Pengajaran kemahiran berfikir_(kbat)

2,847 views
2,755 views

Published on

Sejarah Perkembangan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. (KBAT)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,847
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
174
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengajaran kemahiran berfikir_(kbat)

 1. 1. PengajaranBerfikir<br />TajukPembentangan :<br />LatarBelakang Dan Isu-IsudalamPengajaranBerfikir<br />Ahli Kumpulan :<br />Lee Aik Sing M20092000890<br />NgoiHinHoo M20092000871<br />
 2. 2. Pendahuluan<br />Duniakitasemakinkompleksdancanggih.<br />Modenisasidanperubahan yang pesatmendedahkanindividukepadapelbagaipilihandanopsyen.<br />Hal initelahmenyebabkankerap kali individudikehendakiuntukmembuatpilihandalammembuatkeputusandalamkehidupanseharian.<br />
 3. 3. Tambahan pula, kepesatanperkembangan media massadanledakanmaklumattelahmenambahkankerumitanindividusemasamembuatkeputusan.<br />Kemungkinanbesarinduviduakanterpengaruhdandikelirukansemasamembuatkeputusansekiranyaindividutidakmempunyaipengetahuandankemahiran yang tertentu.<br />
 4. 4. Pilihan yang mudah : ubatgigi<br />
 5. 5. Yang mudah : sabunmandi<br />
 6. 6. Mudah: cita-cita<br />
 7. 7. Susah : membelirumah<br />
 8. 8. Sedikitsusah : membelikereta<br />
 9. 9. Susah bgkaumwanita : bakalsuami<br /><ul><li>Alias Omar
 10. 10. 35 tahun
 11. 11. Ketinggian : 170 cm</li></ul>Berat : 50 kg<br />Pekerjaan : Guru <br />Pendapatan : RM2000<br />Personaliti : Periang, Optimistik<br /><ul><li>Hassan Ibrahim
 12. 12. 40 tahun
 13. 13. Ketinggian : 165 cm
 14. 14. Berat : 85 kg
 15. 15. Pekerjaan : Pengarah Syarikat
 16. 16. Pendapatan : RM8000
 17. 17. Personaliti : tegas,</li></ul>Gila kerja<br /><ul><li>Johnanthan 25 thn
 18. 18. Ketinggian : 183 cm
 19. 19. Berat : 70 kg
 20. 20. Pekerjaan : keranibiasa
 21. 21. Pendapataan :RM 1000
 22. 22. Personaliti : periang, </li></ul>peramah,.<br />
 23. 23. Sangatpentinguntukmenentukanmasadepannegaradanbangsa<br />
 24. 24. SoalanKesimpulan<br />Apakahkemahiran yang perlukitaadauntukmenghadapipilihan-pilihansertacabaran-cabarankehidupansepertidiatassupayakitadapatmembuatkeputusan yang betul?<br />KemahiranBerfikir<br />
 25. 25. DefinisiKemahiranBerfikir<br />Satuprosesintelektualyang melibatkanpembentukankonsep, aplikasi, analisis, sintaksisataumenilaiinformasi yang terkumpulataudihasilkanmelaluipengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan, ataukomunikasi – sebagaisatulandasankepadasatukeyakinandantindakan.<br />
 26. 26. Definisi KB olehtokoh-tokoh<br />Guilford (1959)<br />Sesuatu yang menjuruskearah yang bercapah.<br />Iamembolehkanpenyelesaianmasalah yang berbezadanmenghalakepadapenyelesaian yang pelbagai, dimanalebihdaripadasatupenyelesaianataujawapanadalahbolehditerima.<br />
 27. 27. Tokoh-tokohseterusnya<br />Meyer (1977)<br />Berfikirmelibatkanpengelolaanoperasi mental tertentu yang berlakudalammindaatausistemkognitifseseorang yang bertujuanuntukmenyelesaikanmasalah.<br />
 28. 28. LatarBelakangKemahiranBerfikir<br />2500 tahundahulu.<br />Zaman Socrates<br />KB telahdiberiperhatianistimewa.<br />Socrates memberipenekanankepadakeberkesanansoalan. <br />Buahfikirantidaksemestinyadihasilkanolehorang yang berautoriti/ berkuasasahaja.<br />Saranan : soalan-soalanarastinggi “deep questions” - galakkanindividuberfikirsecarakritis.<br />
 29. 29. Bersambung<br />Beliaujugaberkata :<br />“adalahpentingbagiseseorangberupayauntukmelahirkanhujah-hujah yang bernas yang dapatditerimaramai. ”<br />Keupayaaninitermasukkebolehanmelihatobjektif, mentaakul, danmembuatsaranan, menganalisakonsep-konsepasas, danbertanggungjawabkepadabukansahajaapa yang dinyatakan , tetapijugaapa yang dilakukan.<br />
 30. 30. Bersambung<br />Metodpenyoalan yang masihdianggapsebagaicaraterbaikdalampengajaranberfikirsecarakritisdankreatifsehinggahariini<br />Socratic Questioning ataupenyoalan Socratic <br />
 31. 31. Idea Socrates <br />Diperkembangkanoleh<br />Plato (murid Socrates) <br />Aristotle (ahlifalsafah Greek)<br />
 32. 32. Saranan Plato dan Aristotle<br />Manusiaperluberfikirsebelummenerimasesuatukeranarealitimungkinberbezadaripadakeadaanlahiriahnya.<br />Hanyaminda yang terlatih (trained mind) sahajadapatmembezakanapa yang dilihatolehmatakasar (delusive appearance) denganapa yang tersiratdisebalikkulitluarannya. (the deeper realities) <br />
 33. 33. ZamanModen<br />Dalamabad 20-an<br />Lahirgolongancerdikpandaisepertiahlipendidik, falsafah, danahlifikir yang banyakmemberisumbanganterhadapperkembangan KB.<br />Antaranyaseperti :<br /> - Krathwohl<br /> - Dewey<br /> - Bloom <br />
 34. 34. Tokoh-tokohPenting<br /> Dewey<br /> Bloom<br />Krathwohl<br />
 35. 35. Benjamin Bloom & Krathwohl<br />Mendalamikonseppenggunaansoalanseperti yang disarankanoleh Socrates dalammenjana KB denganberlandaskan domain kognitif. <br />
 36. 36. Benjamin Bloom<br />Beliaumeupakanorang yang memperkenalkanistilah “arasemikiran” atau “levels of thought processes”.<br />Beliaumenyatakanbahawapemikirantinggihanyabolehdijanadenganmenggunakansoalanpengajaranarastinggi.<br />Soalanarasrendahhanyamelahirkanpelajar yang tidakkreatifdankritis.<br />
 37. 37. Dewey<br />Dalambukunya “How we think.”yangdituliskhasuntuk guru-guru padatahun 1911 telahmenyatakan :<br />“pembelajaranatauilmuakanbertambahhanyaapabila<br />seseorangtelahmelaluiprosespemikiranreflektifatau reflection. ” <br />Perkataan “reflective thinking” samaertidengan “pemikirankritis” danpemikiranarastinggi.<br />
 38. 38. Dewey<br />PemikiranReflektifmemberipenekanankepadatujuanataumaksudataubuahfikiran yang disampaikan.<br />Iaberkaitrapatdengan yang diketengahkanoleh Bloom.<br />Pengetahuanarasrendah yang memerlukan “peringatan”atau memorization yang dikaitkandenganpengetahuandalamtaksonomi Bloom tidakdinafikankepentingannya, namuntidakdapatmenjanapemikiranreflektif.<br />
 39. 39. Beyer<br />Memperkenalkan “Functional Thinking”<br />Domain kognitifmerangkumibeberapakebolehansepertiberikut :<br />
 40. 40. Perspektifpenting lain yang berkaitandengan KB<br />Menurut Daniel Goleman :<br />Kecerdasanemosi (EQ) berkaitrapatdengan KB.<br />Pemikiran yang berasaskankepadadomain kognitiftanpamengambilkirakepentingandomain afektif(EQ) belumtentubolehmenjanjikankejayaan yang sempurnadalamhidupseseorang.<br />“80 % kejayaanseseorangbergantungkpd EQ danbukannya IQ”<br />
 41. 41. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />Bloom dalamkajianberhubungobjektifpengajaran KB diAmerika Syarikat.<br />HasilKajian : guru-guru disekolah AS sukamenggunakansoalan-soalandanaktiviti-aktiviti yang berarasrendah. <br />Implikasi : jikatendensiiniberterusan, kemungkinanbesarpelajar-pelajarakanmenjadipasifdantidakkritikalataukreatif.<br />Olehitu, KB harusdiajarkepadapelajar-pelajarsekolah.<br />
 42. 42. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />Dalampelaksanaan KBSR dan KBSM yang disarankantentang P&P, aspekpenting yang disarankanadalah:<br />“P&P tidakhanyamenenrimapengetahuansemata-matatetapimerekaseharusnyadapatmenyatakan idea, fikiran, danpendapatdenganjelas, objektifkreatif, rasionaldalamsemuasituasi.”<br />(PusatPerkembanganKurikulum, 1989,h.5.)<br />
 43. 43. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />Persoalan<br />Pendidik-pendidikmengetahuimatlamatpendidikanadalahuntukmempertingkatkankemahiranberfikirdalamkalanganpelajar-pelajar.<br />Malangnya, matlmatinitidakdiberiperhatiansewajarnyadankerap kali diketepikansamasekali.<br />
 44. 44. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />Punca-punca<br />1) Sikap guru <br /> - guru berpendapatpelajar-pelajarharusmenguasaisemuafaktadankonsepsesuatumatapelajaranterlebihdahulusebelummenggalakkanmerekaberfikir.<br />
 45. 45. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />2) Penekananpeperiksaan yang mementingkanpengujiankebolehanpelajarmengingatkembalifakta.<br />- Guru-guru terpaksamenghabiskansilibusdalammasa yang ditetapkan. <br /> - Guru mengutamakanpenghafalandankurangmenggalakkanpemikiran.<br />
 46. 46. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />3) Pengajaran KB mengambilmasa yang banyakdanmembebankan guru.<br /> - Bebantugas guru akanbertambahsekiranyaditambahdenganpengajaran KB.<br /> - Ada yang berpendapat : ditumpukankepadapelajar yang pintarsahaja.<br />
 47. 47. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br /> 4) Kesediaan Guru dalampengajaran KB.<br />- Kebanyakan guru tidakmengetahuicaraataumempunyaikemahiranuntukmempertingkatkandayapemikiranpelajarmereka.<br /> - Merekaberpendapatbahawamengajarpelajarmenghadapipeperiksaandanpengajaran Kb adalahduamatlamat yang bercanggah.<br />
 48. 48. BuktiKajian yang berkaitandenganKesediaan Guru dalamPengajaran KB dalam P&P dinegeri Selangor<br />HasilKajian Prof N.S. Rajendran (2001) telahmembuktikanbahawa :<br />Kebanyakan guru masihtidakberjayauntukmemperolehpengetahuan, kemahiranpedagogidansikap yang berkesandalampengajaran KB dlm P&P dikelaswalaupunmerekatelahdiberikursusberkenaan.<br />
 49. 49. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />5) Kekurangansumberbahan<br /> - bahan-bahanpengajaranKB adalahterhad<br /> - penyediaanbahan-bahanpengajaran KB akanmembebankan guru-guru.<br />
 50. 50. Isu-IsuDalamPengajaran KB<br />6) Kekuranganlatihanpengajaran KB danpenilaian yang bolehmenyakinkan guru dalampengajaran KB.<br />- latihan yang berterusandanpenilaian yang berkesanmerupakansokongandan feedback yang pentingbagimenyakinkan guru-guru dalampengajaran KB dalam P&P.<br />
 51. 51. SEKIAN SAHAJA TERIMA KASIH<br />

×