Pengajaran kemahiran berfikir_(kbat)

 • 1,799 views
Uploaded on

Sejarah Perkembangan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. (KBAT)

Sejarah Perkembangan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. (KBAT)

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,799
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
84
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. PengajaranBerfikir
  TajukPembentangan :
  LatarBelakang Dan Isu-IsudalamPengajaranBerfikir
  Ahli Kumpulan :
  Lee Aik Sing M20092000890
  NgoiHinHoo M20092000871
 • 2. Pendahuluan
  Duniakitasemakinkompleksdancanggih.
  Modenisasidanperubahan yang pesatmendedahkanindividukepadapelbagaipilihandanopsyen.
  Hal initelahmenyebabkankerap kali individudikehendakiuntukmembuatpilihandalammembuatkeputusandalamkehidupanseharian.
 • 3. Tambahan pula, kepesatanperkembangan media massadanledakanmaklumattelahmenambahkankerumitanindividusemasamembuatkeputusan.
  Kemungkinanbesarinduviduakanterpengaruhdandikelirukansemasamembuatkeputusansekiranyaindividutidakmempunyaipengetahuandankemahiran yang tertentu.
 • 4. Pilihan yang mudah : ubatgigi
 • 5. Yang mudah : sabunmandi
 • 6. Mudah: cita-cita
 • 7. Susah : membelirumah
 • 8. Sedikitsusah : membelikereta
 • 9. Susah bgkaumwanita : bakalsuami
  Berat : 50 kg
  Pekerjaan : Guru
  Pendapatan : RM2000
  Personaliti : Periang, Optimistik
  • Hassan Ibrahim
  • 12. 40 tahun
  • 13. Ketinggian : 165 cm
  • 14. Berat : 85 kg
  • 15. Pekerjaan : Pengarah Syarikat
  • 16. Pendapatan : RM8000
  • 17. Personaliti : tegas,
  Gila kerja
  • Johnanthan 25 thn
  • 18. Ketinggian : 183 cm
  • 19. Berat : 70 kg
  • 20. Pekerjaan : keranibiasa
  • 21. Pendapataan :RM 1000
  • 22. Personaliti : periang,
  peramah,.
 • 23. Sangatpentinguntukmenentukanmasadepannegaradanbangsa
 • 24. SoalanKesimpulan
  Apakahkemahiran yang perlukitaadauntukmenghadapipilihan-pilihansertacabaran-cabarankehidupansepertidiatassupayakitadapatmembuatkeputusan yang betul?
  KemahiranBerfikir
 • 25. DefinisiKemahiranBerfikir
  Satuprosesintelektualyang melibatkanpembentukankonsep, aplikasi, analisis, sintaksisataumenilaiinformasi yang terkumpulataudihasilkanmelaluipengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan, ataukomunikasi – sebagaisatulandasankepadasatukeyakinandantindakan.
 • 26. Definisi KB olehtokoh-tokoh
  Guilford (1959)
  Sesuatu yang menjuruskearah yang bercapah.
  Iamembolehkanpenyelesaianmasalah yang berbezadanmenghalakepadapenyelesaian yang pelbagai, dimanalebihdaripadasatupenyelesaianataujawapanadalahbolehditerima.
 • 27. Tokoh-tokohseterusnya
  Meyer (1977)
  Berfikirmelibatkanpengelolaanoperasi mental tertentu yang berlakudalammindaatausistemkognitifseseorang yang bertujuanuntukmenyelesaikanmasalah.
 • 28. LatarBelakangKemahiranBerfikir
  2500 tahundahulu.
  Zaman Socrates
  KB telahdiberiperhatianistimewa.
  Socrates memberipenekanankepadakeberkesanansoalan.
  Buahfikirantidaksemestinyadihasilkanolehorang yang berautoriti/ berkuasasahaja.
  Saranan : soalan-soalanarastinggi “deep questions” - galakkanindividuberfikirsecarakritis.
 • 29. Bersambung
  Beliaujugaberkata :
  “adalahpentingbagiseseorangberupayauntukmelahirkanhujah-hujah yang bernas yang dapatditerimaramai. ”
  Keupayaaninitermasukkebolehanmelihatobjektif, mentaakul, danmembuatsaranan, menganalisakonsep-konsepasas, danbertanggungjawabkepadabukansahajaapa yang dinyatakan , tetapijugaapa yang dilakukan.
 • 30. Bersambung
  Metodpenyoalan yang masihdianggapsebagaicaraterbaikdalampengajaranberfikirsecarakritisdankreatifsehinggahariini
  Socratic Questioning ataupenyoalan Socratic
 • 31. Idea Socrates
  Diperkembangkanoleh
  Plato (murid Socrates)
  Aristotle (ahlifalsafah Greek)
 • 32. Saranan Plato dan Aristotle
  Manusiaperluberfikirsebelummenerimasesuatukeranarealitimungkinberbezadaripadakeadaanlahiriahnya.
  Hanyaminda yang terlatih (trained mind) sahajadapatmembezakanapa yang dilihatolehmatakasar (delusive appearance) denganapa yang tersiratdisebalikkulitluarannya. (the deeper realities)
 • 33. ZamanModen
  Dalamabad 20-an
  Lahirgolongancerdikpandaisepertiahlipendidik, falsafah, danahlifikir yang banyakmemberisumbanganterhadapperkembangan KB.
  Antaranyaseperti :
  - Krathwohl
  - Dewey
  - Bloom
 • 34. Tokoh-tokohPenting
  Dewey
  Bloom
  Krathwohl
 • 35. Benjamin Bloom & Krathwohl
  Mendalamikonseppenggunaansoalanseperti yang disarankanoleh Socrates dalammenjana KB denganberlandaskan domain kognitif.
 • 36. Benjamin Bloom
  Beliaumeupakanorang yang memperkenalkanistilah “arasemikiran” atau “levels of thought processes”.
  Beliaumenyatakanbahawapemikirantinggihanyabolehdijanadenganmenggunakansoalanpengajaranarastinggi.
  Soalanarasrendahhanyamelahirkanpelajar yang tidakkreatifdankritis.
 • 37. Dewey
  Dalambukunya “How we think.”yangdituliskhasuntuk guru-guru padatahun 1911 telahmenyatakan :
  “pembelajaranatauilmuakanbertambahhanyaapabila
  seseorangtelahmelaluiprosespemikiranreflektifatau reflection. ”
  Perkataan “reflective thinking” samaertidengan “pemikirankritis” danpemikiranarastinggi.
 • 38. Dewey
  PemikiranReflektifmemberipenekanankepadatujuanataumaksudataubuahfikiran yang disampaikan.
  Iaberkaitrapatdengan yang diketengahkanoleh Bloom.
  Pengetahuanarasrendah yang memerlukan “peringatan”atau memorization yang dikaitkandenganpengetahuandalamtaksonomi Bloom tidakdinafikankepentingannya, namuntidakdapatmenjanapemikiranreflektif.
 • 39. Beyer
  Memperkenalkan “Functional Thinking”
  Domain kognitifmerangkumibeberapakebolehansepertiberikut :
 • 40. Perspektifpenting lain yang berkaitandengan KB
  Menurut Daniel Goleman :
  Kecerdasanemosi (EQ) berkaitrapatdengan KB.
  Pemikiran yang berasaskankepadadomain kognitiftanpamengambilkirakepentingandomain afektif(EQ) belumtentubolehmenjanjikankejayaan yang sempurnadalamhidupseseorang.
  “80 % kejayaanseseorangbergantungkpd EQ danbukannya IQ”
 • 41. Isu-IsuDalamPengajaran KB
  Bloom dalamkajianberhubungobjektifpengajaran KB diAmerika Syarikat.
  HasilKajian : guru-guru disekolah AS sukamenggunakansoalan-soalandanaktiviti-aktiviti yang berarasrendah.
  Implikasi : jikatendensiiniberterusan, kemungkinanbesarpelajar-pelajarakanmenjadipasifdantidakkritikalataukreatif.
  Olehitu, KB harusdiajarkepadapelajar-pelajarsekolah.
 • 42. Isu-IsuDalamPengajaran KB
  Dalampelaksanaan KBSR dan KBSM yang disarankantentang P&P, aspekpenting yang disarankanadalah:
  “P&P tidakhanyamenenrimapengetahuansemata-matatetapimerekaseharusnyadapatmenyatakan idea, fikiran, danpendapatdenganjelas, objektifkreatif, rasionaldalamsemuasituasi.”
  (PusatPerkembanganKurikulum, 1989,h.5.)
 • 43. Isu-IsuDalamPengajaran KB
  Persoalan
  Pendidik-pendidikmengetahuimatlamatpendidikanadalahuntukmempertingkatkankemahiranberfikirdalamkalanganpelajar-pelajar.
  Malangnya, matlmatinitidakdiberiperhatiansewajarnyadankerap kali diketepikansamasekali.
 • 44. Isu-IsuDalamPengajaran KB
  Punca-punca
  1) Sikap guru
  - guru berpendapatpelajar-pelajarharusmenguasaisemuafaktadankonsepsesuatumatapelajaranterlebihdahulusebelummenggalakkanmerekaberfikir.
 • 45. Isu-IsuDalamPengajaran KB
  2) Penekananpeperiksaan yang mementingkanpengujiankebolehanpelajarmengingatkembalifakta.
  - Guru-guru terpaksamenghabiskansilibusdalammasa yang ditetapkan.
  - Guru mengutamakanpenghafalandankurangmenggalakkanpemikiran.
 • 46. Isu-IsuDalamPengajaran KB
  3) Pengajaran KB mengambilmasa yang banyakdanmembebankan guru.
  - Bebantugas guru akanbertambahsekiranyaditambahdenganpengajaran KB.
  - Ada yang berpendapat : ditumpukankepadapelajar yang pintarsahaja.
 • 47. Isu-IsuDalamPengajaran KB
  4) Kesediaan Guru dalampengajaran KB.
  - Kebanyakan guru tidakmengetahuicaraataumempunyaikemahiranuntukmempertingkatkandayapemikiranpelajarmereka.
  - Merekaberpendapatbahawamengajarpelajarmenghadapipeperiksaandanpengajaran Kb adalahduamatlamat yang bercanggah.
 • 48. BuktiKajian yang berkaitandenganKesediaan Guru dalamPengajaran KB dalam P&P dinegeri Selangor
  HasilKajian Prof N.S. Rajendran (2001) telahmembuktikanbahawa :
  Kebanyakan guru masihtidakberjayauntukmemperolehpengetahuan, kemahiranpedagogidansikap yang berkesandalampengajaran KB dlm P&P dikelaswalaupunmerekatelahdiberikursusberkenaan.
 • 49. Isu-IsuDalamPengajaran KB
  5) Kekurangansumberbahan
  - bahan-bahanpengajaranKB adalahterhad
  - penyediaanbahan-bahanpengajaran KB akanmembebankan guru-guru.
 • 50. Isu-IsuDalamPengajaran KB
  6) Kekuranganlatihanpengajaran KB danpenilaian yang bolehmenyakinkan guru dalampengajaran KB.
  - latihan yang berterusandanpenilaian yang berkesanmerupakansokongandan feedback yang pentingbagimenyakinkan guru-guru dalampengajaran KB dalam P&P.
 • 51. SEKIAN SAHAJA TERIMA KASIH