Bedrijfshuisvesting korset of lingerie

118 views

Published on

De economische recessie is een feit. Het betekent de dood in de pot van de kantorenontwikkeling. Maar zijn er geen positieve kanten aan? Levert het geen kans tot een kwaliteitsslag op kantorengebied? Mogelijk, maar dan aan de hand van een uitgewogen partituur, meent architect en bedrijfskundige René Stevens. Op die manier ontstaan 'gebouwen met een ziel', zoals Peter Camp ze beschrijft in zijn gelijknamige boek.

20031001 Vastgoed - Ir. René P.M. Stevens MBA (www.atelier-v.nl)

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
118
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bedrijfshuisvesting korset of lingerie

  1. 1. Tekst Arie van der Ent . lllustrêtie Jan de With B E D R I J F S H U I S V E S T I N G Korset o{ Deeconomischerecessieiseenfeit. Hetbetekent dedoodin depotvoordekantorenontwikkeling. Maarzijn ergeenpositievekantenaan?Lwert hetgeenkanstoteenkwaliteitsslagopkantoren- gebied?Mogelijk,maardanaandehandvaneen afgewogenpartituur, nxeentd.rchitectenbedrijfs- kundigeRenëSteyen*Opdiemanierontstaan <<gebouwenmeteenziel>>,zld.lsPeterCampze beschrijftin zijngelijknamigeboek. omsvallendingensamen.Zoalsde af- spraakmet architectenbedrijfskundige RenéStevens,partnerin Atelier V design& development(www.atelier-y.nl),om te praten overzljn visieop projectontwikkelingende verschijningvanhet boek 'Gebouwenmet eenziel' vanorganisatiekundige PeterCamp.Gespreken boekblijken in elkaarsver- lengdete liggen.Zowel StevensalsCampkiezen voorgebouwendieboven demiddelmaatuitsteken enzijn warsvanderisico- lozegebouwenwaarvaner delaatstetienjaar teveel zijn gebouwd. Stevensgebruikt graagdemodealsmetafoor om zijn denkbeeldenduidelijk te maken. 'Wepratenbij bedrijfsgebouwenvooralover defunctionelecomponent:vierkantemeters, aantalparkeerplaatsenof topkoeling.Bij kle- ding hebbenwehet hoofdzakelijkoverde emotioneleelementen:het erbij willen horen enhet imagoversterken.Dat eenregenjas waterdichtis vindenwelogisch.Eigenlijk vin- denwedieemotionelecomponentookbij huisvesting.Het gebouwalsimagebuilder. Daarnaastwil je alswerkgeverje menseneen stimulerendeensamenbindendewerkomge- ving bieden.Het gebouwalsteambuilder. Hiervoor gaatmengewoonlijk met elkaarde hei op.Maaraanteambuilding moetje dage- lijks doen.Het Europesehoofdkantoorvan Nike in Hilversum heefteeneigensfeerter- wijl het tocheenhuurpand is.Medewerkers zijn casualgekleedener zijn sportfaciliteiten in enom het gebouwwaaryanzij gebruik van kunnen maken.Demedewerkersworden doordrenkt methet Nike-denken.' Dekantoorgebruikerisanoniem,maareen goedeprojectontwikkelaardenkt overdoel- groepenna.Dékantoorgebruikerbestaatniet, ookeenmarktconformkantoorgebouwniet. Stevens:'Netalsbij auto's.Eenmarktcon- forme autobestaatniet. Paswanneerje het overhet topsegmentauto'shebt,krijg je er eenbeeldbij. Het betekentdatje onderzoek moetdoennaardoelgroepen,waarbijwein de vastgoedsectorveelkunnen lerenvanandere branches.Natuurlijk ishet moeilijk om men- senopéénhooptegooien.Het enemoment eetje eenMcDonalds-hamburger,op een andermomenteetje in eensterrenrestaurant. Waarhoorje bij?' Pijngrenzen Deonderzoekenvandeadviesbureauskomen volgensStevensniet verderdan<<push-en pulllijstjes>>enhet capaciteitsvraagstuk. 'Maarerkomt nog ietsandersbij. Om te beginnenpasthuisvestingnooit.Alsje iets nieuwskoopt of huurt, ishet altijd te groot. Jezult wel gekzijn om het te klein tekopen of tehuren.Duswaarblijf je methuisves- tings-kengetallen.Vervolgenskomt er een periodedat het heelevenaandenorm vol- doet,danvolgt eenlangeperiodedat het te klein of opnieuwte groot is.Pasnadatvele pljtgrenzen zijn overschredenwordt het initiatief genomennaaranderehuisvesting om tezien.'Omverdertekomendande genoemdelijstjeswerd tienjaar geledenop initiatief vanStevens,toenin dienstvanprz Zadelhoff,eenonderzoekgestartin samen- werking met eBP,RGDendestichting Bouwresearch.'Devraagwas:zijn erin plaats vanal diehardepush-enpullfactorengeen zachtefactoren?' Bedrijfslifestyle Er werden75opasverhuisdebedrijvengeën- quêteerdmet alsuitkomst dat het zeerwe1 mogelijk bleekdemarkt in te delennaarkan- toororganisatiesmet eenvergelijkbarehuis- vesting.Je hadbijvoorbeelddeVisualisten,de groepkantoorgebruikersdie aandesnelweg zitten om zichin depicturete spelen.Jehad deStationairen,dezegroepwil graagop openbaarvervoersknooppunten zitten.Zo warenervijf groepen.'Opdit momentbereidt Atelier V eenonderzoekvoormet dezelfde onderzoekstechniekendie normaalworden gebruikt voorproductenmet eensterkemo- tionelelading, zoalsmodeencosmetica. Stevens:'Mensenin eenhokjestoppenis moeilijk. Tochhebbendezebranchesveel geldbesteedom groepentekunnenbenoe- men.Die techniekenwillen wegebruiken voordevastgoedbranche.Al is maarro pro- centvandeuitkomstenbruikbaar,dat is meer danniets.' Alshet aanStevensligtzalbedrijfslifestyle eenbelangrijkefactorwordenbij deontwik- keling vankantoren.Bedrijfskundeenmarke- ting zullen eenbelangrijkeinput leverenbij het opzertenvanhetprogrammavaneisen. Debedrijfsidentiteit enpositioneringvanher bedrijf staandaarbijmedecentraal.Stevens ziet dit alshet schrijvenvaneenpartituur. 'Het eersteconceptmoetdoordrenkt zijn van marketing,definanciëlehaalbaarheidende productiewijze.Pasdangaje op zoeknaareen architect.'Op dezewijzewerkt menbij Atelier V aande(re)stylingvandekantorenvaneen multinational. 'Dit bedrijf heeftdebehoefte om delook andfeelvanhaarproductenook O K T O B E R 2 O O 3
  2. 2. v A s T G o E D M A N A G E M E N T K o r s e to f l i n g e r i ê in haarbedrijfsgebouwenvoelbaarte maken. Maar zonderdat dit blijvend aandegebou- wengebakkenzit.' Middensegment Er isnietsmismetbouwenvoorhet midden- segment,vindt Stevens.Dat isimmersde grootstegroepgebruikers.'Maareentégroot aantalbeleggerswil opsafespelenenkiest voormarktconform.Deenehuurdereruit,de andereerin.Maarbij eenoveraanbodwerkt hettegenje.Dankandehuurderhet ene marktconformekantoorgewoonvoorhet andereverwisselen.Bij datsoortgebouwen kun je alleennogop prijsconcurreren.Door eenverkeerdsoortmarktconformdenkenzijn marktuniforme gebouwengerealiseerddie voorvelenalskeurslijf werken.Nu kunnen wedeontwikkelaars,beleggersenmakelaars hiervahwel deschuldgeven,maardeafne- merszijn ermededebetaan.Deafnemers haddenkritischermoetenziin.Menheefthet gewoongepikt.' Sexy lingerie In deafgelopentijd heeftStevenseenaantal presentatiesgehoudenom zijn visieteventi- leren.In diepresentatielaatStevensoppreg- nantewijze zien dat vastgoedte vergelijkenis metmode.Vastgoedalstweedehuid. Vastgoedalskorsetof vedeidelijkelingerie. Het gaatdaarbijonderandereom identiteit. 'Maaf',zosteltStevens,'watmenonderschat is deinvloeddieeengebouwheeftop demen- sendieerinvertoeven.Jevoeltje prettigin je kleren,zezitten lekker.Bij sommigegelegen- hedentrekje eengalapakaanenin andere gevallenalleeneenzwembroek.Bij gebouwen kun je ookopdiemanierdenken.Ik hebhet voorbeeldvanInterpolis uitgekauwd. Da t zetmenhuisvestinggerichtin om debedrijfsfilosofietot uiting tebren- gen.Defacilitairedirecteurvan Interpolis heeftooit gezegd:<<Watwij willen bereikenis dat onzemensenin lichteverwarringzijn alsze'sochtends binnenl<omen.Zeweteflnietwaarzedie daggaanzitten. Eenlichte verwarringen daardoorveelalerter>>.' Bij Interpolis is dehuisvestingte vergelijken metsexylingerie.Niet alleenzijndemede- werkersalerter,zewordenverleidtot veel meer,zoblijkt uit het boekvanCamp,waar- in - naastzo'nveertiganderebedrijfsgebou- wen- dehuisvestingvanInterpolisuitge- breid aandeordekomt. Hij haalt eenonder- zoekaannaardeeffectenvanhet Interpolis KantoorConcept(IKc)- eenopenconceptmet openruimtesmet vergadertafels,centrale faciliteiten,concentratieplekkenenvergader- ruimtes- waaruitblijkt hoegrootdeinvloed op demedewerkersis: r.Er ismeerzelfstandigheidenmeermotiva- tle, z.Dehorizontale enverticalecontactenbin- neneenetagezijn toegenomen. 3.Het rrc heefteennivellerendeffectopsta- tusverschillen. 4.Deleidinggevendenopoperationeelniveau moetennieuwevaardighedenontwikkelen. 5.Iedereenis ertrotsoptewerkenvoor Interpolis. Kwaliteitsslag Eengebouwdoetietsmetmensen.Ofhet nu verleidt,zoalsdesexylingerie vanInterpolis, of wanneerhet werkt alseenkorset,zoalsbij eenfusiewanneernieuwehuisvestingmoet leidentot het creërenvanéénenkelenieuwe cultuur.Datkomt omdatzo'ngebouween ziel heeft. Bij hetdoorlezenvanhetboekvanPeter Campzal delezerontdekkendat deauteur het resultaatbeschrijftvandemaniervan werkendieRenéStevensvoorstaat.Geslaagde gebouwen,zoalsdevoorbeeldendieCampin zijn boekgeeft, zljn speciaalontwikkeld voor eenopdrachtgever.Stevenswil naar..gebou- wenmet eenziel>>toedie gewoongehuurd kunnenworden.Gebouwen,diedeidentiteit vandegebruikersuitstralen.Dat moetmoge- lijk zijn.Misschienwordenontwikkelaarsen beleggersin dezedonkereeconomischetijden gedwongenom anders,meerdoelgroepge- richt tegaandenkenenkunnenwejuist door deeconomischerecessieeenkwaliteitsslag maken.r O K T O B E R 2 O O 3

×