พลังงานไฟฟา     ้
พลังงานไฟฟามี 4 ประเภท ได้ แก่             ้ (1.) ไฟฟาสถิต (Statics Electricity)       ้  ไฟฟ้ าสถิต...
2.ไฟฟากระแส (Current Electricity)     ้   คือแหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ าที่มนุษย์สามารถผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานด้านต่างๆได้อย่า...
เซลไฟฟา คือต้นกาเนิ ดแรงเคลื่อนไฟฟ้ าที่ใช้ปฏิกิริยาทางเคมี แบ่งตามลักษณะการใช้      ้งาน ได้ 2 ชนิดคือ     1. เซ...
(2.)เซลทุตยภูม ิ (SecondaryCell)แบตเตอรีแบบสะสมคือ      ิ                 ่เซลไฟฟ้าทีนามาใช้งานแล้ว...
2.2ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternation Current) เป็ นกระแสไฟฟ้าทีมการ  ่ ีไหลเปลียนแปลงอย่ตลอดเวลาคือมีทงขัวบวกและขัวลบ สลับกัน ...
ทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้าทีเกิดขึนในขดลวด จะเปลียนแปลงไปตามการ               ่ ้        ่หมุนซึงตรวจ...
เมือขดลวดอยูในตาแหน่ง (a)กาหนดให้เป็ นมุม 0 องศาและกาหนดให้ขดลวดหมุนไป    ่     ่ตามทิศทางของลูกศรในรูปเมือขดลวดอยู...
จักทำโดยด.ญ.สุทธิดำ ไชยลังกำ เลขที่ 28 ด.ญ. อัจจิมำ ใจเย็น เลขที่ 29ด.ญ.อัฐภิญญำ วงศ์สม เลขที่ 30      ม.3/3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พลังงานไฟฟ้า

10,266 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พลังงานไฟฟ้า

 1. 1. พลังงานไฟฟา ้
 2. 2. พลังงานไฟฟามี 4 ประเภท ได้ แก่ ้ (1.) ไฟฟาสถิต (Statics Electricity) ้ ไฟฟ้ าสถิต เป็ นกระแสไฟฟ้ าที่เกิดจากการเสี ยดสี ของวัตถุ 2 ชนิ ด คือแท่งแก้ว ันามาขัดถูกบผ้าไหม จะมีผลทาให้ ทาให้ อิเล็กตรอนย้ายที่ แท่งแก้วจะมีอานาจไฟฟ้ าดึงดูดวัตถุเบา ๆ เช่น เศษกระดาษ หรื อไฟฟ้ าสถิตที่เกิดจากธรรมชาติ เช่นฟ้ าแล็บ ฟ้ าร้อง ฟ้ าผ่า
 3. 3. 2.ไฟฟากระแส (Current Electricity) ้ คือแหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ าที่มนุษย์สามารถผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานด้านต่างๆได้อย่างมากมายโดยการส่ งกระแสไฟฟ้ าให้เคลื่อน ที่ ไปในลวดตัวนา แบ่งออกเป็ น 2 ชนิดคือไฟฟ้ ากระแสตรง( Direct Current) ไฟฟ้ ากระแสสลับ (Alternation Current) 2.1ไฟฟากระแสตรง (Direct Current) ้ไฟฟ้ ากระแสตรงนี้ จะมีทิศทางการไหลไปในลวดตัวนาเพียงทิศทางเดียวโดยกระแสไฟฟ้ าจะไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวก เสมอ เราเรี ยกว่ากระแสอิเล็กตรอน(Electron - Current) แต่เรานิยมให้ กระแสไฟฟ้ าไหลจากขั้วบวกไปหาขั้วลบ เราเรี ยกว่า กระแสนิยม (Conventional- Current)แหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงนั้นมีต้นกาเนิ ดมาจากเซลไฟฟ้ า เช่น ถ่านไฟฉายและเบตเตอรี่ รถยนต์
 4. 4. เซลไฟฟา คือต้นกาเนิ ดแรงเคลื่อนไฟฟ้ าที่ใช้ปฏิกิริยาทางเคมี แบ่งตามลักษณะการใช้ ้งาน ได้ 2 ชนิดคือ 1. เซลปฐมภูมิ (Primary Cell) คือเซลไฟฟ้าทีนามาใช้งาน ่ จนหมดสภาพแล้วเราไม่สามารถนามาใช้ได้อก เช่น ถ่านไฟฉาย ี
 5. 5. (2.)เซลทุตยภูม ิ (SecondaryCell)แบตเตอรีแบบสะสมคือ ิ ่เซลไฟฟ้าทีนามาใช้งานแล้วสามารถนากลับมาใช้ใหม่ ได้อก โดย ่ ีการเติมประจุ (Charge) เข้าทีเซลล์ไฟฟ้านี้ เช่น แบตเตอรี่ ่รถยนต์ หรือถ่านนิเกิลแคดเมียมทีใช้กบโทรศัพท์มอถือ ่ ่ ั ื
 6. 6. 2.2ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternation Current) เป็ นกระแสไฟฟ้าทีมการ ่ ีไหลเปลียนแปลงอย่ตลอดเวลาคือมีทงขัวบวกและขัวลบ สลับกัน โดยหลักการ ่ ั้ ้ ้พืนฐานแล้วกระแสไฟฟ้าสลับนี้เกิด จากการเหนี่ยวนาของสนามแม่เหล็กตัดกับ ้ขดลวด โดยการ นาเอาขดลวดไปวางไว้ระหว่างสนามแม่เหล็กและหมุนขดลวดนัน ้แล้วใช้เทคนิคในการต่อขัวทังสองของขดลวดออก มาเราก็สามารถบังคับให้ ้ ้กระแสไฟฟ้าสลับออกมาใช้งานได้
 7. 7. ทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้าทีเกิดขึนในขดลวด จะเปลียนแปลงไปตามการ ่ ้ ่หมุนซึงตรวจดูความสัมพันธ์ ระหว่างมุมทีขด ลวดกับขนาดทิศทางของ ่ ่แรงเคลื่อนไฟฟ้าทีเกิดขึน จะได้ผลดังรูป ่ ้
 8. 8. เมือขดลวดอยูในตาแหน่ง (a)กาหนดให้เป็ นมุม 0 องศาและกาหนดให้ขดลวดหมุนไป ่ ่ตามทิศทางของลูกศรในรูปเมือขดลวดอยู่ 0องศาขดลวดไม่ได้ตดฟลักซ์แม่เหล็ก ่ ิแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเป็ น0 เมือขดลวดหมุนไปอยูท่ี 30 องศา และ 60 องศาแรงเคลื่อนไฟฟ้า ่ ่จะมีคาสูงขึนและมีกระแสไหลจาก A ไป B ถ้ากาหนดให้ทศดังกล่าวเป็ นบวกทิศของ ่ ้ ิแรงเคลื่อนไฟฟ้าซึงเป็ นบวกด้วยเมือขดลวดมาอยูตาแหน่งที่ (b) คือ 90 องศา ขดลวด A ่ ่ ่จะอยูใต้แม่เหล็ก S พอดีแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมีคาสูงสุดเมือขดลวดหมุนไปที่ 120 องศา และ ่ ่ ่150 องศาแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมีคาลดลงและจะเป็ น 0 เมือขดลวดอยูในตาแหน่ง (c ) คือที่ ่ ่ ่180 องศา เมือเลย 180องศาไปจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึนอีกแต่มทศทางกลับกันกระแสจะ ่ ้ ี ิไหลจาก B ไป A เมือขดลวดหมุนไปเรือยๆก็จะได้ขนาดและทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้า ่ ่เหมือนรูปข้างต้น
 9. 9. จักทำโดยด.ญ.สุทธิดำ ไชยลังกำ เลขที่ 28 ด.ญ. อัจจิมำ ใจเย็น เลขที่ 29ด.ญ.อัฐภิญญำ วงศ์สม เลขที่ 30 ม.3/3

×