หลักสูตรสถานศึกษา

4,207 views
4,007 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,207
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักสูตรสถานศึกษา

 1. 1. หลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร<br />
 2. 2. โรงเรียนแจ้งวิทยา<br />โรงเรียนแจ้งวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา<br />จังหวัดสงขลา<br />สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ<br />ผู้ให้สัมภาษณ์<br />รองผู้อำนวยการ มารศรี ช่วยเนียม <br />
 3. 3. ประวัติโรงเรียนแจ้งวิทยา<br />โรงเรียนแจ้งวิทยาเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2488 ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 เจ้าของโรงเรียนคือ วัดแจ้ง โดยพระราชวชิรโมลี เป็นผู้ลงนามในฐานะเป็นผู้รับใบอณุญาต ( เจ้าของ ) ปัจจุบันพระครูวิภัชธรรมคุณเป็นผู้รับใบอนุญาต นาย สมพงษ์ ช่วยเนียม เป็นผู้จัดการและ นาย ธริศรณ์ เทียมปาน เป็นผู้อำนวยการ<br />
 4. 4. ปรัชญาโรงเรียนแจ้งวิทยา<br />อตฺตนา โจทยตฺตานํ<br /> จงเตือนตน ด้วยตนเอง<br />
 5. 5. วิสัยทัศน์<br /> โรงเรียนแจ้งวิทยาเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาเพื่อการกุศล คุณธรรม จริยธรรมและยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ แนวทางหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีความรู้และพื้นฐานร่วมทั้งเจคติที่จำเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสามารถทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้<br />
 6. 6. เป้าหมายของโรงเรียนแจ้งวิทยา<br />นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน<br />นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัยวิความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เมตตากรุณา ประหยัดอดออม <br />นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี<br />นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ <br />นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้<br />นักเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ชุมชน<br />โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงาม<br />
 7. 7. จุดมุ่งหมายของโรงเรียน<br />ให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันพระ ทางการโรงเรียนจะมีการสวมชุดสีขาวของทุก ๆ วันพระ มีนักเรียนไทยพุทธและอิสลาม 300 คน และต้องการให้เด็กนักเรียนเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน<br />
 8. 8. บริบทลักษณะของชุมชนหรือท้องถิ่นที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน<br />ชุมชนวัดเตียนเมรุ ชุมชนแหลมทราย ชุมชนไทรงาม อยู่ล้อมรอบบริเวณโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างดีและเมื่อชุมชนต้องการความช่วยเหลือโรงเรียนก็เข้าไปช่วยชุมชน เช่น <br /> การแสดงของนักเรียนในโรงเรียน<br />
 9. 9. การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลาง 51 สู่หลักสูตรสถานศึกษา<br /> เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาจึงกำหนดให้มีโครงสร้างหลักสูตรตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดังนี้<br /> 1. ระดับการศึกษา<br /> สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับดังนี้<br /> - ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6<br /> - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3<br /> 2. สาระการเรียนรู้<br /> กำหนดสาระการเรียนรู้ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีจำนวน 8 กลุ่มสาระดังนี้<br />
 10. 10. ภาษาไทย<br />คณิตศาสตร์<br />วิทยาศาสตร์<br />สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม<br />สุขศึกษาและพลเมือง<br />ศิลปะ<br />การงานอาชีพและเทคโนโลยี<br />ภาษาต่างประเทศ<br />
 11. 11. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร<br />จากการประเมินของ สมส. อยู่ในระดับที่ดีมาก<br />พิจารณาจากเขต เข้าร่วมโครงการใช้หลักสูตรแกนกลาง 51 ร่วมกับโรงเรียนที่เป็น แกนนำมาแล้ว 1 ปี ตอนนี้เริ่มเข้าปีที่ 2 ซึ่งได้รับการดูแลจากเขตการศึกษาให้ผู้บริหารเข้าร่วมกันที่จะทำหลักสูตรโดยยึดเอาหลักสูตรแกนกลางเป็นตัวแม่<br />อุปสรรค <br />ติดตามดูผลที่ควรปรับปรุง<br />ประเมินผลตัวชี้วัด<br />
 12. 12. รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน<br />สาระเพิ่มเติม <br />โรงเรียนการกุศลได้ประชุมทั่วประเทศเน้นให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม<br />วิชาพระพุทธศสานาเข้าช่วย<br />วิชาคอมพิวเตอร์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ มีคุณครูต่างชาติเข้ามาสอน<br />เน้นศิลปะพื้นบ้าน ดนตรีสากล วอลเลย์บอล สำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นต้น ทางโรงเรียนก็จะจัดวิชาที่นักเรียนสนใจให้กับนักเรียน เพื่อต่อยอดการเรียนรู้<br />
 13. 13. คุณลักษณะอันพึงประสงค์<br />รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์<br />ซื่อสัตย์ สุจริต<br />มีวินัย<br />ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง<br />มุ่งมั่นในการทำงาน<br />รักความเป็นไทย<br />มีจิตสาธารณะ<br />
 14. 14. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน<br />ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ<br />ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ<br />ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างทุกต้องและเหมาะสม<br />ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน<br />ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม<br />
 15. 15. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน<br />กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ<br />ทักษะทางวิชาการ<br />กิจกรรมการกุศล<br />ศิลปหัตถกรรม ได้เข้าแข่งขันระดับเขต<br />มหกรรมวิชาการ<br />นาฏศิลป์สร้างสรรค์<br />
 16. 16. นโยบายในการนำหลักสูตรไปใช้<br />ครูต้องทำแผนการสอน<br />ทำสื่อในการสอน<br />วิธีวัดผลประเมินผล<br />นำหลักสูตรเข้าสู่ห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง<br />มีวิธีการสอนที่จูงใจเด็ก<br />
 17. 17. กระบวนการประเมินผลหลักสูตร<br />มีหัวหน้างานหลักสูตรประเมินผล<br />ทำแบบประเมินโดยให้ครูตอบแบบสอบถาม<br />หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มมาประเมินร่วมกัน<br />หาแนวทางแก้ไข หากพบปัญหาเกี่ยวกับตัวหลักสูตร<br />
 18. 18. ข้อคิดสำหรับนักศึกษาครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร<br />ทำให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้หลากหลายตามที่ต้องการ<br />ช่วยให้เป็นไปตามขั้นตอนและทำให้มีความเข้าที่ตรงกันทั่วประเทศ<br />ทำให้นักเรียนได้เรียนตามเป้าหมายที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้และสามารถนำความรู้ที่ตนเองได้รับไปประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการงานและตนเอง<br />

×