 d ateras per kundkategori jan–dec 2011 Omsättning 10% 19% 24% 44% Bank/finans Detaljhandel Tio största kunder8% Tillv. industri Övriga kunder med Offentlig sektor ramavtal/preferred partner 8% Försäkring Övriga kunder 16% Telekom 11% Övrigt 36% 14% 3
 4. 4. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seUtveckling av resultat och ställningKoncernen Resultat januari–decemberResultat oktober–december Avega Groups nettoomsättning under januari till decemberAvega Groups nettoomsättning under oktober till december 2011 ökade med 35,3 procent jämfört med motsvarande2011 ökade med 24,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 382,2 (282,4) MSEK.period föregående år och uppgick till 110,9 (89,4) MSEK.Förändringen är hänförlig till ökad efterfrågan, högre Rörelsens kostnader under perioden januari till decembertimpriser och att antalet medarbetare ökat från 285 till 2011 uppgick till 338,9 (255,8) MSEK. Den största352 vid jämförelseperiodens utgång. Framförallt har kostnadsposten utgjordes av personalkostnader vilkentillväxtökningen varit stark inom branscherna bank/ uppgick till 299,1 (221,6) MSEK eller 78,3 (78,5) procentfinans samt detaljhandeln och härrör från samtliga av nettoomsättningen. Ökningen bestod av att antalettjänsteerbjudanden inom koncernen. medarbetare ökat från 285 till 352 vid utgången av jämförelseperioden. Övriga externa kostnader uppgick tillRörelsens kostnader under perioden oktober till december 29,7 (24,5) MSEK eller 7,8 (8,7) procent av2011 uppgick till 99,5 (78,5) MSEK. Den största nettoomsättningen.kostnadsposten utgjordes av personalkostnader vilkenuppgick till 86,6 (66,4) MSEK eller 78,1 (74,3) procent Rörelseresultat för perioden ökade med 62,8 procent jämförtav nettoomsättningen. Ökningen bestod av att antalet med motsvarande period föregående år och uppgick tillmedarbetare ökat från 285 till 352 vid jämförelseperiodens 43,3 (26,6) MSEK. Rörelsemarginalen för perioden varutgång och den procentuella ökningen är att hänföra 11,3 (9,4) procent. Justeras föregående års rörelseresultattill start av nya verksamheter. Övriga rörelsekostnader för nedlagda kostnader i samband med noteringen ger detuppgick till 10,4 (9,1) MSEK eller 9,4 (10,2) procent av ett rörelseresultat om 30,3 MSEK vilket ger en procentuellnettoomsättningen. ökning om 42,9 procent.Rörelseresultat för perioden ökade med 3,6 procent jämfört Kassaflöde oktober–decembermed motsvarande period föregående år och uppgick Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick tilltill 11,4 (11,0) MSEK. Rörelsemarginalen för perioden var 21,1 (21,2) MSEK. Förändringen förklaras av något lägre10,3 (12,3) procent. rörelseskulder avseende resultatlöner och moms. Periodens totala kassaflöde uppgick till 20,4 (21,1) MSEK.Resultat i sammandrag 2011 2011 2010 2010 Q1 Q2 Q3 Q4 Helår Q1 Q2 Q3 Q4 HelårNettoomsättning MSEK 97,1 97,3 77,0 110,9 382,2 63,9 71,9 57,1 89,4 282,4Rörelseresultat före noteringskostnader – – – – – 5,7 7,8 3,7 13,1 30,3Rörelseresultat MSEK 13,8 11,8 6,4 11,4 43,3 5,7 7,8 2,1 11,0 26,6Resultat före skatt MSEK 14,0 11,9 6,6 11,6 44,0 5,7 8,3 2,1 11,0 27,1Periodens resultat MSEK 10,2 8,9 4,9 6,7 30,6 4,2 6,1 1,5 7,6 19,5Rörelsemarginal före noteringskostnader % – – – – – 9,0 10,8 6,4 14,7 10,7Rörelsemarginal % 14,2 12,1 8,3 10,3 11,3 9,0 10,8 3,6 12,3 9,4Omsättningstillväxt % 51,8 35,3 34,9 24,0 35,3 10,2 22,5 24,5 57,1 28,7 4
 5. 5. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seUtveckling av resultat och ställning – forts.Kassaflöde januari–december Segment Väst är nystartat och påbörjade sin verksamhetKassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till under senare delen av andra kvartalet 2011. Segment Väst27,8 (23,1) MSEK. Den positiva förändringen förklaras av genererar 0,6 procent av Avega Groups nettoomsättning samtett högre rörelseresultat jämfört med motsvarande period –3,5 procent av rörelseresultatet.föregående år. Periodens totala kassaflöde uppgick till 7,5(10,0) MSEK. Under perioden har utdelning till aktieägarna Segment Stockholmskett med 19,2 (22,4) MSEK. Resultat oktober–december Segment Stockholms nettoomsättning under oktober tillFinansiell ställning december 2011 ökade med 22,1 procent jämfört medKassalikviditeten, kassa och korta fordringar i förhållande motsvarande period föregående år och uppgick till 102,8till korta skulder, var 158,0 (156,3) procent vid utgången (84,2) MSEK. Rörelseresultat för perioden var 13,3 (10,7)av perioden. Likvida medel vid periodens slut uppgick till MSEK med en rörelsemarginal om 12,9 (12,7) procent.49,1 (41,5) MSEK. Avega Groups eget kapital uppgick vidperiodens slut till 51,0 (39,6) MSEK med en soliditet om 38,1 Resultat januari– december(37,6) procent. Segment Stockholms nettoomsättning under januari till december 2011 ökade med 34,1 procent jämfört medInvesteringar motsvarande period föregående år och uppgick till 357,0Nettoinvesteringar under perioden januari–december i (266,2) MSEK. Rörelseresultat för perioden var 43,2 (26,7)materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,1 (0,9) MSEK. MSEK med en rörelsemarginal om 12,1 (10,0) procent.Inga investeringar gjordes i immateriella anläggningstillgångar. Segment ÖresundMedarbetare Resultat oktober–decemberAntalet anställda vid periodens utgång uppgick till 352 (285) Segment Öresunds nettoomsättning under oktober tillpersoner. Det genomsnittliga antalet tjänster under perioden december 2011 ökade med 24,5 procent jämfört medoktober–december uppgick till 330 (279). motsvarande period föregående år och uppgick till 6,6 (5,3) MSEK. Rörelseresultat för perioden var –0,9 (0,2) MSEKSegment med en rörelsemarginal om –13,6 (3,8) procent.Avega Groups verksamhet följs upp och bedöms utifrån ettgeografiskt perspektiv med indelning på var verksamheten Resultat januari–decemberfinns; Stockholm, Öresund och Väst. Segment Stockholm är Segment Öresunds nettoomsättning under januari tillAvega Groups största segment och genererar 93,4 procent av december 2011 ökade med 41,4 procent jämfört medAvega Groups totala nettoomsättning samt 99,8 procent av motsvarande period föregående år och uppgick till 22,9 (16,2)rörelseresultatet. Inom segment Stockholm återfinns samtliga MSEK. Rörelseresultat för perioden var 1,6 (–0,1) MSEKtjänsteerbjudanden och bland de största kunderna kan med en rörelsemarginal om 7,0 (–0,1) procent.nämnas Nordea, ICA, Ericsson och Länsförsäkringar. Segment VästSegment Öresund genererar 6,0 procent av Avega Groups Resultat oktober–decembernettoomsättning samt 3,7 procent av rörelseresultatet. Verksamheten inom segment Väst startade under senareInom segmentet återfinns tjänsteerbjudandena arkitektur/ delen av andra kvartalet och nettoomsättning under oktoberutveckling och IT-ledning. till december 2011 uppgick till 1,5 MSEK. Rörelseresultat för perioden var –1,0 MSEK. 5
 6. 6. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seUtveckling av resultat och ställning – forts.Resultat januari–december Finansiell ställningSegment Västs nettoomsättning under januari till december Vid periodens slut uppgick moderbolagets kassa till 13,82011 uppgick till 2,3 MSEK. Rörelseresultat för perioden var (20,3) MSEK och det egna kapitalet till 47,7 (36,9) MSEK.–1,5 MSEK. Under perioden uppgick nettoinvesteringarna till 1,1 (0,9) MSEK.ModerbolagetAvega Group AB ingår sedan 1 januari 2010 i skatterättslig Utdelningspolicykommission med följande dotterbolag: Avega Centro AB, Styrelsen har som målsättning att, med beaktande av blandAvega Enzo AB, Avega Infra AB, Avega Modero AB, Avega annat Avega Groups kapitalstruktur, kassaflöde, likviditetNova AB, Avega Primo AB, Avega Senso AB, Avega Zenit och finansieringsbehov, årligen dela ut upp till 50 procent avAB och Avega Öresund AB. Avega Group AB tar således vinsten efter skatt.upp överskott/underskott från sina dotterföretag som ingår ikommissionen. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår stämman en utdelning om 2,0 kronorResultat oktober–december per aktie, totalt motsvarande 22,6 MSEK. Den föreslagnaModerbolagets omsättning för perioden oktober till utdelningen avviker från utdelningspolicyn då dendecember uppgick till 119,7 (94,4) MSEK. Periodens resultat motsvarar 73,9 procent av årets vinst. Styrelsen har beaktatuppgick till 5,4 (5,1) MSEK. Avega Groups kapitalstruktur, kassaflöde, likviditet och finansieringsbehov vid beslut om förslag till utdelning ochResultat januari–december bedömer att utdelningen inte kommer att få några negativaModerbolagets omsättning för perioden januari till december effekter för Avega Group.uppgick till 408,4 (286,6) MSEK. Periodensresultat uppgick till 23,4 (13,3) MSEK. 6
 7. 7. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seAktien och ägarnaKursutveckling Aktiekursgraf 1 oktober 2010–30 december 2011Avega Group hade vid periodens utgång 1427 aktie­ 40ägare och börsvärdet uppgick till 304,7 MSEK. Den 30december ­2010 uppgick betal­­kursen för Avega Groupsaktie till 23,00 SEK. Sista betalkurs den 30 december 2011 35uppgick till 26,90 SEK. 30 25 20 15 okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2010 2011 Aveg B (stängn kurs) OMX indexeratAvega Groups största aktieägare 30 december 2011Namn Antal aktier Kapital % Röster %Rosek Invest AB1 ) 4 087 300 36,1 78,7Lannebo Micro Cap 826 000 7,3 1,6Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 756 177 6,7 1,5Mats Schultze2) 575 000 5,1 8,4PSG Small Cap 487 822 4,3 0,9Eddaconsult AB3) 315 000 2,8 0,6Nordnet Pensionsförsäkring AB 266 715 2,4 0,5Sven Engborg4) 238 126 2,1 0,5Fredric Broström 228 126 2,0 0,4Ulf Sundelin 218 748 1,9 0,4Jonas Bergh 130 000 1,2 0,3Creative Roses AB5) 120 000 1,1 0,2Delsumma 8 249 014 73 94,0Övriga aktieägare 3 076 336 27 6,0Totala antalet aktier i bolaget 11 325 350 100,00 100,001  4 062 500 A-aktier. Rosek Invest AB ägs av Jan Rosenholm och Lars-Erik Eriksson.2  416 670 A-aktier.3  Eddaconsult AB ägs av Göran E. Larsson.4  10 000 B-aktier ägs genom Flocco Holding AB.5 Creative Roses AB ägs av Jan Rosenholm. 7
 8. 8. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seÖvrig informationVäsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Framtidsinriktad informationKonjunktur- och konkurrensrisk Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan inom våra affärsområdenAvega Group gynnas generellt av en stark konjunktur i Stockholm, Öresund och Västregionen och vi fortsättereftersom aktörerna då blir mer investeringsbenägna vilket att stärka vår position genom att skapa affärsnytta hosskapar ökad efterfrågan. Omvänt innebär en svagare våra kunder. Avega Group får kontinuerligt förfrågan attkonjunktur risk för minskad efter­frågan och/eller sänkta utveckla tjänsteerbjudandet inom nya marknader i Norden.priser. Oavsett konjunktur kan bolaget möta konkurrens Vår tillväxtstrategi är fortsättningsvis att expandera däri form av andra bolag med liknande tjänster. Graden av efterfrågan är stark.konkurrens kan påverka Avega Groups beläggning ochprissättning. Närstående Inga väsentliga förändringar har skett för koncernen ellerBeroende av kompetenta medarbetare moderbolaget i relationer eller transaktioner med närståendeAvega Group är ett kunskapsföretag och därmed beroende jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen 2010.av att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare.Konkur­rensen om kvalificerade medarbetare är betydande Kommande rapporttillfällenoch förlust av nyckelpersoner kan ha negativ inverkan på Delårsrapport 25 april 2012Avega Groups verk­sam­het och lönsamhet. Avega Group Årsstämma 8 maj 2012 kl. 15.00bemöter denna risk genom att erbjuda marknadsmässig Delårsrapport 16 augusti 2012ersättning, olika incitaments­baserade ersättningsmodeller, Delårsrapport 30 oktober 2012aktiebaserade incitamentsprogram samt en företagskultur Bokslutskommuniké 7 februari 2013som innebär stora individuella utvecklingsmöjligheter. ÅrsstämmaFör ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till sidan Årsstämma för 2011 äger rum den 8 maj 2012 kl 15.00.47 i Avega Groups årsredovisning för 2010. De risker och Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering iosäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen bedöms Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hållsgälla även för nästkommande sexmånadersperiod och avser tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse skerbåde koncernen och moderbolaget. ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Årsredovisningen för 2011 kommerVäsentliga händelser under året att finnas tillgänglig på Avega Groups hemsida från början avAvega Group har under året etablerat sig i Göteborg och har april.mött en stark efterfrågan på specialisttjänster som ger oss ensnabb tillväxt. Avega Group har under året utökat med fler Informationen är sådan som Avega Group AB ska offentliggörauppdrag inom både IT och verksamhetskonsulting hos våra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen omkunder i samtliga regioner. Vi har tagit strategiska roller inom handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesprocess- och produktutveckling. för offentliggörande den 15 februari 2012.Väsentliga händelser efter periodens utgångAvega Group har tecknat förlängda ramavtal med Nordea,Swedbank och Länsförsäkringar, i stor konkurrens medetablerade leverantörer. AssaAbloy har tillkommit som kund. 8
 9. 9. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seKoncernens rapport över totalresultatet 2011 2010 2011 2010MSEK okt–dec okt–dec jan–dec jan–decRörelsens intäkterNettoomsättning 110,9 89,4 382,2 282,4 110,9 89,4 382,2 282,4Rörelsens kostnaderKöpta tjänster –2,3 –2,7 –9,2 –8,9Övriga externa kostnader –10,4 –9,1 –29,7 –24,5Personalkostnader –86,6 –66,4 –299,1 –221,6Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar –0,2 –0,2 –0,8 –0,8 –99,5 –78,5 –338,9 –255,8Rörelseresultat 11,4 11,0 43,3 26,6Finansiella intäkter 0,2 0,1 0,7 0,6Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0Finansnetto 0,2 0,1 0,7 0,5Resultat före skatt 11,6 11,0 44,0 27,1Skatt –4,8 –3,4 –13,4 –7,6Periodens resultat 6,7 7,6 30,6 19,5Övrigt totalresultat – – – –Periodens övrigt totalresultat – – – –Periodens totalresultat 6,7 7,6 30,6 19,5Periodens resultat hänförligt till:Moderbolagets aktieägare 5,7 6,6 27,2 17,2Innehav utan bestämmande inflytande 1,1 1,0 3,4 2,2Periodens resultat 6,7 7,6 30,6 19,5Periodens totalresultat hänförligt till:Moderbolagets aktieägare 5,7 6,6 27,2 17,2Innehav utan bestämmande inflytande 1,1 1,0 3,4 2,2Periodens totalresultat 6,7 7,6 30,6 19,5Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 11 325 350 11 325 350 11 325 350 10 866 270Resultat per aktie före utspädning 0,50 0,58 2,40 1,59Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning1 11 325 350 11 325 350 11 325 350 11 051 540Resultat per aktie efter utspädning 0,50 0,58 2,40 1,561 ) Utspädningseffekt uppkom under 2010 då det fanns ett utestående optionsprogram. Optionsprogrammet löpte ut under 2010 och således finns ingenutspädningseffekt 2011. Utspädningseffekten 2010 beräknades enligt Treasury stock method. Metoden tar hänsyn till att utestående optioner vid lösenbåde ökar antalet utestående aktier och företagets resurser, genom inbetalning av lösenkursen. Utspädning uppstår endast när periodens genomsnittligabörskurs är högre än lösenkursen och är större ju större kursskillnaden är. 9
 10. 10. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seKoncernens balansräkningMSEK 2011-12-31 2010-12-31TILLGÅNGARAnläggningstillgångarImmateriella anläggningstillgångar 0,6 0,6Materiella anläggningstillgångar 2,4 2,1Summa anläggningstillgångar 3,0 2,7OmsättningstillgångarSkattefordran – 2,3Kundfordringar 74,2 53,5Övriga fordringar 0,9 0,6Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6,9 4,5 81,9 60,9Likvida medel 49,1 41,5Summa omsättningstillgångar 131,0 102,4SUMMA TILLGÅNGAR 134,0 105,1 10
 11. 11. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seKoncernens balansräkning, forts. MSEK 2011-12-31 2010-12-31EGET KAPITAL OCH SKULDEREget kapitalAktiekapital 1,1 1,1Övrigt tillskjutet kapital 1,2 1,2Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 45,0 34,7Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 47,3 37,1Innehav utan bestämmande inflytande 3,7 2,5SUMMA EGET KAPITAL 51,0 39,6Långfristiga skulderUppskjuten skatteskuld 0,1 0,0Summa långfristiga skulder 0,1 0,0Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 7,9 8,0Skatteskulder 1,9 –Övriga skulder 52,0 42,3Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21,1 15,2Summa kortfristiga skulder 82,9 65,5SUMMA SKULDER 83,0 65,5SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 134,0 105,1 11
 12. 12. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seRapport över förändringar i koncernens eget kapital Balanserade Övrigt vinstmedel Innehav utan Totalt Aktie- tillskjutet inkl. periodens bestämmande egetMSEK kapital kapital resultat Summa inflytande kapitalIngående eget kapital 2010-01-01 1,0 1,2 28,3 30,5 1,7 32,2Periodens resultat – – 17,2 17,2 2,2 19,4Periodens övrigt totalresultat – – – – – –Periodens totalresultat – – 17,2 17,2 2,2 19,4Utdelning – – –20,8 –20,8 –1,6 –22,4Kapitaltillskott från innehav utanbestämmande inflytande – – – – 0,1 0,1Inlösen av optionsprogram 2010 0,1 – 10,1 10,2 – 10,2Utgående eget kapital 2010-12-31 1,1 1,2 34,7 37,1 2,5 39,6Ingående eget kapital 2011-01-01 1,1 1,2 34,7 37,1 2,5 39,6Periodens resultat – – 27,2 27,2 3,4 30,6Periodens övrigt totalresultat – – – – – –Periodens totalresultat – – 27,2 27,2 3,4 30,6Utdelning – – –17,0 –17,0 –2,2 –19,2Kapitaltillskott från innehav utanbestämmande inflytande – – – – 0,0 0,0Återköp från innehav utanbestämmande inflytande – – – – 0,0 0,0Upplösning reservfond – – 0,0 0,0 – 0,0Utgående eget kapital 2011-12-31 1,1 1,2 45,0 47,3 3,7 51,0 12
 13. 13. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seKoncernens kassaflödesanalys 2011 2010 2011 2010MSEK okt–dec okt–dec jan–dec jan–decDen löpande verksamhetenResultat efter finansiella poster 11,6 11,0 44,0 27,1Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0,2 0,2 0,8 0,8Betald inkomstskatt –3,1 –2,7 –9,1 –8,6Kassaflöde från den löpande verksamheten före 8,7 8,5 35,7 19,3förändring av rörelsekapitalKassaflöde från förändringar i rörelsekapitalÖkning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –6,1 –6,2 –23,4 –19,2Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder 18,6 18,9 15,5 22,9Kassaflöde från förändringar i rörelsekaptial 12,4 12,7 –7,9 3,8Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,1 21,2 27,8 23,1InvesteringsverksamhetenFörvärv av materiella anläggningstillgångar –0,8 –0,1 –1,1 –0,9Kassaflöde från investeringsverksamheten –0,8 –0,1 –1,1 –0,9FinansieringsverksamhetenUtbetald utdelning till moderbolagets aktieägare – – –17,0 –20,8Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande – – –2,2 –1,6Kapitaltillskott från innehav utan bestämmande inflytande 0,0 – 0,0 0,1Återköp från innehav utan bestämmande inflytande 0,0 – 0,0 –Inlösen av optionsprogram 2010 – – – 10,2Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 – –19,2 –12,1Periodens kassaflöde 20,4 21,1 7,5 10,0Likvida medel vid periodens början 28,7 20,4 41,5 31,5Likvida medel vid periodens slut 49,1 41,5 49,1 41,5Förändring likvida medel 20,4 21,1 7,5 10,0 13
 14. 14. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seKoncernens nyckeltal 2011 2010 2011 2010 okt–dec okt–dec jan–dec jan–decOmsättningstillväxt % 24,0 57,1 35,3 28,7Rörelsemarginal före noteringskostnader % – 14,7 – 10,7Rörelsemarginal % 10,3 12,3 11,3 9,4Vinstmarginal före noteringskostnader % – 11,0 – 8,2Vinstmarginal % 6,1 8,5 8,0 6,9Soliditet % 38,1 37,6 38,1 37,6Kassalikviditet % 158,0 156,3 158,0 156,3Medeltal tjänster under perioden (Fte) 330 279 309 250Omsättning per tjänst KSEK 336 321 1 236 1 127Förädlingsvärde per tjänst KSEK 296 278 1 107 991Antal utestående aktier vid periodens slut 11 325 350 11 325 350 11 325 350 11 325 350Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 11 325 350 11 325 350 11 325 350 10 866 270Resultat per aktie före utspädning SEK 0,50 0,58 2,40 1,59Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning1 11 325 350 11 325 350 11 325 350 11 051 540Resultat per aktie efter utspädning SEK 0,50 0,58 2,40 1,561 ) Utspädningseffekt uppkom under 2010 då det fanns ett utestående optionsprogram. Optionsprogrammet löpte ut under 2010 och således finnsingen utspädningseffekt 2011. Utspädningseffekten 2010 beräknades enligt Treasury stock method. Metoden tar hänsyn till att utestående optionervid lösen både ökar antalet utestående aktier och företagets resurser, genom inbetalning av lösenkursen. Utspädning uppstår endast när periodensgenomsnittliga börskurs är högre än lösenkursen och är större ju större kursskillnaden är.Definitioner av nyckeltalOmsättningstillväxt Omsättning per tjänstDen procentuella försäljningsökningen i företaget för den gångna Nettoomsättning i förhållande till medeltal tjänster.p­ erioden jämfört med motsvarande tidigare period. Förädlingsvärde per tjänstRörelsemarginal Rörelseresultat plus personalkostnader i förhållande till medeltalPeriodens rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning. tjänster.Vinstmarginal Resultat per aktiePeriodens resultat i förhållande till periodens omsättning. Periodens resultat i koncernen (hänförligt till moderbolagets aktie­ ägare) dividerat med det genomsnittliga antalet aktier ute­ tående sSoliditet under året.Eget kapital i procent av balansomslutningen.KassalikviditetOmsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder,utan justering för föreslagen utdelning. 14
 15. 15. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seModerbolagets resultaträkning i sammandrag 2011 2010 2011 2010MSEK okt–dec okt–dec jan–dec jan–decNettoomsättning 119,7 94,4 408,4 286,6Rörelsekostnader –114,3 –89,2 –385,0 –273,3Rörelseresultat 5,4 5,1 23,4 13,3Finansnetto 10,6 7,5 11,2 8,0Resultat efter finansiella poster 16,1 12,6 34,6 21,3Bokslutsdispositioner –0,1 0,0 –0,1 0,0Skatt –1,8 –1,7 –6,6 –4,0Periodens resultat1 14,2 10,9 27,8 17,3) Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat.1Avega Group AB ingår sedan 1 januari 2010 i skatterättslig kommission med följande dotterbolag: Avega Centro AB, Avega Enzo AB, Avega InfraAB, Avega Modero AB, Avega Nova AB, Avega Primo AB, Avega Senso AB, Avega Zenit AB och Avega Öresund AB. Avega Group AB tar såle-des upp överskott/underskott från sina dotterföretag som ingår i kommissionen. 15
 16. 16. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seModerbolagets balansräkning i sammandragMSEK 2011-12-31 2010-12-31TILLGÅNGARAnläggningstillgångarInventarier 2,4 2,1Andelar i koncernföretag 2,8 2,3Summa anläggningstillgångar 5,2 4,4OmsättningstillgångarKortfristiga fordringar 101,7 70,9Kassa och bank 13,8 20,3Summa omsättningstillgångar 115,6 91,1SUMMA TILLGÅNGAR 120,7 95,6EGET KAPITAL OCH SKULDERBundet eget kapital 1,2 1,2Fritt eget kapital 46,6 35,7Summa eget kapital 47,7 36,9Obeskattade reserver 0,3 0,2Långfristiga skulder 1,0 1,1Kortfristiga skulder 71,7 57,4SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 120,7 95,6Poster inom linjenStällda säkerheter 1,5 1,5Eventualförpliktelser Inga IngaAvega Group AB ingår sedan 1 januari 2010 i skatterättslig kommission med följande dotterbolag: Avega Centro AB, Avega Enzo AB, AvegaInfra AB, Avega Modero AB, Avega Nova AB, Avega Primo AB, Avega Senso AB, Avega Zenit AB och Avega Öresund AB. Avega Group AB tarsåledes upp överskott/underskott från sina dotterföretag som ingår i kommissionen. Effekten i balansräkningen blir att moderbolaget har enlångfristig skuld till sina dotterbolag för dotterbolagens aktiekapital och reservfonder. 16
 17. 17. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seNoterNot 1 redovisningsprinciper tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De kritiska bedömningarnaKoncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) och källorna till osäkerhet i uppskattningar är desamma som i senasteutgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt årsredovisning.tolkningsuttalanden från International Financial Reporting InterpretationsCommittée (IFRIC) sådana de antagits av EU. För koncernen har Rådetför finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletteranderedovisningsregler för koncerner tillämpats och för moderbolaget RFR 2 Not 3 säsongsvariationerRedovisning för noterade juridiska personer. Konsultbranschen är beroende av antalet tillgängliga timmar, vilket kanDelårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 variera mellan samma månader för olika år beroende på hur helger ochDelårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. ledigheter infaller. Detta innebär att det uppstår säsongsvariationer iDelårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med försäljningen och resultatet.årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen ochmoderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrundertillämpats som i den senaste årsredovisningen. Not 4 RörelsesegmentInga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2011 hade någon effekt påkoncernens redovisning. Företagsledningen har fastställt rörelsesegment baserat på den information som behandlas av den högste verkställande beslutsfattaren (VD).De siffror som redovisas har i vissa fall avrundats, vilket innebär att tabeller Verksamheten bedöms från ett geografiskt perspektiv med indelning på varoch beräkningar inte alltid summerar. verksamheten finns, Stockholm, Öresund och Väst. Segment Väst startade under andra kvartalet 2011. De rörelsesegment för vilka information skall lämnas erhåller sin intäkt från konsulttjänster. Rörelsesegmenten bedöms på rörelseresultat där moderbolagskostnader, i den utsträckning det gårNot 2 uppskattningar och bedömningar att fördela, belastar respektive rörelsesegment. Finansiella intäkter och kostnader fördelas inte ut på rörelsesegment.Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen görbedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar Någon uppföljning av tillgångar och skulder per segment utförs ej av högste verkställande beslutsfattare.Koncernens rörelsesegment Stockholm Öresund Väst Koncernjusteringar Koncernen 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010MSEK okt–dec okt–dec okt–dec okt–dec okt–dec okt–dec okt–dec okt–dec okt–dec okt–decNettoomsättning från externa kunder 102,8 84,2 6,6 5,3 1,5 – – – 110,9 89,4Nettoomsättning från andra segment – – – – – – – – – –Total nettoomsättning 102,8 84,2 6,6 5,3 1,5 – – – 110,9 89,4Köpta tjänster –2,3 –2,8 0,0 0,0 0,0 – – – –2,3 –2,7Övriga externa kostnader –7,5 –8,3 –2,6 –0,8 –0,2 – – – –10,4 –9,1Personalkostnader –79,4 –62,1 –4,9 –4,3 –2,3 – – – –86,6 –66,4Avskrivningar av materiellaa­ nläggningstillgångar –0,2 –0,2 0,0 0,0 – – – – –0,2 –0,2Rörelseresultat 13,3 10,7 –0,9 0,2 –1,0 – – – 11,4 11,0Finansiella intäkter 0,2 0,1Finansiella kostnader 0,0 0,0Finansnetto 0,2 0,1Resultat efter finansiella poster 11,6 11,0Skatt –4,8 –3,4Periodens resultat 6,7 7,6 17
 18. 18. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seKoncernens rörelsesegment, forts. Stockholm Öresund Väst Koncernjusteringar Koncernen 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010MSEK jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan–dec jan–dec jan–dec jan–dec jan–decNettoomsättning från externa kunder 357,0 266,2 22,9 16,2 2,3 – – – 382,2 282,4Nettoomsättning från andra segment – – – – – – – – – –Total nettoomsättning 357,0 266,2 22,9 16,2 2,3 – – – 382,2 282,4Köpta tjänster –9,1 –8,9 0,0 –0,1 –0,1 – – – –9,2 –8,9Övriga externa kostnader –25,9 –22,1 –3,6 –2,4 –0,3 – – – –29,7 –24,5Personalkostnader –278,0 –207,8 –17,6 –13,9 –3,5 – – – –299,1 –221,6Avskrivningar av materiellaa­ nläggningstillgångar –0,8 –0,8 0,0 0,0 – – – – –0,8 –0,8Rörelseresultat 43,2 26,7 1,6 –0,1 –1,5 – – – 43,3 26,6Finansiella intäkter 0,7 0,6Finansiella kostnader 0,0 0,0Finansnetto 0,7 0,5Resultat efter finansiella poster 44,0 27,1Skatt –13,4 –7,6Periodens resultat 30,6 19,5 18
 19. 19. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seIntygandeStyrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att För ytterligare information, kontakta gärna:denna rapport ger en rättvisande översikt över moderbolagets Jan Rosenholm, VD och koncernchef, Avega Groupoch koncernens verksamhet, ställning och resultat samt tel: +46 (0) 8 407 65 00beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer somföretaget står inför. Denna rapport har inte varit föremål för en revisorsgranskning.Avega Group AB (publ)Organisationsnummer 556601-1887 Stockholm den 15 februari 2012 Lars-Erik Eriksson Göran E. Larsson Jan Rosenholm Styrelseordförande Vice Styrelseordförande VD och Styrelseledamot Anna Söderblom Gunnel Tolfes Styrelseledamot Styrelseledamot 19
 20. 20. Bokslutskommuniké 2011 www.avegagroup.seAdresser Avega Group ABGrev Turegatan 11A114 46 Stockholm08-407 65 00info@avegagroup.seAvega Öresund ABGustav Adolfs Torg 45211 39 Malmö040-10 51 00info@avegagroup.seAvega Väst ABKungstorget 5411 17 Göteborg031-10 75 00info@avegagroup.se 20

×