GuruBhaktiYog
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

GuruBhaktiYog

on

 • 370 views

 

Statistics

Views

Total Views
370
Views on SlideShare
370
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  GuruBhaktiYog GuruBhaktiYog Document Transcript

  • aÉÑà pÉÌ£ü rÉÉåaÉ (Guru Bhakti Yog) sÉåZÉMü ´ÉÏ xuÉÉqÉÏ ÍzÉuÉÉlÉlS xÉUxuÉiÉÏ xÉqmÉÉSMü ´ÉÏ xuÉÉqÉÏ xÉΊSÉlÉÇS ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ AÉMüsmÉeÉlqÉMüÉåOûÏlÉÉÇ rÉ¥ÉuÉëiÉiÉmÉÈ Ì¢ürÉÉÈ| iÉÉÈ xÉuÉÉïÈ xÉTüsÉÉ SåÌuÉ aÉÑÃxÉÇiÉÉåwÉqÉɧÉiÉÈ|| „Wåû SåuÉÏ! MüsmÉmÉrÉïliÉ Måü, MüUÉåÄQûÉåÇ eÉlqÉÉåÇ Måü rÉ¥É, uÉëiÉ, iÉmÉ AÉæU zÉÉx§ÉÉå£ü Ì¢ürÉÉLÆ... rÉå xÉoÉ aÉÑÃSåuÉ Måü xÉÇiÉÉåwÉ qÉÉ§É xÉå xÉTüsÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû|‟ (pÉaÉuÉÉlÉ zÉÇMüU) AqÉÉlÉqÉixÉUÉå S¤ÉÉå ÌlÉqÉïqÉÉå SØÄRûxÉÉæWØûSÈ| AxÉiuÉUÉåÅjÉï ÎeÉ¥ÉÉxÉÑÈ AlÉxÉÔrÉÑÈ AqÉÉåbÉuÉÉMçü|| „xÉÎizÉwrÉ qÉÉlÉ AÉæU qÉixÉU xÉå UÌWûiÉ, AmÉlÉå MüÉrÉï qÉåÇ S¤É, qÉqÉiÉÉ UÌWûiÉ, aÉÑà qÉåÇ SØÄRû mÉëÏÌiÉuÉÉsÉÉ, ÌlɶÉsÉÍcɨÉ, mÉUqÉÉjÉï MüÉ ÎeÉ¥ÉÉxÉÑ, DwrÉÉï xÉå UÌWûiÉ AÉæU xÉirÉuÉÉSÏ WûÉåiÉÉ Wæû|‟ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • AlÉÑ¢üqÉ ...................................................................................................................................... 7 म ....................................................................................................................................... 7 भ य म ........................................................................................................... 10 प.प. रम बप ए भ भ ............................................................. 11 र १- भ य .......................................................................................................14 भ य ....................................................................................................... 14 भ य ....................................................................................................... 14 भ य ................................................................................................ 14 भ य ए प म ................................................................................ 15 भ य फऱ ...................................................................................................... 15 भ य ................................................................................................. 16 भ य म ................................................................................................... 16 इ म भय .................................................................................................... 16 भ य मऱ ......................................................................................... 17 भ य म य ...................................................................................... 17 म ....................................................................................................... 17 भ य म ................................................................................................... 18 य ए........................................................................................................... 18 र -२- और य .................................................................................................... 20 म ................................................................................................................. 20 भ भ ................................................................................................. 20 ................................................................................................................... 20 य ..................................................................................................... 21 य ................................................................................................................. 22 य ............................................................................................................... 22 प य ................................................................................................. 23 और म .............................................................................................. 23 य ऱए म य रय ................................................................................... 24 र ३- भ .......................................................................................... 25 प प य र ...................................................................................................... 25
  • य .............................................................................................................. 25 प .................................................................................................................. 25 म यम म र र ..................................................................................... 26 य म म म ............................................................................................ 27 पर ......................................................................................................................... 27 य म भ म ................................................................................. 28 र य ................................................................................................................. 29 य ........................................................................................................ 29 य य ............................................................................................................. 30 भ और ..................................................................................................... 30 पऱ म य ...................................................................................................... 31 य .................................................................................................................. 31 र ४- भ ............................................................................................ 32 भ यम ............................................................................................................... 32 य ............................................................................................................. 32 प ................................................................................................................... 33 य र ए ........................................................................................... 34 ए म प ............................................................................................. 35 म प म .......................................................................................................... 35 मर ब .................................................................................................... 36 प य .................................................................................................. 36 प ऱ ............................................................................. 37 प य य ........................................................................................... 37 र ५- म .................................................................................................... 39 ए म य .................................................................................................. 39 र य............................................................................................................ 39 भ ऱय य य ............................................................................................... 40 र र .................................................................................... 41 य य और ...................................................................... 41 र .................................................................................................... 42 र ................................................................................................................... 42 र ६- भ य ....................................................................................... 44
  • ऱ ............................................................................................... 44 य मऱ ..................................................................................................... 44 म मप ..................................................................................................... 45 घट ............................................................................................................... 45 प र .......................................................................................................... 45 ................................................................................................................ 46 बढ़ र .............................................................................................. 46 ................................................................................................................... 47 पऱ र ..................................................................................................... 47 य म -र ................................................................................................. 47 मऱ .............................................................................................................. 48 ................................................................................................................... 48 र ७- प .............................................................................. 49 य मऱ ............................................................................................... 49 ब म ........................................................................................................... 50 ......................................................................................................... 50 म ब ऱ य ........................................................................................ 50 म .................................................................................................. 51 प र- र ......................................................................................... 51 म .................................................................................................. 52 म म .......................................................................................................... 53 य..................................................................................................... 53 य म ........................................................................................................ 54 म- र र य ........................................................................................... 55 र ८- भ र ......................................................................................... 56 य म ............................................................................................ 56 य ब ................................................................................................... 56 र ....................................................................................................... 57 य य ........................................................................................................ 58 प पर ......................................................................................................... 59 र म ............................................................................................................. 59 प ................................................................................................................... 60
  • र य- ...................................................................................................... 60 म य ...................................................................................................... 61 र ९- भ ............................................................................................... 62 म ............................................................................................................... 62 भ प ............................................................................................................... 62 य भ ............................................................................................................ 64 र- र ब रऱ म ........................................................................... 65 म ........................................................................................................ 65 य..................................................................................................... 66 य म य ................................................................................ 67 र य ..................................................................................... 68 र ............................................................................................................ 69 प य ........................................................................................ 69 र १० - भ ...................................................................................... 70 य य य र यम ................................................................................................. 70 ऱ पर .................................................................................................. 70 य र .............................................................................................................. 71 य म... .......................................................................................................... 72 भ ऱ भ ............................................................................................................ 73 मऱ.......................................................................................................... 74 भ .................................................................................................................. 75 और ........................................................................................................................ 76 म ऱए यम ......................................................................................................... 77 प यम ..........................................................................................................................80 म य र भ ............................................................................................................. 81 ‟ प ऱ......‟ ........................................................................................................... 81
  • aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ, aÉÑà Måü mÉëÌiÉ ÍzÉwrÉ MüÐ pÉÌ£ü MæüxÉÏ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL LuÉÇ aÉÑà Måü qÉÉaÉïSzÉïlÉ Måü ²ÉUÉ xÉÉkÉMü ÍzÉwrÉ ÌMüxÉ mÉëMüÉU AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüU xÉMüiÉÉ Wæû, CxÉ ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ mÉÔerÉ ´ÉÏ xuÉÉqÉÏ ÍzÉuÉÉlÉlSeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ lÉå AmÉlÉÏ MüD mÉÑxiÉMüÉåÇ qÉåÇ ÍsÉZÉÉ Wæû| ´ÉÏ aÉÑÃSåuÉ Måü AaÉëaÉhrÉ ÍzÉwrÉ LuÉÇ ElÉMåü ÌlÉeÉÏ UWûxrÉqÉǧÉÏ ´ÉÏ xuÉÉqÉÏ xÉΊSÉlÉÇSeÉÏ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü xuÉÉqÉÏ eÉÏ qÉWûÉUÉeÉ MüÐ mÉÑxiÉMüÉåÇ qÉåÇ xÉå aÉÑà LuÉÇ aÉÑÃpÉÌ£ü Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ eÉÉå eÉÉå ÍsÉZÉÉ aÉrÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ xÉÇMüÍsÉiÉ MüUMåü AsÉaÉ mÉÑxiÉMü Måü ÃmÉ qÉåÇ mÉëMüÉÍzÉiÉ MüUlÉÉ AirÉÇiÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| AiÉÈ ElWûÉåÇlÉå rÉWû 'aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ' mÉÑxiÉMü MüÉ xÉqmÉÉSlÉ ÌMürÉÉ| AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ ÌuÉcÉUlÉå uÉÉsÉå xÉÉkÉMüÉåÇ Måü ÍsÉL rÉWû mÉÑxiÉMü oÉWÒûiÉ WûÏ EmÉrÉÉåaÉÏ Wæû, CiÉlÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ, LMü AÉzÉÏuÉÉïS Måü xÉqÉÉlÉ Wæû| xÉSaÉÑÃSåuÉ Måü M×ümÉÉ-mÉëxÉÉSÃmÉ rÉWû mÉÑxiÉMü AÉmÉMüÉå AqÉUiuÉ, mÉUqÉ xÉÑZÉ AÉæU zÉÉÎliÉ mÉëSÉlÉ MüUå rÉWûÏ AprÉjÉïlÉÉ...... AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ म xuÉÉqÉÏ ÍzÉuÉÉlÉlS MüqÉï AÉæU Mü¨ÉÉï, mÉSÉjÉï AÉæU urÉÌ£ü Måü xÉqoÉlkÉ xÉå ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû| uÉWû LMü mÉëÌ¢ürÉÉ Wæû, cÉåiÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| oÉɽ mÉSÉjÉï AÉæU AÉliÉËUMü ÎxjÉÌiÉ MüÐ mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ Måü ²ÉUÉ WûÏ xÉoÉ mÉëÌ¢ürÉÉ mÉëMüOû WûÉåiÉÏ Wæû| qÉlÉÑwrÉ qÉåÇ ¥ÉÉlÉ MüÉ ESpÉuÉ rÉWû LåxÉÏ WûÏ mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ Måü ²ÉUÉ bÉÌOûiÉ LMü UWûxrÉqÉrÉ mÉëÌ¢ürÉÉ Wæû| qÉÔsÉiÉÈ ¥ÉÉlÉ xÉÉuÉï̧ÉMü Wæû AÉæU ExÉMåü ÍsÉL MüÉåD mÉëÌ¢ürÉÉ AÉuÉzrÉMü lÉWûÏÇ Wæû| mÉUliÉÑ ¥ÉÉlÉ MüÉ ESrÉ qÉÉlÉå pÉÉuÉÉiÉÏiÉ cÉåiÉlÉÉ lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ xÉqoÉÎlkÉiÉ urÉÌ£ü qÉåÇ ¥ÉÉlÉ MüÉ ESrÉ Wæû| xÉuÉÉåïŠ ¥ÉÉlÉ MüÉå xuÉÃmÉ¥ÉÉlÉ-. AmÉlÉå xÉirÉ AÎxiÉiuÉ Måü oÉÉåkÉ ÌuÉwÉrÉMü ¥ÉÉlÉ MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû| eÉÏuÉ qÉåÇ CxÉ xuÉÃmÉ¥ÉÉlÉ MüÉ ESrÉ qÉlÉ MüÐ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ AÍpÉurÉÌ£ü MüÐ xÉÉmÉå¤É mÉëÌ¢ürÉÉ xÉå WûÉåiÉÉ Wæû| CxÉ mÉëMüÉU ESrÉ MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ Måü SÉæUÉlÉ ¥ÉÉlÉ uÉ×̨ɥÉÉlÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ AÉæU uÉ×̨ɥÉÉlÉ ÌlÉͶÉiÉ ÃmÉ xÉå cÉåiÉlÉÉ MüÐ SåzÉ LuÉÇ MüÉsÉ xÉå oÉ® AuÉxjÉÉ Wæû| qÉÉlÉxÉzÉÉx§É ÎeÉxÉå ¥ÉÉlÉ MüWûiÉÉ Wæû uÉWû uÉ×̨ɥÉÉlÉ Wæû| ExÉMüÐ mÉëoÉsÉiÉÉ, urÉÉmÉMüiÉÉ AÉæU aÉWûlÉiÉÉ AsÉaÉ-AsÉaÉ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû| uÉ×̨ɥÉÉlÉ oÉɽ MüqÉï AÉæU Mü¨ÉÉï, mÉSÉjÉï AÉæU urÉÌ£ü Måü xÉqoÉlkÉ Måü ÍxÉuÉÉrÉ EimÉ³É lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| CxÉ ÌuÉµÉ qÉåÇ MüÉåD pÉÏ bÉOûlÉÉ SÉå bÉOûlÉÉ rÉÉ ÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ Måü xÉÇrÉÉåaÉ xÉå WûÏ bÉÌOûiÉ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû AÉæU iÉpÉÏ uÉ×̨ɥÉÉlÉ EimÉ³É WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû| AÉkrÉÉÎiqÉMü ¥ÉÉlÉ Måü ¢üqÉzÉÈ AÉÌuÉwMüÉU Måü ÍsÉL AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï MüÉ xÉÉkÉMü Mü¨ÉÉï rÉÉ urÉÌ£ü Måü ÃmÉ qÉåÇ qÉÉlÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| AoÉ SÕxÉUÏ uÉxiÉÑ rÉÉ urÉÌ£ü MüqÉï Måü ÃmÉ qÉåÇ AÉuÉzrÉMü Wæû| eÉoÉ LåÎcNûMü AlÉÑzÉÉxÉlÉ AÉæU LMüÉaÉëiÉÉ Måü ²ÉUÉ AmÉlÉå qÉlÉ MüÐ ÌlÉqÉïsÉiÉÉ oÉÄRûiÉÏ Wæû iÉoÉ pÉÉuÉÉiÉÏiÉ cÉåiÉlÉÉ Måü mÉëÌiÉÌoÉqoÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ ¥ÉÉlÉ MüÉ AÉÌuÉwMüÉU WûÉåiÉÉ Wæû| ¥ÉÉlÉ Måü AÉÌuÉwMüÉU MüÐ qÉɧÉÉ MüÉ TüMïü qÉlÉ MüÐ ÌlÉqÉïsÉiÉÉ Måü TüMïü Måü MüÉUhÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU Måü ¥ÉÉlÉ Måü ESpÉuÉ Måü ÍsÉL oÉɽ xÉÉkÉlÉ, MüqÉï rÉÉ Ì¢ürÉÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| AiÉÈ xÉÉkÉMü qÉåÇ ¥ÉÉlÉ MüÉ AÉÌuÉpÉÉïuÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ
  • WûÉåiÉÏ Wæû| mÉUxmÉU mÉëpÉÉÌuÉiÉ MüUlÉå MüÐ xÉÉuÉï̧ÉMü mÉëÌ¢ürÉÉ Måü ÍsÉL LMü SÕxÉUå Måü mÉÔUMü SÉå pÉÉaÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ aÉÑÃ-ÍzÉwrÉ WæÇû| ÍzÉwrÉ qÉåÇ ¥ÉÉlÉ MüÉ ESrÉ ÍzÉwrÉ MüÐ mÉɧÉiÉÉ AÉæU aÉÑà MüÐ cÉåiÉlÉÉzÉÌ£ü mÉU AuÉsÉÎqoÉiÉ Wæû| ÍzÉwrÉ MüÐ qÉÉlÉÍxÉMü ÎxjÉÌiÉ AaÉU aÉÑà MüÐ cÉåiÉlÉÉ Måü AÉaÉqÉlÉ Måü AlÉÑÃmÉ mÉrÉÉïmiÉ qÉɧÉÉ qÉåÇ iÉærÉÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ iÉÉå ¥ÉÉlÉ MüÉ AÉSÉlÉ-mÉëSÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| CxÉ oÉë¼ÉhQû qÉå MüÉåD pÉÏ bÉOûlÉÉ bÉÌOûiÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL rÉWû mÉÔuÉïzÉiÉï Wæû| eÉoÉ iÉMü xÉÉuÉï̧ÉMü mÉëÌ¢ürÉÉ Måü LMü SÕxÉUå Måü mÉÔUMü LåxÉå SÉå pÉÉaÉ rÉÉ SÉå AuÉxjÉÉLÆ CMü•ûÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ iÉoÉ iÉMü MüWûÏÇ pÉÏ, MüÉåD pÉÏ bÉOûlÉÉ bÉÌOûiÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÏ| „AÉiqÉ-ÌlÉUϤÉhÉ Måü ²ÉUÉ ¥ÉÉlÉ MüÉ ESrÉ xuÉiÉÈ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû AÉæU CxÉÍsÉL oÉɽ aÉÑà MüÐ ÌoÉsMÑüsÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû.....‟ rÉWû qÉiÉ xÉuÉïxuÉÏM×üiÉ lÉWûÏÇ oÉlÉ xÉMüiÉÉ| CÌiÉWûÉxÉ oÉiÉÉiÉÉ Wæû ÌMü ¥ÉÉlÉ MüÐ WûU LMü zÉÉZÉÉ qÉåÇ ÍzɤÉhÉ MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ Måü ÍsÉL ÍzɤÉMü MüÐ xÉbÉlÉ mÉëuÉ×Ì¨É AirÉÇiÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| rÉÌS ÌMüxÉÏ pÉÏ urÉÌ£ü qÉåÇ, ÌMüxÉÏ pÉÏ xÉWûÉrÉiÉÉ Måü ÍxÉuÉÉrÉ, xÉWûeÉ UÏÌiÉ xÉå ¥ÉÉlÉ MüÉ ESrÉ xÉÇpÉuÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå xMÔüsÉ, MüÊsÉåeÉ LuÉÇ rÉÔÌlÉuÉÍxÉïÌOÇûrÉÉåÇ MüÐ MüÉåD AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ| eÉÉå sÉÉåaÉ 'ÍzɤÉMü MüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ WûÏ, xuÉiÉÇ§É UÏÌiÉ xÉå MüÉåD urÉÌ£ü MÑüzÉsÉ oÉlÉ xÉMüiÉÉ Wæû......' LåxÉå aÉsÉiÉ qÉÉaÉï mÉU sÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉå qÉiÉ MüÉ mÉëcÉÉU mÉëxÉÉU MüUiÉå WæÇû uÉå sÉÉåaÉ xuÉrÉÇ iÉÉå ÌMüxÉÏ ÍzɤÉMü Måü ²ÉUÉ WûÏ ÍzÉͤÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû| WûÉð, ¥ÉÉlÉ Måü ESrÉ Måü ÍsÉL ÍzÉwrÉ rÉÉ ÌuɱÉjÉÏï Måü mÉërÉÉxÉ MüÉ qÉWû¨uÉ MüqÉ lÉWûÏÇ Wæû| ÍzɤÉMü Måü EmÉSåzÉ ÎeÉiÉlÉÉ WûÏ ExÉMüÉ pÉÏ qÉWû¨uÉ Wæû| CxÉ oÉë¼ÉhQû qÉåÇ Mü¨ÉÉï LuÉÇ MüqÉï xÉirÉ Måü LMü WûÏ xiÉU mÉU ÎxjÉiÉ WæÇû, YrÉÉåÇÌMü CxÉMåü ÍxÉuÉÉrÉ ElÉMåü oÉÏcÉ mÉÉUxmÉËUMü AÉSÉlÉ-mÉëSÉlÉ xÉÇpÉuÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| AsÉaÉ xiÉU mÉU ÎxjÉiÉ cÉåiÉlÉÉ zÉÌ£ü Måü oÉÏcÉ mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÏ| WûÉsÉÉÇÌMü ÍzÉwrÉ ÎeÉxÉ xiÉU mÉU WûÉåiÉÉ Wæû ExÉ xiÉU MüÉå qÉÉkrÉqÉ oÉlÉÉMüU aÉÑà AmÉlÉÏ EŠ cÉåiÉlÉÉ MüÉå ÍzÉwrÉ mÉU MåüÎlSìiÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| CxÉxÉå ÍzÉwrÉ Måü qÉlÉ MüÉ rÉÉåarÉ ÃmÉÉÇiÉU WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû| aÉÑà MüÐ cÉåiÉlÉÉ Måü CxÉ MüÉrÉï MüÉå zÉÌ£ü xÉÇcÉÉU MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû| CxÉ mÉëÌ¢ürÉÉ qÉåÇ aÉÑà MüÐ zÉÌ£ü ÍzÉwrÉ qÉåÇ mÉëÌuɹ WûÉåiÉÏ Wæû| LåxÉå ESÉWûUhÉ pÉÏ ÍqÉsÉ eÉÉiÉå WæÇû ÌMü ÍzÉwrÉ Måü oÉSsÉå qÉåÇ aÉÑà lÉå xuÉrÉÇ WûÏ xÉÉkÉlÉÉ MüÐ WûÉå AÉæU EŠ cÉåiÉlÉÉ MüÐ mÉëirÉ¤É xÉWûÉrÉiÉÉ Måü ²ÉUÉ ÍzÉwrÉ Måü qÉlÉ MüÐ zÉÑή MüUMåü ExÉMüÉ FkuÉÏïMüUhÉ ÌMürÉÉ WûÉå| SÉåwÉSØ̹uÉÉsÉå sÉÉåaÉ MüWûiÉå WæÇû.... “AliÉUÉiqÉÉ MüÐ xÉsÉÉWû sÉåMüU xÉirÉ-AxÉirÉ, AcNûÉ-oÉÑUÉ WûqÉ mÉWûcÉÉlÉ xÉMüiÉå Wæû AiÉÈ oÉɽ aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû|” ÌMüliÉÑ rÉWû oÉÉiÉ krÉÉlÉ qÉåÇ UWåû ÌMü eÉoÉ iÉMü xÉÉkÉMü zÉÑÍcÉ AÉæU CcNûÉ -uÉÉxÉlÉÉUÌWûiÉiÉÉ Måü ÍzÉZÉU mÉU lÉWûÏÇ mÉWÒðûcÉ eÉÉiÉÉ iÉoÉ iÉMü rÉÉåarÉ ÌlÉhÉïrÉ MüUlÉå qÉåÇ AliÉUÉiqÉÉ ExÉå xÉWûÉrÉÃmÉ lÉWûÏÇ oÉlÉ xÉMüiÉÏ| mÉÉzÉuÉÏ AliÉUÉiqÉÉ ÌMüxÉÏ urÉÌ£ü MüÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ Så xÉMüiÉÏ| qÉlÉÑwrÉ Måü ÌuÉuÉåMü AÉæU oÉÉæήMü qÉiÉ mÉU ExÉMåü AurÉ£ü AÉæU A¥ÉÉiÉ qÉlÉ MüÉ aÉWûUÉ mÉëpÉÉuÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| mÉëÉrÉÈ xÉpÉÏ qÉlÉÑwrÉÉåÇ MüÐ oÉÑ Î® xÉÑwÉÑmiÉ CcNûÉAÉåÇ iÉjÉÉ uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ MüÉ LMü xÉÉkÉlÉ oÉlÉ eÉÉiÉÏ Wæû| qÉlÉÑwrÉ MüÐ AliÉUÉiqÉÉ ExÉMåü AÍpÉaÉqÉ, fÉÑMüÉuÉ, ÃÍcÉ, ÍzɤÉÉ, AÉSiÉ, uÉ×̨ÉrÉÉð AÉæU AmÉlÉå xÉqÉÉeÉ Måü AlÉÑÃmÉ oÉÉiÉ WûÏ MüWûiÉÏ Wæû| ATëüÏMüÉ Måü eÉÇaÉsÉÏ AÉÌSuÉÉxÉÏ, xÉÑÍzÉͤÉiÉ rÉÑUÉåÌmÉrÉlÉ AÉæU xÉSÉcÉÉU MüÐ lÉÏÇuÉ mÉU xÉÑÌuÉMüÍxÉiÉ oÉlÉå WÒûL rÉÉåaÉÏ MüÐ AliÉUÉiqÉÉ MüÐ AÉuÉÉeÉåÇ ÍpɳÉ-ÍpÉ³É WûÉåiÉÏ WæÇû| oÉcÉmÉlÉ xÉå AsÉaÉ-AsÉaÉ RÇûaÉ xÉå oÉÄQåû WÒûL SxÉ AsÉaÉ- AsÉaÉ urÉÌ£ürÉÉåÇ MüÐ SxÉ AsÉaÉ-AsÉaÉ AliÉUÉiqÉÉ WûÉåiÉÏ WæÇû| ÌuÉUÉåcÉlÉ lÉå xuÉrÉÇ WûÏ qÉlÉlÉ ÌMürÉÉ, AmÉlÉÏ AliÉUÉiqÉÉ MüÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ ÍsÉrÉÉ LuÉÇ qÉæÇ MüÉælÉ WÕðû ? CxÉ xÉqÉxrÉÉ MüÉ AÉiqÉÌlÉUϤÉhÉ ÌMürÉÉ AÉæU ÌlɶÉrÉ ÌMürÉÉ ÌMü rÉWû SåWû WûÏ qÉÔsÉpÉÔiÉ iɨuÉ Wæû| rÉÉS UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü qÉlÉÑwrÉ MüÐ AliÉUÉiqÉÉ mÉÉzÉuÉÏ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ, pÉÉuÉlÉÉAÉåÇ iÉjÉÉ mÉëÉM×üiÉ uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ MüÐ eÉÉsÉ qÉåÇ TðüxÉÏ WÒûD WæÇû| qÉlÉÑwrÉ Måü qÉlÉ MüÐ uÉ×Ì¨É ÌuÉwÉrÉ AÉæU AWÇû MüÐ AÉåU WûÏ eÉÉrÉaÉÏ, AÉkrÉÉÎiqÉMü
  • qÉÉaÉï qÉåÇ lÉWûÏÇ qÉÑÄQåûaÉÏ| AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüÐ xÉuÉÉåïŠ pÉÔÍqÉMüÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ aÉÑà qÉåÇ ÍzÉwrÉ AaÉU AmÉlÉå urÉÌ£üiuÉ MüÉ xÉqmÉÔhÉï xÉqÉmÉïhÉ MüU Så iÉÉå xÉÉkÉlÉÉ-qÉÉaÉï Måü LåxÉå pÉrÉxjÉÉlÉÉåÇ xÉå oÉcÉ xÉMüiÉÉ Wæû| LåxÉÉ xÉÉkÉMü xÉÇxÉÉU xÉå mÉUå ÌSurÉ mÉëMüÉzÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| qÉlÉÑwrÉ MüÐ oÉÑή LuÉÇ AliÉUÉiqÉÉ MüÉå ÎeÉxÉ mÉëMüÉU ÌlÉÍqÉïiÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû, AprÉxiÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU uÉå MüÉrÉï MüUiÉå WæÇû| xÉÉqÉÉlrÉiÉÈ uÉå SØzrÉqÉÉlÉ qÉÉrÉÉeÉaÉiÉ iÉjÉÉ ÌuÉwÉrÉ uÉxiÉÑ MüÐ AÉMüÉǤÉÉ LuÉÇ AWÇû MüÐ AÉMüÉǤÉÉ mÉÔhÉï MüUlÉå Måü ÍsÉL MüÉrÉïUiÉ UWûiÉå WæÇû| xÉeÉaÉ mÉërÉ¦É Måü ÌoÉlÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü ¥ÉÉlÉ Måü EŠ xÉirÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL MüÉrÉïUiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå| 'aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû AÉæU WûULMü MüÉå AmÉlÉÏ ÌuÉuÉåMü-oÉÑή iÉjÉÉ AliÉUÉiqÉÉ MüÉ AlÉÑxÉUhÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL.....' LåxÉå qÉiÉ MüÉ mÉëcÉÉU mÉëxÉÉU MüUlÉå uÉÉsÉå pÉÔsÉ eÉÉiÉå WæÇû ÌMü LåxÉå qÉiÉ MüÉ mÉëcÉÉU MüUMåü uÉå xuÉrÉÇ aÉÑà MüÐ iÉUWû mÉëxiÉÑiÉ WûÉå UWåû WæÇû| 'ÌMüxÉÏ pÉÏ ÍzɤÉMü MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû' LåxÉÉ ÍxÉZÉÉlÉå uÉÉsÉÉåÇ MüÉå ElÉMåü ÍzÉwrÉ qÉÉlÉmÉÉlÉ AÉæU pÉÌ£üpÉÉuÉ AÌmÉïiÉ MüUiÉå WæÇû| pÉaÉuÉÉlÉ oÉÑ® lÉå AmÉlÉå ÍzÉwrÉÉåÇ MüÉå oÉÉåkÉ ÌSrÉÉ ÌMü 'iÉÑqÉ xuÉrÉÇ WûÏ iÉÉÌMïüMü ÌuÉzsÉåwÉhÉ MüUMåü qÉåUå ÍxÉ®ÉliÉ MüÐ rÉÉåarÉiÉÉ-ArÉÉåarÉiÉÉ AÉæU xÉirÉiÉÉ MüÐ eÉÉðcÉ MüUÉå| oÉÑ® MüWûiÉå WæÇû CxÉÍsÉL ÍxÉ®ÉliÉ MüÉå xÉirÉ qÉÉlÉMüU xuÉÏMüÉU MüU sÉÉå LåxÉÉ lÉWûÏÇ|' ÌMüxÉÏ pÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ MüÐ mÉÔeÉÉ MüUlÉÉ, LåxÉÉ ElWûÉåÇlÉå ÍxÉZÉÉrÉÉ sÉåÌMülÉ CxÉMüÉ mÉËUhÉÉqÉ rÉWû AÉrÉÉ ÌMü qÉWûÉlÉ aÉÑà LuÉÇ pÉaÉuÉÉlÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ ElÉMüÐ mÉÔeÉÉ zÉÑà WûÉå aÉD| CxÉ mÉëMüÉU xuÉrÉÇ WûÏ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû' CxÉ qÉiÉ MüÐ ÍzɤÉÉ xÉå xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÏ xÉÏZÉlÉåuÉÉsÉå Måü ÍsÉL aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ MüÉ ClMüÉU lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| qÉlÉÑwrÉ Måü AlÉÑpÉuÉ Mü¨ÉÉï MüqÉï Måü mÉUxmÉU xÉqoÉlkÉ MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ mÉU AÉkÉÉËUiÉ Wæû| mÉͶÉqÉ qÉåÇ MÑüNû sÉÉåaÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû ÌMü aÉÑà mÉU ÍzÉwrÉ MüÉ AuÉsÉÇoÉlÉ LMü qÉÉlÉÍxÉMü oÉlkÉlÉ Wæû| qÉÉlÉxÉ-ÍcÉÌMüixÉÉ Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü LåxÉå oÉlkÉlÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉålÉÉ eÉÃUÏ Wæû| rÉWûÉð xmɹiÉÉ MüUlÉÉ AirÉliÉ AÉuÉzrÉMü Wæû ÌMü qÉÉlÉxÉ-ÍcÉÌMüixÉÉ uÉÉsÉå qÉÉlÉÍxÉMü mÉUÉuÉsÉqoÉlÉ xÉå aÉÑÃ-ÍzÉwrÉ MüÉ xÉqoÉlkÉ ÌoÉsMÑüsÉ ÍpÉ³É Wæû| aÉÑà MüÐ EŠ cÉåiÉlÉÉ Måü AÉ´ÉrÉ qÉåÇ ÍzÉwrÉ AmÉlÉÉ urÉÌ£üiuÉ xÉqÉÌmÉïiÉ MüUiÉÉ Wæû| aÉÑà MüÐ EŠ cÉåiÉlÉÉ ÍzÉwrÉ MüÐ cÉåiÉlÉÉ MüÉå AÉuÉ×¨É MüU sÉåiÉÏ Wæû AÉæU ExÉMüÉ FkuÉÏïMüUhÉ MüUiÉÏ Wæû | iÉSÒmÉUÉÇiÉ, aÉÑÃ- ÍzÉwrÉ Måü urÉÌ£üaÉiÉ xÉqoÉÇkÉ LuÉÇ ÍzÉwrÉ MüÉ aÉÑà mÉU AuÉsÉqoÉlÉ MåüuÉsÉ mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû| oÉÉS qÉåÇ iÉÉå uÉWû mÉUoÉë¼ MüÐ zÉUhÉÉaÉÌiÉ oÉlÉ eÉÉiÉÏ Wæû| aÉÑà xÉlÉÉiÉlÉ zÉÌ£ü Måü mÉëiÉÏMü oÉlÉiÉå WæÇû| ÌMüxÉÏ SSÏï Måü qÉÉlÉxÉ- ÍcÉÌMüixÉMü Måü mÉëÌiÉ mÉUÉuÉsÉqoÉlÉ MüÉ xÉqoÉlkÉ iÉÉåÄQûlÉÉ AÌlÉuÉÉrÉï Wæû, YrÉÉåÇÌMü rÉWû xÉqoÉlkÉ SSÏï MüÉ qÉÉlÉÍxÉMü iÉlÉÉuÉ MüqÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL AxjÉÉrÉÏ xÉqoÉlkÉ Wæû| eÉoÉ ÍcÉÌMüixÉÉ mÉÔUÏ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ rÉWû mÉUÉuÉsÉqoÉlÉ iÉÉåÄQû ÌSrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU SSÏï mÉÔuÉï MüÐ pÉÉðÌiÉ AsÉaÉ AÉæU xuÉiÉÇ§É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÌMüliÉÑ aÉÑà -ÍzÉwrÉ Måü xÉqoÉlkÉ qÉåÇ, mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ rÉÉ AliÉ qÉåÇ, MüpÉÏ pÉÏ AÌlÉcNûlÉÏrÉ mÉUÉuÉsÉqoÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| rÉWû iÉÉå MåüuÉsÉ mÉUÉzÉÌ£ü mÉU WûÏ AuÉsÉqoÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû| aÉÑà MüÉå SåWû xuÉÃmÉ qÉåÇ rÉWû LMü urÉÌ£ü Måü xuÉÃmÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ qÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| aÉÑà mÉU AuÉsÉqoÉlÉ ÍzÉwrÉ Måü mÉ¤É qÉåÇ SåZÉÉ eÉÉrÉ iÉÉå AÉiqÉzÉÑή MüÐ ÌlÉUÇiÉU mÉëÌ¢ürÉÉ Wæû ÎeÉxÉMåü ²ÉUÉ ÍzÉwrÉ DµÉUÏrÉ mÉUqÉ iɨuÉ MüÉ AÇÌiÉqÉ sɤrÉ mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| MÑüNû sÉÉåaÉ ESÉWûUhÉ SåiÉå WæÇû ÌMü mÉëÉcÉÏlÉ xÉqÉrÉ qÉåÇ pÉÏ rÉÉ¥ÉuÉsYrÉ lÉå AmÉlÉå aÉÑà uÉæzÉÇmÉÉrÉlÉ xÉå AsÉaÉ WûÉåMüU, ÌMüxÉÏ pÉÏ AlrÉ aÉÑà MüÐ xÉWûÉrÉ Måü ÌoÉlÉÉ WûÏ, xuÉiÉÇ§É UÏÌiÉ xÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü ÌuÉMüÉxÉ ÌMürÉÉ jÉÉ| mÉUliÉÑ rÉÉ¥ÉuÉÉsYrÉ aÉÑà xÉå AsÉaÉ WûÉå aÉrÉå CxÉMüÉ AjÉï rÉWû lÉWûÏÇ Wæû ÌMü uÉå aÉÑà Måü uÉTüÉSÉU lÉWûÏÇ jÉå| aÉÑà lÉå ¢üÉåÍkÉiÉ WûÉåMüU MüWûÉ jÉÉ ÌMü ElWûÉåÇlÉå SÏ WÒûD ÌuÉ±É sÉÉæOûÉMüU AÉ´ÉqÉ NûÉåÄQûMüU cÉsÉå eÉÉAÉå| TüsÉiÉÈ rÉÉ¥ÉuÉsYrÉ qÉÑÌlÉ qÉåÇ qÉÉlÉuÉ-aÉÑà Måü mÉëÌiÉ A´É®É MüÉ mÉëÉSÒpÉÉïuÉ WÒûAÉ sÉåÌMülÉ ElWûÉåÇlÉå aÉÑà MüÐ ZÉÉåeÉ MüUlÉÉ NûÉåÄQû lÉWûÏÇ ÌSrÉÉ| ElWûÉåÇlÉå aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ MüÉ AxuÉÏMüÉU lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ Wæû AÉæU AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ xuÉiÉÇ§É UÏÌiÉ xÉå AÉaÉå oÉÄRûÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû LåxÉÉ pÉÏ lÉWûÏÇ qÉÉlÉÉ Wæû| ElWûÉåÇlÉå EŠiÉU aÉÑà xÉÔrÉïlÉÉUÉrÉhÉ MüÉ
  • AÉ´ÉrÉ ÍsÉrÉÉ| eÉoÉ ElWûÉåÇlÉå ÌTüU xÉå ¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ ÌMürÉÉ iÉoÉ xÉÔrÉï MüÐ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL rÉÉ¥ÉuÉsYrÉ qÉÑÌlÉ Måü SØÄRû xÉÇMüsmÉ oÉsÉ LuÉÇ ÌWûqqÉiÉ mÉU mÉëxÉ³É WûÉåMüU mÉÑUÉlÉå aÉÑà lÉå AmÉlÉå AlrÉ ÍzÉwrÉÉåÇ MüÉå ¥ÉÉlÉ mÉëSÉlÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL mÉëÉjÉïlÉÉ MüÐ iÉoÉ rÉÉ¥ÉuÉsYrÉ qÉÑÌlÉ lÉå AlrÉ ÍzÉwrÉÉåÇ MüÉå pÉÏ ¥ÉÉlÉ mÉëSÉlÉ ÌMürÉÉ | mÉëM×üÌiÉ Måü ÌuÉÍpÉ³É xuÉÃmÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ AÍpÉurÉ£ü DµÉU WûÏ xÉuÉÉåïŠ aÉÑà Wæû| WûqÉÉUå CSïÌaÉSï eÉÉå ÌuÉµÉ Wæû uÉWû WûqÉÉUå eÉÏuÉlÉ qÉåÇ oÉÉåkÉ SålÉå uÉÉsÉÉ ÍzɤÉMü Wæû| WûqÉ AaÉU mÉëM×üÌiÉ MüÐ sÉÏsÉÉ Måü mÉëÌiÉ xÉeÉaÉ UWåÇû iÉÉå WûqÉÉUå xÉqÉ¤É WûÉålÉå uÉÉsÉÏ WûULMü bÉOûlÉÉ qÉåÇ aÉWûlÉ UWûxrÉ LuÉÇ oÉÉåkÉmÉÉPû ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| rÉWû ÌuÉµÉ DµÉU MüÉ xÉÉMüÉU xuÉÃmÉ Wæû| ExÉMüÐ sÉÏsÉÉ aÉÔÄRû AÉæU UWûxrÉqÉrÉ Wæû| uÉWû sÉÏsÉÉ AÉliÉU LuÉÇ oÉɽ, urÉÌ£üsɤÉÏ LuÉÇ uÉxiÉÑsɤÉÏ, WûU mÉëMüÉU Måü eÉÏuÉlÉ Måü AlÉÑpÉuÉÉåÇ MüÉå xÉqÉÉÌuɹ MüU sÉåiÉÏ Wæû| ExÉMüÉå eÉÉlÉlÉå xÉå, xÉqÉfÉlÉå xÉå WûqÉÉUå AlÉÑpÉuÉ, pÉÉuÉlÉÉ LuÉÇ xÉqÉfÉ MüÉ rÉÉåarÉ ÌuÉMüÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû| mÉUoÉë¼ Måü mÉëÌiÉ WûqÉÉUå ÌuÉMüÉxÉ Måü ÍsÉL mÉËUuÉiÉïlÉ xÉÇpÉuÉ oÉlÉiÉÉ Wæû| AaÉU WûqÉ mÉëM×üÌiÉ MüÐ Ei¢üÉÎliÉ MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ Måü xÉÉjÉ urÉÌ£üaÉiÉ ÌuÉMüÉxÉ MüÉå lÉWûÏÇ eÉÉåÄQåÇûaÉå iÉÉå MåüuÉsÉ rÉÉð̧ÉMü ÌuÉMüÉxÉ WûÉåaÉÉ| ExÉqÉåÇ urÉÌ£ü AÌlÉuÉÉrÉïiÉÈ bÉxÉÏOûÉ eÉÉiÉÉ Wæû| ExÉ mÉU ÌMüxÉÏ urÉÌ£ü MüÉ ÌlÉrÉǧÉhÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| ÌMüliÉÑ ÌuÉMüÉxÉ eÉoÉ mÉUqÉ cÉåiÉlÉÉ Måü AÇzÉ xuÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU urÉÌ£ü MüÐ AmÉlÉÏ cÉåiÉlÉÉ qÉåÇ bÉÑsÉÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ rÉÉåaÉ MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ bÉÌOûiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| urÉÌ£ü MüÐ cÉåiÉlÉÉ AmÉlÉå AÎxiÉiuÉ MüÉå AÉiqÉÉ Måü xÉÉjÉ mÉWûcÉÉlÉMüU, AmÉlÉå AÉiqÉÉ qÉåÇ uÉæ͵ÉMü Ei¢üÉÎliÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUå - rÉWû mÉëÌ¢ürÉÉ rÉÉåaÉ Wæû| AlrÉ SØ̹ xÉå SåZÉåÇ iÉÉå, oÉë¼ÉhQû MüÐ sÉÏsÉÉ MüÉ sÉbÉÑ xuÉÃmÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ AlÉÑpÉuÉ MüUlÉÉ rÉÉåaÉ Wæû| eÉoÉ rÉWû ÎxjÉÌiÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ urÉÌ£ü DµÉUåcNûÉ MüÐ xÉqmÉÔhÉïiÉÈ zÉUhÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| AjÉuÉÉ mÉUÉzÉÌ£ü Måü ÌlÉrÉqÉ ExÉMüÉå CiÉlÉå iÉÉSØzÉ oÉlÉ eÉÉiÉå WæÇû ÌMü mÉëM×üÌiÉ MüÐ bÉOûlÉÉAÉåÇ LuÉÇ qÉlÉÑwrÉ MüÐ CcNûÉAÉåÇ Måü oÉÏcÉ xÉÇbÉwÉÉåïÇ MüÉ mÉÔhÉïiÉÈ sÉÉåmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ExÉ urÉÌ£ü MüÐ AÍpÉsÉÉwÉÉLÆ SæuÉÏ CcNûÉ rÉÉ mÉëM×üÌiÉ MüÐ bÉOûlÉÉAÉåÇ xÉå AÍpÉ³É oÉlÉ eÉÉiÉÏ WæÇû| aÉÑà MüÐ rÉWû xÉuÉÉåïŠ ÌuÉpÉÉuÉlÉÉ Wæû AÉæU WûU xÉÉkÉMü MüÉå rÉWû mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ Wæû| urÉÌ£üaÉiÉ aÉÑà MüÉ xuÉÏMüÉU MüUlÉÉ rÉÉlÉÏ xÉÉkÉMü MüÐ mÉUoÉë¼ qÉåÇ ÌuÉsÉÏlÉ WûÉålÉå MüÐ iÉærÉÉUÏ AÉæU ExÉ ÌSzÉÉ qÉåÇ LMü xÉÉåmÉÉlÉ| aÉÑà MüÐ ÌuÉpÉÉuÉlÉÉ Måü ÌuÉMüÉxÉ Måü iÉjÉÉ xÉÉkÉMü MüÐ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ zÉUhÉÉaÉÌiÉ Måü ÌuÉÍpÉ³É xÉÉåmÉÉlÉ WæÇû| ÌTüU pÉÏ xÉÉkÉlÉÉ Måü ÌMüxÉÏ pÉÏ xÉÉåmÉÉlÉ mÉU aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ MüÉ ClMüÉU lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ, YrÉÉåÇÌMü AÉiqÉ- xÉɤÉÉiMüÉU Måü ÍsÉL iÉÄQûmÉiÉå WÒûL xÉÉkÉMü MüÉå WûÉålÉå uÉÉsÉÏ mÉUoÉë¼ MüÐ AlÉÑpÉÔÌiÉ MüÉ lÉÉqÉ aÉÑà Wæû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ भ य म oÉë¼sÉÏlÉ xuÉÉqÉÏ ÍzÉuÉÉlÉlSeÉÏ ÎeÉxÉ mÉëMüÉU zÉÏbÉë DµÉUSzÉïlÉ Måü ÍsÉL MüÍsÉrÉÑaÉ-xÉÉkÉlÉÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ MüÐiÉïlÉ-xÉÉkÉlÉÉ Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU CxÉ xÉÇzÉrÉ, lÉÉÎxiÉMüiÉÉ, AÍpÉqÉÉlÉ AÉæU AWÇûMüÉU Måü rÉÑaÉ qÉåÇ rÉÉåaÉ MüÐ LMü lÉD mÉ®ÌiÉ rÉWûÉð mÉëxiÉÑiÉ Wæû-aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ| rÉWû rÉÉåaÉ ASpÉÑiÉ Wæû| CxÉMüÐ zÉÌ£ü AxÉÏqÉ Wæû| CxÉMüÉ mÉëpÉÉuÉ AqÉÉåbÉ Wæû| CxÉMüÐ qÉWû¨ÉÉ AuÉhÉïlÉÏrÉ Wæû| CxÉ rÉÑaÉ Måü ÍsÉL EmÉrÉÉåaÉÏ CxÉ ÌuÉzÉåwÉ rÉÉåaÉ-mÉ®ÌiÉ Måü ²ÉUÉ AÉmÉ CxÉ WûÉÄQû-cÉÉqÉ Måü mÉÉÍjÉïuÉ SåWû qÉåÇ UWûiÉå WÒûL DµÉU Måü mÉëirÉ¤É SzÉïlÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| CxÉÏ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ AÉmÉ ElWåÇû AmÉlÉå xÉÉjÉ ÌuÉcÉUhÉ MüUiÉå WÒûL ÌlÉWûÉU xÉMüiÉå WæÇû|
  • xÉÉkÉlÉÉ MüÉ oÉÄQûÉ SÒzqÉlÉ UeÉÉåaÉÑhÉÏ AWÇûMüÉU Wæû| AÍpÉqÉÉlÉ MüÉå ÌlÉqÉÔïsÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL LuÉÇ ÌuÉwÉqÉrÉ AWÇûMüÉU MüÉå ÌmÉbÉsÉÉlÉå Måü ÍsÉL aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ E¨ÉqÉ AÉæU xÉoÉxÉå AÍkÉMü xÉcÉÉåOû xÉÉkÉlÉqÉÉaÉï Wæû| ÎeÉxÉ mÉëMüÉU ÌMüxÉÏ UÉåaÉ Måü ÌuÉwÉÉhÉÑ ÌlÉqÉÔïsÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL MüÉåD ÌuÉzÉåwÉ mÉëMüÉU MüÐ eÉliÉÑlÉÉzÉMü SuÉÉD AÉuÉzrÉMü Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU AÌuÉ±É AÉæU AWÇûMüÉU Måü lÉÉzÉ Måü ÍsÉL aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ xÉoÉxÉå AÍkÉMü mÉëpÉÉuÉzÉÉsÉÏ, AqÉÔsrÉ AÉæU ÌlÉͶÉiÉ mÉëMüÉU MüÉ EmÉcÉÉU Wæû| uÉWû xÉoÉxÉå AÍkÉMü mÉëpÉÉuÉzÉÉsÉÏ 'qÉÉrÉÉlÉÉzÉMü' AÉæU 'AWÇûMüÉU lÉÉzÉMü' Wæû| aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ qÉåÇ eÉÉå xÉSpÉÉaÉÏ ÍzÉwrÉ ÌlɸÉmÉÔuÉïMü xÉUÉoÉÉåU WûÉåiÉå WæÇû ElÉ mÉU qÉÉrÉÉ AÉæU AWÇûMüÉU Måü UÉåaÉ MüÉ MüÉåD AxÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| CxÉ rÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉålÉå uÉÉsÉÉ urÉÌ£ü xÉcÉqÉÑcÉ pÉÉarÉzÉÉsÉÏ Wæû| YrÉÉåÇÌMü uÉWû rÉÉåaÉ Måü AlrÉ mÉëMüÉUÉåÇ qÉåÇ pÉÏ xÉuÉÉåïŠ xÉTüsÉiÉÉ WûÉÍxÉsÉ MüUåaÉÉ| ExÉMüÉå MüqÉï, pÉÌ£ü, krÉÉlÉ AÉæU ¥ÉÉlÉrÉÉåaÉ Måü TüsÉ mÉÔhÉïiÉÈ mÉëÉmiÉ WûÉåÇaÉå| CxÉ rÉÉåaÉ qÉåÇ xÉÇsÉalÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL iÉÏlÉ aÉÑhÉÉåÇ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ WæûÈ ÌlɸÉ, ´É®É AÉæU AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ| mÉÔhÉïiÉÉ Måü krÉårÉ qÉåÇ xÉͳɸ UWûÉå| xÉÇzÉrÉÏ AÉæU RûÏsÉå RûÉsÉå qÉiÉ UWûlÉÉ| AmÉlÉå xuÉÏM×üiÉ aÉÑà qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï ´É®É UZÉÉå| AmÉlÉå qÉlÉ qÉåÇ xÉÇzÉrÉ MüÐ NûÉrÉÉ MüÉå pÉÏ TüOûMülÉå qÉiÉ SålÉÉ| LMü oÉÉU aÉÑà qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï ´É®É SØÄRû MüU sÉålÉå Måü oÉÉS AÉmÉ xÉqÉfÉlÉå sÉaÉåÇaÉå ÌMü ElÉMüÉ EmÉSåzÉ AÉmÉMüÐ ´Éå¸ pÉsÉÉD Måü ÍsÉL WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû| AiÉÈ ElÉMåü zÉoS MüÉ AliÉÈMüUhÉmÉÔuÉïMü mÉÉsÉlÉ MüUÉå| ElÉMåü EmÉSåzÉ MüÉ A¤ÉUzÉÈ AlÉÑxÉUhÉ MüUÉå| AÉmÉ WØûSrÉmÉÔuÉïMü CxÉ mÉëMüÉU MüUåÇaÉå iÉÉå qÉæÇ ÌuɵÉÉxÉ ÌSsÉÉiÉÉ WÕðû ÌMü AÉmÉ mÉÔhÉïiÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüUåÇaÉå WûÏ| qÉæÇ mÉÑlÉÈ SØÄRûiÉÉmÉÔuÉïMü ÌuɵÉÉxÉ ÌSsÉÉiÉÉ WÕðû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ प.प. रम बप ए भ भ krÉÉlÉ AÉæU rÉÉåaÉ Måü AlÉÑpÉuÉ MæüxÉå mÉëÉmiÉ ÌMürÉå eÉÉLÆ? mÉÔeÉÉ mÉÉPû, eÉmÉ-iÉmÉ krÉÉlÉ MüUlÉå mÉU pÉÏ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ urÉÉmiÉ AiÉ×ÎmiÉ MüÉ MæüxÉå ÌlÉuÉÉUhÉ MüUåÇ? DµÉU qÉåÇ MæüxÉå qÉlÉ sÉaÉÉrÉåÇ? AmÉlÉå AÇSU WûÏ ÌlÉÌWûiÉ AÉiqÉÉlÉÇS Måü ZÉeÉÉlÉå MüÉå MæüxÉå ZÉÉåsÉåÇ? urÉÉuÉWûÉËUMü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ mÉUåzÉÉlÉ MüUlÉå uÉÉsÉå pÉrÉ, ÍcÉliÉÉ, ÌlÉUÉzÉÉ, WûiÉÉzÉÉ, AÉÌS MüÉå eÉÏuÉlÉ xÉå SÕU MæüxÉå pÉaÉÉrÉåÇ? ÌlÉͶÉÇiÉiÉÉ, ÌlÉpÉïrÉiÉÉ, ÌlÉUliÉU mÉëxɳÉiÉÉ mÉëÉmiÉ MüUMåü eÉÏuÉlÉ MüÉå AÉlÉlS xÉå MæüxÉå qÉWûMüÉrÉåÇ? AmÉlÉå mÉëÉcÉÏlÉ zÉÉx§ÉÉåÇ qÉåÇ uÉÍhÉïiÉ AÉlÉlS-xuÉÃmÉ DµÉU Måü AÎxiÉiuÉ MüÐ fÉÉðMüÐ WûqÉ AmÉlÉå WØûSrÉ qÉåÇ MæüxÉå mÉÉrÉåÇ? YrÉÉ AÉeÉ pÉÏ rÉWû xÉoÉ xÉqpÉuÉ Wæû? WûÉð, xÉqpÉuÉ Wæû, AuÉzrÉqÉåuÉ| qÉÉlÉuÉ MüÉå ÍcÉÇÌiÉiÉ oÉlÉÉlÉå uÉÉsÉå ClÉ mÉëzlÉÉåÇ MüÉ xÉqÉÉkÉÉlÉ xÉÉkÉlÉÉ Måü ÌlÉͶÉiÉ mÉËUhÉÉqÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ MüUÉMåü ÌmÉmÉÉxÉÑ xÉÉkÉMüÉåÇ Måü eÉÏuÉlÉ MüÉå DµÉUÉÍpÉqÉÑZÉ MüUMåü ElWåÇû qÉkÉÑUiÉÉ mÉëSÉlÉ MüUlÉå uÉÉsÉå GÌwÉ-qÉWûÌwÉï AÉæU xÉÇiÉ-qÉWûÉmÉÑÃwÉ AÉeÉ pÉÏ xÉqÉÉeÉ qÉåÇ qÉÉæeÉÔS Wæû| ‘oÉWÒûU¦ÉÉ uÉxÉÑlkÉUÉ|’ ClÉ xÉÇiÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÐ xÉÑaÉÇÍkÉiÉ WûÉUqÉÉsÉÉ qÉåÇ mÉÔerÉ xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ LMü mÉÔhÉï ÌuÉMüÍxÉiÉ xÉÑqÉkÉÑU mÉÑwmÉ WæÇû| AWûqÉSÉoÉÉS zÉWûU qÉåÇ, ÌMüliÉÑ zÉWûUÏ uÉÉiÉÉuÉUhÉ xÉå SÕU xÉÉoÉUqÉiÉÏ lÉSÏ MüÐ qÉlÉqÉÉåWûMü mÉëÉM×üÌiÉMü aÉÉåS qÉåÇ iuÉËUiÉ aÉÌiÉ xÉå ÌuÉMüÍxÉiÉ WÒûL ElÉMåü mÉÉuÉlÉ AÉ´ÉqÉ Måü AkrÉÉiqÉmÉÉåwÉMü uÉÉiÉÉuÉUhÉ qÉåÇ AÉeÉ WûeÉÉUÉåÇ xÉÉkÉMü eÉÉMüU pÉÌ£ürÉÉåaÉ, lÉÉSÉlÉÑxÉÇkÉÉlÉrÉÉåaÉ, ¥ÉÉlÉrÉÉåaÉ LuÉÇ MÑühQûÍsÉlÉÏ rÉÉåaÉ MüÐ zÉÌ£ümÉÉiÉ uÉwÉÉï MüÉ sÉÉpÉ EPûÉMüU AmÉlÉå urÉÌ£üaÉiÉ mÉÉUqÉÉÍjÉïMü eÉÏuÉlÉ MüÉå AÍkÉMüÉÍkÉMü E³ÉiÉ LuÉÇ AÉlÉlSqÉrÉ oÉlÉÉ UWåû WæÇû| ÍcÉ¨É qÉåÇ
  • xÉqÉiÉÉ MüÉ mÉëxÉÉS mÉÉMüU uÉå urÉÉuÉWûÉËUMü eÉÏuÉlÉ-lÉÉæMüÉ MüÉå oÉÄQåû WûÏ EixÉÉWû xÉå ZÉå-ZÉåMüU ÌlÉWûÉsÉ WûÉåiÉå eÉÉiÉå WæÇû| mÉëÉcÉÏlÉ GÌwÉ MÑüsÉÉåÇ MüÉ xqÉUhÉ MüUÉlÉå uÉÉsÉå CxÉ mÉÉuÉlÉ AÉ´ÉqÉ qÉåÇ MÑühQûÍsÉlÉÏ rÉÉåaÉ MüÐ xÉŠÏ AlÉÑpÉÔÌiÉ MüUÉMåü AÉÎiqÉMü mÉëåqÉxÉÉaÉU qÉåÇ QÒûoÉMüÐ sÉaÉuÉÉlÉå uÉÉsÉå, qÉÉlÉuÉ xÉqÉÑSÉrÉ MüÉå DµÉUÏrÉ AÉlÉlS qÉåÇ xÉUÉoÉÉåU MüUlÉå uÉÉsÉå, iÉmiÉ WØûSrÉuÉÉsÉå WûeÉÉUÉåÇ xÉÇxÉÉUrÉȨ́ÉrÉÉåÇ Måü AÉ´ÉrÉSÉiÉÉ, uÉOû-uÉפÉiÉÑsrÉ, mÉëåqÉmÉÔhÉï WØûSrÉuÉÉsÉå, AaÉqÉÌlÉaÉqÉ Måü AÉæÍsÉrÉÉ, mÉUqÉ mÉÔerÉ xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ lÉå xÉWûeÉ xÉÉͳÉkrÉ LuÉÇ xÉixÉÇaÉ qÉÉ§É sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå uÉåSÉliÉ Måü AqÉ×iÉ-UxÉ MüÉ xuÉÉS cÉZÉÉ UWåû WæÇû| xÉÇiÉ ´ÉÏ Måü lÉÉqÉ MüÉå xÉÑlÉMüU, ElÉMüÐ mÉÑxiÉMåÇü mÉÄRûMüU AlÉåMü xÉ‹lÉ ElÉMåü SzÉïlÉ AÉæU qÉÑsÉÉMüÉiÉ Måü ÍsÉL MÑüiÉÔWûsÉuÉzÉ LMü oÉÉU ElÉMåü AÉ´ÉqÉ qÉåÇ AÉiÉå Wæû, ÌTüU iÉÉå uÉå ÌlÉrÉÍqÉiÉ AÉlÉå uÉÉsÉå xÉÉkÉMü oÉlÉMüU rÉÉåaÉ AÉæU uÉåSÉliÉ Måü UÍxÉMü oÉlÉ eÉÉiÉå WæÇû| uÉå AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ-mÉëuÉÉWû MüÉå AqÉ×iÉqÉrÉ AÉlÉlS-ÍxÉlkÉÑ MüÐ iÉUTü oÉWûiÉå WÒûL SåZÉMüU WØûSrÉ qÉåÇ aÉSaÉÌSiÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû, AÉlÉlS qÉåÇ xÉUÉoÉÉåU WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| LMü AeÉoÉ rÉÉåaÉÏ AÉ´ÉqÉ qÉåÇ eÉÉMüU mÉÔerÉ´ÉÏ Måü SzÉïlÉ AÉæU AÉkrÉÉÎiqÉMü iÉåeÉ xÉå E¬ÏmiÉ lÉrÉlÉÉqÉ×iÉ xÉå ÍxÉ£ü LMü xÉÑmÉëÍxÉ® sÉåZÉMü, uÉ£üÉ, iÉǧÉÏ xÉ‹lÉ lÉå ÍsÉZÉÉ WæûÈ “MüÉåD qÉÑfÉxÉå mÉÔNåû MüÐ AWûqÉSÉoÉÉS Måü AÉxÉmÉÉxÉ MüÉælÉ xÉŠÉ rÉÉåaÉÏ Wæû? qÉæÇ iÉÑUliÉ xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ MüÉ lÉÉqÉ SÕðaÉÉ| xÉÉoÉUiÉOû ÎxjÉiÉ LMü pÉurÉ LuÉÇ ÌuÉzÉÉsÉ AÉ´ÉqÉ qÉåÇ ÌuÉUÉeÉqÉÉlÉ ClÉ ÌSurÉÉiqÉÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉ MüÉ SzÉïlÉ MüUlÉÉ, uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ eÉÏuÉlÉ MüÐ LMü EmÉsÉÎokÉ Wæû| ElÉMåü ÌlÉMüOû qÉåÇ mÉWÒðûcÉlÉÉ, ÌlÉͶÉiÉ WûÏ AWûÉåpÉÉarÉ MüÐ xÉÏqÉÉ mÉU mÉWÒðûcÉlÉÉ Wæû| rÉÉåÌaÉrÉÉåÇ MüÐ ZÉÉåeÉ qÉåÇ qÉæÇ MüÉTüÐ pÉOûMüÉ WÕðû, mÉuÉïiÉ AÉæU aÉÑTüÉAÉåÇ Måü cÉ‚üU MüÉOûlÉå qÉåÇ MüpÉÏ mÉÏNåû qÉÑÄQûMüU SåZÉÉ iÉMü lÉWûÏÇ| mÉUliÉÑ mÉëpÉÑiuÉzÉÉsÉÏ urÉÌ£ü Måü qÉWûÉkÉlÉÏ LåxÉå xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ xÉå ÍqÉsÉiÉå WûÏ qÉåUå AliÉU qÉåÇ mÉëiÉÏÌiÉ xÉÏ WûÉå aÉD ÌMü rÉWûÉð iÉÉå zÉÑ®iÉqÉ xÉÑuÉhÉï WûÏ xÉÑuÉhÉï Wæû|” mÉëåqÉ AÉæU mÉë¥ÉÉ Måü xÉÉaÉU xÉÇiÉ ´ÉÏ MüÐ AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ LåxÉÉ ÌSurÉ iÉåeÉ eÉaÉqÉaÉÉrÉÉ MüUiÉÉ Wæû ÌMü ElÉMåü AlSU MüÐ aÉWûUÏ AiÉsÉ ÌSurÉiÉÉ qÉåÇ QÕûoÉ eÉÉlÉå MüÐ MüÉqÉlÉÉ MüUlÉå uÉÉsÉÉ ¤ÉhÉpÉU qÉåÇ WûÏ ExÉqÉåÇ QÕûoÉ eÉÉiÉÉ Wæû| qÉÉlÉÉå, ElÉ AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ mÉëåqÉ AÉæU mÉëMüÉzÉ MüÉ AxÉÏqÉ xÉÉaÉU ÌWûsÉÉæUåÇ sÉå UWûÉ Wæû| uÉå xÉUsÉ pÉÏ CiÉlÉå ÌMü NûÉåOåû-NûÉåOåû oÉÉsÉMüÉåÇ MüÐ iÉUWû urÉuÉWûÉU MüUlÉå sÉaÉåÇ| ElÉqÉåÇ ¥ÉÉlÉ pÉÏ LåxÉÉ ASpÉÑiÉ ÌMü ÌuÉMüOû mÉWåûsÉÏ MüÉå mÉsÉpÉU qÉåÇ xÉÑsÉfÉÉ MüU UZÉ SåÇ| ElÉMüÐ uÉÉhÉÏ MüÐ oÉÑlÉMüÉU LåxÉÏ ÌMü xÉeÉaÉiÉÉ Måü iÉOû mÉU xÉÉålÉåuÉÉsÉå MüÉå ¤ÉhÉpÉU qÉåÇ eÉaÉÉMüU ¥ÉÉlÉ-xÉÉaÉU MüÐ qÉxiÉÏ qÉåÇ sÉÏlÉ MüU SåÇ| AlÉåMü zÉÌ£ürÉÉåÇ Måü xuÉÉqÉÏ AlrÉ§É MüWûÏÇ SåZÉÏ lÉ aÉD WûÉå LåxÉÏ rÉÉåaÉÍxÉή qÉæÇlÉå AlÉåMü oÉÉU ElÉqÉåÇ SåZÉÏ Wæû| AlÉåMü SËUSìÉåÇ MüÉå ElWûÉåÇlÉå xÉÑZÉ AÉæU xÉqÉ×ή Måü xÉÉaÉU qÉåÇ xÉæU MüUlÉå uÉÉsÉå oÉlÉÉ ÌSrÉå WæÇû| ElÉMåü cÉÑqoÉMüÐrÉ zÉÌ£ü-xÉqmÉ³É mÉÉuÉlÉ xÉÉͳÉkrÉ qÉåÇ AxÉÇZrÉ xÉÉkÉMüÉåÇ ²ÉUÉ xuÉÉlÉÑpÉÔiÉ cÉqÉiMüÉUÉåÇ AÉæU ÌSurÉ AlÉÑpÉuÉÉåÇ MüÉ AÉsÉåZÉlÉ MüUlÉå sÉaÉÔð iÉÉå LMü ÌuÉUÉOû pÉÉaÉuÉiÉ MüjÉÉ iÉærÉÉU WûÉå eÉÉrÉ| AÉaÉiÉ urÉÌ£ü Måü qÉlÉ MüÉå eÉÉlÉ sÉålÉå MüÐ zÉÌ£ü iÉÉå ElÉqÉåÇ CiÉlÉÏ iÉÏuÉëiÉÉ xÉå xÉÌ¢ürÉ UWûiÉÏ Wæû qÉÉlÉÉå xÉqÉxiÉ lÉpÉqÉhQûsÉ MüÉå uÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ qÉåÇ sÉåMüU SåZÉ UWåû WûÉåÇ| LåxÉå mÉUqÉ ÍxÉ® mÉÑÃwÉ Måü xÉÉͳÉkrÉ qÉåÇ, ElÉMüÐ mÉëåUMü mÉÉuÉlÉ AqÉ×iÉuÉÉhÉÏ qÉåÇ xÉå AÉmÉMüÐ eÉÏuÉlÉ- xÉqÉxrÉÉAÉåÇ MüÉ xÉÉÇaÉÉåmÉÉÇaÉ WûsÉ AÉmÉMüÉå AuÉzrÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉaÉÉ| xÉÉoÉUiÉOû mÉU ÎxjÉiÉ cÉæiÉlrÉ sÉÉåMü iÉÑsrÉ xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ AÉ´ÉqÉ qÉåÇ mÉëÌuɹ WûÉåiÉå WûÏ LMü ASpÉÑiÉ zÉÉÎliÉ MüÐ AlÉÑpÉÔÌiÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉÏ Wæû| mÉëirÉåMü UÌuÉuÉÉU AÉæU oÉÑkÉuÉÉU MüÉå SÉåmÉWûU 11 oÉeÉå xÉå AÉæU
  • WûUUÉåeÉ zÉÉqÉ 6 oÉeÉå xÉå LuÉÇ krÉÉlÉrÉÉåaÉ ÍzÉÌuÉUÉåÇ Måü SÉæUÉlÉ AÉ´ÉqÉ qÉåÇ ¥ÉÉlÉaÉÇaÉÉ EqÉÄQûiÉÏ UWûiÉÏ Wæû| AÉkrÉÉÎiqÉMü AlÉÑpÉÔÌiÉrÉÉåÇ Måü EmÉuÉlÉ sÉWûsÉWûÉiÉå WæÇû| AÉ´ÉqÉ MüÉ xÉqmÉÔhÉï uÉÉiÉÉuÉUhÉ qÉÉlÉÉå LMü cÉæiÉlrÉ ÌuɱѨÉåeÉ xÉå NûsÉNûsÉÉiÉÉ Wæû| mÉUqÉ cÉæiÉlrÉ qÉÉlÉÉå xuÉrÉÇ WûÏ qÉÔ¨Éï xuÉÃmÉ kÉÉUhÉ MüU mÉëåqÉ AÉæU mÉëMüÉzÉ MüÉ xÉÉaÉU sÉWûUÉiÉå Wæû| ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ Måü ÍsÉL AÉrÉÉåÎeÉiÉ rÉÉåaÉ ÍzÉÌuÉUÉåÇ qÉåÇ AlÉåMü ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ LuÉÇ AkrÉÉmÉMüÉåÇ lÉå AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ ÌuÉMüÉxÉ MüÉ AlÉÉåZÉÉ mÉjÉ mÉÉ ÍsÉrÉÉ Wæû| mÉÔerÉ oÉÉmÉÔeÉÏ MüÉ ÌuɱÑlqÉrÉ urÉÌ£üiuÉ, AliÉxiÉsÉ MüÐ aÉWûUÉD qÉåÇ xÉå EqÉÄQûiÉÏ WÒûD uÉÉhÉÏ MüÐ aÉÇaÉkÉÉUÉ AÉæU AÉ´ÉqÉ Måü xÉqÉaÉë uÉÉiÉÉuÉUhÉ qÉåÇ TæüsÉiÉÏ WÒûD ÌSurÉiÉÉ MüÉ AÉxuÉÉS LMü oÉÉU pÉÏ ÎeÉxÉ ÌMüxÉÏ MüÉå ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉWû MüSÉÌmÉ ExÉå pÉÔsÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| eÉÉå AmÉlÉå EU Måü AÉÆaÉlÉ qÉåÇ AqÉ×iÉ aÉëWûhÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL iÉimÉU WûÉå, ExÉå AqÉ×iÉ MüÉ AÉxuÉÉS AuÉzrÉ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| oÉë¼Ìlɸ, rÉÉåaÉÍxÉ®, qÉÉkÉÑrÉï Måü qÉWûÉÍxÉlkÉÑ xÉqÉÉlÉ xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉ eÉÏ oÉÉmÉÔ MüÉ xÉÉͳÉkrÉ- xÉåuÉlÉ MüUlÉå uÉÉsÉå MüÉ AÉæU AqÉ×iÉuÉwÉÉï MüÉå xÉÇaÉëÌWûiÉ MüUlÉå uÉÉsÉå MüÉ AsmÉ mÉÑÃwÉÉjÉï pÉÏ urÉjÉï lÉWûÏÇ eÉÉrÉåaÉÉ LåxÉÉ AlÉåMüÉåÇ MüÉ AlÉÑpÉuÉ oÉÉåsÉ UWûÉ Wæû| aÉÑÃiɨuÉ ÎeÉxÉ mÉëMüÉU ÌmÉiÉÉ rÉÉ ÌmÉiÉÉqÉWû MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå xÉå mÉÑ§É rÉÉ mÉÉæ§É ZÉÑzÉ WûÉåiÉÉ Wæû CxÉÏ mÉëMüÉU aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå xÉå qÉÇ§É mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû| aÉÑÃ, qÉÇ§É LuÉÇ C¹SåuÉ qÉåÇ MüÉåD pÉåS lÉWûÏÇ qÉÉlÉlÉÉ| aÉÑà WûÏ DµÉU WæÇû| ElÉMüÉå MåüuÉsÉ qÉÉlÉuÉ WûÏ lÉWûÏÇ qÉÉlÉlÉÉ| ÎeÉxÉ xjÉÉlÉ qÉåÇ aÉÑà ÌlÉuÉÉxÉ MüU UWåû WæÇû uÉWû xjÉÉlÉ MæüsÉÉxÉ WæÇû| ÎeÉxÉ bÉU qÉåÇ uÉå UWûiÉå WæÇû uÉWû MüÉzÉÏ rÉÉ uÉÉUÉhÉxÉÏ Wæû| ElÉMåü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ MüÉ mÉÉlÉÏ aÉÇaÉÉeÉÏ xuÉrÉÇ WæÇû| ElÉMåü mÉÉuÉlÉ qÉÑZÉ xÉå EŠÉËUiÉ qÉÇ§É U¤ÉhÉMü¨ÉÉï oÉë¼É xuÉrÉÇ WûÏ WæÇû| aÉÑà MüÐ qÉÔÌiÉï krÉÉlÉ MüÉ qÉÔsÉ Wæû| aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ mÉÔeÉÉ MüÉ qÉÔsÉ Wæû| aÉÑà MüÉ uÉcÉlÉ qÉÉå¤É MüÉ qÉÔsÉ Wæû| aÉÑà iÉÏjÉïxjÉÉlÉ WæÇû| aÉÑà AÎalÉ WæÇû| aÉÑà xÉÔrÉï WæÇû| aÉÑà xÉqÉxiÉ eÉaÉiÉ WæÇû| xÉqÉxiÉ ÌuÉµÉ Måü iÉÏjÉïkÉÉqÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ oÉxÉ UWåû WæÇû| oÉë¼É, ÌuÉwhÉÑ, ÍzÉuÉ, mÉÉuÉïiÉÏ, ClSì AÉÌS xÉoÉ SåuÉ AÉæU xÉoÉ mÉÌuÉ§É lÉÌSrÉÉð zÉɵÉiÉ MüÉsÉ xÉå aÉÑà MüÐ SåWû qÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû| MåüuÉsÉ ÍzÉuÉ WûÏ aÉÑà WæÇû| aÉÑà AÉæU C¹SåuÉ qÉåÇ MüÉåD pÉåS lÉWûÏÇ Wæû| eÉÉå xÉÉkÉlÉÉ LuÉÇ rÉÉåaÉ Måü ÌuÉÍpÉ³É mÉëMüÉU ÍxÉZÉÉiÉå Wæû uÉå ÍzɤÉÉaÉÑà WæÇû| xÉoÉqÉåÇ xÉuÉÉåïŠ aÉÑà uÉå WæÇû ÎeÉlÉxÉå C¹SåuÉ MüÉ qÉÇ§É ´ÉuÉhÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÏZÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| ElÉMåü ²ÉUÉ WûÏ ÍxÉή mÉëÉmiÉ MüÐ eÉÉ xÉMüiÉÏ Wæû| AaÉU aÉÑà mÉëxÉ³É WûÉåÇ iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ mÉëxÉ³É WûÉåiÉå WæÇû| aÉÑà lÉÉUÉeÉ WûÉåÇ iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ lÉÉUÉeÉ WûÉåiÉå WæÇû| aÉÑà C¹SåuÉiÉÉ Måü ÌmÉiÉÉqÉWû WæÇû| eÉÉå qÉlÉ, uÉcÉlÉ, MüqÉï xÉå mÉÌuÉ§É WæÇû, CÎlSìrÉÉåÇ mÉU ÎeÉlÉMüÉ xÉÇrÉqÉ Wæû, ÎeÉlÉMüÉå zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ ¥ÉÉlÉ Wæû, eÉÉå xÉirÉuÉëiÉÏ LuÉÇ mÉëzÉÉÇiÉ WæÇû, ÎeÉlÉMüÉå DµÉU-xÉɤÉÉiMüÉU WÒûAÉ Wæû uÉå aÉÑà WæÇû| oÉÑUå cÉËU§ÉuÉÉsÉÉ urÉÌ£ü aÉÑà lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| zÉÌ£üzÉÉsÉÏ ÍzÉwrÉÉåÇ MüÉå MüpÉÏ zÉÌ£üzÉÉsÉÏ aÉÑÃAÉåÇ MüÐ MüqÉÏ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ| ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà qÉåÇ ÎeÉiÉlÉÏ ´É®É WûÉåiÉÏ Wæû EiÉlÉå TüsÉ MüÐ ExÉå mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| ÌMüxÉÏ AÉSqÉÏ Måü mÉÉxÉ AaÉU rÉÔÌlÉuÉÍxÉïOûÏ MüÐ EmÉÉÍkÉrÉÉð WûÉåÇ iÉÉå CxÉxÉå uÉWû aÉÑà MüÐ MüxÉÉæOûÏ MüUlÉå MüÐ rÉÉåarÉiÉÉuÉÉsÉÉ lÉWûÏÇ oÉlÉ eÉÉiÉÉ| aÉÑà Måü AÉkrÉÉÎiqÉMü ¥ÉÉlÉ MüÐ MüxÉÉæOûÏ MüUlÉÉ rÉWû ÌMüxÉÏ pÉÏ qÉlÉÑwrÉ Måü ÍsÉL qÉÔZÉïiÉÉ LuÉÇ E¬hQûiÉÉ MüÐ mÉUÉMüÉ¸É Wæû| LåxÉÉ urÉÌ£ü SÒÌlÉrÉÉuÉÏ ¥ÉÉlÉ Måü ÍqÉjrÉÉÍpÉqÉÉlÉ xÉå AlkÉ oÉlÉÉ WÒûAÉ Wæû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • र १- भ य भ य 1. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉÉlÉÉ xÉSaÉÑà MüÉå xÉqmÉÔhÉï AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ| 2. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AÉPû qÉWû¨uÉmÉÔhÉï AÇaÉ CxÉ mÉëMüÉU WæÇû- (A) aÉÑà pÉÌ£ürÉÉåaÉMåü AprÉÉxÉ Måü ÍsÉL xÉŠå WØûSrÉ MüÐ ÎxjÉU qÉWåûcNûÉ| (oÉ) xÉSaÉÑà Måü ÌuÉcÉÉU, uÉÉhÉÏ AÉæU MüÉrÉÉåïÇ qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï ´É®É| (Mü) aÉÑà Måü lÉÉqÉ MüÉ EŠÉUhÉ AÉæU aÉÑà MüÉå lÉqÉëiÉÉmÉÔuÉïMü xÉɹÉÇaÉ mÉëhÉÉqÉ| (Qû) xÉqmÉÔhÉï AÉ¥ÉÉMüÉËUiÉÉ Måü xÉÉjÉ aÉÑà Måü AÉSåzÉÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ| (mÉ) TüsÉmÉëÉÎmiÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ ÌoÉlÉÉ xÉSaÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ| (Tü) pÉÌ£üpÉÉuÉmÉÔuÉïMü WûUUÉåeÉ xÉSaÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÐ mÉÔeÉÉ| (pÉ) xÉSaÉÑà Måü SæuÉÏ MüÉrÉï Måü ÍsÉL AÉiqÉ-xÉqÉmÉïhÉ.... iÉlÉ, qÉlÉ, kÉlÉ xÉqÉmÉïhÉ| (qÉ) aÉÑà MüÐ MüsrÉÉhÉMüÉUÏ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL LuÉÇ ElÉMüÉ mÉÌuÉ§É EmÉSåzÉ xÉÑlÉMüU ExÉMüÉ AÉcÉUhÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL xÉSaÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ| 3. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ rÉÉåaÉ MüÉ LMü xuÉiÉÇ§É mÉëMüÉU Wæû| 4. qÉÑqÉѤÉÑ eÉoÉ iÉMü aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ| iÉoÉ iÉMü DµÉU Måü xÉÉjÉ LMüÃmÉiÉÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ mÉëuÉåzÉ MüUlÉÉ ExÉMåü ÍsÉL xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| 5. eÉÉå urÉÌ£ü aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ ÌTüsÉÉðxÉTüÐ xÉqÉfÉiÉÉ Wæû uÉWûÏ aÉÑà MüÉå ÌoÉlÉzÉUiÉÏ AÉiqÉ-xÉqÉmÉïhÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| 6. eÉÏuÉlÉ Måü mÉUqÉ krÉårÉ AjÉÉïiÉç AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüÐ mÉëÉÎmiÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ ²ÉUÉ WûÏ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû| 7. aÉÑÃpÉÌ£ü MüÉ rÉÉåaÉ xÉŠÉ LuÉÇ xÉÑUͤÉiÉ rÉÉåaÉ Wæû, ÎeÉxÉMüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉå qÉåÇ ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU MüÉ pÉrÉ lÉWûÏÇ Wæû| 8. AÉ¥ÉÉMüÉUÏ oÉlÉMüU aÉÑà Måü AÉSåzÉÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ, ElÉMåü EmÉSåzÉÉåÇ MüÉå eÉÏuÉlÉ qÉåÇ EiÉÉUlÉÉ, rÉWûÏ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ xÉÉU Wæû| भ य 9. qÉlÉÑwrÉ MüÉå mÉSÉjÉï LuÉÇ mÉëM×üÌiÉ Måü oÉlkÉlÉÉåÇ xÉå qÉÑÌ£ü ÌSsÉÉlÉÉ AÉæU aÉÑà MüÉå xÉqmÉÔhÉï AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUMåü `xuÉ' Måü AoÉÉkrÉ xuÉiÉÇ§É xuÉpÉÉuÉ MüÉ pÉÉlÉ MüUÉlÉÉ rÉWû aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ WåûiÉÑ Wæû| 10. eÉÉå urÉÌ£ü aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû ÌoÉlÉÉ ÌMüxÉÏ ÌuÉmÉÌ¨É xÉå AWÇûpÉÉuÉ MüÉå ÌlÉqÉÔïsÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû, xÉÇxÉÉU Måü qÉÍsÉlÉ eÉsÉ MüÉå oÉWÒûiÉ xÉUsÉiÉÉ xÉå mÉÉU MüU eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU AqÉUiuÉ LuÉÇ zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ mÉëÉmiÉ MüUiÉÉ Wæû| 11. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉlÉ MüÉå zÉÉliÉ AÉæU ÌlɶÉsÉ oÉlÉÉlÉå uÉÉsÉÉ Wæû| 12. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ ÌSurÉ xÉÑZÉ Måü ²ÉU ZÉÉåsÉlÉå MüÐ AqÉÉåbÉ MÑðüeÉÏ Wæû| 13. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü ²ÉUÉ xÉSaÉÑà MüÐ MüsrÉÉhÉMüÉUÏ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ eÉÏuÉlÉ MüÉ sɤrÉ Wæû| भ य 14. lÉqÉëiÉÉmÉÔuÉïMü mÉÔerÉ´ÉÏ xÉSaÉÑà Måü mÉSÉUÌuÉlS Måü mÉÉxÉ eÉÉAÉå| xÉSaÉÑà Måü eÉÏuÉlÉSÉrÉÏ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ xÉɹÉÇaÉ mÉëhÉÉqÉ MüUÉå| xÉSaÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ eÉÉAÉå| xÉSaÉÑà Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ MüÐ
  • mÉÔeÉÉ MüUÉå| xÉSaÉÑà Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ MüUÉå| xÉSaÉÑà Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ qÉÔsrÉuÉÉlÉ AbrÉï AmÉïhÉ MüUÉå| xÉSaÉÑà Måü rÉzÉÈMüÉUÏ cÉUhÉÉåÇ MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ eÉÏuÉlÉ AmÉïhÉ MüUÉå| xÉSaÉÑà Måü SæuÉÏ cÉUhÉÉåÇ MüÐ kÉÔÍsÉ oÉlÉ eÉÉAÉå| LåxÉÉ aÉÑÃpÉ£ü WûPûrÉÉåaÉÏ, sÉrÉrÉÉåaÉÏ AÉæU UÉeÉrÉÉåÌaÉrÉÉåÇ xÉå erÉÉSÉ xÉUsÉiÉÉmÉÔuÉïMü LuÉÇ xÉsÉÉqÉiÉ UÏÌiÉ xÉå xÉirÉ xuÉÃmÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU MüUMåü kÉlrÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| 15. xÉSaÉÑà Måü SæuÉÏ mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉå uÉÉsÉå MüÉå ÌlÉͶÉliÉiÉÉ, ÌlÉpÉïrÉiÉÉ AÉæU AÉlÉlS xÉWûeÉiÉÉ xÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå Wæû| uÉWû sÉÉpÉÉÎluÉiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| 16. AÉmÉMüÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü qÉÉaÉï ²ÉUÉ xÉŠå WØûSrÉ xÉå, iÉimÉUiÉÉmÉÔuÉïMü mÉërÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 17. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£ü CxÉ rÉÉåaÉ MüÉ xÉoÉxÉå qÉWû¨uÉmÉÔhÉï AÇaÉ Wæû| 18. mÉÌuÉ§É zÉÉx§ÉÉåÇ Måü ÌuÉzÉåwÉ¥É oÉë¼Ìlɸ aÉÑà Måü ÌuÉcÉÉU, uÉÉhÉÏ AÉæU MüÉrÉÉåïÇ qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï ´É®É aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ xÉÉU Wæû| भ य ए पम 19. CxÉ rÉÑaÉ qÉåÇ AÉcÉUhÉ ÌMürÉÉ eÉÉ xÉMåü LåxÉÉ, xÉoÉxÉå FÆcÉÉ AÉæU xÉoÉxÉå xÉUsÉ rÉÉåaÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Wæû| 20. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ ÌTüsÉÉxÉTüÐ qÉåÇ xÉoÉxÉå oÉÄQûÏ oÉÉiÉ aÉÑà MüÉå mÉUqÉåµÉU Måü xÉÉjÉ LMüÃmÉ qÉÉlÉlÉÉ Wæû| 21. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ ÌTüsÉÉxÉTüÐ MüÉ urÉÉuÉWûÉËUMü xuÉÃmÉ rÉWû Wæû ÌMü aÉÑà MüÉå AmÉlÉå C¹SåuÉiÉÉ xÉå AÍpÉ³É qÉÉlÉåÇ| 22. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ LåxÉÏ ÌTüsÉÉðxÉTüÐ lÉWûÏÇ Wæû eÉÉå mɧÉ-urÉuÉWûÉU rÉÉ urÉÉZrÉÉlÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ ÍxÉZÉÉD eÉÉ xÉMåü| CxÉqÉåÇ iÉÉå ÍzÉwrÉ MüÉå MüD uÉwÉï iÉMü aÉÑà Måü mÉÉxÉ UWûMüU ÍzÉxiÉ LuÉÇ xÉÇrÉqÉmÉÔhÉï eÉÏuÉlÉ ÌoÉiÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL, oÉë¼cÉrÉï MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL LuÉÇ aÉWûUÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 23. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ xÉuÉÉåï¨ÉqÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉ Wæû| भ य फऱ 24. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ AqÉUiuÉ, mÉUqÉ xÉÑZÉ, qÉÑÌ£ü, xÉqmÉÔhÉïiÉÉ, zÉɵÉiÉ AÉlÉlS AÉæU ÍcÉUÇiÉlÉ zÉÉÎliÉ mÉëSÉlÉ MüUiÉÉ Wæû| 25. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ xÉÉÇxÉÉËUMü mÉSÉjÉÉåïÇ Måü mÉëÌiÉ ÌlÉÈxmÉ×WûiÉÉ AÉæU uÉæUÉarÉ mÉëåËUiÉ MüUiÉÉ Wæû iÉjÉÉ iÉ×whÉÉ MüÉ NåûSlÉ MüUiÉÉ Wæû LuÉÇ MæüuÉsrÉ qÉÉå¤É SåiÉÉ Wæû| 26. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ pÉÉuÉlÉÉAÉåÇ LuÉÇ iÉ×whÉÉAÉåÇ mÉU ÌuÉeÉrÉ mÉÉlÉå qÉåÇ ÍzÉwrÉ MüÉå xÉWûÉrÉÃmÉ oÉlÉiÉÉ Wæû, mÉësÉÉåpÉlÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ Oû‚üU sÉålÉå qÉåÇ iÉjÉÉ qÉlÉ MüÉå ¤ÉÑokÉ MüUlÉå uÉÉsÉå iɨuÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉå qÉåÇ xÉWûÉrÉ MüUiÉÉ Wæû| AlkÉMüÉU MüÉå mÉÉU MüUMåü mÉëMüÉzÉ MüÐ AÉåU sÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉÏ aÉÑÃM×ümÉÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ÍzÉwrÉ MüÉå rÉÉåarÉ oÉlÉÉiÉÉ Wæû| 27. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ AÉmÉMüÉå pÉrÉ, A¥ÉÉlÉ, ÌlÉUÉzÉÉ, xÉÇzÉrÉ, UÉåaÉ, ÍcÉliÉÉ AÉÌS xÉå qÉÑ£ü WûÉålÉå Måü ÍsÉL zÉÌ£üqÉÉlÉ oÉlÉÉiÉÉ Wæû AÉæU qÉÉå¤É, mÉUqÉ zÉÉÎliÉ AÉæU zÉɵÉiÉ AÉlÉlS mÉëSÉlÉ MüUiÉÉ Wæû|
  • भ य 28. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AjÉï Wæû urÉÌ£üaÉiÉ pÉÉuÉlÉÉAÉåÇ, CcNûÉAÉåÇ, xÉqÉfÉ-oÉÑή LuÉÇ ÌlɶÉrÉÉiqÉMü oÉÑή Måü mÉËUuÉiÉïlÉ ²ÉUÉ AWûÉåpÉÉuÉ MüÉå AlÉÇiÉ cÉåiÉlÉÉ xuÉÃmÉ qÉåÇ mÉËUhÉiÉ MüUlÉÉ| 29. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ aÉÑÃM×ümÉÉ Måü ²ÉUÉ mÉëÉmiÉ xÉcÉÉåOû, xÉÑlSU AlÉÑzÉÉxÉlÉ MüÉ qÉÉaÉï Wæû| भ य म 30. MüqÉïrÉÉåaÉ, pÉÌ£ürÉÉåaÉ, WûPûrÉÉåaÉ, UÉeÉrÉÉåaÉ AÉÌS xÉoÉ rÉÉåaÉÉåÇ MüÐ lÉÏÇuÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Wæû| 31. eÉÉå qÉlÉÑwrÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü qÉÉaÉï xÉå ÌuÉqÉÑZÉ Wæû uÉWû A¥ÉÉlÉ, AlkÉMüÉU LuÉÇ qÉ×irÉÑ MüÐ mÉUqmÉUÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 32. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ eÉÏuÉlÉ Måü mÉUqÉ krÉårÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ MüÉ qÉÉaÉï ÌSZÉÉiÉÉ Wæû| 33. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ xÉoÉMåü ÍsÉL ZÉÑssÉÉ Wæû| xÉoÉ qÉWûÉiqÉÉ LuÉÇ ÌuɲÉlÉ mÉÑÃwÉÉåÇ lÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ ²ÉUÉ WûÏ qÉWûÉlÉ MüÉrÉï ÌMürÉå WæÇû| eÉæxÉå LMülÉÉjÉ qÉWûÉUÉeÉ, mÉÔUhÉmÉÉåÄQûÉ, iÉÉåOûMüÉcÉÉrÉï, LMüsÉurÉ, zÉoÉUÏ, xÉWûeÉÉåoÉÉD AÉÌS| 34. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉåÇ xÉoÉ rÉÉåaÉ xÉqÉÉÌuɹ WûÉå eÉÉiÉå Wæû| aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AÉ´ÉrÉ Måü ÌoÉlÉÉ AlrÉ MüD rÉÉåaÉ, ÎeÉlÉMüÉ AÉcÉUhÉ AÌiÉ MüÌPûlÉ Wæû, ElÉMüÉ xÉqmÉÔhÉï AprÉÉxÉ ÌMüxÉÏ xÉå lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| 35. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉåÇ AÉcÉÉrÉï MüÐ EmÉÉxÉlÉÉ Måü ²ÉUÉ aÉÑÃM×ümÉÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ MüÉå ZÉÔoÉ qÉWû¨uÉ ÌSrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| 36. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ uÉåS LuÉÇ EmÉÌlÉwÉS Måü xÉqÉrÉ ÎeÉiÉlÉÉ mÉëÉcÉÏlÉ Wæû| 37. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ eÉÏuÉlÉ Måü xÉoÉ SÒÈZÉ LuÉÇ SSÉåïÇ MüÉå SÕU MüUlÉå MüÉ qÉÉaÉï ÌSZÉÉiÉÉ Wæû| 38. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ qÉÉaÉï MåüuÉsÉ rÉÉåarÉ ÍzÉwrÉ MüÉå WûÏ iÉiMüÉsÉ TüsÉ SålÉåuÉÉsÉÉ Wæû| 39. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ AWÇûpÉÉuÉ Måü lÉÉzÉ LuÉÇ zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ qÉåÇ mÉËUhÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 40. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ xÉuÉÉåï¨ÉqÉ rÉÉåaÉ Wæû| इ म भय 41. aÉÑà Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ xÉɹÉÇaÉ mÉëhÉÉqÉ MüUlÉå qÉåÇ xÉÇMüÉåcÉ WûÉålÉÉ rÉWû aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ qÉåÇ oÉÄQûÉ AuÉUÉåkÉ Wæû| 42. AÉiqÉ-oÉÄQûmmÉlÉ, AÉiqÉ-lrÉÉrÉÏmÉlÉ, ÍqÉjrÉÉÍpÉqÉÉlÉ, AÉiqÉÇuÉcÉlÉÉ, SmÉï, xuÉcNûlSÏmÉlÉÉ, SÏbÉïxÉÔ§ÉiÉÉ, WûPûÉaÉëWû, ÍNûSìluÉåwÉÏ, MÑüxÉÇaÉ, oÉåDqÉÉlÉÏ, AÍpÉqÉÉlÉ, ÌuÉwÉrÉ-uÉÉxÉlÉÉ, ¢üÉåkÉ, sÉÉåpÉ, AWÇûpÉÉuÉ .... rÉå xÉoÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü qÉÉaÉï qÉåÇ AÉlÉåuÉÉsÉå ÌuÉblÉ WæÇû| 43. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü xÉiÉiÉ AprÉÉxÉ Måü ²ÉUÉ qÉlÉ MüÐ cÉÇcÉsÉ mÉëM×üÌiÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUÉå| 44. eÉoÉ qÉlÉ MüÐ ÌoÉZÉUÏ WÒûD zÉÌ£ü Måü ÌMüUhÉ LMü̧ÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉoÉ cÉqÉiMüÉËUMü MüÉrÉï MüU xÉMüiÉå WæÇû| 45. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ zÉÉx§É xÉqÉÉÍkÉ LuÉÇ AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüUlÉå WåûiÉÑ WØûSrÉzÉÑή mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL aÉÑÃxÉåuÉÉ mÉU ZÉÔoÉ eÉÉåU SåiÉÉ Wæû| 46. xÉŠÉ ÍzÉwrÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ qÉåÇ sÉaÉÉ UWûiÉÉ Wæû| 47. mÉWûsÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ ÌTüsÉÉðxÉTüÐ xÉqÉfÉÉå, ÌTüU ExÉMüÉ AÉcÉUhÉ MüUÉå| AÉmÉMüÉå xÉTüsÉiÉÉ AuÉzrÉ ÍqÉsÉåaÉÏ| 48. iÉqÉÉqÉ SÒaÉÑïhÉÉåÇ MüÉå ÌlÉqÉÔïsÉ MüUlÉå MüÉ LMüqÉÉ§É AxÉUMüÉUMü EmÉÉrÉ Wæû aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉcÉUhÉ|
  • भ य मऱ 49. aÉÑà qÉåÇ AZÉhQû ´É®É aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ ÃmÉÏ uÉ×¤É MüÉ qÉÔsÉ Wæû| 50. E¨ÉUÉå¨ÉU uÉkÉïqÉÉlÉ pÉÌ£üpÉÉuÉlÉÉ, lÉqÉëiÉÉ, AÉ¥ÉÉ-mÉÉsÉlÉ AÉÌS CxÉ uÉ×¤É MüÐ zÉÉZÉÉLÆ WæÇû| xÉåuÉÉ TÔüsÉ Wæû| aÉÑà MüÉå AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ AqÉU TüsÉ Wæû| 51. AaÉU AÉmÉMüÉå aÉÑà Måü eÉÏuÉlÉSÉrÉMü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ SØÄRû ´É®É LuÉÇ pÉÌ£üpÉÉuÉ WûÉå iÉÉå AÉmÉMüÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ qÉåÇ xÉTüsÉiÉÉ AuÉzrÉ ÍqÉsÉåaÉÏ| 52. xÉŠå WØûSrÉmÉÔuÉïMü aÉÑà MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ eÉÉlÉÉ WûÏ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ xÉÉU Wæû| 53. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ qÉÉlÉå aÉÑà Måü mÉëÌiÉ zÉÑ® EiMüOû mÉëåqÉ| 54. DqÉÉlÉSÉUÏ Måü ÍxÉuÉÉrÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉåÇ ÌoÉsMÑüsÉ mÉëaÉÌiÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÏ| 55. qÉWûÉlÉ rÉÉåaÉÏ aÉÑà Måü AÉ´ÉrÉ qÉåÇ EŠ AÉkrÉÉÎiqÉMü xmɳÉSlÉÉåÇuÉÉsÉå zÉÉliÉ xjÉÉlÉ qÉåÇ UWûÉå| ÌTüU ElÉMüÐ ÌlÉaÉUÉlÉÏ qÉåÇ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUÉå| iÉpÉÏ AÉmÉMüÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉåÇ xÉTüsÉiÉÉ ÍqÉsÉåaÉÏ| 56. oÉë¼Ìlɸ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ qÉåÇ ÌoÉlÉzÉiÉÏï AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ WûÏ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ qÉÑZrÉ ÍxÉ®ÉliÉ Wæû| भ य म य 57. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ ÌTüsÉÉxÉTüÐ Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü aÉÑà LuÉÇ DµÉU LMüÃmÉ Wæû| AiÉÈ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ xÉqmÉÔhÉï AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ AirÉÇiÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| 58. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ xÉqmÉÔhÉï AÉiqÉ-xÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ rÉWû aÉÑÃpÉÌ£ü MüÉ xÉuÉÉåïŠ xÉÉåmÉÉlÉ Wæû| 59. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ qÉåÇ aÉÑÃxÉåuÉÉ xÉuÉïxuÉ Wæû| 60. aÉÑÃM×ümÉÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉÎZÉUÏ krÉårÉ Wæû| 61. qÉÉåOûÏ oÉÑή MüÉ ÍzÉwrÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ qÉåÇ MüÉåD ÌlÉͶÉiÉ mÉëaÉÌiÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| 62. eÉÉå ÍzÉwrÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû ExÉMåü ÍsÉL MÑüxÉÇaÉ zɧÉÑ Måü xÉqÉÉlÉ Wæû| 63. AaÉU AÉmÉMüÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ WûÉå iÉÉå ÌuÉwÉrÉÏ eÉÏuÉlÉ MüÉ irÉÉaÉ MüUÉå| म 64. eÉÉå urÉÌ£ü SÒÈZÉ MüÉå mÉÉU MüUMåü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ xÉÑZÉ LuÉÇ AÉlÉlS mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû ExÉå AliÉÈMüUhÉmÉÔuÉïMü aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ eÉÃUÏ Wæû| 65. xÉŠÉ LuÉÇ zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ iÉÉå aÉÑÃxÉåuÉÉrÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉålÉå xÉå WûÏ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ Wæû, lÉÉzÉuÉÉlÉ mÉSÉjÉÉåïÇ xÉå lÉWûÏÇ| 66. eÉlqÉ-qÉ×irÉÑ Måü sÉaÉÉiÉÉU cÉsÉlÉå uÉÉsÉå cÉ‚üU xÉå NÕûOûlÉå MüÉ MüÉåD EmÉÉrÉ lÉWûÏÇ Wæû YrÉÉ ? xÉÑZÉ-SÒÈZÉ, WûwÉï-zÉÉåMü Måü ²l²ÉåÇ qÉåÇ xÉå qÉÑÌ£ü lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÏ YrÉÉ ? xÉÑlÉ, Wåû ÍzÉwrÉ ! CxÉMüÉ LMü ÌlÉͶÉiÉ EmÉÉrÉ Wæû| lÉÉzÉuÉÉlÉ ÌuÉwÉrÉÏ mÉSÉjÉÉåïÇ qÉåÇ xÉå AmÉlÉÉ qÉlÉ uÉÉmÉxÉ ZÉÏÇcÉ sÉå AÉæU aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉå| CxÉxÉå iÉÔ xÉÑZÉ-SÒÈZÉ, WûwÉï-zÉÉåMü, eÉlqÉ-qÉ×irÉÑ Måü ²l²ÉåÇ xÉå mÉÉU WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ| 67. qÉlÉÑwrÉ eÉoÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉåiÉÉ Wæû iÉpÉÏ ExÉMüÉ xÉŠÉ eÉÏuÉlÉ zÉÑà WûÉåiÉÉ Wæû eÉÉå urÉÌ£ü aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉå CxÉ sÉÉåMü qÉåÇ LuÉÇ mÉUsÉÉåMü qÉåÇ ÍcÉUÇiÉlÉ xÉÑZÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 68. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ ExÉMåü AprÉÉxÉ MüÉå ÍcÉUÉrÉÑ LuÉÇ zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ mÉëSÉlÉ MüUiÉÉ Wæû|
  • 69. qÉlÉ WûÏ CxÉ xÉÇxÉÉU LuÉÇ ExÉMüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ MüÉ qÉÔsÉ Wæû| qÉlÉ WûÏ oÉlkÉlÉ AÉæU qÉÉå¤É, xÉÑZÉ AÉæU SÒÈZÉ MüÉ qÉÔsÉ Wæû| CxÉ qÉlÉ MüÉå MåüuÉsÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü ²ÉUÉ WûÏ xÉÇrÉqÉ qÉåÇ UZÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| 70. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ AqÉUiuÉ, zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ, qÉÑÌ£ü, mÉÔhÉïiÉÉ, AZÉÔOû AÉlÉlS AÉæU ÍcÉUÇiÉlÉ zÉÉÎliÉ SålÉåuÉÉsÉÉ Wæû| भ य म 71. mÉUqÉ zÉÉÎliÉ MüÉ UÉeÉqÉÉaÉï aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ xÉå zÉÑà WûÉåiÉÉ Wæû| 72. eÉÉå eÉÉå ÍxÉήrÉÉð xÉÇlrÉÉxÉ, irÉÉaÉ, AlrÉ rÉÉåaÉ, SÉlÉ LuÉÇ zÉÑpÉ MüÉrÉï AÉÌS xÉå mÉëÉmiÉ MüÐ eÉÉ xÉMüiÉÏ WæÇû uÉå xÉoÉ ÍxÉήrÉÉð aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ Måü zÉÏbÉë mÉëÉmiÉ WûÉå xÉMüiÉÏ WæÇû| 73. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ LMü zÉÑ® ÌuÉ¥ÉÉlÉ Wæû, eÉÉå ÌlÉqlÉ mÉëM×üÌiÉ MüÉå uÉzÉ qÉåÇ sÉÉMüU mÉUqÉ xÉÑZÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå MüÐ mÉ®ÌiÉ WûqÉåÇ ÍxÉZÉÉiÉÉ Wæû| 74. MÑüNû sÉÉåaÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû ÌMü aÉÑÃxÉåuÉÉrÉÉåaÉ ÌlÉqlÉ MüÉåÌOû MüÉ rÉÉåaÉ Wæû| AÉkrÉÉÎiqÉMü UWûxrÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ rÉWû ElÉMüÐ oÉÄQûÏ aÉsÉiÉTüWûqÉÏ Wæû| 75. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ, aÉÑÃxÉåuÉÉrÉÉåaÉ, aÉÑÃzÉUhÉrÉÉåaÉ AÉÌS xÉqÉÉlÉÉjÉÏï zÉoS WæÇû| ElÉqÉåÇ MüÉåD AjÉïpÉåS lÉWûÏÇ Wæû| 76. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ xÉoÉ rÉÉåaÉÉåÇ MüÉ UÉeÉÉ Wæû| 77. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ DµÉU¥ÉÉlÉ Måü ÍsÉL xÉoÉxÉå xÉUsÉ, xÉoÉxÉå ÌlÉͶÉiÉ, xÉoÉxÉå zÉÏbÉëaÉÉqÉÏ, xÉoÉxÉå xÉxiÉÉ pÉrÉUÌWûiÉ qÉÉaÉï Wæû| AÉmÉ xÉoÉ CxÉÏ eÉlqÉ qÉåÇ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü ²ÉUÉ DµÉU¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ MüUÉå rÉWûÏ zÉÑpÉ MüÉqÉlÉÉ ! य ए 78. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉåMüU AÉmÉ AmÉlÉÏ ZÉÉårÉÏ WÒûD ÌSurÉiÉÉ MüÉå mÉÑlÉÈ mÉëÉmiÉ MüUÉå, xÉÑZÉ-SÒÈZÉ, eÉlqÉ-qÉ×irÉÑ AÉÌS xÉoÉ ²l²ÉåÇ xÉå mÉÉU WûÉå eÉÉAÉå| 79. eÉÇaÉsÉÏ oÉÉbÉ, zÉåU rÉÉ WûÉjÉÏ MüÉå mÉÉsÉlÉÉ oÉWÒûiÉ xÉUsÉ Wæû, mÉÉlÉÏ rÉÉ AÉaÉ Måü FmÉU cÉsÉlÉÉ oÉWÒûiÉ xÉUsÉ Wæû sÉåÌMülÉ eÉoÉ iÉMü qÉlÉÑwrÉ MüÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ Måü ÍsÉL WØûSrÉ MüÐ iÉqɳÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉaÉiÉÏ iÉoÉ iÉMü xÉSaÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ eÉÉlÉÉ oÉWÒûiÉ qÉÑÎzMüsÉ Wæû| 80. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ Måü ²ÉUÉ qÉlÉ AÉæU ExÉMåü ÌuÉMüÉUÉåÇ mÉU ÌlÉrÉǧÉhÉ LuÉÇ mÉÑlÉÈxÉÇxMüUhÉ| 81. aÉÑà MüÉå xÉqmÉÔhÉï ÌoÉlÉzÉiÉÏï zÉUhÉÉaÉÌiÉ MüUlÉÉ aÉÑÃpÉÌ£ü mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ÌlÉͶÉiÉ qÉÉaÉï Wæû| 82. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ lÉÏÇuÉ aÉÑà Måü FmÉU AZÉhQû ´É®É qÉåÇ ÌlÉÌWûiÉ Wæû| 83. AaÉU AÉmÉMüÉå xÉcÉqÉÑcÉ DµÉU MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ WûÉå iÉÉå xÉÉÇxÉÉËUMü xÉÑZÉpÉÉåaÉÉåÇ xÉå SÕU UWûÉå AÉæU aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉÉå| 84. ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU MüÐ ÃMüÉuÉOû Måü ÌoÉlÉÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ eÉÉUÏ UZÉÉå| 85. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ WûÏ qÉlÉÑwrÉ MüÉå eÉÏuÉlÉ Måü WûU ¤Éå§É qÉåÇ ÌlÉpÉïrÉ LuÉÇ xÉSÉ xÉÑZÉÏ oÉlÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| 86. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü ²ÉUÉ AmÉlÉå pÉÏiÉU WûÏ AqÉU AÉiqÉÉ MüÐ ZÉÉåeÉ MüUÉå| 87. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉå eÉÏuÉlÉ MüÉ LMüqÉÉ§É WåûiÉÑ, E¬åzrÉ LuÉÇ xÉŠå UxÉ MüÉ ÌuÉwÉrÉ oÉlÉÉAÉå| CxÉxÉå AÉmÉMüÉå mÉUqÉ xÉÑZÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ| 88. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ ¥ÉÉlÉmÉëÉÎmiÉ qÉåÇ xÉWûÉrÉMü Wæû| 89. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ qÉÑZrÉ WåûiÉÑ iÉÑTüÉlÉÏ CÎlSìrÉÉåÇ mÉU LuÉÇ pÉOûMüiÉå WÒûL qÉlÉ mÉU ÌlÉrÉǧÉhÉ mÉÉlÉÉ Wæû|
  • 90. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ ÌWûlSÕ xÉÇxM×üÌiÉ MüÐ LMü mÉëÉcÉÏlÉ zÉÉZÉÉ Wæû eÉÉå qÉlÉÑwrÉ MüÉå zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ Måü qÉÉaÉï qÉåÇ sÉå eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU DµÉU Måü xÉÉjÉ xÉÑZÉS xÉqÉluÉrÉ MüUÉ SåiÉÏ Wæû| 91. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü AÉæU qÉÉlÉÍxÉMü AÉiqÉ-ÌuÉMüÉxÉ MüÉ zÉÉx§É Wæû| 92. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ WåûiÉÑ qÉlÉÑwrÉ MüÉå ÌuÉwÉrÉÉåÇ Måü oÉlkÉlÉ xÉå qÉÑ£ü MüUMåü ExÉå zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ AÉæU SæuÉÏ zÉÌ£ü MüÐ qÉÔsÉ ÎxjÉÌiÉ MüÐ mÉÑlÉÈ mÉëÉÎmiÉ MüUÉlÉå MüÉ Wæû| 93. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉlÉÑwrÉ MüÉå SÒÈZÉ, eÉUÉ AÉæU urÉÉÍkÉ xÉå qÉÑ£ü MüUiÉÉ Wæû, ExÉå ÍcÉUÉrÉÑ oÉlÉÉiÉÉ Wæû, zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ mÉëSÉlÉ MüUiÉÉ Wæû| 94. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉåÇ zÉÉUÏËUMü, qÉÉlÉÍxÉMü, lÉæÌiÉMü AÉæU AÉkrÉÉÎiqÉMü- WûU mÉëMüÉU Måü AlÉÑzÉÉxÉlÉ MüÉ xÉqÉÉuÉåzÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| CxÉxÉå qÉlÉÑwrÉ AÉimÉmÉëpÉÑiuÉ mÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû LuÉÇ AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüU xÉMüiÉÉ Wæû| 95. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉlÉ MüÐ zÉÌ£ürÉÉåÇ mÉU ÌuÉeÉrÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ÌuÉ¥ÉÉlÉ LuÉÇ MüsÉÉ Wæû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • र -२- और य म 1. eÉÉå AÉÆZÉåÇ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÉ xÉÉælSrÉï lÉWûÏÇ SåZÉ xÉMüiÉÏÇ uÉå AÉÆZÉåÇ xÉcÉqÉÑcÉ AlkÉ WæÇû| 2. eÉÉå MüÉlÉ aÉÑà MüÐ sÉÏsÉÉ MüÐ qÉÌWûqÉÉ lÉWûÏÇ xÉÑlÉiÉå uÉå MüÉlÉ xÉcÉqÉÑcÉ oÉWûUå WæÇû| 3. aÉÑà UÌWûiÉ eÉÏuÉlÉ qÉ×irÉÑ Måü xÉqÉÉlÉ Wæû| 4. aÉÑà M×ümÉÉ MüÐ xÉqmÉÌ¨É eÉæxÉÉ AÉæU MüÉåD ZÉeÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| 5. pÉuÉxÉÉaÉU MüÉå mÉÉU MüUlÉå Måü ÍsÉL aÉÑà Måü xÉixÉÇaÉ eÉæxÉÏ AÉæU MüÉåD xÉÑUͤÉiÉ lÉÉæMüÉ lÉWûÏÇ Wæû| 6. AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà eÉæxÉÉ AÉæU MüÉåD ÍqÉ§É lÉWûÏÇ Wæû| 7. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ eÉæxÉÉ AÉæU MüÉåD AÉ´ÉrÉ lÉWûÏÇ Wæû| 8. xÉSæuÉ aÉÑà MüÐ UOû sÉaÉÉAÉå| भ भ 9. ´É®É, pÉÌ£ü AÉæU iÉimÉUiÉÉ Måü TÔüsÉÉåÇ xÉå aÉÑà MüÐ mÉÔeÉÉ MüUÉå| 10. AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU Måü qÉÎlSU qÉåÇ aÉÑà MüÉ xÉixÉÇaÉ mÉëjÉqÉ xiÉqpÉ Wæû| 11. DµÉUM×ümÉÉ aÉÑà MüÉ xuÉÃmÉ kÉÉUhÉ MüUiÉÏ Wæû| 12. aÉÑà Måü SzÉïlÉ MüUlÉÉ DµÉU Måü SzÉïlÉ MüUlÉå Måü oÉUÉoÉU Wæû| 13. ÎeÉxÉlÉå xÉSaÉÑà Måü SzÉïlÉ lÉWûÏÇ ÌMürÉå uÉWû qÉlÉÑwrÉ AlkÉÉ WûÏ Wæû| 14. kÉqÉï MåüuÉsÉ LMü WûÏ Wæû AÉæU uÉWû Wæû aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£ü LuÉÇ mÉëåqÉ MüÉ kÉqÉï| 15. eÉoÉ AÉmÉMüÉå SÒlÉrÉÉuÉÏ AmÉå¤ÉÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ iÉoÉ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ eÉÉaÉiÉÉ Wæû| 16. AÉiqÉuÉå¨ÉÉ aÉÑà Måü xÉÇaÉ Måü mÉëpÉÉuÉ xÉå AÉmÉMüÉ eÉÏuÉlÉxÉÇaÉëÉqÉ xÉUsÉ oÉlÉ eÉÉrÉåaÉÉ| 17. aÉÑà MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉÉå AÉæU xÉirÉ MüÉ AlÉÑxÉUhÉ MüUÉå| 18. AmÉlÉå aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ qÉåÇ ´É®É UZÉÉå AÉæU AmÉlÉå Mü¨ÉïurÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUÉå| 19. aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ AÌiÉ¢üqÉhÉ qÉÉlÉå ZÉÑS WûÏ AmÉlÉÏ MüoÉë ZÉÉåSlÉå Måü oÉUÉoÉU Wæû| 20. xÉSaÉÑà ÍzÉwrÉ mÉU xÉiÉiÉ AÉzÉÏuÉÉïS oÉUxÉÉiÉå WæÇû| AÉiqÉxÉɤÉÉiMüÉUÏ aÉÑà eÉaÉSaÉÑà WæÇû, mÉUqÉ aÉÑà WæÇû| 21. eÉaÉSaÉÑà MüÉ WØûSrÉ xÉÉælSrÉï MüÉ kÉÉqÉ Wæû| 22. eÉÏuÉlÉ MüÉ krÉårÉ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå MüÉ oÉlÉÉAÉå| 23. eÉÏuÉlÉ MüÉ WûULMü MüOÒû AlÉÑpÉuÉ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AÉmÉMüÐ ´É®É MüÐ MüxÉÉæOûÏ Wæû| 24. ÍzÉwrÉ MüÉrÉï MüÐ ÌaÉlÉiÉÏ MüUiÉÉ Wæû eÉoÉÌMü aÉÑà ExÉMåü mÉÏNåû ÌlÉÌWûiÉ WåûiÉÑ AÉæU CUÉSå MüÐ iÉÑsÉlÉÉ MüUiÉå WæÇû| 25. aÉÑà Måü MüÉrÉï MüÉå xÉlSåWûmÉÔuÉïMü SåZÉlÉÉ xÉoÉxÉå oÉÄQûÉ mÉÉmÉ Wæû| 26. aÉÑà Måü xÉqÉ¤É AmÉlÉÉ SqpÉmÉÔhÉï ÌSZÉÉuÉÉ MüUlÉå MüÐ MüpÉÏ MüÉåÍzÉzÉ qÉiÉ MüUlÉÉ| 27. ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL iÉÉå aÉÑÃAÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ eÉÏuÉlÉ MüÉ MüÉlÉÔlÉ Wæû|
  • 28. AÉmÉMåü ÌSurÉ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå MüÉ MüÉåD pÉÏ qÉÉæMüÉ cÉÑMülÉÉ lÉWûÏÇ| 29. eÉoÉ AÉmÉ AmÉlÉå ÌSurÉ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUÉå iÉoÉ LMüÌlɸ AÉæU uÉTüÉSÉU UWûlÉÉ| 30. aÉÑà mÉU mÉëåqÉ UZÉlÉÉ, AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ rÉÉlÉÏ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ| 31. aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ ElÉMåü xÉqqÉÉlÉ MüUlÉå xÉå pÉÏ oÉÄRûMüU Wæû| 32. aÉÑà AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ irÉÉaÉ xÉå pÉÏ oÉÄRûMüU Wæû| 33. WûU ÌMüxÉÏ mÉËUÎxjÉÌiÉ qÉåÇ AmÉlÉå aÉÑà MüÉå iÉqÉÉqÉ mÉëMüÉU xÉå AlÉÑMÔüsÉ WûÉå eÉÉAÉå| 34. AmÉlÉå aÉÑà MüÐ EmÉÎxjÉÌiÉ qÉåÇ AÍkÉMü oÉÉiÉcÉÏiÉ qÉiÉ MüUÉå| 35. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ zÉÑ® mÉëåqÉ rÉWû aÉÑà AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ MüÉ xÉŠÉ xuÉÃmÉ Wæû| 36. AmÉlÉÏ E¨ÉqÉÉå¨ÉqÉ uÉxiÉÑ mÉëjÉqÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÉå xÉqÉÌmÉïiÉ MüUÉå| CxÉxÉå AÉxÉÌ£ü xÉWûeÉ qÉåÇ ÍqÉOåûaÉÏ| 37. ÍzÉwrÉ DwrÉÉï, QûÉWû LuÉÇ AÍpÉqÉÉlÉ UÌWûiÉ, ÌlÉÈxmÉ×Wû AÉæU aÉÑà Måü mÉëÌiÉ SØÄRû pÉÌ£üpÉÉuÉuÉÉsÉÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| uÉWû kÉærÉïuÉÉlÉ AÉæU xÉirÉ MüÉå eÉÉlÉlÉå Måü ÍsÉL ÌlɶÉrÉuÉÉsÉÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 38. ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑà Måü SÉåwÉ lÉWûÏÇ SåZÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 39. ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà Måü xÉqÉ¤É AlÉÉuÉzrÉMü LuÉÇ ArÉÉåarÉ mÉësÉÉmÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 40. aÉÑà Måü ²ÉUÉ eÉÉå xÉS¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû qÉÉrÉÉ AjÉuÉÉ AkrÉÉxÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUiÉÉ Wæû| 41. LMü WûÏ DµÉU AlÉåMü ÃmÉ qÉåÇ qÉÉrÉÉ Måü MüÉUhÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû LåxÉÉ ÎeÉxÉMüÉå aÉÑÃM×ümÉÉ xÉå ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû xÉirÉ MüÉå eÉÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉåSÉåÇ MüÉå xÉqÉfÉiÉÉ Wæû| 42. aÉÑÃxÉåuÉÉ AÉæU mÉÔeÉÉ Måü ²ÉUÉ mÉëÉmiÉ ÌlÉUliÉU pÉÌ£ü xÉå iÉϤhÉ kÉÉU uÉÉsÉå ¥ÉÉlÉ Måü MÑüsWûÉÄQåû xÉå iÉÔ kÉÏUå- kÉÏUå, mÉU SØÄRûiÉÉmÉÔuÉïMü CxÉ xÉÇxÉÉU ÃmÉÏ uÉ×¤É MüÉå MüÉOû Så| 43. aÉÑà eÉÏuÉlÉ-lÉÉæMüÉ Måü MühÉïkÉÉU AÉæU DµÉU ExÉ lÉÉæMüÉ MüÉå cÉsÉÉlÉå uÉÉsÉÉ AlÉÑMÔüsÉ mÉuÉlÉ Wæû| 44. eÉoÉ qÉlÉÑwrÉ MüÉå xÉÇxÉÉU Måü mÉëÌiÉ bÉ×hÉÉ EmÉeÉiÉÏ Wæû, ExÉå uÉæUÉarÉ AÉiÉÉ Wæû AÉæU aÉÑà Måü ÌSrÉå WÒûL EmÉSåzÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL zÉÌ£üqÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ krÉÉlÉ qÉåÇ oÉÉU-oÉÉU AprÉÉxÉMåü MüÉUhÉ ExÉMåü qÉlÉ MüÐ AÌlɹ mÉëM×üÌiÉ SÕU WûÉåiÉÏ Wæû| 45. aÉÑà xÉå pÉsÉÏ mÉëMüÉU eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ eÉÉrÉ iÉpÉÏ qÉÇ§É Måü ²ÉUÉ zÉÑή mÉæSÉ WûÉåiÉÏ Wæû| य 46. qÉlÉÑwrÉ AlÉÉÌS MüÉsÉ xÉå A¥ÉÉlÉ Måü mÉëpÉÉuÉ qÉåÇ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ aÉÑà Måü ÌoÉlÉÉ ExÉå AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| eÉÉå oÉë¼ MüÉå eÉÉlÉiÉÉ Wæû uÉWûÏ SÕxÉUå MüÉå oÉë¼¥ÉÉlÉ Så xÉMüiÉÉ Wæû| 47. xÉrÉÉlÉå qÉlÉÑwrÉ MüÉå cÉÉÌWûL ÌMü uÉWû AmÉlÉå aÉÑà MüÉå AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉÃmÉ eÉÉlÉMüU AÌuÉUiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉmÉÔuÉïMü ElÉMüÐ mÉÔeÉÉ MüUå AjÉÉïiÉç ElÉMåü xÉÉjÉ iÉSÉMüÉU oÉlÉå| 48. ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà LuÉÇ DµÉU Måü mÉëÌiÉ xÉͳɸ pÉÌ£üpÉÉuÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 49. ÍzÉwrÉ MüÉå AÉ¥ÉÉMüÉUÏ oÉlÉMüU, xÉÉuÉkÉÉlÉ qÉlÉ xÉå LuÉÇ ÌlɸÉmÉÔuÉïMü aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL AÉæU ElÉxÉå pÉaÉuÉSè pÉ£ü Måü Mü¨ÉïurÉ AjÉuÉÉ pÉaÉuÉSè kÉqÉï eÉÉlÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 50. ÍzÉwrÉ MüÉå DµÉU Måü ÃmÉ qÉåÇ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| ÌuÉµÉ Måü lÉÉjÉ MüÉå mÉëxÉ³É MüUlÉå MüÉ LuÉÇ ElÉMüÐ M×ümÉÉ Måü rÉÉåarÉ oÉlÉlÉå MüÉ xÉÑÌlÉͶÉiÉ EmÉÉrÉ Wæû| 51. ÍzÉwrÉ MüÉå uÉæUÉarÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU AmÉlÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà MüÉ xÉixÉÇaÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL|
  • 52. ÍzÉwrÉ MüÉå mÉëjÉqÉ iÉÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU ElÉMåü oÉiÉÉrÉå WÒûL qÉÉaÉï qÉåÇ cÉsÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 53. ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉÏ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå xÉÇrÉqÉ qÉåÇ UZÉMüU aÉÑà Måü AÉ´ÉrÉ qÉåÇ UWûlÉÉ cÉÉÌWûL..... xÉåuÉÉ, xÉÉkÉlÉÉ LuÉÇ zÉÉx§ÉÉprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 54. ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà Måü ²ÉU xÉå eÉÉå MÑüNû AcNûÉ rÉÉ oÉÑUÉ, MüqÉ rÉÉ erÉÉSÉ, xÉÉSÉ rÉÉ xuÉÉSÒ ZÉÉlÉÉ ÍqÉsÉå uÉWû aÉÑÃpÉÉD MüÉå AlÉÑMÔüsÉ WûÉåMüU ZÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| य 55. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ rÉWû qÉÉå¤É LuÉÇ zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ MüÉ MåüuÉsÉ LMü WûÏ qÉÉaÉï Wæû| 56. eÉÉå qÉlÉÑwrÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ lÉWûÏÇ MüUiÉå uÉå AÉiqÉÉ MüÉ bÉÉiÉ MüUlÉå uÉÉsÉå WæÇû| uÉå xÉcÉqÉÑcÉ ÎeÉlSå zÉuÉ Måü xÉqÉÉlÉ MÇüaÉsÉå qÉuÉÉsÉÏ WæÇû| uÉå AÌiÉ SËUSì sÉÉåaÉ WæÇû| LåxÉå ÌlÉaÉÑUå sÉÉåaÉ oÉÉWûU xÉå kÉlÉuÉÉlÉ ÌSZÉiÉå WÒûL pÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü eÉaÉiÉ qÉåÇ AirÉÇiÉ SËUSì WæÇû| 57. xÉrÉÉlÉå xÉ‹lÉ AmÉlÉå aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ Måü ÌlÉUliÉU krÉÉlÉ ÃmÉÏ UxÉmÉÉlÉ xÉå AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ MüÉå UxÉqÉrÉ oÉlÉÉiÉå Wæû AÉæU aÉÑà Måü ¥ÉÉlÉ ÃmÉÏ iÉsÉuÉÉU MüÉå xÉÉjÉ qÉåÇ UZÉMüU qÉÉåWûqÉÉrÉÉ Måü oÉlkÉlÉÉåÇ MüÉå MüÉOû QûÉsÉiÉå WæÇû| 58. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ rÉWû zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ Måü ²ÉU ZÉÉåsÉlÉå Måü ÍsÉL AqÉÉåbÉ cÉÉoÉÏ Wæû| 59. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ rÉWû AÉÎZÉUÏ xÉirÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ MüÉ MåüuÉsÉ LMü WûÏ xÉŠÉ UÉeÉqÉÉaÉï Wæû| 60. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå xÉoÉ SÒÈZÉ, SSï LuÉÇ zÉÉåMü MüÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 61. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå zÉÉåMü uÉ SÒÈZÉ Måü iÉqÉÉqÉ MüÉUhÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| 62. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ AÉmÉMåü C¹ SåuÉiÉÉ Måü SzÉïlÉ MüUÉiÉÉ Wæû, aÉÑÃiuÉ qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ MüUÉiÉÉ Wæû| 63. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ LMü mÉëMüÉU MüÉ uÉÉrÉÑrÉÉlÉ Wæû, ÎeÉxÉMüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ xÉå ÍzÉwrÉ zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ, ÍcÉUÇiÉlÉ zÉÉÎliÉ LuÉÇ AZÉÔOû AÉlÉlS Måü EŠ sÉÉåMü qÉåÇ EÄQû xÉMüiÉÉ Wæû| 64. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ ÌSurÉiÉÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ Måü ÍsÉL UÉeÉqÉÉaÉï Wæû, eÉÉå ÍzÉwrÉ MüÉå ÌSurÉ eÉÏuÉlÉ Måü krÉårÉ iÉMü xÉÏkÉÉ sÉå eÉÉiÉÉ Wæû| 65. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ LMü UWûxrÉqÉrÉ xÉÏRûÏ Wæû, eÉÉå ÍzÉwrÉ MüÉå mÉ×juÉÏ mÉU xÉå xuÉaÉï qÉåÇ sÉå eÉÉiÉÏ Wæû| 66. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÉ krÉÉlÉ ÌMürÉå ÌoÉlÉÉ ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉÌiÉ xÉÇpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| 67. aÉÑà MüÉ ÌlÉrÉÍqÉiÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå AÉiqÉ¥ÉÉlÉ Måü mÉëSåzÉ ZÉÑsÉ eÉÉiÉå WæÇû, qÉlÉ zÉÉÇiÉ, xuÉxjÉ LuÉÇ ÎxjÉU oÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU AliÉUÉiqÉÉ eÉÉaÉ×iÉ WûÉåiÉÏ Wæû| य 68. ÍzÉwrÉ eÉoÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ xÉoÉ xÉÇzÉrÉ AmÉlÉå AÉmÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| 69. ÍzÉwrÉ eÉoÉ aÉÑà MüÐ xÉÑU¤ÉÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ MüÉåD pÉÏ uÉxiÉÑ ExÉMåü qÉlÉ MüÉå ¤ÉÑÍpÉiÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÏ| 70. AÉmÉ AaÉU AmÉlÉå qÉlÉ MüÉå oÉɽ mÉSÉjÉÉåïÇ qÉåÇ xÉå ZÉÏÇcÉMüU xÉiÉiÉ krÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ qÉåÇ sÉaÉÉAÉåaÉå iÉÉå AÉmÉMåü iÉqÉÉqÉ SÒÈZÉ lɹ WûÉå eÉÉLÆaÉå| 71. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ rÉWû iÉqÉÉqÉ qÉÉlÉuÉÏrÉ SÒÈZÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉå MüÉ LMüqÉÉ§É EmÉÉrÉ Wæû|
  • 72. eÉÉå ÍzÉwrÉ AmÉlÉå aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ ÍcÉ¨É lÉWûÏÇ sÉaÉÉ xÉMüiÉÉ ExÉå AÉiqÉ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ| 73. eÉÉå ÍzÉwrÉ aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ ÌoÉsMÑüsÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ ExÉå qÉlÉ MüÐ zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÏ| 74. AaÉU AÉmÉMüÉå CxÉ xÉÇxÉÉU Måü SÒÈZÉ LuÉÇ SSï SÕU MüUlÉå WûÉåÇ iÉÉå AÉmÉMüÉå AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉUÏ aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå MüÐ AÉSiÉ QûÉsÉlÉÉ cÉÉÌWûL| PûÏMü WûÏ MüWûÉ WæûÈ krÉÉlÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåqÉÔïÌiÉïÈ mÉÔeÉÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåÈ mÉSqÉç| qÉǧÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåuÉÉïYrÉÇ qÉÉå¤ÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåÈ M×ümÉÉ|| प य 75. aÉÑà MüÐ xÉWûÉrÉ Måü ÌoÉlÉÉ MüÉåD AÉiqÉ¥ÉÉlÉ mÉÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| 76. aÉÑÃM×ümÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ ÌSurÉ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ MüÉåD mÉëaÉÌiÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| 77. aÉÑÃM×ümÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ AÉmÉ qÉÉlÉÍxÉMü ÌuÉMüÉUÉåÇ xÉå qÉÑ£ü lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉå LuÉÇ qÉÉå¤É lÉWûÏÇ mÉÉ xÉMüiÉå| 78. AaÉU AÉmÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÐ qÉÔÌiÉï MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå MüÐ AÉSiÉ lÉWûÏÇ QûÉsÉÉåaÉå iÉÉå AÉiqÉÉ MüÉ pÉurÉ uÉæpÉuÉ LuÉÇ xÉlÉÉiÉlÉ erÉÉåÌiÉ AÉmÉxÉå xÉSÉ Måü ÍsÉL ASØzrÉ UWåûaÉÏ| 79. aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ ÌlÉrÉÍqÉiÉ LuÉÇ urÉuÉÎxjÉiÉ krÉÉlÉ MüUlÉå MüÐ AÉSiÉ QûÉsÉMüU AÉiqÉÉ MüÉå RûÉÇMülÉå uÉÉsÉå AÉuÉUhÉ MüÉå cÉÏU QûÉsÉÉå| 80. aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ rÉWû iÉqÉÉqÉ UÉåaÉÉåÇ Måü ÍsÉL zÉÌ£üzÉÉsÉÏ AÉæwÉkÉ Wæû| 81. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå AliÉUÉiqÉÉ Måü ¥ÉÉlÉ Måü LuÉÇ AlrÉ MüD aÉÔÄRû zÉÌ£ürÉÉð mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL qÉlÉ Måü ²ÉU ZÉÑsÉ eÉÉiÉå Wæû| 82. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå eÉÏuÉlÉ Måü iÉqÉÉqÉ SÒÈZÉ SÕU WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| और म 83. aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUÉå, iÉpÉÏ AÉmÉMüÉå xÉŠÏ zÉÉÎliÉ AÉæU AÉlÉlS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ| 84. AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå oÉWÒûiÉ WûÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü zÉÌ£ü, zÉÉÎliÉ, lÉrÉÉ eÉÉåzÉ AÉæU lÉrÉÉ oÉsÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| 85. mÉÌuÉ§É aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå zÉÑ® zÉÌ£üzÉÉsÉÏ ÌuÉcÉÉUÉåÇ MüÉ ÌuÉMüÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 86. aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ ÌlÉrÉÍqÉiÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå xÉå qÉlÉ CkÉU EkÉU pÉOûMülÉÉ kÉÏUå-kÉÏUå oÉlS MüU SåiÉÉ Wæû| 87. aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ xÉå iÉqÉÉqÉ AÄQûcÉlÉåÇ SÕU WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû| 88. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå xÉå qÉlÉ MüÐ E¨ÉåeÉlÉÉ SÕU WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU qÉlÉ MüÐ zÉÉÎliÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ uÉ× Î® WûÉåiÉÏ Wæû| 89. ÌSurÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL oÉëɼqÉÑWÕûiÉï xÉoÉxÉå erÉÉSÉ AlÉÑMÔüsÉ xÉqÉrÉ Wæû| cÉÉsÉÔ urÉuÉWûÉU qÉåÇ pÉÏ MüpÉÏ-MüpÉÏ aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUMåü AÉmÉ zÉÌ£ü, xTÔüÌiÉï AÉæU mÉëåUhÉÉ mÉëÉmiÉ MüUiÉå UWûÉå| 90. AÉmÉ erÉÉåÇ WûÏ ÌoÉxiÉU qÉåÇ eÉÉaÉÉå ÌMü iÉÑUliÉ aÉÑÃqÉÇ§É MüÉ eÉÉmÉ MüUÉå| rÉWû oÉÉiÉ oÉWÒûiÉ WûÏ qÉWû¨uÉmÉÔhÉï Wæû| 91. LMüÉliÉ LuÉÇ aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ aÉWûUÉ ÍcÉliÉlÉ....rÉå SÉå cÉÏeÉåÇ AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU Måü ÍsÉL qÉWû¨uÉmÉÔhÉï AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ WæÇû|
  • य ऱए म य रय 92. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL WûULMü uÉxiÉÑ MüÉå xÉÉΨuÉMü oÉlÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| xjÉÉlÉ, pÉÉåeÉlÉ, uÉx§É, xÉÇaÉ, mÉÑxiÉMåÇü AÉÌS xÉoÉ xÉÉΨuÉMü WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 93. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉËUÎxjÉÌiÉ qÉåÇ NûÉåÄQûlÉÉ lÉWûÏÇ cÉÉÌWûL| 94. MåüuÉsÉ xÉSÉcÉÉUÏ eÉÏuÉlÉ eÉÏlÉÉ WûÏ DµÉU-xÉɤÉÉiMüÉU Måü ÍsÉL mÉrÉÉïmiÉ lÉWûÏÇ Wæû, aÉÑà MüÉ ÌlÉUliÉU LuÉÇ aÉWûUÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ AÌlÉuÉÉrÉï Wæû| 95. AaÉU AÉmÉMüÉå xÉÇxÉÉU Måü SÒÈZÉ SSï LuÉÇ eÉlqÉ-qÉ×irÉÑ MüÐ qÉÑxÉÏoÉiÉÉåÇ xÉå xÉSÉ Måü ÍsÉL qÉÑ£ü WûÉålÉÉ WûÉå iÉÉå AÉmÉMüÉå aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ aÉWûUÉ krÉÉlÉ MüUlÉå MüÐ AÉSiÉ QûÉsÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 96. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ rÉWû AlÉlrÉ AlÉÑpÉuÉ rÉÉ xÉÏkÉå AÉiqÉ¥ÉÉlÉ Måü ÍsÉL UÉeÉqÉÉaÉï Wæû| 97. A³É, uÉx§É, ÌlÉuÉÉxÉ AÉÌS zÉÉUÏËUMü AÉuÉzrÉMüiÉÉAÉåÇ Måü ÍsÉL ÍzÉwrÉ MüÉå ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| aÉÑÃM×ümÉÉ xÉå ExÉMåü ÍsÉrÉå xÉoÉ cÉÏeÉÉåÇ MüÉ CliÉeÉÉqÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| 98. aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL LMüqÉÉ§É qÉÔsrÉuÉÉlÉ mÉÔðeÉÏ Wæû| 99. pÉ£üÉåÇ Måü ÍsÉL pÉaÉuÉÉlÉ WûqÉåzÉÉ aÉÑà Måü ÃmÉ qÉåÇ mÉjÉmÉëSzÉïMü oÉlÉiÉå WæÇû| 100. qÉlÉÑwrÉ MüÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU aÉÑà eÉÉå-eÉÉå AÉ¥ÉÉ MüUåÇ ElÉ xÉoÉMüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| CxÉqÉåÇ ExÉå ÌoÉsMÑüsÉ sÉÉmÉUuÉÉWûÏ rÉÉ oÉÄQûoÉÄQû lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| AmÉlÉÏ oÉÑή MüÉ pÉÏ EmÉrÉÉåaÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 101. aÉÑà eÉoÉ MüÉåD pÉÏ cÉÏeÉ MüUlÉå MüÐ AÉ¥ÉÉ MüUåÇ iÉoÉ ÍzÉwrÉ MüÉå WØûSrÉmÉÔuÉïMü ElÉMüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 102. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ CxÉ mÉëMüÉU MüÐ AÉ¥ÉÉMüÉËUiÉÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| rÉWû ÌlÉwMüÉqÉ MüqÉï MüÐ pÉÉuÉlÉÉ Wæû| CxÉ mÉëMüÉU MüÉ MüqÉï ÌMüxÉÏ pÉÏ TüsÉ MüÐ AÉzÉÉ Måü ÍsÉL lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ AÌmÉiÉÑ aÉÑà MüÐ mÉÌuÉ§É AÉ¥ÉÉ Måü ÍsÉL WûÏ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| iÉpÉÏ qÉlÉ MüÐ AzÉÑήrÉÉð, eÉæxÉå ÌMü MüÉqÉ, ¢üÉåkÉ AÉæU sÉÉåpÉ lɹ WûÉåiÉå WæÇû| 103. eÉÉå ÍzÉwrÉ cÉÉU mÉëMüÉU Måü xÉÉkÉlÉÉåÇ xÉå xÉ‹aÉ Wæû uÉWûÏ DµÉU xÉå AÍpÉ³É oÉë¼Ìlɸ aÉÑà Måü xÉqÉ¤É oÉæPûlÉå Måü LuÉÇ ElÉxÉå qÉWûÉuÉÉYrÉ xÉÑlÉlÉå Måü ÍsÉL sÉÉrÉMü Wæû| cÉÉU mÉëMüÉU Måü xÉÉkÉlÉ rÉÉlÉÏ xÉÉkÉlÉcÉiÉѹrÉ CxÉ mÉëMüÉU WæÇû- ÌuÉuÉåMü = AÉiqÉÉ-AlÉÉiqÉÉ, ÌlÉirÉ-AÌlÉirÉ, MüqÉï-AMüqÉï AÉÌS MüÉ pÉåS xÉqÉfÉlÉå MüÐ zÉÌ£ü| uÉæUÉarÉ = CÎlSìrÉeÉlrÉ xÉÑZÉ AÉæU xÉÉÇxÉÉËUMü ÌuÉwÉrÉÉåÇ xÉå ÌuÉUÌ£ü| wÉOèxÉÇmÉÌ¨É = zÉqÉ (uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ LuÉÇ MüÉqÉlÉÉAÉåÇ xÉå qÉÑ£ü ÌlÉqÉïsÉ qÉlÉ MüÐ zÉÉÎliÉ), SqÉ (CÎlSìrÉÉåÇ mÉU MüÉoÉÔ), EmÉUÌiÉ (ÌuÉwÉrÉ-ÌuÉMüÉUÏ eÉÏuÉlÉ xÉå EmÉUÉqÉiÉÉ), ÌiÉÌiɤÉÉ = (WûUåMü ÎxjÉÌiÉ qÉåÇ ÎxjÉUiÉÉ LuÉÇ kÉærÉï Måü xÉÉjÉ xÉWûlÉzÉÌ£ü), ´É®É AÉæU xÉqÉÉkÉÉlÉ (oÉɽ AÉMüwÉïhÉÉåÇ xÉå AÍsÉmiÉ qÉlÉ MüÐ LMüÉaÉë ÎxjÉÌiÉ)| qÉÑqÉѤÉiuÉ = qÉÉå¤É AjÉuÉÉ AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU Måü ÍsÉL iÉÏuÉë AÉMüÉǤÉÉ| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • र ३- भ प प यर 1. ÎeÉxÉMåü qÉlÉ xÉå iÉqÉÉqÉ AzÉÑήrÉÉð SÕU MüÐ aÉD WûÉåÇ LåxÉå ÍzÉwrÉ MüÉå WûÏ aÉÑà Måü aÉÔÄRû UWûxrÉÉåÇ MüÐ SϤÉÉ SÏ eÉÉrÉ iÉÉå ExÉMüÉ qÉlÉ xÉqmÉÔhÉï ÎxjÉUiÉÉ mÉëÉmiÉ MüU xÉMåüaÉÉ AÉæU uÉWû ÌlÉÌuÉïMüsmÉ xÉqÉÉÍkÉ MüÐ AuÉxjÉÉ qÉåÇ mÉëÌuɹ WûÉå xÉMåüaÉÉ| 2. eÉÉå ÍxÉ® AÉiqÉrÉÉåaÉÏ WûÉåÇ LåxÉå aÉÑà MüÐ ÌlÉaÉUÉlÉÏ Måü lÉÏcÉå rÉÉåaÉ xÉÏZÉÉå| 3. ÌuÉwÉrÉÌuÉMüÉU Måü UÇaÉå WÒûL AÉmÉMåü qÉlÉ MüÉå LMüÉaÉëiÉÉ, aÉÑà Måü EmÉSåzÉ LuÉÇ EmÉÌlÉwÉSÉåÇ Måü uÉÉYrÉÉåÇ Måü qÉlÉlÉ, krÉÉlÉ LuÉÇ eÉmÉ xÉå mÉÌuÉ§É oÉlÉÉlÉÉ WûÉåaÉÉ| 4. AÉmÉMüÉå qÉÉaÉïSzÉïlÉ SålÉå Måü ÍsÉL AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉUÏ xÉSaÉÑà WûÉålÉå cÉÉÌWûL| 5. LMü WûÏ xjÉÉlÉ, LMü WûÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà AÉæU LMü WûÏ rÉÉåaÉ mÉ®ÌiÉ qÉåÇ sÉaÉå UWûÉå| rÉWûÏ ÌlÉͶÉiÉ xÉTüsÉiÉÉ MüÐ UÏÌiÉ Wæû| य 6. aÉÑà AjÉuÉÉ ÍxÉ® rÉÉåaÉÏ MüÐ ÌlÉaÉUÉlÉÏ qÉåÇ WûÏ mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 7. AÉmÉ AmÉlÉå aÉÑà Måü AjÉuÉÉ ÌMüxÉÏ pÉÏ xÉÇiÉ Måü ÍcÉ§É mÉU LMüÉaÉëiÉÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| 8. ÌuÉwÉrÉÉåÇ xÉå qÉlÉ MüÉå uÉÉmÉxÉ ZÉÏÇcÉ sÉÉå AÉæU AmÉlÉå aÉÑà Måü EmÉSåzÉ Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü AÉaÉå oÉÄRûÉå| 9. MüzqÉÏU qÉåÇ ÎxjÉiÉ xÉÉkÉMü (ÍzÉwrÉ) pÉÏ AaÉU ÌWûqÉÉsÉrÉ Måü E¨ÉUMüÉzÉÏ qÉåÇ ÎxjÉiÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÉ, AmÉlÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉïSzÉïMü MüÉ krÉÉlÉ MüUå iÉÉå pÉÏ aÉÑà LuÉÇ ÍzÉwrÉ Måü oÉÏcÉ LMü ÌlÉͶÉiÉ aÉWûUÉ xÉqoÉlkÉ xjÉÉÌmÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÍzÉwrÉ Måü ÌuÉcÉÉUÉåÇ Måü mÉëirÉѨÉU qÉåÇ aÉÑà zÉÌ£ü, zÉÉÎliÉ, AÉlÉlS, xÉÑZÉ Måü xmÉlSlÉ mÉëxÉÉËUiÉ MüUiÉå WæÇû| ÍzÉwrÉ sÉÉåWûcÉÑqoÉMü Måü mÉëcÉhQû mÉëuÉÉWû qÉåÇ xlÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû| ÎeÉxÉ mÉëMüÉU LMü oÉiÉïlÉ xÉå SÕxÉUå oÉiÉïlÉ qÉåÇ iÉåsÉ oÉWûiÉÉ Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU aÉÑà AÉæU ÍzÉwrÉ Måü oÉÏcÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü ÌuɱÑiÉ zÉÌ£ü MüÉ fÉUlÉÉ kÉÏUå-kÉÏUå ÌlÉUliÉU oÉWûiÉÉ Wæû|ÍzÉwrÉ AmÉlÉÏ ´É®É Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü aÉÑà xÉå zÉÌ£ü mÉëÉmiÉ MüUiÉÉ Wæû| eÉWûÉð-eÉWûÉð ÍzÉwrÉ xÉŠå WØûSrÉ xÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWûÉð aÉÑà MüÉå pÉÏ qÉÉsÉÔqÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû ÌMü AmÉlÉå ÍzÉwrÉ MüÐ AÉåU xÉå mÉëÉjÉïlÉÉ rÉÉ E³ÉiÉ ÌuÉcÉÉUkÉÉUÉ MüÉ mÉëuÉÉWû oÉWûiÉÉ Wæû AÉæU AmÉlÉå WØûSrÉ MüÉå xmÉzÉï MüUiÉÉ Wæû| ÎeÉlÉMåü mÉÉxÉ AÉÇiÉUcɤÉÑ WûÉåiÉå WæÇû uÉå aÉÑà -ÍzÉwrÉ Måü oÉÏcÉ WûsMüÉ xÉÉ E‹uÉsÉ mÉëMüÉzÉ xmɹiÉÈ SåZÉ xÉMüiÉå WæÇû| ÍcɨÉÃmÉÏ xÉÉaÉU qÉåÇ xÉÉΨuÉMü ÌuÉcÉÉUÉåÇ Måü xmÉlSlÉ xÉå aÉÌiÉ mÉæSÉ WûÉåiÉÏ Wæû| प 10. AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà AmÉlÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü zÉÌ£ü AmÉlÉå ÍzÉwrÉ MüÉå mÉëSÉlÉ MüUiÉå WæÇû| xÉSaÉÑà Måü AqÉÔsrÉ xmÉlSlÉ ÍzÉwrÉ Måü qÉlÉ MüÐ AÉåU pÉåeÉå eÉÉiÉå WæÇû| ´ÉÏUÉqÉM×üwhÉ mÉUqÉWÇûxÉ lÉå AmÉlÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü zÉÌ£ü ÌuÉuÉåMüÉlÉlS MüÉå SÏ jÉÏ| rÉWû aÉÑà MüÉ SæuÉÏ xmÉzÉï MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû| xÉqÉjÉï UÉqÉSÉxÉ xuÉÉqÉÏ Måü ÍzÉwrÉ lÉå AmÉlÉÏ LåxÉÏ zÉÌ£ü lÉiÉïMüÐ MüÐ mÉѧÉÏ MüÉå SÏ jÉÏ eÉÉå ExÉMåü mÉëÌiÉ AirÉÇiÉ MüÉqÉÑMü jÉÏ| ÍzÉwrÉ lÉå ExÉMüÐ AÉåU SØ̹mÉÉiÉ ÌMürÉÉ AÉæU ExÉå xÉqÉÉÍkÉ mÉëÉmiÉ MüUÉD| ExÉMüÐ MüÉqÉÑMüiÉÉ lɹ WûÉå aÉD| iÉoÉ xÉå uÉWû oÉWÒûiÉ
  • kÉÉÍqÉïMü LuÉÇ AÉkrÉÉÎiqÉMü xuÉpÉÉuÉuÉÉsÉÏ oÉlÉ aÉD| qÉÑMÑülSoÉÉD lÉÉqÉMü qÉWûÉUÉ·í MüÐ LMü xÉÉkuÉÏ lÉå oÉÉSzÉÉWû MüÉå xÉqÉÉÍkÉ mÉëSÉlÉ MüÐ jÉÏ| 11. AÉmÉ eÉmÉ AÉæU krÉÉlÉ zÉÑà MüUåÇ ExÉxÉå mÉWûsÉå MÑüNû SæuÉÏ xiÉÉå§É rÉÉ qÉǧÉÉåÇ MüÉ AjÉuÉÉ aÉÑÃxiÉÉå§É MüÉ EŠÉUhÉ MüUÉå| AjÉuÉÉ oÉÉUWû STüÉ Á MüÉ qÉǧÉÉåŠÉU MüUÉå AjÉuÉÉ mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû iÉMü MüÐiÉïlÉ MüUÉå| 12. qÉlÉ MüÉå LMü xjÉÉlÉ qÉåÇ, LMü xÉÉkÉlÉÉ qÉåÇ, LMü aÉÑà qÉåÇ AÉæU LMü WûÏ rÉÉåaÉqÉÉaÉï qÉåÇ sÉaÉÉMüU ExÉMüÐ cÉÇcÉsÉ uÉ×Ì¨É MüÉå uÉzÉ qÉåÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 13. „rÉÉåaÉuÉÉÍzɸ‟ qÉåÇ aÉÑà uÉÍzɸ eÉÏ MüWûiÉå WæÇû – “Wåû UÉqÉ! mÉÉuÉ pÉÉaÉ MüÉ qÉlÉ mÉëÉUÇÍpÉMü krÉÉlÉ qÉåÇ sÉaÉÉAÉå, mÉÉuÉ pÉÉaÉ MüÉ ZÉåsÉMÔüS qÉåÇ, mÉÉuÉ pÉÉaÉ MüÉ AprÉÉxÉ qÉåÇ AÉæU mÉÉuÉ pÉÉaÉ MüÉ qÉlÉ aÉÑÃxÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉÉAÉå|” 14. DµÉU lÉå AÉmÉMüÉå iÉqÉÉqÉ mÉëMüÉU MüÐ xÉÑÌuÉkÉÉLÆ, AcNûÉ xuÉÉxjrÉ LuÉÇ qÉÉaÉï ÌSZÉÉlÉå Må ü ÍsÉL aÉÑà ÌSrÉå WæÇû| CxÉxÉå AÍkÉMü AÉæU YrÉÉ cÉÉÌWûL? AiÉÈ ÌuÉMüÉxÉ MüUÉå, Ei¢üÉliÉ oÉlÉÉå, xÉirÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU MüUÉå AÉæU xÉuÉï§É ExÉMüÉ mÉëcÉÉU MüUÉå| 15. aÉÑà LuÉÇ zÉÉx§É AÉmÉMüÉå qÉÉaÉï ÌSZÉÉ xÉMüiÉå WæÇû AÉæU AÉmÉMåü xÉÇzÉrÉ SÕU MüU xÉMüiÉå WæÇû| AmÉUÉå¤É MüÉ AlÉÑpÉuÉ (xÉÏkÉÉ AÉÇiÉU¥ÉÉlÉ) MüUlÉÉ AÉmÉ mÉU ÌlÉpÉïU UZÉÉ aÉrÉÉ Wæû| pÉÔZÉå urÉÌ£ü MüÉå xuÉrÉÇ WûÏ ZÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| ÎeÉxÉMüÉå xÉZiÉ ZÉÑeÉsÉÏ AÉiÉÏ WûÉå ExÉå ZÉÑS WûÏ ZÉÑeÉsÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| म यम म र र 16. qÉlÉ Måü xÉÉjÉ MüpÉÏ qÉÑPûpÉåÄQû qÉiÉ MüUÉå| LMüÉaÉëiÉÉMåü ÍsÉL eÉsÉS mÉërÉÉxÉÉåÇ MüÉ EmÉrÉÉåaÉ qÉiÉ MüUÉå| xÉoÉ xlÉÉrÉÑ AÉæU lÉxÉ lÉÉÌÄQûrÉÉåÇ MüÉå ÍzÉÍjÉsÉ MüUÉå| qÉÎxiÉwMü MüÉå RûÏsÉÉ NûÉåÄQû SÉå| kÉÏUå -kÉÏUå AmÉlÉå aÉÑÃqÉÇ§É MüÉ EŠÉUhÉ MüUÉå| ZÉSoÉSÉiÉå WÒûL qÉlÉ MüÉå xuÉxjÉ MüUÉå| ÌuÉcÉÉUÉåÇ MüÉå zÉÉliÉ MüUÉå| 17. rÉÌS qÉlÉ qÉåÇ „AWÇû‟ Måü xÉoÉ xÉÇMüsmÉ WûÉåÇ iÉÉå aÉÑà xÉå SϤÉÉ sÉålÉå Måü oÉÉS AÉiqÉÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUMåü LuÉÇ uÉåS MüÉ xÉŠÉ UWûxrÉ eÉÉlÉMüU qÉlÉ MüÉå ÌuÉÍpÉ³É SÒÈZÉÉåÇ xÉå uÉÉmÉxÉ ZÉÏÇcÉ xÉMüiÉå WæÇû AÉæU xÉÑZÉSÉrÉMü AÉiqÉÉ qÉåÇ mÉÑlÉÈ xjÉÉÌmÉiÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| 18. MÑüNû uÉwÉï iÉMü AmÉlÉå aÉÑà MüÐ mÉëirÉ¤É ÌlÉaÉUÉlÉÏ qÉåÇ AÉæU ElÉMåü xÉÏkÉå LuÉÇ ÌlÉMüOû Måü xÉqmÉMïü qÉåÇ UWûÉå| AÉmÉ kÉÏUå AÉæU ÌlÉrÉÍqÉiÉ mÉëaÉÌiÉ MüU xÉMåÇüaÉå| 19. cÉÇcÉsÉ qÉlÉ LMü xÉÉkÉlÉÉ xÉå SÕxÉUÏ xÉÉkÉlÉÉ MüÐ AÉåU, LMü aÉÑà xÉå SÕxÉUå aÉÑà MüÐ AÉåU, pÉÌ£ürÉÉåaÉ xÉå uÉåSÉliÉ MüÐ AÉåU LuÉÇ WØûÌwÉMåüzÉ xÉå uÉ×lSÉuÉlÉ MüÐ AÉåU MÔüSiÉÉ Wæû| xÉÉkÉlÉÉ Måü ÍsÉL rÉWû AirÉliÉ WûÉÌlÉMü¨ÉÉï Wæû| LMü WûÏ aÉÑà xÉå, LMü WûÏ xjÉÉlÉ xÉå sÉaÉå UWûÉå| 20. AÉmÉMåü ÍsÉL ÌMüxÉ mÉëMüÉU MüÉ rÉÉåaÉqÉÉaÉï rÉÉåarÉ Wæû rÉWû AÉmÉMüÉå WûÏ ZÉÉåeÉ sÉålÉÉ WûÉåaÉÉ| AÉmÉ AaÉU rÉWû lÉWûÏÇ MüU xÉMüÉå iÉÉå ÎeÉlWûÉåÇlÉå AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU ÌMürÉÉ WûÉå LåxÉå aÉÑà rÉÉ AÉcÉÉrÉï MüÐ xÉsÉÉWû AÉmÉMüÉå sÉålÉÏ WûÉåaÉÏ| uÉå AÉmÉMåü qÉlÉ MüÐ mÉëM×üÌiÉ eÉÉlÉMüU AÉmÉMüÉå EÍcÉiÉ rÉÉåaÉ MüÐ mÉ®ÌiÉ oÉiÉÉrÉåÇaÉå| 21. AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà MüÉ xÉixÉÇaÉ AÉæU AcNûÉ qÉÉWûÉæsÉ qÉlÉ MüÐ E³ÉÌiÉ qÉåÇ mÉëcÉhQû mÉëpÉÉuÉ QûÉsÉiÉÉ Wæû| rÉÌS AcNûÉ xÉixÉÇaÉ lÉ ÍqÉsÉ xÉMåü iÉÉå ÎeÉlWûÉåÇlÉå AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU ÌMürÉÉ WûÉå LåxÉå qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ Måü aÉëljÉÉåÇ MüÉ AkrÉrÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| ESÉWûUhÉÉjÉïÈ ´ÉÏ zÉÇMüUÉcÉÉrÉï Måü aÉëljÉ, rÉÉåaÉuÉÉÍzɸ, ´ÉÏ S¨ÉɧÉårÉ MüÐ AuÉkÉÔiÉ aÉÏiÉÉ CirÉÉÌS|
  • य म म म 22. AÉmÉMåü WØûSrÉ MüÐ aÉѼ oÉÉiÉåÇ AÉmÉMåü aÉÑà Måü xÉqÉ¤É ZÉÑssÉÏ MüU SÉå| CxÉ mÉëMüÉU ÎeÉiÉlÉÉ AÍkÉMü MüUÉåaÉå EiÉlÉÏ AÍkÉMü xÉWûÉlÉÑpÉÔÌiÉ AÉmÉMüÉå ÍqÉsÉåaÉÏ| CxÉxÉå AÉmÉMüÉå mÉÉmÉ LuÉÇ mÉësÉÉåpÉlÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ sÉÄQûlÉå qÉåÇ zÉÌ£ü mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÏ| 23. ÍqÉ§É mÉxÉÇS MüUlÉå qÉåÇ krÉÉlÉ UZÉåÇ| AÌlÉcNûlÉÏrÉ sÉÉåaÉ AÉmÉMüÐ ´É®É LuÉÇ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÉå xÉUsÉiÉÉ xÉå cÉÍsÉiÉ MüU SåÇaÉå| AmÉlÉÏ zÉÑà MüÐ WÒûD xÉÉkÉlÉÉ qÉåÇ LuÉÇ AmÉlÉå aÉÑà qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï ´É®É UZÉåÇ| AmÉlÉÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÉå MüSÉÌmÉ cÉÍsÉiÉ qÉiÉ WûÉålÉå SåÇ| AmÉlÉÏ xÉÉkÉlÉÉ EqÉÇaÉ AÉæU EixÉÉWû Måü xÉÉjÉ cÉÉsÉÔ UZÉåÇ| AÉmÉ iuÉËUiÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉÌiÉ MüU xÉMåÇüaÉå| AÉkrÉÉÎiqÉMü xÉÏRûÏ Måü xÉÉåmÉÉlÉ LMü Måü oÉÉS LMü cÉÄRûiÉå eÉÉLÆaÉå AÉæU AÉÎZÉU AmÉlÉå krÉårÉ MüÉå WûÉÍxÉsÉ MüU sÉåÇaÉå| 24. mɤÉÏ, qÉNûsÉÏ AÉæU MüNÒûL MüÐ iÉUWû xmÉzÉï, SØ̹ LuÉÇ CcNûÉ rÉÉ ÌuÉcÉÉUÉåÇ Måü ²ÉUÉ aÉÑà AmÉlÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü zÉÌ£ürÉÉåÇ MüÉ mÉëxÉÉUhÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| MüpÉÏ MüpÉÏ aÉÑà ÍzÉwrÉ Måü pÉÉæÌiÉMü zÉUÏU qÉåÇ mÉëÌuɹ WûÉåMüU AmÉlÉÏ zÉÌ£ü xÉå ÍzÉwrÉ Måü qÉlÉ MüÉå E³ÉiÉ oÉlÉÉ xÉMüiÉå WæÇû| 25. MüpÉÏ MüpÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà MüÉå oÉɽiÉÈ AmÉlÉÉ ¢üÉåkÉ ÌSZÉÉlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû ÌMüliÉÑ uÉWû ÍzÉwrÉ MüÐ aÉsÉÌiÉrÉÉð ÌSZÉÉlÉå Måü ÍsÉL WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû| rÉWû oÉÉiÉ ZÉUÉoÉ lÉWûÏÇ Wæû| 26. MÑüNû sÉÉåaÉ MÑüNû uÉwÉï iÉMü xuÉiÉÇ§É UÏÌiÉ xÉå krÉÉlÉ MüUiÉå WæÇû ÌMüliÉÑ oÉÉS qÉåÇ ElÉMüÉå aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ qÉWûxÉÔxÉ WûÉåiÉÏ Wæû| ElÉMüÉå xÉÉkÉlÉÉ Måü qÉÉaÉï qÉåÇ AuÉUÉåkÉ AÉiÉå WæÇû| ClÉ AuÉUÉåkÉÉåÇ AÉæU pÉrÉxjÉÉlÉÉåÇ MüÉå MæüxÉå WûOûÉrÉå eÉÉrÉåÇ rÉWû uÉå lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉå| iÉoÉ uÉå aÉÑà MüÐ ZÉÉåeÉ MüUlÉå sÉaÉiÉå WæÇû| NûÈ xÉÉiÉ oÉÉU AÉlÉå eÉÉlÉå Måü oÉÉS pÉÏ ÌMüxÉÏ oÉÄQåû zÉWûU qÉåÇ ÌMüxÉÏ AlÉeÉÉlÉ AÉSqÉÏ MüÉå NûÉåOûÏ aÉsÉÏ qÉåÇ ÎxjÉiÉ AmÉlÉå ÌlÉuÉÉxÉ xjÉÉlÉ qÉåÇ uÉÉmÉxÉ AÉlÉå qÉåÇ ÌSlÉ Måü xÉqÉrÉ qÉåÇ pÉÏ iÉMüsÉÏTü qÉWûxÉÔxÉ WûÉåiÉÏ Wæû| xÉÄQûMüÉåÇ AÉæU qÉÑWûssÉÉåÇ qÉåÇ qÉÉaÉï ZÉÉåeÉlÉå qÉåÇ pÉÏ iÉMüsÉÏTü WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå oÉlS AÉÆZÉ xÉå AMåüsÉå cÉsÉlÉå uÉÉsÉå xÉÉkÉMü MüÉå ExiÉUå MüÐ kÉÉU eÉæxÉå AÉkrÉÉÎiqÉMüiÉÉ Måü qÉÉaÉï qÉåÇ AÉlÉå uÉÉsÉå ÌuÉblÉÉåÇ MüÐ iÉÉå oÉÉiÉ WûÏ YrÉÉ ? पर 27. qÉlÉ Måü mÉëÉM×üiÉ xuÉpÉÉuÉ MüÉ xÉqmÉÔhÉïiÉÈ lÉuÉxÉeÉïlÉ MüUlÉÉ WûÏ cÉÉÌWûL| xÉÉkÉMü AmÉlÉå aÉÑà xÉå MüWûiÉÉ WæûÈ "qÉÑfÉå rÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ Wæû| ÌlÉÌuÉïMüsmÉ xÉqÉÉÍkÉ qÉåÇ mÉëÌuɹ WûÉålÉå MüÐ qÉåUÏ AÉMüÉǤÉÉ Wæû| qÉæÇ AÉmÉMåü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ oÉæPûlÉÉ cÉÉWûiÉÉ WÕðû| qÉæÇ AÉmÉMüÐ zÉUhÉ qÉåÇ AÉrÉÉ WÕðû|" ÌMüliÉÑ uÉWû AmÉlÉå mÉëÉM×üiÉ xuÉpÉÉuÉ MüÉå, AÉSiÉÉåÇ MüÉå, cÉÉËU§rÉ MüÉå, uÉiÉïlÉ MüÉå, cÉÉsÉRûÉsÉ MüÉå oÉSsÉlÉÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉÉ| 28. mÉëÉM×üiÉ xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ LåxÉÉ mÉËUuÉiÉïlÉ MüUlÉÉ xÉUsÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉÇxMüÉUÉåÇ MüÐ zÉÌ£ü SØÄRû AÉæU oÉsÉuÉÉlÉ WûÉåiÉÏ Wæû| ElÉMåü mÉËUuÉiÉïlÉ Måü ÍsÉL MüÉTüÐ qÉlÉÉåoÉsÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû| mÉÑUÉlÉå xÉÇxMüÉUÉåÇ MüÐ zÉÌ£ü Måü AÉaÉå xÉÉkÉMü MüD oÉÉU ÌlÉÃmÉÉrÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ExÉå ÌlÉrÉÍqÉiÉ eÉmÉ, MüÐiÉïlÉ, krÉÉlÉ, AjÉMü ÌlÉÈxuÉÉjÉï xÉåuÉÉ AÉæU xÉixÉÇaÉ xÉå AmÉlÉå xɨuÉ AÉæU xÉÇMüsmÉ MüÉ AxÉÏqÉ ÌuÉMüÉxÉ MüUlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| ExÉå AliÉqÉÑïZÉ WûÉåMüU AmÉlÉÏ MüÍqÉrÉÉð AÉæU SÒoÉïsÉiÉÉLÆ ZÉÉåeÉ sÉålÉÏ mÉÄQåûaÉÏ| ExÉå aÉÑà Måü qÉÉaÉïSzÉïlÉ qÉåÇ UWûlÉÉ WûÉåaÉÉ| aÉÑà ExÉMüÐ aÉsÉÌiÉrÉÉð ZÉÉåeÉ ÌlÉMüÉsÉiÉå WæÇû AÉæU ElWåÇû SÕU MüUlÉå Måü ÍsÉL rÉÉåarÉ UÏÌiÉ oÉiÉÉiÉå WæÇû| 29. AÉmÉMüÉå qÉÉå¤É Måü cÉÉU xÉÉkÉlÉÉåÇ Måü ÍsÉL iÉærÉÉUÏ MüUMåü oÉë¼Ìlɸ LuÉÇ oÉë¼´ÉÉå̧ÉrÉ aÉÑà Måü mÉÉxÉ eÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| AÉmÉMüÉå AmÉlÉå xÉlSåWû SÕU MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| AmÉlÉå aÉÑà xÉå mÉëÉmiÉ ÌMürÉå WÒûL AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëMüÉzÉ MüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ xÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ cÉsÉlÉÉ cÉÉÌWûL| AÉmÉMüÉ PûÏMü mÉëMüÉU eÉÏuÉlÉ-ÌlÉqÉÉïhÉ
  • WûÉå eÉÉrÉ iÉoÉ iÉMü AWÇû AÉæU xÉÇxÉÉU MüÉ AÉMüwÉïhÉ NûÉåÄQûMüU AÉmÉMüÉå aÉÑà Måü ²ÉU mÉU UWûlÉÉ cÉÉÌWûL| PûÏMü WûÏ MüWûÉ Wæû ÌMüÈ `xÉqÉëÉOû Måü xÉÉjÉ UÉerÉ MüUlÉÉ pÉÏ oÉÑUÉ Wæû.... lÉ eÉÉlÉå MüoÉ ÃsÉÉ Så ! aÉÑà Måü xÉÉjÉ pÉÏZÉ qÉÉðaÉMüU UWûlÉÉ pÉÏ AcNûÉ Wæû.... lÉ eÉÉlÉå MüoÉ ÍqÉsÉÉ Så !' AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU ÍxÉ® ÌMürÉå WÒûL mÉÑÂwÉ MüÉ urÉÌ£üaÉiÉ xÉqmÉMïü oÉWÒûiÉ E³ÉÌiÉ MüÉUMü WûÉåiÉÉ Wæû| rÉÌS AÉmÉ xÉͳɸ LuÉÇ EixÉÑMü WûÉåÇaÉå, rÉÌS AÉmÉMüÉå qÉÉå¤É Måü ÍsÉL iÉÏuÉë AÉMüÉǤÉÉ WûÉåaÉÏ, rÉÌS AÉmÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉÔcÉlÉÉAÉåÇ MüÉ cÉÑxiÉiÉÉ xÉå mÉÉsÉlÉ MüUåÇaÉå, rÉÌS AÉmÉ AZÉhQû AÉæU ÌlÉUliÉU rÉÉåaÉ MüUåÇaÉå iÉÉå AÉmÉ NûÈ qÉWûÏlÉå qÉåÇ xÉuÉÉåïŠ sɤrÉ ÍxÉ® MüU xÉMåÇüaÉå| LåxÉÉ WûÏ WûÉåaÉÉ, rÉWû qÉåUÉ uÉcÉlÉ Wæû| 30. eÉaÉiÉ mÉësÉÉåpÉlÉÉåÇ xÉå pÉUmÉÔU Wæû| AiÉÈ lÉrÉå xÉÉkÉMüÉåÇ MüÉå krÉÉlÉmÉÔuÉïMü ElÉxÉå oÉcÉlÉå MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû| eÉoÉ iÉMü ElÉMüÐ bÉÄQûÉD mÉÔhÉï lÉ WûÉå eÉÉrÉ, iÉoÉ iÉMü ElWåÇû aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ oÉæPûlÉÉ cÉÉÌWûL| eÉÉå qÉlÉqÉÑZÉ xÉÉkÉMü mÉëÉUÇpÉ xÉå WûÏ xuÉcNûlSÏ oÉlÉMüU oÉiÉÉïuÉ MüUiÉå Wæû, AmÉlÉå aÉÑà Måü uÉcÉlÉÉåÇ mÉU krÉÉlÉ lÉWûÏÇ SåiÉå uÉå ÌoÉsMÑüsÉ ÌlÉwTüsÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| uÉå sɤrÉWûÏlÉ eÉÏuÉlÉ ÌoÉiÉÉiÉå WæÇû| AÉæU lÉSÏ qÉåÇ iÉæUiÉå WÒûL sÉMüÄQåû MüÐ pÉÉðÌiÉ CkÉU-EkÉU OûMüUÉiÉå WæÇû| य म भ म 31. `Wåû mÉÔerÉ aÉÑÃSåuÉ ! Wåû qÉåUå AÌuÉ±É Måü ÌuÉSÉUMü ! AÉmÉMüÉå qÉåUå lÉqÉxMüÉU ! AÉmÉMüÐ M×ümÉÉ xÉå qÉæÇ oÉë¼ MüÉ zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ pÉÉåaÉiÉÉ WÕðû| AoÉ qÉæÇ mÉÔhÉïiÉÈ ÌlÉpÉïrÉ oÉlÉ cÉÑMüÉ WÕðû| qÉåUå xÉoÉ xÉÇzÉrÉ AÉæU pÉëqÉ lɹ WûÉå aÉrÉå WæÇû|' 32. EmÉUÉå£ü qÉÇ§É qÉåÇ ÍzÉwrÉ AmÉlÉå AliÉUÉiqÉÉ Måü AlÉÑpÉuÉ aÉÑà Måü xÉqÉ¤É urÉ£ü MüUiÉÉ Wæû| ÍzÉwrÉ AmÉlÉå aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ qÉåÇ xÉɹÉÇaÉ mÉëhÉÉqÉ MüUiÉÉ Wæû| ElÉ mÉU ´Éå¸ TÔüsÉÉåÇ MüÐ uÉwÉÉï MüUMåü ElÉMüÐ xiÉÑÌiÉ MüUiÉÉ Wæû| "Wåû mÉÔerÉ, mÉÌuÉ§É aÉÑà ! qÉÑfÉå xÉuÉÉåïŠ xÉÑZÉ mÉëÉmiÉ WÒûAÉ Wæû| qÉæÇ oÉë¼ÌlÉ¸É xÉå eÉlqÉ-qÉ×irÉÑ MüÐ mÉUqmÉUÉ xÉå qÉÑ£ü WÒûAÉ WÕðû| qÉæÇ ÌlÉÌuÉïMüsmÉ xÉqÉÉÍkÉ MüÉ zÉÑ® xÉÑZÉ pÉÉåaÉ UWûÉ WÕðû| eÉaÉiÉ Måü ÌMüxÉÏ pÉÏ MüÉålÉå qÉåÇ qÉæÇ qÉÑ£üiÉÉ xÉå ÌuÉcÉUhÉ MüU xÉMüiÉÉ WÕðû| xÉoÉ mÉU qÉåUÏ xÉqÉ SØ̹ Wæû| qÉæÇlÉå mÉëÉM×üiÉ qÉlÉ MüÉ irÉÉaÉ ÌMürÉÉ Wæû| qÉæÇlÉå xÉoÉ xÉÇMüsmÉ LuÉÇ ÃÍcÉ-AÃÍcÉ MüÉ irÉÉaÉ ÌMürÉÉ Wæû| AoÉ qÉæÇ AZÉhQû zÉÉÎliÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉÉ WÕðû| qÉåUå AÉlÉlS Måü AÌiÉUåMü Måü MüÉUhÉ qÉæÇ mÉÔhÉï AuÉxjÉÉ MüÉ uÉhÉïlÉ lÉWûÏÇ MüU mÉÉiÉÉ| Wåû mÉÔerÉ aÉÑÃSåuÉ ! qÉæÇ AuÉÉMçü oÉlÉ aÉrÉÉ WÕðû| CxÉ SÒxiÉU pÉuÉxÉÉaÉU MüÉå mÉÉU MüUlÉå qÉåÇ AÉmÉlÉå qÉÑfÉå xÉWûÉrÉ MüÐ Wæû|" 33. “AoÉ iÉMü qÉÑfÉå MåüuÉsÉ qÉåUå zÉUÏU qÉåÇ WûÏ xÉqmÉÔhÉï ÌuɵÉÉxÉ jÉÉ| qÉæÇlÉå ÌuÉÍpÉ³É rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ qÉåÇ AxÉÇZrÉ eÉlqÉ ÍsÉrÉå| LåxÉÏ xÉuÉÉåïŠ ÌlÉpÉïrÉ AuÉxjÉÉ qÉÑfÉå MüÉælÉ xÉå mÉÌuÉ§É MüqÉÉåïÇ Måü MüÉUhÉ mÉëÉmiÉ WÒûD rÉWû qÉæÇ lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉÉ| xÉcÉqÉÑcÉ rÉWû LMü SÒsÉïpÉ pÉÉarÉ Wæû| rÉWû LMü qÉWûÉlÉ ASع sÉÉpÉ Wæû| AoÉ qÉæÇ AÉlÉlS xÉå lÉÉcÉiÉÉ WÕðû| qÉåUå xÉoÉ SÒÈZÉ lɹ WûÉå aÉrÉå WæÇû| qÉåUå xÉoÉ qÉlÉÉåUjÉ mÉÔhÉï WÒûL WæÇû| qÉåUå MüÉrÉï xÉqmÉ³É WÒûL WæÇû| qÉæÇlÉå xÉoÉ uÉÉÇÍNûiÉ uÉxiÉÑLÆ mÉëÉmiÉ MüÐ WæÇû| qÉåUÏ CcNûÉ mÉËUmÉÔhÉï WÒûD Wæû|” 34. “AÉmÉ qÉåUå xÉŠå qÉÉiÉÉ-ÌmÉiÉÉ WûÉå| qÉåUÏ uɨÉïqÉÉlÉ ÎxjÉÌiÉ qÉæÇ SÕxÉUÉåÇ Måü xÉqÉ¤É ÌMüxÉ mÉëMüÉU mÉëMüOû MüÃÆ? xÉuÉï§É xÉÑZÉ AÉæU AÉlÉlS MüÉ AlÉliÉ xÉÉaÉU sÉWûUÉiÉÉ WÒûAÉ qÉÑfÉå ÌSZÉ UWûÉ Wæû| ÎeÉxÉxÉå qÉåUå AliÉÈcɤÉÑ ZÉÑsÉ aÉrÉå uÉWû qÉWûÉuÉÉYrÉ 'iɨuÉqÉÍxÉ' Wæû| EmÉÌlÉwÉSÉåÇ, uÉåSÉliÉxÉÔ§ÉÉåÇ LuÉÇ uÉåSÉliÉzÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ pÉÏ AÉpÉÉU ! ÎeÉlWûÉåÇlÉå oÉë¼Ìlɸ aÉÑà MüÉ LuÉÇ EmÉÌlÉwÉSÉåÇ Måü qÉWûÉuÉÉYrÉÉåÇ MüÉ ÃmÉ kÉÉUhÉ ÌMürÉÉ Wæû LåxÉå ´ÉÏ urÉÉxÉ eÉÏ MüÉå mÉëhÉÉqÉ ! ´ÉÏ zÉÇMüUÉcÉÉrÉï eÉÏ MüÉå mÉëhÉÉqÉ ! oÉë¼ÌuÉSè aÉÑÃAÉåÇ MüÉå mÉëhÉÉqÉ ! pÉaÉuÉÉlÉ ÍzÉuÉ MüÉå mÉëhÉÉqÉ ! pÉaÉuÉÉlÉ lÉÉUÉrÉhÉ MüÉå mÉëhÉÉqÉ ! xÉÉÇxÉÉËUMü qÉlÉÑwrÉ Måü ÍxÉU mÉU aÉÑà Måü cÉUhÉÉqÉ×iÉ
  • MüÉ LMü ÌoÉlSÕ ÌaÉUå iÉÉå pÉÏ ExÉMåü xÉoÉ SÒÈZÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| rÉÌS LMü oÉë¼Ìlɸ mÉÑÃwÉ MüÉå uÉx§É mÉWûlÉÉrÉå eÉÉrÉåÇ iÉjÉÉ pÉÉåeÉlÉ MüUÉrÉÉ eÉÉrÉ iÉÉå xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÉå uÉx§É mÉWûlÉÉlÉå LuÉÇ pÉÉåeÉlÉ MüUuÉÉlÉå Måü oÉUÉoÉU Wæû, ``YrÉÉåÇÌMü oÉë¼Ìlɸ mÉÑÃwÉ xÉcÉUÉcÉU ÌuÉµÉ qÉåÇ urÉÉmiÉ Wæû|” xÉoÉqÉåÇ uÉå WûÏ WæÇû| Á.....Á.....Á..... र य 35. SÒUÉaÉëWûÏ ÍzÉwrÉ AmÉlÉÏ mÉÑUÉlÉÏ AÉSiÉÉåÇ MüÉå ÍcÉmÉMüÉ UWûiÉÉ Wæû| uÉWû pÉaÉuÉÉlÉ MüÐ rÉÉ xÉÉMüÉU aÉÑà MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ| 36. rÉÌS ÍzÉwrÉ xÉcÉqÉÑcÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå xÉÑkÉÉUlÉÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉå AmÉlÉå AÉmÉ Måü xÉÉjÉ ÌlÉZÉÉÍsÉxÉ AÉæU aÉÑà Måü mÉëÌiÉ DqÉÉlÉSÉU oÉlÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 37. eÉÉå AÉ¥ÉÉMüÉUÏ lÉWûÏÇ Wæû, eÉÉå AlÉÑzÉÉxÉlÉ pÉÇaÉ MüUiÉÉ Wæû, eÉÉå aÉÑà Måü mÉëÌiÉ DqÉÉlÉSÉU lÉWûÏÇ Wæû, eÉÉå AmÉlÉå aÉÑà Måü xÉqÉ¤É AmÉlÉÉ WØûSrÉ ZÉÉåsÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ ExÉå aÉÑà MüÐ xÉWûÉrÉ xÉå sÉÉpÉ lÉWûÏ Ç WûÉå xÉMüiÉÉ| uÉWû AmÉlÉå ²ÉUÉ WûÏ xÉÎeÉïiÉ MüÐcÉÄQû qÉåÇ TðüxÉÉ UWûiÉÉ Wæû| uÉWû AkrÉÉiqÉ-qÉÉaÉï qÉåÇ mÉëaÉÌiÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| MæüxÉÏ SrÉÉeÉlÉMü ÎxjÉÌiÉ ! ExÉMüÉ pÉÉarÉ xÉcÉqÉÑcÉ AirÉÇiÉ zÉÉåcÉlÉÏrÉ Wæû| 38. ÍzÉwrÉ MüÉå pÉaÉuÉÉlÉ AjÉuÉÉ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ xÉqmÉÔhÉï, AZÉhQû AÉæU xÉÇMüÉåcÉUÌWûiÉ WûÉåMüU AÉiqÉ-xÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 39. aÉÑà iÉÉå MåüuÉsÉ AmÉlÉå ÍzÉwrÉ MüÉå, xÉirÉ eÉÉlÉlÉå MüÐ AjÉuÉÉ ÎeÉxÉ UÏÌiÉ xÉå ExÉMüÐ AÉiqÉÉ MüÐ zÉÌ£ürÉÉð ÎZÉsÉ EPåû uÉWû UÏÌiÉ oÉiÉÉ xÉMüiÉå WæÇû| य 40. AkrÉÉiqÉqÉÉaÉï qÉåÇ WûU LMü xÉÉkÉMü MüÉå aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ mÉÄQûiÉÏ Wæû| 41. MåüuÉsÉ aÉÑà WûÏ uÉÉxiÉÌuÉMü eÉÏuÉlÉ MüÉ AjÉï LuÉÇ ExÉMüÉ UWûxrÉ mÉëMüOû MüU xÉMüiÉå WæÇû iÉjÉÉ mÉëpÉÑ Måü xÉɤÉÉiMüÉU MüÉ qÉÉaÉï ÌSZÉÉ xÉMüiÉå WæÇû| 42. MåüuÉsÉ aÉÑà WûÏ ÍzÉwrÉ MüÉå xÉÉkÉlÉÉ MüÉ UWûxrÉ oÉiÉÉ xÉMüiÉå WæÇû| 43. ÎeÉlWûÉåÇlÉå mÉëpÉÑ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU ÌMürÉÉ Wæû uÉå WûÏ AÉSzÉï aÉÑà WæÇû| 44. LåxÉå aÉÑà qÉlÉ, uÉcÉlÉ AÉæU MüqÉï xÉå mÉÌuÉ§É WæÇû| 45. LåxÉå aÉÑà AmÉlÉå qÉlÉ LuÉÇ CÎlSìrÉÉåÇ mÉU mÉëpÉÑiuÉ UZÉiÉå WæÇû, uÉå xÉoÉ zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ UWûxrÉ xÉqÉfÉiÉå WæÇû, uÉå xÉUsÉ, SrÉÉsÉÑ, xÉirÉÌmÉërÉ LuÉÇ AÉiqÉÉUÉqÉÏ WûÉåiÉå WæÇû| 46. ÍzÉwrÉ Måü WØûSrÉ Måü AÇiÉxiÉsÉ qÉåÇ xÉÑwÉÑmiÉ SæuÉÏ zÉÌ£ü MüÉå aÉÑà eÉÉaÉ×iÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| 47. ÍzÉwrÉ lÉå AaÉU mÉÔuÉïeÉlqÉ qÉåÇ zÉÑpÉ MüqÉï ÌMürÉå WûÉåÇaÉå, uÉiÉïqÉÉlÉ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ pÉÏ AaÉU uÉWû zÉÑpÉ MüqÉï MüUiÉÉ WûÉåaÉÉ, AaÉU uÉWû xÉͳɸ WØûSrÉuÉÉsÉÉ iÉjÉÉ DµÉU-mÉëÉÎmiÉ MüÐ iÉÄQûmÉuÉÉsÉÉ WûÉåaÉÉ iÉÉå ExÉå xÉSaÉÑà AuÉzrÉ mÉëÉmiÉ WûÉåÇaÉå| 48. aÉÑà xÉå mÉÔUÉ sÉÉpÉ EPûÉlÉå Måü ÍsÉL ElÉMåü mÉëÌiÉ ÍzÉwrÉ qÉåÇ SØÄRû ´É®É LuÉÇ xÉŠÏ pÉÌ£ü WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 49. ÍzÉwrÉ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ ÎeÉiÉlÉÏ qÉɧÉÉ qÉåÇ pÉÌ£üpÉÉuÉ WûÉåaÉÉ EiÉlÉÏ qÉɧÉÉ qÉåÇ ExÉå TüsÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ| 50. MåüuÉsÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà WûÏ qÉÉaÉï ÌSZÉÉMüU ÍzÉwrÉ MüÉå mÉëpÉÑ xÉå ÍqÉsÉÉ xÉMüiÉå Wæû| 51. aÉÑà qÉlÉÑwrÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ xÉɤÉÉiÉç DµÉU WûÏ WæÇû|
  • य य 52. ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ AliÉÈMüUhÉmÉÔuÉïMü MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 53. aÉÑà Måü ²ÉUÉ ÌlÉÌSï¹ mÉ®ÌiÉ MüpÉÏ MüpÉÏ ÍzÉwrÉ MüÐ ÃÍcÉ MüÉå iÉiMüÉsÉ AlÉÑMÔüsÉ lÉ pÉÏ WûÉå, ÌTüU pÉÏ ExÉå ´É®É UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü uÉWû ExÉMåü ÌWûiÉ Måü ÍsÉL WûÏ Wæû, sÉÉpÉSÉrÉMü WûÏ Wæû| 54. aÉÑà ÍqÉsÉlÉå xÉå eÉÉå sÉÉpÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU eÉÉå qÉÉlÉÍxÉMü zÉÉÎliÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû AxÉÏqÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 55. AmÉlÉÏ xÉuÉÉåïŠ ÌSurÉ mÉëM×üÌiÉ MüÉ pÉÉlÉ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ lÉå AmÉlÉå aÉÑà xÉÉÇSÏmÉlÉÏ MüÐ MæüxÉÏ xÉåuÉÉ MüÐ AÉæU ElÉMåü mÉÉxÉ AprÉÉxÉ ÌMürÉÉ rÉWû iÉÉå AÉmÉ eÉÉlÉiÉå WûÏ WæÇû| 56. ÎeÉxÉ ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑà qÉåÇ ´É®É WûÉåiÉÏ Wæû uÉWû ¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ MüUiÉÉ Wæû| 57. mÉÔUå WØûSrÉ xÉå xÉÇMüÉåcÉUÌWûiÉ WûÉåMüU xÉqmÉÔhÉïiÉrÉÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ eÉÉAÉå| 58. aÉÑà mÉ×juÉÏ mÉU xÉɤÉÉiÉç DµÉU WæÇû AiÉÈ ElÉMüÐ mÉÔeÉÉ MüUÉå| 59. aÉÑÃpÉÌ£ü LuÉÇ aÉÑÃxÉåuÉÉ Måü TüsÉxuÉÃmÉ AÉÎZÉU AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåiÉÉ Wæû| 60. ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉå UWûlÉÉ cÉÉÌWûL| eÉoÉ ExÉMüÉ AÉiqÉ-xÉqÉmÉïhÉ mÉÔhÉïiÉÈ WûÉå eÉÉrÉaÉÉ iÉoÉ aÉÑà ExÉå xÉirÉ MüÉ xmɹ SzÉïlÉ MüUÉLÆaÉå| 61. MÑüNû pÉëÉÇiÉ ÍzÉwrÉ MÑüNû xÉqÉrÉ Måü ÍsÉL AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉå WæÇû| ÌTüU qÉæÇlÉå ÍcɨÉzÉÑή mÉëÉmiÉ MüÐ Wæû LåxÉÏ qÉÔZÉï MüsmÉlÉÉ MüUMåü aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ NûÉåÄQû SåiÉå WæÇû| ElÉMüÉå xÉuÉÉåï¨ÉqÉ ¥ÉÉlÉ mÉëÉ miÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| ElÉMüÉå krÉårÉÍxÉή lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| 62. ElÉMüÉå jÉÉåÄQûÉ oÉWÒûiÉ mÉÑhrÉ AuÉzrÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| xÉcÉqÉÑcÉ, rÉWû LMü oÉÄQûÉ lÉÑMüxÉÉlÉ Wæû| ElÉMüÐ rÉWû aÉÇpÉÏU pÉÔsÉ Wæû| भ और 63. aÉÑÃpÉÌ£ü AÉæU aÉÑÃxÉåuÉÉ xÉÉkÉlÉÉ ÃmÉÏ lÉÉæMüÉ MüÐ SÉå mÉiÉuÉÉUåÇ WæÇû eÉÉå ÍzÉwrÉ MüÉå xÉÇxÉÉUxÉËUiÉÉ Måü ExÉ mÉÉU sÉå eÉÉiÉÏ WæÇû| 64. eÉÉå aÉÑà MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ aÉrÉÉ Wæû, eÉÉå xÉŠå qÉlÉ xÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉÉ Wæû, ÎeÉxÉMüÐ aÉÑÃpÉÌ£ü ASpÉÑiÉ Wæû ExÉå zÉÉåMü, ÌuÉwÉÉS, pÉrÉ, mÉÏÄQûÉ, SÒÈZÉ rÉÉ A¥ÉÉlÉ MüÐ AxÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| ExÉå iÉiMüÉsÉ DµÉU-xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåiÉÉ Wæû| 65. mÉëpÉÑ AÉæU aÉÑà LMü WûÏ WæÇû AiÉÈ aÉÑà MüÐ mÉÔeÉÉ MüUÉå| 66. ÎeÉlWûÉåÇlÉå eÉÉlÉlÉå rÉÉåarÉ eÉÉlÉÉ Wæû, ÎeÉlWûÉåÇlÉå mÉëÉmiÉ MüUlÉå rÉÉåarÉ mÉëÉmiÉ ÌMürÉÉ Wæû, eÉÉå qÉÉaÉï ÌSZÉÉlÉå Måü ÍsÉL xÉqÉjÉï WæÇû LåxÉå aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉålÉå uÉÉsÉå ÍzÉwrÉ MüÉå rÉÉåÇ qÉÉlÉlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü qÉæÇ iÉÏlÉ aÉÑlÉÉ M×üiÉÉjÉï WÒûAÉ WÕðû| 67. xuÉÉjÉï MüÉ irÉÉaÉ MüUlÉÉ AÌiÉ MüÌPûlÉ Wæû| rÉÌS ÍzÉwrÉ xuÉrÉÇ xuÉÉjÉï MüÉå ÌlÉqÉÔïsÉ MüUlÉå MüÉ SØÄRû ÌlɶÉrÉ MüUå AÉæU xÉiÉiÉ AprÉÉxÉ Måü ²ÉUÉ ExÉå mÉѹ MüUå iÉÉå aÉÑÃM×ümÉÉ xÉå xuÉÉjÉï ÌuÉSÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 68. ÍzÉwrÉ AaÉU ÎeÉiÉlÉÏ xÉÇpÉuÉ WûÉå xÉMåü EiÉlÉÏ urÉuÉWûÉà UÏÌiÉ xÉå, iÉimÉUiÉÉ xÉå LuÉÇ ÌlɶÉrÉmÉÔuÉïMü aÉÑà Måü AÉSåzÉÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉå MüÉ mÉërÉÉxÉ MüUåaÉÉ iÉÉå ExÉå mÉëpÉÑ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåaÉÉ| 69. ÍzÉwrÉ qÉåÇ eÉÉå aÉÑhÉ WûÉålÉå cÉÉÌWûL ElÉ xÉoÉqÉåÇ aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ xÉuÉï´Éå¸ aÉÑhÉ Wæû|
  • पऱ म य 70. AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ AqÉÔsrÉ aÉÑhÉ Wæû| YrÉÉåÇÌMü AaÉU AÉmÉ AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ MüÉ aÉÑhÉ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ sÉÉlÉå MüÉ mÉërÉÉxÉ MüUåÇaÉå iÉÉå qÉlÉqÉÑZÉiÉÉ AÉæU AWÇûpÉÉuÉ kÉÏUå kÉÏUå ÌlÉqÉÔïsÉ WûÉå eÉÉrÉåÇaÉå| 71. aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ xÉqmÉÔhÉïiÉÈ mÉÉsÉlÉ MüUlÉå MüÉ MüÉrÉï MüÌPûlÉ Wæû ÌMüliÉÑ AliÉÈMüUhÉ xÉå mÉërÉ¦É ÌMürÉÉ eÉÉrÉ iÉÉå uÉWû xÉUsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ ÌuÉµÉ MüÐ iÉqÉÉqÉ MüÌPûlÉÉCrÉÉåÇ mÉU ÌuÉeÉrÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå MüÉ AqÉÉåbÉ zÉx§É Wæû| 72. WûULMü xÉÉqÉÉlrÉ MüÉrÉï qÉåÇ oÉWÒûiÉ WûÏ mÉËU´ÉqÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû| AiÉÈ xÉÉqÉÉlrÉ MüÉrÉï qÉåÇ oÉWÒûiÉ WûÏ mÉËU´ÉqÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû| AiÉÈ AkrÉÉiqÉ Måü qÉÉaÉï qÉåÇ qÉlÉÑwrÉ MüÉå AmÉlÉå AÉmÉ mÉU ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU MüÉ xÉÇrÉqÉ UZÉlÉå Måü ÍsÉL iÉærÉÉU UWûlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ MüÉ pÉÉuÉ eÉaÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 73. AÉliÉËUMü pÉÉuÉ MüÐ AÍpÉurÉÌ£ü Måü ÃmÉ qÉåÇ mÉÔeÉÉ, mÉÑwmÉÉåmÉWûÉU AÉæU pÉÌ£ü LuÉÇ mÉÔeÉÉ Måü oÉɽÉåmÉcÉÉU MüÐ AmÉå¤ÉÉ aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ MüÉ pÉÉuÉ AÍkÉMü qÉWû¨uÉmÉÔhÉï Wæû| 74. xÉqÉfÉÉå, ÌMüxÉÏ MüÉå LåxÉÉ sÉaÉå ÌMü AqÉÑMü mÉëMüÉU xÉå AÉcÉUhÉ MüUlÉå xÉå aÉÑà MüÉå AcNûÉ lÉWûÏÇ sÉaÉåaÉÉ, iÉÉå ExÉå LåxÉÉ AÉcÉUhÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| rÉWû pÉÏ AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ WûÏ Wæû| 75. rÉÌS ÌMüxÉÏ pÉÏ qÉlÉÑwrÉ Måü mÉÉxÉ ÌuÉµÉ qÉåÇ AÌiÉ qÉÔsrÉuÉÉlÉ qÉÉlÉÏ eÉÉrÉ LåxÉÏ xÉoÉ cÉÏeÉåÇ MüÉåÇ sÉåÌMülÉ ExÉMüÉ qÉlÉ AaÉU aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ qÉåÇ lÉ sÉaÉÉ WûÉå iÉÉå xÉqÉfÉÉå ExÉMåü mÉÉxÉ MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû| 76. oÉåzÉMü, xÉirÉ A²æiÉ Wæû ÌMüliÉÑ ²æiÉ Måü ÌuÉzÉÉsÉ AlÉÑpÉuÉ Måü ²ÉUÉ WûÏ qÉlÉÑwrÉ MüÉå AÉÎZÉU A²æiÉ MüÐ EŠiÉqÉ cÉåiÉlÉÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉlÉÉ Wæû| uÉWûÉð mÉWÒðûcÉlÉå MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ qÉåÇ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ xÉoÉxÉå qÉWû¨uÉmÉÔhÉï Wæû| uÉWû LMü xÉuÉï´Éå¸ xÉÉkÉlÉÉ Wæû| 77. AmÉlÉå AÉmÉMüÉå oÉÉU-oÉÉU aÉÑÃpÉÌ£ü qÉåÇ xjÉÉÌmÉiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ÍzÉwrÉ MüÉå ÌuÉÍpÉ³É mÉ®ÌiÉrÉÉð MüÉqÉ qÉåÇ sÉÉlÉå MüÉ mÉërÉ¦É MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 78. WûUåMü aÉÑà ÎeÉxÉ mÉëMüÉU ÍzÉwrÉ aÉëWûhÉ MüU xÉMåü ExÉÏ mÉëMüÉU EmÉSåzÉ MüÉ AÉæwÉkÉ SåiÉå WæÇû| 79. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ xÉå sÉaÉå UWûÉå| ExÉqÉåÇ xÉÉkÉlÉÉ MüÉ UWûxrÉ ÌlÉÌWûiÉ Wæû| य 80. mÉëÉcÉÏlÉ MüÉsÉ qÉåÇ ÍzÉwrÉ MüÉå WûÉjÉ qÉåÇ xÉÍqÉkÉÉ sÉåMüU aÉÑà Måü mÉÉxÉ eÉÉlÉÉ WûÉåiÉÉ jÉÉ| xÉÍqÉkÉÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÉå AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ AÉæU zÉUhÉÉaÉÌiÉ MüUlÉå MüÉ mÉëiÉÏMü Wæû| 81. "rÉWû WûqÉÉUå MüqÉÉåïÇ MüÐ aÉPûUÏ Wæû| AÉmÉ ExÉå eÉsÉÉ SÉå|" ÍzÉwrÉ WûÉjÉ qÉåÇ xÉÍqÉkÉ sÉåMüU aÉÑà Måü mÉÉxÉ eÉÉiÉÉ Wæû| CxÉMüÉ rÉWû AjÉï WûÉåiÉÉ Wæû| CxÉMüÉ oÉɽ AjÉï LåxÉÉ Wæû ÌMü GÌwÉ ExÉ xÉqÉrÉ AÎalÉWûÉå§É MüUiÉå jÉå| ElÉMåü rÉ¥É Måü ÍsÉL Müɸ sÉÉlÉå Måü ÃmÉ qÉåÇ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüÉ rÉWû mÉëiÉÏMü Wæû| 82. AÉkrÉÉÎiqÉMü xÉɤÉÉiMüÉU aÉÑà MüÐ mÉUqÉ xÉåuÉÉ MüÉ TüsÉ Wæû| 83. qÉlÉÑxqÉ×ÌiÉ qÉåÇ MüWûÉ aÉrÉÉ Wæû ÌMü ÍzÉwrÉÉåÇ MüÉå xÉSÉ uÉåSÉkrÉrÉlÉ qÉåÇ ÌlÉqÉalÉ UWûlÉÉ cÉÉÌWûL| mÉUqÉ ´É®É LuÉÇ pÉÌ£üpÉÉuÉmÉÔuÉïMü AÉcÉÉrÉï MüÐ xÉåuÉÉ Måü SÉæUÉlÉ ÍzÉwrÉ MüÉå qÉÌSUÉ, qÉÉÇxÉ, iÉåsÉ, C§É, x§ÉÏ, xuÉÉSÒ pÉÉåeÉlÉ, cÉåiÉlÉ mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ MüÉå WûÉÌlÉ mÉWÒðûcÉÉlÉÉ, MüÉqÉ, ¢üÉåkÉ, sÉÉåpÉ, lÉ×irÉ, aÉÉlÉ, ¢üÏÄQûÉ, uÉÉÎeÉl§É oÉeÉÉlÉÉ, UÇaÉ, aÉmÉzÉmÉ sÉaÉÉlÉÉ, ÌlÉlSÉ MüUlÉÉ, AÌiÉ ÌlÉSìÉ sÉålÉÉ AÉÌS xÉå AÍsÉmiÉ UWûlÉÉ cÉÉÌWûL| ExÉå AxÉirÉ lÉWûÏ Ç oÉÉåsÉlÉÉ cÉÉÌWûL|
  • 84. aÉÑhÉ LuÉÇ ¥ÉÉlÉ Måü pÉhQûÉU xÉqÉÉlÉ aÉÑà MüÐ ÌlÉaÉUÉlÉÏ qÉåÇ ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå cÉÉËU§rÉ MüÉ rÉÉåarÉ ÌlÉqÉÉïhÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ र ४- भ भ यम 1. TüsÉ MüÐ AÉxÉÌ£ü UÌWûiÉ zÉÑ® WØûSrÉ MüÐ aÉÑÃpÉÌ£ü xÉå qÉÑÌ£ü mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| 2. zÉÉåMü LuÉÇ pÉrÉ xÉå qÉÑÌ£ü WûÉå LåxÉå aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ Måü xÉÉͳÉkrÉ qÉåÇ eÉÉAÉå| 3. AmÉlÉå SæuÉÏ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉÉ WØûSrÉ UZÉ SÉå| 4. AmÉlÉå aÉÑòÉU MüÉå, aÉÑÃAÉ´ÉqÉ MüÉå xÉÉTü MüUMåü xÉeÉÉlÉå Måü MüÉqÉ qÉåÇ AmÉlÉå WûÉjÉ MüÉå MüÉqÉ qÉåÇ sÉaÉÉAÉå| 5. aÉÑà ÍzÉwrÉ Måü oÉÏcÉ MüÉ xÉqoÉlkÉ oÉWÒûiÉ WûÏ mÉÌuÉ§É Wæû| 6. eÉÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ aÉÑhÉÉåÇ MüÉå mÉëÉmiÉ MüUiÉÉ Wæû| 7. AmÉlÉÏ AÉÆZÉÉåÇ MüÉ EmÉrÉÉåaÉ AmÉlÉå ÌSurÉ aÉÑà MüÐ NûuÉÏ (TüÉåOûÉå) MüÉå ÌlÉWûÉUlÉå qÉåÇ MüUÉå| 8. AmÉlÉå qÉxiÉMü MüÉ EmÉrÉÉåaÉ xÉSaÉÑà Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ fÉÑMüÉlÉå Måü ÍsÉL MüUÉå| 9. Wåû qÉlÉÑwrÉ ! aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉå| MüÉqÉ, AÉxÉÌ£ü, AÍpÉqÉÉlÉ AÉÌS MüÉå irÉÉaÉ Så, YrÉÉåÇÌMü uÉå aÉÑÃxÉåuÉÉ qÉåÇ qÉÑZrÉ ÌuÉblÉ WæÇû| 10. MüÉåD pÉÏ iÉ×whÉÉ xÉå UÌWûiÉ, pÉÌ£üpÉÉuÉmÉÔuÉïMü aÉÑà MüÐ pÉÌ£ü MüUÉå iÉÉå AÉmÉMüÉå ElÉMüÐ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÏ| 11. AmÉlÉÏ xÉqmĘ́É, AmÉlÉå zÉÑpÉ MüqÉï, AmÉlÉÉ iÉmÉ AÉÌS AmÉlÉå mÉÉuÉlÉ aÉÑà MüÉå AmÉïhÉ MüU SÉå| iÉSlÉliÉU WûÏ ElÉMüÐ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL AÉmÉMüÉ WØûSrÉ zÉÑ® WûÉåaÉÉ| 12. aÉÑà LuÉÇ xÉÇiÉÉåÇ Måü cÉUhÉÉåÇ MüÐ kÉÔÍsÉ xÉå AÉmÉMåü WØûSrÉ MüÉå zÉÑ® MüUÉå| iÉpÉÏ AÉmÉMüÉ WØûSrÉ mÉÌuÉ§É WûÉåaÉÉ, iÉpÉÏ AÉmÉ pÉÌ£ü MüU xÉMüÉåaÉå| 13. mÉëåqÉ LuÉÇ AÉSU xÉå AmÉlÉå aÉÑà LuÉÇ xÉÇiÉÉåÇ MüÐ xÉåuÉÉ MüUÉå| ElÉMüÉ xÉɤÉÉiÉç mÉëpÉÑ qÉÉlÉÉå| iÉpÉÏ AÉmÉ pÉÌ£ü MüU xÉMüÉåaÉå| य 14. `aÉÑÃxÉåuÉÉrÉÉåaÉ' MüÉ AjÉï Wæû aÉÑà MüÐ ÌlÉÈxuÉÉjÉï xÉåuÉÉ| 15. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ qÉÉlÉå qÉÉlÉuÉ eÉÉÌiÉ MüÐ xÉåuÉÉ| 16. aÉÑÃxÉåuÉÉ xÉå qÉlÉ MüÐ AzÉÑή lɹ WûÉåiÉÏ Wæû| aÉÑÃxÉåuÉÉ WØûSrÉzÉÑή Måü ÍsÉL LMü oÉsÉuÉÉlÉ cÉÏeÉ Wæû| AiÉÈ pÉÉuÉlÉÉmÉÔuÉïMü aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUÉå| 17. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ ÌSurÉ mÉëMüÉzÉ, ¥ÉÉlÉ AÉæU M×ümÉÉ MüÉå aÉëWûhÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL qÉlÉ MüÉå iÉærÉÉU MüUiÉÏ Wæû| 18. aÉÑÃxÉåuÉÉ WØûSrÉ MüÉå ÌuÉzÉÉsÉ oÉlÉÉiÉÏ Wæû, xÉoÉ ÌuÉblÉÉåÇ MüÉå WûOûÉiÉÏ Wæû| aÉÑÃxÉåuÉÉ WØûSrÉzÉÑή Måü ÍsÉL LMü AxÉUMüÉUMü xÉÉkÉlÉÉ Wæû| 19. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ qÉlÉ MüÉå xÉSÉ mÉëaÉÌiÉzÉÏsÉ AÉæU cÉmÉsÉ UZÉiÉÏ Wæû|
  • 20. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ Måü MüÉUhÉ SæuÉÏ aÉÑhÉ eÉæxÉå ÌMü SrÉÉ, lÉqÉëiÉÉ, AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ, mÉëåqÉ, ´É®É, pÉÌ£ü, kÉærÉï, AÉiqÉirÉÉaÉ AÉÌS MüÉ ÌuÉMüÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 21. aÉÑÃxÉåuÉÉ xÉå DwrÉÉï, ÍkÉ‚üÉU LuÉÇ SÕxÉUÉåÇ xÉå oÉÄQûÉ WûÉålÉå MüÉ pÉÉuÉ lɹ WûÉåiÉÉ Wæû| 22. eÉÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû AWÇûpÉÉuÉ AÉæU qÉqÉiÉÉ MüÉå eÉÏiÉ xÉMüiÉÉ Wæû| 23. eÉÉå ÍzÉwrÉ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû xÉcÉqÉÑcÉ iÉÉå AmÉlÉå AÉmÉMüÐ WûÏ xÉåuÉÉ MüUiÉÉ Wæû| 24. aÉÑÃxÉåuÉÉrÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ xÉå AuÉhÉïlÉÏrÉ AÉlÉlS AÉæU zÉÉÎliÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| 25. ÍzÉwrÉ eÉoÉ aÉÑà Måü bÉU UWûiÉÉ WûÉå iÉoÉ ExÉå xÉÇiÉÉåwÉÏ eÉÏuÉlÉ ÌoÉiÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| ExÉå mÉÔhÉïiÉÈ AÉiqÉxÉÇrÉqÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 26. AmÉlÉå aÉÑà Måü xÉqÉ¤É ÍzÉwrÉ MüÉå kÉÏUå xÉå, qÉkÉÑUiÉÉ xÉå LuÉÇ xÉirÉ oÉÉåsÉlÉÉ cÉÉÌWûL| ExÉå MüPûÉå U LuÉÇ aÉsÉÏcÉ zÉoSÉåÇ MüÉ EmÉrÉÉåaÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| aÉÑà Måü ²ÉU mÉU UWûMüU, aÉÑà MüÉ A³É ZÉÉMüU aÉÑà Måü xÉqÉ¤É fÉÔPû oÉÉåsÉlÉÉ AjÉuÉÉ aÉÑÃpÉÉCrÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ uÉæU UZÉlÉÉ rÉWû ÍzÉwrÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ AxÉÑU WûÉålÉå MüÉ ÍcÉlWû Wæû| ÍzÉwrÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ ÌlÉÌWûiÉ LåxÉÉ AxÉÑU aÉÑÃ-ÍzÉwrÉ mÉUqmÉUÉ MüÉå MüsÉÇÌMüiÉ MüUiÉÉ Wæû| aÉÑà Måü WØûSrÉ MüÉå PåûxÉ mÉWÒðûcÉå LåxÉÉ AÉcÉUhÉ MüUlÉå uÉÉsÉÉ ÍzÉwrÉ AmÉlÉÉ WûÏ xÉirÉÉlÉÉzÉ MüUiÉÉ Wæû| eÉÉå aÉÑà MüÉ ÌuÉUÉåkÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû xÉcÉqÉÑcÉ WûiÉpÉÉaÉÏ Wæû| MüoÉÏUÉ ÌlÉlSMü lÉ ÍqÉsÉÉå mÉÉmÉÏ ÍqÉsÉÉå WûeÉÉU| LMü ÌlÉlSMü Måü qÉÉjÉå mÉU sÉÉZÉ mÉÉmÉÏlÉ MüÉå pÉÉU|| aÉÑà MüÐ LuÉÇ aÉÑà Måü MüÉrÉï MüÐ ÌlÉlSÉ MüUlÉå uÉÉsÉÉ ÌlÉlSMü WûeÉÉUÉåÇ eÉlqÉÉåÇ iÉMü qÉåÇRûMü WûÉåMüU mÉÄQûÉ UWûiÉÉ Wæû| iÉÑsÉxÉÏSÉxÉ eÉÏ lÉå PûÏMü WûÏ MüWûÉ WæûÈ WûËUaÉÑà ÌlÉlSÉ xÉÑlÉÌWÇû eÉå MüÉlÉÉ| WûÉåuÉÌWÇû mÉÉmÉ aÉÉæbÉÉiÉ xÉqÉÉlÉÉ|| WûËU aÉÑà ÌlÉlSMü SÉSÕU WûÉåuÉÌWÇû| eÉlqÉ xÉWûxÉë lÉU mÉÉuÉÌWÇû xÉÉå ÌWû|| aÉÑÃpÉ£üÉåÇ MüÉå, ÍzÉwrÉÉåÇ MüÉå LuÉÇ xÉiÉÍzÉwrÉÉåÇ MüÉå cÉÉÌWûL ÌMü uÉå LåxÉå AÉxÉÑUÏ uÉ×̨ÉuÉÉsÉå, ´É®É ÌQûaÉÉlÉå uÉÉsÉå AjÉuÉÉ AmÉlÉå WûsMåü urÉuÉWûÉU xÉå aÉÑà Måü lÉÉqÉ MüÉå, aÉÑà Måü kÉÉqÉ MüÉå ¤ÉÌiÉ mÉWÒðûcÉÉlÉå uÉÉsÉå AxÉÑUÉåÇ MüÉå xÉÉuÉkÉÉlÉ MüU SåÇ LuÉÇ xuÉrÉÇ pÉÏ ElÉxÉå xÉÉuÉkÉÉlÉ UWåÇû| mÉëÍxÉ® aÉÑà Måü ²ÉU mÉU LåxÉå AÉxÉÑUÏ uÉ×Ì¨É Måü sÉÉåaÉ ÍzÉwrÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ bÉÑxÉ eÉÉiÉå WæÇû| ÍzÉwrÉ iÉÉå ExÉå MüWûÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû eÉÉå AmÉlÉÉ WûsÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ NûÉåÄQûlÉå Måü ÍsÉL iÉimÉU WûÉå, aÉÑà Måü ÍxÉ®ÉliÉ Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü cÉsÉlÉå Måü ÍsÉL xÉiÉiÉ xÉeÉaÉ WûÉå| aÉÑà MüÉå rÉÉ aÉÑà Måü ²ÉU MüÉå sÉÉÇNûlÉ sÉaÉå LåxÉÉ AÉcÉUhÉ MüÉåD pÉÏ ÍzÉwrÉ MüU WûÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| AaÉU MüUiÉÉ WÒûAÉ ÌSZÉå iÉÉå uÉWû ÍzÉwrÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ AxÉÑU Wæû| xÉiÉÍzÉwrÉÉåÇ MüÉå LåxÉå MümÉOûÏ ÍzÉwrÉ xÉå xÉÉuÉkÉÉlÉ UWûlÉÉ cÉÉÌWûL| 27. ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÐ ÌlÉlSÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 28. eÉÉå aÉÑà MüÐ ÌlÉlSÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû UÉæUuÉ lÉMïü qÉåÇ ÌaÉUiÉÉ Wæû| 29. eÉÉå ZÉÉlÉå Måü ÍsÉL WûÏ eÉÏiÉÉ Wæû uÉWû mÉÉmÉÏ Wæû| eÉÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL WûÏ ZÉÉiÉÉ Wæû uÉWû xÉŠÉ ÍzÉwrÉ Wæû| 30. eÉÉå aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉå oÉWÒûiÉ MüqÉ pÉÉåeÉlÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ UWû eÉÉiÉÏ Wæû| प 31. MåüuÉsÉ aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ xÉå WûÏ AÉmÉ AmÉlÉå qÉlÉ MüÉå ÌlÉrÉǧÉhÉ qÉåÇ UZÉ xÉMüiÉå WæÇû|
  • 32. AÉmÉ aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ xÉå WûÏ xÉqÉÉÍkÉ rÉÉ AÌiÉcÉåiÉlÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉå xÉMüiÉå WæÇû| 33. ÌuÉUÉaÉ, AlÉÉxÉÌ£ü, CÎlSìrÉ-ÌuÉwÉrÉMü pÉÉåaÉÌuÉsÉÉxÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ ESÉxÉÏlÉ WÒûL ÌoÉlÉÉ ÌMüxÉÏ MüÉå aÉÑÃM×ümÉÉ lÉWûÏÇ mÉcÉ xÉMüiÉÏ| 34. qÉlÉ Måü xÉWûMüÉU Måü ÍxÉuÉÉrÉ CÎlSìrÉÉåÇ xÉå MÑüNû lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| qÉlÉ MüÉå aÉÑÃM×ümÉÉ xÉå uÉzÉ qÉåÇ ÌMürÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| 35. ÍzÉwrÉ eÉoÉ aÉÑà MüÐ ÌlÉaÉUÉlÉÏ qÉåÇ UWûiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMüÉ qÉlÉ CÎlSìrÉ-ÌuÉwÉrÉMü pÉÉåaÉÌuÉsÉÉxÉÉåÇ xÉå ÌuÉqÉÑZÉ oÉlÉlÉå sÉaÉiÉÉ Wæû| 36. aÉÑÃAÉåÇ LuÉÇ xÉÇiÉÉåÇ Måü xÉqÉÉaÉqÉ xÉå, kÉÉÍqÉïMü aÉëÇjÉÉåÇ Måü AprÉÉxÉ Måü, xÉÉΨuÉMü pÉÉåeÉlÉ xÉå, mÉëpÉÑ Måü lÉÉqÉ AÉÌS xÉå xÉÉΨuÉMü uÉ×Ì¨É qÉåÇ uÉ×ή WûÉåiÉÏ Wæû| 37. UÉeÉxÉÏ mÉëM×üÌiÉ MüÉ qÉlÉÑwrÉ AmÉlÉå mÉÔUå WØûSrÉ xÉå LuÉÇ AliÉÈMüUhÉ xÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| 38. mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ AÉæU aÉÑà Måü lÉÉqÉ MüÉ eÉmÉ MüUlÉå xÉå qÉlÉ AliÉqÉÑïZÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 39. oÉë¼´ÉÉå̧ÉrÉ LuÉÇ oÉë¼Ìlɸ aÉÑà Måü mÉÉxÉ zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ AprÉÉxÉ MüUÉå, iÉpÉÏ AÉmÉMüÉå qÉÉå¤É mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ| 40. oÉë¼cÉÉUÏ MüÉ qÉÑZrÉ Mü¨ÉïurÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ Wæû| य र ए 41. mÉëÉiÉÈMüÉsÉ qÉåÇ 4 xÉå 6 Måü oÉÏcÉ aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUÉå iÉÉå ElÉMüÐ M×ümÉÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüU xÉMüÉåaÉå| 42. AmÉlÉå aÉÑà MüÉå TüÉåOûÉå AmÉlÉå xÉÉqÉlÉå UZÉÉå| krÉÉlÉ Måü AÉxÉlÉ qÉåÇ oÉæPûÉå| kÉÏUå-kÉÏUå TüÉåOûÉå mÉU qÉlÉ MüÉå LMüÉaÉë MüUÉå| qÉlÉ MüÉå ElÉMåü cÉUhÉMüqÉsÉ, WûÉjÉ, NûÉiÉÏ, aÉsÉå, ÍxÉU, qÉÑZÉ, AÉÆZÉÉåÇ AÉÌS mÉU bÉÑqÉÉAÉå| AÉÆZÉ MüÐ mÉÑiÉsÉÏ lÉ ÌWûsÉå CxÉ mÉëMüÉU xÉiÉiÉ mÉÉðcÉ ÍqÉlÉOû iÉMü ÌlÉWûÉUÉå| ÌTüU AÉÆZÉåÇ oÉlS MüUMåü ExÉÏ mÉëMüÉU pÉÏiÉU TüÉåOûÉå MüÉå ÌlÉWûÉUlÉå MüÉ mÉërÉÉxÉ MüUÉå| CxÉ Ì¢ürÉÉ MüÉ mÉÑlÉUÉuÉiÉïlÉ MüUÉå| ÌTüU AcNûÏ iÉUWû krÉÉlÉ MüU xÉMüÉåaÉå| 43. aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUÉå| krÉÉlÉ Måü SÉæUÉlÉ AÉmÉMüÉå ÌSurÉ AÉÎiqÉMü AÉlÉlS, UÉåqÉÉÇcÉ, zÉÉÎliÉ AÉÌS MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåaÉÉ| MÑühQûÍsÉlÉÏ zÉÌ£ü eÉÉaÉ×iÉ WûÉåaÉÏ, WØûSrÉ pÉÉuÉ-ÌuÉpÉÉåU WûÉåaÉÉ| UÉåqÉÉÇcÉ, zÉÉÎliÉ, AÉÌS MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåaÉÉ| UÉåqÉÉÇcÉ, WØûSrÉ, ÃSlÉ AÉÌS A¹xÉÉΨuÉMü pÉÉuÉ qÉåÇ AÉmÉMüÉ qÉlÉ ÌuÉcÉUhÉ MüUlÉå sÉaÉåaÉÉ| ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑÃqÉÑZÉiÉÉ MüÐ rÉWû ÌlÉzÉÉlÉÏ Wæû| ÌTüU AÉmÉMüÉå xÉÉkÉlÉÉ MüUlÉÏ lÉWûÏÇ mÉÄQåûaÉÏ, xÉÉkÉlÉÉ AmÉlÉå AÉmÉ WûÉålÉå sÉaÉåaÉÏ| 44. xÉÉÇxÉÉËUMü sÉÉåaÉÉåÇ MüÉ xÉÇaÉ, AÍkÉMü ZÉÉlÉÉ, AÍpÉqÉÉlÉÏ LuÉÇ UÉeÉxÉÏ mÉëM×üÌiÉ, ÌlÉSìÉ, MüÉqÉ, ¢üÉåkÉ, sÉÉåpÉ ? rÉå xÉoÉ aÉÑÃM×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå qÉåÇ ÌuÉblÉ WæÇû| 45. aÉÑà Måü xuÉÃmÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå qÉåÇ ÌlÉSìÉ, qÉlÉ MüÐ cÉÇcÉsÉiÉÉ, xÉÑwÉÑmiÉ CcNûÉLÆ eÉÉaÉlÉÉ, WûuÉÉD ÌMüsÉå oÉÉðkÉlÉÉ, AÉsÉxrÉ, UÉåaÉ LuÉÇ AÉkrÉÉÎiqÉMü AÍpÉqÉÉlÉ ÌuÉblÉ WæÇû| 46. aÉÑà xÉoÉ zÉÑpÉ aÉÑhÉÉåÇ Måü kÉÉqÉ Wæû| 47. ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL aÉÑà eÉÏuÉlÉ MüÉ xÉuÉïxuÉ WæÇû| 48. aÉÑÃpÉÌ£ü eÉlqÉ, qÉ×irÉÑ LuÉÇ eÉUÉ MüÉå lɹ MüUiÉÏ Wæû| 49. aÉÑÃpÉÌ£ü DµÉUM×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå MüÉ LMüqÉÉ§É xÉÉkÉlÉ Wæû|
  • ए म प 50. eÉÉå AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÉ qÉÉaÉï ÌSZÉÉiÉå WæÇû uÉå mÉ×juÉÏ mÉU Måü xÉŠå SåuÉ WæÇû| aÉÑà Måü ÍxÉuÉÉrÉ rÉWû qÉÉaÉï MüÉælÉ ÌSZÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû ? 51. aÉÑà mÉëpÉÑmÉëÉÎmiÉ MüÉ qÉÉaÉï ÌSZÉÉiÉå WæÇû AÉæU ÍzÉwrÉ MüÉå xÉSÉ Måü ÍsÉL xÉÑZÉÏ MüUiÉå WæÇû| 52. eÉÉå mÉÔhÉïiÉÉ MüÉ qÉÉaÉï ÌSZÉÉiÉå WæÇû uÉå aÉÑà WæÇû| 53. xÉÇxM×üiÉ qÉåÇ 'aÉÑ' zÉoS MüÉ AjÉï AlkÉMüÉU rÉÉ A¥ÉÉlÉ Wæû AÉæU 'Ã' MüÉ AjÉï SÕU MüUlÉå uÉÉsÉÉ Wæû| AlkÉMüÉU rÉÉ AÉuÉUhÉÃmÉÏ A¥ÉÉlÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉå Måü MüÉUhÉ uÉå aÉÑà MüWûsÉÉiÉå WæÇû| 54. AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà ÌlÉUliÉU EmÉSåzÉ xÉå xÉÉkÉMü MüÉå iÉÉsÉÏqÉ SåiÉå WæÇû| 55. aÉÑà xÉŠå ÍzÉwrÉ MüÉå mÉëpÉÑ MüÐ AÉåU xÉå mÉëÉmiÉ pÉåÇOû WæÇû| 56. iÉqÉÉqÉ zÉÉx§É eÉÉåU SåMüU aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû| 57. ´ÉÏUÉqÉ eÉæxÉå SæuÉÏ AuÉiÉÉU lÉå pÉÏ ´ÉÏ uÉÍzɸeÉÏ MüÉå AmÉlÉÉ aÉÑà qÉÉlÉÉ jÉÉ AÉæU ElÉMüÐ AÉ¥ÉÉAÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ ÌMürÉÉ jÉÉ| 58. ÍzÉwrÉ SÒÌlÉrÉÉuÉÏ SØ̹ xÉå cÉÉWåû ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ qÉWûÉlÉ WûÉå, ÌTüU pÉÏ aÉÑà MüÐ xÉWûÉrÉ Måü ÌoÉlÉÉ uÉWû ÌlÉuÉÉïhÉxÉÑZÉ MüÉ xuÉÉS lÉWûÏÇ cÉZÉ xÉMüiÉÉ| 59. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÐ kÉÔÍsÉ qÉåÇ xlÉÉlÉ ÌMürÉå ÌoÉlÉÉ MåüuÉsÉ iÉmɶÉrÉÉï MüUlÉå xÉå rÉÉ SÉlÉ xÉå rÉÉ uÉåSÉåÇ Måü AkrÉrÉlÉ xÉå ¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| 60. ÍzÉwrÉ MüÉå xÉSÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÐ qÉÔÌiÉï MüÉ mÉÔeÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU ElÉMåü mÉÌuÉ§É lÉÉqÉ MüÉ eÉmÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 61. xÉÉkÉMü MüÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÉ rÉÉ ÌMüxÉÏ pÉÏ xÉÇiÉÉåÇ MüÉ oÉÑUÉ oÉÉåsÉlÉÉ rÉÉ cÉÉWûlÉÉ lÉWûÏÇ cÉÉÌWûL| 62. xÉÉkÉMü cÉÉWåû ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ qÉWûÉlÉ WûÉå ÌTüU pÉÏ ExÉå aÉÑà Måü xÉqÉ¤É ÌTüeÉÔsÉ oÉÉiÉåÇ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 63. aÉÑà mÉ×juÉÏ mÉU SåuÉSÕiÉ WæÇû, lÉWûÏÇ lÉWûÏÇ, SåuÉ WûÏ WæÇû| 64. aÉÑà MüÉå ÍzÉwrÉ MüÐ xÉåuÉÉ rÉÉ xÉWûÉrÉ MüÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌMüliÉÑ xÉåuÉÉ Måü ²ÉUÉ ÌuÉMüÉxÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL uÉå ÍzÉwrÉ MüÉå LMü qÉÉæMüÉ SåiÉå WæÇû| म प म 65. ÌMüiÉlÉå pÉÏ qÉWûÉlÉ WûÉålÉå Måü oÉeÉÉrÉ pÉÏ iÉqÉÉqÉ xÉÇiÉÉåÇ, GÌwÉrÉÉåÇ, mÉæaÉqoÉUÉåÇ, eÉaÉSaÉÑÃAÉåÇ, AuÉiÉÉUÉåÇ LuÉÇ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ Måü AmÉlÉå aÉÑà jÉå| 66. aÉÑà xÉoÉ xÉSaÉÑhÉ LuÉÇ zÉÑpÉ uÉxiÉÑAÉåÇ MüÐ ZÉÉlÉ WæÇû| 67. aÉÑà Måü xÉÉͳÉkrÉ xÉå xÉoÉ xÉÇzÉrÉ, pÉrÉ, ÍcÉliÉÉ AÉæU SÒÈZÉ MüÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 68. aÉÑà qÉåÇ AcÉsÉ ´É®É AÉæU aÉÑà Måü mÉëÌiÉ SØÄRû pÉÌ£üpÉÉuÉ xÉå ÍzÉwrÉ xÉoÉ MüÉrÉÉåïÇ qÉåÇ ÍxÉή LuÉÇ pÉÉæÌiÉMü AÉoÉÉSÏ mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| 69. pÉuÉxÉÉaÉU qÉåÇ QÕûoÉiÉå WÒûL ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL aÉÑà eÉÏuÉlÉ xÉÇU¤ÉMü lÉÉæMüÉ Wæû| 70. AaÉU AÉmÉMüÉå MüÉåD pÉÏ MüsÉÉ xÉÏZÉlÉÉ WûÉå iÉÉå ExÉ MüsÉÉ Måü ÌuÉzÉåwÉ¥É aÉÑà Måü mÉÉxÉ eÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 71. xÉÉkÉÉUhÉ mÉëMüÉU Måü pÉÉæÌiÉMü ¥ÉÉlÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ AaÉU LåxÉÉ WûÉå iÉÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ ÌMüiÉlÉÏ xÉÉUÏ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL ? 72. aÉÑà MüÐ xÉWûÉrÉ Måü ÌoÉlÉÉ qÉlÉ MüÉå xÉÇrÉqÉ qÉåÇ sÉÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ eÉÉå MüUiÉå WæÇû uÉå LåxÉå urÉÉmÉÉUÏ eÉæxÉå WæÇû ÎeÉlÉMüÉå AmÉlÉå eÉWûÉeÉ Måü ÍsÉL AcNûÉ xÉÇcÉÉsÉMü lÉWûÏÇ ÍqÉsÉÉ Wæû|
  • 73. AkrÉÉiqÉqÉÉaÉï MüÉðOûÉåuÉÉsÉÉ AÉæU xÉÏkÉÏ cÉRûÉD uÉÉsÉÉ qÉÉaÉï Wæû| mÉësÉÉåpÉlÉ AÉmÉMåü FmÉU WûqÉsÉÉ MüUåÇaÉå| ExÉqÉåÇ mÉiÉlÉ MüÐ xÉÇpÉÉuÉlÉÉ Wæû| AiÉÈ LåxÉå aÉÑà Måü mÉÉxÉ eÉÉrÉåÇ eÉÉå CxÉ qÉÉaÉï Måü eÉÉlÉMüÉU WûÉåÇ| 74. aÉÑà MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå xÉå xÉÑZÉ, pÉÏiÉUÏ zÉÌ£ü, qÉlÉ MüÐ zÉÉÎliÉ LuÉÇ AÉlÉlS mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| aÉÑÃÍcÉliÉlÉ xÉå, aÉÑÃcÉcÉÉï xÉå ElÉMåü SæuÉÏ xuÉpÉÉuÉ MüÉ xÉÇcÉÉU WûqÉÉUå eÉÏuÉlÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû| 75. aÉÑà MüÐ mÉëzÉÎxiÉ qÉÉlÉå DµÉU MüÐ mÉëzÉÎxiÉ| मर ब 76. CxÉ MüÍsÉrÉÑaÉ qÉåÇ AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉUÏ xÉSaÉÑà MüÐ pÉÌ£ü Måü ²ÉUÉ WûÏ DµÉU-xÉɤÉÉiMüÉU MüUlÉÉ Wæû| xÉirÉxuÉÃmÉ DµÉU MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU ÌMürÉå WÒûL aÉÑà MüÍsÉrÉÑaÉ qÉåÇ iÉÉUhÉWûÉU WæÇû| 77. aÉÑà xÉå SϤÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉå eÉÉrÉ, rÉWû oÉÄQåû pÉÉarÉ MüÐ oÉÉiÉ Wæû| 78. qÉǧÉcÉæiÉlrÉ rÉÉlÉå qÉÇ§É MüÐ aÉÔÄRû zÉÌ£ü aÉÑà MüÐ SϤÉÉ Måü ²ÉUÉ WûÏ eÉÉaÉ×iÉ WûÉåiÉÏ Wæû| 79. AÉeÉ xÉå WûÏ xÉqmÉÔhÉï pÉÌ£üpÉÉuÉmÉÔuÉïMü aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå MüÉ ÌlɶÉrÉ MüUÉå| 80. AÉkrÉÉÎiqÉMüiÉÉ MüÐ ZÉÉlÉ Måü xÉqÉÉlÉ aÉÑà MüÐ xÉWûÉrÉ Måü ÌoÉlÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉÌiÉ xÉÇpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| 81. aÉÑà xÉÉkÉMüÉåÇ Måü AÉaÉå xÉå qÉÉrÉÉ MüÉ AÉuÉUhÉ LuÉÇ AlrÉ ÌuɤÉåmÉ SÕU MüUiÉå WæÇû AÉæU ElÉMåü qÉÉaÉï qÉåÇ mÉëMüÉzÉ MüUiÉå WæÇû| 82. qÉÉiÉÉ MüÉå SåuÉ xÉqÉÉlÉ eÉÉlÉÉå, ÌmÉiÉÉ MüÉå SåuÉ xÉqÉÉlÉ eÉÉlÉÉå, aÉÑà MüÉå SåuÉ xÉqÉÉlÉ eÉÉlÉÉå, AÌiÉÍjÉ MüÉå SåuÉ xÉqÉÉlÉ eÉÉlÉÉå| 83. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ mÉÌuÉ§É zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ AkrÉrÉlÉ MüUlÉÉ rÉWû xÉqÉrÉ MüÉ SÒurÉïrÉ Wæû| 84. aÉÑÃSͤÉhÉÉ ÌSrÉå ÌoÉlÉÉ aÉÑà Måü mÉÉxÉ mÉÌuÉ§É zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ AkrÉrÉlÉ MüUlÉÉ rÉWû xÉqÉrÉ MüÉ SÒurÉïrÉ Wæû| 85. aÉÑà MüÐ CcNûÉAÉåÇ MüÉå mÉËUmÉÔhÉï ÌMürÉå ÌoÉlÉÉ uÉåSÉliÉ MüÐ mÉÑxiÉMüÉåÇ, EmÉÌlÉwÉSÉåÇ MüÉ LuÉÇ oÉë¼xÉÔ§ÉÉåÇ MüÉ AprÉÉxÉ ÌMürÉÉ eÉÉrÉ iÉÉå ExÉxÉå MüsrÉÉhÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉÉ| 86. sÉqoÉå xÉqÉrÉ MüÐ aÉÑÃxÉåuÉÉ Måü oÉÉS AÉmÉMüÉ zÉÑ® LuÉÇ zÉÉliÉ qÉlÉ AÉmÉMüÉ aÉÑà oÉlÉiÉÉ Wæû| eÉæxÉå mÉÉUxÉ Måü xÉÇaÉ xÉå sÉÉåWû xÉÑuÉhÉï oÉlÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå aÉÑà MüÐ ÍcÉUMüÉsÉ mÉrÉïliÉ xÉåuÉÉ xÉå AÉmÉqÉåÇ pÉÏ aÉÑÃiuÉ mÉëMüOû WûÉåiÉÉ Wæû| प य 87. cÉÉWåû ÌMüiÉlÉå WûÏ ÌTüsÉÉxÉTüÐ Måü aÉëÇjÉ mÉÄRûÉå, xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÉ mÉëuÉÉxÉ MüUMåü urÉÉZrÉÉlÉ MüUÉå, WûeÉÉUÉåÇ uÉwÉï iÉMü ÌWûqÉÉsÉrÉ MüÐ aÉÑTüÉ qÉåÇ UWûÉå, uÉwÉÉåïÇ iÉMü mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ MüUÉå, eÉÏuÉlÉmÉrÉïliÉ zÉÏwÉÉïxÉlÉ MüUÉå ÌTüU pÉÏ aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ AÉmÉMüÉå qÉÉå¤É MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÏ| UÉqÉÉrÉhÉ qÉåÇ MüWûÉ WæûÈ aÉÑÃÌoÉlÉ pÉuÉÌlÉÍkÉ iÉUÌWÇû lÉ MüÉåD| cÉÉWåû ÌuÉUÇÍcÉ zÉÇMüU xÉqÉ WûÉåD|| 88. AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà rÉWû lÉWûÏÇ ÌSZÉÉ xÉMüiÉå ÌMü oÉë¼ LåxÉÉ Wæû rÉÉ uÉæxÉÉ Wæû| mÉëirÉ¤É AlÉÑpÉuÉ WûÉålÉå xÉå mÉWûsÉå ÍzÉwrÉ xÉqÉfÉ lÉWûÏÇ mÉÉiÉÉ ÌMü oÉë¼ MæüxÉÉ Wæû| ÌMüliÉÑ aÉÑÃM×ümÉÉ ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉÏ WØûSrÉ aÉÑWûÉ qÉåÇ WûÏ oÉë¼ MüÉ mÉëirÉ¤É AlÉÑpÉuÉ aÉÔÄRû UÏÌiÉ xÉå MüUÉ xÉMüiÉÏ Wæû| 89. AmÉlÉå qÉÉiÉÉ, ÌmÉiÉÉ LuÉÇ oÉÑeÉÑaÉÉåïÇ MüÉå qÉÉlÉ SÉå| 90. AaÉU aÉÑà CeÉÉeÉiÉ SåÇ iÉÉå ElÉMüÐ mÉæUcÉÇmÉÏ MüUÉå| 91. WûU LMü MüÉå AmÉlÉå ¥ÉÉlÉ xÉå, aÉÑà MüÐ xÉWûÉrÉ xÉå uÉåSÉliÉ aÉëÇjÉÉåÇ MüÉ xÉŠÉ UWûxrÉ mÉëÉmiÉ MüUMåü AmÉlÉå pÉÏiÉU oÉë¼ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL|
  • 92. xÉÉkÉMü MüÉå aÉÑà AjÉuÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉjÉSzÉïMü ÍqÉsÉå WûÉåÇ ÌTüU pÉÏ ExÉå AmÉlÉå mÉërÉÉxÉÉåÇ xÉå WûÏ xÉoÉ iÉ×whÉÉAÉåÇ, uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ LuÉÇ AWÇûpÉÉuÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| प ऱ 93. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉålÉå xÉå eÉÉå mÉUqÉ AÉlÉlS MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÐ iÉÑsÉlÉÉ qÉåÇ iÉÏlÉÉåÇ sÉÉåMüÉåÇ MüÉ xÉÑZÉ pÉÏ lÉWûÏÇ AÉ xÉMüiÉÉ| 94. AmÉlÉå aÉÑà Måü xÉÉjÉ MüpÉÏ sÉÄQûÉå qÉiÉ| ElÉMüÉå MüpÉÏ MüÉåOïû qÉåÇ qÉiÉ sÉå eÉÉAÉå| 95. aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ MüUlÉå xÉå xÉÏkÉå lÉUMü qÉåÇ mÉWÒðûcÉiÉå WæÇû| aÉÑÃSìÉåWûÏ ZÉÑS iÉÉå QÕûoÉiÉÉ Wæû, AmÉlÉå MÑüsÉ MüÉå pÉÏ MüsÉÇÌMüiÉ MüUiÉÉ Wæû| xÉÇiÉ xÉiÉÉrÉå iÉÏlÉÉåÇ eÉÉrÉÏ iÉåeÉ oÉsÉ AÉæU uÉÇzÉ| LÄQûÉ LÄQûÉ MåüD aÉrÉÉ UÉuÉhÉ MüÉæUuÉ MåüUÉå MÇüxÉ|| 88. mÉÉiÉMüÐ LuÉÇ xuÉÉjÉÏï sÉÉåaÉ xÉSaÉÑà Måü ÍsÉL cÉÉWåû MæüxÉÏ pÉÏ ATüuÉÉWåÇû TæüsÉÉrÉåÇ ÌTüU pÉÏ xÉÑ¥É xÉqÉÉeÉ LuÉÇ ÍzÉwrÉaÉhÉ xÉSaÉÑà Måü mÉÉuÉlÉ xÉÉͳÉkrÉ AÉæU ElÉMüÐ qÉkÉÑU rÉÉS xÉå AmÉlÉÉ WØûSrÉ mÉÉuÉlÉ UZÉiÉå WæÇû| 96. aÉÑà LuÉÇ ¥ÉÉlÉÏ mÉÑÃwÉÉåÇ MüÉ xÉÉͳÉkrÉ qÉlÉÑwrÉ-eÉÏuÉlÉ qÉåÇ MüpÉÏ-MüpÉÏ WûÏ ÍqÉsÉ xÉMåü LåxÉÉ SÒsÉïpÉ qÉÉæMüÉ Wæû| 97. ÌMüxÉÏ mÉëMüÉU Måü ¥ÉÉlÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ, ÌuÉzÉåwÉiÉÈ AÉiqÉÉ ÌuÉwÉrÉMü qÉÔsrÉuÉÉlÉ ¥ÉÉlÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ aÉÑà xÉå WûÏ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû| 98. aÉÑà MüÐ mÉUÉåmÉMüÉUÏ M×ümÉÉ ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL xÉuÉïxuÉ Wæû| AÉiqÉ¥ÉÉlÉ Måü ²ÉU ZÉÉåsÉlÉå uÉÉsÉÏ aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ WûÏ Wæû| 99. AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüÉ AjÉï Wæû AmÉlÉå AÉmÉMüÉå xÉqmÉÔhÉïiÉÈ aÉÑà Måü zÉUhÉ qÉåÇ NûÉåÄQû SålÉÉ| 100. iÉ×whÉÉ LuÉÇ AWÇûpÉÉuÉ AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ qÉåÇ MüSqÉ MüSqÉ mÉU ÌuÉblÉÃmÉ oÉlÉiÉå WæÇû| 101. pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ lÉå AmÉlÉå aÉÑà xÉÉÇSÏmÉlÉÏ Måü cÉUhÉÉåÇ MüÉ xÉåuÉlÉ ÌMürÉÉ jÉÉ| ElWûÉåÇlÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüÐ jÉÏ| uÉå AmÉlÉå aÉÑà Måü ÍsÉL sÉMüÌÄQûrÉÉð sÉÉiÉå jÉå| pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏUÉqÉ Måü aÉÑà uÉÍzɸeÉÏ jÉå ÎeÉlWûÉåÇlÉå ElÉMüÉå EmÉSåzÉ ÌSrÉÉ| SåuÉÉåÇ Måü aÉÑà oÉ×WûxmÉÌiÉ WæÇû| SæuÉÏ AÉiqÉÉAÉåÇ qÉåÇ xÉoÉxÉå qÉWûÉlÉ xÉlÉiÉMÑüqÉÉU SͤÉhÉÉqÉÔÌiÉï Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ oÉæPåû jÉå| 102. xÉÉkÉlÉÉ MüÉ UWûxrÉqÉrÉ qÉÉaÉï aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ Måü ²ÉUÉ WûÏ eÉÉlÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| 103. AaÉU AÉmÉ xÉŠå WØûSrÉ xÉå, AÉiÉÑUiÉÉmÉÔuÉïMü mÉëÉjÉïlÉÉ MüUåÇaÉå iÉÉå DµÉU aÉÑà Måü xuÉÃmÉ qÉåÇ AÉmÉMåü mÉÉxÉ AÉrÉåÇaÉå| प य य 104. AaÉU AÉmÉMüÉå 'mÉëÉjÉÍqÉMü ÍcÉÌMüixÉÉ' MüÉ ¥ÉÉlÉ mÉÉlÉÉ WûÉå iÉÉå MåüuÉsÉ ExÉMåü ÌuÉwÉrÉÉåÇ MüÐ cÉcÉÉï MüUMåü mÉÉ xÉMüiÉå WæÇû, ÌMüliÉÑ AÉmÉ AaÉU LqÉ.oÉÏ.oÉÏ.LxÉ. MüWûsÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû, ÌTüeÉÏÍzÉrÉlÉ rÉÉ xÉeÉïlÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ MüÉqÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉMüÉå ÌlÉrÉÍqÉiÉ ÃmÉ qÉåÇ NûÈ uÉwÉï MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| CxÉÏ mÉëMüÉU AÉmÉ EmÉÉxÉlÉÉ, mÉëÉjÉïlÉÉ AÉÌS Måü ²ÉUÉ SåuÉiÉÉAÉåÇ MüÉå mÉëxÉ³É MüUMåü ElÉMüÐ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| ÌMüliÉÑ mÉëirÉ¤É AÉkrÉÉÎiqÉMü xÉɤÉÉiMüÉU Måü ÍsÉL AÉmÉMüÉå iÉÏlÉ cÉÏeÉåÇ cÉÉÌWûLÈ aÉÑÃxÉåuÉÉ, aÉÑÃpÉÌ£ü AÉæU aÉÑÃM×ümÉÉ| 105. aÉÑà MüÉå ÍzÉwrÉ MüÉ AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ AÉæU aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ- rÉå SÉå cÉÏeÉåÇ AÉmÉxÉ qÉåÇ eÉÑÄQûÏ WÒûD WæÇû|
  • 106. zÉUhÉÉaÉÌiÉ aÉÑÃM×ümÉÉ MüÉå ZÉÏÇcÉ sÉÉiÉÏ Wæû AÉæU aÉÑÃM×ümÉÉ xÉå zÉUhÉÉaÉÌiÉ xÉqmÉÔhÉï oÉlÉiÉÏ Wæû| 107. ÍzÉwrÉ xÉÇxÉÉUxÉÉaÉU MüÉå mÉÉU MüU xÉMåü CxÉMåü ÍsÉL oÉë¼uÉå¨ÉÉ aÉÑà AÉiqÉ¥ÉÉlÉ SåMüU ExÉMüÉ AqÉÔsrÉ ÌWûiÉ MüUiÉå WæÇû| rÉWû MüÉqÉ aÉÑà Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU MüÉåD lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| 108. ÎeÉxÉMåü FmÉU xÉSæuÉ aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ UWûiÉÏ Wæû LåxÉå ÍzÉwrÉ MüÉå kÉlrÉuÉÉS Wæû| 109. ÌWûlSÕAÉåÇ Måü mÉÑUÉhÉÉåÇ qÉåÇ LuÉÇ AlrÉ mÉÌuÉ§É aÉëÇjÉÉåÇ qÉåÇ aÉÑÃpÉÌ£ü MüÐ qÉWû¨ÉÉ aÉÉlÉå uÉÉsÉå xÉæÇMüÄQûÉåÇ ESÉWûUhÉ pÉUå WÒûL WæÇû| 110. ÎeÉxÉMüÉå xÉŠå aÉÑà mÉëÉmiÉ WÒûL WæÇû LåxÉå ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL MüÉåD pÉÏ uÉxiÉÑ AmÉëÉmrÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ| 111. AÉmÉ AmÉlÉå C¹ SåuÉiÉÉ MüÉå aÉÑÃM×ümÉÉ Måü ²ÉUÉ WûÏ mÉëirÉ¤É ÍqÉsÉ xÉMüiÉå WæÇû| 112. aÉÑà LMü mÉëMüÉU MüÉ qÉÉkrÉqÉ WæÇû ÎeÉlÉMåü ²ÉUÉ DµÉU MüÐ M×ümÉÉ pÉ£ü Måü mÉëÌiÉ oÉWûiÉÏ Wæû| 113. xÉŠå aÉÑà MüÐ AmÉå¤ÉÉ AÍkÉMü mÉëåqÉ oÉUxÉÉlÉå uÉÉsÉå, AÍkÉMü ÌWûiÉMüÉUÏ, AÍkÉMü M×ümÉÉsÉÑ AÉæU AÍkÉMü ÌmÉërÉ urÉÌ£ü CxÉ ÌuÉµÉ qÉåÇ ÍqÉsÉlÉÉ SÒsÉïpÉ Wæû| 114. ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL iÉÉå aÉÑà xÉå EŠiÉU SåuÉiÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ Wæû| 115. xÉcÉqÉÑcÉ aÉÑà Måü xÉixÉÇaÉ ÎeÉiÉlÉÏ E³ÉÌiÉMüÉUMü SÕxÉUÏ LMü pÉÏ uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ Wæû| aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Måü xÉqoÉlkÉ qÉåÇ mÉëÉcÉÏlÉ MüÉsÉ Måü iÉqÉÉqÉ xÉÉkÉÑ-xÉÇlrÉÉÍxÉrÉÉåÇ MüÉ LMü xÉqÉÉlÉ WûÏ AÍpÉmÉëÉrÉ jÉÉ| 116. aÉÑà Måü ÌoÉlÉÉ xÉÉkÉMü AmÉlÉå sɤrÉ mÉU mÉWÒðûcÉ xÉMüiÉÉ Wæû LåxÉÉ MüWûlÉå MüÉ AjÉï WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü mÉëuÉÉxÉÏ oÉÉÄRû qÉåÇ ETülÉiÉÏ WÒûD iÉÔTüÉlÉÏ lÉSÏ MüÉå lÉÉæMüÉ MüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ WûÏ mÉÉU MüU xÉMüiÉÉ Wæû| 117. xÉixÉÇaÉ qÉÉlÉå aÉÑà MüÉ xÉWûuÉÉxÉ| ExÉ xÉixÉÇaÉ Måü ÌoÉlÉÉ qÉlÉ DµÉU MüÐ AÉåU qÉÑÄQû lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| 118. AÉiqÉuÉå¨ÉÉ aÉÑà Måü xÉÉjÉ LMü ¤ÉhÉ MüÉ xÉixÉÇaÉ pÉÏ sÉÉZÉÉåÇ uÉwÉÉåïÇ Måü iÉmÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ MüWûÏÇ EŠiÉU Wæû| 119. Wåû xÉÉkÉMüÉåÇ ! `qÉlÉqÉÑZÉÏ xÉÉkÉlÉÉ' MüpÉÏ MüUlÉÉ lÉWûÏÇ| mÉÔhÉï ´É®É AÉæU pÉÌ£üpÉÉuÉ xÉå `aÉÑÃqÉÑZÉÏ xÉÉkÉlÉÉ' MüUÉå| 120. ÎeÉxÉlÉå aÉÑà ÌMürÉå WæÇû uÉWû EmÉÌlÉwÉSÉåÇ qÉåÇ uÉÍhÉïiÉ oÉë¼ MüÉå eÉÉlÉiÉÉ Wæû| 121. aÉÑà xÉÉkÉMü eÉaÉiÉ Måü mÉëMüÉzÉMü SÏmÉ WæÇû| 122. ÌlɸÉuÉÉlÉ ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL eÉÉå aÉÑà xÉÑZÉ, zÉÉÎliÉ, AÉlÉlS AÉæU AqÉUiuÉ MüÉ qÉÔsÉ LuÉÇ kÉÑuÉëiÉÉUMü WæÇû LåxÉå aÉÑà MüÐ eÉrÉeÉrÉMüÉU WûÉå ! 123. AÉmÉMåü aÉÑà AjÉuÉÉ rÉÉåaÉ ÍxÉZÉÉlÉå uÉÉsÉå AÉcÉÉrÉï AÉmÉMüÉå mÉëhÉÉqÉ MüUåÇ ExÉMåü mÉWûsÉå AÉmÉ ElWåÇû mÉëhÉÉqÉ MüUÉå| 124. rÉÉåaÉ Måü xÉÉkÉMü MüÉå AmÉlÉå aÉÑà qÉåÇ LuÉÇ DµÉU qÉåÇ ´É®É AÉæU pÉÌ£üpÉÉuÉ WûÉålÉÉ eÉÃUÏ Wæû| 125. ExÉå aÉÑà Måü EmÉSåzÉ qÉåÇ LuÉÇ mÉÌuÉ§É zÉÉx§ÉÉåÇ qÉåÇ ´É®É WûÉålÉÉ eÉÃUÏ Wæû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • र ५- म ए म य 1. UxÉÉåD xÉÏZÉlÉå Måü ÍsÉL AÉmÉMüÉå ÍxÉZÉÉlÉå uÉÉsÉå MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ mÉÄQûiÉÏ Wæû, ÌuÉ¥ÉÉlÉ xÉÏZÉlÉå Måü ÍsÉL AÉmÉMüÉå mÉëÉkrÉÉmÉMü MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ mÉÄQûiÉÏ Wæû| MüÉåD pÉÏ MüsÉÉ xÉÏZÉlÉå Måü ÍsÉL AÉmÉMüÉå aÉÑà cÉÉÌWûL| iÉÉå YrÉÉ AÉiqÉÌuÉ±É xÉÏZÉlÉå Måü ÍsÉL aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ? 2. xÉÇxÉÉUxÉÉaÉU xÉå ExÉ mÉÉU eÉÉlÉå Måü ÍsÉL xÉcÉqÉÑcÉ aÉÑà WûÏ LMüqÉÉ§É AÉkÉÉU WæÇû | 3. xÉirÉ Måü MÇüOûMüqÉrÉ qÉÉaÉï qÉåÇ AÉmÉMüÉå aÉÑà Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU MüÉåD EÍcÉiÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ lÉWûÏÇ Så xÉMüiÉÉ| 4. aÉÑÃM×ümÉÉ Måü mÉËUhÉÉqÉ ASpÉÑiÉ WûÉåiÉå WæÇû| 5. AÉmÉMåü SæÌlÉMü eÉÏuÉlÉ Måü xÉÇaÉëÉqÉ qÉåÇ aÉÑà AÉmÉMüÉå qÉÉaÉïSzÉïlÉ SåÇaÉå AÉæU AÉmÉMüÉ U¤ÉhÉ MüUåÇaÉå| 6. aÉÑà ¥ÉÉlÉ Måü mÉjÉmÉëSzÉïMü WæÇû| 7. aÉÑÃ, DµÉU, oÉë¼, AÉcÉÉrÉï, EmÉSåzÉMü, SæuÉÏ aÉÑà AÉÌS xÉoÉ xÉqÉÉlÉÉjÉÏï zÉoS WæÇû| 8. DµÉU MüÉå mÉëhÉÉqÉ MüUÉå ExÉxÉå mÉWûsÉå aÉÑà MüÉå mÉëhÉÉqÉ MüUÉå| YrÉÉåÇÌMü uÉå AÉmÉMüÉå DµÉU Måü mÉÉxÉ sÉå eÉÉiÉå WæÇû| 9. AÉmÉMåü aÉÑà xÉå qÉÇ§É MüÐ SϤÉÉ sÉÉå| ExÉxÉå AÉmÉMüÉå mÉëåUhÉÉ ÍqÉsÉåaÉÏ AÉæU AÉmÉ EŠ ÎxjÉÌiÉ mÉU mÉWÒðûcÉ xÉMåÇüaÉå| 10. AÉmÉMåü oÉSsÉå qÉåÇ aÉÑà MüÉ xÉÉkÉlÉÉ lÉWûÏÇ MüUåÇaÉå, xÉÉkÉlÉÉ iÉÉå AÉmÉMüÉå WûÏ MüUlÉÏ WûÉåaÉÏ | 11. aÉÑà AÉmÉMüÉå xÉŠÏ UÉWû ÌSZÉÉLÆaÉå| 12. aÉÑà ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL xÉŠÉ rÉÉåaÉ mÉxÉÇS MüU xÉMüiÉå WæÇû| 13. aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ xÉå ÍzÉwrÉ AmÉlÉå qÉÉaÉï qÉåÇ ÎxjÉiÉ ÌuÉblÉÉåÇ LuÉÇ xÉÇzÉrÉÉåÇ MüÉå mÉÉU MüU xÉMüiÉÉ Wæû| 14. aÉÑà ÍzÉwrÉ MüÉå pÉrÉxjÉÉlÉÉåÇ qÉåÇ xÉå LuÉÇ oÉlkÉlÉÉåÇ qÉåÇ xÉå EPûÉ sÉåÇaÉå| 15. AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL AmÉlÉå mÉëÉhÉ LuÉÇ zÉUÏU MüÉ oÉÍsÉSÉlÉ SålÉå MüÐ iÉærÉÉUÏ UZÉÉå, iÉoÉ uÉå AÉmÉMüÐ AÉiqÉÉ MüÐ xÉðpÉÉsÉ UZÉåÇaÉå| 16. AÉmÉMüÉå EPûÉMüU xÉqÉÉÍkÉ qÉåÇ UZÉ SåÇaÉå LåxÉÉ cÉqÉiMüÉU MüU ÌSZÉÉlÉå MüÐ AmÉå¤ÉÉ AÉmÉMåü aÉÑà xÉå UZÉlÉÉ lÉWûÏÇ| AÉmÉ xuÉrÉÇ MüÌPûlÉ xÉÉkÉlÉÉ MüUÉå| pÉÔZÉå AÉSqÉÏ MüÉå ZÉÑS WûÏ ZÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 17. AaÉU AÉmÉMüÉå xÉSaÉÑà mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåÇaÉå iÉÉå AÉmÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ AÉaÉå lÉWûÏÇ oÉÄRû xÉMåÇüaÉå| 18. AmÉlÉå aÉÑà MüÐ mÉxÉlSaÉÏ xÉÉåcÉ-ÌuÉcÉÉU MüU LuÉÇ kÉærÉï xÉå MüUÉå| YrÉÉåÇÌMü oÉÉS qÉåÇ AÉmÉ aÉÑà xÉå AsÉaÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉå| AsÉaÉ WûÉålÉå qÉåÇ oÉÄQåû qÉåÇ oÉÄQûÉ mÉÉmÉ Wæû| 19. aÉÑÃ-ÍzÉwrÉ MüÉ xÉqoÉlkÉ mÉÌuÉ§É LuÉÇ eÉÏuÉlÉ mÉrÉïliÉ MüÉ Wæû| rÉWû oÉÉiÉ PûÏMü xÉå xÉqÉfÉ sÉålÉÉ| र य 20. mÉÔUå AliÉÈMüUhÉ xÉå WØûSrÉmÉÔuÉïMü aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUÉå| ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉå UÌWûiÉ WûÉåMüU AmÉlÉå aÉÑà Måü mÉëÌiÉ mÉëåqÉ UZÉÉå| AmÉlÉÏ AÉrÉ MüÉ SxÉuÉÉð ÌWûxxÉÉ AÉmÉMåü aÉÑà MüÉå xÉqÉÌmÉïiÉ MüUÉå| aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ MüUÉå| CxÉÏ eÉlqÉ qÉåÇ AÉmÉMüÉå AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåaÉÉ| rÉWû xÉÉkÉlÉÉ MüÉ UWûxrÉ Wæû| 21. ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL aÉÑà MüÐ mÉÔeÉÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL aÉÑÃuÉÉU mÉÌuÉ§É ÌSlÉ Wæû|
  • 22. ÎeÉlÉMüÉå AÉiqÉÉ ÌuÉwÉrÉMü ¥ÉÉlÉ Wæû, zÉÉx§ÉÉåÇ qÉåÇ eÉÉå mÉÉUÇaÉiÉ WæÇû, eÉÉå iÉqÉÉqÉ EiM×ü¹ aÉÑhÉÉåÇ xÉå rÉÑ£ü WæÇû uÉå xÉSaÉÑà WæÇû| 23. ÎeÉxÉMüÉå AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉUÏ aÉÑà ÍqÉsÉiÉå WæÇû uÉWû xÉcÉqÉÑcÉ iÉÏlÉ aÉÑlÉÉ pÉÉarÉzÉÉsÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû| 24. AmÉlÉå aÉÑà MüÐ ¤ÉÌiÉrÉÉð (SÉåwÉ) lÉ SåZÉÉå| AmÉlÉÏ ¤ÉÌiÉrÉÉð SåZÉÉå AÉæU ElWåÇû SÕU MüUlÉå Måü ÍsÉL DµÉU xÉå mÉëÉjÉïlÉÉ MüUÉå| 25. aÉÑà MüÐ MüxÉÉæOûÏ MüUlÉÉ qÉÑÎzMüsÉ Wæû| LMü MüoÉÏUeÉÏ WûÏ SÕxÉUå MüoÉÏUeÉÏ MüÉå mÉWûcÉÉlÉ xÉMüiÉÉ Wæû| AmÉlÉå aÉÑà qÉåÇ DµÉU Måü aÉÑhÉÉåÇ MüÉ AÉUÉåmÉhÉ MüUÉå, iÉpÉÏ AÉmÉMüÉå sÉÉpÉ WûÉåaÉÉ| 26. ÎeÉlÉMåü xÉÉͳÉkrÉ qÉåÇ AÉmÉMüÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü E³ÉÌiÉ qÉWûxÉÔxÉ WûÉå, ÎeÉlÉMåü uÉ£üurÉ xÉå AÉmÉMüÉå mÉëåUhÉÉ ÍqÉsÉå, eÉÉå AÉmÉMåü xÉÇzÉrÉÉåÇ MüÉå SÕU MüU xÉMåÇü, eÉÉå MüÉqÉ, ¢üÉåkÉ, sÉÉåpÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉåÇ, eÉÉå ÌlÉÈxuÉÉjÉï WûÉåÇ, mÉëåqÉ oÉUxÉÉlÉå uÉÉsÉå WûÉåÇ, eÉÉå AWÇûmÉS xÉå qÉÑ£ü WûÉå, ÎeÉlÉMåü urÉuÉWûÉU qÉåÇ aÉÏiÉÉ, pÉÉaÉuÉiÉ, EmÉÌlÉwÉSÉåÇ MüÉ ¥ÉÉlÉ NûsÉMüiÉÉ WûÉå, ÎeÉlWûÉåÇlÉå mÉëpÉÑlÉÉqÉ MüÐ mrÉÉF sÉaÉÉD WûÉå ElWåÇû AÉmÉ aÉÑà MüUlÉÉ| LåxÉå eÉÉaÉ×iÉ mÉÑÃwÉ Måü zÉUhÉ MüÐ ZÉÉåeÉ MüUlÉÉ| भ ऱय य य 27. aÉÑà Måü mÉÉxÉ eÉÉlÉå Måü ÍsÉL AÉmÉ rÉÉåarÉ AÍkÉMüÉUÏ WûÉålÉå cÉÉÌWûL| AÉmÉqÉåÇ uÉæUÉarÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ, ÌuÉuÉåMü, aÉÉÇpÉÏrÉï, AÉiqÉxÉÇrÉqÉ LuÉÇ xÉSÉcÉÉU eÉæxÉå aÉÑhÉ WûÉålÉå cÉÉÌWûL| 28. AaÉU AÉmÉ LåxÉÉ MüWåÇûaÉå ÌMü 'AcNûÉ aÉÑà MüÉåD Wæû WûÏ lÉWûÏÇ' iÉÉå aÉÑà pÉÏ MüWåÇûaÉå ÌMü 'MüÉåD AcNûÉ ÍzÉwrÉ Wæû WûÏ lÉWûÏÇ|' AÉmÉ ÍzÉwrÉ MüÐ rÉÉåarÉiÉÉ mÉëÉmiÉ MüUåÇ iÉÉå AÉmÉMüÉå xÉSaÉÑà MüÐ rÉÉåarÉiÉÉ, qÉWû¨ÉÉ ÌSZÉåaÉÏ AÉæU xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉrÉåaÉÏ| 29. aÉÑà AÉmÉMåü E®ÉUMü LuÉÇ xÉÇU¤ÉMü WæÇû| xÉSæuÉ ElÉMüÐ mÉÔeÉÉ MüUÉå, ElÉMüÉ AÉSU MüUÉå| 30. aÉÑÃmÉS pÉrÉÇMüU AÍpÉzÉÉmÉ Wæû| 31. eÉÉå xÉiÉç, ÍcÉiÉç AÉæU mÉUqÉÉlÉlS xuÉÃmÉ WæÇû, LåxÉå aÉÑà MüÉå xÉSÉ xÉɹÉÇaÉ mÉëhÉÉqÉ MüUÉå| 32. ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÐ qÉÔÌiÉï xÉSÉ xqÉUhÉ qÉåÇ UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL, aÉÑà Måü mÉÌuÉ§É lÉÉqÉ MüÉ xÉSÉ eÉmÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL, ElÉMüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| CxÉÏ qÉåÇ xÉÉkÉlÉÉ MüÉ UWûxrÉ ÌlÉÌWûiÉ Wæû| 33. ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà MüÐ mÉÔeÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL YrÉÉåÇÌMü aÉÑà xÉå oÉÄQûÉ AÉæU MüÉåD lÉWûÏÇ Wæû| 34. aÉÑà Måü cÉUhÉÉqÉ×iÉ xÉå xÉÇxÉÉUxÉÉaÉU xÉÔZÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU qÉlÉÑwrÉ AÉuÉzrÉMü AÉiqÉxÉqmÉÌ¨É mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| 35. aÉÑà MüÉ cÉUhÉÉqÉ×iÉ ÍzÉwrÉ MüÐ iÉ×wÉÉ zÉÉliÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| 36. AÉmÉ eÉoÉ krÉÉlÉ MüUlÉå oÉæPåÇû iÉoÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÉ LuÉÇ mÉÔuÉïMüÉsÉÏlÉ xÉoÉ xÉÇiÉÉåÇ MüÉ xqÉUhÉ MüUåÇ| AÉmÉMüÉå ElÉMåü AÉzÉÏuÉÉïS mÉëÉmiÉ WûÉåÇaÉå| 37. qÉWûÉiqÉÉAÉåÇ Måü ¥ÉÉlÉ Måü zÉoS xÉÑlÉåÇ AÉæU ElÉMüÉ AlÉÑxÉUhÉ MüUåÇ| 38. zÉÉx§É LuÉÇ aÉÑà Måü ²ÉUÉ ÌlÉÌSï¹ zÉÑpÉ MüqÉï MüUåÇ| 39. zÉÉÎliÉ MüÉ qÉÉaÉï ÌSZÉÉlÉå Måü ÍsÉL aÉÑà AÌlÉuÉÉrÉï Wæû| 40. 'uÉÉWåû aÉÑÃ' rÉÉ aÉÑà lÉÉlÉMü Måü AlÉÑrÉÉCrÉÉåÇ MüÉ aÉÑÃqÉÇ§É Wæû| `aÉÑà aÉëljÉ xÉÉWûoÉ' mÉÄRûÉå iÉÉå AÉmÉMüÉå aÉÑà MüÐ qÉWû¨ÉÉ MüÉ mÉËUcÉrÉ WûÉåaÉÉ| 41. aÉÑà MüÐ mÉÔeÉÉ MüUMåü xÉSÉ ElÉMüÉ xqÉUhÉ MüUÉå| CxÉxÉå AÉmÉMüÉå xÉÑZÉ mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ| 42. ´É®É qÉÉlÉå zÉÉx§ÉÉåÇ qÉåÇ, aÉÑà Måü zÉoSÉåÇ qÉåÇ DµÉU qÉåÇ AÉæU AmÉlÉå- AÉmÉ qÉåÇ ÌuɵÉÉxÉ|
  • 43. ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU Måü TüsÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉå UÌWûiÉ WûÉåMüU aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ rÉWû xÉuÉÉåïŠ xÉÉkÉlÉÉ Wæû| 44. ´ÉuÉhÉ qÉÉlÉå aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ oÉæPûMüU uÉåS MüÉ ´ÉuÉhÉ MüUlÉÉ| 45. aÉÑÃxÉåuÉÉ qÉWûÉlÉ zÉÑή MüUlÉå uÉÉsÉÏ Wæû| 46. AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU Måü ÍsÉL aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| 47. ÎeÉiÉlÉÏ pÉÌ£üpÉÉuÉlÉÉ mÉëpÉÑ Måü mÉëÌiÉ UZÉlÉÏ cÉÉÌWûL EiÉlÉÏ WûÏ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ UZÉÉå| iÉpÉÏ xÉirÉ MüÐ AlÉÑpÉÔÌiÉ WûÉåaÉÏ| 48. xÉSæuÉ LMü WûÏ aÉÑà xÉå sÉaÉå UWûÉå| 49. DµÉU AÉÌS aÉÑà WæÇû ÎeÉlÉMüÉå xjÉÉlÉ LuÉÇ xÉqÉrÉ (SåzÉ-MüÉsÉ) MüÐ xÉÏqÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| LMü zÉɵÉiÉ rÉÑaÉ iÉMü uÉå xÉqÉaÉë qÉlÉÑwrÉ eÉÉÌiÉ Måü aÉÑà WæÇû| 50. MÑühQûÍsÉlÉÏ zÉÌ£ü MüÉå ExÉMüÐ xÉÑwÉÑmiÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ xÉå eÉÉaÉ×iÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL aÉÑà MüÐ AÌlÉuÉÉrÉï AÉuÉzrÉMüiÉÉ UWûiÉÏ Wæû| र र 51. A¥ÉÉlÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉå uÉÉsÉå iÉjÉÉ ¥ÉÉlÉ SålÉå uÉÉsÉå xÉSaÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ MüÉåÌOû-MüÉåÌOû mÉëhÉÉqÉ ! 52. xÉqÉSzÉÏï xÉÇiÉ-qÉWûÉiqÉÉ AÉæU aÉÑà Måü xÉixÉÇaÉ MüÉ LMü pÉÏ qÉÉæMüÉ cÉÔMülÉÉ lÉWûÏÇ| 53. AÉmÉMåü xjÉÔsÉ qÉlÉ Måü MüWåû AlÉÑxÉÉU MüpÉÏ cÉsÉlÉÉ lÉWûÏÇ| AÉmÉMåü aÉÑà Måü uÉcÉlÉÉåÇ MüÉ AlÉÑxÉUhÉ MüUåÇ| 54. EŠ AÉiqÉÉAÉåÇ LuÉÇ aÉÑà Måü xqÉUhÉ qÉÉ§É xÉå pÉÉæÌiÉMü qÉlÉÑwrÉÉåÇ MüÐ lÉÉÎxiÉMü uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU AÎliÉqÉ qÉÑÌ£ü WåûiÉÑ mÉërÉÉxÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ElÉMüÉå mÉëåUhÉÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû| iÉÉå ÌTüU aÉÑÃxÉåuÉÉ MüÐ qÉÌWûqÉÉ MüÉ iÉÉå mÉÔNûlÉÉ WûÏ YrÉÉ ? 55. ÎeÉxÉ mÉëMüÉU SÉå ZÉUaÉÉåzÉÉåÇ Måü mÉÏNåû SÉæÄQûlÉå uÉÉsÉÉ qÉlÉÑwrÉ SÉå qÉåÇ xÉå LMü MüÉå pÉÏ mÉMüÄQû lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ ExÉÏ mÉëMüÉU eÉÉå ÍzÉwrÉ SÉå aÉÑÃAÉåÇ Måü mÉÏNåû SÉæÄQûiÉÉ Wæû uÉWû AmÉlÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ xÉTüsÉiÉÉ lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉÉ| 56. AWÇûpÉÉuÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉå xÉå ÍzÉwrÉiuÉ MüÐ zÉÑÃAÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| य य और 57. ÍzÉwrÉiuÉ MüÐ mÉWûcÉÉlÉ qÉÉlÉå aÉÑÃpÉÌ£ü| 58. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ AÉeÉÏuÉlÉ AÉiqÉ-xÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ rÉWû ÍzÉwrÉiuÉ MüÐ ÌlÉzÉÉlÉÏ Wæû| 59. aÉÑÃSåuÉ MüÐ qÉÔÌiÉï MüÉ ÌlÉrÉÍqÉiÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ rÉWû ÍzÉwrÉiuÉ MüÉ UÉeÉqÉÉaÉï Wæû| 60. aÉÑà qÉWûÉUÉeÉ Måü mÉëÌiÉ xÉqmÉÔhÉïiÉÈ A¥ÉÉmÉÉsÉlÉ MüÉ pÉÉuÉ UZÉlÉÉ, rÉWû ÍzÉwrÉiuÉ MüÐ lÉÏÇuÉ Wæû| 61. aÉÑà xÉå ÍqÉsÉlÉå MüÐ EiMüOû CcNûÉ AÉæU ElÉMüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå MüÐ iÉÏuÉë AÉMüÉǤÉÉ qÉÑqÉѤÉiuÉ MüÐ ÌlÉzÉÉlÉÏ Wæû| 62. SåuÉ, ̲eÉ, AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà LuÉÇ ¥ÉÉlÉÏ mÉÑÃwÉÉåÇ MüÐ mÉÔeÉÉ, mÉÌuɧÉiÉÉ, xÉUsÉiÉÉ, oÉë¼cÉrÉï AÉæU AÌWÇûxÉÉ zÉUÏU MüÉ iÉmÉ Wæû| 63. oÉëɼhÉÉåÇ, mÉÌuÉ§É AÉcÉÉrÉÉåïÇ LuÉÇ ¥ÉÉlÉÏ mÉÑÂwÉÉåÇ MüÉå mÉëhÉÉqÉ MüUlÉÉ, oÉë¼cÉrÉï AÉæU AÌWÇûxÉÉ rÉå zÉÉUÏËUMü iÉmɶÉrÉÉïLÆ WæÇû| 64. qÉÉð oÉÉmÉ AÉæU AÉcÉÉrÉÉåïÇ MüÐ xÉåuÉÉ, aÉUÏoÉ AÉæU UÉåÌaÉrÉÉåÇ MüÐ xÉåuÉÉ pÉÏ zÉÉUÏËUMü iÉmɶÉrÉÉï Wæû|
  • र 65. oÉë¼ÌuÉwÉrÉMü ¥ÉÉlÉ AÌiÉ xÉÔ¤qÉ Wæû| zÉÇMüÉLÆ mÉæSÉ WûÉåiÉÏ WæÇû AÉæU ElÉMüÉå SÕU MüUlÉå Måü ÍsÉL LuÉÇ qÉÉaÉï ÌSZÉÉlÉå Måü ÍsÉL oÉë¼¥ÉÉlÉÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ UWûiÉÏ Wæû| 66. xÉirÉ Måü xÉŠå ZÉÉåeÉÏ MüÉå xÉWûÉrÉpÉÔiÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL aÉÑà AirÉliÉ qÉWû¨uÉmÉÔhÉï pÉÔÍqÉMüÉ ÌlÉpÉÉiÉå WæÇû| 67. AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà xÉÉkÉMü MüÉå AmÉlÉÏ mÉëåqÉmÉÔhÉï LuÉÇ ÌuÉuÉåMümÉÔhÉï ÌlÉaÉUÉlÉÏ qÉåÇ UZÉiÉå WæÇû iÉjÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü ÌuÉMüÉxÉ Måü ÌuÉÍpÉ³É xiÉUÉåÇ qÉåÇ xÉå ExÉå AÉaÉå oÉÄRûÉiÉå WæÇû| 68. xÉŠå aÉÑà xÉSæuÉ ÍzÉwrÉ Måü A¥ÉÉlÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉå qÉåÇ iÉjÉÉ ExÉå EmÉÌlÉwÉSÉåÇ MüÉ ¥ÉÉlÉ SålÉå qÉåÇ xÉÇsÉalÉ UWûiÉå WæÇû| 69. uÉåS pÉÏ ¥ÉÉlÉqÉÉaÉï Måü mÉjÉmÉëSzÉïMü aÉÑà MüÐ mÉëzÉÎxiÉ aÉÉlÉÉ cÉÔMüiÉå lÉWûÏÇ WæÇû| 70. xÉÉkÉMü ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ oÉÑήqÉÉlÉ WûÉå ÌTüU pÉÏ aÉÑà AjÉuÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü AÉcÉÉrÉï MüÐ xÉWûÉrÉ Måü ÌoÉlÉÉ uÉåSÉåÇ MüÐ aÉWûlÉiÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ rÉÉ ElÉMüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ ExÉMåü ÍsÉL xÉÇpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| 71. aÉÑà AmÉlÉå ÍzÉwrÉ MüÐ SæuÉÏ zÉÌ£ürÉÉåÇ MüÉå eÉÉaÉ×iÉ MüUiÉå WæÇû| 72. mÉëjÉqÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÉå, AÉkrÉÉÎiqÉMü AÉcÉÉrÉï MüÉå ZÉÉåeÉ sÉÉå eÉÉå AÉmÉMüÉå AlÉliÉ iɨuÉ AjÉuÉÉ zÉɵÉiÉ cÉåiÉlÉmÉëuÉÉWû Måü xÉÉjÉ LMüiuÉ xÉÉkÉlÉå qÉåÇ xÉWûÉrÉ MüU xÉMåÇü| 73. AkrÉÉiqÉqÉÉaÉï qÉåÇ xÉsÉÉqÉiÉÏmÉÔuÉïMü, SØÄRûiÉÉ xÉå AÉaÉå oÉÄRûlÉå Måü ÍsÉL AmÉlÉå aÉÑà Måü ²ÉUÉ WûÏ ÍzÉwrÉ MüÉå xÉÔcÉlÉÉLÆ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÏ WæÇû| 74. AmÉlÉå aÉÑà MüÐ CcNûÉ Måü zÉUhÉ WûÉå eÉÉAÉå| ElÉMüÉå AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUÉå| iÉpÉÏ AÉmÉMüÉ E®ÉU WûÉåaÉÉ| र 75. DµÉU WûÏ aÉÑà Måü ÃmÉ qÉåÇ ÌSZÉiÉå WæÇû| 76. xÉŠå aÉÑà LuÉÇ xÉŠå xÉÉkÉMü oÉWÒûiÉ MüqÉ WûÉåiÉå WæÇû| 77. rÉÉåarÉ ÍzÉwrÉÉåÇ MüÉå rÉzÉxuÉÏ aÉÑà mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû| 78. DµÉU MüÐ M×ümÉÉ aÉÑà MüÉ ÃmÉ sÉåiÉÏ Wæû| 79. aÉÑà AmÉlÉå ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå eÉæxÉÉ oÉlÉÉiÉå WæÇû, AiÉÈ uÉå mÉÉUxÉ xÉå pÉÏ qÉWûÉlÉ WæÇû| 80. xÉÇxÉÉUxÉÉaÉU MüÉå mÉÉU MüUlÉå Måü ÍsÉL aÉÑà eÉæxÉÏ MüÉåD lÉÉæMüÉ lÉWûÏÇ Wæû| 81. ``Wåû UÉqÉ ! iÉÑqWûÉUå iÉlÉ, qÉlÉ, kÉlÉ, AmÉlÉå xÉSaÉÑà Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ xÉqÉÌmÉïiÉ MüU SÉå, ÎeÉlWûÉåÇlÉå iÉÑqWåÇû mÉUqÉ xÉÑZÉ rÉÉ qÉÉå¤É MüÉ qÉÉaÉï ÌSZÉÉrÉÉ Wæû|'' 82. AmÉlÉå aÉÑà rÉÉ AÉcÉÉrÉï Måü xÉqÉ¤É WûUUÉåeÉ AmÉlÉå SÉåwÉ MüoÉÔsÉ MüUåÇ, iÉpÉÏ AÉmÉ CxÉ SÒÌlÉrÉÉuÉÏ ÌlÉoÉïsÉiÉÉAÉåÇ xÉå FmÉU EPû xÉMåÇüaÉå| 83. aÉÑà SØ̹, xmÉzÉï, ÌuÉcÉÉU rÉÉ zÉoS Måü ²ÉUÉ ÍzÉwrÉ MüÉ mÉËUuÉiÉïlÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| 84. aÉÑà AÉæU DµÉU xÉcÉqÉÑcÉ LMüÃmÉ WæÇû| 85. aÉÑà CxÉ SÒÌlÉrÉÉ qÉåÇ DµÉU Måü xÉŠå mÉëÌiÉÌlÉÍkÉ WæÇû| 86. aÉÑà AÉmÉMåü ÍsÉL 'CsÉåÎYOíûMü ÍsÉnOû' WæÇû| uÉå AÉmÉMüÉå mÉÔhÉïiÉÉ Måü ÍzÉZÉU mÉU mÉWÒðûcÉÉLÆaÉå| 87. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ ÌlÉÈxuÉÉjÉï LuÉÇ pÉÌ£üpÉÉuÉmÉÔuÉïMü xÉåuÉÉ rÉWû mÉÔeÉÉ, pÉÌ£ü, mÉëÉjÉïlÉÉ AÉæU krÉÉlÉ Wæû| 88. ``Wåû UÉqÉ ! ÎeÉxÉxÉå AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüÉå aÉÌiÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû, ÎeÉxÉxÉå cÉåiÉlÉÉ MüÐ eÉÉaÉ×ÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû, ExÉå aÉÑÃSϤÉÉ MüWûiÉå Wæû|'' 89. rÉÌS AÉmÉ aÉÑà qÉåÇ DµÉU MüÉå lÉWûÏÇ SåZÉ xÉMüiÉå iÉÉå ÌTüU AÉæU ÌMüxÉqÉåÇ SåZÉ xÉMåÇüaÉå ?
  • 90. eÉoÉ iÉÑqÉ qÉåUå xÉqÉ¤É ÌlÉZÉÉÍsÉxÉ WûÉåMüU AmÉlÉÉ WØûSrÉ ZÉÉåsÉÉåaÉå iÉpÉÏ qÉæÇ iÉÑqWåû xÉWûÉrÉ MüU xÉMÔðüaÉÉ| 91. AmÉlÉå ÍqɧÉÉåÇ, AÉSzÉÉåïÇ iÉjÉÉ aÉÑà rÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü AÉcÉÉrÉï Måü mÉëÌiÉ uÉTüÉSÉU LuÉÇ xÉͳɸ UWûÉå| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • र ६- भ य ऱ 1. AlÉÑMÔüsÉ WûÉålÉå MüÉ ÌuÉUsÉ aÉÑhÉ oÉWÒûiÉ MüqÉ sÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû, AÉæU uÉWû LMü E¨ÉqÉ aÉÑhÉ Wæû| ExÉMåü ²ÉUÉ ÍzÉwrÉ AmÉlÉÉ MæüxÉÉ pÉÏ xuÉpÉÉuÉ WûÉå ÌTüU pÉÏ uÉWû AmÉlÉå aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AlÉÑMÔüsÉ oÉlÉiÉÉ Wæû| 2. AÉeÉMüsÉ mÉëÉrÉÈ xÉpÉÏ xÉÉkÉMü AmÉlÉå aÉÑÃpÉÉCrÉÉåÇ Måü AlÉÑMÔüsÉ WûÉålÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉå| 3. ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑà Måü AlÉÑMÔüsÉ WûÉålÉÉ AÉæU ElÉxÉå ÌWûsÉÍqÉsÉ eÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 4. aÉÑÃpÉÌ£ü eÉaÉÉlÉå Måü ÍsÉL lÉqÉëiÉÉ AÉæU AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ Måü aÉÑhÉ eÉÃUÏ WæÇû| 5. ÍzÉwrÉ eÉoÉ LMü WûÏ aÉÑà Måü xÉÉͳÉkrÉ qÉåÇ UWûiÉå WÒûL AmÉlÉå aÉÑÃpÉÉCrÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ AlÉÑMÔüsÉ WûÉålÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉÉ iÉoÉ bÉwÉïhÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU uÉWû AmÉlÉå aÉÑà MüÉå lÉÉUÉeÉ MüUiÉÉ Wæû| 6. eÉWûÉeÉ MüÉ MümiÉÉlÉ xÉSæuÉ xÉÉuÉkÉÉlÉ UWûiÉÉ Wæû| qÉcNûÏqÉÉU pÉÏ xÉSæuÉ xÉÉuÉkÉÉlÉ UWûiÉÉ Wæû| BmÉUåzÉlÉ jÉÏLOûU qÉåÇ xÉeÉïlÉ xÉSæuÉ xÉÉuÉkÉÉlÉ UWûiÉÉ Wæû| CxÉÏ mÉëMüÉU pÉÔZÉå-mrÉÉxÉå ÍzÉwrÉ MüÉå pÉÏ aÉÑÃxÉåuÉÉ qÉåÇ xÉSæuÉ xÉÉuÉkÉÉlÉ UWûlÉÉ cÉÉÌWûL| य मऱ 7. AÌiÉ lÉÏÇS MüUlÉå uÉÉsÉÉ, eÉÄQû, xjÉÔsÉMüÉrÉ, ÌlÉÎw¢ürÉ, AÉsÉxÉÏ LuÉÇ qÉÔZÉï qÉlÉ MüÉ ÍzÉwrÉ aÉÑà xÉÇiÉѹ WûÉåÇ, CxÉ mÉëMüÉU ElÉMüÐ xÉåuÉÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| 8. ÎeÉxÉ ÍzÉwrÉ qÉåÇ EmÉSåzÉ Måü AÉcÉUhÉ MüÉ aÉÑhÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ xÉTüsÉ WûÉåiÉÉ Wæû| AÉoÉÉSÏ LuÉÇ AqÉUiuÉ ExÉMüÉå AÉ ÍqÉsÉiÉå Wæû| 9. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå MüÐ EiMühPûÉ LuÉÇ sÉaÉlÉ ÍzÉwrÉ qÉåÇ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL| 10. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ iÉqÉÉqÉ rÉÉåarÉ qÉÉlÉuÉqÉWåûcNûÉAÉåÇ MüÉ LMüqÉÉ§É krÉårÉ Wæû| 11. ÍzÉwrÉ eÉoÉ aÉÑà Måü mÉÉxÉ UWûMüU AprÉÉxÉ MüUiÉÉ WûÉå iÉoÉ ExÉMåü MüÉlÉ ´ÉuÉhÉ Måü ÍsÉL iÉimÉU WûÉålÉå cÉÉÌWûL| uÉWû eÉoÉ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉÉ WûÉå iÉoÉ ExÉMüÐ SØ̹ xÉÉuÉkÉÉlÉ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL| 12. ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑÃ, qÉÉð-oÉÉmÉ, oÉÑeÉÑaÉï, xÉoÉ rÉÉåaÉÏ LuÉÇ xÉÇiÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ AcNûÏ iÉUWû oÉUiÉÉuÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 13. AcNûÏ iÉUWû oÉUiÉÉuÉ MüUlÉÉ qÉÉlÉå AmÉlÉå aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AcNûÉ AÉcÉUhÉ MüUlÉÉ| 14. aÉÑà ÍzÉwrÉ Måü AÉcÉUhÉ mÉU xÉå ExÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ iÉjÉÉ ExÉMåü qÉlÉ MüÐ mÉ®ÌiÉ eÉÉlÉ xÉMüiÉå WæÇû| 15. AmÉlÉå mÉÌuÉ§É aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AcNûÉ AÉcÉUhÉ mÉUqÉ xÉÑZÉ Måü kÉÉqÉ MüÉ mÉÉxÉmÉÉåOïû Wæû| 16. ÍzÉwrÉ eÉoÉ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉÉ WûÉå iÉoÉ ExÉå iÉUÇaÉÏ lÉWûÏÇ oÉlÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 17. AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUMåü mÉëÉmiÉ ÌMürÉå WÒûL urÉuÉWûÉà ¥ÉÉlÉ MüÐ AÍpÉurÉÌ£ü Wæû `AÉcÉUhÉ '| 18. SæuÉÏ LuÉÇ E¨ÉqÉ aÉÑhÉ SÒMüÉlÉ xÉå ZÉUÏS MüUlÉå MüÐ cÉÏeÉåÇ lÉWûÏÇ WæÇû| uÉå aÉÑhÉ iÉÉå sÉqoÉå xÉqÉrÉ iÉMü MüÐ WÒûD aÉÑà xÉåuÉÉ, ´É®É LuÉÇ pÉÌ£üpÉÉuÉ ²ÉUÉ WûÏ mÉëÉmiÉ ÌMürÉå eÉÉ xÉMüiÉå WæÇû|
  • म मप 19. ¥ÉÉlÉÉeÉïlÉ Måü oÉÉS aÉÑà MüÉå UÉeÉÏ-ZÉÑzÉÏ xÉå, zÉÏbÉë ÌoÉlÉÉ ÎfÉfÉMü xÉå LuÉÇ oÉWÒûiÉ UÉÍzÉ qÉåÇ aÉÑÃSͤÉhÉÉ SÉå| 20. aÉÑÃSͤÉhÉÉ xÉå AxÉÇZrÉ mÉÉmÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 21. aÉÑà MüÉå SÏ WÒûD SͤÉhÉÉ WØûSrÉzÉÑή MüUlÉå uÉÉsÉÏ qÉWûÉlÉ uÉxiÉÑ Wæû| 22. eÉÉå SͤÉhÉÉ aÉÑà MüÉå SÏ eÉÉiÉÏ Wæû uÉWû urÉuÉWûÉà mÉëåqÉ MüÉ mÉëiÉÏMü Wæû| 23. iÉqÉÉqÉ aÉÑÃpÉÉCrÉÉåÇ Måü MüsrÉÉhÉ Måü ÍsÉL ESÉU pÉÉuÉlÉÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUÉå| 24. SÉlÉ MüÉ mÉëÉUqpÉ AmÉlÉå aÉÑà xÉå WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû| 25. aÉÑà MüÉå SͤÉhÉÉ SålÉå MüÐ AÉSiÉ QûÉsÉlÉÏ cÉÉÌWûL| 26. ÍzÉwrÉ Måü mÉÉxÉ eÉÉå MÑüNû WûÉå uÉWû aÉÑà MüÉå xÉmÉëåqÉ pÉåÇOû cÉÄRûÉ SålÉÉ cÉÉÌWûL| 27. aÉÑà Måü ²ÉUÉ cÉÉWåû eÉæxÉÉ pÉÉåeÉlÉ, MümÉÄQåû LuÉÇ ÌlÉuÉÉxÉ mÉëÉmiÉ WûÉå ExÉxÉå ÍzÉwrÉ MüÉå xÉliÉÉåwÉ qÉÉlÉlÉÉ cÉÉÌWûL| AmÉlÉå xÉŠå qÉlÉ LuÉÇ WØûSrÉ xÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ iÉimÉU UWûlÉÉ cÉÉÌWûL| 28. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ Måü SÉæUÉlÉ MæüxÉÏ pÉÏ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ qÉåÇ xÉÉkÉMü MüÉå ÍqÉsÉlÉå uÉÉsÉÉ xÉÇiÉÉåwÉ xÉSÉ AÉlÉlS AÉæU zÉÌ£ü SåiÉÉ Wæû| 29. eÉÉå MÑüNû bÉOûlÉÉ bÉÌOûiÉ WûÉå, ExÉqÉåÇ xÉSÉ xÉÇiÉÉåwÉ UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL| xÉSæuÉ rÉÉS UZÉÉåÈ `EŠÉiqÉÉ aÉÑà MüÉå eÉÉå AcNûÉ sÉaÉiÉÉ Wæû uÉWû AÉmÉMüÐ mÉxÉlSaÉÏ MüÐ AmÉå¤ÉÉ AÍkÉMü AcNûÉ WûÉåiÉÉ Wæû|' 30. xÉÇiÉÉåwÉ eÉæxÉå mÉUqÉ aÉÑhÉ xÉå rÉÑ£ü ÍzÉwrÉ mÉU WûÏ aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ EiÉUiÉÏ Wæû| 31. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ Måü SÉæUÉlÉ ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉÏ xÉÉkÉÉUhÉ oÉÑή MüÉ EmÉrÉÉåaÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| घट 32. EŠÉiqÉÉ aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ Måü ²ÉUÉ ÍzÉwrÉ Måü WØûSrÉ qÉåÇ ÌuÉuÉåMüoÉÑή MüÉ ESrÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 33. ÎeÉxÉMüÉå lÉæxÉÌaÉïMü ÌuÉuÉåMüoÉÑή mÉëÉmiÉ WÒûD Wæû ExÉå AuÉzrÉ aÉÑÃM×ümÉÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû| 34. ÌMüxÉÏ pÉÏ cÉÏeÉ MüÐ xmÉ×WûÉ Måü ÌoÉlÉÉ AmÉlÉå aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AmÉlÉÉ TüeÉï ASÉ MüUÉå| 35. ÍzÉwrÉ MüÉ Mü¨ÉïurÉ aÉÑà Måü AÉSåzÉÉåÇ MüÉ uÉTüÉSÉUÏ-mÉÔuÉïMü LuÉÇ AÌuÉsÉqoÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ Wæû| 36. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AmÉlÉå NûÉåOåû NûÉåOåû Mü¨ÉïurÉ ÌlÉpÉÉlÉå qÉåÇ pÉÏ xÉiÉMïü UWûÉå| AÉmÉMüÉå oÉWÒûiÉ AÉlÉlS LuÉÇ zÉÉÎliÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ| 37. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ SÉxÉiuÉ eÉæxÉÏ MüÉåD cÉÏeÉ lÉWûÏÇ Wæû| 38. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ qÉÉlÉå aÉÑà MüÉå AÉiqÉ-xÉqÉmÉïhÉ| 39. xÉoÉ mÉëMüÉU MüÐ xÉåuÉÉ mÉÌuÉ§É LuÉÇ E¨ÉqÉ Wæû| 40. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AmÉlÉÉ Mü¨ÉïurÉ ASÉ MüUlÉÉ qÉÉlÉå xÉirÉ kÉqÉï MüÉ AÉcÉUhÉ MüUlÉÉ| 41. AmÉlÉå aÉÑà Måü mÉëÌiÉ ASÉ MüÐ WÒûD xÉåuÉÉ lÉæÌiÉMü TüeÉï Wæû, AÉkrÉÉÎiqÉMü `OûÊÌlÉMü' Wæû| ExÉxÉå qÉlÉ LuÉÇ WØûSrÉ SæuÉÏ aÉÑhÉÉåÇ xÉå pÉUmÉÔU oÉlÉiÉå WæÇû, mÉѹ oÉlÉiÉå WæÇû| प र 42. iÉimÉU LuÉÇ xÉͳɸ ÍzÉwrÉ AmÉlÉå AÉcÉÉrÉï MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ AmÉlÉå xÉqmÉÔhÉï qÉlÉ LuÉÇ WØûSrÉ MüÉå sÉaÉÉ SåiÉÉ Wæû| 43. iÉimÉU ÍzÉwrÉ ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉËUÎxjÉÌiÉ qÉåÇ AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå MüÉ xÉÉkÉlÉ ZÉÉåeÉ sÉåiÉÉ Wæû|
  • 44. AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉå WÒûL eÉÉå xÉÉkÉMü xÉoÉ AÉmĘ́ÉrÉÉåÇ MüÉå xÉWû sÉåiÉÉ Wæû uÉWû AmÉlÉå mÉëÉM×üiÉ xuÉpÉÉuÉ MüÉå eÉÏiÉ xÉMüiÉÉ Wæû| 45. zÉÉÎliÉ MüÉ qÉÉaÉï ÌSZÉÉlÉå uÉÉsÉå aÉÑà Måü mÉëÌiÉ ÍzÉwrÉ MüÉå xÉSæuÉ M×üiÉ¥É UWûlÉÉ cÉÉÌWûL| 46. M×üiÉblÉ oÉåuÉTüÉ ÍzÉwrÉ CxÉ SÒÌlÉrÉÉ qÉåÇ WûÏlÉpÉÉaÉ LuÉÇ SÒÈZÉÏ Wæû| ExÉMüÉ pÉÉarÉ SrÉlÉÏrÉ, zÉÉåcÉlÉÏrÉ LuÉÇ ATüxÉÉåxÉ-eÉlÉMü Wæû| 47. mÉÌuÉ§É uÉåSÉåÇ Måü UWûxrÉÉåÇSbÉÉOûMü, AÉÌS LuÉÇ mÉÔhÉï oÉë¼ÃmÉ qÉWûÉlÉ aÉÑà MüÉå qÉæÇ lÉqÉxMüÉU MüUiÉÉ WÕðû, eÉÉå ¥ÉÉlÉÌuÉ¥ÉÉlÉ ÃmÉ uÉåSÉåÇ Måü xÉÉU MüÉå pÉëqÉU MüÐ iÉUWû cÉÔxÉMüU AmÉlÉå pÉ£üÉåÇ MüÉå SåiÉå WæÇû| 48. xÉŠå ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå WØûSrÉ Måü MüÉålÉå qÉåÇ AmÉlÉå xÉqqÉÉlÉlÉÏrÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÐ mÉëÌiÉ¸É MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 49. ÍzÉwrÉ eÉoÉ AmÉlÉå aÉÑà xÉå ÍqÉsÉå iÉoÉ ExÉMüÉ xÉoÉxÉå mÉëjÉqÉ TüeÉï Wæû ZÉÔoÉ lÉqÉë pÉÉuÉ xÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÉå mÉëhÉÉqÉ MüUlÉÉ| 50. pÉÉaÉuÉiÉ qÉåÇ AuÉkÉÔiÉ MüÐ LMü MüjÉÉ AÉiÉÏ Wæû ÎeÉlÉMüÉå cÉÉæoÉÏxÉ EmÉaÉÑà jÉå, eÉæxÉå ÌMü mÉÇcÉqÉWûÉpÉÔiÉ, xÉÔrÉï, cÉlSì, xÉqÉÑSì, mÉëÉhÉÏ AÉÌS| rÉå lÉaÉhrÉ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ ClÉ xÉoÉlÉå AmÉlÉå RÇûaÉ xÉå ElÉMüÉå xÉuÉÉåïŠ ¥ÉÉlÉ ÌSrÉÉ jÉÉ| 51. eÉÉå ÍzÉwrÉ AlrÉ ÌMüxÉÏ MüÉ ÌuÉcÉÉU ÌMürÉå ÌoÉlÉÉ, LMüÉaÉë qÉlÉ xÉå MåüuÉsÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÐ WûÏ mÉÔeÉÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû ´Éå¸ ÍzÉwrÉ Wæû| 52. eÉoÉ xÉÉkÉMü qÉåÇ xɨuÉ MüÐ uÉ×ή WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ uÉWû xÉSÉcÉÉUÏ oÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 53. aÉÑà xÉqÉSØ̹ Måü mÉëiÉÏMü WæÇû AiÉÈ uÉå AmÉlÉå iÉqÉÉqÉ ÍzÉwrÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ xÉqÉpÉÉuÉ UZÉiÉå WæÇû| 54. ´ÉÏM×üwhÉ E®uÉeÉÏ xÉå MüWûiÉå WæÇû- "qÉæÇ mÉÑUÉåÌWûiÉÉåÇ qÉåÇ uÉÍzɸ WÕðû, aÉÑÃAÉåÇ qÉåÇ oÉ×WûxmÉÌiÉ WÕðû, xÉÉkÉÑAÉåÇ qÉåÇ qÉæÇ lÉÉUÉrÉhÉ WÕðû LuÉÇ oÉë¼cÉÉËUrÉÉåÇ qÉåÇ xÉlÉiMÑüqÉÉU WÕðû|" 55. ÍzÉwrÉ eÉoÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉÉ WûÉå iÉoÉ ExÉå SÕxÉUÉåÇ MüÐ xÉåuÉÉ MüpÉÏ sÉålÉÉ lÉWûÏÇ cÉÉÌWûL| AÉkrÉÉÎiqÉMü ÌuÉMüÉxÉ qÉåÇ ExÉMåü ÍsÉL rÉWû LMü qÉWûÉlÉ AuÉUÉåkÉ Wæû| 56. SÕxÉUÉåÇ MüÉå aÉÑÃpÉÉD oÉlÉÉMüU AmÉlÉå aÉÑà MüÉ rÉzÉ oÉÄRûÉAÉå| aÉÑÃpÉÌ£ü ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUlÉå MüÉ rÉWû UÉeÉqÉÉaÉï Wæû| बढ़ र 57. AÉmÉ qÉWûÉlÉ ÌuɲÉlÉ LuÉÇ kÉlÉuÉÉlÉ WûÉåÇ ÌTüU pÉÏ aÉÑà LuÉÇ qÉWûÉiqÉÉAÉåÇ Måü xÉqÉ¤É AÉmÉMüÉå oÉWÒûiÉ WûÏ lÉqÉë WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 58. ÍzÉwrÉ AÍkÉMü ÌuɲÉlÉ lÉ WûÉå sÉåÌMülÉ uÉWû qÉÔÌiÉïqÉÇiÉ lÉqÉëiÉÉ MüÉ xuÉÃmÉ WûÉå iÉÉå ExÉMåü aÉÑà MüÉå ExÉ mÉU AirÉÇiÉ mÉëåqÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 59. AaÉU AÉmÉMüÉå lÉsÉ xÉå mÉÉlÉÏ mÉÏlÉÉ WûÉå iÉÉå AÉmÉMüÉå xuÉrÉÇ lÉÏcÉå fÉÑMülÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| CxÉÏ mÉëMüÉU AaÉU AÉmÉMüÉå aÉÑà MüUlÉÉ WûÉå iÉÉå AÉmÉMüÉå ÌuÉlÉqÉëiÉÉ Måü mÉëiÉÏMü oÉlÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| 60. eÉÉå qÉlÉÑwrÉ uÉTüÉSÉU LuÉÇ ÌoÉsMÑüsÉ lÉqÉë oÉlÉiÉå WæÇû ElÉMåü FmÉU WûÏ aÉÑà WûÏ M×ümÉÉ EiÉUiÉÏ Wæû| 61. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÐ mÉÔeÉÉ Måü ÍsÉL lÉqÉëiÉÉ Måü mÉÑwmÉ Måü AsÉÉuÉÉ AÉæU MüÉåD ´Éå¸ mÉÑwmÉ lÉWûÏÇ Wæû|
  • 62. ´É®É qÉÉlÉå aÉÑà qÉåÇ ÌuɵÉÉxÉ| 63. ´É®É qÉÉlÉå AmÉlÉå mÉÌuÉ§É AÉcÉÉrÉï LuÉÇ qÉWûÉiqÉÉAÉåÇ Måü MüjÉlÉ, uÉÉhÉÏ, MüÉrÉÉåïÇ, sÉåZÉlÉ LuÉÇ EmÉSåzÉÉåÇ qÉåÇ ÌuɵÉÉxÉ| 64. AÉcÉÉrÉï mÉëqÉÉhÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ eÉÉå MüWåÇû ExÉqÉåÇ AlrÉ MüÉåD mÉëqÉÉhÉ MüÐ mÉUuÉÉWû ÌMürÉå ÌoÉlÉÉ SØÄRû ÌuɵÉÉxÉ UZÉlÉÉ -ExÉMüÉ lÉÉqÉ Wæû ´É®É| 65. aÉÑà qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï ´É®É UZÉåÇ AÉæU AmÉlÉå AÉmÉMüÉå mÉÔhÉïiÉÈ aÉÑà Måü zÉUhÉ qÉåÇ sÉå eÉÉAÉå| uÉå AÉmÉMüÐ ÌlÉaÉUÉlÉÏ MüUåÇaÉå| CxÉxÉå xÉoÉ pÉrÉ, AuÉUÉåkÉ LuÉÇ Mü¹ mÉÔhÉïiÉÈ lɹ WûÉåÇaÉå| 66. xÉSaÉÑà qÉåÇ SØÄRû ´É®É AÉiqÉÉ MüÐ E³ÉÌiÉ MüUiÉÏ Wæû, WØûSrÉ MüÉå zÉÑ® MüUiÉÏ Wæû LuÉÇ AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüÐ AÉåU sÉå eÉÉiÉÏ Wæû| 67. aÉÑà Måü EmÉSåzÉÉåÇ qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï ´É®É UZÉlÉÉ rÉWû ÍzÉwrÉÉåÇ MüÉ ÍxÉ®ÉliÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| पऱ र 68. AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ qÉÉlÉå aÉÑà LuÉÇ oÉÑeÉÑaÉÉåïÇ Måü AÉSåzÉÉåÇ MüÉå mÉÉsÉlÉå MüÐ CcNûÉ| 69. eÉÉå ÍzÉwrÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ qÉÉlÉiÉÉ Wæû uÉWûÏ AmÉlÉÏ xjÉÔsÉ mÉëM×üÌiÉ mÉU ÌlÉrÉǧÉhÉ mÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| 70. lÉqÉëiÉÉ, pÉÌ£üpÉÉuÉ, ÌlÉUWÇûMüÉUÏmÉlÉÉ AÉÌS xÉoÉ ÌSurÉ aÉÑhÉ aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉå xÉå WûÏ mÉëMüOû WûÉåiÉå WæÇû| 71. aÉÑà Måü AÉSåzÉÉåÇ qÉåÇ zÉÇMüÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ rÉÉ ElÉMåü mÉÉsÉlÉ qÉåÇ AÉsÉxrÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ rÉWûÏ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ xÉŠÏ AÉ¥ÉÉMüÉËUiÉÉ Wæû| 72. aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ xÉoÉ MüÉrÉÉåïÇ qÉåÇ xÉTüsÉiÉÉ MüÐ eÉlÉlÉÏ Wæû| 73. aÉÑà eÉÉå AÉ¥ÉÉ MüUåÇ uÉWû MüÉqÉ MüUlÉÉ AÉæU qÉlÉÉ MüUåÇ uÉWû MüÉqÉ lÉ MüUlÉÉ rÉWûÏ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ xÉŠÏ AÉ¥ÉÉMüÉËUiÉÉ Wæû| 74. SÇpÉÏ ÍzÉwrÉ aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ pÉrÉ Måü MüÉUhÉ qÉÉlÉiÉÉ Wæû| xÉŠÉ ÍzÉwrÉ mÉëåqÉ Måü ZÉÉÌiÉU zÉÑ® mÉëåqÉ xÉå aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUiÉÉ Wæû| 75. ÍzÉwrÉ MüÉ mÉëjÉqÉ mÉÉPû Wæû aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AÉ¥ÉÉMüÉËUiÉÉ| 76. pÉsÉÉD MüÐ LMü lÉSÏ Wæû eÉÉå DµÉU Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ xÉå ÌlÉMüsÉiÉÏ Wæû AÉæU aÉÑà Måü AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ Måü qÉÉaÉï xÉå oÉWûiÉÏ Wæû| 77. rÉÌS ÍzÉwrÉ Måü WØûSrÉ qÉåÇ xÉÇiÉÉåwÉ lÉ WûÉå iÉÉå rÉWû oÉiÉÉiÉÉ Wæû ÌMü ÍzÉwrÉ qÉåÇ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ MüÉ pÉÉuÉ mÉÔUÉ lÉWûÏÇ Wæû| 78. AÉmÉqÉåÇ pÉÉuÉ LuÉÇ iÉimÉUiÉÉ WûÉåaÉÏ iÉÉå aÉÑà AÉmÉMüÐ pÉåÇOû xÉå mÉëxÉ³É WûÉåÇaÉå, pÉåÇOû Måü mÉëMüÉUÉåÇ xÉå lÉWûÏÇ| 79. ÍzÉwrÉ MüÉå AirÉliÉ iÉimÉUiÉÉmÉÔuÉïMü LuÉÇ krÉÉlÉmÉÔuÉïMü AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL| य म -र 80. AmÉlÉå-AÉmÉMüÉå AÉcÉÉrÉï MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ xÉÉæÇmÉ SÉå| iÉlÉ, qÉlÉ LuÉÇ AÉiqÉÉ MüÉå ZÉÔoÉ iÉimÉUiÉÉ xÉå AmÉïhÉ MüU SÉå| 81. aÉÑÃ´É®É MüÉ xÉÌ¢ürÉ xuÉÃmÉ qÉÉlÉå aÉÑà Måü cÉUhÉ MüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ| 82. aÉÑà xÉåuÉÉ Måü ÌlÉirÉ¢üqÉ qÉåÇ ZÉÔoÉ ÌlÉrÉÍqÉiÉ UWûÉå|
  • 83. AmÉlÉå AÉcÉÉrÉï MüÐ SæÌlÉMü ÌlÉeÉÏ xÉåuÉÉ qÉåÇ bÉÄQûÏ Måü xÉqÉÉlÉ ÌlÉrÉÍqÉiÉ UWûÉå| 84. AÉcÉÉrÉï LuÉÇ WûULMü xÉÇiÉ MüÉ AÉSU MüUlÉÉ rÉWû lÉqÉëiÉÉ MüÉ ÍcÉ»û Wæû| 85. AÉcÉÉrÉï LuÉÇ AÉSUhÉÏrÉ urÉÌ£ürÉÉåÇ MüÐ EmÉÎxjÉÌiÉ qÉåÇ FÆcÉÏ AÉuÉÉeÉ xÉå oÉÉåsÉÉå lÉWûÏÇ| 86. aÉÑà Måü uÉcÉlÉÉåÇ qÉåÇ ÌuɵÉÉxÉ UZÉlÉÉ rÉWû AqÉUiuÉ Måü ²ÉU ZÉÉåsÉlÉå Måü ÍsÉL aÉÑà cÉÉoÉÏ Wæû| 87. eÉoÉ AÉmÉ ÌMüxÉÏ qÉWûÉlÉ aÉÑà Måü ÍzÉwrÉ WûÉåÇ iÉoÉ AlrÉ ÌMüxÉÏ MüÉå AÉmÉ AmÉlÉå ÍzÉwrÉ oÉlÉÉAÉå lÉWûÏÇ LuÉÇ ZÉÑS aÉÑà oÉlÉlÉå MüÉ mÉërÉÉxÉ MüUÉå lÉWûÏÇ| ElÉMüÉå AmÉlÉå aÉÑÃpÉÉD qÉÉlÉÉå| 88. aÉÑà MüUlÉÉ AÉæU oÉÉS qÉåÇ ElÉMüÉå kÉÉåZÉÉ SåMüU ElÉMüÉ irÉÉaÉ MüU SålÉÉ CxÉMüÐ AmÉå¤ÉÉ aÉÑà lÉWûÏÇ MüUlÉÉ AÉæU pÉuÉÉOûuÉÏ qÉåÇ pÉOûMülÉÉ oÉåWûiÉU Wæû| 89. eÉÉå qÉlÉÑwrÉ ÌuÉwÉrÉuÉÉxÉlÉÉ MüÉ SÉxÉ Wæû uÉWû aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ, aÉÑà MüÉå AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| TüsÉiÉÈ uÉWû xÉÇxÉÉU Måü MüÐcÉÄQû xÉå AmÉlÉå AÉmÉMüÉå oÉcÉÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| मऱ 90. aÉÑà xÉå kÉÉåZÉÉ MüUlÉÉ rÉWû AmÉlÉÏ WûÏ MüoÉë ZÉÉåSlÉå MüÉ xÉÉkÉlÉ Wæû| 91. aÉÑà AÉæU ÍzÉwrÉ Måü oÉÏcÉ eÉÉå zÉÌ£ü eÉÉåÄQûlÉå MüÉ MüÉqÉ MüUiÉÏ Wæû uÉWû zÉÑ® mÉëåqÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 92. aÉÑà MüÉ M×ümÉÉ-mÉëxÉÉS AÉæU ÍzÉwrÉ MüÐ MüÉåÍzÉzÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû iÉoÉ AqÉUiuÉ ÃmÉÏ oÉÉsÉMü MüÉ eÉlqÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 93. ÍzÉwrÉ MüÉå ¥ÉÉlÉ ÌSrÉå ÌoÉlÉÉ WûÏ aÉÑà MüÉå ExÉMåü mÉÉxÉ xÉå aÉÑÃSͤÉhÉÉ lÉWûÏÇ sÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 94. ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå xÉqÉaÉë eÉÏuÉlÉ Måü SÉæUÉlÉ aÉÑà Måü rÉzÉ MüÐ mÉiÉÉMüÉ sÉWûUÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 95. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ qÉåÇ AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ rÉWû ÍzÉwrÉ MüÉ AÉSzÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 96. aÉÑà qÉWûÉlÉ WæÇû| ÌuÉmĘ́ÉrÉÉåÇ xÉå QûUlÉÉ lÉWûÏÇ| Wåû uÉÏU ÍzÉwrÉÉåÇ ! AÉaÉå oÉÄRûÉå| 97. aÉÑÃM×ümÉÉ AhÉÑzÉÌ£ü xÉå AÍkÉMü zÉÌ£üzÉÉsÉÏ Wæû| 98. ÍzÉwrÉ Måü FmÉU eÉÉå AÉmĘ́ÉrÉÉð AÉiÉÏ WæÇû uÉå NÒûmÉå uÉåzÉ qÉåÇ aÉÑà Måü AÉzÉÏuÉÉïS Måü xÉqÉÉlÉ WûÉåiÉÏ WæÇû| 99. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ rÉWû xÉŠå ÍzÉwrÉ MüÉ eÉÏuÉlÉqÉÇ§É WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 100. xÉɤÉÉiÉç mÉëåqÉ LuÉÇ AÉlÉlSxuÉÃmÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå MüÉ xÉÉæpÉÉarÉ mÉëÉmiÉ WûÉå eÉÉrÉ iÉÉå xÉåuÉÉ qÉåÇ AxÉÏqÉ AÉlÉlS LuÉÇ mÉUqÉ xÉÑZÉ ÍqÉsÉåaÉÉ| 101. lÉqÉëiÉÉmÉÔuÉïMü, xuÉåcNûÉmÉÔuÉïMü, xÉÇzÉrÉUÌWûiÉ WûÉåMüU, oÉɽ AÉQûqoÉU Måü ÌoÉlÉÉ, ²åwÉ UÌWûiÉ oÉlÉMüU, AxÉÏqÉ mÉëåqÉ xÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUÉå| 102. mÉ×juÉÏ mÉU Måü xÉɤÉÉiÉç DµÉU xuÉÃmÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUåÇaÉå iÉÉå uÉå pÉrÉxjÉÉlÉÉåÇ xÉå AÉmÉMüÉ U¤ÉhÉ MüUåÇaÉå, AÉmÉMüÐ xÉÉkÉlÉÉ qÉåÇ AÉmÉMüÉå mÉëåUhÉÉ SåÇaÉå iÉjÉÉ AÎliÉqÉ krÉårÉ iÉMü AÉmÉMåü mÉjÉmÉëSzÉïMü oÉlÉåÇaÉå| 103. aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ AZÉÔOû, AxÉÏqÉ AÉæU AuÉhÉïlÉÏrÉ Wæû| 104. aÉÑà MüÉ EÎcNû¹ mÉëxÉÉS sÉålÉå xÉå AxÉÉkrÉ UÉåaÉ ÍqÉOûiÉå WæÇû| 105. aÉÑà mÉU ´É®É LMü LåxÉÏ cÉÏeÉ Wæû eÉÉå mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü oÉÉS AÉæU MÑüNû mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ zÉåwÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ| 106. CxÉ ´É®É Måü ²ÉUÉ ÌlÉqÉåwÉ qÉÉ§É qÉåÇ AÉmÉ mÉUqÉ mÉSÉjÉï mÉÉ sÉåÇaÉå|
  • 107. aÉÑà Måü uÉcÉlÉ LuÉÇ MüqÉï qÉåÇ ´É®É UZÉÉå, ´É®É UZÉÉå, ´É®É UZÉÉå| rÉWûÏ aÉÑÃpÉÌ£ü ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUlÉå MüÉ qÉÉaÉï Wæû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ र ७- प य मऱ 1. xÉÉkÉMü AaÉU ´É®É LuÉÇ pÉÌ£üpÉÉuÉ xÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ lÉWûÏÇ MüUåaÉÉ iÉÉå ExÉMåü iÉqÉÉqÉ uÉëiÉ, iÉmÉ MüŠå bÉÄQåû qÉåÇ xÉå mÉÉlÉÏ MüÐ iÉUWû OûmÉMüMüU oÉWû eÉÉLÆaÉå| 2. qÉlÉ LuÉÇ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ xÉÇrÉqÉ, aÉÑÃpÉaÉuÉÉlÉ MüÉ krÉÉlÉ, aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ kÉærÉï, xÉWûlÉ zÉÌ£ü, AÉcÉÉrÉï Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ, xÉÇiÉÉåwÉ, SrÉÉ, xuÉcNûiÉÉ, xÉirÉuÉÉÌSiÉÉ, xÉUsÉiÉÉ, aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ.... rÉå xÉoÉ AcNåû ÍzÉwrÉ Måü sɤÉhÉ WæÇû| 3. xÉirÉ Måü xÉÉkÉMü MüÉå qÉlÉ LuÉÇ CÎlSìrÉÉåÇ mÉU xÉÇrÉqÉ UZÉMüU AmÉlÉå AÉcÉÉrÉï Måü bÉU UWûlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU ZÉÔoÉ ´É®É LuÉÇ AÉSUmÉÔuÉïMü aÉÑà MüÐ ÌlÉaÉUÉlÉÏ qÉåÇ zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 4. ExÉå cÉÑxiÉiÉÉ xÉå oÉë¼cÉrÉï MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU AÉcÉÉrÉï MüÐ mÉÔeÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 5. ÍzÉwrÉ MüÉå cÉÉÌWûL ÌMü uÉWû AÉcÉÉrÉï MüÉå xÉɤÉÉiÉç DµÉU Måü ÃmÉ qÉåÇ qÉÉlÉå, qÉlÉÑwrÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ MüSÉÌmÉ lÉWûÏÇ| 6. ÍzÉwrÉ MüÉå AÉcÉÉrÉï Måü SÉåwÉ lÉWûÏÇ SåZÉlÉÉ cÉÉÌWûL YrÉÉåÇÌMü uÉå iÉqÉÉqÉ SåuÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉÌlÉÍkÉ WæÇû| 7. ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà Måü ÍsÉL ÍpɤÉÉ qÉÉðaÉMüU sÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL LuÉÇ ZÉÔoÉ ´É®É iÉjÉÉ pÉÌ£üpÉÉuÉmÉÔuÉïMü ElWåÇû pÉÉåeÉlÉ MüUÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 8. ÍzÉwrÉ MüÉå xÉoÉ xÉÑZÉuÉæpÉuÉ MüÉ ÌuÉwÉ MüÐ irÉÉaÉ MüU SålÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU AmÉlÉÉ zÉUÏU aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ xÉÉæÇmÉ SålÉÉ cÉÉÌWûL| 9. zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ AprÉÉxÉ mÉÔUÉ MüUMåü ÍzÉwrÉ MüÉå cÉÉÌWûL ÌMü uÉWû aÉÑà MüÉå SͤÉhÉÉ Så AÉæU ElÉMüÐ AÉ¥ÉÉ sÉåMüU AmÉlÉå bÉU uÉÉmÉxÉ sÉÉæOåû| 10. eÉÉå aÉÑÃmÉS MüÉ EmÉrÉÉåaÉ AÉeÉÏÌuÉMüÉ Måü xÉÉkÉlÉ Måü ÃmÉ qÉå Ç MüUiÉÉ Wæû uÉWû kÉqÉï MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉå uÉÉsÉÉ Wæû| 11. oÉë¼cÉÉUÏ MüÉ qÉÑZrÉ Mü¨ÉïurÉ mÉÔUå WØûSrÉ xÉå AmÉlÉå AÉcÉÉrÉï MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ Wæû| 12. aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ElÉMüÐ ÌlÉÎeÉ xÉåuÉÉ AÉæU ElÉMüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ ÎeÉiÉlÉÉ xÉWûÉrÉÃmÉ Wæû EiÉlÉÉ xÉWûÉrÉÃmÉ iÉmÉ, rÉɧÉÉ, pÉåÇOû, SÉlÉ AÉÌS lÉWûÏÇ Wæû| 13. uÉåS, mÉëirÉ¤É ¥ÉÉlÉ, aÉÑÃuÉcÉlÉ AÉæU AlÉÑqÉÉlÉ rÉå cÉÉU ¥ÉÉlÉ Måü mÉëqÉÉhÉ WæÇû| 14. WûULMü MüqÉï qÉåÇ SÒÈZÉ Måü oÉÏeÉ xÉqÉÉÌuɹ WæÇû ÌMüliÉÑ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ LåxÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| 15. aÉÑà Måü AÉSåzÉÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ÍzÉwrÉ MüÉå MüpÉÏ pÉÏ kÉlÉ, pÉÉåaÉÌuÉsÉÉxÉ, xÉÑZÉuÉæpÉuÉ AÉæU AmÉlÉå zÉUÏU MüÉ pÉÏ irÉÉaÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL iÉærÉÉU UWûlÉÉ cÉÉÌWûL|
  • ब म 16. eÉÉå iÉlÉ, qÉlÉ AÉæU kÉlÉ MüÉå aÉÑà Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AmÉïhÉ MüU SåiÉÉ Wæû uÉWû aÉÑÃpÉÌ£ü MüÉ ÌuÉMüÉxÉ MüU sÉåiÉÉ Wæû| 17. ÎeÉxÉxÉå aÉÑÃcÉUhÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ oÉÄRåû uÉWû mÉUqÉ kÉqÉï Wæû| 18. ÌlÉrÉqÉ qÉÉlÉå aÉÑÃqÉÇ§É MüÉ eÉmÉ, aÉÑÃxÉåuÉÉ Måü SÉæUÉlÉ iÉmɶÉrÉÉï, aÉÑÃuÉcÉlÉ qÉåÇ ´É®É, AÉcÉÉrÉï-xÉåuÉlÉ, xÉÇiÉÉåwÉ mÉÌuɧÉiÉÉ, zÉÉx§É MüÉ AkrÉrÉlÉ AÉæU aÉÑÃpÉÌ£ü AjÉuÉÉ aÉÑà MüÐ zÉUhÉ| 19. ÌiÉÌiɤÉÉ qÉÉlÉå aÉÑà Måü AÉSåzÉÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUiÉå WÒûL SÒÈZÉ xÉWûlÉ MüUlÉÉ| 20. irÉÉaÉ qÉÉlÉå aÉÑà MüÉ ÌlÉwÉåkÉ WûÉå LåxÉå MüqÉÉåïÇ MüÉ irÉÉaÉ MüUlÉÉ| 21. eÉÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ iÉjÉÉ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ uÉWû qÉÔZÉï Wæû| 22. pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ E®uÉeÉÏ xÉå MüWûiÉå WæÇû- "SÒwmÉëÉmrÉ qÉlÉÑwrÉSåWû qÉeÉoÉÔiÉ lÉÉæMüÉ eÉæxÉÏ Wæû| aÉÑà ExÉ lÉÉæMüÉ Måü MühÉïkÉÉU WæÇû| uÉå lÉÉæMüÉ MüÉå xÉÇpÉÉsÉiÉå WæÇû| ExÉ lÉÉæMüÉ MüÉå cÉsÉÉlÉå uÉÉsÉÉ qÉæÇ (M×üwhÉ) AlÉÑMÔüsÉ mÉuÉlÉ WÕðû|" eÉÉå qÉlÉÑwrÉ LåxÉÏ lÉÉæMüÉ AÉæU LåxÉå xÉÉkÉlÉ xÉå pÉuÉxÉÉaÉU mÉÉU MüUlÉå MüÉ mÉërÉ¦É lÉWûÏÇ MüUiÉÉ uÉWû xÉcÉqÉÑcÉ AÉiqÉbÉÉiÉMü Wæû| 23. qÉlÉÑwrÉ AlÉÉÌS A¥ÉÉlÉ Måü mÉëpÉÉuÉ qÉåÇ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ aÉÑà MüÐ xÉWûÉrÉ Måü ÌoÉlÉÉ AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| 24. aÉÑà eÉÉå MüWûiÉå WæÇû ExÉqÉåÇ MÑüNû aÉsÉiÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû ? lÉWûÏÇ?ExÉMåü mÉÏNåû MüÉåD MüÉUhÉ AuÉzrÉ WûÉåiÉÉ Wæû| qÉlÉÑwrÉoÉÑή uÉWûÉð mÉWÒðûcÉ lÉWûÏÇ mÉÉiÉÏ| 25. aÉÑà MüÐ ÌlÉeÉÏ xÉåuÉÉ xÉuÉÉåïŠ mÉëMüÉU MüÉ rÉÉåaÉ Wæû| 26. aÉÑà MüÐ ÌlÉeÉÏ xÉåuÉÉ MüUlÉå xÉå ÍzÉwrÉ AmÉlÉå qÉlÉ MüÉå uÉzÉ qÉåÇ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| 27. ¢üÉåkÉ, sÉÉåpÉ, AxÉirÉ, ¢ÔüUiÉÉ, rÉÉcÉlÉÉ, SÇpÉ, fÉaÉÄQûÉ, pÉëqÉ, ÌlÉUÉzÉÉ, zÉÉåMü, SÒÈZÉ, ÌlÉSìÉ, pÉrÉ, AÉsÉxrÉ.... rÉå xÉoÉ iÉqÉÉåaÉÑhÉ WæÇû, eÉÉå AlÉåMü eÉlqÉÉåÇ Måü oÉÉuÉeÉÔS pÉÏ eÉÏiÉå eÉÏ lÉWûÏÇ eÉÉ xÉMüiÉå| ÌMüliÉÑ ´É®É LuÉÇ pÉÌ£ü xÉå aÉÑà MüÐ MüÐ WÒûD ÌlÉeÉÏ xÉåuÉÉ ClÉ xÉoÉ SÒaÉÑïhÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ MüU SåiÉÏ Wæû| 28. aÉÑà Måü uÉcÉlÉ qÉåÇ AÉæU DµÉU qÉåÇ ´É®É UZÉlÉÉ, rÉWû xɨuÉaÉÑhÉ MüÐ ÌlÉzÉÉlÉÏ Wæû| 29. aÉÑà Måü pÉÉåeÉlÉ Måü oÉÉS eÉÉå ZÉÑUÉMü oÉcÉÉ WûÉå, uÉWû oÉWÒûiÉ xÉÉΨuÉMü WûÉåiÉÉ Wæû| म ब ऱ य 30. xÉÉkÉMü MüÉå ÌuÉeÉÉiÉÏrÉ urÉÌ£ü MüÉ xÉWûuÉÉxÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| eÉÉå sÉÉåaÉ LåxÉå xÉWûuÉÉxÉ Måü zÉÉæMüÐlÉ WûÉåÇ ElÉMüÉ xÉÇaÉ pÉÏ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| YrÉÉåÇÌMü ExÉxÉå qÉlÉ ¤ÉÑokÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ÍzÉwrÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ AÉæU ´É®ÉmÉÔuÉïMü AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| 31. ÍzÉwrÉ AaÉU AmÉlÉå AÉcÉÉrÉï MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉMüÐ xÉÉkÉlÉÉ urÉjÉï Wæû| 32. oÉÑήqÉÉlÉ xÉÉkÉMü MüÉå iÉqÉÉqÉ mÉëMüÉU Måü ZÉUÉoÉ xÉÇaÉ xÉå SÕU UWûlÉÉ cÉÉWåû| ExÉå xÉÇiÉÉåÇ LuÉÇ aÉÑà MüÉ xÉÇaÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| ElÉMåü xÉÇaÉ xÉå uÉæUÉarÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, iÉqÉÉqÉ uÉÉxÉlÉÉLÆ SÕU WûÉåMüU qÉlÉ zÉÑ® oÉlÉiÉÉ Wæû| 33. eÉæxÉå AÎalÉ Måü mÉÉxÉ oÉæPûlÉå xÉå PûhQû, pÉrÉ, AlkÉMüÉU SÕU WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉÉå ÍzÉwrÉ aÉÑà Måü mÉÉxÉ UWûiÉÉ Wæû ExÉMåü A¥ÉÉlÉ, qÉ×irÉÑ MüÉ pÉrÉ iÉjÉÉ xÉoÉ AÌlɹÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû|
  • 34. eÉÉå CxÉ xÉÇxÉÉU-xÉÉaÉU qÉåÇ CkÉU EkÉU QÕûoÉiÉå EiÉUiÉå WæÇû ElÉMåü ÍsÉL oÉÑήqÉÉlÉ aÉÑà MüÉ AÉ´ÉrÉ ´Éå¸ Wæû| 35. xÉÔrÉï Måü mÉÉxÉ xÉå MåüuÉsÉ LMü oÉɽ SØ̹ WûÏ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû ÌMüliÉÑ aÉÑà Måü mÉÉxÉ xÉå ¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL MüD mÉëMüÉU MüÐ MüD SØ̹rÉÉð mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû| म 36. aÉÑà CxÉ mÉ×juÉÏ mÉU xÉɤÉÉiÉç DµÉU WæÇû, xÉŠå ÍqÉ§É LuÉÇ ÌuɵÉÉxÉmÉÉ§É oÉlkÉÑ WæÇû| 37. "Wåû pÉaÉuÉÉlÉ ! Wåû pÉaÉuÉÉlÉ ! qÉæÇ AÉmÉMåü AÉ´ÉrÉ qÉåÇ AÉrÉÉ WÕðû| qÉÑfÉ mÉU SrÉÉ MüUÉå| qÉÑfÉå eÉlqÉ-qÉ×irÉÑ Måü xÉÉaÉU xÉå EoÉÉUÉå|" LåxÉÉ MüWûMüU ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÉå ShQûuÉiÉ mÉëhÉÉqÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 38. ÌlÉUmÉå¤É pÉÌ£üpÉÉuÉmÉÔuÉïMü eÉÉå aÉÑà Måü cÉUhÉÉåÇ MüÐ mÉÔeÉÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉå xÉÏkÉÏ aÉÑÃM×ümÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| 39. AÉcÉÉrÉï xÉå mÉëÉmiÉ MüÐ WÒûD iÉjÉÉ xÉåuÉÉ xÉå iÉϤhÉ oÉlÉÏ WÒûD ¥ÉÉlÉÃmÉ iÉsÉuÉÉU LuÉÇ krÉÉlÉ MüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ xÉå ÍzÉwrÉ qÉlÉ, uÉcÉlÉ, mÉëÉhÉ AÉæU SåWû Måü AWÇûMüÉU MüÉå MüÉOû SåiÉÉ Wæû iÉjÉÉ xÉoÉ UÉaɲåwÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉåMüU CxÉ xÉÇxÉÉU qÉåÇ xuÉåcNûÉmÉÔuÉïMü ÌuÉWûÉU MüUiÉÉ Wæû| 40. iÉÏuÉë aÉÑÃpÉÌ£ü Måü zÉÌ£üzÉÉsÉÏ zÉx§É xÉå qÉlÉ MüÉå SÕÌwÉiÉ MüUlÉå uÉÉsÉÏ AÉxÉÌ£ü MüÉå qÉÔsÉ xÉÌWûiÉ MüÉOû ÌSrÉÉ eÉÉrÉ iÉoÉ iÉMü ÌuÉwÉrÉÉåÇ MüÉ xÉÇaÉ irÉÉaÉ SålÉÉ cÉÉÌWûL| 41. aÉÑà MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉåMüU eÉÉå rÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû ÌuÉÌuÉkÉ AuÉUÉåkÉÉåÇ xÉå mÉÏNåû lÉWûÏÇ WûOûiÉÉ| 42. xÉŠå ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU MüÐ ÌWûcÉÌMücÉÉWûOû rÉÉ zÉqÉï Måü ÌoÉlÉÉ xÉɹÉÇaÉ SÇQûuÉiÉç mÉëhÉÉqÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| rÉWû ExÉMåü xÉqmÉÔhÉï AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüÐ ÌlÉzÉÉlÉÏ Wæû| 43. ÌMüxÉÏ pÉÏ TüsÉ MüÐ AÉzÉÉ xÉå UÌWûiÉ WûÉåMüU eÉÉå aÉÑÃxÉåuÉÉ AÉæU aÉÑÃmÉÔeÉÉ qÉåÇ sÉaÉÉ UWûi ÉÉ Wæû uÉWû EsOåû qÉÉaÉï qÉåÇ lÉWûÏÇ eÉÉLaÉÉ| ExÉå xÉåuÉÉ mÉÔeÉÉ MüÉ mÉëMüÉzÉ AuÉzrÉ mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ| 44. ¥ÉÉlÉ MüÉ mÉëMüÉzÉ TæüsÉÉlÉå uÉÉsÉÏ mÉÌuÉ§É aÉÑÃaÉÏiÉÉ MüÉ eÉÉå WûUUÉåeÉ AprÉÉxÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWûÏ xÉcÉqÉÑcÉ ÌuÉzÉÑ® Wæû| ExÉå WûÏ qÉÉå¤É MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| 45. eÉÉå AmÉlÉå aÉÑà Måü rÉzÉ qÉåÇ AÉlÉÎlSiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU SÕxÉUÉåÇ Måü xÉqÉ¤É AmÉlÉå aÉÑà Måü rÉzÉ MüÉ uÉhÉïlÉ MüUlÉå qÉåÇ AÉlÉlS MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉå xÉcÉqÉÑcÉ aÉÑà M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| 46. mÉUqÉÉiqÉÉ AÉæU mÉUoÉë¼xuÉÃmÉ aÉÑà MüÐ A¥ÉÉlÉlÉÉzÉMü EmÉÎxjÉÌiÉ qÉåÇ AÉmÉMåü xÉoÉ xÉÇzÉrÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ WûÉåaÉÉ, eÉæxÉå xÉÔrÉÉåïSrÉ WûÉåiÉå WûÏ AÉåxÉ MüÐ oÉÔðSåÇ lɹ WûÉåiÉÏ WæÇû| 47. "Wåû qÉWûÉlÉ, mÉUqÉ xÉqqÉÉlÉlÉÏrÉ aÉÑà ! qÉæÇ AÉSUmÉÔuÉïMü AÉmÉMüÉå lÉqÉxMüÉU MüUiÉÉ WÕðû| qÉæÇ AÉmÉMåü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ AcÉÔMü pÉÌ£üpÉÉuÉuÉ MæüxÉå mÉëÉmiÉ MüU xÉMÔðü AÉæU AÉmÉMåü SrÉÉsÉÑ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ qÉåUÉ qÉlÉ WûqÉåzÉÉ pÉÌ£üpÉÉuÉmÉÔuÉïMü MæüxÉå xÉUÉoÉÉåU UWåû rÉWû M×ümÉÉ MüUMåü qÉÑfÉå MüWåÇû|" CxÉ mÉëMüÉU MüWûMüU ZÉÔoÉ lÉqÉëiÉÉmÉÔuÉïMü LuÉÇ AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ xÉå ÍzÉwrÉ MüÉå cÉÉÌWûL ÌMü uÉWû aÉÑà MüÉå ShQûuÉiÉ mÉëhÉÉqÉ MüUå AÉæU ElÉMåü AÉaÉå ÌaÉÄQûÌaÉÄQûÉL| 48. xÉɤÉÉiÉç DµÉU eÉæxÉå xÉuÉÉåïŠ mÉS mÉëÉmiÉ ÌMürÉå WÒûL aÉÑà MüÐ eÉrÉ WûÉå ! aÉÑà MüÉ rÉzÉ aÉÉlÉå uÉÉsÉå kÉqÉïzÉÉx§ÉÉåÇ MüÐ eÉrÉ WûÉå ! ÎeÉxÉlÉå MåüuÉsÉ LåxÉå aÉÑà MüÉ WûÏ AÉ´ÉrÉ ÍsÉrÉÉ Wæû LåxÉå xÉŠå ÍzÉwrÉ MüÐ eÉrÉ WûÉå ! प र- र 49. uÉÉSÌuÉuÉÉS, oÉÑή, aÉWûlÉ AprÉÉxÉ, SÉlÉ rÉÉ iÉmÉ xÉå DµÉU-xÉɤÉÉiMüÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| uÉWû iÉÉå ÎeÉxÉlÉå aÉÑÃM×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüÐ WûÉå ExÉMüÉå WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû|
  • 50. aÉÑÃM×ümÉÉ MüÉ NûÉåOåû xÉå NûÉåOûÉ ÌoÉlSÕ pÉÏ CxÉ xÉÇxÉÉU Måü Mü¹ÉåÇ xÉå qÉlÉÑwrÉ MüÉå qÉÑ£ü MüUlÉå qÉåÇ mÉrÉÉïmiÉ Wæû| 51. MåüuÉsÉ aÉÑÃM×ümÉÉ Måü ²ÉUÉ WûÏ xÉÉkÉMü AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ sÉaÉÉ UWû xÉMüiÉÉ Wæû LuÉÇ iÉqÉÉqÉ mÉëMüÉU Måü oÉlkÉlÉÉåÇ LuÉÇ AÉxÉÌ£ürÉÉåÇ MüÉå iÉÉåÄQû xÉMüiÉÉ Wæû| 52. eÉÉå ÍzÉwrÉ AWÇûMüÉU xÉå pÉUÉ WÒûAÉ Wæû, eÉÉå aÉÑà Måü uÉcÉlÉÉåÇ MüÉå xÉÑlÉiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ExÉMüÉ AÉÎZÉU lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 53. ÎeÉlÉ aÉÑà MüÉå AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU WÒûAÉ Wæû LåxÉå aÉÑà qÉåÇ AÉæU DµÉU qÉåÇ MüÉåD TüMïü lÉWûÏÇ Wæû| SÉålÉÉåÇ xÉqÉÉlÉ WæÇû AÉæU LMüÃmÉ WæÇû| 54. aÉÑà Måü xÉixÉÇaÉ MüÐ xÉWûÉrÉ Måü ÌoÉlÉÉ lÉrÉå lÉrÉå xÉÉkÉMü Måü MÑüxÉÇxMüÉUÉåÇ qÉåÇ qÉÔsÉiÉÈ mÉËUuÉiÉïlÉ MüUlÉå MüÐ ÌoÉsMÑüsÉ aÉÑÇeÉÉDzÉ lÉWûÏÇ Wæû| 55. aÉÑà MüÉ xÉWûuÉÉxÉ xÉÉkÉMü Måü ÍsÉL LMü xÉÑUͤÉiÉ lÉÉæMüÉ Wæû eÉÉå ExÉå AlkÉMüÉU Måü ExÉ mÉÉU ÌlÉpÉïrÉiÉÉ Måü ÌMülÉÉUå mÉU mÉWÒðûcÉÉiÉÏ Wæû| म 56. pÉÉaÉuÉiÉ, UÉqÉÉrÉhÉ, qÉWûÉpÉÉUiÉ, rÉÉåaÉuÉÉÍzɸ AÉÌS qÉåÇ aÉÑÃpÉÌ£ü MüÐ qÉÌWûqÉÉ xÉÑlSU RÇûaÉ xÉå aÉÉrÉÏ aÉD Wæû| WûUUÉåeÉ ElÉ aÉëljÉÉåÇ MüÉ AprÉÉxÉ MüUÉå| AÉmÉMüÉå ElÉqÉåÇ xÉå mÉëåUhÉÉ ÍqÉsÉåaÉÏ| 57. AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉUÏ aÉÑà Måü ÍsÉZÉå WÒûL aÉëljÉ mÉUÉå¤É xÉixÉÇaÉ eÉæxÉå WæÇû| AÉmÉ eÉoÉ xÉÇmÉÔhÉï ´É®É AÉæU pÉÌ£ü xÉå ElÉMüÉ AkrÉrÉlÉ MüUiÉå WæÇû iÉoÉ AÉmÉMåü mÉÉuÉlÉ aÉÑà Måü xÉÉjÉ AÉmÉMüÉ mÉÔhÉï xÉÉrÉÑerÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 58. eÉÉå AmÉlÉå xÉÉkÉlÉÉmÉjÉ qÉåÇ xÉŠå WØûSrÉ xÉå mÉërÉ¦É MüUiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå DµÉU-xÉɤÉÉiMüÉU Måü ÍsÉL iÉÄQûmÉiÉÉ Wæû LåxÉå rÉÉåarÉ ÍzÉwrÉ mÉU WûÏ aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ EiÉUiÉÏ Wæû| 59. AÉeÉMüsÉ ÍzÉwrÉ sÉÉåaÉ LåzÉÉå-AÉUÉqÉuÉÉsÉÉ eÉÏuÉlÉ eÉÏiÉå WæÇû AÉæU aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ ÌMürÉå ÌoÉlÉÉ WûÏ ElÉMüÐ M×ümÉÉ MüÐ AÉzÉÉ UZÉiÉå WæÇû| 60. aÉÑà LuÉÇ qÉWûÉiqÉÉAÉåÇ Måü xÉixÉÇaÉ MüÐ qÉÌWûqÉÉ ÌuÉwÉrÉMü aÉÑà lÉÉlÉMü, iÉÑsÉxÉÏSÉxÉ, zÉÇMüUÉcÉÉrÉï, urÉÉxÉ AÉæU uÉÉsqÉÏÌMü lÉå aÉëÇjÉ ÍsÉZÉå WæÇû| 61. mÉÑUÇSUSÉxÉ, ÌlɶÉsÉSÉxÉ, xÉWûeÉÉåoÉÉD, qÉÏUÉoÉÉD, ¥ÉÉlÉåµÉU, LMülÉÉjÉ AÉÌS lÉå aÉÑÃM×ümÉÉ MüÐ qÉÌWûqÉÉ aÉÉD Wæû| 62. eÉÉå sÉÉåaÉ ÌlÉrÉÍqÉiÉ xÉixÉÇaÉ MüUiÉå WæÇû ElÉqÉåÇ DµÉU AÉæU zÉÉx§ÉÉåÇ qÉåÇ ´É®É, aÉÑà LuÉÇ DµÉU Måü mÉëÌiÉ mÉëåqÉ AÉæU pÉÌ£ü MüÉ kÉÏUå-kÉÏUå ÌuÉMüÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 63. aÉÑà MüÉ xÉÇaÉ 'qÉÉðaÉ AÉæU mÉÔÌiÉï' MüÉ mÉëzlÉ Wæû| AaÉU xÉŠå WØûSrÉ MüÐ qÉÉðaÉ WûÉå iÉÉå mÉÔÌiÉï iÉÑUliÉ WûÉå eÉÉLaÉÏ| MÑüSUiÉ MüÉ rÉWû AOûsÉ ÌlÉrÉqÉ Wæû| 64. AÉmÉMüÉå AaÉU xÉcÉqÉÑcÉ DµÉU-xÉɤÉÉiMüÉU MüÐ iÉÄQûmÉ WûÉåaÉÏ iÉÉå AÉmÉMåü AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà MüÉå AÉmÉ AmÉlÉå bÉU Måü ²ÉU mÉU ZÉÄQåû mÉÉLÆaÉå| 65. AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉUÏ qÉWûÉlÉ aÉÑà MüÉ xÉÇaÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ qÉÑÎzMüsÉ Wæû, ÌMüliÉÑ uÉWû xÉÇaÉ oÉWÒûiÉ WûÏ sÉÉpÉMüÉUÏ Wæû| AÉmÉ AaÉU pÉÌ£üpÉÉuÉmÉÔuÉïMü, DqÉÉlÉSÉUÏ xÉå mÉëÉjÉïlÉÉ MüUåÇaÉå iÉÉå uÉå xuÉrÉÇ AÉmÉMåü mÉÉxÉ AÉrÉåÇaÉå| 66. CxÉ SÒÌlÉrÉÉ qÉåÇ E¨ÉqÉ uÉxiÉÑLÆ AirÉÇiÉ AsmÉ qÉɧÉÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû eÉæxÉå MüÐ MüxiÉÔUÏ, MåüxÉU, UåÌQûrÉqÉ, cÉlSlÉ, ÌuɲÉlÉ, xÉSÉcÉÉUÏ mÉÑÃwÉ iÉjÉÉ mÉUÉåmÉMüÉUÏ xuÉpÉÉuÉ Måü sÉÉåaÉ oÉWÒûiÉ MüqÉ WûÉåiÉå WæÇû| AaÉU LåxÉÉ WûÏ
  • Wæû iÉÉå xÉÇiÉÉåÇ, pÉ£üÉåÇ, rÉÉåÌaÉrÉÉåÇ, mÉrÉaÉqoÉUÉåÇ, SعÉAÉåÇ iÉjÉÉ AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉUÏ aÉÑà Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ iÉÉå MüWûlÉÉ WûÏ YrÉÉ ? 67. AÉmÉ AaÉU AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉUÏ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUåÇaÉå iÉÉå AÉmÉMåü qÉÉå¤É MüÐ xÉqÉxrÉÉ WûsÉ WûÉå eÉÉLaÉÏ| 68. qÉWûÉiqÉÉAÉåÇ MüÉ xÉÇaÉ DµÉUM×ümÉÉ xÉå WûÏ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 69. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUMåü AÉzÉÏuÉÉïS mÉëÉmiÉ MüUlÉå MüÐ CcNÒûMü xÉÉkÉMüÉåÇ MüÉå MÑüxÉÇaÉ xÉå AuÉzrÉ SÕU UWûlÉÉ cÉÉÌWûL| 70. CxÉ qÉÉrÉÉ MüÉ UWûxrÉ MüÉælÉ eÉÉlÉ xÉMüiÉÉ Wæû ? eÉÉå MÑüxÉÇaÉ MüÉ irÉÉaÉ MüUiÉå WæÇû, eÉÉå ESÉU WØûSrÉuÉÉsÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉå WæÇû, eÉÉå AWÇûpÉÉuÉ xÉå qÉÑ£ü WæÇû AÉæU eÉÉå qÉqÉiÉÉ UÌWûiÉ WæÇû uÉå CxÉ qÉÉrÉÉ MüÉ UWûxrÉ eÉÉlÉ xÉMüiÉå WæÇû| 71. UÉaÉ-²åwÉ xÉå qÉÑ£ü LåxÉå aÉÑà MüÉ xÉÇaÉ MüUlÉå xÉå qÉlÉÑwrÉ AÉxÉÌ£ü UÌWûiÉ oÉlÉiÉÉ Wæû| ExÉå uÉæUÉarÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 72. ExÉqÉåÇ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£ü eÉÉaÉiÉÏ Wæû| 73. eÉÉå pÉÌ£üpÉÉuÉmÉÔuÉïMü aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû eÉÏuÉlÉ Måü mÉUqÉ iɨuÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüUiÉÉ Wæû| 74. xÉÉkÉMü MüÉ qÉlÉ ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU Måü mÉërÉ¦É ÌoÉlÉÉ WûÏ, aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ xÉå AmÉlÉå AÉmÉ LMüÉaÉë WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû| 75. aÉÑà aÉëÇjÉxÉÉWûoÉ MüWûiÉå WæÇû ÌMü aÉÑà Måü ÌoÉlÉÉ DµÉUmÉëÉÎmiÉ MüÉ qÉÉaÉï lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ| aÉÑà xuÉrÉÇ DµÉU xuÉÃmÉ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ uÉå xÉÉkÉMü MüÉå DµÉU mÉëÉÎmiÉ Måü qÉÉaÉï qÉåÇ sÉå eÉÉiÉå WæÇû| ExÉ qÉÉaÉï qÉåÇ uÉå mÉjÉmÉëSzÉïMü oÉlÉiÉå WæÇû| aÉÑà WûÏ ÍzÉwrÉ MüÉå LåxÉÉ AlÉÑpÉuÉ MüUÉ xÉMüiÉå WæÇû ÌMü uÉWû xuÉrÉÇ WûÏ DµÉU WæÇû| म म 76. SæuÉÏ aÉÑhÉÉåÇ MüÉ ÌuÉMüÉxÉ MüUlÉå uÉÉsÉÉ qÉWûÉlÉ UWûxrÉ aÉÑÃpÉÌ£ü qÉåÇ ÌlÉÌWûiÉ Wæû| 77. eÉÉå ÍzÉwrÉ AmÉlÉå aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï AÉiqÉ-xÉqÉmÉïhÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉå aÉÑà xuÉrÉÇ WûÏ xÉoÉ SæuÉÏ aÉÑhÉ mÉëSÉlÉ MüUiÉå WæÇû| 78. eÉÉå AmÉlÉå qÉlÉ mÉU xÉÇrÉqÉ UZÉMüU krÉÉlÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå ElÉMåü ÍsÉL iÉÉå aÉÑÃpÉÌ£ü eÉaÉÉMüU aÉÑÃxÉåuÉÉ MüUlÉÉ WûÏ LMü EmÉÉrÉ Wæû| 79. aÉÑà ÍzÉwrÉ MüÐ qÉÑÎzMüsÉÉåÇ LuÉÇ AuÉUÉåkÉÉåÇ MüÉå eÉÉlÉiÉå WæÇû, YrÉÉåÇÌMü uÉå ̧ÉMüÉsÉ¥ÉÉlÉÏ Wæû| AiÉÈ qÉlÉ qÉåÇ WûÏ ElÉMüÐ mÉëÉjÉïlÉÉ MüUåÇ| uÉå AÉmÉMåü AuÉUÉåkÉÉåÇ MüÉå SÕU MüUåÇaÉå| 80. aÉÑà Måü SzÉïlÉ AlkÉMüÉU MüÉ xÉuÉïjÉÉ lÉÉzÉ MüUiÉå Wæû AÉæU AxÉÏqÉ AÉlÉlS SåiÉå Wæû| 81. pÉaÉuÉÉlÉ AÉmÉMüÉ MüsrÉÉhÉ MüUåÇ AÉæU AÉmÉ xÉoÉ aÉÑÃpÉÌ£ü eÉæxÉå SÒsÉïpÉ SæuÉÏ aÉÑhÉ MüÉ ÌuÉMüÉxÉ MüUÉå| 82. pÉaÉuÉÉlÉ xuÉrÉÇ WûÏ AÉcÉÉrÉï Måü ÃmÉ qÉåÇ SÏZÉiÉå WæÇû| uÉå mÉëirÉ¤É qÉÉlÉuÉ Måü xuÉÃmÉ qÉåÇ SzÉïlÉ SåiÉå WæÇû AjÉuÉÉ oÉë¼Ìlɸ qÉWûÉlÉ ¥ÉÉlÉÏ Måü ÃmÉ qÉåÇ SzÉïlÉ SåiÉå WæÇû| 83. eÉlqÉ xÉå sÉåMüU qÉ×irÉÑmÉrÉïliÉ eÉÏuÉlÉ MüÉ LMü qÉÉ§É WåûiÉÑ qÉWûÉlÉ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ Wæû| य 84. MåüuÉsÉ oÉÑήqÉÉlÉ urÉÌ£ü Måü ÃmÉ qÉåÇ LMü urÉÌ£ü MüÐ MüÉåD xɨÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| ExÉqÉåÇ uÉÉxiÉÌuÉMüiÉÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ lÉWûÏ Wæû| ÌMüliÉÑ eÉoÉ urÉÌ£ü aÉÑà Måü xÉqmÉMïü qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉqÉåÇ xÉŠÉ ¥ÉÉlÉ, xÉŠÏ zÉÌ£ü AÉæU
  • xÉŠÉ AÉlÉlS mÉëMüOû WûÉåiÉÉ Wæû| uÉå aÉÑà pÉÏ LåxÉå WûÉåÇ ÎeÉlWûÉåÇlÉå mÉUqÉÉiqÉÉ Måü xÉÉjÉ iÉÉSÉiqrÉ xjÉÉÌmÉiÉ ÌMürÉÉ WûÉå| 85. ÍzÉwrÉ MüÉå bÉÉxÉ Måü ÌiÉlÉMåü xÉå pÉÏ AÍkÉMü lÉqÉë WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| iÉpÉÏ aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ ExÉ mÉU EiÉUåaÉÏ| 86. eÉoÉ ÍzÉwrÉ krÉÉlÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ WûÉå, eÉoÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü eÉÏuÉlÉ MüÉ qÉÉaÉï lÉWûÏÇ eÉÉlÉ xÉMüiÉÉ WûÉå iÉoÉ ExÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL, ElÉMåü AÉzÉÏuÉÉïS mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| ExÉMåü ÍsÉL MåüuÉsÉ rÉWûÏ EmÉÉrÉ Wæû| 87. qÉlÉ eÉoÉ mÉëzÉÉliÉ AÉæU ÎxjÉU WûÉå iÉoÉ AÉmÉ krÉÉlÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| qÉlÉ AaÉU ¤ÉÑokÉ WûÉå iÉÉå eÉmÉ MüUåÇ, mÉÑxiÉMü mÉÄRåÇû AÉæU ´É®É-pÉÌ£ümÉÔuÉïMü aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUåÇ| aÉÑà Måü xÉÉjÉ qÉÉlÉÍxÉMü xÉqoÉlkÉ xjÉÉÌmÉiÉ MüUåÇ| iÉpÉÏ AÉmÉMüÉ eÉsSÏ ÌuÉMüÉxÉ WûÉå xÉMåüaÉÉ| 88. eÉlqÉ xÉå sÉåMüU qÉ×irÉÑ iÉMü xÉÉUÉ eÉÏuÉlÉ ÌuɱÉjÉÏï AuÉxjÉÉ MüÉ xÉqÉrÉ Wæû| iÉpÉÏ ÌuɱÉjÉÏï qÉÉå¤ÉSÉrÉMü AÉkrÉÉÎiqÉMü ¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| 89. eÉÉå ÍzÉwrÉ aÉÑÃMÑüsÉ qÉåÇ UWûiÉå WûÉåÇ ElWåÇû CxÉ lÉÉzÉuÉÇiÉ SÒÌlÉrÉÉ MüÐ ÌMüxÉÏ pÉÏ cÉÏeÉ MüÐ iÉ×whÉÉ lÉ UWåû CxÉMåü ÍsÉL WûÉå xÉMåü EiÉlÉÉ mÉërÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 90. ÎeÉxÉlÉå aÉÑà mÉëÉmiÉ ÌMürÉå WæÇû LåxÉå ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL WûÏ AqÉUiuÉ Måü ²ÉU ZÉÑsÉiÉå WæÇû| 91. xÉÉkÉMüÉåÇ MüÉå CiÉlÉÉ krÉÉlÉ qÉåÇ UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü MåüuÉsÉ mÉÑxiÉMüÉåÇ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉå xÉå rÉÉ uÉÉYrÉ UOûlÉå xÉå AqÉUiuÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉÉ| ExÉxÉå iÉÉå uÉå AÍpÉqÉÉlÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉå WæÇû| ÎeÉxÉMåü ²ÉUÉ eÉÏuÉlÉ MüÉ MÔüOûmÉëzlÉ WûsÉ WûÉå xÉMåü LåxÉÉ xÉŠÉ ¥ÉÉlÉ iÉÉå aÉÑÃM×ümÉÉ xÉå WûÏ mÉëÉmiÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû| 92. ÎeÉlWûÉåÇlÉå DµÉU Måü SzÉïlÉ ÌMürÉå WæÇû LåxÉå aÉÑà MüÉ xÉÇaÉ AÉæU xÉWûuÉÉxÉ WûÏ ÍzÉwrÉ mÉU aÉWûUÉ mÉëpÉÉuÉ QûÉsÉiÉÉ Wæû| iÉqÉÉqÉ mÉëMüÉU Måü AprÉÉxÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ aÉÑà MüÉ xÉÇaÉ ´Éå¸ Wæû| 93. aÉÑà MüÉ xÉixÉÇaÉ ÍzÉwrÉ MüÉ mÉÑlÉeÉÏïuÉlÉ MüUlÉå uÉÉsÉÉ qÉÑZrÉ iɨuÉ Wæû| uÉWû ExÉå ÌSurÉ mÉëMüÉzÉ SåiÉÉ Wæû AÉæU ExÉMåü ÍsÉL xuÉaÉï Måü ²ÉU ZÉÉåsÉ SåiÉÉ Wæû| 94. aÉÑà MüÉ xÉÇaÉ WûÏ xÉÉkÉMü MüÉå ExÉMåü cÉÉËU§rÉ Måü ÌlÉqÉÉïhÉ qÉåÇ, ExÉMüÐ cÉåiÉlÉÉ MüÉå eÉÉaÉ×iÉ MüUMåü AmÉlÉå xuÉÃmÉ MüÉ xÉŠÉ SzÉïlÉ MüUlÉå qÉåÇ xÉWûÉrÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| य म 95. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ, aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ, aÉÑà MüÐ mÉÔeÉÉ AÉæU aÉÑà MüÉ krÉÉlÉ, rÉå cÉÏeÉåÇ oÉWÒûiÉ qÉWû¨uÉmÉÔhÉï WæÇû| ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL AÉcÉUhÉ MüUlÉå rÉÉåarÉ E¨ÉqÉ cÉÏeÉåÇ WæÇû| 96. ÍzÉwrÉ MüÉå oÉÉU-oÉÉU SåuÉÏ xÉUxuÉiÉÏ MüÐ, ÎeÉlWûÉåÇlÉå AÉzÉÏuÉÉïS ÌSrÉå WûÉåÇ LåxÉå aÉÑà MüÐ LuÉÇ xÉuÉÉåïŠ ÌmÉiÉÉ mÉUqÉåµÉU MüÐ mÉëÉjÉïlÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 97. aÉÑà Måü mÉÉxÉ AprÉÉxÉ mÉÔUÉ MüUlÉå Måü oÉÉS pÉÏ xÉqÉaÉë eÉÏuÉlÉmÉrÉïliÉ ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå AÉcÉÉrÉï Måü mÉëÌiÉ M×üiÉ¥ÉiÉÉ MüÉ pÉÉuÉ oÉlÉÉrÉå UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 98. aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ iÉÉå xÉSÉ UWûiÉÏ Wæû| qÉWû¨uÉmÉÔhÉï oÉÉiÉ rÉWû Wæû ÌMü ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà Måü uÉcÉlÉÉåÇ qÉåÇ ´É®É UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU ElÉMåü AÉSåzÉÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 99. oÉÑή MüÉå iÉåeÉxuÉÏ UZÉlÉå Måü ÍsÉL xuÉÉkrÉÉrÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû ÎeÉxÉxÉå oÉÑή EsOåû qÉÉaÉï qÉåÇ lÉ eÉÉrÉ rÉÉ ExÉMüÉ SÒÃmÉrÉÉåaÉ lÉ WûÉå| ExÉxÉå pÉÏ AÍkÉMü qÉWû¨uÉmÉÔhÉï cÉÏeÉ Wæû qÉWûÉiqÉÉAÉåÇ MüÉ xÉixÉÇaÉ| AjÉÉïiÉç WûqÉåÇ aÉÑà MüUlÉÉ cÉÉÌWûL ÎeÉxÉxÉå WûqÉåÇ ÌlÉUliÉU qÉÉaÉïSzÉïlÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ UWåû| uÉå WûqÉåÇ qÉÉaÉï qÉåÇ AÉlÉå uÉÉsÉå
  • pÉrÉxjÉÉlÉ ÌSZÉÉiÉå UWåÇû| ÌTüU aÉÑà xÉå mÉëÉmiÉ ¥ÉÉlÉ MüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ xÉå ÍzÉwrÉ rÉÉåarÉ mÉjÉ mÉU AÉaÉå oÉÄRûlÉå qÉåÇ zÉÌ£üqÉÉlÉ WûÉåaÉÉ| म- र र य 100. eÉÏuÉlÉ Måü mÉUqÉiɨuÉ ÃmÉÏ uÉÉxiÉÌuÉMüiÉÉ Måü xÉqmÉMïü MüÉ UWûxrÉ aÉÑÃpÉÌ£ü Wæû| 101. xÉŠå ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL iÉÉå aÉÑÃuÉcÉlÉ qÉÉlÉå MüÉlÉÔlÉ| 102. aÉÑà MüÉ SÉxÉ oÉlÉlÉÉ qÉÉlÉå DµÉU MüÉ xÉåuÉMü oÉlÉlÉÉ| 103. ÎeÉlWûÉåÇlÉå mÉëpÉÑ MüÉå ÌlÉWûÉUÉ Wæû AÉæU eÉÉå rÉÉåarÉ ÍzÉwrÉ MüÉå mÉëpÉÑ Måü SzÉïlÉ MüUuÉÉiÉå WæÇû uÉå WûÏ xÉŠå aÉÑà WæÇû| 104. oÉlÉÉuÉOûÏ aÉÑà xÉå xÉÉuÉkÉÉlÉ UWûlÉÉ| LåxÉå aÉÑà mÉÔUå Måü mÉÔUå zÉÉx§É UOû sÉåiÉå WæÇû AÉæU ÍzÉwrÉÉåÇ MüÉå ElÉqÉåÇ xÉå SعÉliÉ SåiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ uÉå eÉÉå EmÉSåzÉ SåiÉå WæÇû ExÉMüÉ AÉcÉUhÉ uÉå ZÉÑS lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| 105. AÉsÉxÉÏ ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑÃxÉåuÉÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÏ| 106. UÉeÉxÉÏ xuÉpÉÉuÉ Måü ÍzÉwrÉ MüÉå sÉÉåMüxÉÇaÉëWû MüUlÉå uÉÉsÉå aÉÑà Måü MüÉrÉï xÉqÉfÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉiÉå| 107. ÌMüxÉÏ pÉÏ MüÉrÉï MüÉ mÉëÉUÇpÉ MüUlÉå xÉå mÉWûsÉå ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà MüÐ xÉsÉÉWû sÉålÉÉ cÉÉÌWûL| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • र ८- भ र य म 1. qÉÑ£üÉiqÉÉ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ, ElWûÉåÇlÉå ÍsÉZÉå WÒûL mÉÑxiÉMüÉåÇ MüÉ AprÉÉxÉ AÉæU ElÉMüÐ mÉÌuÉ§É qÉÔÌiÉï MüÉ krÉÉlÉ, rÉWû aÉÑÃpÉÌ£ü ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUlÉå MüÉ xÉÑlÉWûUÉ qÉÉaÉï Wæû| 2. eÉÉå ÍzÉwrÉ lÉÉqÉ, MüÐÌiÉï, xɨÉÉ, kÉlÉ AÉæU ÌuÉwÉrÉuÉÉxÉlÉÉ Måü mÉÏNåû SÉæÄQûiÉÉ Wæû uÉWû xÉSaÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ xÉŠÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ lÉWûÏÇ UZÉ xÉMüiÉÉ| 3. ÍzɤÉÉ MüÉ ¤Éå§É oÉWÒûiÉ WûÏ ÌuÉzÉÉsÉ Wæû AÉæU ¥ÉÉlÉmÉëÉÎmiÉ MüÐ xÉÇpÉÉuÉlÉÉLÆ AmÉÉU WæÇû| AiÉÈ aÉÑà MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ AÌlÉuÉÉrÉï Wæû| 4. iÉæ¨ÉÏUÏrÉ EmÉÌlÉwÉS MüWûiÉÏ WæûÈ "AoÉ, ¥ÉÉlÉ Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ oÉÉiÉ MüUiÉå WæÇû| AÉcÉÉrÉï mÉëjÉqÉ xuÉÃmÉ WæÇû| ÍzÉwrÉ AÉÎZÉUÏ xuÉÃmÉ Wæû| ¥ÉÉlÉ ClÉ SÉålÉÉåÇ Måü oÉÏcÉ MüÐ MüÄQûÏ Wæû AÉæU EmÉSåzÉ uÉWû qÉÉkrÉqÉ Wæû eÉÉå xÉqÉluÉrÉ MüUÉiÉÉ Wæû| rÉWû ¥ÉÉlÉ MüÉ ¤Éå§É Wæû|" 5. MüPûÉåmÉÌlÉwÉS MüWûiÉÏ WæûÈ ``ÎeÉxÉ AÉiqÉÉ Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ ÍpɳÉ-ÍpÉ³É mÉëMüÉU xÉå EmÉSåzÉ ÌSrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû ExÉ AÉiqÉÉ ÌuÉwÉrÉMü eÉoÉ ÌlÉqlÉ xiÉU MüÐ oÉÑήuÉÉsÉå urÉÌ£ü Måü ²ÉUÉ EmÉSåzÉ ÌSrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ xÉUsÉiÉÉ xÉå xÉqÉfÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ| ÌMüliÉÑ eÉoÉ uÉWûÏ AÉiqÉÉ Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ oÉë¼Ìlɸ aÉÑà EmÉSåzÉ SåiÉå WæÇû iÉoÉ ÌoÉsMÑüsÉ xÉlSåWû lÉWûÏÇ UWûiÉÉ, AjÉÉïiÉç pÉsÉÏ mÉëMüÉU xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ eÉÉiÉÉ Wæû| AÉiqÉÉ iÉÉå xÉÔ¤qÉ xÉå pÉÏ xÉÔ¤qÉ Wæû| MåüuÉsÉ oÉÉæήMü MüxÉUiÉ xÉå ExÉå mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ| MåüuÉsÉ aÉÑà M×ümÉÉ xÉå WûÏ ¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû|`` य ब 6. ÍzÉwrÉ MüÉå AÉcÉÉrÉï Måü bÉU UWûlÉÉ cÉÉÌWûL, oÉÉUWû uÉwÉï iÉMü xÉqmÉÔhÉï oÉë¼cÉrÉï MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL iÉjÉÉ MüÌPûlÉ iÉmÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| ExÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL iÉjÉÉ ElÉMåü qÉÉaÉïSzÉïlÉ qÉåÇ mÉÌuÉ§É zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ AkrÉrÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 7. eÉÉå ÍzÉwrÉ MüÉå ÍzɤÉÉ Så xÉMåÇü AÉæU xuÉrÉÇ eÉÉå ÍzɤÉÉ SåÇ ExÉMüÉå AmÉlÉå AÉcÉUhÉ qÉåÇ pÉÏ sÉÉ xÉMåÇü uÉå WûÏ aÉÑà WûÉå xÉMüiÉå WæÇû| 8. qÉlÉÑwrÉ MüÉå ÎeÉxÉ ÌMüxÉÏ MüÉå pÉÏ aÉÑà Måü ÃmÉ qÉåÇ xuÉÏMüÉU lÉWûÏÇ MüU sÉålÉÉ cÉÉÌWûL| LMü oÉÉU aÉÑà Måü ÃmÉ qÉåÇ xuÉÏMüÉU MüU sÉålÉå Måü oÉÉS ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉËUÎxjÉÌiÉ qÉåÇ ElÉMüÉ irÉÉaÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 9. AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉUÏ aÉÑà CxÉ eÉqÉÉlÉå qÉåÇ xÉcÉqÉÑcÉ oÉWÒûiÉ SÒsÉïpÉ WæÇû| 10. xÉcÉqÉÑcÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü ÌuÉMüÉxÉ MüU sÉålÉå uÉÉsÉå urÉÌ£ü eÉoÉ iÉMü mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ AÉ¥ÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ iÉoÉ iÉMü aÉÑà Måü ÃmÉ qÉåÇ TüeÉï AmÉlÉå ÍxÉU mÉU lÉWûÏÇ sÉåiÉå| 11. eÉoÉ rÉÉåarÉ xÉÉkÉMü AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉjÉ MüÐ SϤÉÉ sÉålÉå Måü ÍsÉL aÉÑà MüÐ ZÉÉåeÉ qÉåÇ eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMåü xÉqÉ¤É DµÉU aÉÑà Måü xuÉÃmÉ qÉåÇ ÌSZÉiÉå WæÇû AÉæU ExÉå SϤÉÉ SåiÉå WæÇû| 12. eÉÉå qÉÑ£üÉiqÉÉ aÉÑà WæÇû uÉå LMü ÌlÉUÉsÉÏ eÉÉaÉëiÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ UWûiÉå WæÇû ÎeÉxÉå iÉÑUÏrÉÉuÉxjÉÉ MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû| eÉÉå ÍzÉwrÉ aÉÑà Måü xÉÉjÉ LMüiÉÉ xjÉÉÌmÉiÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉÉ WûÉå ExÉå xÉÇxÉÉU MüÐ ¤ÉhÉpÉÇaÉÑU cÉÏeÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ xÉqmÉÔhÉï uÉæUÉarÉ MüÉ aÉÑhÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 1. EŠiÉU ¥ÉÉlÉ MüÉ qÉÔsÉ
  • 13. eÉÉå EŠiÉU ¥ÉÉlÉ ÍcÉ¨É qÉåÇ xÉå ÌlÉwmÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû ÌuÉcÉÉUÉåÇ Måü ÃmÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ zÉÌ£ü Måü ÃmÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû| uÉWû ¥ÉÉlÉ aÉÑà MüÉå ÍzÉwrÉ Måü mÉëÌiÉ xÉÏkÉå-xÉÏkÉå xÉÇ¢üÍqÉiÉ MüUiÉå Wæû| LåxÉå aÉÑà ÍcÉizÉÌ£ü Måü xÉÉjÉ LMüÃmÉ WûÉåiÉå WæÇû| 14. DµÉU-xÉɤÉÉiMüÉU MåüuÉsÉ xuÉmÉërÉ¦É xÉå WûÏ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| ExÉMåü ÍsÉL aÉÑà M×ümÉÉ AirÉliÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| 15. ÍzÉwrÉ eÉoÉ EŠiÉU SϤÉÉ Måü ÍsÉL rÉÉåarÉ oÉlÉiÉÉ Wæû iÉoÉ aÉÑà xuÉrÉÇ WûÏ ExÉå rÉÉåaÉ Måü UWûxrÉÉåÇ MüÐ SϤÉÉ SåiÉå WæÇû| 16. aÉÑÃ´É®É mÉuÉïiÉÉåÇ MüÉå ÌWûsÉÉ xÉMüiÉÏ Wæû| aÉÑÃM×ümÉÉ cÉqÉiMüÉU MüU xÉMüiÉÏ Wæû| Wåû uÉÏU ! ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ oÉlÉMüU AÉaÉå oÉÄRûÉå| 17. mÉUqÉÉiqÉÉ Måü xÉÉjÉ LMüÃmÉ oÉlÉå WÒûL qÉWûÉlÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÑÃwÉ MüÐ eÉÉå xÉåuÉÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû xÉÇxÉÉU Måü MüÐcÉÄQû MüÉå mÉÉU MüU eÉÉiÉÉ Wæû| 18. AaÉU AÉmÉ xÉÉÇxÉÉËUMü qÉlÉÉåuÉ×̨ÉuÉÉsÉå sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ xÉåuÉÉ MüUåÇaÉå iÉÉå AÉmÉMüÉå xÉÉÇxÉÉËUMü sÉÉåaÉÉåÇ Måü aÉÑhÉ ÍqÉsÉåÇaÉå| ExÉxÉå ÌuÉmÉUÏiÉ, eÉÉå xÉSæuÉ mÉUqÉ xÉÑZÉ qÉåÇ ÌlÉqÉalÉ UWûiÉå WæÇû, eÉÉå xÉuÉï aÉÑhÉÉåÇ Måü kÉÉqÉ WæÇû, eÉÉå xÉɤÉÉiÉç mÉëåqÉxuÉÃmÉ WæÇû LåxÉå aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÐ xÉåuÉÉ MüUåÇaÉå iÉÉå AÉmÉMüÉå ElÉMåü aÉÑhÉ mÉëÉmiÉ WûÉåÇaÉå| AiÉÈ ElÉMüÐ xÉåuÉÉ MüUÉå... oÉxÉ, xÉåuÉÉ MüUÉå| र 19. AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå uÉÉsÉå ÍzÉwrÉ MüÉå SÕxÉUÉåÇ Måü xÉqÉ¤É sÉ΋iÉ lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL, xÉÇMüÉåcÉ qÉWûxÉÔxÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 20. aÉÑà lÉå pÉÉåeÉlÉ lÉ ÌMürÉÉ WûÉå iÉoÉ iÉMü AÉmÉ MüpÉÏ pÉÉåeÉlÉ qÉiÉ MüUåÇ| 21. aÉÑà MüÉ EÎcNû¹ mÉëxÉÉS (aÉÑà MüÐ jÉÉsÉÏ qÉåÇ oÉcÉÉ WÒûAÉ mÉëxÉÉS) eÉÉå aÉëWûhÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû aÉÑà Måü xÉÉjÉ LMüiuÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUåaÉÉ| aÉÑÃM×ümÉÉ xÉå uÉWû ElÉMåü xÉÉjÉ LMüÃmÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ| 22. eÉoÉ aÉÑà ÌlÉSìÉkÉÏlÉ WûÉåÇ rÉÉ AÉUÉqÉ MüUiÉå WûÉåÇ iÉoÉ AÌlÉuÉÉrÉï mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ qÉåÇ pÉÏ ElWåÇû eÉaÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ cÉÉÌWûL, ÌuÉblÉ lÉWûÏÇ QûÉsÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 23. aÉÑà Måü xÉÉjÉ WðûxÉÏ qÉeÉÉMü MüpÉÏ qÉiÉ MüUåÇ| AaÉU LåxÉÉ MüUåÇaÉå iÉÉå kÉÏUå-kÉÏUå ElÉMåü mÉëÌiÉ AÉSU MüqÉ WûÉåiÉÉ eÉÉrÉaÉÉ AÉæU AÉmÉMüÉå sÉaÉåaÉÉ ÌMü qÉæÇ ElÉMåü oÉUÉoÉU WûÉå aÉrÉÉ WÕðû| 24. oÉlÉÉuÉOûÏ aÉÑà xÉå xÉÉuÉkÉÉlÉ UWûlÉÉ| ElWûÉåÇlÉå AmÉlÉÏ oÉUoÉÉSÏ iÉÉå MüÐ Wæû sÉåÌMülÉ uÉå AÉmÉMüÐ pÉÏ oÉUoÉÉSÏ MüU SåÇaÉå| 25. aÉÑà WûÉålÉÉ AcNûÏ oÉÉiÉ Wæû sÉåÌMülÉ aÉÑà MüÉ irÉÉaÉ MüUlÉÉ oÉWÒûiÉ ZÉUÉoÉ oÉÉiÉ Wæû| 26. aÉÑà WûÉålÉÉ AcNûÏ oÉÉiÉ Wæû AÉæU aÉWûUÏ ´É®É xÉå ElÉMüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ rÉWû ExÉxÉå pÉÏ AcNûÏ oÉÉiÉ Wæû| 27. aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ DµÉU MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉå Måü oÉUÉoÉU Wæû| 28. AlÉåMü aÉÑà MüUlÉÉ ZÉUÉoÉ oÉÉiÉ Wæû| aÉÑà xÉå kÉÉåZÉÉ MüUlÉÉ AÉæU ElÉMüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ MüUlÉÉ oÉWÒûiÉ ZÉUÉoÉ oÉÉiÉ Wæû| 29. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå Måü ÍsÉrÉå xÉSæuÉ iÉimÉU UWûÉå| 30. aÉÑà MüÐ AjÉMü xÉåuÉÉ MüUMåü ElÉMüÐ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUÉå| 31. ÎeÉxÉlÉå aÉÑà M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüÐ Wæû uÉWûÏ xÉÉkÉlÉÉ MüÉ UWûxrÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû|
  • 32. aÉÑà WûÉålÉÉ AcNûÏ oÉÉiÉ Wæû| ElÉMüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ ExÉxÉå pÉÏ AÍkÉMü AcNûÏ oÉÉiÉ Wæû AÉæU ElÉMåü AÉzÉÏuÉÉïS mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ ´Éå¸ Wæû| 33. eÉÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWûÏ mÉUqÉ xÉirÉ Måü xÉqmÉMïü qÉåÇ AÉlÉå MüÐ MüsÉÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû| 34. eÉÉå qÉÉåWû xÉå qÉÑ£ü oÉlÉiÉÉ Wæû uÉWû MüpÉÏ pÉÏ aÉÑà MüÉ SìÉåWû lÉWûÏÇ MüUåaÉÉ| 35. aÉÑà qÉWûÉUÉeÉ Måü eÉÏÌuÉiÉ WûÉåiÉå WÒûL eÉÉå ElÉMüÐ aÉ¬Ï mÉU oÉæPûlÉå MüÐ CcNûÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉå xÉÏkÉÉ lÉMïü MüÉ mÉÉxÉmÉÉåOïû ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| rÉqÉUÉeÉ pÉÏ LåxÉå AÉSqÉÏ xÉå QûUiÉå UWûiÉå WæÇû ÌMü zÉÉrÉS uÉWû AÉSqÉÏ qÉåUÏ aÉ¬Ï pÉÏ NûÏlÉlÉå MüÉ rÉ¦É MüUåaÉÉ| 36. aÉÑÃmÉÔÍhÉïqÉÉ Måü ÌSlÉ eÉÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÐ mÉÉSmÉÔeÉÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉå xÉÉUå uÉwÉï Måü SÉæUÉlÉ xÉÉUå MüqÉÉåïÇ qÉåÇ xÉTüsÉiÉÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû| 37. aÉÑÃpÉÉD mÉU mÉëåqÉ UZÉlÉÉ rÉWû aÉÑÃSåuÉ Måü mÉëÌiÉ mÉëåqÉ UZÉlÉå Måü oÉUÉoÉU Wæû| 38. aÉÑÃpÉÉD MüÉå xÉWûÉrÉ MüUlÉÉ rÉWû aÉÑÃSåuÉ MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå Måü oÉUÉoÉU Wæû| 39. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ qÉÉlÉå AÉiqÉÉå®ÉU MüUlÉÉ| 40. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ qÉÉð-oÉÉmÉ MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ| 41. ÌMüxÉÏ pÉÏ cÉÏeÉ qÉåÇ AlkÉ´É®É WûÉålÉÉ rÉWû AcNûÏ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌMüliÉÑ DµÉU Måü xÉÉjÉ LMüiuÉ xjÉÉÌmÉiÉ ÌMürÉå WÒûL aÉÑà Måü uÉcÉlÉÉåÇ qÉåÇ AlkÉ´É®É UZÉlÉÉ rÉWû qÉÉå¤É MüÉ UÉeÉqÉÉaÉï Wæû| 42. AÉmÉ MÑüNû WûÏ xÉqÉrÉ qÉåÇ LMü qÉWûÉlÉ ÌuɲÉlÉ oÉlÉ xÉMüiÉå WæÇû ÌMüliÉÑ AÉxÉÉlÉÏ xÉå xÉŠå ÍzÉwrÉ lÉWûÏÇ oÉlÉ xÉMüiÉå| य य 43. AÉeÉMüsÉ MüD oÉlÉÉuÉOûÏ aÉÑà iÉjÉÉ ÍzÉwrÉ ÌSZÉÉD SåiÉå WæÇû| AÉmÉMüÉå aÉÑà MüÐ mÉxÉlSaÉÏ MüUlÉÉ WûÉå iÉoÉ krÉÉlÉ UZÉlÉÉ| 44. ÍzÉwrÉ MüÉ Mü¨ÉïurÉ Wæû aÉÑà Måü mÉÌuÉ§É qÉÑZÉ xÉå eÉÉå AÉ¥ÉÉLÆ ÌlÉMüsÉåÇ ElÉMüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ| 45. aÉÑà Måü ÌlÉuÉÉxÉ LuÉÇ AÉ´ÉqÉ Måü AÉxÉmÉÉxÉ Måü xjÉÉlÉ xuÉcNû LuÉÇ urÉuÉÎxjÉiÉ UZÉÉå| 46. aÉÑà AÉæU ÍzÉwrÉ Måü oÉÏcÉ mÉëåqÉÏ AÉæU mÉëåÍqÉMüÉ eÉæxÉÉ xÉqoÉlkÉ Wæû| 47. MüpÉÏ-MüpÉÏ aÉÑà AmÉlÉå ÍzÉwrÉ MüÐ MüxÉÉæOûÏ MüUåÇ rÉÉ ExÉå mÉësÉÉåpÉlÉ qÉåÇ QûÉsÉåÇ iÉÉå ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AmÉlÉÏ ´É®É Måü ²ÉUÉ ExÉMüÉ xÉÉqÉlÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 48. ÍzÉwrÉ MüÉå MüÉåD pÉÏ cÉÏeÉ aÉÑà xÉå ÍNûmÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ cÉÉÌWûL| ExÉå xmɹuÉ£üÉ AÉæU mÉëÉqÉÉÍhÉMü oÉlÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 49. UÉaɲåwÉ xÉå qÉÑ£ü aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÐ kÉÔÍsÉ oÉlÉlÉÉ rÉWû iÉÉå qÉWûÉlÉ xÉÉæpÉÉarÉ Wæû, SÒsÉïpÉ AÍkÉMüÉU Wæû| 50. mÉUqÉÉiqÉÉ Måü xÉÉjÉ LMüiuÉ xjÉÉÌmÉiÉ ÌMürÉå WÒûL AÉcÉÉrÉï Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ MüÐ kÉÔÍsÉ iÉÉå ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL AsÉÉæÌMüMü AsÉÇMüÉU Wæû| 51. aÉÑÃxÉåuÉÉ MüÉ LMü pÉÏ ÌSlÉ cÉÔMülÉÉ lÉWûÏÇ| ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU Måü mÉÇaÉÑ oÉWûÉlÉå oÉlÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ| 52. eÉÉå AmÉlÉå MüÉå aÉÑÃcÉUhÉ MüÐ kÉÔÍsÉ qÉÉlÉiÉÉ Wæû LåxÉÉ ÍzÉwrÉ kÉlrÉ Wæû| 53. eÉÉå ÍzÉwrÉ lÉqÉë, xÉÉSÉ, AÉ¥ÉÉMüÉUÏ iÉjÉÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ UZÉlÉåuÉÉsÉÉ Wæû ExÉ mÉU aÉÑÃM×ümÉÉ EiÉUiÉÏ Wæû| 54. aÉÑà Måü MüÉrÉï MüÉ LMü xÉÉkÉlÉ oÉlÉÉå|
  • 55. aÉÑà eÉoÉ AÉmÉMüÐ aÉsÉÌiÉrÉÉð oÉiÉÉuÉåÇ iÉoÉ MåüuÉsÉ ElÉMüÉ MüWûÉ qÉÉlÉÉå, AÉmÉMüÉ MüÉrÉï EÍcÉiÉ WæÇû LåxÉÉ oÉcÉÉuÉ qÉiÉ MüUÉå| 56. eÉÉå aÉÑà ÌuÉzÉåwÉ¥É WûÉåÇ ElÉMåü qÉÉaÉïSzÉïlÉ qÉåÇ AÉxÉlÉ, mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ, krÉÉlÉ AÉÌS xÉÏZÉÉå| 57. ÎeÉxÉMüÐ ÌlÉSìÉ iÉjÉÉ AÉWûÉU AÉuÉzrÉMüiÉÉ xÉå AÍkÉMü Wæû uÉWû aÉÑà MüÐ ÃÍcÉ Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü ElÉMüÐ xÉåuÉÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| प पर 58. eÉÉå AÍkÉMü uÉÉcÉÉsÉ Wæû AÉæU zÉUÏU MüÐ OûÏmÉOûÉmÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû uÉWû aÉÑà MüÐ CcNûÉ Måü AlÉÑxÉÉU xÉåuÉÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| 59. WûUUÉåeÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ LuÉÇ pÉÌ£ü xÉå aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÐ mÉÔeÉÉ MüUÉå| 60. AaÉU AsÉÉæÌMüMü pÉÉuÉ xÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå WûÉå iÉÉå Îx§ÉrÉÉåÇ xÉå LuÉÇ xÉÉÇxÉÉËUMü qÉlÉÉåuÉ×̨ÉuÉÉsÉå sÉÉåaÉÉåÇ xÉå ÌWûsÉÉåÍqÉsÉÉå lÉWûÏÇ| 61. aÉÑà Måü AÉzÉÏuÉÉïS MüÉ ZÉeÉÉlÉÉ ZÉÉåsÉlÉå Måü ÍsÉL aÉÑà xÉåuÉÉ aÉÑÃcÉÉoÉÏ Wæû| 62. eÉWûÉð aÉÑà WæÇû uÉWûÉð DµÉU WæÇû, rÉWû oÉÉiÉ xÉSæuÉ rÉÉS UZÉÉå| 63. eÉÉå aÉÑà MüÐ ZÉÉåeÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû DµÉU MüÐ ZÉÉåeÉ MüUiÉÉ Wæû| eÉÉå DµÉU MüÐ ZÉÉåeÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉå aÉÑà ÍqÉsÉiÉå WæÇû| 64. ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑà Måü MüSqÉ-MüSqÉ MüÉ AlÉÑxÉUhÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 65. aÉÑà MüÐ mɦÉÏ MüÉå AmÉlÉÏ qÉÉiÉÉ xÉqÉfÉMüU ElÉMüÉå CxÉ mÉëMüÉU qÉÉlÉ SålÉÉ cÉÉÌWûL| 66. AmÉlÉå aÉÑà xÉå ¤ÉhÉpÉÇaÉÑU mÉÉÍjÉïuÉ xÉÑZÉÉåÇ MüÐ rÉÉcÉlÉÉ qÉiÉ MüUlÉÉ| AqÉUiuÉ Måü ÍsÉL rÉÉcÉlÉÉ MüUÉå| 67. AmÉlÉå aÉÑà xÉå xÉÉÇxÉÉËUMü AÉuÉzrÉMüiÉÉAÉåÇ MüÐ pÉÏZÉ lÉWûÏÇ qÉÉðaÉlÉÉ| 68. xÉŠå ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL AÉcÉÉrÉï Måü cÉUhÉMüqÉsÉ WûÏ LMüqÉÉ§É AÉ´ÉrÉ Wæû| 69. eÉÉå MüÉåD AmÉlÉå aÉÑà MüÐ pÉÉuÉmÉÔuÉïMü, AWûÌlÉïzÉ AjÉMü xÉåuÉÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉå MüÉqÉ, ¢üÉåkÉ AÉæU sÉÉåpÉ MüpÉÏ xÉiÉÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå| र म 70. eÉÉå SæuÉÏ aÉÑà Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AÉ´ÉrÉ sÉåiÉÉ Wæû uÉWû aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ xÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ AÉlÉå uÉÉsÉå iÉqÉÉqÉ ÌuÉblÉÉåÇ MüÉå mÉÉU MüU eÉÉLaÉÉ| 71. rÉÉåaÉ Måü ÍsÉL ´Éå¸ LMüÉliÉ xjÉÉlÉ aÉÑà MüÉ ÌlÉuÉÉxÉ xjÉÉlÉ Wæû| 72. ÍzÉwrÉ Måü xÉÉjÉ aÉÑà UWûiÉå lÉWûÏÇ WûÉåÇ iÉÉå LåxÉÉ LMüÉliÉ xÉŠÉ LMüÉliÉ lÉWûÏÇ Wæû| LåxÉÉ LMüÉliÉ MüÉqÉ AÉæU iÉqÉxÉç MüÉ AÉ´ÉrÉxjÉÉlÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû| 73. ÎeÉxÉ ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ Wæû ExÉMåü ÍsÉrÉå iÉÉå AÉÌS xÉå AliÉ iÉMü aÉÑà xÉåuÉÉ qÉÏPåû zÉWûS eÉæxÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉÏ Wæû| 74. aÉÑà Måü mÉÌuÉ§É qÉÑZÉ xÉå oÉWûiÉå WÒûL AqÉ×iÉ MüÉ eÉÉå mÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû qÉlÉÑwrÉ kÉlrÉ Wæû| 75. eÉÉå xÉqmÉÔhÉï pÉÉuÉ xÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÐ AjÉMü xÉåuÉÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉå SÒÌlÉrÉÉSÉUÏ Måü ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ AÉiÉå| CxÉ SÒÌlÉrÉÉ qÉåÇ uÉWû xÉoÉxÉå AÍkÉMü pÉÉarÉuÉÉlÉ Wæû| 76. oÉxÉ, AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUÉå, xÉåuÉÉ MüUÉå, xÉåuÉÉ MüUÉå| aÉÑÃpÉÌ£ü ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUlÉå MüÉ rÉWû UÉeÉqÉÉaÉï Wæû|
  • 77. aÉÑà qÉÉlÉå xÉΊSÉlÉÇS mÉUqÉÉiqÉÉ| प 78. mÉÔerÉ AÉcÉÉrÉï MüÐ xÉåuÉÉ eÉæxÉÏ ÌWûiÉMüÉUÏ AÉæU AÉiqÉÉå³ÉÌiÉ MüUlÉå uÉÉsÉÏ AÉæU MüÉåD xÉåuÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| 79. xÉŠÉ AÉUÉqÉ SæuÉÏ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ WûÏ ÌlÉÌWûiÉ Wæû| LåxÉÉ SÕxÉUÉ MüÉåD xÉŠÉ AÉUÉqÉ lÉWûÏÇ Wæû| 80. aÉÑÃM×ümÉÉ xÉå eÉÏuÉlÉ MüÉ qÉqÉï xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû| 81. ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU Måü xuÉÉjÉÏï WåûiÉÑ Måü ÌoÉlÉÉ AÉcÉÉrÉï MüÐ mÉÌuÉ§É xÉåuÉÉ eÉÏuÉlÉ MüÉå ÌlÉͶÉiÉ AÉMüÉU SåiÉÏ Wæû| 82. uÉåSÉliÉ Måü jÉÉåÄQåû oÉWÒûiÉ mÉÑxiÉMü xuÉiÉÇ§É UÏÌiÉ xÉå mÉÄRû sÉålÉå Måü oÉÉS rÉÉåÇ MüWûlÉÉ ÌMü ‘lÉ aÉÑÃÈ lÉ ÍzÉwrÉÈ’ rÉWû xÉirÉ Måü ZÉÉåeÉÏ Måü ÍsÉL qÉWûÉlÉ pÉÔsÉ Wæû| 83. MüpÉÏ-MüpÉÏ ÍzÉwrÉ Måü mÉÉmÉÉåÇ MüÉå WûU sÉålÉå xÉå aÉÑà MüÉå zÉÉUÏËUMü mÉÏÄQûÉ pÉÑaÉiÉlÉÏ mÉÄQûiÉÏ Wæû| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ aÉÑà MüÉåD pÉÏ zÉÉUÏËUMü UÉåaÉ rÉÉ mÉÏÄQûÉ lÉWûÏÇ pÉÉåaÉiÉå, ÌMüliÉÑ oÉWÒûiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ AÉæU iÉimÉUiÉÉ xÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUMåü WØûSrÉ MüÉå mÉÌuÉ§É oÉlÉÉlÉå Måü ÍsÉL ÍzÉwrÉ MüÉå mÉëÉmiÉ LMü ÌuÉUsÉ qÉÉæMüÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 84. mÉÑhrÉzÉÉsÉÏ AÉcÉÉrÉï MüÉ E¨ÉqÉ ÌuÉcÉÉU ÍzÉwrÉ MüÉå mÉÉÍjÉïuÉiÉÉ AÉæU CÎlSìrÉÌuÉwÉrÉMü eÉÏuÉlÉ xÉå FmÉU EPûlÉå qÉåÇ xÉWûÉrÉÃmÉ Wæû| 85. „EmÉ‟ qÉÉlÉå 'mÉÉxÉ'| „ÌlÉ‟ qÉÉlÉå 'lÉÏcÉå'| 'wÉSè' qÉÉlÉå 'oÉæPûlÉÉ'| 'EmÉÌlÉwÉSè' qÉÉlÉå AÉcÉÉrÉï Måü mÉÉxÉ lÉÏcÉå oÉæPûlÉÉ| ÍzÉwrÉÉåÇ MüÉ xÉqÉÔWû oÉë¼ Måü ÍxÉ®ÉliÉ MüÉ UWûxrÉ eÉÉlÉlÉå Måü ÍsÉL AÉcÉÉrÉï Måü mÉÉxÉ oÉæPûiÉÉ Wæû| र य- 86. mÉÌuÉ§É zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ aÉÔÄRû UWûxrÉ AÉæU mÉëÉcÉÏlÉ ÍxÉ®ÉliÉÉåÇ MüÉ AjÉï MåüuÉsÉ mÉÑxiÉMåÇü mÉÄRûlÉå xÉå rÉÉ mÉÉÎhQûirÉmÉÔhÉï pÉÉwÉhÉ xÉÑlÉlÉå xÉå xÉqÉfÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ| eÉÉå pÉÉarÉzÉÉsÉÏ ÍzÉwrÉ AÉeÉÏuÉlÉ aÉÑà Måü xÉÉjÉ UWûMüU ElÉMüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉå WæÇû AÉæU aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AÉSU iÉjÉÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ UZÉiÉå WæÇû ElÉMüÉå 'iɨuÉqÉÍxÉ', AWÇû oÉë¼ÉÎxqÉ, xÉuÉïÇ ZÉÎsuÉSÇ oÉë¼?' AÉÌS EmÉÌlÉwÉSÉåÇ Måü MüjÉlÉ AcNûÏ iÉUWû xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉiÉå WæÇû AÉæU ElÉMåü AjÉï MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåiÉÉ Wæû| 87. aÉÑÃM×ümÉÉ AÉiqÉÉ MüÉ AÉliÉUSzÉïlÉ MüUÉiÉÏ Wæû| 88. AlÉåMüoÉÉU MüÐ ÌoÉlÉiÉÏ AÉæU MüÌPûlÉ MüxÉÉæOûÏ Måü oÉÉS WûÏ xÉSaÉÑà AmÉlÉå ÌuɵÉxÉlÉÏrÉ ÍzÉwrÉ MüÉå EmÉÌlÉwÉS MüÐ UWûxrÉ ÌuÉ±É mÉëSÉlÉ MüUiÉå WæÇû| 89. EmÉÌlÉwÉSè MüÐ mÉUqmÉUÉ Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü AÉcÉÉrÉï oÉë¼-ÌuÉ±É MüÉ UWûxrÉ AmÉlÉå rÉÉåarÉ mÉÑ§É AjÉuÉÉ iÉÉå ÌuɵÉxÉlÉÏrÉ ÍzÉwrÉ MüÉå WûÏ Så xÉMüiÉå WæÇû, AÉæU ÌMüxÉÏ MüÉå pÉÏ lÉWûÏÇ| ÌTüU uÉWû cÉÉWåû MüÉåD pÉÏ WûÉå AÉæU cÉÉUÉåÇ AÉåU xÉå mÉÉlÉÏ xÉå AÉuÉרÉ, uÉæpÉuÉ xÉå xÉqÉ×® xÉÉUÏ mÉ×juÉÏ aÉÑà MüÉå SålÉå Måü ÍsÉL iÉærÉÉU WûÉå| 90. mÉÉuÉlÉMüÉUÏ aÉÑà MüÉå ShQûuÉiÉç mÉëhÉÉqÉ MüUlÉå Måü oÉÉS ElÉMüÐ AÉåU mÉÏPû MüUMåü ÍzÉwrÉ MüÉå eÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ cÉÉÌWûL|
  • 91. AÉcÉÉrÉï rÉÌS uÉåSÉliÉ MüÉå xÉŠÉ AjÉï eÉÉlÉiÉå WûÉåÇ AÉæU eÉÏuÉlÉ MüÐ ÌuÉÍpÉ³É AuÉxjÉÉAÉåÇ MüÉå uÉWû ÌMüxÉ mÉëMüÉU sÉÉaÉÔ ÌMürÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû uÉWû xÉqÉfÉiÉå WûÉåÇ iÉÉå LMü oÉÉsÉMü MüÉå pÉÏ uÉå uÉåSÉliÉ ÍxÉZÉÉ xÉMüiÉå WæÇû| 92. eÉÉå urÉÌ£ü mÉæxÉå Måü mÉÏNåû SÉæÄQûiÉÉ Wæû uÉWû aÉÑà MüÐ xÉqmÉÌ¨É cÉÑUÉlÉå qÉåÇ pÉÏ ÎfÉfÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| 93. aÉÑà MüÐ xÉqmÉÌ¨É Måü mÉëÌiÉ sÉÉåsÉÑmÉ qÉiÉ oÉlÉÉå| 94. eÉÉå qÉÑ£üÉiqÉÉ mÉÉuÉlÉMüÉUÏ aÉÑà WæÇû uÉå zÉÉÎliÉ AÉæU AÉlÉlSxuÉÃmÉ WæÇû| uÉå xÉqÉSØ̹uÉÉsÉå AÉæU ÎxjÉiÉmÉë¥É WæÇû| ElÉMåü ÍsÉL qÉÉlÉ-AmÉqÉÉlÉ, xiÉÑÌiÉ-ÌlÉlSÉ, xÉÑZÉ-SÒÈZÉ xÉqÉÉlÉ Wæû| uÉå MüÉqÉ, ¢üÉåkÉ, sÉÉåpÉ, qÉS AÉæU qÉixÉU xÉå qÉÑ£ü WæÇû| ElÉMüÉå ÃÍcÉ AÃÍcÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| ElWåÇû MüÉåD AÉxÉÌ£ü lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| uÉå oÉÉsÉMü eÉæxÉå ÌlÉSÉåïwÉ, ÌTüU pÉÏ ¥ÉÉlÉ Måü pÉhQûÉU WæÇû| uÉå AmÉlÉÏ EmÉÎxjÉÌiÉ qÉÉ§É xÉå rÉÉ M×ümÉÉSØ̹ xÉå WûÏ ÍzÉwrÉ Måü xÉÇzÉrÉ SÕU MüUiÉå WæÇû| 95. aÉUÏoÉ AÉæU oÉÏqÉÉU MüÐ xÉÑ´ÉÔwÉÉ MüUlÉÉ, aÉÑà AÉæU qÉÉð-oÉÉmÉ MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ, SrÉÉ Måü E¨ÉqÉ MüÉrÉï MüUlÉÉ, aÉÑÃM×ümÉÉ xÉå AÉiqÉ¥ÉÉlÉ mÉÉlÉÉ..... rÉWû xÉoÉ xÉcÉqÉÑcÉ xÉuÉï´Éå¸ mÉÑhrÉ Wæû| 96. aÉÑà MüÐ ÌlÉeÉÏ xÉåuÉÉ eÉæxÉÏ mÉÉuÉlÉMüÉUÏ AÉæU MüÉåD cÉÏeÉ lÉWûÏÇ Wæû| 97. qÉÉå¤É Måü ´ÉqÉeÉlÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ aÉÑÃM×ümÉÉ xÉcÉqÉÑcÉ ÌuɵÉxÉlÉÏrÉ xÉÉjÉÏ Wæû| म य 98. MåüuÉsÉ aÉÑà MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ eÉÉlÉå xÉå WûÏ eÉÏuÉlÉ eÉÏiÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| 99. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ xÉå qÉlÉ MüÉå xÉÇrÉqÉ qÉåÇ sÉÉlÉå xÉå MüÉqÉuÉÉxÉlÉÉ MüÐ zÉÉÎliÉ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû| 100. aÉÑÃxÉåuÉÉ AÉmÉMüÉå ÌoÉsMÑüsÉ xuÉxjÉ AÉæU iÉlSÒÃxiÉ UZÉiÉÏ Wæû| 101. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ AÉmÉMüÉå AqÉÉmÉ LuÉÇ AlÉWûS AÉlÉlS SåiÉÉ Wæû| 102. aÉÑÃxÉåuÉÉ A²æiÉpÉÉuÉ rÉÉ LMüÃmÉiÉÉ mÉæSÉ MüUiÉÏ Wæû| 103. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ xÉÉkÉMü MüÉå ÍcÉUÉrÉÑ AÉæU AlÉliÉ xÉÑZÉ SåiÉÉ Wæû| 104. aÉÑÃxÉåuÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ uÉåSÉliÉ MüÉ AprÉÉxÉ urÉÌ£ü MüÉå iÉÉåiÉå eÉæxÉÉ uÉåSÉliÉÏ oÉlÉÉiÉÉ Wæû| AiÉÈ AmÉlÉå mÉÔerÉ AÉcÉÉrÉï MüÐ xÉåuÉÉ MüUÉå, xÉåuÉÉ MüUÉå, xÉåuÉÉ MüUÉå| 105. AmÉlÉå SæÌlÉMü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ qÉÉaÉïSzÉïlÉ Måü ÍsÉL mÉëirÉåMü ¤ÉhÉ mÉÔerÉ aÉÑà MüÐ mÉëÉjÉïlÉÉ MüUÉå| 106. eÉÉå mÉëÉjÉïlÉÉ ÍzÉwrÉ Måü ÌlÉZÉÉÍsÉxÉ, mÉÌuÉ§É WØûSrÉ xÉå ÌlÉMüsÉiÉÏ Wæû ExÉå aÉÑà MüÐ AÉåU xÉå iÉiMüÉsÉ mÉëirÉѨÉU ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| 107. eÉÉå xÉÉkÉÑ-xÉÇiÉ mÉÔerÉ aÉÑà WæÇû ElÉMåü mÉÉxÉ ´É®É, pÉÌ£ü AÉæU lÉqÉëiÉÉmÉÔuÉïMü eÉÉAÉå| ¥ÉÉlÉÃmÉÏ AÉæwÉkÉ sÉÉå| xÉqmÉÔhÉï AÉ¥ÉÉMüÉËUiÉÉ mÉjrÉ Wæû| iÉpÉÏ A¥ÉÉlÉÃmÉÏ UÉåaÉ mÉÔhÉïiÉÈ ÌlÉqÉÔïsÉ WûÉåaÉÉ AÉæU AÉmÉ xÉuÉÉåïŠ xÉÑZÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüU xÉMåÇüaÉå| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • र ९- भ म 1. aÉÑà qÉåÇ ´É®É aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ xÉÏÄRûÏ MüÉ mÉëjÉqÉ xÉÉåmÉÉlÉ Wæû| 2. aÉÑà qÉåÇ ´É®É SæuÉÏ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ÍzÉwrÉ MüÉå AÉzÉÉ LuÉÇ mÉëåUhÉÉ SåiÉÏ Wæû| 3. aÉÑà qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï ÌuɵÉÉxÉ UZÉÉå| iÉqÉÉqÉ pÉrÉ, ÍcÉliÉÉ AÉæU eÉÇeÉÉsÉ MüÉ irÉÉaÉ MüU SÉå| ÌoÉsMÑüsÉ ÍcÉliÉÉqÉÑ£ü UWûÉå| 4. "aÉÑÃuÉcÉlÉ qÉåÇ ´É®É AZÉÔOû oÉsÉ, zÉÌ£ü LuÉÇ xɨÉÉ SåiÉÏ Wæû| xÉÇzÉrÉ qÉiÉ MüU| Wåû ÍzÉwrÉ AÉaÉå oÉÄRû|" 5. ¥ÉÉlÉÏeÉlÉÉåÇ Måü xÉqÉÉaÉqÉ xÉå iÉjÉÉ mÉÑUÉhÉ AÉæU mÉÌuÉ§É zÉÉx§ÉÉåÇ Måü AkrÉrÉlÉ xÉå aÉÑà mÉU ´É®É SØÄRû MüUÉå| 6. aÉÑà Måü EmÉSåzÉÉåÇ qÉåÇ aÉWûUÏ ´É®É UZÉÉå| xÉSaÉÑà Måü xuÉpÉÉuÉ AÉæU qÉÌWûqÉÉ MüÉå xmɹ UÏÌiÉ xÉå xÉqÉfÉÉå| aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUMåü ÌSurÉ eÉÏuÉlÉ ÌoÉiÉÉAÉå| iÉpÉÏ DµÉU MüÐ eÉÏuÉliÉ qÉÔÌiÉï Måü xÉqÉÉlÉ xÉSaÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüU xÉMüÉåaÉå| 7. aÉÑà MüÉå ÌuÉblÉÃmÉ oÉlÉlÉå xÉå iÉÉå qÉUlÉÉ oÉåWûiÉU Wæû| 8. aÉÑà mÉU pÉÌ£üpÉÉuÉ xÉoÉ WûÏlÉ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ AÉæU AÉuÉåaÉÉåÇ MüÉå SoÉÉ SåiÉÉ Wæû iÉjÉÉ xÉoÉ AuÉUÉåkÉÉåÇ MüÉå SÕU MüUiÉÉ Wæû| 9. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉåÇ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ xÉoÉxÉå qÉWûÉlÉ cÉÏeÉ Wæû| भ प 10. aÉÑà MüÐ AcÉsÉ pÉÌ£ü DµÉU-xÉɤÉÉiMüÉU MüUlÉå Måü ÍsÉL oÉWÒûiÉ AxÉUMüÉUMü mÉ®ÌiÉ qÉÉlÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû| 11. aÉÑà MüÐ qÉÌWûqÉÉ MüÉ xÉiÉiÉ xqÉUhÉ AÉæU ElÉMåü ÌSurÉ xÉlSåzÉ MüÉå xÉuÉï§É TæüsÉÉlÉÉ rÉWû aÉÑà Måü mÉëÌiÉ xÉŠÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ Wæû| 12. AÉcÉÉrÉï Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ MüÐ pÉÌ£ü TÔüsÉ Wæû AÉæU ElÉMåü AÉzÉÏuÉÉïS AqÉU TüsÉ Wæû| 13. eÉÏuÉlÉ MüÉ krÉårÉ Wæû- mÉËUhÉÉqÉ qÉåÇ SÒÈZÉ SålÉåuÉÉsÉÏ MÑüxÉÇaÉÌiÉ MüÉ irÉÉaÉ MüUlÉÉ AÉæU AqÉUiuÉ SålÉå uÉÉsÉå mÉÌuÉ§É AÉcÉÉrÉï Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ| 14. xÉÉkÉMü eÉoÉ CWûsÉÉåMü AÉæU mÉUsÉÉåMü qÉåÇ ÍcÉUÇiÉlÉ xÉÑZÉ SålÉå uÉÉsÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉåiÉÉ Wæû iÉpÉÏ ExÉMüÉ xÉŠÉ eÉÏuÉlÉ zÉÑà WûÉåiÉÉ Wæû| 15. "eÉlqÉ-qÉ×irÉÑ, xÉÑZÉ-SÒÈZÉ, WûwÉï-zÉÉåMü Måü AÌuÉUiÉ cÉ¢ü xÉå qÉÑÌ£ü lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ YrÉÉ ? Wåû ÍzÉwrÉ ! xÉÉuÉkÉÉlÉ WûÉåMüU xÉÑlÉ| ExÉMåü ÍsÉL LMü ÌlÉͶÉiÉ EmÉÉrÉ Wæû| lÉÉzÉuÉÇiÉ CÎlSìrÉÌuÉwÉrÉMü mÉSÉjÉÉåïÇ qÉåÇ xÉå AmÉlÉÉ qÉlÉ WûOûÉ sÉå AÉæU ClÉ ²l²ÉåÇ xÉå mÉÉU sÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉå|" 16. xÉŠÉ LuÉÇ xjÉÉrÉÏ xÉÑZÉ oÉÉWûU Måü lÉÉzÉuÉÇiÉ mÉSÉjÉÉåïÇ xÉå lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ aÉÑÃzÉUhÉrÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉålÉå xÉå ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ Wæû| 17. aÉÑÃxÉåuÉÉrÉÉåaÉ, aÉÑÃzÉUhÉrÉÉåaÉ AÉÌS aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü xÉqÉÉlÉÉjÉÏï zÉoS WæÇû| uÉå xÉoÉ LMü WûÏ WæÇû| 18. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ qÉÉlÉå aÉÑà Måü mÉëÌiÉ aÉWûUÉ mÉÌuÉ§É mÉëåqÉ| 19. AÉcÉÉrÉï Måü mÉÉuÉlÉMüÉUÏ cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ mÉÌuÉ§É mÉëåqÉ kÉÏUå-kÉÏUå ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| ExÉMåü ÍsÉL MüÉåD NûÉåOûÉ qÉÉaÉï lÉWûÏÇ Wæû| 20. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ xÉoÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÉåÇ qÉåÇ ´Éå¸ ÌuÉ¥ÉÉlÉ Wæû|
  • 21. xÉŠå ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL mÉÉuÉlÉMüÉUÏ AÉcÉÉrÉï Måü cÉUhÉMüqÉsÉ krÉÉlÉ MüÉ qÉÑZrÉ ÌuÉwÉrÉ WæÇû| 22. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ xÉoÉ rÉÉåaÉÉåÇ MüÉ UÉeÉÉ Wæû| 23. aÉÑÃpÉÌ£ü Måü AprÉÉxÉ xÉå eÉoÉ qÉlÉ MüÐ ÌoÉZÉUÏ WÒûD zÉÌ£ü MüÐ ÌMüUhÉåÇ LMü̧ÉiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû iÉoÉ rÉWû UÉåaÉ cÉqÉiMüÉU MüU SåiÉÉ Wæû| 24. xÉoÉ qÉWûÉiqÉÉAÉåÇ iÉjÉÉ AÉcÉÉrÉÉåïÇ lÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ ²ÉUÉ qÉWûÉlÉ MüÉrÉï ÌMürÉå WæÇû| eÉlÉÉSïlÉ xuÉÉqÉÏ Måü ÍzÉwrÉ LMülÉÉjÉeÉÏ aÉÑÃpÉÌ£ü xÉå qÉWûÉlÉ WûÉå aÉrÉå AÉæU ElÉMüÉ ÍzÉwrÉ mÉÔUhÉmÉÉåÄQûÉ AÌuɲÉlÉ WûÉåiÉå WÒûL aÉÑà MüÉ AmÉÔhÉï aÉëljÉ mÉÔhÉï MüU xÉMüÉ| zÉÇMüUÉcÉÉrÉï Måü ÍzÉwrÉ iÉÉåOûMüÉcÉÉrÉï lÉå aÉÑÃpÉÌ£ü xÉå cÉqÉiMüÉU MüU ÌSZÉÉrÉÉ| LMüsÉurÉ AÉæU xÉWûeÉÉåoÉÉD aÉÑÃ-pÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü mÉëirÉ¤É mÉëqÉÉhÉ WæÇû| AÉæU pÉÏ AxÉÇZrÉ aÉÑÃpÉ£üÉåÇ lÉå aÉÑà Måü SæuÉÏ ÍcÉliÉlÉ xÉå, qÉkÉÑU xqÉ×ÌiÉ xÉå AjÉuÉÉ aÉÑà Måü SæuÉÏ MüÉrÉï qÉåÇ xÉåuÉÉ MüUMåü WØûSrÉ MüÐ LåxÉÏ zÉÏiÉsÉiÉÉ, qÉlÉ MüÐ qÉkÉÑUiÉÉ qÉWûxÉÔxÉ MüÐ Wæû ÌMü ÌMüiÉÉoÉåÇ mÉÄRûMüU MüjÉÉ MüUlÉå uÉÉsÉå rÉÉ xÉÑlÉlÉå uÉÉsÉå ÎeÉxÉMüÐ MüsmÉlÉÉ pÉÏ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| LåxÉÏ Wæû aÉÑÃpÉÌ£ü MüÐ qÉÌWûqÉÉ ! 25. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ `ÌTüsÉÉðxÉTüÐ' (SzÉïlÉ) Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü aÉÑà AÉæU DµÉU LMü AÉæU AÍpÉ³É WûÏ WæÇû| AiÉÈ aÉÑà MüÉå xÉqmÉÔhÉï AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ AÌlÉuÉÉrÉï Wæû| 26. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉåÇ AlrÉ xÉoÉ rÉÉåaÉ xÉqÉÉÌuɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ ÍsÉL ÌoÉlÉÉ MüÉåD pÉÏ urÉÌ£ü AlrÉ MüÌPûlÉ rÉÉåaÉÉåÇ MüÉ AprÉÉxÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| 27. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉMüÐ `ÌTüsÉÉxÉTüÐ' AÉcÉÉrÉï MüÐ EmÉÉxÉlÉÉ Måü ²ÉUÉ aÉÑÃM×ümÉÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL qÉÑZrÉ SعÉliÉ AÉaÉå UZÉiÉÏ Wæû| 28. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ uÉåS AÉæU EmÉÌlÉwÉSÉåÇ Måü xÉqÉrÉ ÎeÉiÉlÉÉ mÉëÉcÉÏlÉ Wæû| 29. WØûSrÉ MüÐ mÉÌuɧÉiÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL krÉÉlÉ Måü ÍsÉL AÉæU AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU Måü ÍsÉL aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ `ÌTüsÉÉxÉTüÐ' aÉÑÃxÉåuÉÉ mÉU MüÉTüÐ eÉÉåU SåiÉÏ Wæû| 30. eÉÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÐ AÉUÉåarÉiÉÉ Måü ÍsÉL sÉaÉÉ UWûiÉÉ Wæû uÉWû qÉlÉÑwrÉ kÉlrÉ Wæû| 1. M×ümÉÉ MüÉ MüÉrÉï 31. aÉÑÃM×ümÉÉ LMü mÉËUuÉiÉïlÉMüÉUÏ oÉsÉ Wæû| 32. eÉWûÉð aÉÑÃM×ümÉÉ Wæû uÉWûÉð ÌuÉeÉrÉ Wæû| 33. AÉcÉÉrÉï Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ MüÐ mÉÔeÉÉ MüUlÉå qÉåÇ AÉæU ElÉMåü ÌSurÉ AÉSåzÉÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉå qÉåÇ WûÏ xÉŠÉ eÉÏuÉlÉ ÌlÉÌWûiÉ Wæû| 34. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü ÌlÉUliÉU AprÉÉxÉ ²ÉUÉ qÉlÉ MüÐ cÉÇcÉsÉ uÉ×Ì¨É MüÉå ÌlÉqÉÔïsÉ MüUÉå| 35. CxÉ sÉÉåMü Måü AÉmÉMåü eÉÏuÉlÉ MüÉ mÉUqÉ krÉårÉ AÉæU sɤrÉ AqÉUiuÉ mÉëSÉlÉ MüUlÉå uÉÉsÉÏ aÉÑÃM× ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ Wæû| 36. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉå xÉqÉrÉ ´É®É, AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ AÉæU AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ, ClÉ iÉÏlÉÉåÇ MüÉå rÉÉS UZÉÉå| 37. aÉÑÃxÉåuÉÉ Måü AÉSzÉï MüÉå AmÉlÉå WØûSrÉ qÉåÇ aÉWûUÉ EiÉU eÉÉlÉå SÉå| 38. MÑüxÉÇaÉ qÉåÇ xÉå AmÉlÉå qÉlÉ MüÉå AsÉaÉ MüUÉå AÉæU eÉÉå mÉÔh ÉïiÉÉ Måü mÉëiÉÏMü WæÇû, xÉirÉuÉå¨ÉÉ WæÇû, xÉÉuÉï̧ÉMü mÉëåqÉ Måü MåülSì AÉæU qÉlÉÑwrÉ eÉÉÌiÉ Måü lÉqÉë xÉåuÉMü WæÇû LåxÉå aÉÑà Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉå qÉlÉ MüÉå sÉaÉÉ SÉå| 39. ¥ÉÉlÉÏ aÉÑà MüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ xÉå xÉiÉiÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü AprÉÉxÉ eÉÉUÏ UZÉÉå| 40. xÉŠÉ xÉÉkÉMü aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ qÉåÇ UiÉ UWûiÉÉ Wæû| 41. WûÉå xÉMåü EiÉlÉÏ qÉɧÉÉ qÉåÇ AÉcÉÉrÉï Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ eÉaÉÉAÉå| iÉpÉÏ ElÉMåü xÉuÉï´Éå¸ AÉzÉÏuÉÉïS MüÉ xÉÑZÉ pÉÉåaÉ xÉMüÉåaÉå|
  • 42. mÉÉuÉlÉMüÉUÏ AÉcÉÉrÉï Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ MüÉå ÌlÉWûÉUiÉå ÌlÉWûÉUiÉå xÉŠå AÉlÉlS MüÐ MüÉåD xÉÏqÉÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ| 43. LMü pÉÏ ¤ÉhÉ aÉðuÉÉAÉå lÉWûÏÇ| eÉÏuÉlÉ jÉÉåÄQûÉ Wæû| xÉqÉrÉ eÉsSÏ xÉå xÉUMü eÉÉiÉÉ Wæû| qÉ×irÉÑ MüoÉ AÉ eÉÉrÉ, MüÉåD mÉiÉÉ lÉWûÏÇ| EPûÉå, eÉÉaÉÉå, iÉimÉUiÉÉmÉÔuÉïMü AÉcÉÉrÉï MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉ eÉÉAÉå| 44. AÉcÉÉrÉï MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ QÕûoÉ eÉÉAÉå| 45. aÉÑà mÉU ´É®É AÉæU ElÉMåü ¥ÉÉlÉ Måü uÉcÉlÉÉåÇ xÉå xÉ‹ oÉlÉÉå| 2. AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï AÉæU eÉÏuÉlÉ 46. AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï iÉϤhÉ kÉÉUuÉÉsÉÏ iÉsÉuÉÉU MüÉ qÉÉaÉï Wæû| ÎeÉlÉMüÉå CxÉ qÉÉaÉï MüÉ AlÉÑpÉuÉ Wæû LåxÉå aÉÑà MüÐ AÌlÉuÉÉrÉï AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû| 47. AÉmÉMåü xÉoÉ AWÇûpÉÉuÉ MüÉ irÉÉaÉ MüUÉå AÉæU aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå xÉÉæÇmÉ SÉå| 48. aÉÑà AÉmÉMüÉå qÉÉaÉï ÌSZÉÉLÆaÉå AÉæU mÉëåUhÉÉ SåÇaÉå| qÉÉaÉï qÉåÇ AÉmÉMüÉå xuÉrÉÇ WûÏ cÉsÉlÉÉ WûÉåaÉÉ| 49. eÉÏuÉlÉ AsmÉ Wæû| xÉqÉrÉ eÉsSÏ xÉå xÉUMü UWûÉ Wæû| EPûÉå, eÉÉaÉÉå, AÉcÉÉrÉï Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ mÉWÒðûcÉ eÉÉAÉå| 50. eÉÏuÉlÉ jÉÉåÄQûÉ Wæû| qÉ×irÉÑ MüoÉ AÉrÉåaÉÏ, ÌlÉͶÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| AiÉÈ aÉÇpÉÏUiÉÉ xÉå aÉÑà xÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉ eÉÉAÉå| 51. WûUUÉåeÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü SæÌlÉMüÐ ÍsÉZÉÉå| ExÉqÉåÇ AmÉlÉÏ mÉëaÉÌiÉ AÉæU ÌlÉwTüsÉiÉÉ MüÐ xÉŠÏ lÉÉåOû ÍsÉZÉÉå AÉæU WûU qÉWûÏlÉå AmÉlÉå aÉÑà Måü mÉÉxÉ pÉåeÉÉå| 52. AmÉlÉå aÉÑà xÉå LåxÉÏ ÍzÉMüÉrÉiÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ ÌMü AÉmÉMåü AÍkÉMü MüÉqÉ Måü MüÉUhÉ xÉÉkÉlÉÉ Måü ÍsÉL xÉqÉrÉ lÉWûÏÇ oÉcÉiÉÉ| lÉÏÇS Måü iÉjÉÉ aÉmÉzÉmÉ sÉaÉÉlÉå Måü xÉqÉrÉ qÉåÇ MüOûÉæiÉÏ MüUÉå AÉæU MüqÉ ZÉÉAÉå| iÉÉå AÉmÉMüÉå xÉÉkÉlÉÉ Måü ÍsÉL MüÉTüÐ xÉqÉrÉ ÍqÉsÉåaÉÉ| AÉcÉÉrÉï MüÐ xÉåuÉÉ WûÏ xÉuÉÉåïŠ xÉÉkÉlÉÉ Wæû| 53. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ AÉæU aÉÑà Måü WûÏ ÌuÉcÉÉUÉåÇ xÉå SÒÌlÉrÉÉ ÌuÉwÉrÉMü ÌuÉcÉÉUÉåÇ MüÉå SÕU UZÉÉå| 54. AmÉlÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü AÉcÉÉrÉï Måü AÉaÉå AmÉlÉÏ zÉÌ£ü MüÐ oÉÄQûÉD lÉWûÏÇ MüUlÉÉ rÉÉ mÉëqÉÉhÉ lÉWûÏÇ SålÉÉ| lÉqÉë AÉæU xÉÉSå oÉlÉÉå| CxÉxÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ zÉÏbÉë mÉëaÉÌiÉ MüU xÉMüÉåaÉå| 55. AÉcÉÉrÉï Måü MüÉrÉÉåïÇ MüÐ ÌlÉlSÉ, AÉsÉÉåcÉlÉÉ LuÉÇ SÉåwÉSzÉïlÉ NûÉåÄQû SålÉÉ| ElÉMåü mÉëirÉÉbÉÉiÉÉåÇ xÉå xÉÉuÉkÉÉlÉ UWûlÉÉ| 56. AÉcÉÉrÉï MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉå xÉqÉrÉ cÉÉWåû ÌMüiÉlÉå pÉÏ SÒÈZÉ AÉ eÉÉLÆ, ElWåÇû xÉWû sÉålÉå MüÐ iÉærÉÉUÏ UZÉlÉÉ| 57. mÉëåqÉ LuÉÇ AlÉÑMÇümÉÉ MüÐ xÉɤÉÉiÉç qÉÔÌiÉïÃmÉ AmÉlÉå aÉÑà Måü xÉqÉ¤É AmÉlÉå SÉåw ÉÉåÇ MüÉå mÉëMüOû MüUMåü ElWåÇû xuÉÏMüÉU MüUÉå| 58. AÉmÉMåü aÉÑà AÉmÉxÉå ÎeÉiÉlÉÏ AmÉå¤ÉÉ UZÉåÇ ExÉxÉå pÉÏ AÍkÉMü xÉåuÉÉ MüUÉå| 59. aÉÑà Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU ÌMüxÉÏ xÉå aÉÉÄRû xÉqoÉlkÉ qÉiÉ UZÉÉå| AÉæU sÉÉåaÉÉåÇ xÉå MüqÉ ÌWûsÉÉåÍqÉsÉÉå| 60. aÉÑà MüÉ mÉëåqÉ, ElÉMüÉå SrÉÉSØ̹ ÍzÉwrÉ MüÐ xjÉÔsÉ mÉëM×üÌiÉ MüÉ mÉËUuÉiÉïlÉ MüUMåü zÉÑ®ÏMüUhÉ MüU xÉMüiÉÏ Wæû| य भ 61. aÉÑà MüÐ qÉÌWûqÉÉ MüÉå mÉWûcÉÉlÉMüU ExÉMüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUÉå AÉæU ElÉMüÉ mÉëåqÉ-xÉlSåzÉ qÉlÉÑwrÉ eÉÉÌiÉ qÉåÇ TæüsÉÉAÉå| LåxÉÉ MüUlÉå xÉå aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ AÉmÉ mÉU EiÉUåaÉÏ| 62. AÉcÉÉrÉï Måü mÉëÌiÉ Mü¨ÉïurÉÉåÇ qÉåÇ xÉå MüpÉÏ pÉÏ ÌuÉcÉÍsÉiÉ qÉiÉ WûÉå| 63. ´É®É, ÌuÉlÉrÉ LuÉÇ pÉÌ£üpÉÉuÉmÉÔuÉïMü aÉÑà MüÉå ZÉÔoÉ qÉÔsrÉuÉÉlÉ pÉåÇOû SålÉÏ cÉÉÌWûL|
  • 64. aÉÑà MüÉå ´Éå¸ SÉlÉ SÉå| aÉÑà MüÉå sÉÉmÉUuÉÉWûÏ qÉåÇ SÏ WÒûD pÉåÇOû pÉÏ ÍzÉwrÉ MüÉå uÉÉmÉxÉ lÉWûÏÇ sÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 65. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉå xÉqÉrÉ AmÉlÉå pÉÏiÉU Måü WåûiÉÑAÉåÇ mÉU ÌlÉaÉUÉlÉÏ UZÉÉå| ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU Måü TüsÉ, lÉÉqÉ, MüÐÌiÉï, xɨÉÉ, kÉlÉ AÉÌS MüÐ AÉzÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ WûÏ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL| 66. AÉmÉ AmÉlÉå aÉÑà Måü xÉÉjÉ urÉuÉWûÉU MüUåÇ iÉoÉ xÉŠÉD LuÉÇ ÌlÉ¸É UZÉlÉÉ| 67. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉåÇ DqÉÉlÉSÉUÏ Måü ÌoÉlÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉÌiÉ xÉÇpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| 68. ÎeÉxÉ mÉëMüÉU cÉÉiÉMü mɤÉÏ MåüuÉsÉ uÉwÉÉï Måü mÉÉlÉÏ MüÐ AÉzÉÉ qÉåÇ WûÏ eÉÏiÉÉ Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU MåüuÉsÉ aÉÑà M×ümÉÉ MüÐ AÉzÉÉ xÉå WûÏ ÍzÉwrÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ AÉaÉå oÉÄRû xÉMüiÉÉ Wæû| 69. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AÉÌiÉjrÉpÉÉuÉ ÌSZÉÉlÉÉ rÉWû xÉuÉÉåïŠ rÉ¥É Wæû| aÉÑÃxÉåuÉÉ ÃmÉÏ rÉ¥É Måü mÉÉxÉ AµÉqÉåkÉ AÉæU AlrÉ qÉWûÉlÉ rÉ¥ÉÉåÇ MüÐ pÉÏ MüÉåD MüÐqÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| र- र ब रऱ म 70. aÉÑÃcÉUhÉ qÉåÇ AÉ´ÉrÉ sÉåMüU mÉëåUhÉÉ mÉÉAÉå| 71. mÉëåqÉ rÉWû aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ ÍzÉwrÉÉåÇ Måü WØûSrÉ MüÉå oÉÉðkÉlÉå uÉÉsÉÏ xÉÑuÉhÉï MüÐ MüÄQûÏ Wæû| 72. DµÉU MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ xÉoÉxÉå xÉUsÉ, xÉcÉÉåOû, iuÉËUiÉ AÉæU xÉsÉÉqÉiÉ qÉÉaÉï Wæû| AÉmÉ xÉoÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ Måü CxÉÏ eÉlqÉ qÉåÇ DµÉU-AlÉÑpÉuÉ mÉëÉmiÉ MüUåÇ| 73. aÉÑà Måü lÉÉqÉ MüÉ zÉUhÉ sÉÉå| xÉSæuÉ aÉÑà MüÉ lÉÉqÉ UOûlÉ MüUÉå| MüÍsÉrÉÑaÉ qÉåÇ aÉÑà MüÐ qÉÌWûqÉÉ aÉÉAÉå AÉæU ElÉMüÉ krÉÉlÉ MüUÉå| DµÉU-xÉɤÉÉiMüÉU Måü ÍsÉL rÉWû ´Éå¸ AÉæU xÉUsÉ qÉÉaÉï Wæû| 74. qÉÉå¤É AjÉuÉÉ xÉlÉÉiÉlÉ xÉÑZÉ Måü ²ÉU ZÉÉåsÉlÉå MüÐ aÉÑÃcÉÉoÉÏ aÉÑÃpÉÌ£ü Wæû| 75. eÉÏuÉlÉ qÉkÉÑU TÔüsÉ Wæû, ÎeÉxÉqÉåÇ aÉÑÃpÉÌ£ü qÉÏPûÉ zÉWûS Wæû| 76. aÉÑà Måü cÉUhÉÉåÇ MüÐ pÉ£ü xÉŠå ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL µÉÉxÉÉåcNûuÉÉxÉ Måü oÉUÉoÉU Wæû| 77. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ xÉå AqÉUiuÉ, xÉuÉÉåï¨ÉqÉ zÉÉÎliÉ AÉæU zÉɵÉiÉ AÉlÉlS mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 78. aÉÑà mÉëåqÉ AÉæU MüÃhÉÉ MüÐ qÉÔÌiÉï Wæû| AÉmÉMüÉå AaÉU ElÉMåü AÉzÉÏuÉÉïS mÉëÉmiÉ MüUlÉå WûÉåÇ iÉÉå AÉmÉMüÉå pÉÏ mÉëåqÉ AÉæU MüÃhÉÉ MüÐ qÉÔÌiÉï oÉlÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 79. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£ü qÉåÇ ÍzÉwrÉ Måü ¾ûSrÉ qÉåÇ xuÉÉjÉï MüÐ LMü oÉÔlS pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 80. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£ü AZÉÔOû AÉæU xjÉÉrÉÏ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL| 81. aÉÑà xÉåuÉÉ Måü ÍsÉL mÉÔUå WØûSrÉ MüÐ CcNûÉ WûÏ aÉÑÃpÉÌ£ü MüÉ xÉÉU Wæû| 82. zÉUÏU rÉÉ cÉqÉÄQûÏ MüÉ mÉëåqÉ uÉÉxÉlÉÉ MüWûsÉÉiÉÏ Wæû, eÉoÉÌMü aÉÑà Måü mÉëÌiÉ mÉëåqÉ pÉÌ£ü MüWûsÉÉiÉÉ Wæû| LåxÉÉ mÉëåqÉ, mÉëåqÉ Måü ZÉÉÌiÉU WûÉåiÉÉ Wæû| 83. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ DµÉU Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ MüÉ qÉÉkrÉqÉ Wæû| 84. eÉmÉ, MüÐiÉïlÉ, mÉëÉjÉïlÉÉ, krÉÉlÉ, xÉÉkÉÑxÉåuÉÉ, AkrÉrÉlÉ AÉæU xÉÉkÉÑxÉqÉÉaÉqÉ Måü ²ÉUÉ AmÉlÉå WØûSrÉMÑðüeÉ qÉåÇ zÉÑ® aÉÑÃpÉÌ£ü MüÉ TÔüsÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUÉå| 85. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ AÉmÉMåü eÉÏuÉlÉ MüÉ LMüqÉÉ§É sɤrÉ AÉæU krÉårÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 86. xuÉrÉÇ MüÐ AmÉå¤ÉÉ aÉÑà mÉU AÍkÉMü mÉëåqÉ UZÉÉå| म 87. AmÉlÉå zɧÉÑAÉåÇ mÉU mÉëåqÉ UZÉÉå| AmÉlÉå xÉå ÌlÉqlÉ MüÉåÌOû Måü sÉÉåaÉÉåÇ mÉU mÉëåqÉ UZÉÉå| mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ mÉëåqÉ UZÉÉå| AmÉlÉå aÉÑà mÉU mÉëåqÉ UZÉÉå| xÉoÉ xÉÉkÉÑ xÉÇiÉÉåÇ mÉU mÉëåqÉ UZÉÉå|
  • 88. aÉÑà MüÐ ÌlÉÈxuÉÉjÉï xÉåuÉÉ, qÉWûÉiqÉÉAÉåÇ MüÉ xÉixÉÇaÉ, mÉëÉjÉïlÉÉ AÉæU aÉÑÃqÉÇ§É Måü eÉmÉ ²ÉUÉ kÉÏUå -kÉÏUå ÌuɵÉmÉëåqÉ MüÉ ÌuÉMüÉxÉ MüUÉå| 89. AlrÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉå eÉÉå cÉÏeÉ qÉWûÉmÉërÉ¦É xÉå ÍxÉ® MüÐ WûÉå uÉWû cÉÏeÉ AÉmÉ aÉÑà M×ümÉÉ xÉå mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| 90. kÉlrÉ Wæû ÌuÉlÉqÉë sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå, YrÉÉåÇÌMü ElWåÇû iÉÑUliÉ aÉÑà M×ümÉÉ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÏ Wæû| ÎeÉlWûÉåÇlÉå aÉÑà MüÐ zÉUhÉ sÉÏ Wæû LåxÉå mÉÌuÉ§É AÉiqÉÉAÉåÇ MüÉå kÉlrÉuÉÉS Wæû, YrÉÉåÇÌMü ElÉMüÉå mÉUqÉ xÉÑZÉ AuÉzrÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 91. aÉÑÃM×ümÉÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ Måü ÍsÉL lÉqÉëiÉÉ UÉeÉqÉÉaÉï Wæû| 92. AÉkrÉÉÎiqÉMü AÉcÉÉrÉï AjÉuÉÉ xÉŠå qÉWûÉmÉÑÃwÉ MüÐ mÉëjÉqÉ MüxÉÉæOûÏ ElÉMüÐ lÉqÉëiÉÉ Wæû| rÉWû ElÉMüÉ qÉÔsÉ xÉSaÉÑhÉ Wæû| य 93. xÉÑD Måü NåûS xÉå FÆOû aÉÑeÉU xÉMåü CxÉxÉå pÉÏ AirÉliÉ AÍkÉMü qÉÑÎzMüsÉ oÉÉiÉ Wæû aÉÑà M×ümÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ DµÉUM×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ| 94. eÉæxÉå mÉÉlÉÏ MüÉå SÕkÉ qÉåÇ QûÉsÉÉ eÉÉL iÉÉå uÉWû SÕkÉ qÉåÇ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU AmÉlÉÉ urÉÌ£üiuÉ aÉðuÉÉ SåiÉÉ Wæû uÉæxÉå xÉŠå ÍzÉwrÉ MüÉå cÉÉÌWûL ÌMü uÉWû AmÉlÉå AÉmÉMüÉå xÉqmÉÔhÉïiÉÈ aÉÑà MüÉå xÉÉæÇmÉ Så, ElÉMåü xÉÉjÉ LMüÃmÉ WûÉå eÉÉrÉ| 95. eÉæxÉå NûÉåOåû NûÉåOåû fÉUlÉå LuÉÇ lÉÌSrÉÉð qÉWûÉlÉ mÉÌuÉ§É lÉSÏ aÉÇaÉÉ xÉå ÍqÉsÉ eÉÉlÉå Måü MüÉUhÉ ZÉÑS pÉÏ mÉÌuÉ§É WûÉåMüU mÉÔeÉå eÉÉiÉå WæÇû AÉæU AÎliÉqÉ sɤrÉ xÉqÉÑSì MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû| CxÉÏ mÉëMüÉU xÉŠÉ ÍzÉwrÉ aÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉåMüU iÉjÉÉ aÉÑà Måü xÉÉjÉ LMüÃmÉ oÉlÉMüU zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 96. oÉÉsÉMü oÉÉåsÉlÉÉ-cÉsÉlÉÉ YrÉÉ LMü WûÏ ÌSlÉ qÉåÇ xÉÏZÉiÉÉ Wæû ? oÉÉåsÉlÉÉ-cÉsÉlÉÉ xÉÏZÉlÉå Måü ÍsÉL oÉÉsÉMü MüÉå AÉuÉzrÉMü LåxÉå qÉÉð-oÉÉmÉ Måü sÉqoÉå xÉWûuÉÉxÉ LuÉÇ rÉÉåarÉ ÌlÉaÉUÉlÉÏ iÉjÉÉ UxÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÏ YrÉÉ ? mÉÄQûiÉÏ WûÏ Wæû| CxÉÏ mÉëMüÉU xÉŠå AÉæU DqÉÉlÉSÉU ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà Måü xÉÉjÉ sÉqoÉå xÉqÉrÉ iÉMü UWûlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU iÉlÉ qÉlÉ xÉå xÉoÉ xÉåuÉÉ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL| CxÉ mÉÔUå xÉqÉrÉ Måü SÉæUÉlÉ xÉuÉÉåïŠ ÌuÉ±É xÉÏZÉlÉå Måü ÍsÉL WØûSrÉmÉÔuÉïMü krÉÉlÉ SålÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU ExÉqÉåÇ UxÉ sÉålÉÉ cÉÉÌWûL| CxÉ mÉëMüÉU ExÉå mÉUqÉ ¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ, AÉæU ÌMüxÉÏ mÉëMüÉU xÉå lÉWûÏÇ| 1. xÉoÉ uÉUSÉlÉ SålÉå uÉÉsÉå 97. MüsmÉuÉפÉ, MüÉqÉkÉålÉÑ AÉæU ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ qÉÉðaÉlÉå uÉÉsÉå MüÉå ExÉMüÉ qÉlÉÉåuÉÉÇÍNûiÉ uÉUSÉlÉ AuÉzrÉ SåiÉå WûÏ WæÇû, CxÉÏ mÉëMüÉU aÉÑà pÉÏ qÉÉðaÉlÉå uÉÉsÉå MüÉå C¹ uÉxiÉÑ AuÉzrÉ SåiÉå WæÇû| AiÉÈ xÉŠÉ ÍzÉwrÉ iÉÉå MåüuÉsÉ qÉÉå¤É mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL EmÉÌlÉwÉSè MüÐ qÉWûÉÌuÉ±É WûÏ qÉÉðaÉiÉÉ Wæû| 98. ÎeÉxÉ mÉëMüÉU oÉÉsÉMü eÉoÉ kÉÏUå kÉÏUå MüSqÉ UZÉiÉÉ Wæû AÉæU xuÉiÉÇ§É UÏÌiÉ xÉå cÉsÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ MüpÉÏ MüpÉÏ ÌaÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû AÉæU ZÉÄQûÉ WûÉåiÉÉ Wæû| qÉÉð MüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ mÉÄQûlÉå mÉU ExÉMüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ qÉÉðaÉiÉÉ Wæû| CxÉÏ mÉëMüÉU xÉÉkÉlÉÉ Måü mÉëÉUÇpÉ Måü xiÉUÉåÇ qÉåÇ ÍzÉwrÉ MüÉå MüÃhÉÉqÉrÉ aÉÑà MüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ LuÉÇ qÉÉaÉïSzÉïlÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ mÉÄQûiÉÏ Wæû| AiÉÈ ExÉå uÉWû qÉÉðaÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 99. xÉŠå ÍzÉwrÉ MüÉå qÉÉå¤É Måü ÍsÉL iÉÏuÉë AÉMüÉǤÉÉ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL iÉjÉÉ xÉÇpÉuÉ WûÉåÇ EiÉlÉÏ iÉqÉÉqÉ UÏÌiÉrÉÉåÇ xÉå uÉWû AÉMüÉǤÉÉ mÉëMüOû MüUlÉÏ cÉÉÌWûL, iÉpÉÏ ExÉMüÐ CcNûÉ MüÐ mÉÔÌiÉï MüUlÉå qÉåÇ aÉÑà ExÉå xÉWûÉrÉpÉÔiÉ
  • WûÉå xÉMüiÉå WæÇû| CxÉ AÉMüÉǤÉÉ MüÉå mÉërÉ¦É MüWû xÉMüiÉå WæÇû AÉæU aÉÑà MüÐ MüÃhÉÉqÉrÉ xÉWûÉrÉ MüÉå qÉÉiÉÉ MüÐ uÉÉixÉÉsqÉrÉ M×ümÉÉ MüWû xÉMüiÉå WæÇû| 100. xÉÑlSU RÇûaÉ xÉå ÌlÉÍqÉïiÉ qÉÔÌiÉï Måü ÍsÉL SÉå cÉÏeÉåÇ AÉuÉzrÉMü WæÇû- LMü Wæû AZÉhQû, MüqÉÏUÌWûiÉ AcNûÉ xÉÇaÉqÉUqÉU MüÉ OÒûMüÄQûÉ AÉæU SÕxÉUÏ cÉÏeÉ, MÑüzÉsÉ ÍzÉsmÉÏ| xÉÇaÉqÉUqÉU MüÉ OÒûMüÄQûÉ ÍzÉsmÉÏ Måü Wû ÉjÉ qÉåÇ UWûlÉÉ AÌlÉuÉÉrÉï Wæû ÎeÉxÉxÉå NûÏlÉÏ Måü ²ÉUÉ ExÉå MÑüUåSMüU xÉÑlSU qÉÔÌiÉï oÉlÉÉrÉÉ eÉÉrÉå| CxÉÏ mÉëMüÉU ÍzÉwrÉ MüÉå pÉÏ cÉÉÌWûL MüÐ uÉWû AmÉlÉå AÉmÉMüÉå xuÉcNû AÉæU zÉÑ® MüUMåü ÌoÉsMÑüsÉ ¤ÉÌiÉUÌWûiÉ xÉÇaÉqÉUqÉU Måü OÒûMüÄQåû eÉæxÉÉ oÉlÉÉL AÉæU aÉÑà Måü MÑüzÉsÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ qÉåÇ UZÉ Så, ÎeÉxÉxÉå aÉÑà NûÏlÉÏ xÉå ExÉå MÑüUåSMüU mÉëpÉÑ MüÐ ÌSurÉ qÉÔÌiÉï qÉåÇ mÉËUuÉÌiÉïiÉ MüU xÉMåÇü| 101. eÉæxÉå xÉÔrÉÉåïSrÉ WûÉåiÉå WûÏ iÉqÉÉqÉ AlkÉMüÉU MüÉ iÉÑUliÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ aÉÑÃM×ümÉÉ EiÉUiÉå WûÏ ÍzÉwrÉ Måü qÉlÉ qÉåÇ AÉuÉUhÉ AÉæU AÌuÉ±É MüÉ iÉÑUliÉ lÉÉzÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| 102. ÎeÉxÉ mÉëMüÉU xÉÔrÉï MüÐ mÉëZÉU ÌMüUhÉÉåÇ xÉå eÉsÉÉ WÒûAÉ qÉlÉÑwrÉ uÉ×¤É MüÐ zÉÏiÉsÉ NûÉrÉÉ qÉåÇ AÉæU ÌSlÉ pÉU MüÐ aÉqÉÏï Måü oÉÉS zÉÏiÉsÉ cÉÉðSlÉÏ qÉåÇ AxÉÏqÉ AÉlÉlS MüÐ AlÉÑpÉÔÌiÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU xÉÇxÉÉU MüÐ mÉëZÉU ÌMüUhÉÉåÇ xÉå eÉsÉÉ WÒûAÉ AÉæU zÉÉÎliÉ Måü ÍsÉL urÉÉMÑüsÉ oÉlÉÉ WÒûAÉ qÉlÉÑwrÉ oÉë¼Ìlɸ aÉÑà Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ CÎcNûiÉ zÉÉÎliÉ AÉæU AÉlÉlS MüÐ AlÉÑpÉÔÌiÉ MüUiÉÉ Wæû| 103. ÎeÉxÉ mÉëMüÉU cÉÉiÉMü mɤÉÏ sÉqoÉå xÉqÉrÉ iÉMü CliÉeÉÉU MüUlÉå Måü oÉÉS uÉwÉÉï Måü MåüuÉsÉ LMü WûÏ eÉsÉÌoÉlSÕ xÉå AmÉlÉÏ mrÉÉxÉ oÉÑfÉÉiÉÉ Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU xÉŠå ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL AÉæU EmÉSåzÉ-uÉcÉlÉ MüÉ CliÉeÉÉU MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| CxÉxÉå ExÉMüÐ iÉqÉÉqÉ urÉjÉÉLÆ zÉÉliÉ WûÉåÇaÉÏ AÉæU uÉWû xÉSÉ Måü ÍsÉL qÉÑ£ü WûÉå eÉÉLaÉÉ| 104. eÉæxÉå AÎalÉ MüÉ xuÉpÉÉuÉ WûÏ LåxÉÉ Wæû ÌMü ExÉMåü ÌlÉMüOû AÉlÉåuÉÉsÉÏ mÉëirÉåMü uÉxiÉÑ MüÉå eÉsÉÉMüU pÉxqÉ MüU SåiÉÏ Wæû, uÉæxÉå WûÏ eÉÉå qÉlÉÑwrÉ M×ümÉÉsÉÑ aÉÑà MüÐ mÉëÉÎmiÉ MüU sÉåiÉÉ Wæû ExÉMåü ÌMüxÉÏ pÉÏ aÉÑh É SÉåwÉÉåÇ MüÉå SåZÉå ÌoÉlÉÉ oÉë¼Ìlɸ aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ ExÉMåü iÉqÉÉqÉ mÉÉmÉÉåÇ MüÉå eÉsÉÉMüU pÉxqÉ MüU SåiÉÏ Wæû| य म य 105. eÉÉå MüÉåD qÉlÉÑwrÉ SÒÈZÉÉåÇ xÉå mÉÉU WûÉåMüU xÉÑZÉ LuÉÇ AÉlÉlS mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉÉ WûÉå ExÉå xÉŠå AliÉÈMüUhÉ xÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 106. aÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ xÉuÉÉåï¨ÉqÉ aÉÑhÉ Wæû| CxÉ aÉÑhÉ MüÉå iÉimÉUiÉÉ LuÉÇ mÉËU´ÉqÉmÉÔuÉïMü ÌuÉMüÍxÉiÉ ÌMürÉÉ eÉÉL iÉÉå CxÉ xÉÇxÉÉU Måü SÒÈZÉ AÉæU A¥ÉÉlÉ Måü MüÐcÉÄQû xÉå qÉÑ£ü WûÉåMüU ÍzÉwrÉ AZÉÔOû AÉlÉlS AÉæU mÉUqÉ xÉÑZÉ Måü xuÉaÉï MüÉå mÉëÉmiÉ MüUiÉÉ Wæû| 107. mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ iÉUÇaÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ ÌSZÉlÉå uÉÉsÉÏ ÌuÉwÉrÉ uÉ×̨ÉrÉÉð MÑüxÉÇaÉ Måü MüÉUhÉ qÉWûÉxÉÉaÉU MüÉ ÃmÉ kÉÉUhÉ MüU sÉåiÉÏ Wæû| AiÉÈ MÑüxÉÇaÉ MüÉ irÉÉaÉ MüUMåü AÉcÉÉrÉï Måü eÉÏuÉlÉU¤ÉMü cÉUhÉÉåÇ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉÉå| 108. AaÉU AÉmÉ aÉÑÃxÉåuÉÉ qÉåÇ UqÉqÉÉhÉ UWûiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉ ÍcÉliÉÉAÉåÇ MüÉå eÉÏiÉ xÉMüiÉå WæÇû| xÉoÉ ÍcÉliÉÉAÉåÇ MüÉ rÉWû AcÉÔMü qÉÉUhÉ Wæû| 109. E¨ÉqÉ ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑà mÉU ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉËUÎxjÉÌiÉ qÉåÇ xÉlSåWû lÉWûÏÇ sÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL rÉÉ ElÉMüÐ EmÉå¤ÉÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL| 110. AÉSUhÉÏrÉ aÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ xÉɹÉðaÉ ShQûuÉiÉç mÉëhÉÉqÉ MüUlÉå qÉåÇ sÉ΋iÉ WûÉålÉÉ, rÉWû aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ qÉåÇ oÉÄQûÉ AuÉUÉåkÉ Wæû|
  • 111. xuÉÉuÉsÉqoÉlÉ, AÉiqÉlrÉÉrÉÏmÉlÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ, ÍqÉjrÉÉÍpÉqÉÉlÉ, AÉiqÉÉÍpÉqÉÉlÉ, AmÉlÉÏ oÉÉiÉ WûÏ xÉirÉ Wæû LåxÉÉ qÉÉlÉlÉÉ, AÉsÉxrÉ, WûPûÉaÉëWû, MÔüjÉsÉÏ, MÑüxÉÇaÉ, oÉåDqÉÉlÉÏ, E¬hQûiÉÉ, MüÉqÉ, ¢üÉåkÉ, sÉÉåpÉ AÉæU `qÉæÇ' mÉlÉÉ.... rÉå cÉÏeÉåÇ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü qÉÉaÉï qÉåÇ qÉWûÉlÉ pÉrÉxjÉÉlÉ WæÇû| 112. MüqÉïrÉÉåaÉ, pÉÌ£ürÉÉåaÉ, UÉeÉrÉÉåaÉ, WûPûrÉÉåaÉ, ¥ÉÉlÉrÉÉåaÉ AÉÌS xÉoÉ rÉÉåaÉÉåÇ MüÐ lÉÏÇuÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Wæû| eÉÉå ÍzÉwrÉ qÉÉlÉiÉÉ Wæû ÌMü qÉæÇ xÉoÉ MÑüNû eÉÉlÉiÉÉ WÕðû ÌMü uÉWû `qÉæÇ' mÉlÉå MüÐ pÉÉuÉlÉÉ Måü MüÉUhÉ AmÉlÉå aÉÑà xÉå MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ xÉÏZÉ xÉMåüaÉÉ| 113. `qÉæÇ ZÉÑS xÉŠÉ WÕðû |` LåxÉÉ aÉÑà Måü xÉqÉ¤É ÌSZÉÉlÉÉ rÉWû ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL oÉWÒûiÉ WûÏ ZÉiÉUlÉÉMü AÉSiÉ Wæû| 114. AÉmÉ eÉoÉ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉå WûÉåÇ iÉoÉ lÉqÉë, qÉkÉÑUpÉÉwÉÏ, qÉ×SÒ AÉæU ÌuÉuÉåMüÐ oÉlÉÉå| CxÉxÉå aÉÑà MüÉ WØûSrÉ eÉÏiÉ xÉMüÉåaÉå| aÉÑà Måü xÉqÉ¤É uÉÉhÉÏ rÉÉ uÉiÉïlÉ qÉåÇ MüpÉÏ E¬hQûiÉÉ qÉiÉ ÌSZÉÉAÉå| 115. qÉÉåOûÏ oÉÑή MüÉ ÌuɱÉjÉÏï aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ qÉåÇ ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëMüÉU MüÐ PûÉåxÉ mÉëaÉÌiÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| 116. ÍzÉwrÉ MüÉå AÉSUhÉÏrÉ AÉcÉÉrÉï Måü eÉÏuÉlÉ MüÐ E‹uÉsÉ oÉÉiÉåÇ WûÏ SåZÉlÉÏ cÉÉÌWûL| 117. qÉlÉ qÉåÇ AaÉU aÉÑà Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MÑüÌuÉcÉÉU AÉrÉå iÉÉå xuÉrÉÇ WûÏ AmÉlÉå AÉmÉ MüÉå ShQû SÉå| 118. AÉmÉMåü ÍsÉL MåüuÉsÉ CiÉlÉÉ WûÏ AÉuÉzrÉMü Wæû ÌMü aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü qÉÉaÉï qÉåÇ AliÉÈMüUhÉmÉÔuÉïMü mÉëÉqÉÉÍhÉMü mÉërÉ¦É MüUlÉÉ Wæû| 119. AmÉlÉÉ aÉÑÃqÉÇ§É AjÉuÉÉ aÉÑà MüÉ mÉÌuÉ§É lÉÉqÉ WûUUÉåeÉ LMü bÉhOåû iÉMü xuÉcNû lÉÉåOûoÉÑMü qÉåÇ ÍsÉZÉÉå| 120. cÉsÉiÉå WÒûL, ZÉÉiÉå WÒûL, MüÉrÉÉïsÉrÉ qÉåÇ MüÉqÉ MüUiÉå WÒûL pÉÏ xÉSæuÉ AmÉlÉå aÉÑÃqÉÇ§É MüÉ eÉmÉ MüUiÉå UWûÉå| र य 121. qÉWûÉlÉ aÉÑà qÉåÇ ÎxjÉiÉ cÉqÉiMüÉËUMü AÉkrÉÉÎiqÉMü zÉÌ£ü Måü ²ÉUÉ ÍzÉwrÉ qÉåÇ eÉÉå ASpÉÑiÉ mÉËUuÉiÉïlÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû ExÉ EmÉMüÉU Måü qÉWûÉlÉ GhÉ MüÉ mÉÔUÉ uÉhÉïlÉ MüUlÉå MüÐ zÉÌ£ü uÉÉhÉÏ qÉåÇ lÉWûÏÇ Wæû| 122. 'xÉSaÉÑà xÉɤÉÉiÉç DµÉU WæÇû' LåxÉÉ eÉÉå MüWûÉ aÉrÉÉ Wæû uÉWû xÉirÉ WûÏ Wæû| ElÉMüÐ qÉWûÉlÉiÉÉ zÉoSÉiÉÏiÉ Wæû| 123. aÉÑà MüÉ xÉÉͳÉkrÉ mÉëoÉsÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü xmÉlSlÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ ÍzÉwrÉ MüÉå FÆcÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ mÉU sÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉå mÉëåUhÉÉ SåiÉÉ Wæû| aÉÑà MüÐ qÉÌWûqÉÉ ÍzÉwrÉ MüÐ xjÉÔsÉ mÉëM×üÌiÉ MüÉ mÉËUuÉiÉïlÉ MüUlÉå qÉåÇ ÌlÉÌWûiÉ Wæû| 124. xÉSaÉÑà Måü mÉÔerÉ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AÉ´ÉrÉ sÉålÉÉ WûÏ xÉŠÉ eÉÏuÉlÉ Wæû, eÉÏuÉlÉ eÉÏlÉå MüÐ xÉWûÏ UÏÌiÉ Wæû| 125. aÉÑà MüÐ zÉUhÉÉaÉÌiÉ MüÐ xuÉÏMüÉU MüUlÉÉ rÉWûÏ AÉiqÉxÉɤÉÉiMüÉU MüÉ qÉÉaÉï Wæû| 126. aÉÑà qÉåÇ AÌuÉcÉsÉ ´É®É lÉ WûÉå iÉoÉ iÉMü ÌMüxÉÏ MüÉå pÉÏ mÉUqÉ xÉÑZÉ pÉÉåaÉlÉå MüÉå lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉÉ| 127. WûqÉåÇ ArÉÉåarÉ sÉaÉiÉÉ WûÉå ÌTüU pÉÏ aÉÑà eÉÉå MüUiÉå WæÇû uÉWû rÉÉåarÉ WûÏ Wæû| 128. aÉÑà Måü EmÉSåzÉ qÉåÇ AÌuÉcÉsÉ AÉæU AÌuÉUiÉ ´É®É xÉŠÏ aÉÑÃpÉÌ£ü MüÉ qÉÔsÉ Wæû| 129. aÉÑà xÉSæuÉ AmÉlÉå ÍzÉwrÉ Måü WØûSrÉ qÉåÇ oÉxÉiÉå WæÇû| 130. MüoÉÏU eÉÏ MüWûiÉå WæÇû- "aÉÑà AÉæU aÉÉåÌuÉlS SÉålÉÉåÇ qÉåUå xÉqÉ¤É ZÉÄQåû WæÇû, iÉÉå qÉæÇ ÌMüxÉMüÉå mÉëhÉÉqÉ MüÃÆ ? kÉlrÉ WæÇû uÉå aÉÑÃSåuÉ ÎeÉlWûÉåÇlÉå qÉÑfÉå aÉÉåÌuÉlS Måü SzÉïlÉ MüUuÉÉrÉå !" 131. MåüuÉsÉ aÉÑà WûÏ AmÉlÉå rÉÉåarÉ ÍzÉwrÉ MüÉå ÌSurÉ mÉëMüÉzÉ ÌSZÉÉ xÉMüiÉå WæÇû| 132. aÉÑà AmÉlÉå ÍzÉwrÉ MüÉå 'AxÉiÉç' qÉåÇ xÉå 'xÉiÉç' qÉåÇ 'qÉ×irÉÑ' qÉåÇ xÉå 'AqÉUiuÉ' qÉåÇ, 'AlkÉMüÉU' qÉåÇ xÉå 'mÉëMüÉzÉ' qÉåÇ AÉæU 'pÉÉæÌiÉMü' qÉåÇ xÉå 'AÉkrÉÉÎiqÉMü' qÉåÇ sÉå eÉÉiÉå WæÇû|
  • र 133. xÉŠå aÉÑà ÍzÉwrÉ MüÉ mÉëÉUokÉ oÉSsÉ xÉMüiÉå WæÇû| 134. xÉSaÉÑà mÉæaÉqoÉU AÉæU SåuÉSÕiÉ Wæû, ÌuÉµÉ Måü ÍqÉ§É AÉæU eÉaÉiÉ Måü ÍsÉL MüsrÉÉhÉqÉrÉ WæÇû, mÉÏÌÄQûiÉ qÉÉlÉuÉeÉÉÌiÉ Måü kÉëÑuÉiÉÉUMü WæÇû| 135. xÉŠå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå xÉå MüÉsÉ MüÉ zÉx§É oÉѐûÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû| aÉÑà Måü ¥ÉÉlÉ Måü mÉÌuÉ§É zÉoS ÍzÉwrÉ Måü WØûSrÉ qÉåÇ mÉëuÉåzÉ MüUiÉå WæÇû| aÉÑÃM×ümÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ oÉlkÉlÉ xÉå qÉÑÌ£ü lÉWûÏÇ Wæû| 136. eÉÉå aÉÑÃpÉÌ£üqÉÉaÉï xÉå ÌuÉqÉÑZÉ oÉlÉÉ Wæû uÉWû qÉ×irÉÑ, AlkÉMüÉU AÉæU A¥ÉÉlÉ Måü pÉðuÉU qÉåÇ bÉÔqÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû| 137. x§ÉÏ LuÉÇ mÉÑÃwÉ AmÉlÉÏ AÉlÉÑuÉÇÍzÉMü zÉÌ£ü Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü qÉÉlÉuÉiÉÉ Måü mÉjÉ MüÉ AlÉÑxÉUhÉ MüUlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû ElÉMüÉå qÉWûÉlÉ aÉÑà MüÉ EmÉSåzÉ xÉÔrÉï MüÐ mÉëZÉU ÌMüUhÉ MüÐ iÉUWû eÉaÉiÉ Måü pÉëÉÇÌiÉÃmÉÏ AlkÉMüÉU MüÉå ÌuÉSÏhÉï MüUMåü mÉëMüÉÍzÉiÉ MüUiÉÉ Wæû| 138. aÉÑÃM×ümÉÉ xÉå WûÏ qÉlÉÑwrÉ MüÉå eÉÏuÉlÉ MüÉ xÉŠÉ E¬åzrÉ xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû AÉæU AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüUlÉå MüÐ mÉëoÉsÉ AÉMüÉǤÉÉ EimÉ³É WûÉåiÉÏ Wæû| 139. ÍzÉwrÉ Måü WØûSrÉ Måü iÉqÉÉqÉ SÒaÉÑïhÉÃmÉÏ UÉåaÉÉåÇ MüÉ xÉoÉxÉå AÍkÉMü AxÉUMüÉUMü mÉëÌiÉUÉåkÉMü LuÉÇ xÉÉuÉï̧ÉMü AÉæwÉkÉ Wæû-aÉÑÃM×ümÉÉ | 140. rÉÌS MüÉåD qÉlÉÑwrÉ aÉÑà Måü xÉÉjÉ AZÉhQû AÉæU AÌuÉÎcNû³É xÉqoÉlkÉ oÉÉðkÉ sÉå iÉÉå ÎeÉiÉlÉÏ xÉUsÉiÉÉ xÉå LMü bÉOû qÉåÇ xÉå SÕxÉUå bÉOû qÉåÇ mÉÉlÉÏ oÉWûiÉÉ Wæû EiÉlÉÏ WûÏ xÉUsÉiÉÉ xÉå aÉÑÃM×ümÉÉ oÉWûlÉå sÉaÉiÉÏ Wæû| 141. MåüuÉsÉ rÉǧÉuÉiÉç ShQûuÉiÉç mÉëhÉÉqÉ MüUlÉå xÉå aÉÑÃM×ümÉÉ mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ MüÐ eÉÉ xÉMüiÉÏ| uÉWû iÉÉå aÉÑà Måü EmÉSåzÉ MüÉå eÉÏuÉlÉ qÉåÇ EiÉÉUlÉå xÉå WûÏ mÉëÉmiÉ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû| 142. UÉÌ§É MüÉå ÌlÉSìÉkÉÏlÉ WûÉålÉå xÉå mÉWûsÉå AliÉqÉÑïZÉ WûÉåMüU ÍzÉwrÉ MüÉå ÌlÉUϤÉhÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü aÉÑà MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ ÌMüiÉlÉÏ qÉɧÉÉ qÉåÇ ÌMürÉÉ Wæû| 143. WûUUÉåeÉ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüÉ mÉëÉUÇpÉ MüUlÉå xÉå mÉWûsÉå ÍzÉwrÉ MüÉå qÉlÉ qÉåÇ ÌlɶÉrÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü mÉÔuÉï MüÐ AmÉå¤ÉÉ AoÉ AÍkÉMü pÉÌ£üpÉÉuÉ xÉå LuÉÇ AÍkÉMü AÉ¥ÉÉMüÉËUiÉÉ xÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüÃÆaÉÉ| 144. aÉÑà qÉåÇ iÉjÉÉ zÉÉx§ÉÉåÇ qÉåÇ jÉÉåÄQûÏ oÉWÒûiÉ ´É®É WûÉåiÉÏ Wæû uÉWû pÉÏ MÑüxÉÇaÉ xÉå zÉÏbÉë lɹ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| प य 145. eÉÉå aÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ xÉŠÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå WûÉåÇ ElWåÇû xÉoÉ mÉëMüÉU MüÐ ZÉUÉoÉ AÉSiÉÉåÇ MüÉ irÉÉaÉ MüU SålÉÉ cÉÉÌWûL| eÉæxÉå ÌMü kÉÔqÉëmÉÉlÉ MüUlÉÉ, mÉÉlÉ ZÉÉlÉÉ, lÉÉxÉ xÉÔðbÉlÉÉ, qɱmÉÉlÉ MüUlÉÉ, eÉÑAÉ ZÉåsÉlÉÉ, ÍxÉlÉåqÉÉ SåZÉlÉÉ, AZÉoÉÉU-lÉÉåuÉåsÉ mÉÄRûlÉÉ, TåüzÉlÉ MüUlÉÉ, qÉÉðxÉ ZÉÉlÉÉ, cÉÉåUÏ MüUlÉÉ, ÌSlÉ qÉåÇ xÉÉålÉÉ, aÉÉsÉÏ oÉÉåsÉlÉÉ, ÌlÉlSÉ-AÉsÉÉåcÉlÉÉ MüUlÉÉ AÉÌS| 146. eÉÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû ElWåÇû xÉoÉ ÌSurÉ aÉÑhÉÉåÇ MüÉ ÌuÉMüÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| eÉæxÉå ÌMü xÉirÉ oÉÉåsÉlÉÉ, lrÉÉrÉmÉUÉrÉhÉiÉÉ, AÌWÇûxÉÉ, CcNûÉzÉÌ£ü, xÉÌWûwhÉÑiÉÉ, xÉWûÉlÉÑpÉÔÌiÉ, xuÉÉ´ÉrÉ, AÉiqÉ´É®É, AÉiqÉxÉÇrÉqÉ, irÉÉaÉ, AÉiqÉÌlÉUϤÉhÉ, iÉimÉUiÉÉ, xÉWûlÉzÉÌ£ü, xÉqÉiÉÉ, ÌlɶÉrÉ, ÌuÉuÉåMü, uÉæUÉarÉ, xÉÇlrÉÉxÉ, ÌWûqqÉiÉ, AÉlÉlSÏ xuÉpÉÉuÉ, WûULMü uÉxiÉÑ qÉåÇ qÉrÉÉïSÉ UZÉlÉÉ AÉÌS| 147. AÉlÉlS Måü ÍsÉL oÉÉWûU YrÉÉåÇ urÉjÉï ZÉÉåeÉ MüUiÉå WûÉå? xÉSaÉÑà Måü cÉUhÉÉåÇ Måü xÉqÉÏmÉ eÉÉAÉå AÉæU zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ MüÉ EmÉpÉÉåaÉ MüUÉå|
  • 148. xÉSaÉÑà Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ ´É®É AÉæU pÉÌ£üpÉÉuÉ rÉå SÉå mÉÇZÉ WæÇû ÎeÉlÉMüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ xÉå ÍzÉwrÉ mÉÔhÉïiÉÉ Måü ÍzÉZÉU mÉU mÉWÒðûcÉlÉå qÉåÇ zÉÌ£üqÉÉlÉ oÉlÉiÉÉ Wæû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ र १० - भ य य य र यम 1. aÉÑà Måü MüÉrÉï MüÐ AÌuÉcÉÉUÏ AÉsÉÉåcÉlÉÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL| 2. aÉÑà MüÉå AÌuÉcÉÉUÏ xÉsÉÉWû lÉWûÏÇ SålÉÉ cÉÉÌWûL| WûqÉåzÉÉ cÉÑmÉ UWûÉå| 3. eÉÉlÉå AlÉeÉÉlÉå aÉÑà MüÐ pÉÉuÉlÉÉ MüÉå PåûxÉ qÉiÉ mÉWÒðûcÉÉAÉå| 4. xÉSaÉÔà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÐ kÉÔÍsÉ AqÉUiuÉ mÉëSÉlÉ MüUlÉå uÉÉsÉÏ Wæû| 5. aÉÑà Måü mÉÉuÉlÉMüÉUÏ cÉUhÉÉåÇ MüÐ mÉÌuÉ§É kÉÔÍsÉ ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL xÉcÉqÉÑcÉ uÉUSÉlÉ xuÉÃmÉ Wæû| 6. AÉcÉÉrÉï Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ MüÐ kÉÔÍsÉ sÉsÉÉOû mÉU sÉaÉÉlÉÉ xÉoÉxÉå qÉWûÉlÉ pÉÉarÉ MüÐ oÉÉiÉ Wæû| 7. eÉÏuÉlÉ MüÉ xÉoÉxÉå qÉWûÉlÉ AÉæU SÒsÉïpÉ xÉÉæpÉÉarÉ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÉ xmÉzÉï Wæû| 8. aÉÑÃM×ümÉÉ AÉæU x§ÉÏ MüÉ qÉÑZÉ (MüÉqÉ) uÉå SÉålÉÉåÇ mÉUxmÉU ÌuÉî cÉÏeÉåÇ WæÇû| AaÉU AÉmÉMüÉå LMü MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ WûÉå iÉÉå SÕxÉUÏ MüÉ irÉÉaÉ MüUÉå| 9. aÉÑà Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ MüÐ mÉÌuÉ§É kÉÔÍsÉ ÍzÉwrÉ MüÉå ËUή-ÍxÉή ÌSsÉÉiÉÏ Wæû| 10. xÉSaÉÑà Måü eÉÏuÉlÉSÉrÉÏ cÉUhÉÉåÇ MüÐ kÉÔÍsÉ mÉÔeÉlÉå rÉÉåarÉ Wæû| 11. ÍzÉwrÉ MüÐ xÉoÉxÉå qÉWûÉlÉ xÉÇmÉÌ¨É AmÉlÉå xÉSaÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÐ mÉÌuÉ§É kÉÔÍsÉ Wæû| 12. eÉÉå urÉÌ£ü AmÉlÉå aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÐ mÉÌuÉ§É kÉÔÍsÉ MüÉå AmÉlÉå sÉsÉÉOû mÉU sÉaÉÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉ WØûSrÉ zÉÏbÉë mÉÌuÉ§É oÉlÉiÉÉ Wæû| 13. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉ MüÐ kÉÔÍsÉ MüÐ qÉÌWûqÉÉ AuÉhÉïlÉÏrÉ Wæû| 14. CxÉ mÉ×juÉÏ mÉU WûqÉÉUÉ eÉÏuÉlÉ AliÉÈMüUhÉmÉÔuÉïMü xÉSaÉÑà Måü mÉëÌiÉ ÌSlÉÉåÇÌSlÉ uÉkÉïqÉÉlÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ xÉå, AÍkÉMü-xÉå-AÍkÉMü ElÉMüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL, ElÉMüÐ AÉ¥ÉÉ qÉåÇ UWûlÉå Måü ÍsÉL LMü E¨ÉqÉ qÉÉæMüÉ Wæû| 15. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ lÉÏÇuÉ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ AZÉhQû ´É®É qÉåÇ ÌlÉÌWûiÉ Wæû| 16. ÍzÉwrÉ MüÉå xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû ÌMü ÌWûqÉÉsÉrÉ MüÐ LMüÉliÉ aÉÑTüÉ qÉåÇ xÉqÉÉÍkÉ sÉaÉÉlÉå MüÐ AmÉå¤ÉÉ aÉÑà MüÐ ÌlÉeÉÏ xÉåuÉÉ MüUlÉå xÉå uÉWû ElÉMåü erÉÉSÉ xÉÇrÉÉåaÉ qÉåÇ AÉ xÉMüiÉÉ Wæû, aÉÑà Måü xÉÉjÉ AÍkÉMü LMüiÉÉ xjÉÉÌmÉiÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| 17. aÉÑà MüÉå xÉqmÉÔhÉï, ÌoÉlÉzÉUiÉÏ AÉiqÉ-xÉqÉmÉïhÉ MüUlÉå xÉå AcÉÔMü aÉÑÃpÉÌ£ü mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| ऱ पर 18. eÉoÉ AÉmÉ qÉÑÎzMüsÉÉåÇ LuÉÇ qÉÑxÉÏoÉiÉÉåÇ qÉåÇ AÉ eÉÉrÉåÇ iÉoÉ aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ Måü ÍsÉL mÉëÉjÉïl ÉÉ MüUåÇ| AmÉlÉå xÉŠå WØûSrÉ xÉå oÉÉU-oÉÉU mÉëÉjÉïlÉÉ MüUåÇ| xÉoÉ xÉUsÉ oÉlÉ eÉÉLaÉÉ, PûÏMü WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ|
  • 19. mÉëÉiÉÈMüÉsÉ qÉåÇ eÉaÉlÉå Måü iÉÑUliÉ oÉÉS AÉæU UÉÌ§É Måü xÉqÉrÉ xÉÉålÉå xÉå mÉWûsÉå aÉÑà MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUÉå| mÉÔhÉïiÉÈ ElÉMüÐ zÉUhÉ qÉåÇ eÉÉAÉå| 20. ÌSlÉ Måü SÉæUÉlÉ AaÉU aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ qÉåÇ ÌlÉ¸É MüÉ ApÉÉuÉ rÉÉ LåxÉÏ MüÉåD pÉÔsÉ WÒûD WûÉå iÉÉå UÉÌ§É qÉåÇ xÉÉålÉå xÉå mÉWûsÉå, ExÉMüÉ ÌuÉcÉÉU MüUÉå| 21. AmÉlÉÏ AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ MüqÉ MüUÉå| mÉæxÉå oÉcÉÉAÉå AÉæU aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ AmÉïhÉ MüUÉå| CxÉqÉåÇ AÉmÉMüÐ aÉÑÃpÉÌ£ü MüÐ MüxÉÉæOûÏ Wæû| 22. oÉë¼Ìlɸ aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ Måü xÉÉͳÉkrÉ qÉåÇ eÉÉlÉå Måü ÍsÉL MüsÉÉ, ÌuÉ¥ÉÉlÉ rÉÉ ÌuɲiÉÉ MÑüNû pÉÏ AÉuÉzrÉMü lÉWûÏÇ Wæû| AÉuÉzrÉMü Wæû MåüuÉsÉ ElÉMåü mÉëÌiÉ mÉëåqÉ AÉæU pÉÌ£ü xÉå mÉÔhÉï WØûSrÉ, eÉÉå TüsÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉå UÌWûiÉ, MåüuÉsÉ ElÉqÉåÇ WûÏ ÌlÉUiÉ UWûlÉå Måü xÉÇMüsmÉuÉÉsÉÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| MåüuÉsÉ ElÉMåü WûÏ MüÉrÉï qÉåÇ sÉaÉÉ WÒûAÉ MåüuÉsÉ ElÉMåü WûÏ mÉëåqÉ qÉåÇ qÉalÉ UWûlÉå uÉÉsÉÉ WûÉå| 23. qÉÉlÉÍxÉMü zÉÉÎliÉ AÉæU AÉlÉlS aÉÑà MüÉå ÌMürÉå WÒûL AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüÉ TüsÉ Wæû| 24. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ xÉŠå pÉÌ£üpÉÉuÉ MüÐ MüxÉÉæOûÏ AÉliÉËUMü zÉÉÎliÉ AÉæU ElÉMåü AÉSåzÉÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉå MüÐ iÉimÉUiÉÉ qÉåÇ ÌlÉÌWûiÉ Wæû| 25. aÉÑÃxÉåuÉÉ Måü ²ÉUÉ ¥ÉÉlÉ qÉåÇ uÉ×ή MüUÉå AÉæU qÉÑÌ£ü mÉÉAÉå| 26. aÉÑÃM×ümÉÉ xÉå ÎeÉlÉMüÉå ÌuÉuÉåMü AÉæU uÉæUÉarÉ mÉëÉmiÉ WÒûL WæÇû ElÉMüÉå kÉlrÉuÉÉS Wæû ! uÉå xÉuÉÉåï¨ÉqÉ zÉÉÎliÉ AÉæU xÉlÉÉiÉlÉ xÉÑZÉ MüÉ pÉÉåaÉ MüUåÇaÉå| 27. ÍzÉwrÉ aÉÑà MüÉå eÉoÉ iÉMü rÉÉåarÉ aÉÑÃSͤÉhÉÉ lÉWûÏÇ SåaÉÉ iÉoÉ iÉMü aÉÑà Måü ÌSrÉå WÒûL ¥ÉÉlÉ MüÉ TüsÉ ÍqÉsÉåaÉÉ lÉWûÏÇ| 28. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ qÉlÉ MüÉ xÉÇrÉqÉ AÉæU aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ ²ÉUÉ ExÉqÉåÇ WûÉålÉå uÉÉsÉÉ mÉËUuÉiÉïlÉ Wæû| य र 29. E¨ÉqÉ ÍzÉwrÉ mÉæOíûÉåsÉ eÉæxÉÉ Wæû| MüÉTüÐ SÕU WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ aÉÑà EmÉSåzÉ MüÐ ÍcÉÇaÉÉUÏ MüÉå iÉÑUÇiÉ mÉMüÄQû sÉåiÉÉ Wæû| 30. SÕxÉUÏ Mü¤ÉÉ MüÉ ÍzÉwrÉ MümÉÔU eÉæxÉÉ Wæû| aÉÑà Måü xmÉzÉï xÉå ExÉMüÐ AliÉUÉiqÉÉ eÉÉaÉëiÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU uÉWû ExÉqÉåÇ AÉkrÉÉÎiqÉMüiÉÉ MüÐ AÎalÉ MüÉå mÉë‹uÉÍsÉiÉ MüUiÉÉ Wæû| 31. iÉÏxÉUÏ Mü¤ÉÉ MüÉ ÍzÉwrÉ MüÉårÉsÉå eÉæxÉÉ Wæû| ExÉMüÐ AliÉUÉiqÉÉ MüÉå eÉÉaÉëiÉ MüUlÉå qÉåÇ aÉÑà MüÉå oÉWÒûiÉ iÉMüsÉÏTü EPûÉlÉÏ mÉÄQûiÉÏ Wæû| 32. cÉÉæjÉÏ Mü¤ÉÉ MüÉ ÍzÉwrÉ MåüsÉå Måü iÉlÉå eÉæxÉÉ Wæû| ExÉMåü ÍsÉL ÌMürÉå aÉrÉå MüÉåD pÉÏ mÉërÉÉxÉ MüÉqÉ lÉWûÏÇ sÉaÉiÉå| aÉÑà ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ MüUå ÌTüU pÉÏ uÉWû PûhQûÉ AÉæU ÌlÉÎw¢ürÉ UWûiÉÉ Wæû| 33. “Wåû ÍzÉwrÉ! xÉÑlÉ| iÉÔ MåüsÉå Måü iÉlÉå eÉæxÉÉ qÉiÉ WûÉålÉÉ| iÉÔ mÉæOíûÉåsÉ eÉæxÉÉ ÍzÉwrÉ oÉlÉlÉå MüÉ mÉërÉÉxÉ MüUlÉÉ AjÉuÉÉ iÉÉå MüqÉ-xÉå-MüqÉ MümÉÔU eÉæxÉÉ iÉÉå AuÉzrÉ oÉlÉlÉÉ” 34. AÉmÉ eÉoÉ AmÉlÉå aÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ eÉÉLÆ iÉoÉ ElÉxÉå SÒÌlÉrÉÉuÉÏ AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ rÉÉ AÉæU MüÉåD cÉÏeÉåÇ qÉÉðaÉlÉÉ lÉWûÏÇ ÌMüliÉÑ ElÉMüÐ M×ümÉÉ WûÏ qÉÉðaÉlÉÉ ÎeÉxÉMåü MüÉUhÉ AÉmÉqÉåÇ ElÉMåü mÉëÌiÉ xÉŠÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ AÉæU xjÉÉrÉÏ ´É®É eÉaÉå| 35. aÉÑà WûÏ qÉÉaÉï WæÇû, eÉÏuÉlÉ WæÇû AÉæU AÉÎZÉUÏ krÉårÉ WæÇû| aÉÑÃM×ümÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ ÌMüxÉÏ MüÉå pÉÏ xÉuÉÉåï¨ÉqÉ xÉÑZÉ mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ| 36. aÉÑà WûÏ qÉÉå¤É²ÉU WæÇû| aÉÑà WûÏ qÉÔÌiÉïqÉliÉ M×ümÉÉ WæÇû|
  • 37. eÉÏlÉå Måü ÍsÉL qÉUÉå| AmÉlÉå aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ qÉUÉå| AWÇûpÉÉuÉ MüÉ irÉÉaÉ MüUMåü qÉUÉå ÎeÉxÉxÉå mÉÑlÉÈ xÉŠÉ ÌSurÉ eÉÏuÉlÉ eÉÏ xÉMüÉå| ÎeÉxÉ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ aÉÑÃM×ümÉÉ Måü mÉëÉhÉÉåÇ MüÐ kÉÄQûMülÉ lÉWûÏÇ Wæû, eÉÉå eÉÏuÉlÉ aÉÑÃM×ümÉÉ xÉå ÌSurÉ xuÉÃmÉ MüÉå mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ Wæû uÉWû xÉŠÉ eÉÏuÉlÉ lÉWûÏÇ Wæû| 38. aÉÑà AÉæU ÍzÉwrÉ Måü oÉÏcÉ eÉÉå uÉÉxiÉÌuÉMü xÉqoÉlkÉ Wæû ExÉMüÉ uÉhÉïlÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ, uÉWû ÍsÉZÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉ xÉMüiÉÉ, uÉWû xÉqÉfÉÉrÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉ xÉMüiÉÉ| xÉirÉ Måü xÉŠå ZÉÉåeÉÏ MüÉå MüÃhÉÉxuÉÃmÉ oÉë¼Ìlɸ aÉÑà Måü mÉÉxÉ ´É®É AÉæU pÉÌ£üpÉÉuÉ xÉå AÉlÉÉ cÉÉÌWûL| ElÉMåü xÉÉjÉ ÍcÉUMüÉsÉ iÉMü UWûMüU xÉåuÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 39. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ LMü xuÉiÉÇ§É rÉÉåaÉ Wæû| 40. ÍzÉwrÉ MüÐ MüxÉÉæOûÏ MüUlÉå Måü ÍsÉL aÉÑà eÉoÉ ÌuÉblÉ QûÉsÉåÇ iÉoÉ kÉærÉï UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 41. aÉÑà xÉåuÉÉ Måü MüÉrÉï qÉåÇ AÉiqÉpÉÉåaÉ SålÉÉ rÉWû aÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUlÉå MüÉ E¨ÉqÉ xÉÉkÉlÉ Wæû| 42. mÉëÉjÉïlÉÉ, eÉmÉ, MüÐiÉïlÉ, xÉqÉÉÍkÉ, aÉÑÃxÉåuÉÉ, FÆcÉå pÉurÉ ÌuÉcÉÉU AÉæU xÉqÉfÉ xÉå qÉlÉ MüÐ zÉÉÎliÉ EimÉ³É WûÉåiÉÏ Wæû| य म... 43. aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ Måü SÉæUÉlÉ ÍzÉwrÉ MüÉå oÉWÒûiÉ WûÏ ÌlÉrÉÍqÉiÉ UWûlÉÉ cÉÉÌWûL| 44. aÉÑà Måü ÌSurÉ MüÉrÉï WåûiÉÑ ÍzÉwrÉ MüÉå qÉlÉ, uÉcÉlÉ AÉæU MüqÉï qÉåÇ oÉWÒûiÉ WûÏ mÉÌuÉ§É UWûlÉÉ cÉÉÌWûL| 45. AmÉlÉå WØûSrÉ ÃmÉÏ E±ÉlÉ qÉåÇ ÌlɸÉ, xÉÉSaÉÏ, zÉÉÎliÉ, xÉWûÉlÉÑpÉÔÌiÉ, AÉiqÉxÉÇrÉqÉ AÉæU AÉiqÉirÉÉaÉ eÉæxÉå mÉÑwmÉ xÉÑÌuÉMüÍxÉiÉ MüUÉå AÉæU uÉå mÉÑwmÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÉå AbrÉï Måü ÃmÉ qÉåÇ AmÉïhÉ MüUÉå| 46. ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà MüÐ xÉÇmÉÌ¨É mÉU ÌlÉaÉÉWû UZÉlÉÏ cÉÉÌWûL| U¤ÉMü MüÐ iÉUWû ExÉ mÉU xÉiÉiÉ SØ̹ UZÉlÉÏ cÉÉÌWûL| 47. oÉë¼Ìlɸ aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ xÉå mÉëÉmiÉ lÉ WûÉå xÉMåü, LåxÉÉ iÉÏlÉÉåÇ sÉÉåMüÉåÇ qÉåÇ MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû| 48. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ ÌMürÉå ÌoÉlÉÉ xÉÉkÉMü Måü ÍsÉL DµÉU-xÉɤÉÉiMüÉU MüÐ AÉåU sÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ mÉëÌuɹ WûÉålÉÉ xÉÇpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| 49. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ ÌSurÉ xÉÑZÉ Måü ²ÉU ZÉÉåsÉlÉå Måü ÍsÉL aÉÑÃcÉÉoÉÏ Wæû| 50. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ xÉå xÉuÉÉåïŠ zÉÉÎliÉ Måü UÉeÉqÉÉaÉï MüÉ mÉëÉUÇpÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 51. xÉSaÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ WûÏ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÐ lÉÏÇuÉ Wæû| 52. AaÉU AÉmÉMüÉå xÉSaÉÑà Måü eÉÏuÉlÉSÉrÉMü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ SØÄRû ´É®É LuÉÇ pÉÌ£üpÉÉuÉ WûÉåaÉÉ iÉÉå AÉmÉMüÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ qÉåÇ AuÉzrÉ xÉTüsÉiÉÉ ÍqÉsÉåaÉÏ| 53. MåüuÉsÉ qÉlÉÑwrÉ MüÉ mÉÑÃwÉÉjÉï WûÏ rÉÉåaÉÉprÉÉxÉ Måü ÍsÉL mÉrÉÉïmiÉ lÉWûÏÇ Wæû sÉåÌMülÉ aÉÑÃM×ümÉÉ AÌlÉuÉÉrÉïiÉÈ AÉuÉzrÉMü Wæû| 54. oÉÉbÉ, ÍxÉÇWû rÉÉ WûÉjÉÏ eÉæxÉå eÉÇaÉsÉÏ mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ MüÉå mÉÉsÉlÉÉ oÉWÒûiÉ WûÏ AÉxÉÉlÉ Wæû, mÉÉlÉÏ rÉÉ AÉaÉ mÉU cÉsÉlÉÉ oÉWÒûiÉ AÉxÉÉlÉ Wæû sÉåÌMülÉ qÉlÉÑwrÉ qÉåÇ AaÉU aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ Måü ÍsÉL iÉqɳÉÉ lÉ WûÉå iÉÉå aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ oÉWÒûiÉ MüÌPûlÉ Wæû| 55. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ xÉå ÍzÉwrÉ MüÉå xÉuÉÉåï¨ÉqÉ zÉÉÎliÉ, AÉlÉlS AÉæU AqÉUiÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| 56. eÉÏuÉlÉ MüÉ krÉårÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUMåü xÉSaÉÑà MüÐ MüsrÉÉhÉMüÉUÏ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉÉ Wæû| 57. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ xÉå eÉlqÉ-qÉ×irÉÑ Måü cÉ‚üU xÉå qÉÑÌ£ü ÍqÉsÉiÉÏ Wæû|
  • 58. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ AqÉUiÉÉ, xÉlÉÉiÉlÉ xÉÑZÉ, qÉÑÌ£ü, mÉÔhÉïiÉÉ, AZÉÔOû AÉlÉlS LuÉÇ ÍcÉUÇiÉlÉ zÉÉÎliÉ SåiÉÉ Wæû| 59. xÉÇxÉÉU rÉÉ xÉÉÇxÉÉËUMü mÉëÌ¢ürÉÉ Måü qÉÔsÉ qÉåÇ qÉlÉ Wæû| oÉlkÉlÉ AÉæU qÉÑÌ£ü, xÉÑZÉ AÉæU SÒÈZÉ MüÉ MüÉUhÉ qÉlÉ Wæû| CxÉ qÉlÉ MüÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ xÉå WûÏ ÌlÉrÉÇ̧ÉiÉ ÌMürÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| 60. xÉSaÉÑà Måü ÌSurÉ MüÉrÉï Måü uÉÉxiÉå AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ AjÉuÉÉ iÉlÉ, qÉlÉ, kÉlÉ AmÉïhÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| xÉSaÉÑà MüÐ MüsrÉÉhÉMüÉUÏ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ElÉMåü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| aÉÑà Måü mÉÌuÉ§É EmÉSåzÉ MüÉå xÉÑlÉMüU ÌlɸÉmÉÔuÉïMü ExÉMåü qÉÑiÉÉÌoÉMü cÉsÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 61. EssÉÔ xÉÔrÉïmÉëMüÉzÉ Måü AÎxiÉiuÉ qÉåÇ qÉÉlÉå rÉÉ lÉ qÉÉlÉå ÌTüU pÉÏ xÉÔrÉï iÉÉå xÉSÉ mÉëMüÉÍzÉiÉ UWûiÉÉ Wæû| ExÉÏ mÉëMüÉU A¥ÉÉlÉÏ AÉæU cÉÇcÉsÉ qÉlÉuÉÉsÉÉ ÍzÉwrÉ qÉÉlÉå rÉÉ lÉ qÉÉlÉå ÌTüU pÉÏ aÉÑà MüÐ MüsrÉÉhÉMüÉUÏ M×ümÉÉ iÉÉå cÉqÉiMüÉUÏ mÉËUhÉÉqÉ SåiÉÏ Wæû| 62. AmÉlÉå aÉÑà MüÉå DµÉU qÉÉlÉMüU ElÉqÉåÇ ÌuɵÉÉxÉ UZÉÉå, ElÉMüÉ AÉ´ÉrÉ sÉÉå, ¥ÉÉlÉ MüÐ SϤÉÉ sÉÉå| 63. MåüuÉsÉ zÉÑ® pÉÌ£ü xÉå WûÏ aÉÑà mÉëxÉ³É WûÉåiÉå WæÇû| aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ Måü qÉlÉ MüÐ zÉÉÎliÉ AÉæU ÎxjÉUiÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| 64. ÎeÉxÉlÉå xÉSaÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AÉ´ÉrÉ ÍsÉrÉÉ Wæû LåxÉå ÍzÉwrÉ Måü mÉÉxÉ xÉå qÉ×irÉÑ mÉsÉÉrÉlÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| 65. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ xÉÉÇxÉÉËUMü mÉSÉjÉÉåïÇ Måü mÉëÌiÉ uÉæUÉarÉ AÉæU AlÉÉxÉÌ£ü mÉæSÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU AqÉUiÉÉ mÉëSÉlÉ MüUiÉÉ Wæû| 66. xÉSaÉÑà Måü eÉÏuÉlÉmÉëSÉrÉMü cÉUhÉÉåÇ MüÐ pÉÌ£ü qÉWûÉmÉÉmÉÏ MüÉ pÉÏ E®ÉU MüU SåiÉÏ Wæû| 67. ÎeÉxÉlÉå xÉSaÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AÉ´ÉrÉ ÍsÉrÉÉ Wæû LåxÉå mÉÌuÉ§É WØûSrÉuÉÉsÉå ÍzÉwrÉ Måü ÍsÉL MüÉåD pÉÏ uÉxiÉÑ AmÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ Wæû| 68. xÉÉkÉÑiuÉ AÉæU xÉÇlrÉÉxÉ xÉå, AlrÉ rÉÉåaÉÉåÇ xÉå LuÉÇ SÉlÉ xÉå, qÉÇaÉsÉ MüÉrÉï MüUlÉå AÉÌS xÉå eÉÉå MÑüNû pÉÏ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ xÉå zÉÏbÉë mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 69. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ zÉÑ® ÌuÉ¥ÉÉlÉ Wæû| uÉWû ÌlÉqlÉ mÉëM×üÌiÉ MüÉå uÉzÉ qÉåÇ sÉÉlÉå MüÐ LuÉÇ mÉUqÉ AÉlÉlS mÉëÉmiÉ MüUlÉå MüÐ UÏÌiÉ ÍxÉZÉÉiÉÉ Wæû| 70. aÉÑÃSåuÉ MüÐ MüsrÉÉhÉMüÉUÏ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL AÉmÉMåü AliÉÈMüUhÉ MüÐ aÉWûUÉD xÉå ElÉMüÉå mÉëÉjÉïlÉÉ MüUÉå| LåxÉÏ mÉëÉjÉïlÉÉ cÉqÉiMüÉU MüU xÉMüiÉÏ Wæû| 71. ÎeÉxÉ ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ Wæû ExÉMåü ÍsÉL MÑüxÉÇaÉ LMü qÉWûÉlÉ zɧÉÑ Wæû| 72. eÉÉå lÉæÌiÉMü mÉÔhÉïiÉÉ, aÉÑà MüÐ pÉÌ£ü AÉÌS Måü ÌoÉlÉÉ WûÏ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉå aÉÑÃM×ümÉÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÏ| भ ऱभ 73. aÉÑà qÉåÇ AÌuÉcÉsÉ ´É®É ÍzÉwrÉ MüÉå MæüxÉÏ pÉÏ qÉÑxÉÏoÉiÉ xÉå mÉÉU WûÉålÉå MüÐ aÉÔÄRû zÉÌ£ü SåiÉÏ Wæû| 74. aÉÑà qÉåÇ SØÄRû ´É®É xÉÉkÉMü MüÉå AlÉliÉ DµÉU Måü xÉÉjÉ LMüÃmÉ oÉlÉÉiÉÏ Wæû| 75. ÎeÉxÉ ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑà qÉåÇ ´É®É Wæû uÉWû SsÉÏsÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ, ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÉ, iÉMïü lÉWûÏÇ MüUiÉÉ| uÉWû iÉÉå MåüuÉsÉ AÉ¥ÉÉ WûÏ qÉÉlÉiÉÉ Wæû| 76. ÍzÉwrÉ eÉoÉ aÉÑà qÉåÇ ´É®É ZÉÉå SåiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMüÉ eÉÏuÉlÉ EeÉÉÄQû qÉÃpÉÔÍqÉ eÉæxÉÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû| xÉÉkÉMü eÉoÉ aÉÑà qÉåÇ ´É®É ZÉÉå oÉæPûiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMåü eÉÏuÉlÉ MüÉ uÉæpÉuÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| 77. eÉÏuÉlÉ MüÉ mÉÉlÉÏ aÉÑà qÉåÇ SØÄRû ´É®É Wæû|
  • 78. xÉSæuÉ rÉÉS UZÉÉåÈ `qÉlÉÑwrÉ eÉoÉ mÉÌuÉ§É aÉÑà Måü zÉoSÉåÇ qÉåÇ ´É®É ZÉÉå SåiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉWû xÉoÉ MÑüNû ZÉÉå oÉæPûiÉÉ Wæû| AiÉÈ aÉÑà qÉåÇ mÉÔhÉï ´É®É UZÉÉå|' 79. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÐ mÉëÉjÉïlÉÉ ÍzÉwrÉ Måü WØûSrÉ MüÉå mÉëTÑüssÉ oÉlÉÉiÉÏ Wæû| ExÉMåü qÉlÉ MüÉå zÉÌ£ü, zÉÉÎliÉ LuÉÇ zÉÑή xÉå pÉU SåiÉÏ Wæû| 80. aÉÑÃSåuÉ Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉÉåÇ MüÉ pÉÉuÉmÉÔuÉïMü mÉë¤ÉÉsÉlÉ MüUMåü ExÉ cÉUhÉÉåSMü MüÉå AmÉlÉå ÍxÉU mÉU ÍNûÄQûMüÉå| rÉWû qÉWûÉlÉ zÉÑή MüUlÉå uÉÉsÉÉ Wæû| 81. ÌSurÉ aÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ MüÐ kÉÔÍsÉ oÉlÉlÉÉ rÉWû eÉÏuÉlÉ MüÉ AqÉÔsrÉ sÉÉpÉ Wæû| 82. AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ MüÐ mÉëÉjÉïlÉÉ xÉÑoÉWû MüÐ cÉÉoÉÏ AÉæU zÉÉqÉ MüÉ iÉÉsÉÉ Wæû| AjÉÉïiÉ xÉÑoÉWû WûÉålÉå xÉå mÉWûsÉå LuÉÇ zÉÉqÉ WûÉålÉå Måü oÉÉS mÉëÉjÉïlÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| 83. xÉSaÉÑà Måü cÉUhÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ ´É®É LuÉÇ pÉÌ£üpÉÉuÉUÌWûiÉ eÉÏuÉlÉ qÉÃpÉÔÍqÉ qÉåÇ ZÉÄQåû WÒûL UxÉWûÏlÉ uÉ×¤É eÉæxÉÉ Wæû| 84. aÉÑà Måü mÉÌuÉ§É cÉUhÉÉåÇ MüÐ mÉëÉjÉïlÉÉ ÍzÉwrÉ Måü WØûSrÉ MüÐ aÉWûUÉD qÉåÇ xÉå ÌlÉMüsÉlÉÏ cÉÉÌWûL| 85. ÍzÉwrÉ Måü zÉÑ®, ÌlÉZÉÉÍsÉxÉ WØûSrÉ xÉå ÌlÉMüsÉÏ WÒûD AÉeÉïuÉmÉÔhÉï mÉëÉjÉïlÉÉ oÉë¼Ìlɸ aÉÑà iÉÑUliÉ xÉÑlÉiÉå WæÇû| 86. SÒÈZÉ xÉå qÉÑÌ£ü mÉÉlÉå Måü ÍsÉL lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ SÒÈZÉ xÉWûlÉ MüUlÉå MüÐ zÉÌ£ü LuÉÇ ÌiÉÌiɤÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL mÉëÉjÉïlÉÉ MüUÉå| 87. xÉoÉ SÉåwÉÉåÇ xÉå mÉÉU WûÉålÉå MüÐ zÉÌ£ü Måü ÍsÉL xÉSaÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÐ mÉëÉjÉïlÉÉ MüUÉå| 88. WûUåMü AmÉlÉå RÇûaÉ xÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ aÉÑà cÉÉWåÇû ExÉ mÉëMüÉU aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉÉ| 89. ÍzÉwrÉ AmÉlÉå aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ iÉÉå cÉÉWûiÉÉ Wæû mÉU ÌMüxÉÏ mÉëMüÉU MüÉ Mü¹ xÉWûlÉÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉÉ| मऱ 90. xÉŠÉ xÉÑZÉ xÉSaÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ ÌlÉÌWûiÉ Wæû| 91. ÍzÉwrÉ aÉÑÃxÉåuÉÉ Måü ²ÉUÉ WûÏ SåWûÉkrÉÉxÉ xÉå NÕûOûMüU FÆcÉÏ Mü¤ÉÉ mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| 92. AmÉlÉå aÉÑà qÉåÇ, aÉÑà MüÐ qÉÌWûqÉÉ qÉåÇ AÉæU aÉÑà Måü lÉÉqÉeÉmÉ Måü mÉëpÉÉuÉ qÉåÇ xÉŠÏ, mÉÔhÉï, eÉÏuÉliÉ AÉæU AÌuÉcÉsÉ ´É®É UZÉÉå| 93. aÉÑà MüÐ xÉqmÉÔhÉïiÉÈ zÉUhÉÉaÉÌiÉ sÉålÉÉ aÉÑÃpÉÌ£ü MüÐ AÌlÉuÉÉrÉï zÉiÉï Wæû| 94. eÉoÉ iÉMü AÉmÉMüÉå aÉÑà qÉåÇ AZÉhQû ´É®É lÉ eÉaÉå iÉoÉ iÉMü aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ AÉmÉ EiÉUåaÉÏ LåxÉÏ AÉzÉÉ qÉiÉ MüUlÉÉ| 95. eÉÉå aÉÑà qÉÑ£üÉiqÉÉ Wæû ElÉMåü MüÉrÉï A´É®É xÉå rÉÉ xÉlSåWû xÉå lÉWûÏÇ SåZÉlÉÉ cÉÉÌWûL| 96. DµÉU, qÉlÉÑwrÉ LuÉÇ oÉë¼ÉhQû Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ xÉŠÉ ¥ÉÉlÉ aÉÑà xÉå ÍsÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| 97. aÉÑà xÉÉkÉlÉÉ ÃmÉÏ lÉÉuÉ Måü MühÉïkÉÉU WæÇû sÉåÌMülÉ mÉiÉuÉÉU iÉÉå xÉÉkÉMü MüÉå WûÏ cÉsÉÉlÉÏ WûÉåaÉÏ| 98. aÉÑÃpÉÌ£ü iÉqÉÉqÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëuÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉ qÉÔsÉ Wæû| 99. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ DµÉUmÉëÉÎmiÉ MüÉ xÉUsÉ LuÉÇ AÉlÉlSSÉrÉMü qÉÉaÉï Wæû| 100. aÉÑà pÉÌ£ü kÉqÉï MüÉ xÉÉU Wæû| 101. aÉÑà Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ eÉÏuÉlÉ MüÉå xÉcÉqÉÑcÉ xÉÉjÉïMü oÉlÉÉiÉÉ Wæû| 102. aÉÑÃpÉÌ£ü MüÉ AÉÌS, qÉkrÉ AÉæU AliÉ qÉkÉÑU LuÉÇ xÉÑZÉSÉrÉMü Wæû| 103. aÉÑÃmÉëåqÉ LuÉÇ xÉÇxÉÉUmÉëåqÉ SÉålÉÉåÇ LMü xÉÉjÉ lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉå|
  • 104. aÉÑà LuÉÇ sɤqÉÏ MüÐ LMü xÉÉjÉ xÉåuÉÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÏ| 105. aÉÑÃSìÉåWû DµÉUSìÉåWû Måü oÉUÉoÉU Wæû| भ 106. aÉÑà mÉU pÉÌ£üpÉÉuÉ WûÉålÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü ÌlÉqÉÉïhÉ- MüÉrÉï MüÐ lÉÏÇuÉ Wæû| 107. pÉÉuÉlÉÉ MüÐ ETüÉlÉ rÉÉ E¨ÉåeÉlÉÉ aÉÑÃpÉÌ£ü lÉWûÏÇ MüWûsÉÉiÉÏ| 108. zÉUÏUmÉëåqÉ rÉÉlÉÏ aÉÑà mÉëåqÉ MüÉ ClMüÉU| ÍzÉwrÉ AaÉU AmÉlÉå zÉUÏU MüÐ AÍkÉMü SåZÉpÉÉsÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ lÉWûÏÇ MüU mÉÉiÉÉ| 109. xÉÉkÉMü Måü SÒ¹ xuÉpÉÉuÉ MüÉ LMüqÉÉ§É EmÉÉrÉ aÉÑÃxÉåuÉÉ Wæû| 110. aÉÑà ÌoÉsMÑüsÉ ÌWûcÉÌMücÉÉWûOû xÉå UÌWûiÉ, ÌlÉÈzÉåwÉ LuÉÇ xÉqmÉÔhÉï AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU MÑüNû lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå| eÉæxÉå mÉëÉrÉÈ AÉeÉMüsÉ Måü ÍzÉwrÉ MüUiÉå WæÇû uÉæxÉå AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MåüuÉsÉ zÉoSÉåÇ MüÐ oÉÉiÉ WûÏ lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| 111. aÉÑà MüÉå ÎeÉiÉlÉÏ AÍkÉMü qÉɧÉÉ qÉåÇ AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUÉåaÉå EiÉlÉÏ AÍkÉMü aÉÑÃM×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüUÉåaÉå| 112. ÌMüiÉlÉÏ qÉɧÉÉ qÉåÇ aÉÑÃM×ümÉÉ EiÉUåaÉÏ CxÉMüÉ AÉkÉÉU ÌMüiÉlÉÏ qÉɧÉÉ qÉåÇ AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ WÒûAÉ Wæû CxÉ mÉU ÌlÉpÉïU MüUiÉÉ Wæû| 113. ÍzÉwrÉ MüÉ Mü¨ÉïurÉ aÉÑà Måü mÉëÌiÉ mÉëåqÉ UZÉlÉå MüÉ LuÉÇ aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉå MüÉ Wæû| 114. aÉÑà MüÐ M×ümÉÉ aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉÎZÉUÏ sɤrÉ Wæû| 115. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ eÉÏuÉlÉ Måü mÉUqÉ sɤrÉ Måü xÉɤÉÉiMüÉU MüÉ xÉcÉÉåOû qÉÉaÉï mÉëxiÉÑiÉ MüUiÉÉ Wæû| 116. eÉWûÉð aÉÑÃM×ümÉÉ Wæû uÉWûÉð rÉÉåarÉ urÉuÉWûÉU Wæû AÉæU eÉWûÉð rÉÉåarÉ urÉuÉWûÉU Wæû uÉWûÉð ËUή-ÍxÉή AÉæU AqÉUiÉÉ Wæû| 117. qÉÉrÉÉÃmÉÏ lÉÉÌaÉlÉ Måü ²ÉUÉ QûxÉå WÒûL sÉÉåaÉÉåÇ Måü ÍsÉL aÉÑà MüÉ lÉÉqÉ LMü zÉÌ£üzÉÉsÉÏ UÉqÉoÉÉhÉ AÉæwÉÍkÉ Wæû| 118. mÉÌuɧÉiÉÉ, pÉÌ£üpÉÉuÉ, mÉëMüÉzÉ LuÉÇ ¥ÉÉlÉ Måü ÍsÉL aÉÑà MüÐ mÉëÉjÉïlÉÉ MüUÉå| 119. aÉÑÃxÉåuÉÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ AÉmÉMüÐ UaÉ-UaÉ qÉåÇ, lÉxÉ-lÉxÉ qÉåÇ, mÉëirÉåMü WûŒûÏ qÉåÇ LuÉÇ zÉUÏU Måü iÉqÉÉqÉ MüÉåwÉÉåÇ qÉåÇ aÉWûUÏ EiÉU eÉÉlÉÏ cÉÉÌWûL| aÉÑà xÉåuÉÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ MüÉå EaÉë oÉlÉÉAÉå| ExÉMüÉ oÉSsÉÉ AqÉÔsrÉ Wæû| 120. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ WûÏ xÉuÉï¨ÉqÉ rÉÉåaÉ Wæû| 121. MÑüNû ÍzÉwrÉ aÉÑà Måü qÉWûÉlÉ ÍzÉwrÉ WûÉålÉå MüÉ AÉQûqoÉU MüUiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ ElÉMüÉå aÉÑÃuÉcÉlÉ qÉåÇ rÉÉ MüÉrÉï qÉåÇ ÌuɵÉÉxÉ AÉæU ´É®É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| 122. eÉÉå A̲iÉÏrÉ WæÇû LåxÉå xÉuÉïzÉÌ£üqÉÉlÉ aÉÑà MüÐ xÉqmÉÔhÉï zÉUhÉ qÉåÇ eÉÉAÉå| 123. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ AÉmÉMüÉå CxÉÏ eÉlqÉ qÉåÇ kÉÏUå-kÉÏUå SØÄRûiÉÉmÉÔuÉïMü, ÌlÉͶÉÇiÉiÉÉmÉÔuÉïMü LuÉÇ AÌuÉcÉsÉiÉÉmÉÔuÉïMü DµÉU Måü mÉëÌiÉ sÉå eÉÉiÉÉ Wæû| 124. AWÇûpÉÉuÉ Måü ÌuÉlÉÉzÉ xÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ mÉëÉUÇpÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ qÉåÇ mÉËUhÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 125. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ eÉÏuÉlÉ Måü iÉqÉÉqÉ SÒÈZÉ-SSÉåï MüÉå ÌlÉqÉÔïsÉ MüUlÉå MüÉ qÉÉaÉï oÉiÉÉiÉÉ Wæû| 126. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ AÉmÉMüÉå pÉrÉ, A¥ÉÉlÉ, ÌlÉUÉzÉÉuÉÉSÏ xuÉpÉÉuÉ, qÉÉlÉÍxÉMü AzÉÉÎliÉ, UÉåaÉ, ÌlÉUÉzÉÉ, ÍcÉliÉÉ AÉÌS xÉå qÉÑ£ü WûÉålÉå qÉåÇ xÉWûÉrÉpÉÔiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 127. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ eÉÏuÉlÉ Måü AÌlɹÉåÇ MüÉ LMü WûÏ EmÉÉrÉ Wæû|
  • 128. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ xÉå xÉuÉïxÉÑZÉqÉrÉ, AÌuÉlÉÉzÉÏ AÉiqÉÉ MüÉå pÉÏiÉU WûÏ ZÉÉåeÉÉå| 129. LMü AlkÉÉ SÕxÉUå AlkÉå MüÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| LMü MæüSÏ SÕxÉUå MæüSÏ MüÉå lÉWûÏÇ NÒûÄQûÉ xÉMüiÉÉ| CxÉÏ mÉëMüÉU eÉÉå ZÉÑS SÒÌlÉrÉÉSÉUÏ Måü MüÐcÉÄQû qÉåÇ TðüxÉÉ WÒûAÉ WûÉå uÉWû SÕxÉUÉåÇ MüÉå qÉÑÌ£ü lÉWûÏÇ MüUÉ xÉMüiÉÉ| CxÉÏÍsÉL aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ Måü AprÉÉxÉ Måü ÍsÉL aÉÑà MüÐ AÌlÉuÉÉrÉï AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû| 130. aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉå eÉÏuÉlÉ MüÉ LMüqÉÉ§É WåûiÉÑ, krÉårÉ LuÉÇ uÉÉxiÉÌuÉMü UxÉ MüÉ ÌuÉwÉrÉ oÉlÉÉAÉå| AÉmÉ xÉuÉÉåïŠ xÉÑZÉ mÉëÉmiÉ MüUÉåaÉå| 131. aÉÑà Måü mÉëÌiÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ Måü ÌoÉlÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ AÉ xÉMüiÉÏ| 132. rÉÌS AÉmÉMüÉå aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ WûÉå iÉÉå MüÉqÉuÉÉxÉlÉÉuÉÉsÉÉ eÉÏuÉlÉ eÉÏlÉÉ NûÉåÄQû SÉå| 133. AaÉU AÉmÉMüÉå xÉcÉqÉÑcÉ DµÉUmÉëÉÎmiÉ MüÐ MüÉqÉlÉÉ WûÉå iÉÉå SÒÌlÉrÉÉuÉÏ pÉÉåaÉÌuÉsÉÉxÉÉåÇ xÉå ÌuÉqÉÑZÉ oÉlÉÉå AÉæU aÉÑÃpÉÌ£ürÉÉåaÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉÉå| 134. aÉÑÃM×ümÉÉ xÉå ÍzÉwrÉ Måü WØûSrÉ qÉåÇ ÌuÉuÉåMü uÉæUÉarÉ MüÉ ESrÉ WûÉåiÉÉ Wæû| 135. krÉÉlÉ Måü xÉqÉrÉ ÍzÉwrÉ MüÉå xÉSaÉÑà xÉå mÉëÉjÉïlÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü ElÉMåü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÐ pÉÌ£ü E¨ÉUÉå¨ÉU oÉÄRûiÉÏ eÉÉrÉ AÉæU uÉWû AÌuÉcÉsÉ ´É®É mÉëSÉlÉ MüUå| 136. eÉÉå aÉÑà Måü lÉÉqÉ MüÉ eÉmÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉMüÉå MåüuÉsÉ qÉÉå¤É WûÏ lÉWûÏÇ sÉåÌMülÉ xÉÉÇxÉÉËUMü xÉqÉ×ή, AÉUÉåarÉiÉÉ, SÏbÉÉïrÉÑ LuÉÇ ÌSurÉ LåµÉrÉï MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| 137. ÍzÉwrÉ MüÉå AmÉlÉå aÉÑÃSåuÉ MüÉ eÉlqÉÌSlÉ oÉÄQûÏ pÉurÉiÉÉ xÉå qÉlÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ और rÉÉåaÉ MüÉ AprÉÉxÉ aÉÑà Måü xÉÉͳÉkrÉ qÉåÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| ÌuÉzÉåwÉiÉÈ iÉǧÉrÉÉåaÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ rÉWû oÉÉiÉ AirÉÇiÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| xÉÉkÉMü MüÉælÉ xÉÏ Mü¤ÉÉ MüÉ Wæû rÉWû ÌlÉͶÉiÉ MüUlÉÉ LuÉÇ ExÉMåü ÍsÉL rÉÉåarÉ xÉÉkÉlÉÉ mÉxÉlS MüUlÉÉ aÉÑà MüÉ MüÉrÉï Wæû| AÉeÉMüsÉ xÉÉkÉMüÉåÇ qÉåÇ LMü LåxÉÉ ZÉiÉUlÉÉMü LuÉÇ aÉsÉiÉ ZrÉÉsÉ mÉëuÉiÉïqÉÉlÉ Wæû ÌMü `uÉå xÉÉkÉlÉÉ Måü mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ WûÏ EŠ mÉëMüÉU MüÉ rÉÉåaÉ xÉÉkÉlÉå Måü ÍsÉL MüÉTüÐ rÉÉåarÉiÉÉ UZÉiÉå WæÇû|' mÉëÉrÉÈ xÉoÉ xÉÉkÉMüÉåÇ MüÉ eÉsSÏ mÉiÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû CxÉMüÉ rÉWûÏ MüÉUhÉ Wæû| CxÉÏ xÉå ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü ApÉÏ uÉWû rÉÉåaÉxÉÉkÉlÉÉ Måü ÍsÉL iÉærÉÉU lÉWûÏÇ Wæû| xÉcÉqÉÑcÉ qÉåÇ rÉÉåarÉiÉÉuÉÉsÉÉ ÍzÉwrÉ lÉqÉëiÉÉmÉÔuÉïMü aÉÑà Måü mÉÉxÉ AÉiÉÉ Wæû, aÉÑà MüÉå AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUiÉÉ Wæû, aÉÑà MüÐ xÉåuÉÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU aÉÑà Måü xÉÉͳÉkrÉ qÉåÇ rÉÉåaÉ xÉÏZÉiÉÉ Wæû| aÉÑà AÉæU MüÉåD lÉWûÏÇ Wæû AÌmÉiÉÑ xÉÉkÉMü MüÐ E³ÉÌiÉ Måü ÍsÉL ÌuÉµÉ qÉåÇ AuÉiÉËUiÉ mÉUÉimÉU eÉaÉ‹lÉlÉÏ ÌSurÉ qÉÉiÉÉ xuÉrÉÇ WûÏ WæÇû| aÉÑà MüÉå SåuÉ qÉÉlÉÉåÇ, iÉpÉÏ AÉmÉMüÉå uÉÉxiÉÌuÉMü sÉÉpÉ WûÉåaÉÉ| aÉÑà MüÐ AjÉMü xÉåuÉÉ MüUÉå| uÉå xuÉrÉÇ WûÏ AÉmÉU mÉU SϤÉÉ Måü xÉuÉï´Éå¸ AÉzÉÏuÉÉïS oÉUxÉÉrÉåÇaÉå| aÉÑà qÉÇ§É mÉëSÉlÉ MüUiÉå WæÇû, rÉWû SϤÉÉ MüWûsÉÉiÉÏ Wæû| SϤÉÉ Måü ²ÉUÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü ¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, mÉÉmÉÉåÇ MüÉ ÌuÉlÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÎeÉxÉ mÉëMüÉU LMü erÉÉåÌiÉ xÉå SÕxÉUÏ erÉÉåÌiÉ mÉë‹uÉÍsÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU aÉÑà qÉÇ§É Måü ÃmÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ ÌSurÉ zÉÌ£ü ÍzÉwrÉ qÉåÇ xÉÇ¢üÍqÉiÉ MüUiÉå WæÇû| ÍzÉwrÉ EmÉuÉÉxÉ MüUiÉÉ Wæû, oÉë¼cÉrÉï MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU aÉÑà xÉå qÉÇ§É aÉëWûhÉ MüUiÉÉ Wæû|
  • SϤÉÉ xÉå UWûxrÉ MüÉ mÉSÉï WûOû eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ÍzÉwrÉ uÉåSzÉÉx§ÉÉåÇ Måü aÉÔÄRû UWûxrÉ xÉqÉfÉlÉå qÉåÇ zÉÌ£üqÉÉlÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû| xÉÉqÉÉlrÉiÉÈ rÉå UWûxrÉ aÉÔÄRû pÉÉwÉÉ qÉåÇ NÒûmÉå WÒûL WûÉåiÉå WæÇû| ZÉÑS WûÏ AprÉÉxÉ MüUlÉå xÉå uÉå UWûxrÉ mÉëMüOû lÉWûÏÇ WûÉåiÉå| ZÉÑS WûÏ AprÉÉxÉ MüUlÉå xÉå iÉÉå qÉlÉÑwrÉ AÍkÉMü A¥ÉÉlÉ Måü aÉMïü WûÉåiÉÉ Wæû| MåüuÉsÉ aÉÑà WûÏ AÉmÉMüÉå zÉÉx§ÉÉprÉÉxÉ Måü ÍsÉrÉå rÉÉåarÉ SØ̹ SϤÉÉ Måü ²ÉUÉ mÉëSÉlÉ MüUiÉå WæÇû| aÉÑà AmÉlÉÏ AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU MüÐ erÉÉåÌiÉ MüÉ mÉëMüÉzÉ ElÉ zÉÉx§ÉÉåÇ Måü xÉirÉ mÉU QûÉsÉåÇaÉå AÉæU uÉå xÉirÉ AÉmÉMüÉå zÉÏbÉë WûÏ xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ eÉÉLÆaÉå| eÉmÉ Måü ÍsÉL qÉÇ§É Á aÉÑÃprÉÉå lÉqÉÈ| Á ´ÉÏ xÉSaÉÑà mÉUqÉÉiqÉlÉå lÉqÉÈ| Á ´ÉÏ aÉÑUuÉå lÉqÉÈ| Á ´ÉÏ xÉΊSÉlÉlS aÉÑUuÉå lÉqÉÈ| Á ´ÉÏ aÉÑ zÉUhÉÇ qÉqÉ| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ म ऱए यम aÉÑà qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï ´É®É iÉjÉÉ ÌuɵÉÉxÉ UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL iÉjÉÉ ÍzÉwrÉ MüÉå mÉÔhÉïÃmÉåhÉ ElÉMåü mÉëÌiÉ AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| SϤÉÉMüÉsÉ qÉåÇ aÉÑà Måü ²ÉUÉ ÌSrÉå aÉrÉå iÉqÉÉqÉ ÌlÉSåïzÉÉåÇ MüÉ mÉÔhÉï ÃmÉ xÉå mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| rÉÌS aÉÑà lÉå ÌuÉzÉåwÉ ÌlÉrÉqÉÉåÇ MüÐ cÉcÉÉï lÉ MüÐ WûÉå iÉÉå ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉ xÉuÉï xÉÉqÉÉlrÉ ÌlÉrÉqÉÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| qÉǧÉeÉmÉ xÉå MüÍsÉrÉÑaÉ qÉåÇ DµÉU-xÉɤÉÉiMüÉU ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû, CxÉ oÉÉiÉ mÉU ÌuɵÉÉxÉ UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL| qÉǧÉSϤÉÉ MüР̢ürÉÉ LMü AirÉliÉ mÉÌuÉ§É Ì¢ürÉÉ Wæû, ExÉå qÉlÉÉåUÇeÉlÉ MüÉ xÉÉkÉlÉ lÉWûÏÇ qÉÉlÉlÉÉ cÉÉÌWûL| AlrÉ MüÐ SåZÉÉSåZÉÏ SϤÉÉ aÉëWûhÉ MüUlÉÉ EÍcÉiÉ lÉWûÏÇ| AmÉlÉå qÉlÉ MüÉå ÎxjÉU AÉæU xÉÑSØÄRû MüUlÉå Måü mɶÉÉiÉ aÉÑà MüÐ zÉUhÉ qÉåÇ eÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| qÉÇ§É MüÉå WûÏ pÉaÉuÉÉlÉ xÉqÉfÉlÉÉ cÉÉÌWûL iÉjÉÉ aÉÑà qÉåÇ DµÉU MüÉ mÉëirÉ¤É SzÉïlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| qÉǧÉSϤÉÉ MüÉå xÉÉÇxÉÉËUMü xÉÑZÉ-mÉëÉÎmiÉ MüÉ qÉÉkrÉqÉ lÉWûÏÇ oÉlÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL, pÉaÉuiÉmÉëÉÎmiÉ MüÉ qÉÉkrÉqÉ oÉlÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| qÉǧÉSϤÉÉ Måü AlÉliÉU qÉǧÉeÉmÉ MüÉå NûÉåÄQû SålÉÉ bÉÉåU AmÉUÉkÉ Wæû, CxÉxÉå qÉÇ§É MüÉ bÉÉåU AmÉqÉÉlÉ WûÉåiÉÉ iÉjÉÉ xÉÉkÉMü MüÉå WûÉÌlÉ WûÉålÉå MüÐ xÉÇpÉÉuÉlÉÉ pÉÏ UWûiÉÏ Wæû| xÉÉkÉMü MüÉå AÉxÉÑUÏ mÉëuÉ×̨ÉrÉÉð ? MüÉqÉ, ¢üÉåkÉ, sÉÉåpÉ, qÉÉåWû, DwrÉÉï, ²åwÉ AÉÌS MüÉ irÉÉaÉ MüUMåü SæuÉÏ xÉqmÉÌ¨É xÉåuÉÉ, irÉÉaÉ, SÉlÉ, mÉëåqÉ, ¤ÉqÉÉ, ÌuÉlÉqÉëiÉÉ AÉÌS aÉÑhÉÉåÇ MüÉå kÉÉUhÉ MüUlÉå MüÉ mÉërÉ¦É MüUiÉå UWûlÉÉ cÉÉÌWûL| aÉ×WûxjÉ MüÉå urÉuÉWûÉU MüÐ SØ̹ xÉå AmÉlÉÉ Mü¨ÉïurÉ AÉuÉzrÉMü qÉÉlÉMüU mÉÔUÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL, mÉUliÉÑ ExÉå aÉÉæhÉ MüÉrÉï xÉqÉfÉlÉÉ cÉÉÌWûL| xÉqÉaÉë mÉËUuÉÉU Måü eÉÏuÉlÉ MüÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü oÉlÉÉlÉå MüÉ mÉërÉ¦É MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| qÉlÉ, uÉcÉlÉ iÉjÉÉ MüqÉï xÉå xÉirÉ, AÌWÇûxÉÉ iÉjÉÉ oÉë¼cÉrÉï MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| mÉëÌiÉ xÉmiÉÉWû qÉǧÉSϤÉÉ aÉëWûhÉ ÌMürÉå aÉrÉå ÌSlÉ LMü uÉ£ü TüsÉÉWûÉU mÉU UWûlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU uÉwÉï Måü AÇiÉ qÉåÇ ExÉ ÌSlÉ EmÉuÉÉxÉ UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL|
  • pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå ÌlÉUÉMüÉU-ÌlÉaÉÑïhÉ AÉæU xÉÉMüÉU-xÉaÉÑhÉ SÉålÉÉåÇ xuÉÃmÉÉåÇ qÉåÇ SåZÉlÉÉ cÉÉÌWûL| DµÉU MüÉå AlÉåMü ÃmÉÉåÇ qÉåÇ eÉÉlÉMüU ´ÉÏUÉqÉ, ´ÉÏM×üwhÉ, zÉÇMüUeÉÏ, aÉhÉåzÉeÉÏ, ÌuÉwhÉÑ pÉaÉuÉÉlÉ, SÒaÉÉï, sɤqÉÏ CirÉÉÌS ÌMüxÉÏ pÉÏ SåuÉÏ-SåuÉiÉÉ qÉåÇ ÌuÉpÉåS lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| xÉpÉÏ Måü C¹SåuÉ xÉuÉïurÉÉmÉMü, xÉuÉï¥É xÉpÉÏ SåuÉiÉÉ Måü mÉëÌiÉ ÌuÉUÉåkÉpÉÉuÉ mÉëMüOû lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| WûÉð, AÉmÉ AmÉlÉå C¹SåuÉ mÉU AÍkÉMü ÌuɵÉÉxÉ UZÉ xÉMåüiÉ WûÉå, ExÉå AÍkÉMü mÉëåqÉ MüU xÉMüiÉå WûÉå mÉUliÉÑ ExÉMüÉ mÉëpÉÉuÉ SÕxÉUå Måü C¹ mÉU lÉWûÏÇ mÉÄQûlÉÉ cÉÉÌWûL| pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉ qÉåÇ MüWûÉ pÉÏ WæûÈ rÉÉå qÉÉÇ mÉzrÉÌiÉ xÉuÉï§É xÉuÉïÇ cÉ qÉÌrÉ mÉzrÉÌiÉ| iÉxrÉÉWÇû lÉ mÉëhÉzrÉÉÍqÉ xÉ cÉ qÉå lÉ mÉëhÉzrÉÌiÉ|| 'eÉÉå mÉÑÃwÉ xÉqmÉÔhÉï pÉÔiÉÉåÇ qÉåÇ xÉoÉMåü AÉiqÉÃmÉ qÉÑfÉ uÉÉxÉÑSåuÉ MüÉå WûÏ urÉÉmÉMü SåZÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉqmÉÔhÉï pÉÔiÉÉåÇ MüÉå qÉÑfÉ uÉÉxÉÑSåuÉ Måü AliÉaÉïiÉ SåZÉiÉÉ Wæû, ExÉMåü ÍsÉL qÉæÇ ASØzrÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU uÉWû qÉåUå ÍsÉrÉ ASØzrÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ' (6, 30) CxÉ mÉëMüÉU aÉÉåxuÉÉqÉÏ eÉÏ lÉå pÉÏ ÍsÉZÉÉ Wæû ÌMüÈ ÍxÉrÉÉ UÉqÉ qÉrÉ xÉoÉ eÉaÉ eÉÉlÉÏ| MüUWÒðû mÉëlÉÉqÉ eÉÉåËU eÉÑaÉ mÉÉlÉÏ|| AmÉlÉÉ C¹ qÉÇ§É aÉÑmiÉ UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL| mÉÌiÉ mɦÉÏ rÉÌS LMü WûÏ aÉÑà MüÐ SϤÉÉ sÉåÇ iÉÉå rÉWû AÌiÉ E¨ÉqÉ Wæû, mÉUliÉÑ AÌlÉuÉÉrÉï lÉWûÏÇ Wæû| ÍsÉÎZÉiÉ qÉǧÉeÉmÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL iÉjÉÉ ExÉå ÌMüxÉÏ mÉÌuÉ§É xjÉÉlÉ qÉåÇ xÉÑUͤÉiÉ UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL| CxÉxÉå uÉÉiÉÉuÉUhÉ zÉÑ® UWûiÉÉ Wæû| qÉǧÉeÉmÉ Måü ÍsÉL mÉÔeÉÉ MüÉ LMü MüqÉUÉ AjÉuÉÉ MüÉåD xjÉÉlÉ AsÉaÉ UZÉlÉÉ xÉÇpÉuÉ WûÉå iÉÉå E¨ÉqÉ Wæû| ExÉ xjÉÉlÉ MüÉå AmÉÌuÉ§É lÉWûÏÇ WûÉålÉå SålÉÉ cÉÉÌWûL| mÉëirÉåMü xÉqÉrÉ AmÉlÉå aÉÑà iÉjÉÉ C¹SåuÉ MüÐ EmÉÎxjÉÌiÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉå UWûlÉÉ cÉÉÌWûL. mÉëirÉåMü SÏͤÉiÉ SqmÉÌiÉ MüÉå LMü mɦÉÏuÉëiÉ iÉjÉÉ mÉÌiÉuÉëiÉÉ kÉqÉï MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| AmÉlÉå bÉU Måü qÉÉÍsÉMü Måü ÃmÉ qÉåÇ aÉÑà iÉjÉÉ C¹SåuÉ MüÉå qÉÉlÉMüU xuÉrÉÇ AmÉlÉå MüÉå ElÉMåü mÉëÌiÉÌlÉÍkÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ MüÉrÉï MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| qÉÇ§É MüÐ zÉÌ£ü mÉU ÌuɵÉÉxÉ UZÉlÉÉ cÉÉÌWûL| ExÉxÉå xÉÉUå ÌuÉblÉÉåÇ MüÉ ÌlÉuÉÉUhÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| mÉëÌiÉÌSlÉ MüqÉ xÉå MüqÉ 11 qÉÉsÉÉ MüÉ eÉmÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| mÉëÉiÉÈ AÉæU xÉlkrÉÉMüÉsÉ MüÉå ÌlÉrÉqÉÉlÉÑxÉÉU eÉmÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| qÉÉsÉÉ ÌTüUÉiÉå xÉqÉrÉ iÉeÉïlÉÏ, AÇaÉÔPåû Måü mÉÉxÉ MüÐ iÉjÉÉ MüÌlÉ̸MüÉ (NûÉåOûÏ) EÇaÉsÉÏ MüÉ EmÉrÉÉåaÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| qÉÉsÉÉ lÉÉÍpÉ Måü lÉÏcÉå eÉÉMüU sÉOûMüiÉÏ WÒûD lÉWûÏÇ UZÉlÉÏ cÉÉÌWûL| rÉÌS xÉqpÉuÉ WûÉå iÉÉå ÌMüxÉÏ uÉx§É (aÉÉæqÉÑZÉÏ) qÉåÇ UZÉMüU qÉÉsÉÉ ÌTüUÉlÉÉ cÉÉÌWûL| xÉÑqÉåà Måü qÉlÉMåü MüÉå (qÉÑZrÉ qÉlÉMåü MüÉå) mÉÉU MüUMåü qÉÉsÉÉ lÉWûÏÇ TåüUlÉÉ cÉÉÌWûL| qÉÉsÉÉ TåüUiÉå xÉqÉrÉ xÉÑqÉåà iÉMü mÉWÒðûcÉMüU mÉÑlÉÈ qÉÉsÉÉ bÉÑqÉÉMüU WûÏ SÕxÉUÏ qÉÉsÉÉ MüÉ mÉëÉUqpÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| AliÉ qÉåÇ iÉÉå LåxÉÏ ÎxjÉÌiÉ AÉ eÉÉlÉÏ cÉÉÌWûL ÌMü ÌlÉUliÉU EPûiÉå oÉæPûiÉå, ZÉÉiÉå-mÉÏiÉå, cÉsÉiÉå, MüÉqÉ MüUiÉå iÉjÉÉ xÉÉåiÉå xÉqÉrÉ pÉÏ eÉmÉ cÉsÉiÉå UWûlÉÉ cÉÉÌWûL| AÉmÉ xÉpÉÏ MüÉå aÉÑà SåuÉ MüÉ AlÉÑaÉëWû mÉëÉmiÉ WûÉå, rÉWû WûÉÌSïMü MüÉqÉlÉÉ Wæû| AÉmÉ xÉpÉÏ qÉǧÉeÉmÉ Måü ²ÉUÉ AmÉlÉÉ LåÎcNûMü sɤrÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå qÉåÇ xÉqmÉÔhÉïiÉÈ xÉTüsÉ WûÉåÇ, DµÉU AÉmÉMüÉå zÉÉÎliÉ, AÉlÉlS, xÉqÉ×ή iÉjÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉëaÉÌiÉ mÉëSÉlÉ MüUåÇ ! AÉmÉ xÉSÉ E³ÉÌiÉ MüUiÉå UWåÇû AÉæU CxÉÏ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ pÉaÉuÉixÉɤÉÉiMüÉU MüUåÇ| WûËU Á iÉixÉiÉç|
  • AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
  • प यम xuÉÉqÉÏ ÍzÉuÉÉlÉlS xÉUxuÉiÉÏ eÉWûÉð iÉMü xÉqpÉuÉ WûÉå uÉWûÉð iÉMü aÉÑà ²ÉUÉ mÉëÉmiÉ qÉÇ§É MüÐ AjÉuÉÉ ÌMüxÉÏ pÉÏ qÉÇ§É MüÐ AjÉuÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü ÌMüxÉÏ pÉÏ LMü lÉÉqÉ MüÐ 1 xÉå 200 qÉÉsÉÉ eÉmÉ MüUÉå| ÃSìÉ¤É AjÉuÉÉ iÉÑsÉxÉÏ MüÐ qÉÉsÉÉ MüÉ EmÉrÉÉåaÉ MüUÉå| qÉÉsÉÉ ÌTüUÉlÉå Måü ÍsÉL SÉLÆ WûÉjÉ Måü AÆaÉÔPåû AÉæU ÌoÉcÉsÉÏ (qÉkrÉqÉÉ) rÉÉ AlÉÉÍqÉMüÉ EÆaÉsÉÏ MüÉ WûÏ EmÉrÉÉåaÉ MüUÉå| qÉÉsÉÉ lÉÉÍpÉ Måü lÉÏcÉå lÉWûÏÇ sÉOûMülÉÏ cÉÉÌWûL| qÉÉsÉÉrÉÑ£ü SÉrÉÉð WûÉjÉ WØûSrÉ Måü mÉÉxÉ AjÉuÉÉ lÉÉMü Måü mÉÉxÉ UZÉÉå| qÉÉsÉÉ RÇûMåü UZÉÉå, ÎeÉxÉxÉå uÉWû iÉÑqWåÇû rÉÉ AlrÉ Måü SåZÉlÉå qÉåÇ lÉ AÉrÉå| aÉÉæqÉÑZÉÏ AjÉuÉÉ xuÉcNû uÉx§É MüÉ EmÉrÉÉåaÉ MüUÉå| LMü qÉÉsÉÉ MüÉ eÉmÉ mÉÔUÉ WûÉå, ÌTüU qÉÉsÉÉ MüÉå bÉÑqÉÉ SÉå| xÉÑqÉåà Måü qÉlÉMåü MüÉå sÉÉÇbÉlÉÉ lÉWûÏÇ cÉÉÌWûL| eÉWûÉð iÉMü xÉqpÉuÉ WûÉå uÉWûÉð iÉMü qÉÉlÉÍxÉMü eÉmÉ MüUÉå| rÉÌS qÉlÉ cÉÇcÉsÉ WûÉå eÉÉrÉ iÉÉå eÉmÉ ÎeÉiÉlÉå eÉsSÏ WûÉå xÉMåü, mÉëÉUqpÉ MüU SÉå| mÉëÉiÉÈ MüÉsÉ eÉmÉ Måü ÍsÉL oÉæPûlÉå Måü mÉÔuÉï rÉÉ iÉÉå xlÉÉlÉ MüU sÉÉå AjÉuÉÉ WûÉjÉ mÉæU qÉÑðWû kÉÉå QûÉsÉÉå| qÉkrÉÉlWû AjÉuÉÉ xÉlkrÉÉ MüÉsÉ qÉåÇ rÉWû MüÉrÉï eÉÃUÏ lÉWûÏÇ, mÉUliÉÑ xÉÇpÉuÉ WûÉå iÉÉå WûÉjÉ mÉæU AuÉzrÉ kÉÉå sÉålÉÉ cÉÉÌWûL| eÉoÉ MüpÉÏ xÉqÉrÉ ÍqÉsÉå eÉmÉ MüUiÉå UWûÉå| qÉÑZrÉiÉÈ mÉëÉiÉÈMüÉsÉ, qÉkrÉÉlWû iÉjÉÉ xÉlkrÉÉMüÉsÉ AÉæU UÉÌ§É qÉåÇ xÉÉålÉå Måü mÉWûsÉå eÉmÉ AuÉzrÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| eÉmÉ Måü xÉÉjÉ rÉÉ iÉÉå AmÉlÉå AÉUÉkrÉ SåuÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUÉå AjÉuÉÉ iÉÉå mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ MüUÉå| AmÉlÉå AÉUÉkrÉSåuÉ MüÉ ÍcÉ§É AjÉuÉÉ mÉëÌiÉqÉÉ AmÉlÉå xÉqqÉÑZÉ UZÉÉå| eÉoÉ iÉÑqÉ eÉmÉ MüU UWåû WûÉå, ExÉ xÉqÉrÉ qÉÇ§É Måü AjÉï mÉU ÌuÉcÉÉU MüUiÉå UWûÉå| qÉÇ§É Måü mÉëirÉåMü A¤ÉU MüÉ oÉUÉoÉU xÉŠå ÃmÉ qÉåÇ EŠÉUhÉ MüUÉå| qÉǧÉeÉmÉ lÉ iÉÉå oÉWÒûiÉ eÉsSÏ AÉæU lÉ iÉÉå oÉWÒûiÉ kÉÏUå MüUÉå| eÉoÉ iÉÑqWûÉUÉ qÉlÉ cÉÇcÉsÉ oÉlÉ eÉÉrÉ iÉoÉ AmÉlÉå eÉmÉ MüÐ aÉÌiÉ oÉÄRûÉ SÏ| eÉmÉ Måü xÉqÉrÉ qÉÉælÉ kÉÉUhÉ MüUÉå AÉæU ExÉ xÉqÉrÉ AmÉlÉå xÉÉÇxÉÉËUMü MüÉrÉÉåïÇ Måü xÉÉjÉ xÉqoÉlkÉ lÉ UZÉÉå| mÉÔuÉï AjÉuÉÉ E¨ÉU ÌSzÉÉ MüÐ AÉåU qÉÑðWû UZÉÉå| eÉoÉ iÉMü WûÉå xÉMåü iÉoÉ iÉMü mÉëÌiÉÌSlÉ LMü WûÏ xjÉÉlÉ mÉU LMü WûÏ xÉqÉrÉ eÉmÉ Måü ÍsÉL AÉxÉlÉxjÉ WûÉåMüU oÉæPûÉå| qÉÇÌSU, lÉSÏ MüÉ ÌMülÉÉUÉ AjÉuÉÉ oÉUaÉS, mÉÏmÉsÉ Måü uÉ×¤É Måü lÉÏcÉå MüÐ eÉaÉWû eÉmÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL rÉÉåarÉ xjÉÉlÉ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ Måü mÉÉxÉ ÌMüxÉÏ xÉÉÇxÉÉËUMü uÉxiÉÑ MüÐ rÉÉcÉlÉÉ lÉ MüUÉå| eÉoÉ iÉÑqÉ eÉmÉ MüU UWåû WûÉå ExÉ xÉqÉrÉ LåxÉÉ AlÉÑpÉuÉ MüUÉå ÌMü pÉaÉuÉÉlÉ MüÐ MüÃhÉÉ xÉå iÉÑqWûÉUÉ WØûSrÉ ÌlÉqÉïsÉ WûÉåiÉÉ eÉÉ UWûÉ Wæû AÉæU ÍcÉ¨É xÉÑSØÄRû oÉlÉ UWûÉ Wæû| AmÉlÉå aÉÑÃqÉÇ§É MüÉå xÉoÉMåü xÉÉqÉlÉå mÉëMüOû lÉ MüUÉå| eÉmÉ Måü xÉqÉrÉ LMü WûÏ AÉxÉlÉ mÉU ÌWûsÉå-QÒûsÉå ÌoÉlÉÉ WûÏ ÎxjÉU oÉæPûlÉå MüÉ AprÉÉxÉ MüUÉå| eÉmÉ MüÉ ÌlÉrÉÍqÉiÉ ÌWûxÉÉoÉ UZÉÉå| ExÉMüÐ xÉÇZrÉÉ MüÉå ¢üqÉzÉÈ kÉÏUå-kÉÏUå oÉÄRûÉlÉå MüÉ mÉërÉ¦É MüUÉå|
  • qÉÉlÉÍxÉMü eÉmÉ MüÉå xÉSÉ eÉÉUÏ UZÉlÉå MüÉ mÉërÉ¦É MüUÉå| eÉoÉ iÉÑqÉ AmÉlÉÉ MüÉrÉï MüU UWåû WûÉå, ExÉ xÉqÉrÉ pÉÏ qÉlÉ xÉå eÉmÉ MüUiÉå UWûÉå| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ म य र भ xÉÉkÉÉUhÉ xÉÇxÉÉUÏ qÉlÉÑwrÉ SÕkÉ eÉæxÉÉ Wæû| uÉWû eÉoÉSÒ¹ eÉlÉÉåÇ Måü xÉqmÉMïü qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû iÉoÉ EsOåû qÉÉaÉï qÉåÇ cÉsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌTüU MüpÉÏ uÉÉmÉxÉ lÉWûÏÇ sÉÉæOûiÉÉ| ExÉÏ SÕkÉ qÉåÇ AaÉU jÉÉåÄQûÏ xÉÏ NûÉNû QûÉsÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû iÉÉå uÉWû SÕkÉ SWûÏ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû| xÉÇxÉÉUÏ qÉlÉÑwrÉ MüÉå aÉÑà SϤÉÉ SåiÉå WæÇû| AiÉÈ eÉÉå xuÉrÉÇ ÍxÉ® WæÇû LåxÉå aÉÑà SWûÏ eÉæxÉå WæÇû| NûÉNû QûÉsÉlÉå Måü oÉÉS SÕkÉ MüÉå MÑüNû xÉqÉrÉ iÉMü UZÉ ÌSrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| CxÉÏ mÉëMüÉU SÏͤÉiÉ ÍzÉwrÉ MüÉå LMüÉliÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉåMüU SϤÉÉ MüÉ qÉqÉï xÉqÉfÉlÉÉ cÉÉÌWûL| iÉpÉÏ SÕkÉ MüÉ SWûÏ oÉlÉåaÉÉ, AjÉÉïiÉç ÍzÉwrÉ MüÉ mÉËUuÉiÉïlÉ WûÉåaÉÉ AÉæU uÉWû ¥ÉÉlÉÏ oÉlÉåaÉÉ| AoÉ SWûÏ xÉUsÉiÉÉ xÉå mÉÉlÉÏ Måü xÉÉjÉ ÍqÉsÉeÉÑsÉ lÉWûÏÇ eÉÉrÉåaÉÉ| AaÉU SWûÏ qÉåÇ mÉÉlÉÏ QûÉsÉÉ eÉÉrÉåaÉÉ iÉÉå uÉWû iÉsÉå qÉåÇ oÉæPû eÉÉLaÉÉ| AaÉU SWûÏ MüÉå eÉÉåU xÉå ÌoÉsÉÉårÉÉ eÉÉLaÉÉ iÉÉå WûÏ uÉWû mÉÉlÉÏ Måü xÉÉjÉ ÍqÉÍ´ÉiÉ WûÉåaÉÉ| CxÉÏ mÉëMüÉU ÌuÉuÉåuÉMüuÉÉsÉÉ qÉlÉÑwrÉ eÉoÉ oÉÑUÏ xÉÇaÉiÉ qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû iÉoÉ SÒUÉcÉÉUÏ sÉÉåaÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ xÉUsÉiÉÉ Måü ÍqÉsÉiÉÉ eÉÑsÉiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| sÉåÌMülÉ xÉÇaÉiÉ AirÉÇiÉ mÉëaÉÉÄRû WûÉåaÉÏ iÉÉå uÉWû pÉÏ EsOåû qÉÉaÉï qÉåÇ eÉÉLaÉÉ| eÉoÉ SWûÏ MüÉå xÉÔrÉÉåïSrÉ xÉå mÉWûsÉå oÉëɼqÉÑWÕûiÉï qÉåÇ AcNûÏ iÉUWû ÌoÉsÉÉårÉÉ eÉÉLaÉÉ iÉoÉ ExÉqÉåÇ xÉå qÉYZÉlÉ ÍqÉsÉåaÉÉ| CxÉÏ mÉëMüÉU ÌuÉuÉåMüÐ xÉÉkÉMü oÉëɼqÉÑWÕûiÉï qÉåÇ DµÉU MüÉ aÉWûlÉ ÍcÉliÉlÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉå AÉiqÉ¥ÉÉlÉ ÃmÉÏ lÉuÉlÉÏiÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÌTüU uÉWû AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉUÏ xÉÉkÉÑÃmÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû| CxÉ qÉYZÉlÉ (lÉuÉlÉÏiÉ) MüÉå AoÉ mÉÉlÉÏ qÉåÇ QûÉsÉ xÉMüiÉå WæÇû| uÉWû mÉÉlÉÏ qÉåÇ ÍqÉÍ´ÉiÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ, mÉÉlÉÏ qÉåÇ QÕûoÉåaÉÉ lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ iÉæUiÉÉ UWåûaÉÉ| AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU ÍxÉ® ÌMürÉå WÒûL xÉÉkÉÑ AaÉU SÒeÉïlÉÉåÇ Måü xÉqmÉMïü qÉåÇ AÉrÉåÇaÉå iÉÉå pÉÏ EsOåû qÉÉaÉï qÉåÇ lÉWûÏÇ eÉÉLÆaÉå| SÒÌlÉrÉÉuÉÏ oÉÉiÉÉåÇ xÉå AÍsÉmiÉ UWûMüU AÉlÉlS xÉå xÉÇxÉÉU qÉåÇ iÉæUiÉå UWåÇûaÉå| AaÉU CxÉ lÉuÉlÉÏiÉ MüÉå ÌmÉbÉsÉÉMüU bÉÏ oÉlÉÉrÉÉ eÉÉrÉ AÉæU oÉÉS qÉåÇ ExÉå mÉÉlÉÏ qÉåÇ QûÉsÉÉ eÉÉrÉ iÉÉå uÉWû xÉÉUå mÉÉlÉÏ MüÉå AmÉlÉÏ xÉÑuÉÉxÉ xÉå xÉÑuÉÉÍxÉiÉ MüU SåaÉÉ| CxÉ mÉëMüÉU xÉÉkÉÑ MüÉå ÌlÉÈxuÉÉjÉï mÉëåqÉ MüÐ AÉaÉ xÉå ÌmÉbÉsÉÉrÉÉ eÉÉrÉ iÉÉå uÉWû SæuÉÏ cÉæiÉlÉÉ ÃmÉ bÉÏ oÉlÉMüU AmÉlÉå xÉÇaÉ xÉå xÉoÉMüÉå mÉÉuÉlÉ MüUåaÉÉ, xÉoÉMüÐ E³ÉÌiÉ MüUåaÉÉ| ExÉMåü xÉqmÉMïü qÉåÇ AÉlÉå uÉÉsÉÉåÇ Måü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ AmÉlÉå ¥ÉÉlÉ, qÉÌWûqÉÉ LuÉÇ ÌSurÉiÉÉ MüÉ ÍxÉÇcÉlÉ MüUåaÉÉ| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ’ प ऱ......’ xÉÉkÉMü Måü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ xÉSaÉÑÃ-M×ümÉÉ MüÉ YrÉÉ qÉWû¨uÉ Wæû, CxÉ ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ mÉÔerÉmÉÉS xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ AmÉlÉå xÉSaÉÑÃSåuÉ MüÐ AmÉÉU M×ümÉÉ MüÉ xqÉUhÉ MüUiÉå WÒûL MüWûiÉå WæÇû-
  • “qÉæÇlÉå iÉÏlÉ uÉwÉï MüÐ AÉrÉÑ xÉå sÉåMüU oÉÉDxÉ uÉwÉï MüÐ AÉrÉÑ iÉMü AlÉåMüÉåÇ xÉÉkÉlÉÉLÆ MüÐ, SxÉ uÉwÉï MüÐ AÉrÉÑ qÉåÇ AlÉeÉÉlÉå WûÏ ËUή-ÍxÉήrÉÉåÇ Måü AlÉÑpÉuÉ WÒûL, pÉrÉÉlÉMü uÉlÉÉåÇ, mÉuÉïiÉÉåÇ, aÉÑTüÉAÉåÇ qÉåÇ rɧÉ-iÉ§É iÉmɶÉrÉÉï MüUMåü eÉÉå mÉëÉmiÉ ÌMürÉÉ uÉWû xÉoÉ, xÉSaÉÑÃSåuÉ MüÐ M×ümÉÉ xÉå eÉÉå ÍqÉsÉÉ ExÉMåü AÉaÉå iÉÑcNû Wæû| xÉSaÉÑÃSåuÉ lÉå AmÉlÉå bÉU qÉåÇ WûÏ bÉU oÉiÉÉ ÌSrÉÉ| eÉlqÉÉåÇ MüÐ xÉÉkÉlÉÉ mÉÔUÏ WûÉå aÉD| ElÉMåü ²ÉUÉ mÉëÉmiÉ WÒûL AÉkrÉÉÎiqÉMü ZÉeÉÉlÉå Måü AÉaÉå ̧ÉsÉÉåMüÐ MüÉ xÉÉqÉëÉerÉ pÉÏ iÉÑcNû Wæû|” WûqÉ lÉ WðûxÉMüU xÉÏZÉå WæÇû lÉ UÉåMüU xÉÏZÉå WæÇû| eÉÉå MÑüNû pÉÏ xÉÏZÉå WæÇû xÉSaÉÑà Måü WûÉåMüU xÉÏZÉå WæÇû|| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ