0DQDJLQJ 6HFXULW 7KUHDW LQ 6DD6
            (VVHQWLDO ³+RZ 7R¶V´)RU :HELQDU $XGLR 'LDO LQ         ...
$ERXW $VSLUH

 ƒ  7KRXJKW OHDGHU LQ 2XWVRXUFHG 3URGXFW 'HYHORSPHQW
 ƒ     SURGXFW UHOHDVHV WR GDWH
 ƒ    FXVWRP...
+RXVHNHHSLQJ ,QVWUXFWLRQV

 ƒ $OO SKRQHV DUH VHW WR PXWH ,I RX KDYH DQ TXHVWLRQV SOHDVH WSH WKHP LQ WKH &KDW
   ZLQGRZ ...
3DQHOLVW


      $OH[H /HI
      &KLHI 7HFKQLFDO $UFKLWHFW 6FL4XHVW

      ‡$OH[H KDV RYHU  HDUV RI H[SHU...
$ +SRWKHWLFDO &DVH 6WXG

 ƒ (05 $QZKHUH ± D ILFWLWLRXV FRPSDQ SURYLGLQJ HOHFWURQLF PHGLFDO UHFRUGV
   VFKHGXOLQJ LQVXUD...
2SSRUWXQLW

 ƒ 'RFWRUV ILQG LW KDUG WR
    ‡  0DLQWDLQ VHUYHUV LQ KRXVH

    ‡  .HHS WUDFN RI DQG PDLQWDLQ FRPSOL...
7KH 0DLQ &KDOOHQJH

 ƒ +LJKO VHQVLWLYH GDWD
 ƒ &RQFHUQV RYHU SDWLHQW SULYDF DQG WKH VHFXULW RI PHGLFDO UHFRUGV
 ƒ 7KH TXHV...
+RVWLQJ VROXWLRQ

 ƒ (05 $QZKHUH SODFHG WKHLU VHUYHUV DW WKH VWDWH RI WKH DUW GDWD FHQWHU RI D 0DQDJHG
  +RVWLQJ SURYLGH...
2WKHU +RVWLQJ 2SWLRQV

 ƒ 8VH D FR ORFDWLRQ IDFLOLW EXW PDLQWDLQ WKH VHUYHUV RXUVHOYHV
    ‡  3URV KRVWLQJ SURYLGHU G...
'HYHORSPHQW   4$

 ƒ 'DWD VHJPHQWDWLRQ ± RQH FXVWRPHU FDQ¶W DFFHVV DQRWKHU FXVWRPHU¶V GDWD
 ƒ $ZDUHQHVV RI FRPPRQ DSSOL...
6HFXULW LV 1RW -XVW 7HFKQRORJ

 ƒ 2QH GD %RE ZDV ZDONLQJ DURXQG WKH RIILFH DQG QRWLFHG
    ‡  3DVVZRUGV DWWDFKHG WR V...
$FFHVV &RQWURO

 ƒ .HHS WKH QXPEHU RI SHRSOH ZLWK DFFHVV WR FXVWRPHUV¶ GDWD WR D PLQLPXP
 ƒ 'HYHORSHUV KDYH QR DFFHVV
 ...
&XVWRPHU 6HUYLFH 'HSDUWPHQW

 ƒ 3URYLGHV SKRQH DQG HPDLO VXSSRUW WR FXVWRPHUV
 ƒ +HOSV FXVWRPHUV FRQILJXUH WKH DSSOLFDWL...
,QWHUQDO 1HWZRUN 6XSSRUW 'HSDUWPHQW

 ƒ 5HVSRQVLEOH IRU LQWHUQDO QHWZRUN VHFXULW
 ƒ (VWDEOLVKHV SDVVZRUG VWUHQJWK DQG H[...
5HPRWH $FFHVV    :RUNLQJ IURP +RPH

 ƒ 2Q RQH KDQG UHPRWH DFFHVV KDV FOHDU EHQHILWV
   ‡  4XLFN UHVSRQVH WR FXVWRP...
5HPRWH $FFHVV   :RUNLQJ IURP +RPH

 ƒ %RE GHFLGHV WR
   ‡  3URYLGH FRPSDQ ODSWRSV WR VDOHV SHRSOH DQG HVVHQWLDO FX...
6DOHV


 ƒ $ZDUH RI VHFXULW FRQFHUQV DQG DUH DEOH WR WDON LQWHOOLJHQWO DERXW VROXWLRQV
 ƒ 7R PLWLJDWH WKH ULVN RI ODSWRS...
3URIHVVLRQDO 6HUYLFHV 'HSDUWPHQW

 ƒ ,PSOHPHQW VHFXUH LQWHJUDWLRQ ZLWK WKH FXVWRPHU VVWHPV
 ƒ ,PSOHPHQW VLQJOH VLJQ RQ L...
+5 'HSDUWPHQW

 ƒ &RPPXQLFDWHV ZLWK ,QWHUQDO 1HWZRUN 6HUYHU VXSSRUW DQG &XVWRPHU 6XSSRUW
  GHSDUWPHQW ZKHQHYHU HPSORHHV ...
6WDQGDUGV DQG &HUWLILFDWLRQV

 ƒ ,62 ,(&     ,QIRUPDWLRQ VHFXULW PDQDJHPHQW VVWHPV

   ‡   VWDJH FHUWLILFDWLRQ ...
+RZ 0XFK LV (QRXJK"

 ƒ 6HFXULW FRVWV PRQH WLPH DQG HIIRUW
 ƒ 7KHUH LV QR VXFK WKLQJ DV SHUIHFW VHFXULW
 ƒ )DFWRUV WR WDNH...
&XOWXUH RI 6HFXULW

 ƒ ,QIRUPDWLRQ VHFXULW DZDUHQHVV KDV WR EHFRPH D SDUW RI WKH FRUSRUDWH FXOWXUH
 ƒ 7KHUH LV DOZDV D F...
5HVRXUFHV

 ƒ ,62     6WDQGDUGV

 ƒ ,QIRUPDWLRQ 6HFXULW )RUXP¶V 7KH 6WDQGDUG RI *RRG 3UDFWLFH
 ƒ 6RFLDO (QJLQHHULQ...
3DQHOLVW


      -RWKL 5HQJDUDMDQ
      6HQLRU 7HFKQLFDO $UFKLWHFW $VSLUH 6VWHPV

      ‡6XFFHVVIXO LQ EXLO...
.H $UHDV LQ $SSOLFDWLRQ 6HFXULW

 ƒ 'DWD 6HFXULW

 ƒ $FFHVV &RQWURO 6HFXULW

 ƒ 6HFXULW LQ &ORXG
'DWD 6HFXULW

 7SLFDO TXHVWLRQV 6DD6 SURYLGHUV IDFH RQ 'DWD 6HFXULW


 ƒ +RZ LV SHRSOH FHQWULF DFFHVV WR WKH GDWD KDQGOH...
'DWD 6HFXULW 6WRUDJH $UFKLWHFWXUH


      'DWD 6FKHPD                    3URV          ...
'DWD 6HFXULW ± 6KDUHG 6FKHPD (QYLURQPHQW

 'HVLJQ VFKHPH IRU 6HFXULW LQ D PXOWL WHQDQW VKDUHG VFKHPD HQYLURQPHQW

 ƒ 7HQ...
'DWD 6HFXULW $XGLW 7UDLOV


 $XGLW WUDLOV DUH UHFRUGV VKRZLQJ ZKR KDV DFFHVVHG WKH SURGXFW DQG ZKDW
 RSHUDWLRQV KH RU VK...
$FFHVV &RQWURO 6HFXULW

 7SLFDO TXHVWLRQV SURYLGHUV IDFH RQ $FFHVV &RQWURO 6HFXULW


 ‡&DQ RX LQWHJUDWH RXU SURGXFW ZLWK...
$FFHVV &RQWURO 6HFXULW $XWKHQWLFDWLRQ

 ƒ $XWKHQWLFDWLRQ

   ‡ &HQWUDOL]HG $XWKHQWLFDWLRQ

      ‡ 7KH SURYLGHU P...
$FFHVV &RQWURO 6HFXULW $XWKHQWLFDWLRQ ‡  'HFHQWUDOL]HG $XWKHQWLFDWLRQ
    ‡ 7KH WHQDQW GHSORV D
     IHGHUDWL...
$FFHVV &RQWURO 6HFXULW $XWKRUL]DWLRQ


 ƒ $XWKRUL]DWLRQ 0DQDJLQJ XVHU DFWLRQV EDVHG RQ XVHU V ULJKWV DQG SHUPLVVLRQV RQ D...
&ORXG 6HFXULW

 4XHVWLRQV WR EH DVNHG ZKLOH FRQVLGHULQJ SXEOLF FORXG


   ‡ :KR LV DFFRXQWDEOH LI VRPHWKLQJ JRHV ZURQJ...
&RQVLGHUDWLRQV IRU 3XEOLF &ORXG


 ‡ %DFN XS RXU FORXG GDWD SHULRGLFDOO

 ‡ 6HFXUH SULYDWH NHV WKDW DUH VWRUHG LQ WKH FO...
6RPH 8VHIXO OLQNV

 *RRJOH¶V 6HFXULW 3UDFWLFH
 KWWS ZZZ JRRJOH FRP D KHOS LQWO HQ DGPLQV SGI GVBJVDBDSSVBZKLWHSDSHUB  S...
)RU PRUH GHWDLOV


        $OH[H /HI
        &KLHI 7HFKQLFDO $UFKLWHFW
        6FL4XHVW
       ...
)RU PRUH GHWDLOV


        -RWKL 5HQJDUDMDQ
        6HQLRU 7HFKQLFDO $UFKLWHFW
        $VSLUH 6VWHPV
...
)RU PRUH GHWDLOV


        -DQDNL -DDFKDQGUDQ
        %XVLQHVV 0DQDJHU ± 6DD6 6SHFLDOL]DWLRQ
        ...
4XHVWLRQV"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Managing Security Threat In SaaS Essential: "How To's"

872 views

Published on

Despite SaaS helping enterprises survive the economic downturn, uncertainties around security issues still seem to hamper SaaS adoption.

This webinar moderated by Aspire Systems featured SaaS experts Alexey Lef, Chief Technical Architect of SciQuest and Jothi Rengarajan, Senior Technical Architect of Aspire Systems discussing key topics and questions faced by software providers like-

- What is your Security policy? How secure is my data? Who can access my data in your company?
- How separated is my data from your other customers?
- How does your solution address authorization and encryption need?
- What kind of physical security measures are being followed?

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
872
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Managing Security Threat In SaaS Essential: "How To's"

 1. 1. 0DQDJLQJ 6HFXULW 7KUHDW LQ 6DD6 (VVHQWLDO ³+RZ 7R¶V´ )RU :HELQDU $XGLR 'LDO LQ 3DQHOLVWV $OH[H /HI &RQIHUHQFH /LQH &KLHI 7HFKQLFDO $UFKLWHFW 6FL4XHVW 86 7ROO )UHH 8. 7ROO )UHH -RWKL 5HQJDUDMDQ 6HQLRU 7HFKQLFDO $UFKLWHFW $VSLUH 6VWHPV $XGLR &RQIHUHQFH ,' :HELQDU ,' 0RGHUDWRU 'DWH 7KXUVGD $XJXVW WK -DQDNL -DDFKDQGUDQ %XVLQHVV 0DQDJHU ± 6DD6 6SHFLDOL]DWLRQ $VSLUH 6VWHPV $0 (7 $0 37 30 %67 30 ,67
 2. 2. $ERXW $VSLUH ƒ 7KRXJKW OHDGHU LQ 2XWVRXUFHG 3URGXFW 'HYHORSPHQW ƒ SURGXFW UHOHDVHV WR GDWH ƒ FXVWRPHUV SURGXFWHHUV ƒ &$*5 RYHU WKH ODVW VL[ HDUV ƒ 2IILFHV LQ &KHQQDL ,QGLD 6DQ -RVH &$ DQG /RQGRQ 8. ƒ ,62 FHUWLILHG $ZDUGV 5DQNHG WK LQ %XVLQHVV 5DQNHG LQ WKH WRS IDVW JURZLQJ WHFKQRORJ FRPSDQLHV 7RGD 6XUYH IHDWXULQJ LQ $VLD 3DFLILF IRU HDUV LQ D URZ WKH %HVW &RPSDQLHV WR ZRUN IRU LQ ,QGLD LQ
 3. 3. +RXVHNHHSLQJ ,QVWUXFWLRQV ƒ $OO SKRQHV DUH VHW WR PXWH ,I RX KDYH DQ TXHVWLRQV SOHDVH WSH WKHP LQ WKH &KDW ZLQGRZ ORFDWHG EHVLGH WKH SUHVHQWDWLRQ SDQHO ƒ :H KDYH DOUHDG UHFHLYHG VHYHUDO TXHVWLRQV IURP WKH UHJLVWUDQWV ZKLFK ZLOO EH DQVZHUHG E WKH VSHDNHUV GXULQJ WKH 4 $ VHVVLRQ ƒ :H ZLOO FRQWLQXH WR FROOHFW PRUH TXHVWLRQV GXULQJ WKH VHVVLRQ DV ZH UHFHLYH DQG ZLOO WU WR DQVZHU WKHP GXULQJ WRGD¶V VHVVLRQ ƒ ,Q FDVH LI RX GR QRW UHFHLYH DQVZHUV WR RXU TXHVWLRQ WRGD RX ZLOO FHUWDLQO UHFHLYH DQVZHUV YLD HPDLO VKRUWO ƒ 7KDQNV IRU RXU SDUWLFLSDWLRQ DQG HQMR WKH VHVVLRQ
 4. 4. 3DQHOLVW $OH[H /HI &KLHI 7HFKQLFDO $UFKLWHFW 6FL4XHVW ‡$OH[H KDV RYHU HDUV RI H[SHULHQFH LQ WKH 6RIWZDUH ,QGXVWU DQG KDV SODHG YDULRXV UROHV IURP 6VWHP DGPLQLVWUDWRU '%$ 3URJUDPPHU DQG DUFKLWHFW ‡(YHU VLQFH $OH[H KDV EHHQ RQH RI WKH HDUO FRQWULEXWRUV WR 6DD6 E DUFKLWHFWLQJ DQG GHVLJQLQJ D VXFFHVVIXO RQ GHPDQG HSURFXUHPHQW DQG VXSSOLHU HQDEOHPHQW VROXWLRQ IRU 6FL4XHVW ‡+H ZDV D 6VWHP $GPLQLVWUDWRU LQ ,%0 EHIRUH 6FL4XHVW WDNLQJ FDUH RI 1HWZRUN VHFXULW DQG 'DWDEDVH $GPLQLVWUDWLRQ ‡+H KROGV D EDFKHORU RI FRPSXWHU VFLHQFH IURP 1HZ <RUN 8QLYHUVLW
 5. 5. $ +SRWKHWLFDO &DVH 6WXG ƒ (05 $QZKHUH ± D ILFWLWLRXV FRPSDQ SURYLGLQJ HOHFWURQLF PHGLFDO UHFRUGV VFKHGXOLQJ LQVXUDQFH ELOOLQJ DQG RWKHU VHUYLFHV IRU PHGLFDO RIILFHV DV D 6DD6 VROXWLRQ ƒ )RXQGHU %RE %DFNJURXQG 7UDGLWLRQDO 6RIWZDUH 'HYHORSPHQW
 6. 6. 2SSRUWXQLW ƒ 'RFWRUV ILQG LW KDUG WR ‡ 0DLQWDLQ VHUYHUV LQ KRXVH ‡ .HHS WUDFN RI DQG PDLQWDLQ FRPSOLDQFH ZLWK WKH ODWHVW HOHFWURQLF PHGLFDO UHFRUG NHHSLQJ UHTXLUHPHQWV ƒ :LWK DQ RQOLQH VROXWLRQ GRFWRUV FDQ DFFHVV SDWLHQW LQIRUPDWLRQ IURP DQZKHUH
 7. 7. 7KH 0DLQ &KDOOHQJH ƒ +LJKO VHQVLWLYH GDWD ƒ &RQFHUQV RYHU SDWLHQW SULYDF DQG WKH VHFXULW RI PHGLFDO UHFRUGV ƒ 7KH TXHVWLRQ RI 7UXVW
 8. 8. +RVWLQJ VROXWLRQ ƒ (05 $QZKHUH SODFHG WKHLU VHUYHUV DW WKH VWDWH RI WKH DUW GDWD FHQWHU RI D 0DQDJHG +RVWLQJ SURYLGHU H J 5DFN 6SDFH 9HULR 6XQ*XDUG ƒ 5HGXQGDQW SRZHU 836 PXOWLSOH UHGXQGDQW LQWHUQHW FRQQHFWLRQV [ PRQLWRULQJ VWULFW DFFHVV FRQWUROV ƒ /DWHVW 26 VHFXULW XSGDWHV ILUHZDOOV LQWUXVLRQ GHWHFWLRQ ƒ 6HFXUH RIIVLWH EDFNXSV H J ,URQ 0RXQWDLQ
 9. 9. 2WKHU +RVWLQJ 2SWLRQV ƒ 8VH D FR ORFDWLRQ IDFLOLW EXW PDLQWDLQ WKH VHUYHUV RXUVHOYHV ‡ 3URV KRVWLQJ SURYLGHU GRHVQ¶W KDYH DFFHVV WR WKH VHUYHUV RWKHU WKDQ SKVLFDO DFFHVV ‡ &RQV QHHG KLJKO VNLOOHG HPSORHHV QRW FRUH FRPSHWHQF ƒ 8VH D ³FORXG´ SURYLGHU H J $PD]RQ (& 2S6RXUFH )RUFH FRP *RRJOH $SSV ‡ 3URV IDVW VWDUWXS VFDODELOLW QR FDSLWDO H[SHQGLWXUHV IRFXV RQ FRUH EXVLQHVV ‡ &RQV UHGXFHG IOH[LELOLW PD EH PRUH H[SHQVLYH LQ VRPH FDVHV SKVLFDO ORFDWLRQ RI WKH GDWD YV ORFDO ODZV QHWZRUN ODWHQF SURYLGHU KDV DFFHVV WR WKH VHUYHUV GDWD ƒ $ KEULG DSSURDFK H J XVH PDQDJHG KRVWLQJ VWRUH VRPH GDWD RQ $PD]RQ 6
 10. 10. 'HYHORSPHQW 4$ ƒ 'DWD VHJPHQWDWLRQ ± RQH FXVWRPHU FDQ¶W DFFHVV DQRWKHU FXVWRPHU¶V GDWD ƒ $ZDUHQHVV RI FRPPRQ DSSOLFDWLRQ YXOQHUDELOLWLHV H J 64/ LQMHFWLRQ FURVV VLWH VFULSWLQJ ƒ 6HFXULW VDIHJXDUGV DW HYHU ODHU RI WKH DSSOLFDWLRQ ƒ 6WDQGDUGV EDVHG HQFUSWLRQ RI VHQVLWLYH GDWD ƒ (QFUSWLRQ NHV GLIIHU LQ GHYHORSPHQW WHVW YV SURGXFWLRQ ƒ (YHU QHZ IHDWXUH KDV WR XQGHUJR WHVWLQJ IRU VHFXULW YXOQHUDELOLWLHV
 11. 11. 6HFXULW LV 1RW -XVW 7HFKQRORJ ƒ 2QH GD %RE ZDV ZDONLQJ DURXQG WKH RIILFH DQG QRWLFHG ‡ 3DVVZRUGV DWWDFKHG WR VFUHHQV RQ 3RVW ,W QRWHV ‡ 3ULQWRXWV RI VHQVLWLYH GRFXPHQWV OHIW DW WKH SULQWHU ‡ 6FUHHQV DUH QRW ORFNHG ƒ %RE UHDOL]HG WKDW VHFXULW FDQ¶W EH VROYHG E WHFKQRORJ DORQH ƒ 6RFLDO HQJLQHHULQJ PD EH D FKHDSHU DQG HDVLHU ZD WR JDLQ XQDXWKRUL]HG DFFHVV ƒ 6HFXULW LV DERXW SHRSOH SURFHVVHV DQG DFFHVV FRQWURO ƒ (YHU GHSDUWPHQW ZLOO KDYH WR SOD D UROH LQ WKH RYHUDOO VHFXULW VROXWLRQ
 12. 12. $FFHVV &RQWURO ƒ .HHS WKH QXPEHU RI SHRSOH ZLWK DFFHVV WR FXVWRPHUV¶ GDWD WR D PLQLPXP ƒ 'HYHORSHUV KDYH QR DFFHVV ƒ $ VHSDUDWH 3URGXFWLRQ 6XSSRUW GHSDUWPHQW SXVKHV FRGH WR WKH SURGXFWLRQ HQYLURQPHQW DQG UHVSRQG WR GHIHFWV DQG DSSOLFDWLRQ YXOQHUDELOLWLHV DIIHFWLQJ FXVWRPHUV +DYH DFFHVV WR ORJV IRU SUREOHP GHWHUPLQDWLRQ
 13. 13. &XVWRPHU 6HUYLFH 'HSDUWPHQW ƒ 3URYLGHV SKRQH DQG HPDLO VXSSRUW WR FXVWRPHUV ƒ +HOSV FXVWRPHUV FRQILJXUH WKH DSSOLFDWLRQ ƒ +DV VRPH DFFHVV WR FXVWRPHUV GDWD WKURXJK WKH DSSOLFDWLRQ LQWHUIDFHV ƒ 8VHV VWULFW LGHQWLW FKHFNV ZKHQ LQWHUDFWLQJ ZLWK FXVWRPHUV
 14. 14. ,QWHUQDO 1HWZRUN 6XSSRUW 'HSDUWPHQW ƒ 5HVSRQVLEOH IRU LQWHUQDO QHWZRUN VHFXULW ƒ (VWDEOLVKHV SDVVZRUG VWUHQJWK DQG H[SLUDWLRQ SROLFLHV ƒ 0DLQWDLQV XS WR GDWH DQWLYLUXV DQG DQWL PDOZDUH VRIWZDUH ƒ :RUNV ZLWK +5 WR JUDQW DSSURSULDWH DFFHVV WR QHZ XVHUV UHPRYH DFFHVV IURP WKRVH ZKR OHIW WKH FRPSDQ
 15. 15. 5HPRWH $FFHVV :RUNLQJ IURP +RPH ƒ 2Q RQH KDQG UHPRWH DFFHVV KDV FOHDU EHQHILWV ‡ 4XLFN UHVSRQVH WR FXVWRPHUV¶ LVVXHV ‡ 6DOHVSHRSOH DQG UHPRWH XVHUV LQ RWKHU SDUWV RI WKH FRXQWU ZRUOG ‡ 0RUH IOH[LEOH DQG IULHQGO HQYLURQPHQW IRU HPSORHHV ƒ 2Q WKH RWKHU KDQG D WSLFDO KRPH FRPSXWHU PD ORRN OLNH WKLV ‡ %RRWV XS ULJKW LQWR DQ DGPLQ DFFRXQW ZLWK QR SDVVZRUG ‡ 6KDUHG E PXOWLSOH IDPLO PHPEHUV ‡ $QWLYLUXV WULDO VXEVFULSWLRQ H[SLUHG D HDU DJR ‡ :L)L URXWHU ZLWK GHIDXOW SDVVZRUG DQG ZLGH RSHQ ZLIL DFFHVV ƒ +RZ WR EDODQFH FRQYHQLHQFH DQG VHFXULW"
 16. 16. 5HPRWH $FFHVV :RUNLQJ IURP +RPH ƒ %RE GHFLGHV WR ‡ 3URYLGH FRPSDQ ODSWRSV WR VDOHV SHRSOH DQG HVVHQWLDO FXVWRPHU VHUYLFH DQG SURGXFWLRQ VXSSRUW HPSORHHV ‡ 'LVWULEXWH ROG FRPSDQ ODSWRSV ! HDUV ROG DV WKH EHFRPH DYDLODEOH H[FOXVLYHO IRU UHPRWH DFFHVV ‡ 5HPRWH DFFHVV LV QRW DOORZHG IURP SHUVRQDO FRPSXWHUV
 17. 17. 6DOHV ƒ $ZDUH RI VHFXULW FRQFHUQV DQG DUH DEOH WR WDON LQWHOOLJHQWO DERXW VROXWLRQV ƒ 7R PLWLJDWH WKH ULVN RI ODSWRSV EHLQJ ORVW RU VWROHQ ,Q ODSWRS VWROHQ IURP 'HSDUWPHQW RI 9HWHUDQV $IIDLUV KDG XQHQFUSWHG SHUVRQDO LQIRUPDWLRQ DERXW PLOOLRQV RI YHWHUDQ DQG DFWLYH GXW PLOLWDU SHUVRQQHO ƒ .HHS VHQVLWLYH GDWD RQ ODSWRSV WR D PLQLPXP ƒ .HHS VHQVLWLYH GDWD HQFUSWHG
 18. 18. 3URIHVVLRQDO 6HUYLFHV 'HSDUWPHQW ƒ ,PSOHPHQW VHFXUH LQWHJUDWLRQ ZLWK WKH FXVWRPHU VVWHPV ƒ ,PSOHPHQW VLQJOH VLJQ RQ LQWHJUDWLRQ D IUHTXHQW UHTXHVW IURP ODUJHU FXVWRPHUV ƒ (GXFDWH FXVWRPHUV RQ VHFXULW DQG DFFHVV FRQWURO ƒ 3DUWQHU ZLWK ORFDO FRPSDQLHV WR KHOS FXVWRPHUV VHFXUH DQG VXSSRUW WKHLU ORFDO QHWZRUNV
 19. 19. +5 'HSDUWPHQW ƒ &RPPXQLFDWHV ZLWK ,QWHUQDO 1HWZRUN 6HUYHU VXSSRUW DQG &XVWRPHU 6XSSRUW GHSDUWPHQW ZKHQHYHU HPSORHHV DUH KLUHG RU OHDYH WR PRGLI DFFHVV LQ D WLPHO PDQQHU ƒ )DFLOLWDWH VHFXULW DZDUHQHVV WUDLQLQJ IRU QHZ DQG H[LVWLQJ HPSORHHV
 20. 20. 6WDQGDUGV DQG &HUWLILFDWLRQV ƒ ,62 ,(& ,QIRUPDWLRQ VHFXULW PDQDJHPHQW VVWHPV ‡ VWDJH FHUWLILFDWLRQ SURFHVV LQFOXGLQJ WHVWV ƒ 6$6 3URFHVVLQJ RI 7UDQVDFWLRQV E 6HUYLFH 2UJDQL]DWLRQV ‡ &RPPRQO DVNHG IRU ‡ 5HODWHG WR 6DUEDQHV 2[OH $FW ‡ 7SH , DQG WSH ,, DXGLWV DUH DYDLODEOH ƒ 3&, '66 3DPHQW &DUG ,QGXVWU 'DWD 6HFXULW 6WDQGDUG ‡ $SSOLFDEOH WR RUJDQL]DWLRQV SURFHVVLQJ FUHGLW GHELW FDUG LQIRUPDWLRQ
 21. 21. +RZ 0XFK LV (QRXJK" ƒ 6HFXULW FRVWV PRQH WLPH DQG HIIRUW ƒ 7KHUH LV QR VXFK WKLQJ DV SHUIHFW VHFXULW ƒ )DFWRUV WR WDNH LQWR DFFRXQW ‡ 6HQVLWLYLW RI WKH GDWD ‡ $SSOLFDEOH ODZV H J 6DUEDQHV 2[OH $FW ‡ ,PSDFW WR WKH FXVWRPHUV DIIHFWHG ‡ $IIHFW RQ IXWXUH VDOHV ‡ 9DOXH WR D SRWHQWLDO LQWUXGHU ƒ *RDOV ‡ %XLOG FXVWRPHU¶V FRQILGHQFH DQG WUXVW ‡ 0DNH LW GLIILFXOW HQRXJK IRU D SRWHQWLDO LQWUXGHU WR EH QRW ZRUWK WKH HIIRUW
 22. 22. &XOWXUH RI 6HFXULW ƒ ,QIRUPDWLRQ VHFXULW DZDUHQHVV KDV WR EHFRPH D SDUW RI WKH FRUSRUDWH FXOWXUH ƒ 7KHUH LV DOZDV D FRQIOLFW EHWZHHQ VHFXULW DQG VRPHWKLQJ HOVH ‡ 'HYHORSLQJ PRUH IHDWXUHV YV PDNLQJ VXUH WKH DSSOLFDWLRQ LV VHFXUH ‡ +LULQJ D VHFXULW VSHFLDOLVW YV UHFHQW FROOHJH JUDGXDWH ‡ &RQYHQLHQFH RI ZRUNLQJ IURP KRPH YV VHFXULW RI WKH RIILFH QHWZRUN ‡ 6HFXULW DXGLWV DQG FHUWLILFDWLRQV DUH H[SHQVLYH ƒ ([HFXWLYH VXSSRUW LV HVVHQWLDO ‡ :LWKRXW H[HFXWLYH VXSSRUW LPSOHPHQWLQJ HIIHFWLYH LQIRUPDWLRQ VHFXULW LQ WKH RUJDQL]DWLRQ LV GLIILFXOW LI QRW LPSRVVLEOH
 23. 23. 5HVRXUFHV ƒ ,62 6WDQGDUGV ƒ ,QIRUPDWLRQ 6HFXULW )RUXP¶V 7KH 6WDQGDUG RI *RRG 3UDFWLFH ƒ 6RFLDO (QJLQHHULQJ )XQGDPHQWDOV ‡ 3DUW , +DFNHU 7DFWLFV ‡ 3DUW ,, &RPEDW 6WUDWpJLHV
 24. 24. 3DQHOLVW -RWKL 5HQJDUDMDQ 6HQLRU 7HFKQLFDO $UFKLWHFW $VSLUH 6VWHPV ‡6XFFHVVIXO LQ EXLOGLQJ HQWHUSULVH 6DD6 VROXWLRQV VSHFLILFDOO LQ WKH ILHOGV RI 6&0 +50 DQG (GXFDWLRQ ‡3ODV D NH UROH LQ WKH 5 ' DQG GHYHORSPHQW RI ³3URSHO 6DD6´ ± $VSLUH¶V SURSULHWDU LQIUDVWUXFWXUH IUDPHZRUN WKDW HQDEOHV TXLFN GHYHORSPHQW RI 6DD6 VROXWLRQ ‡$V SDUW RI WKH $VSLUH¶V $GYDQFHG 7HFKQRORJ *URXS $7* -RWKL¶V FXUUHQW LQWHUHVWV LQFOXGH 6DD6 62$ 3DD6 DQG ,DD6
 25. 25. .H $UHDV LQ $SSOLFDWLRQ 6HFXULW ƒ 'DWD 6HFXULW ƒ $FFHVV &RQWURO 6HFXULW ƒ 6HFXULW LQ &ORXG
 26. 26. 'DWD 6HFXULW 7SLFDO TXHVWLRQV 6DD6 SURYLGHUV IDFH RQ 'DWD 6HFXULW ƒ +RZ LV SHRSOH FHQWULF DFFHVV WR WKH GDWD KDQGOHG" ƒ +RZ LV GDWD SULYDF PDLQWDLQHG EHWZHHQ GLIIHUHQW FOLHQWV" ƒ ,V WKH GDWD HQFUSWHG" ƒ :KR KDV DFFHVV WR WKH GDWD" +RZ DUH WKH HPSORHHV DFFHVVLQJ P GDWD VFUHHQHG DQG KRZ WKHLU DFFHVV LV ORJJHG DQG DXGLWHG" ƒ +RZ WKH EDFNXS RI GDWD LV KDQGOHG DQG ZKHUH LV LW VWRUHG"
 27. 27. 'DWD 6HFXULW 6WRUDJH $UFKLWHFWXUH 'DWD 6FKHPD 3URV &RQV ,VRODWHG 'DWDEDVH ‡ +LJK VHFXULW ‡ +LJK PDLQWHQDQFH FRVW DQG (DFK WHQDQW JHWV DQ LQGLYLGXDO ‡ +LJK 3HUIRUPDQFH +DUGZDUH FRVW GDWDEDVH FRPSXWLQJ UHVRXUFH ‡ 6XSSRUWV GLIIHUHQW EDFNXS SROLF IRU HDFK WHQDQW GHSHQGLQJ RQ 6/$ ‡ 6XSSRUWV LQGLYLGXDO UHVWRUH RI WHQDQW¶V GDWD 6KDUHG 'DWDEDVH ,VRODWHG 6FKHPD ‡ +LJK VHFXULW ‡ +DUGHU WR UHVWRUH WHQDQW¶V GDWD (DFK WHQDQW KDYLQJ DFFHVV WR WKHLU ‡ 6XSSRUWV GLIIHUHQW EDFNXS SROLF IRU HDFK LQ WKH HYHQW RI D IDLOXUH ZKHUH RZQ VHW RI WDEOHV WKDW DUH JURXSHG LQWR WHQDQWV GHSHQGLQJ RQ 6/$ DQ LQFRPSOHWH UHFRYHU LV LQGLYLGXDO VFKHPDV FUHDWHG UHTXLUHG VSHFLILFDOO IRU WKH WHQDQW LQ WKH VDPH ‡ 5HODWLYHO OHVV SHUIRUPDQFH GDWDEDVH FRPSDUHG WR LVRODWHG GDWDEDVH 6KDUHG 6FKHPD 6KDUHG 'DWDEDVH ‡ +LJK 6FDODELOLW ‡ 5HODWLYHO OHVV SHUIRUPDQFH $ VLQJOH WDEOH LQFOXGHV UHFRUGV IURP ‡ /RZHU KDUGZDUH DQG PDLQWHQDQFH FRVW FRPSDUHG WR LVRODWHG GDWDEDVH PXOWLSOH WHQDQWV VWRUHG LQ DQ RUGHU ‡ 6HFXULW DGGUHVVHG E JRRG GHVLJQ VFKHPHV ‡ 9HU KDUG WR KDYH GLIIHUHQW EDFNXS SROLF IRU HDFK WHQDQW ‡ 9HU KDUG WR UHVWRUH WHQDQW¶V GDWD LQ WKH HYHQW RI D IDLOXUH ZKHUH DQ LQFRPSOHWH UHFRYHU LV UHTXLUHG
 28. 28. 'DWD 6HFXULW ± 6KDUHG 6FKHPD (QYLURQPHQW 'HVLJQ VFKHPH IRU 6HFXULW LQ D PXOWL WHQDQW VKDUHG VFKHPD HQYLURQPHQW ƒ 7HQDQW 'DWD 6HJUHJDWLRQ ‡ 8VHV 7KH FRQFHSW RI )LQH *UDLQ $FFHVV FRQWURO DW URZ OHYHO ‡ (QIRUFHV WKDW WHQDQWV JHW DFFHVV RQO WR WKHLU GDWD QR PDWWHU KRZ WKH KDSSHQ WR ORJ LQWR WKH GDWDEDVH HYHQ WKRXJK PXOWLSOH WHQDQW¶V GDWD DUH VLWWLQJ LQ WKH VDPH WDEOH ‡ 1HHG WR EH FRQWUROOHG DW WKH GDWDEDVH OHYHO DV WKH WHQDQWV FDQ JHW DFFHVV WR WKH GDWDEDVH IRU PDLQWHQDQFH ‡ (J 2UDFOH 93' 0664/ ± 7HQDQW %DVHG 9LHZV ƒ 7HQDQW 'DWD (QFUSWLRQ ‡ /DVW JDWH LQ GDWD VHFXULW ‡ (QVXUHV WKDW GDWD ZLOO UHPDLQ VHFXUH HYHQ LI LW IDOOV LQWR WKH ZURQJ KDQGV ‡ ,PSRUWDQW LQ VLWXDWLRQV LQYROYLQJ KLJK YDOXH GDWD RU SULYDF FRQFHUQV
 29. 29. 'DWD 6HFXULW $XGLW 7UDLOV $XGLW WUDLOV DUH UHFRUGV VKRZLQJ ZKR KDV DFFHVVHG WKH SURGXFW DQG ZKDW RSHUDWLRQV KH RU VKH KDV SHUIRUPHG GXULQJ D JLYHQ SHULRG RI WLPH :KDW WR DXGLW" ‡ ,PSRUWDQW HYHQWV LQ WKH GDWDEDVH OLNH 8VHU /RJLQ 'DWDEDVH FRQQHFWLRQ ‡ 'DWD DFFHVV DQG FKDQJHV :KHUH WR DXGLW" ‡ $SSOLFDWLRQ OHYHO DXGLWLQJ ‡ 'DWDEDVH OHYHO DXGLWLQJ
 30. 30. $FFHVV &RQWURO 6HFXULW 7SLFDO TXHVWLRQV SURYLGHUV IDFH RQ $FFHVV &RQWURO 6HFXULW ‡&DQ RX LQWHJUDWH RXU SURGXFW ZLWK WKH HPSORHH GDWD WKDW VLWV LQ P SUHPLVHV" ‡&DQ RX SURYLGH 6LQJOH VLJQ RQ ZLWK WKH RWKHU DSSOLFDWLRQV WKDW UHVLGH LQ P SUHPLVH" ‡+RZ HDV LV LW WR GHILQH UROHV LQ WKH VVWHP EDVHG RQ RXU RUJDQL]DWLRQ VWUXFWXUH" ‡&DQ , FXVWRPL]H WKH DFFHVV FRQWURO SROLF EDVHG RQ P QHHG LQ WKH SURGXFW"
 31. 31. $FFHVV &RQWURO 6HFXULW $XWKHQWLFDWLRQ ƒ $XWKHQWLFDWLRQ ‡ &HQWUDOL]HG $XWKHQWLFDWLRQ ‡ 7KH SURYLGHU PDQDJHV D FHQWUDO XVHU DFFRXQW GDWDEDVH WKDW VHUYHV DOO RI WKH DSSOLFDWLRQ V WHQDQWV (DFK WHQDQW V DGPLQLVWUDWRU LV JUDQWHG SHUPLVVLRQ WR FUHDWH PDQDJH DQG GHOHWH XVHU DFFRXQWV IRU WKDW WHQDQW LQ WKH XVHU DFFRXQW GLUHFWRU RU GDWDEDVH
 32. 32. $FFHVV &RQWURO 6HFXULW $XWKHQWLFDWLRQ ‡ 'HFHQWUDOL]HG $XWKHQWLFDWLRQ ‡ 7KH WHQDQW GHSORV D IHGHUDWLRQ VHUYLFH WKDW LQWHUIDFHV ZLWK WKH WHQDQW V RZQ XVHU GLUHFWRU VHUYLFH ‡ 7KH IHGHUDWLRQ VHUYLFH DXWKHQWLFDWHV WKH XVHU ORFDOO DQG LVVXHV D VHFXULW WRNHQ ‡ 7KH 6DD6 SURYLGHU V DXWKHQWLFDWLRQ VVWHP DFFHSWV DQG DOORZV WKH XVHU WR DFFHVV WKH DSSOLFDWLRQ ‡ 6WDQGDUGV 6DPO :6 )HGHUDWLRQ ‡ &HQWUDO ,GHQWLW 3URYLGHU 6HUYLFHV ± 0LFURVRIW SDVVSRUW 2SHQ,'
 33. 33. $FFHVV &RQWURO 6HFXULW $XWKRUL]DWLRQ ƒ $XWKRUL]DWLRQ 0DQDJLQJ XVHU DFWLRQV EDVHG RQ XVHU V ULJKWV DQG SHUPLVVLRQV RQ D VVWHP
 34. 34. &ORXG 6HFXULW 4XHVWLRQV WR EH DVNHG ZKLOH FRQVLGHULQJ SXEOLF FORXG ‡ :KR LV DFFRXQWDEOH LI VRPHWKLQJ JRHV ZURQJ" ‡ :KDW¶V WKH GLVDVWHU UHFRYHU SODQ LQFOXGLQJ UHVSRQVH WR D SDQGHPLF" ‡ +RZ WR FRPSO ZLWK ([SRUW DQG 3ULYDF ODZV" ‡ :KDW KDSSHQV LI P FORXG SURYLGHU GLVDSSHDUV" ‡ +RZ LV WKH HQYLURQPHQW PRQLWRUHG IRU 26 '% DSSOLFDWLRQ IDLOXUHV DQG KRZ DUH ZH QRWLILHG" ‡ +RZ GLIILFXOW LV LW WR PLJUDWH EDFN WR DQ LQ KRXVH VVWHP" ,V LW HYHQ SRVVLEOH" ‡ $UH WKHUH DQ UHJXODWRU UHTXLUHPHQWV RQ P EXVLQHVV WKDW FDQ SUHYHQW PH IURP XVLQJ WKH FORXG"
 35. 35. &RQVLGHUDWLRQV IRU 3XEOLF &ORXG ‡ %DFN XS RXU FORXG GDWD SHULRGLFDOO ‡ 6HFXUH SULYDWH NHV WKDW DUH VWRUHG LQ WKH FORXG ‡ $SSOLFDWLRQV WKDW LQYROYH H[WUHPHO VHQVLWLYH GDWD SDUWLFXODUO ZKHUH WKHUH LV D UHJXODWRU RU OHJDO ULVN LQYROYHG LQ DQ GLVFORVXUH ZLOO UHTXLUH VSHFLDO WUHDWPHQW LI WKH DUH WR EH UXQ RQ D SXEOLF FORXG JHW OHJDO DGYLFH EHIRUH FRPPLWWLQJ DQ DSSOLFDWLRQV RI WKLV WSH WR SXEOLF FORXG
 36. 36. 6RPH 8VHIXO OLQNV *RRJOH¶V 6HFXULW 3UDFWLFH KWWS ZZZ JRRJOH FRP D KHOS LQWO HQ DGPLQV SGI GVBJVDBDSSVBZKLWHSDSHUB SGI =RKR¶V 6HFXULW 3UDFWLFH KWWSV ZZZ ]RKR FRP VHFXULW KWPO $PD]RQ :HE 6HUYLFHV 6HFXULW 3UDFWLFH KWWS V DPD]RQDZV FRP DZVBEORJ $:6B6HFXULWB:KLWHSDSHUB B SGI
 37. 37. )RU PRUH GHWDLOV $OH[H /HI &KLHI 7HFKQLFDO $UFKLWHFW 6FL4XHVW ( PDLO DOHI#VFLTXHVW FRP :HEVLWH ZZZ VFLTXHVW FRP
 38. 38. )RU PRUH GHWDLOV -RWKL 5HQJDUDMDQ 6HQLRU 7HFKQLFDO $UFKLWHFW $VSLUH 6VWHPV ( PDLO MRWKL UHQJDUDMDQ#DVSLUHVV FRP :HEVLWH ZZZ DVSLUHVV FRP 3K 1R
 39. 39. )RU PRUH GHWDLOV -DQDNL -DDFKDQGUDQ %XVLQHVV 0DQDJHU ± 6DD6 6SHFLDOL]DWLRQ $VSLUH 6VWHPV ( PDLO MDQDNL MDDFKDQGUDQ#DVSLUHVV FRP :HEVLWH ZZZ DVSLUHVV FRP 3K 1R
 40. 40. 4XHVWLRQV"

×