การบริหารเชิงคุณภาพ ชุดที่ 1

2,878 views

Published on

เอกสารประกอบการสอน วิชา การบริหารเชิงคุณภาพ (Total Quality Management) สัปดาห์ที่ 1

Published in: Education
3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,878
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การบริหารเชิงคุณภาพ ชุดที่ 1

 1. 1. การบริหารเชิงคุณภาพ (Total Quality Management)Sunday, June 3, 12
 2. 2. ปฐมนิเทศรายวิชา วิธีการศึกษาและวัดประเมินผล เครื่องมือที่จำเปนตอการศึกษา การศึกษาดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ และการประเมินผลSunday, June 3, 12
 3. 3. อาจารยผูสอน อาจารยอธิศ ปทุมวรรณ, ภาควิชาบริการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร หองพักอาจารย MIS 3115 (ชั้นที่ 1 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร) อีเมล atit@patumvan.com Facebook http://www.facebook.com/Atit.Patumvan โทรศัพท ๐๘๑-๖๘๑-๑๘๙๕Sunday, June 3, 12
 4. 4. คำอธิบายรายวิชา การศึกษาถึงแนวคิดลักษณะเทคนิค ในการจัดการคุณภาพรวม ในการ ศึกษาจะอภิปรายถึงคุณภาพ (Continuou sImprovement) ผลิตผล การทำงานเปนทีม (Termwork) และการควบคุม(Controlling)ในอันที่ จะนำไปสูการสรางมูลคาใหสินคาและบริการเพื่อสรางความพึงพอใจแก ลูกคา นอกจากนี้ยังมุงที่จะนำTQM ไปประยุกตใชกับองคการประเภท ตางๆSunday, June 3, 12
 5. 5. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา บรรยาย ๔๕ ชั่วโมง (๓ ชั่วโมงตอสัปดาห) ศึกษาดวยตนเอง ๗๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาSunday, June 3, 12
 6. 6. การใหคำปรึกษา ทุกวันพุธ เวลา 13.00 ถึง 16.00 น. ที่หอง MIS 3115 (ชั้นที่ 1 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร) Google Group website: https://groups.google.com/d/forum/tqmnu e-mail: tqmnu@googlegroups.com Sunday, June 3, 12
 7. 7. การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ๓. ทักษะทางปญญา ๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบSunday, June 3, 12
 8. 8. ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๑) พฤติกรรมการเรียนการเขาเรียน การตรงตอเวลาและการมีสวนรวม/ การคิด/การศึกษาเพื่อคนหาคำตอบ ๒) การฝกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝกหัดตามที่ไดรับมอบหมายอยางมี คุณภาพ และทำดวยตนเอง ๓) วัดผลจากรายงานการศึกษาดวยตนเองโดยการศึกษา/คนควาขอมูล เพื่อจัดทำและนำเสนอผลการศึกษาดวยตนเองตามที่ไดรับมอบหมาย และแสดงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน ไมคัดลอกSunday, June 3, 12
 9. 9. ๒. ความรู ๑) การวัดผลจาการ สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เนนการวัดผล จากความเขาใจและความสามารถในการประยุกตใชเปนหลัก ๒) การวัดจากความรูความเขาใจ คุณภาพของงาน การนำเสนอผล และ ความสมบูรณของเอกสารรายงานจากการศึกษาดวยตนเองSunday, June 3, 12
 10. 10. ๓. ทักษะทางปญญา ๑) การวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นตางๆ และการสรุปผลการศึกษา ที่เปนรายงาน ๒) การวัดผลจากการสังเกตและการเขารวมกิจกรรมการศึกษาดวย ตนเอง ๓) วัดผลจากการเผยแพรความรูสูสาธารณะSunday, June 3, 12
 11. 11. ๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ๑) ประเมินตนเองและประเมินดวยเพื่อนตามแบบฟอรมที่กำหนดให ๒) รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเปนทีม ๓) รายงานการศึกษาดวยตนเองSunday, June 3, 12
 12. 12. ๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑) ประเมินตนเองและประเมินดวยเพื่อนตามแบบฟอรมที่กำหนดให ๒) รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเปนทีม ๓) รายงานการศึกษาดวยตนเองSunday, June 3, 12
 13. 13. แผนการสอน สัปดาหที่ ๑ ปฐมนิเทศรายวิชา สัปดาหที่ ๒-๘ เนื้อหาบทที่ ๑ - ๗ สัปดาหที่ ๙ สอบกลางภาค เนื้อหาบทที่ ๑ - ๖ สัปดาหที่ ๑๐ เนื้อหาบทที่ ๘ สัปดาหที่ ๑๑ บรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบการบริหารคุณภาพ ประสบการณและมุมมองของผูตรวจสอบ”Sunday, June 3, 12
 14. 14. แผนการสอน (ตอ) สัปดาหที่ ๑๒ เนื้อหาบทที่ ๙ สัปดาหที่ ๑๓ นำเสนอผลงานการศึกษาดวยตนเอง ๑ สัปดาหที่ ๑๔ และ ๑๕ เนื้อหาบทที่ ๑๐ สัปดาหที่ ๑๖ นำเสนอผลงานการศึกษาดวยตนเอง ๒ สัปดาหที่ ๑๗ สอบกลางภาค เนื้อหาบทที่ ๗ - ๑๐Sunday, June 3, 12
 15. 15. Chapter 1: Introduction 1. Definition 2. Basic Approach 3. Guru of TQM 4. TQM Framework 5. AwarenessSunday, June 3, 12
 16. 16. Chapter 1: Introduction (Cont.) 6. Defining Quality 7. Historical Review 8. Obstacles 9. Benefits of TQM 10. TQM Exemplary OrganizationSunday, June 3, 12
 17. 17. Chapter 2: Leadership 1. Definitions 2. Characteristics of Quality Leaders 3. Leadership Concepts 4. The 7 Habits of Highly Effective People 5. EthicsSunday, June 3, 12
 18. 18. Chapter 2: Leadership (Cont.) 6. The Deming Philosophy 7. Role of TQM Leaders 8. Implementation 9. Quality Council 10. Core Values, Concepts, and FrameworkSunday, June 3, 12
 19. 19. Chapter 2: Leadership (Cont.) 11. Quality Statements 12. Strategic Planning 13. Communication 14. Decision MakingSunday, June 3, 12
 20. 20. Chapter 3: Customer Satisfaction 1. Introduction 2. Who is the Customer? 3. Customer Perception of Quality 4. Feedback 5. Using Customer ComplaintsSunday, June 3, 12
 21. 21. Chapter 3: Customer Satisfaction (Cont.) 6. Service Quality 7. Translating Needs into Requirements 8. Customer RetentionSunday, June 3, 12
 22. 22. Chapter 4: Employee Involvement 1. Introduction 2. Motivation 3. Employee Surveys 4. Empowerment 5. Teams 6. Suggestion SystemSunday, June 3, 12
 23. 23. Chapter 4: Employee Involvement (Cont.) 7. Recognition and Reward 8. Gainsharing 9. Performance Appraisal 10. Unions and Employee Involvement 11. Benefits of Employee InvolvementSunday, June 3, 12
 24. 24. Chapter 5: Continuous Process Improvement 1. Introduction 2. Process 3. The Juran Trilogy 4. Improvement Strategies 5. Type of ProblemsSunday, June 3, 12
 25. 25. Chapter 5: Continuous Process Improvement (Cont.) 1. Introduction 2. Process 3. The Juran Trilogy 4. Improvement Strategies 5. Type of ProblemsSunday, June 3, 12
 26. 26. Chapter 6: Supplier Partnership 1. Introduction 2. Principles of Customer/Supplier Relations 3. Partnering 4. SourcingSunday, June 3, 12
 27. 27. Chapter 6: Supplier Partnership (Cont.) 5. Supplier Selection 6. Supplier Certification 7. Supplier Rating 8. Relationship DevelopmentSunday, June 3, 12
 28. 28. Chapter 7: Performance Measure 1. Introduction 2. Basic Concepts 3. Strategy 4. Performance Measure Presentation 5. Quality Costs 6. Malcolm Baldridge National Quality AwardSunday, June 3, 12
 29. 29. Chapter 8: Benchmarking 1. Introduction 2. Benchmarking Defined 3. Reasons to Benchmark 4. Process 5. Deciding What to Benchmark 6. Understanding Current PerformanceSunday, June 3, 12
 30. 30. Chapter 8: Benchmarking (Cont.) 7. Planning 8. Studying Others 9. Learning from the Data 10. Using the Findings 11. Pitfalls and Criticisms of benchmarkingSunday, June 3, 12
 31. 31. Chapter 9: Quality Function Deployment 1. Introduction 2. The QDF Team 3. Benefits of the Customer 4. Organization of InformationSunday, June 3, 12
 32. 32. Chapter 9: Quality Function Deployment (Cont.) 5. House of Quality 6. Building a House of Quality 7. QDF ProcessSunday, June 3, 12
 33. 33. Chapter 10: Statistical Process Control 1. Introduction 2. Pareto Diagram 3. Process Flow Diagram 4. Cause-and-Effect Diagram 5. Check SheetsSunday, June 3, 12
 34. 34. Chapter 10: Statistical Process Control (Cont.) 6. Histogram 7. Statistical Fundamentals 8. Introduction to Control Chart 9. State of Control 10. Out-of-Control ProcessSunday, June 3, 12
 35. 35. Chapter 10: Statistical Process Control (Cont.) 11. Process Capability 12. Different Control Charts for Variables 13. Control Chart for Attributes 14. Scatter DiagramSunday, June 3, 12
 36. 36. การศึกษาดวยตนเอง 1 (บุคคล) ใหนิสิตทำวิดีทัศนนำเสนอเรื่ิอง “การบริหารเชิงคุณภาพในธุรกิจ กรณีศึกษา...” ศึกษาเฉพาะประเภทของธุรกิจ (การผลิต บริการ คาสง หรือคาปลีก) เพียงธุรกิจเดียว ความยาวไมเกิน 10 นาที Upload บน youtube.comSunday, June 3, 12
 37. 37. การศึกษาดวยตนเอง 2 (กลุม 4-5 คน) ใหนิสิตทำรายงานเรื่ิอง “การบริหารเชิงคุณภาพในธุรกิจ” ศึกษาเฉพาะประเภทของธุรกิจ (การผลิต บริการ คาสง หรือคาปลีก) เพียงธุรกิจเดียว เนื้อหาจะตองประกอบดวยทฤษฎีพื้นฐาน กรณีศึกษา และการวิเคราะห จำนวนหนาไมเกิน 100 หนา (เฉพาะเนื้อหา) สงเปน PDF ไฟล จัดทำวิดีทัศนไมเกิน 10 นาที - แสดงถึงผลการวิเคราะหผลการศึกษาของกลุมSunday, June 3, 12
 38. 38. แผนการประเมินผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัดส่วน - ทดสอบเก็บคะแนน 10% - การสอบกลางภาค 20% - การสอบปลายภาค 20% โครงการการศึกษาดวยตนเอง - รายงานการศึกษา 40% (10+30) - ผลการศึกษา - นำเสนอผลการศึกษา การเขาเรียน/รวมทำกิจกรรม 10% - การมีสวนรวม อภิปรายSunday, June 3, 12
 39. 39. เอกสารและตำราหลัก Dale H., Carol B., Glen B., Mary B., Total Quality Management (3rd Edition), Pearson Education, 2002.Sunday, June 3, 12
 40. 40. เอกสารและขอมูลสำคัญ ๑. โกศล ดีศีลธรรม, สูองคกรแหงความเปนเลิศ= Total Quality Management, Sum Publishing, ม.ป.ป. ๒. ณรงค ณ ลำพูน, การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม = Total quality management : TQM, The Knowledge Center, 2546. ๓. Bank J., Title The essence of total quality management, Financial Times Prentice Hall, 2000.Sunday, June 3, 12

×