Nieuwsbrief 10 hrm avans def

1,576 views
1,437 views

Published on

Nieuwsbrief 10 van de HRM opleiding Avans 's-Hertogenbosch

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief 10 hrm avans def

  1. 1. HRM ’s-Hertogenbosch: De opleiding tot HR-professionalHRM Newsflash 10 maart 2012Beste relatie,Graag stel ik mij aanjullie voor: ik benCarina Haumann, woonin Eindhoven en benbijna 48 jaar. In janu-ari ben ik begonnen als Workshopdag 2012adjunct-directeur bij de Academie voorManagement en Bestuur. Ik ben verantwoorde-lijk voor de opleidingen HRM en Bestuurskunde.Na mijn studie aan de Universiteit van Til-burg, ben ik in de wereld van internationali-sering terechtgekomen. Ik heb 11 jaar bij de Op vrijdag 13 januari jl. heeft er voor de twee- kertijd een goed beeld moesten vormen van deUniversiteit van Tilburg en Universiteit van dejaarsstudenten van onze opleiding weer een organisatie.Maastricht internationaliseringwerk gedaan. workshopdag plaatsgevonden. De bedrijven waren allemaal erg enthousiast,Na een lange periode in het hoger onderwijs zowel over de opzet van de speeddates als overvond ik het boeiend om eens een andere sector De studenten hebben die dag deelgenomen aan de kwaliteit en voorbereiding van onze studen-van dichtbij te zien: dat werd de sociale dienst in de volgende workshops: ten. Voor de studenten was het vaak spannendEindhoven. Door mijn werk bij de sociale dienst • Speeddates omdat zij op het laatste moment ook met organi-kreeg ik meer zicht op politiek-bestuurlijke • Netwerken saties in gesprek moesten waar zij zich niet voorafzaken wat mij ertoe aanzette om dat eens te • Sollicitatietraining voor hadden ingeschreven. Dit hebben de meestegaan ervaren van binnenuit: dat heb ik geweten • Dresscode studenten erg goed opgepakt en echt als een uit-als griffier voor de gemeenteraad in Eersel! Met daging ervaren.de benoemingsprocedure van een burgemeester Aan de speeddates hebben 43 organisaties deel- Ook de andere workshops en de afsluitendeals ‘toetje’. genomen. Alle honderd studenten kregen de netwerkborrel zijn door de studenten en deNa deze periode heb ik de balans opgemaakt gelegenheid om met 6 mogelijke stageorgani- deelnemende organisaties erg goed ontvangen.en besloten dat ik weer wilde werken in het on- saties steeds 12 minuten in gesprek te gaan. Dit Wij bedanken de deelnemende organisaties vanderwijs. De afgelopen jaren ben ik werkzaam betekende dat zij zichzelf in 12 minuten goed harte. Onze studenten zijn nu helemaal klaargeweest als directeur van Business School No- moesten kunnen presenteren en zich tegelij- voor hun zoektocht naar een mooie stageplaats!tenboom te Eindhoven: organisator van mbo-en hbo-opleidingen in het economisch domein.Zeer boeiend om bij dit particuliere familiebe-drijf te werken. Het werkveld staat heel dicht bijde organisatie: de meeste docenten bij Noten-boom zijn docent én ondernemer.De vacature bij Avans kwam als geroepen: eenmanagementfunctie in een grote organisatie dieeen toppositie inneemt in het hoger onderwijsen hoge eisen stelt aan kwaliteit. Inmiddels werkik twee maanden bij Avans Hogeschool. Wat ikconstateer bij de opleiding HRM is een open,transparant team dat ontwikkeling van ken-nis en kunde hoog in het vaandel heeft staan.De visie van het werkveld is erg belangrijk: viastages, afstuderen en de werkveldadviesraadworden de programma’s steeds geactualiseerd.De student krijgt veel aandacht. Er is veel inspi-ratie en betrokkenheid. En een scherpe blik: hoekunnen wij het nog anders en beter doen is hetmotto! De bereidheid tot kennisdeling is groot.Ik kijk ernaar uit om met onze relaties samente werken en ben benieuwd naar hoe jullie deopleiding HRM en de Avans-student ervaren.Carina Haumann 1 HRM Newsflash
  2. 2. Een HR-snackIn december van het vorig jaar maakte een oud-student van onze opleidingeen afspraak met HRM-docenten John Fahrenfort en Tiny Beks om van ge-dachten te wisselen over de situatie bij Van Oers in Boxtel waar hij sindskort als HRM’er werkzaam was. Het bedrijf Van Oers is onder andere be-kend van de snacklijn van Herman den Blijker en de zogenaamde Knoepertvan Newkids. De opdracht van de oud-student was om een HRM-cyclus Oers konden John en Tiny aan de slag met het ontwikkelen van de HRM-voor deze organisatie op te zetten. Tijdens het oriënterende gesprek maakte cyclus en het coachen van de HRM-medewerker bij de implementatie. Diteen korte schets van de situatie al snel duidelijk dat er geen sprake was van traject omvat in totaal twaalf bijeenkomsten van twee uur in het bedrijf,een gefundeerd beleid; het ontbrak aan structuur en goede documentatie. verspreid over een periode van tien maanden. Het traject loopt inmiddelsDe P&O-activiteiten werden ingegeven door het moment van de dag. Al enkele weken en de reacties van beide partijen zijn positief. Het bedrijfpratende probeerden we hem handvatten te geven om een start te maken maakt tegen een aantrekkelijke prijs gebruik van de expertise van de docen-met deze forse klus. Vooral het creëren van commitment bij leidinggeven- ten en voor de docenten is het een unieke kans om mee te denken met deden was een belangrijke sleutel. organisatie en te ervaren hoe veranderingen in de praktijk te realiseren zijn. Een traject met een zinvolle spin-off naar het onderwijs en een bijdrage aanWe realiseerden ons dat een oriënterend gesprek onvoldoende soelaas zou het nog gezonder maken van een prachtige organisatie.bieden en opperden het idee om deze klus zorgvuldig aan te pakken metondersteuning van deskundige begeleiding, in concreto John en Tiny, do- Herken je je in dit verhaal en zou je ook wel eens willen sparren met onzecenten HRM. Na het offertetraject en toestemming van de directie van Van HR-professionals, mail dan naar jj.fahrenfort@avans.nl.Samenwerking Kuehne + Nagel en Meurs HRMIn de vorige HRM Newsflash maakten we mel- ze gastbedrijf bij het beroepsproduct van het • et Nieuwe Assessment: hoe laat je als organi- Hding van de samenwerkingsovereenkomsten met derde blok van het tweede jaar (HRD). Ver- satie meteen al goed werkgeverschap zien? Hoehet UWV, RAET en JBZ. Samen met de HRM- der bieden zij de mogelijkheid voor stage- en is de opbrengst voor zowel organisatie als sol-afdeling van Avans hebben we met deze part- afstudeerplaatsen en is Erwin Bouwmans, licitant het grootst?ners de samenwerking verder vorm gegeven en learning development manager van Kuehne • Talentmanagement volgens Meurs HRM: hoe een eerste gezamenlijke informele kick-off gehad +Nagel lid van de werkveldadviesraad. Ande- kun je ervoor zorgen dat medewerkers zichbij onze Businessclub van Eiffeltowers. Inmid- re mogelijkheden zijn we aan het verkennen voorbereiden op een onbekende toekomst?dels staan we aan de vooravond van een verdere om zo tot gezamenlijke versterking te komen. • Transparante arbeidsmarkt: hoe kun je mensen uitbreiding van het aantal partners en zullen we helpen de wereld van werk te begrijpen en hunbinnenkort twee nieuwe partners aan onze op- Meurs HRM helpt organisaties om onderne- weg hierin te vinden?leiding binden, Kuehne + Nagel en Meurs HRM. merschap, verantwoordelijkheid en eigenaar- • HR van de toekomst: wat voor HRM’er ben Kuehne + Nagel is een wereldwijde logistieke schap terug te geven aan medewerkers. Zelf- jij over tien jaar? En wat is jouw toegevoegdedienstverlener, ter land, ter zee of in de lucht. regie is hierbij de kern. Het gaat erom mensen waarde?Ze zijn actief in ruim honderd landen en hebben de ruimte te geven om te doen waar ze het In diverse blokken werken we met Meurs HRMwereldwijd ruim 60.000 medewerkers in dienst. beste in zijn. Dat kan als ze bereid zijn ver- samen om deze thema’s op de kaart te zetten.Het afgelopen jaar heeft de samenwerking met antwoordelijkheid te nemen voor continuï- Daarnaast bouwen we aan een e-portfolio om dede afdeling Learning Development vorm teit en duurzaamheid. Om daar te komen is Individuele Leerlijn van studenten vorm te geven.gekregen. Klein begonnen met een afstudeerkop- lef nodig. Op termijn gaan we ook kijken naar de mogelijk-pel, inmiddels actief op diverse fronten in het heden voor onze stagiairs en afstudeerders.curriculum. Meurs HRM daagt onze studenten uit om be- staande structuren en vertrouwde oplossin- Wij kijken uit naar een prettige samenwerkingVoorbeelden zijn het leveren van een bijdrage gen in de kast te laten en hun heilige huisjes ter met deze partners en zijn blij om de praktijk weeraan de minoren Recruitment en HRD. Ook zijn discussie te stellen: verder in onze opleiding te verankeren.2HRM Newsflash
  3. 3. Veranderingen in het tweede studiejaarVorig jaar heeft de herijking van de propedeuse van de HRM-opleiding Het derde blok in het curriculum van de opleiding HRM is nieuw. Ditplaatsgevonden. Dat had onder andere wat verschuivingen in het curricu- blok heeft als titel “HRD: de ontwikkeling van medewerker en organisa-lum tot gevolg. Dit jaar is het docententeam druk bezig (geweest) met de tie”. De opleiding heeft al een minor die ingaat op HRD, maar we vondenvernieuwing van het tweede studiejaar. dat het onderwerp HRD niet voldoende terugkwam in het reguliere cur- riculum.Tijdens de blokken in het eerste jaar ligt het accent op het leren gebrui- We besteden in dit blok aandacht aan de verticale integratie; hoe pastken van de verschillende personeelsinstrumenten voor het realiseren van HRD binnen HRM en binnen de missie, visie en strategie van een orga-instroom, doorstroom en uitstroom. In het tweede jaar starten we met het nisatie? Daarnaast bekijken we hoe dit kan uitmonden in een concreetthemablok “De organisatie en de medewerker” en hierin staat de organi- leertraject en worden thema’s als competentiemanagement, talentma-satiecontext centraal. We vinden dat de student oog moet hebben voor nagement en succession planning behandeld. Ook kijken we naar het le-de aansluiting tussen de organisatie en de omgeving. Daarnaast moet de ren van de individuele medewerker, wat voor leerstijlen een medewerkerstudent kunnen analyseren of de organisatieonderdelen goed op elkaar zijn kan hebben en welke leertheorieën er zijn.afgestemd. Het vierde themablok is nog in ontwikkeling. Dit blok ging voorheen overIn het tweede themablok, dat “De medewerker in de organisatie” heet, staat HR in de praktijk, om zo de studenten optimaal voor te bereiden op hunde aandacht voor de medewerkers centraal. Er wordt ingegaan op de ge- stage in het derde studiejaar. Dit zal nog steeds een belangrijk onderdeelvolgen voor de gezondheid en het welzijn van de medewerkers en wat een van het themablok zijn. Omdat wij als opleiding meer aandacht willenorganisatie kan doen om gezondheid en welzijn te behouden dan wel te besteden aan internationalisering zal ook dat een belangrijke thema zijn.bevorderen. Deze eerste twee blokken zaten al in het curriculum, maar zijn Wij denken dat we met een vernieuwd tweede studiejaar de studentenopnieuw ontwikkeld en hebben een andere plek gekregen. optimaal voorbereiden op het beroepenveld!Informatieavond voor oudersOp woensdag 1 februari jl. heeft er voor de genaamde Beloningsspel werd gespeeld waar- ding zich een beeld te kunnen vormen van deouders van de eerstejaars HRM-studenten een mee een van de HRM-lessen werd nagebootst. school. Zo was een van de reacties: “Als ouderinformatieavond plaatsgevonden. Deze avond Een leuke bijkomstigheid was dat de avond krijg je een idee van waar je kind rondloopt”,werd georganiseerd om de ouders van de volledig werd verzorgd door tweedejaars stu- en dat was precies de insteek van de avond.HRM-studenten een beeld te geven van wat denten in het kader van hun persoonlijke ont- Tot slot was er een afsluitende borrel in hethun zoon of dochter beleeft op de opleiding. wikkeling. De mentoren van de eerstejaarsstu- Grand Café, met de mogelijkheid tot infor-Het enthousiasme bleek groot, wat resulteer- denten waren er om de ouders te leren kennen meel contact tussen ouders, docenten en stu-de in een hoge opkomst van ruim negentig en algemene vragen te beantwoorden. denten. We kijken terug op een zeer geslaagdeouders en enkele studenten. Uit de evaluatie bleek dat veel ouders het leuk avond!De ouders en studenten hebben deze avond vonden dat de avond werd verzorgd door stu-kunnen luisteren naar een presentatie, er was denten. Ook bleek uit de reacties dat ouderseen rondleiding door het gebouw en het zo- het prettig vonden om tijdens de rondlei- Martijn Schneider, tweedejaars student HRMRendez-vousOp 12 juni aanstaande organiseert de Academie denten om over deze vragen na te denken, ondervoor Management en Bestuur de eerste bedrij- andere door middel van deze ‘Rendez-vous’.vendag, genaamd ‘Rendez-vous, een ontmoetingvoor de toekomst’. Tijdens deze ontmoeting pre- Voor de werkgevers uit onze regio is deze dagsenteren een aantal grote werkgevers uit onze de uitgelezen mogelijkheid om de starter opregio zich aan de vierdejaarsstudenten. de arbeidsmarkt te leren kennen. Met die twee uitgangspunten in ons achterhoofd brengen weDeze studenten staan aan de vooravond van hun beide partijen bij elkaar, in de hoop dat er ietsloopbaan waarbij ze moeten gaan solliciteren moois opbloeit. Daarnaast organiseren we eennaar hun eerste baan. Waar begin je dan, welke aantal lezingen en is er aan het einde van de dagbranche past bij je, welke werkgever vind je in- een gezellige borrel.teressant en hoe leg je het eerste contact? Stuk Je kunt je opgeven voor deze bedrijvendag ofvoor stuk lastige vragen die de studenten zelf meer informatie hierover aanvragen via rendez-moeten beantwoorden. Wij stimuleren de stu- vous.amb@avans.nl. 3 HRM Newsflash
  4. 4. Op zoek naar een HR-stagiair? Vanaf september 2012 bestaat er weer de mogelijkheid om voor 7,5 maand (van september tot en met half april) een HR-stagiair in je organisatie te plaatsen. Wil je meer weten over onze stagiairs? Neem dan contact met ons op via stage.amb@avans.nl. Vacatures melden kan ook via dit mailadres. Brein en leren Binnen onze academie is ‘kwaliteitszorgbeleid’ Twee docenten van de opleiding HRM heb- een belangrijk speerpunt. Regelmatig wordt ons onderwijs op kwaliteit getoetst. De accreditatie ben op basis van de bovengenoemde theorie een QuickScan ontwikkeld waarmee ons on- HRM-activiteiten is het officiële moment van toetsing maar ook op derwijs kan worden gescreend op de vraag in 11 april eigen initiatief worden lesprogramma’s geregeld hoeverre het lesprogramma voldoet aan CLT. HRM-Netwerk bijeenkomst Augustus con- onder de loep genomen. Mede omdat er de laat- Na de screening levert de QuickScan concrete nect ste jaren de nodige ontwikkelingen zijn geweest aanbevelingen die de verschillende vakdocenten in onderwijsinzichten en -visies op het onderwijs, kunnen implementeren in de lessen. Zo kan een 11 tot 15 april zowel vanuit de student, de overheid, het werk- ogenschijnlijk gemakkelijke aanpassing als één Studiereis Letland veld als de wetenschap. voorbeeld gebruiken en dat uitdiepen in plaats van meerdere voorbeelden gebruiken, al het leer- 12 juni Een van de wetenschappelijk onderbouwde the- rendement verhogen. Het geeft de studenten de Rendez-Vous, een ontmoeting voor de toe- orieën met betrekking tot brein en leren is CLT duidelijkheid en zekerheid die ze nodig hebben komst, locatie Avans Den Bosch (Cognitive Load Theory). Dit is een “brain-bases” waardoor er meer ‘ruimte’ overblijft voor de onderwijskundige theorie over menselijk leren. nieuwe lesstof. 13 september De kern is dat mensen een beperkte leercapaci- Kortom, niet alleen onze studenten worden toet- Conferentie ism HRM-opleiding Den Bosch, teit hebben en dat wij (als lerende en als docent) sen afgenomen, ook wij als docenten moeten er- BZW, KPC, Avans+, NVP en het lectoraat dus genoodzaakt zijn daar uiterst verstandig aan geloven. mee om te springen. Cognitieve overbelasting 22 september ontstaat volgens de theorie, door de focus te leg- Bron: Kim Anrar, rapport ‘Brein en leren in het Boekenbuffet, NVP-Noord Brabant gen op irrelevante en/of bijkomende zaken. CLT onderwijs’, mei 2011 biedt concrete handvatten voor de ontwikkeling en bijstelling van ons onderwijs. Partners HRM Newsflash verschijnt driemaal per jaar Nummer 10: maart 2012 HRM-opleiding Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch Academie voor Management en Bestuur Opleiding HRM (voorheen PA) www.avans.nl Academiedirecteur Jos de Kort Adjunct-directeur Noortje de Bruin, Carina Haumann Onderwijscommissie Yvonne van der Pompe, Pieter Schep, John Fahrenfort gramma | Methodiek | Tijdsinvestering | Het resultaat | ontwikkelen | Contact | Opleidingsplaats en startdata Redactie voor uw organisatie. U wilt met deze voorstellen een Mischa van Jaarsveld, Johanna Alberda e verbeteringen leiden tot kostenreducties waardoornnen worden ingezet. Vooral nu, tijdens verslechterende . Met behulp van de Six sigma aanpak leert u hoe u tructureel verbeteren en uw persoonlijke Vormgeving en layout All Print Group, Zaltbommelh verder willen ontwikkelen in verbetermanagement. r. In het verleden hebben medewerkers en managersmeenten en algemene ziekenhuizen deelgenomen. Met medewerking van Liever per mail? John Fahrenfort, Tiny Beks, Carina Haumann,: DMAIC. Tijdens deze stappen komen o.a. de volgende Ontvangt u deze nieuwsbrief liever via elektronische post? Laat het ons Lilian Reuken, Emely Willemse, Martijn Schneider, Heleen Hoens, Yvonne van der weten: hrmrelatie.amb@avans.nl. Ook functie- en adreswijzigingen kunt Pompe, Marlon Burgerhof 4 u via dit adres doorgeven. Bij voorbaat dank. Reacties Wilt u deze mailing niet meer ontvangen, mail dan naar hrmrelatie.amb@avans.nl hrmrelatie.amb@avans.nl HRM Newsflash met in het onderwerp “geen mail” en wij zullen u uit ons bestand verwijderen

×