รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์  เรื่อง สื่อข้ อมูลตัวอย่ างจารีตและประเพณีในอาเซียน        ชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน   ...
คานา    โครงการนีอยู่ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี 3 จัดทาขึนโดยมีวตถุประสงค์         ้  ...
โครงงาน
สื่อข้ อมูลตัวอย่ างจารีตและประเพณีในอาเซียนAnother :             คณะนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่5 ห้อง 5กลุ...
โครงการนี้จึงจัดทาตัวช่วยเสริ มความรู ้เพิ่มเติมแก่กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่างหรื อผูที่สนใจในเนื้ อหาของ           ...
Expected Results ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  1.    กลุมเปาหมายได้ รับความรู้เกี่ยวกับข้ อมูลตัวอย่างจารี ตและประเพณีของแต่...
เอกสารและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ                                          หทัยรัต...
โครงการจึงเปรี ยบเสมือนพาหนะที่นาแผนปฏิบติการไปสู่ การดาเนินงานให้เกิดผลเพื่อไปสู่ จุดหมาย                ...
โครงการที่ดควรมีลกษณะอย่ างไร      ี   ัโครงการทีดีควรมีลกษณะดังนี้     ่    ั1.สามารถแก้ไขปั ญญาของหน่วยงาน...
่ขึ้นอยูในแผนงานอะไร2. หลักการและเหตุผล เป็ นการกล่าวถึงปั ญหาและสาเหตุและความจาเป็ นที่ตองมีการจัดทา  ้โครงการ โดยผูเ้ ...
มากกว่า มีการระบุสิ่งที่ตองการทาได้ชดเจนและระบุเวลาที่ตองการจะบรรลุ             ้     ั         ...
สรุปการเขียนโครงการเป็ นเรื่ องที่ไม่ง่าย และไม่ยากเกินความสามารถของนักวางแผน หรื อผูที่มี                ...
การดาเนินงานก่อนได้รับการอนุมติ               ั
การตรวจแบบฝึ กหัดทดสอบก่ อนเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ างโรงเรียนราชวินิต มัธยม  ชั้น ม.3/9 คณะ สีไพลินการลงคะแนนแบบฝึ ก...
Roks and ponsibilities ก่อนได้รับการอนุมติ                              ั    Roks    ...
การดาเนินงานหลังได้รับการอนุมติ               ั
อาจารย์โอฬารเซ็นอนุมติโครงร่ าง          ั
การหาข้อมูลตัวอย่างจารี ตและประเพณี ในอาเซียน
ภาพขณะทีกาลังจัดทาแผ่ นพับใบความรู้ ของคณะผู้จัด    ่ขณะเสร็จจากการจัดข้ อมูลอย่ างเรียบร้ อย ตัวอย่างแผ่ นพับใบความรู้
นาข้ อมูลบันทึกลงในMicrosoft Word
ภาพถ่ ายของตัวแทนคณะขณะจัดทาข้ อมูลลงในโน้ ตบุ๊ค
ปรับเปลียนรูปแบบการนาเสนอนาข้ อมูลในแผ่นพับใหม่และบันทึกลงในMicrosoft Word    ่นาข้ อมูลมาจัดทาเป็ นแผ่ นพับใบความรู้
ภาพถ่ ายของตัวแทนขณะให้ อาจารย์ หมวดสังคมตรวจสอบความถูกต้องและความสนใจของสื่อข้ อมูลตัวอย่ างจารีตและประเพณีภาพหลักฐานการแ...
ัภาพขณะการแจกใบทาแบบทดสอบหลังเรี ยนและการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนให้กบนักเรี ยนตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3ห้อง9
การตรวจแบบฝึ กหัดทอสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนราชวินิต มัธยม  ชั้น ม.3/9 คณะสี ไพลินใบแสดงการเซ็นชื่...
Roks and ponsibilitiesหลังได้รับการอนุมติ                              ัRoks         ...
ตารางการทางาน
ตารางการทางานลาดั                               ปี 2555บที่      ขั้นตอนการดาเนินงาน ...
ลาดั                            ปี 2555บที่      ขั้นตอนการดาเนินงาน        มิ.ย. ...
ตารางการทางานจริ ง
ตารางการทางานจริ ง วัน/เดือน/ปี      ขั้นตอนการดาเนิ นงาน   ปัญหาที่พบ 10ก.ค.2555   ติดต่อการทาแบบทดสอบครั้งที่1...
แบบประเมิน
การประเมินโดยการหาค่าเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบก่อน-หลังการนาเสนอสื่ อ (ในขั้นตอนนี้ทาลงในโปรแกรม Excel2010ทั้งหมด)      ...
คะแนนการทา      คะแนนการทา   ค่ า Z Score  ค่ า T Scoreเลขที่ /คนที่ แบบทดสอบก่อน     แบบทดสอบหลัง  แบบทดสอบก...
แบบทดสอบหลังเรี ยน        คะแนนการทา      ค่ า Z Score  ค่ า T Scoreเลขที่ /คนที่  แบบทดสอบหลัง      ...
คะแนนการทา      ค่ า Z Score  ค่ า T Scoreเลขที่ /คนที่  แบบทดสอบหลัง        นาเสนอสื่อและเรียน25     ...
ผลการประเมินโดยใช้เรื่ องสถิติมาประยุกต์คะแนนทีเฉลี่ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 42.69คะแนนทีเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 60.26ค่าคะแนนท...
สรุ ปผลโครงการและ การนาไปต่อยอด
สรุปผลโครงการและการนาไปต่ อยอด       โครงการนี้ จดทาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มและแนะนาถึงความสาคัญของจารี ตและประเพณี ของแต...
เทคโนโลยีที่ใช้ในการดาเนินงาน
หาข้อมูลในการทาแผ่นพับใบความรู ้           ใช้ในการประชาสัมพันธ์และจัด                     ...
ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานจากการดาเนินงานของคณะผูจดทาโครงการสื่ อข้อมูลตัวอย่างจารี ตและประเพณี ในอาเซียนสรุ ป          ...
งบประมาณ
งบประมาณวันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555   -ค่าอินเทอร์เน็ต คนละ                30 บาท   -ค่าปริ้ นขาวดา จ...
คุณครู ที่ปรึ กษาโครงการ
คุณครู นางสาวชนิษฎา กาแพงทอง
ประวัติผจดทา    ู้ ั
โครงการ สื่อข้ อมูลตัวอย่างจารี ตและประเพณีในอาเซียนชื่อ น.ส.สุ ดาวดี ศรี วบูลย์ ชื่อเล่น ดีดี            ิ วัน...
หลักฐานการดาเนินงาน              ชื่อ นางสาว สุ ดาวดี ศรี วบูลย์                       ...
ชื่อ นางสาวมณิ ภา    ชูตระกูล   ชื่อเล่น แพรวันเกิด 19 ตุลาคม2538        อายุ 16 ปีเชื้อชาติ ไทย       ...
โครงงานสื่อข้อมูลตัวอย่างจารีตและประเพณีในอาเซียน.Docx 1
โครงงานสื่อข้อมูลตัวอย่างจารีตและประเพณีในอาเซียน.Docx 1
โครงงานสื่อข้อมูลตัวอย่างจารีตและประเพณีในอาเซียน.Docx 1
โครงงานสื่อข้อมูลตัวอย่างจารีตและประเพณีในอาเซียน.Docx 1
โครงงานสื่อข้อมูลตัวอย่างจารีตและประเพณีในอาเซียน.Docx 1
โครงงานสื่อข้อมูลตัวอย่างจารีตและประเพณีในอาเซียน.Docx 1
โครงงานสื่อข้อมูลตัวอย่างจารีตและประเพณีในอาเซียน.Docx 1
โครงงานสื่อข้อมูลตัวอย่างจารีตและประเพณีในอาเซียน.Docx 1
โครงงานสื่อข้อมูลตัวอย่างจารีตและประเพณีในอาเซียน.Docx 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานสื่อข้อมูลตัวอย่างจารีตและประเพณีในอาเซียน.Docx 1

20,280 views

Published on

โครงงานสื่อข้อมูลตัวอย่างจารีตและประเพณีในอาเซียน.Docx 1

 1. 1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง สื่อข้ อมูลตัวอย่ างจารีตและประเพณีในอาเซียน ชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน นางสาวสุดาวดี ศรี วิบูลย์ เลขที่ 24 นางสาวมณิ ภา ชูตระกูล เลขที่ 28 นางสาววราภรณ์ พรมโสภา เลขที่ 35 เสนอ คุณครู โอฬาร คาจีน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวชนิษฎา กาแพงทองอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษฝ่ ายวิชาการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
 2. 2. คานา โครงการนีอยู่ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี 3 จัดทาขึนโดยมีวตถุประสงค์ ้ ้ ัเพือส่ งเสริมและแนะนาถึงความสาคัญของจารีตและประเพณี ของแต่ ละ 10 ประเทศในอาเซียน โดยนา ่ข้ อมูลตัวอย่ างจารีตและประเพณีอย่ างละ1จารีต1ประเพณีในประชาคมอาเซียนมาใช้ ในการแนะนาและส่ งเสริม กับกลุ่มนักเรี ยนตัวอย่ าง ม.3/9 โรงเรียน ราชวินิต มัธยม จานวน 49 คนตัวอย่าง โดยศึกษาและค้ นคว้ าข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตและหอสมุดแห่ งชาติ ทีต้ ังอยู่เขตดุสิต ถนนสามเสน และได้ มีการทา ่แบบสอบถามเพือทดสอบความรู้ ความเข้ าใจของกลุ่มตัวอย่ างและยังมีแบบทดสอบก่ อนใช้ สื่อ และหลังการ ่ใช้ สื่อเพือทดสอบความรู้ ความเข้ าใจทีเ่ พิมขึนในกลุ่มตัวอย่ าง ใช้ แผ่ นพับใบความรู้ แบบทีน่าสนใจสามารถ ่ ่ ้ ่พกพาได้ ของทางกลุ่มสื่ อตัวอย่ างจารีตและประเพณีในอาเซียน มาเป็ นสื่ อกลางทีช่วยเสริมความรู้ แก่ กลุ่ม ่นักเรียนตัวอย่าง โดยมีตัวชี้วดจากแบบทดสอบทีได้ จากผู้ถูกประเมิน หากโครงการสามารถสาเร็จลุล่วงไป ั ่ได้ ด้วยดีกจะสามารถ ็ จัดทาโดย ผู้รับผิดชอบโครงการ เรื่อง สื่ อข้ อมูลตัวอย่ างจารีตและประเพณีในอาเซียน
 3. 3. โครงงาน
 4. 4. สื่อข้ อมูลตัวอย่ างจารีตและประเพณีในอาเซียนAnother : คณะนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่5 ห้อง 5กลุ่ม5Project Name : สื่ อข้อมูลตัวอย่างจารี ตและประเพณี ในอาเซี ยนBusiness sponsor : โรงเรี ยนราชวินิต มัธยมCoordinator : คุณครู ชนิษฎา กาแพงทองProject Time : 26 มิถุนายน ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2555Project Overview : ปั จจุบน ประชาคมอาเซี ยนได้เข้ามามีบทบาทกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆที่ร่วมเป็ น ัประชาคมอาเซี ยนเป็ นอย่างมากจึงเป็ นกังวลมากว่าจารี ตและประเพณี ของแต่ละประเทศในอาเซี ยนนั้นจะมีผูคนรู้จกความสาคัญของจารี ตและประเพณี ลดน้อยลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในปี 58 นี้อาจจะส่ งผลต่อ ้ ัจารี ตและประเพณี ที่ดีงามของประเทศในประชาคมอาเซียนอาจเลือนรางจางหายไปทางผูรับผิดชอบ ้โครงการนี้จึงอยากที่จะส่ งเสริ มและแนะนาข้อมูลจารี ตและประเพณี ในประชาคม-อาเซี ยนให้มีความสาคัญต่อความรู ้รอบตัวทางวิชาการและวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้มากขึ้น รวมถึงเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการเรี ยนการสอนในอนาคต จากการสารวจพบว่านักเรี ยนโรงเรี ยนราชวินิตชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้อง 9 ส่ วนใหญ่มกจะไม่ค่อย ัให้ความสาคัญและความสนใจกับจารี ตและประเพณี ของไทยและประเทศในประชาคมอาเซี ยนกันสักเท่าไรในการเรี ยนการสอนนักเรี ยนในบางส่ วนก็ไม่ค่อยจะสนใจกับเนื้อหาของวิชาสังคมศึกษาที่เรี ยนกัน ทาให้นักเรี ยนบางจานวนมีความรู้รอบตัวลดน้อยลง เพื่อสร้างความน่าสนใจในการเรี ยนและเพื่อเป็ นความรู ้รอบตัวในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้มีความสนใจในการเรี ยนมากยิงขึ้น จึงจาเป็ นต้องมีสื่อกลางเป็ นตัวช่วยในการเรี ยนรู้ขอมูล ่ ้จารี ตและประเพณี เพิ่มเติม
 5. 5. โครงการนี้จึงจัดทาตัวช่วยเสริ มความรู ้เพิ่มเติมแก่กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่างหรื อผูที่สนใจในเนื้ อหาของ ้จารี ตและประเพณี ในอาเซี ยน ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่างโรงเรี ยนราชวินิต มัธยมได้มีคุณภาพในเรื่ องของความรู ้รอบตัวเพิ่มมากขึ้น จึงจัดทาแผ่นพับใบความรู ้ลงใน เรื่ องตัวอย่างจารี ตและประเพณี ในอาเซี ยนขึ้นมาเป็ นตัวช่วยเสริ มความรู ้ที่ดีแก่กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่าง ม.3/9Project Objectives (จุดประสงค์):1. เพื่อให้กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่าง ม.3/9ได้มีความรู ้รอบตัวในเรื่ องของจารี ตและประเพณี ในอาเซี ยนมากยิงขึ้น ่2. เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องจารี ตและประเพณี ของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซี ยนประเทศละ1จารี ต1ประเพณี ให้แก่กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่าง ม.3/93.เพื่อนาเสนอข้อมูลโดยใช้แผ่นพับใบความรู้และFacebook Fan pageเป็ นสื่ อกลางในการให้ความรู ้เพิ่มเติมแก่กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่าง ม.3/9The process of implementation :1.จัดการประชุมภายในกลุ่มเพื่อกาหนดขอบเขตของงาน รวมถึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ของสมาชิกผูรับผิดชอบโครงการร่ วมพิจารณา ้2.เข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการและขออนุ ญาตพัฒนากลุ่มเป้ าหมาย3.ปรับปรุ งแก้ไขสิ่ งที่จะจัดทา คือการนาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงให้เหมาะสม4.ร่ างข้อมูลทั้งหมด(Draft)ส่ ง คุณครู โอฬาร โอฬาร คาจีน เพื่อพิจารณา5.ปรับปรุ งแก้ไข ข้อมูลให้ชดเจน ถูกต้องยิงขึ้น แล้วนาส่ งคุณครู โอฬาร โอฬาร คาจีน อีกครั้ง ั ่6.ลงมือปฏิบติหลังจากที่ได้รับการอนุมติโครงการจากคุณครู โอฬาร โอฬาร คาจีน ั ั7.เริ่ มจัดทาแผ่นพับใบความรู ้ลงในโปรแกรม Microsoft Word และจัดทาFacebook Fan page ขึ้นเพื่อเป็ นสื่ อในการประชาสัมพันธ์โครงการฯและแนะนาข้อมูล8.รวบรวมข้อมูล พร้อมหลักฐาน ทาแฟ้ มสรุ ปโครงการฯ ส่ งคุณครู โอฬาร โอฬาร คาจีน
 6. 6. Expected Results ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กลุมเปาหมายได้ รับความรู้เกี่ยวกับข้ อมูลตัวอย่างจารี ตและประเพณีของแต่ละประเทศใน ่ ้ ประชาคมอาเซียนประเทศละ1จารี ต1ประเพณี 2. กลุมเปาหมายได้ รับความรู้เพิ่มเติมจากการใช้ แผ่นพับใบความรู้เป็ นสื่อกลางในการนาเสนอ ่ ้ ข้ อมูลและนาความรู้เพิ่มเติมที่ได้ จากสื่อกลางที่ทางคณะผู้จดทาได้ จดทาขึ ้นมาใช้ ในใบการทา ั ั แบบทดสอบการประเมินผลตัวชี้วด ัสาเร็จ - นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3ห้อง9จานวน49คนได้คะแนนประเมินหลังการศึกษามากกว่าก่อนศึกษา- นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3ห้อง9จานวน49คนได้คะแนนหลังการศึกษาซึ่งได้คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 50%- นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3ห้อง9จานวน49คน นักเรี ยนมากกว่าหรื อเท่ากับ 60%จานวน30คนจากนักเรี ยนทั้งหมด49คนผ่านเกณฑ์การประเมินผลจึงถือว่าผ่านล้มเหลว- นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3 ห้อง9 จานวน 49 คนได้คะแนนประเมินหลังการศึกษาน้อยกว่าก่อนศึกษา- นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3ห้อง9จานวน49คนได้คะแนนหลังการศึกษาซึ่งได้คะแนนน้อยกว่า 50%- นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3ห้อง9จานวน49คน นักเรี ยนน้อยกว่า 60%หรื อน้อยกว่า 30คน ่ ่จากนักเรี ยนทั้งหมด49คน ไม่ผานเกณฑ์การประเมินผลจึงถือว่าไม่ผาน
 7. 7. เอกสารและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
 8. 8. หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ หทัยรัตน์ ลิ่มอรุ ณวงศ์ เจ้าหน้าที่บริ หารงาน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณบทนาเรามักจะได้ยนหน่วยงานหรื อผูที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโครงการพูดอยูเ่ สมอว่า เขียนโครงการไม่เป็ น ิ ้เขียนโครงการไม่ชดเจน เขียนโครงการไม่สอดคล้องกับแผนงานและกรอบนโยบาย มีขอมูลสาหรับการ ั ้ตัดสิ นใจในการเขียนโครงการน้อย และที่สาคัญช่วงเวลาที่ให้เขียนโครงการนั้นสั้น จึงทาให้เขียนโครงการ ่แบบขอไปทีหรื อนาเอาโครงการเดิม ๆ ที่เคยทาอยูมาปรับเสี ยใหม่ ปรับเปลี่ยนบางประเด็นเท่านั้น ่โครงการจึงไม่ผานการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในด้านต่าง ๆ ขาดการวิเคราะห์ตามหลัก “SWOT” และขาดการกลันกรองโครงการก่อนที่จะเสนอให้หน่วยงานระดับสู งได้หลอมรวมโครงการและงานต่อไป ่ดังนั้นในปั จจุบนหลายหน่วยงานจึงให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนและการเขียนโครงการมาก โดยมีการ ั ่ฝึ กอบรมเชิงปฏิบติการเขียนแผนหรื อเขียนโครงการขึ้นมา ภายใต้ความเชื่อที่วา ถ้าเราเข้าใจองค์ความรู้ ัเกี่ยวกับการจัดทาแผนและการจัดทาโครงการ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการแล้ว จะทาให้ เขียนโครงการได้ถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน และสามารถนาไปปฏิบติได้ง่าย ัความหมายของโครงการ คาว่า“โครงการ”ภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Project”ซึ่งหมายความว่า แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรมหรื องานหลายงานที่ระบุรายละเอียดชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ระยะเวลาดาเนินการวิธีการหรื อขั้นตอนในการดาเนิ นงาน พื้นที่ในการดาเนินงาน งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ แผนงานที่ปราศจากโครงย่อมเป็ นแผนงานที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถนาไปปฏิบติให้เป็ นรู ปธรรมได้ ัดังนั้นการเขียนโครงการขึ้นมารองรับแผนงาน ย่อมเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นยิงเพราะจะทาให้ง่ายในการ ่ปฏิบติ และง่ายต่อการติดตามและประเมินผลเพราะถ้าโครงการบรรลุผลสาเร็ จ นั้นหมายความว่าแผนงาน ัและนโยบายนั้นบรรลุผลสาเร็ จด้วย
 9. 9. โครงการจึงเปรี ยบเสมือนพาหนะที่นาแผนปฏิบติการไปสู่ การดาเนินงานให้เกิดผลเพื่อไปสู่ จุดหมาย ัปลายทางตามที่ตองการ อีกทั้งยังเป็ นจุดเชื่อมโยงจากแผนงานไปสู่ แผนเงิน และแผนคนอีกด้วยดังนั้น ้โครงการจึงมีความสัมพันธ์กบแผนงาน(Progam)และนโยบาย(Policy) ัลักษณะสาคัญกับโครงการโครงการหนึ่งๆ จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะสาคัญ คือ1.ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ที่เกี่ยวข้องระยะสอดคล้องกันภายใต้วตถุประสงค์เดียวกัน ั2.มีการกาหนดวัตถุประสงค์ (objective) ที่ชดเจน วัดได้และปฏิบติได้ ทังนี้เพื่อเป็ นแนวทางในการ ั ั ่ดาเนินงานและติดตามประเมินผลได้โครงการหนึ่งๆอาจเป็ นส่ วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ก็ได้มีวตถุประสงค์ ัหลักและวัตถุประสงค์รองและต้องกาหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถปฏิบติได้มีใช้วตถุประสงค์ที่เลื่อนลอย ั ัเพ้อฝันหรื อเกินความเป็ นจริ ง3.มีการกาหนดจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดของกิจกรรม(Scheduled Beginning and Terminal Points ) การเขียนโครงการโดยทัวไปจะต้องมีการกาหนดระยะเวลาและจะเริ่ มต้นเพื่อโครงการสิ้ นสุ ดเมื่อไรถ้าหากมีการ ่ดาเนินงานไปเรื่ อยๆ ไม่มีการกาหนดขอบเขตของเวลา(Time boundary ) ไว้จะไม่ถือว่าไม่เป็ นงานโครงการเพราะมีลกษณะเป็ นงานประจา(routine) หรื องานปกติ ั4.มีสถานที่ต้ ง(Location )ของโครงการผูเ้ ขียนโครงการจะต้องระบุให้ชดเจนว่าโครงการนี้มีพ้ืนที่ดาเนิ นการ ั ั ่หรื อทางานอยูที่ใด เพื่อสะดวกในการดาเนิ นงานถ้าเลือกสถานที่ต้ งโครงการไม่เหมาะสมเข้าจะทาให้เสี ย ัค่าใช้จ่ายหรื อลงทุนแลกผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้อาจไม่คุมค่าการติดตามและการประเมินผลโครงการที่อาจทาได้ยาก5.มีบุคคลากรหรื อองค์กรที่เฉพาะเจาะจง(organization)งานโครงการจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่ วนหน่วยงานอื่นถือว่าเป็ นหน่วยงานเสมือนชื่ อร่ วมมือดาเนิ นงานเท่านั้น และควรระบุบุคคลากรผูรับผิดชอบ ้โครงการนั้นให้ชดเจน เพื่อเป็ นหลักประกันว่าบุคคลากรนั้นจะปฏิบติอย่างจริ งจังและจริ งใจ ั ั6.มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์(resource)การเขียนโครงการจะต้องระบุแหล่งทรัพยากรโดยตรวจงบประมาณให้ชดเจน เช่น งบประมาณแผ่นดิน หรื อเงินกู้ หรื อเงินทุนสารอง หรื อเงินบริ จาค เป็ นต้น และ ั ่จะต้องระบุเงินที่ใช้วาเป็ นหมวดวัสดุ หมวดค่าใช้สอด หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างเป็ นต้นทังนี้จะทาให้การดาเนินการและควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดได้ ่
 10. 10. โครงการที่ดควรมีลกษณะอย่ างไร ี ัโครงการทีดีควรมีลกษณะดังนี้ ่ ั1.สามารถแก้ไขปั ญญาของหน่วยงานหรื อองค์กร ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ2.สามารถสนองตามความต้องการของกลุ่ม ชุมชน นโยบายของหน่วยงานและนโยบายของประเทศชาติได้ดี3.รายละเอียดของโครงการต้องเข้าใจง่ายมีการใช้ภาษาทีเข้าใจกันทัวไป ่4.มีวตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ชดเจนและลักษณะเฉพาะเจาะจง ั ั5.รายละเอียดของโครงการต้องเกี่ยวเนื่ องสัมพันธ์กน ตั้งแต่ประเด็นแรกถึงประเด็นสุ ดท้าย ั6.กาหนดการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจนและเหมาะสม7.มีวธีการติดตามและประเมินผลที่ชดเจน ิ ัโครงสร้ างของโครงการการเขียนโครงการจะต้องรู้และเข้าใจโครงสร้างของโครงการเสี ยก่อนว่าประกอบไปด้วยส่ วนใดบ้าง ซึ่ งโดยทัวไปโครงสร้างของโครงการประกอบด้วย ่1. ชื่อโครงการ ส่ วนใหญ่มาจากงานที่ตองการปฏิบติ โดยจะต้องมีความชัดเจนเหมาะสม ้ ัเฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่ อความหมายได้อย่างชัดเจน เช่น- โครงการส่ งเสริ มการเกษตรแบบผสมผสานในเขตสหกรณ์นิคม- โครงการส่ งเสริ มเกษตรกรผสมปุ๋ ยเคมีเพื่อลดต้านทุนการผลิต- โครงการฝึ กอบรมธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก- โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบติการเขียนแผนและโครงการ ั- โครงการส่ งเสริ มระบบการผลิตแบบยังยืนตามแนวพระราชดาริ ่- โครงการเลี้ยงวัวพันธุ์เนื้อ- โครงการส่ งเสริ มการปลูกพืชสมุนไพรอย่างไรก็ดีบางหน่วยงานนอกจากจะมีชื่อของโครงการแล้ว ผูเ้ ขียนโครงการอาจระบุชื่อของแผนงานไว้ดวยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิงขึ้น และเป็ นการชี้ให้ทราบว่าโครงการที่กาหนด ้ ่
 11. 11. ่ขึ้นอยูในแผนงานอะไร2. หลักการและเหตุผล เป็ นการกล่าวถึงปั ญหาและสาเหตุและความจาเป็ นที่ตองมีการจัดทา ้โครงการ โดยผูเ้ ขียนโครงการจะต้องพยายามพรรณนาความ โดยหาเหตุผล หลักการ ทฤษฎี แนวทางนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง / กรม ตลอดจนความต้องการในการพัฒนาทั้งนี้เพื่อแสดงข้อมูลที่มีน้ าหนักน่าเชื่อถือและให้เห็นความสาคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยเพื่อที่ผอนุมติโครงการจะได้ตดสิ นใจสนับสนุนโครงการต่อไป ู้ ั ั3. วัตถุประสงค์ เป็ นการระบุถึงเจตจานงในการดาเนินงานของโครงการ โดยแสดงให้เห็นถึงผลที่ตองการจะบรรลุไว้อย่างก้วางๆมีลกษณะเป็ นนามธรรม แต่ชดเจนและไม่คลุมเครื อ โดยโครงการ ้ ั ัหนึ่งๆอาจมีวตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อก็ได้ คือ มีวตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รองหรื อวัตถุ ั ัประสงค์ทวไป และวัตถุประสงค์เฉพาะก็ได้ ่ัหลักการเขียนวัตถุประสงค์ ที่ดซึ่งในทีนีจะเรียกว่ า . หลัก SMART . คือ ี ่ ้1. Sensible and Specific คือ ต้องมีความเป็ นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดาเนินการโครงการ2. Measurable คือ ต้องสามารถวัดและประเมินผลระดับของความสาเร็ จได้3. Attainable คือ ต้องระบุถึงการกระทาที่สามรถปฏิบติได้ มิใช่สิ่งเพ้อฝัน ั4. Reasonable and Realistic คือ ต้องระบุให้มีความเป็ นเหตุเป็ นผล และสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง5. Time ต้องมีการกาหนดขอบเขตของเวลาที่จะกระทาให้สาเร็ จได้อย่างชัดเจนนอกจากนั้นการเขียนวัตถุประสงค์ ยงต้ องคานึงถึงสิ่ งต่ อไปนี้ คือ ั1. ใช้คากริ ยาที่แสดงถึงความตั้งใจจริ ง เช่น เพื่อเพิม... เพื่อลด...เพื่อส่ งเสริ ม. เพื่อปรับ ่ปรุ ง...เพื่อขยาย.. เพื่อรณรงค์...... เพื่อเผยแพร่ ....เป็ นต้น2. ระบุผลผลิต ( Output ) หรื อระบุผลลัพธ์ ( Outcome ) ที่ตองการให้เกิดขึ้นเพียงประการ ้เดียวในวัตถุประสงค์หนึ่งข้อ ถ้าเขียนวัตถุประสงค์ไว้หลายข้อ ข้อใดทาไม่สาเร็ จเราสามารถประเมินผลได้ ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นวัตถุประสงค์หลัก 1 ข้อ และวัตถุประสงค์รอง1 . 2 ข้อ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าบรรลุวตถุประสงค์หลัก แต่ไม่บรรลุวตถุประสงค์รอง ควรทาต่อไป ั ัถ้าบรรลุวตถุประสงค์รองแต่ไม่บรรลุวตถุประสงค์หลัก อาจยุติโครงการ ั ั3. กาหนดเกณฑ์มาตรฐานของความสาเร็ จที่วดได้ในเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ ั4. กาหนดช่วงเวลา พื้นที่ หรื อกลุ่มเป้ าหมาย4. เปาหมาย หมายถึงระบุถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดว่าจะได้จากการดาเนินโครงการ โดยจะระบุ ้ทั้งผลที่เป็ นเชิงปริ มาณและผลเชิงคุณภาพ เป้ าหมายจึงคล้ายกับวัตถุประสงค์แต่มีลกษณะเฉพาะเจาะจง ั
 12. 12. มากกว่า มีการระบุสิ่งที่ตองการทาได้ชดเจนและระบุเวลาที่ตองการจะบรรลุ ้ ั ้5. วิธีการดาเนินงาน เป็ นการให้รายละเอียดในการปฏิบติ โดยปกติจะแยกเป็ นกิจกรรม ัย่อยๆหลายกิจกรรม แต่เป็ นกิจกรรมเด่นๆ ซึ่ งจะแสดงให้เห็นความเด่นชัดตั้งแต่กิจกรรมเริ่ มต้นจนถึงกิจกรรมสุ ดท้ายว่ามีกิจกรรมใดที่ตองทาบ้าง ถ้าเป็ นโครงการที่ไม่ซบซ้อนมากนักก็มกจะนิยมใช้แผน ้ ั ัภูมิแกนท์( Gantt chart) หรื อแผนภูมิแท่ง ( Bar chart ) ่6. ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็ นการระบุวาใครหรื อหน่วยงานใดเป็ นผูรับผิดชอบและมีขอบเขต ้ความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อว่ามีปัญหาจะได้ติดต่อประสานงานได้ง่าย7. งบประมาณ เป็ นการระบุค่าใช้จ่ายที่ตองใช้ในการดาเนิ นกิจกรรมขั้นต่างๆ โดยทัวไปจะ ้ ่แจกแจงเป็ นหมวดย่อยๆ เช่น หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าครุ ภณฑ์ ซึ่ง ัการแจกแจงงบประมาณจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบความเป็ นไปได้และตรวจสอบความเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนั้นควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วยว่าเป็ นงบประมาณแผ่นดิน งบช่วยเหลือจากประเทศต่างประเทศ เงินกู้ หรื องบบริ จาค เป็ นต้น ่ ั ่8. สถานทีดาเนินการ เป็ นการระบุสถานที่ต้ งของโครงการหรื อระบุวากิจกรรมนั้นจะทา ณสถานที่แห่งใด เพื่อสะดวกต่อการจัดเตรี ยมสถานที่ให้พร้อมก่อนที่จะทากิจกรรมนั้นๆ9. ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็ นการระบุระยะเวลาเริ่ มต้นโครงการและระยะเวลาสิ้ นสุ ดโครงการโดยจะต้องระบุ วัน เดือน ปี เช่นเดียวกับการแสดงแผนภูมิแกนท์ ( Gantt Chart )10. ผลประโยชน์ ทคาดว่าจะได้ รับ เป็ นการระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ ี่ประกอบด้วยผลทางตรงและผลทางอ้อม นอกจากนั้นต้องระบุดวยว่าใครจะได้รับประโยชน์จากโครง ้การบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างใด ระบุท้ งเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ ั11. การประเมินผลโครงการ เป็ นการแสดงรายละเอียดว่าจะมีวธีการควบคุมติดตามและ ิประเมินผลโครงการอย่างไร ใช้เครื่ องมืออะไรในการประเมินผล ระยะเวลาในการประเมินผลและใครเป็ นผูประเมินผล ฯลฯ ดัชนีช้ ีวดความสาเร็ จของโครงการคืออะไร ้ ั- วิธีประเมินผลโครงการ..................- ระยะเวลาประเมินผลโครงการ...............- ผูประเมินผลโครงการ................... ้
 13. 13. สรุปการเขียนโครงการเป็ นเรื่ องที่ไม่ง่าย และไม่ยากเกินความสามารถของนักวางแผน หรื อผูที่มี ้หน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนและโครงการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง นโยบาย แผนงาน และโครงการ เพื่อที่จะได้เขียนโครงการได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน และนโยบายต่อไป นอกจากนั้นการจะเป็ นผูเ้ ขียนโครงการได้ดีท่านก็จะต้องหมันฝึ กฝน และเขียนโครงการบ่อยๆ มีขอมูลมาก ข้อมูลถูกต้อง เพียงพอ และทัน ่ ้ ่สมัยวิเคราะห์สถานการณ์อย่างถ่องแท้ ก่อนเขียนโครงการ และหลังจากนั้นก็นาข้อมูลที่ผานการวิเคราะห์แล้วมาเขียนตามแบบฟอร์ มการเขียนโครงการของแต่ละหน่วยงานอ้างอิงประสิ ทธ์ิ ตงยิงศิริ. (ม.ป.ป.) การจัดทาแผนและโครงการ. ม.ป.ท. ่เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี . (2542). การประเมินผลโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัต.ิ กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และสุริยา วีรวงศ์. (2543). คู่มอการประเมินผลโครงการ. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ืสมพิศ สุขแสน. (2542). นโยบายสาธารณะและการวางแผน. อุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์สุวมล ติรกานันท์. (2543). การประเมินโครงการ : แนวทางสู่ การปฏิบัต.ิ กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง. ิ
 14. 14. การดาเนินงานก่อนได้รับการอนุมติ ั
 15. 15. การตรวจแบบฝึ กหัดทดสอบก่ อนเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ างโรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น ม.3/9 คณะ สีไพลินการลงคะแนนแบบฝึ กหัดทดสอบก่อนเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนราชวินิต มัธยมชั้น 3/9 คณะสี ไพลิน
 16. 16. Roks and ponsibilities ก่อนได้รับการอนุมติ ั Roks Participats Roks and ponsibilities Project Sponser โรงเรี ยนราชวินิต มัธยม project manager 35 วราภรณ์ พรมโสภา 1.คิดโครงการมอบหมายงานแก่(ผูจดการโครงการ) ้ั สมาชิกไปดาเนินงานแบ่งหน้าที่ ให้สมาชิกทางานฝ่ ายรวบรวมข้อมูล 24สุ ดาวดี ศรี วบูลย์ ิ 1.ประสานงานกับผูจดการ้ั โครงการคิดวิธีเขียนDraft ค้นหา ข้อมูล 2.วิธีเขียนDraftและตัวอย่าง ฝ่ ายประสานงาน 28 มณิ ภา ชูตระกูล 1.ประสานงานกับครู ที่ปรึ กษา ห้องนักเรี ยนตัวอย่าง 2.ขอความร่ วมมือในการทา โครงการ คุณครู ผประสานงานคือ ู้ คุณครู ชนิษฎา กาแพงทอง ฝ่ ายจัดทา 24 สุ ดาวดี ศรี วบูลย์ ิ 1.เก็บข้อมูลและภาพที่ทา 28 มณิ ภา ชูตระกูล แบบทดสอบก่อนและหลังของ 35 วราภรณ์ พรมโสภา นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง 2.จัดพิมพ์หลักฐาน
 17. 17. การดาเนินงานหลังได้รับการอนุมติ ั
 18. 18. อาจารย์โอฬารเซ็นอนุมติโครงร่ าง ั
 19. 19. การหาข้อมูลตัวอย่างจารี ตและประเพณี ในอาเซียน
 20. 20. ภาพขณะทีกาลังจัดทาแผ่ นพับใบความรู้ ของคณะผู้จัด ่ขณะเสร็จจากการจัดข้ อมูลอย่ างเรียบร้ อย ตัวอย่างแผ่ นพับใบความรู้
 21. 21. นาข้ อมูลบันทึกลงในMicrosoft Word
 22. 22. ภาพถ่ ายของตัวแทนคณะขณะจัดทาข้ อมูลลงในโน้ ตบุ๊ค
 23. 23. ปรับเปลียนรูปแบบการนาเสนอนาข้ อมูลในแผ่นพับใหม่และบันทึกลงในMicrosoft Word ่นาข้ อมูลมาจัดทาเป็ นแผ่ นพับใบความรู้
 24. 24. ภาพถ่ ายของตัวแทนขณะให้ อาจารย์ หมวดสังคมตรวจสอบความถูกต้องและความสนใจของสื่อข้ อมูลตัวอย่ างจารีตและประเพณีภาพหลักฐานการแนะนาและนาเสนอข้อมูลให้แก่กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่าง
 25. 25. ัภาพขณะการแจกใบทาแบบทดสอบหลังเรี ยนและการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนให้กบนักเรี ยนตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3ห้อง9
 26. 26. การตรวจแบบฝึ กหัดทอสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนราชวินิต มัธยม ชั้น ม.3/9 คณะสี ไพลินใบแสดงการเซ็นชื่อผูถูกประเมิน วันที่10 สิ งหาคม2555 ้
 27. 27. Roks and ponsibilitiesหลังได้รับการอนุมติ ัRoks Participats Roks and ponsibilitiesProject Sponser โรงเรี ยนราชวินิต มัธยมproject manager 35 วราภรณ์ พรมโสภา 1.แจกจ่ายงานที่ตองทาให้สมาชิก ้(ผูจดการโครงการ) ้ั และในการจัด แฟ้ มงาน 2.ประสานงานกับคุณครู ที่ปรึ กษา โครงการว่าได้รับการอนุ ญาติและ จะเริ่ มจัดทาทันทีฝ่ ายรวบรวมข้อมูล 24สุ ดาวดี ศรี วบูลย์ ิ 1.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจาก อินเตอร์ 2.เก็บรู ปภาพห้องที่ทา แบบทดสอบก่อนและหลังขอและ ภาพรู ปประจาห้อง 3.ประสานงานแหล่งข้อมูลกับฝ่ าย เอกสารฝ่ ายเอกสาร 28 มณิ ภา ชูตระกูล 1.จัดพิมพ์แบบประเมินผล โครงการ 2.ประสานงานแหล่งข้อมูลจาก แผ่นพักใบความรู ้ 3.ทาบัญชีรายรับรายจ่ายของ โครงการฝ่ ายจัดทา 24 สุ ดาวดี ศรี วบูลย์ ิ 1.เก็บข้อมูลและภาพที่ทา 28 มณิ ภา ชูตระกูล แบบทดสอบก่อนและหลังของ 35 วราภรณ์ พรมโสภา นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
 28. 28. ตารางการทางาน
 29. 29. ตารางการทางานลาดั ปี 2555บที่ ขั้นตอนการดาเนินงาน ผลสาเร็จทีคาดว่ าจะได้ รับ ่ ผู้รับผิดชอบ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (วันที่) (วันที่) (วันที่) (วันที่) เริ่ มเตรี ยมทาสื่ อ จารี ตและประเพณี ใน 26 ข้อมูลที่เตรี ยมไว้สามารถให้ อาเซียน เพื่อเตรี ยมข้อมูลที่จะแนะนา ความรู ้เพียงพอต่อการ คณะผู้จัดทา1 และให้ความรู ้แก่กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่าง เตรี ยมพร้อม พร้อมที่จะทาการ เตรี ยมความพร้อมของ Facebook ประชาสัมพันธ์ Fanpage เพื่อรองรับการใช้งานด้านการ ประชาสัมพันธ์ ระดมความคิดวางแนวทางและข้อมูลที่ 27 ได้ขอมูลลงใน Facebook ้2 ต้องการจะใส่ลงภายใน Facebook Fanpage และมีเงินงบประมาณ คณะผู้จัดทา Fanpege และระดมเงินงบประมาณ ในการใช้จ่ายในขณะที่ ดาเนินการปฏิบติงาน ั แจกจ่ายงานไปยังผูที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ้ 28 คณะผูจดทาสามารถทาหน้าที่ ้ั ในหน้าที่ของตนตามข้อตกลงที่ตกลงกัน ได้ตามแนวที่ทางกลุ่มต้องการ คณะผู้จัดทา ไว้ เพื่อให้หาข้อมูลในการทางานได้ตาม3 แนวที่ตองการ ้ ติดต่ออาจารย์ท่ีปรึ กษาห้องนักเรี ยน 29 ได้งานตามเป้ าหมายที่คาดไว้ น.ส. มณิภา ชู ตัวอย่าง และปรึ กษาอาจารย์สาระหมวด ตระกูล สังคม ติดต่อนัดเวลากลุ่มนักเรี ยนตัวอย่างเพื่อทา 30 1-15 เพื่อให้ทราบว่านักเรี ยนกลุ่ม น.ส. สุ ดาวดี ศรี การทดสอบแบบฝึ กหัดก่อนใช้สื่อแนะนา ตัวอย่างรู ้ถึงประเพณี ใน วิบูลย์ เสริ มความรู ้ อาเซียน4 บันทึกข้อมูลการปฏิบติการทางานและ ั 16 ได้มีขอมูลในการปฏิบติงานใน คณะผู้จัดทา ้ ั ข้อมูลจารี ตและประเพณี อาเซียนใน กลุ่ม บางส่วนลงใน Facebook Fanpage ของ กลุ่ม
 30. 30. ลาดั ปี 2555บที่ ขั้นตอนการดาเนินงาน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลสาเร็จทีคาดว่ าจะได้ รับ ่ ผู้รับผิดชอบ (วันที่) (วันที่) (วันที่ (วันที่) ) ติดใบประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage 17-18 กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่างรับรู ้และ5 และจัดทาสื่ อโดยใช้ แผ่นพับใบความรู ้ , ทราบถึงข้อมูลสื่ อจารี ตและ คณะผู้จัดทา แบบฝึ กหัดเสริ มประสบการณ์พร้อมเฉลย ประเพณี ในอาเซียน ประกอบกับคาอธิบายของผูบรรยาย ้ รวบรวมผลงานและข้อมูล ส่งให้อญชิสา ั 19-26 มีผลงานเป็ นหลักฐาน ในการ น.ส. อัญชิสา6 ทาการจัดทาข้อมูลและอัพ-โหลดข้อมูล ดาเนินงาน เสริมสวัสดิ์-ศรี ลงใน Facebook Fanpage ติดต่อนัดกลุ่มนักเรี ยนตัวอย่างครั้งที่ 2 27-31 ได้ให้ขอมูลกับกลุ่มนักเรี ยน ้ น.ส. มณิภา ชู เพื่อทาเพื่อทาการนาเสนอและแนะนา ตัวอย่างให้มีความรู ้เพิ่มเติมมาก ตระกูล ความรู ้ให้แก่กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่างและทา ยิงขึ้น ่ แบบฝึ กหัดหลังเรี ยน ติดต่อนัดเวลากลุ่มนักเรี ยนตัวอย่าง เพื่อ 1-10 กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่างมีความรู ้ น.ส. สุ ดาวดี ศรี7 ทาการประเมินงานและข้อมูลของคณะ ในเรื่ องจารี ตและประเพณี ใน วิบูลย์ ผูจดทา ้ั อาเซียนเพิมมากขึ้น ่ รวบรวมหลักฐานการปฏิบติงานและ ั 11-25 ผลงานที่ได้ดาเนินการไปจน น.ส.วราภรณ์ ตรวจสอบผลงานทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ สิ้นเสร็ จสิ้นสุดสามารถเป็ น พรมโสภา8 ถ้วน หลักฐานในการปฏิบติงานได้ ั -นาเสนอผลงานแก่อาจารย์ที่ปรึ กษาใน 29-30 ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จดทาได้รับ ั น.ส.วราภรณ์ หมวดกลุ่มสาระ สังคมศึกษารับทราบ การประเมินไปตามในผล พรมโสภา -รวบรวมและประเมินผลการชี้วด ั ตัวชี้วด ั9 ส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 31 ได้รับการอนุมติจากอาจารย์ ั คณะผู้จัดทา โอฬารว่างานเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
 31. 31. ตารางการทางานจริ ง
 32. 32. ตารางการทางานจริ ง วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการดาเนิ นงาน ปัญหาที่พบ 10ก.ค.2555 ติดต่อการทาแบบทดสอบครั้งที่1 - กับกลุ่มเป้ าหมาย 13ก.ค.2555 จัดทาข้อมูลสื่ อ คือแผ่นพับใบ - ความรู้ 15ก.ค.55 ทาการตรวจแบบทดสอบครั้งที่1 - 16ก.ค.2555 เรี ยบเรี ยงแผ่นพับใบความรู ้ - จานวน 49ฉบับ 24ก.ค.2555 คุณครู โอฬาร คาจีน อนุมติโครง ั - ร่ างโครงการสื่ อข้อมูลตัวอย่าง จารี ตและประเพณี ในอาเซียน25-30ก.ค.2555 ติดต่อนัดวันและเวลาการทา - แบบทดสอบและนาเสนอข้อมูล ครั้งที่2 8ส.ค.2555 ทาการทดสอบครั้งที่2หลังจากแจง แผ่นพับใบความรู ้ให้แก่ - กลุ่มเป้ าหมาย 10ส.ค.2555 ตรวจคะแนนการทาแบบทดสอบ - ครั้งที่2 ผลคะแนนได้ตามเกณฑ์ที่ คาดไว้ 29 ส.ค.2555 ตรวจสอบผลงานและรวบรวม - เอกสารจัดเข้าแฟ้ มให้เรี บยร้อย 5ก.ย.2555 ผลงานสมบูรณ์และส่ งให้กบ ั - คุณครู โอฬาร คาจีน
 33. 33. แบบประเมิน
 34. 34. การประเมินโดยการหาค่าเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบก่อน-หลังการนาเสนอสื่ อ (ในขั้นตอนนี้ทาลงในโปรแกรม Excel2010ทั้งหมด) คะแนนการทา คะแนนการทา ค่ า Z Score ค่ า T Scoreเลขที่ /คนที่ แบบทดสอบก่อน แบบทดสอบหลัง แบบทดสอบก่อน แบบทดสอบก่อน นาเสนอสื่อและเรียน นาเสนอสื่อและเรียน นาเสนอสื่อ นาเสนอสื่อ1 4 7 -0.44916176 45.50838242 2 6 -1.23031265 37.696873533 3 8 -0.8397372 41.602627974 2 7 -1.23031265 37.696873535 5 7 -1.23031265 49.414136836 6 7 -1.23031265 53.319891277 3 6 -0.8397372 41.602627978 4 8 -0.8397372 45.5083824 ก่อน9 5 8 0.05858632 49.414136831011 3 4 8 6 -0.8397372 -0.44916176 41.60262797 45.5083824 นาเสนอ12 3 7 -0.8397372 41.6026279713 4 6 -0.44916176 45.5083824 สื่ อ14 6 7 -1.62088809 53.3198912715 5 6 0.05858632 49.4141368316 5 6 0.05858632 49.41413683 =42.6917 2 7 -1.23031265 37.6968735318 2 6 -1.23031265 37.6968735319 4 5 -0.44916176 45.508382420 3 7 -0.8397372 41.6026279721 5 7 -0.8397372 49.4141368322 3 5 -1.62088809 41.6026279723 1 3 -1.62088809 33.791119124 3 6 -0.8397372 41.60262797
 35. 35. คะแนนการทา คะแนนการทา ค่ า Z Score ค่ า T Scoreเลขที่ /คนที่ แบบทดสอบก่อน แบบทดสอบหลัง แบบทดสอบก่อน แบบทดสอบก่อน นาเสนอสื่อและเรียน นาเสนอสื่อ นาเสนอสื่อ นาเสนอสื่อ25 3 8 -0.8397372 41.6026279726 4 6 -0.44916176 45.508382427 1 7 -1.62088809 33.791119128 3 6 -0.8397372 41.6026279729 4 7 -0.44916176 45.508382430 6 8 0.331989127 53.3198912731 3 6 -0.8397372 41.6026279732 3 5 -0.8397372 41.6026279733 5 7 0.05858632 49.4141368334 5 5 -1.23031265 49.414136833536 5 4 7 5 0.05858632 -0.44916176 49.41413683 45.5083824 ก่อน นาเสนอ37 5 5 0.05858632 49.4141368338 3 6 -0.8397372 41.6026279739 3 8 0.05858632 41.602627974041 4 5 9 8 -0.44916176 0.05858632 45.5083824 49.41413683 สื่ อ42 2 6 -1.23031265 37.6968735343 3 6 -0.8397372 41.60262797 =42.6944 5 8 0.05858632 49.4141368345 4 7 -0.8397372 45.508382446 3 6 -0.8397372 41.6026279747 6 8 0.05858632 53.3198912748 2 3 -1.23031265 37.6968735349 5 9 0.05858632 49.41413683 ผลรวม = 529 ค่าเฉลี่ย = 5.40
 36. 36. แบบทดสอบหลังเรี ยน คะแนนการทา ค่ า Z Score ค่ า T Scoreเลขที่ /คนที่ แบบทดสอบหลัง นาเสนอสื่อและเรียน1 7 0.72256457 57.22564572 6 0.331989127 53.319891273 8 1.113140014 61.131400144 7 0.72256457 57.22564575 7 0.72256457 57.22564576 7 0.72256457 57.22564577 9 1.503715457 65.037154578 8 1.113140014 61.131400149 8 1.113140014 61.1314001410 8 1.113140014 61.131400141112 6 7 0.331989127 0.72256457 53.31989127 57.2256457 หลังการนาเสนอ13 6 0.331989127 53.319891271415 7 6 0.72256457 0.331989127 57.2256457 53.31989127 ใช้สื่อ16 6 0.331989127 53.319891271718 7 6 0.72256457 0.331989127 57.2256457 53.31989127 =60.2619 5 -0.05858632 49.4141368320 7 0.72256457 57.225645721 7 0.72256457 57.225645722 5 0.05858632 49.4141368323 3 -0.8397372 41.6026279724 6 0.331989127 53.31989127
 37. 37. คะแนนการทา ค่ า Z Score ค่ า T Scoreเลขที่ /คนที่ แบบทดสอบหลัง นาเสนอสื่อและเรียน25 8 1.113140014 61.1314001426 6 0.331989127 53.3198912727 7 0.72256457 57.225645728 6 0.331989127 53.3198912729 7 0.72256457 57.225645730 8 1.113140014 61.1314001431 6 0.331989127 53.3198912732 5 -0.05858632 49.4141368333 8 1.113140014 61.1314001434 5 -0.05858632 49.4141368335 7 0.72256457 57.225645736 6 -0.05858632 53.319891273738 5 6 -0.05858632 0.331989127 49.41413683 53.31989127 หลังการใช้สื่อ39 8 1.113140014 61.131400144041 9 8 1.503715457 1.113140014 65.03715457 61.13140014 เรี ยน42 6 0.331989127 53.3198912743 6 0.331989127 53.31989127 = 60.2644 8 1.113140014 61.1314001445 7 0.72256457 57.225645746 6 0.331989127 53.3198912747 8 1.113140014 61.1314001448 3 -0.8397372 41.6026279749 9 1.503715457 65.03715457
 38. 38. ผลการประเมินโดยใช้เรื่ องสถิติมาประยุกต์คะแนนทีเฉลี่ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 42.69คะแนนทีเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 60.26ค่าคะแนนทีเฉลี่ยที่เพิมขึ้นเท่ากับ 60.26 – 42.69 = 17.57 ่คะแนนทีก่อนเรี ยนเท่ากับ 42.69คะแนนทีเพิ่มขึ้นเท่ากับ 17.57คะแนนทีเพิ่มขึ้นร้อยละ = (17.57*100)/ 42.69 = 41.16 40 35 30 25 คะแนน1-4 20 คะแนน5-7 15 คะแนน8-10 10 5 0 ก่ อนเรี ยน หลังเรี ยน
 39. 39. สรุ ปผลโครงการและ การนาไปต่อยอด
 40. 40. สรุปผลโครงการและการนาไปต่ อยอด โครงการนี้ จดทาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มและแนะนาถึงความสาคัญของจารี ตและประเพณี ของแต่ละ ั10 ประเทศในอาเซี ยน โดยนาข้อมูลตัวอย่างจารี ตและประเพณี อย่างละ1จารี ต1ประเพณี ในประชาคมอาเซียนมาใช้ในการแนะนาและส่ งเสริ มกับกลุ่มนักเรี ยนตัวอย่าง ม.3/9 โรงเรี ยน ราชวินิต มัธยม จานวน 49คนตัวอย่าง มีการทาแบบสอบถามเพื่อทดสอบความรู ้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างและยังมีแบบทดสอบก่อนใช้สื่อ และหลังการใช้สื่อเพื่อทดสอบความรู ้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น โดยใช้แผ่นพับใบความรู ้แบบที่น่าสนใจสามารถพกพาได้มาเป็ นสื่ อกลางที่ช่วยเสริ มความรู ้แก่กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่าง ผลจากคะแนนการทาแบบทดสอบ ปรากฏว่า กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่างมีความรู ้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และสามารถทาคะแนนใน ่การทาแบบทดสอบครั้งหลังได้ดีกว่าครั้งแรก ซึ่ งตรงตามตัวชี้วดด้านการประเมินผล จึงสรุ ปได้วาการทา ัโครงการสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีและได้รับความร่ วมมือจากกลุ่มนักเรี ยนตัวอย่างเป็ นอย่างดีหากมีผมาศึกษาโครงการนี้สามารถนาไปต่อยอดได้ โดยการนาโครงการไปเป็ นแหล่งการจัดทาสื่ อจารี ตและ ู้ ัประเพณี ในอาเซี ยน และการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในการทาโครงการ การจัดการเรี ยนการสอนให้กบนักเรี ยนกลุ่มอื่นๆที่มีความสนใจได้
 41. 41. เทคโนโลยีที่ใช้ในการดาเนินงาน
 42. 42. หาข้อมูลในการทาแผ่นพับใบความรู ้ ใช้ในการประชาสัมพันธ์และจัด นาเสนอข้อมูลเพิมเติมในบางส่ วน ่ใช้ในการสนทนาภายในกลุ่ม ใช้เรี ยบเรี ยงและบันทึกข้อมูลของโครงการทั้งหมด flpalbm.opfใช้ส่งเอกสารข้อมูลของกลุ่ม ใช้จดเรี ยงข้อมูลและหลักฐานเพื่อนาเสนอเป็ น ั เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คานวณหาคะแนนเป็ นค่าเฉลี่ย
 43. 43. ผลการดาเนินงาน
 44. 44. สรุปผลการดาเนินงานจากการดาเนินงานของคณะผูจดทาโครงการสื่ อข้อมูลตัวอย่างจารี ตและประเพณี ในอาเซียนสรุ ป ้ัการดาเนินงานได้ดงนี้ ัตัวชี้วดด้ านประสิ ทธิภาพ ั สามารถดาเนินงานตามแบบได้ในเวลาที่กาหนด สาเร็จ ( 26 มิถุนายน ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 ) ได้รับความร่ วมมือจากกลุ่มนักเรี ยนตัวอย่าง ห้อง 3/9 ได้ดี สาเร็จตัวชี้วดด้ านประสิ ทธิผล ั นักเรี ยนมีความรู ้เพิ่มเติมในเรื่ องจารี ตและประเพณี ในอาเซียนมากยิงขึ้น ่ สาเร็จ60%โดยได้จากใช้ผลของการแบบทดสอบหลังเรี ยนเป็ นเกณฑ์ในการประเมินผล กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่างทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนได้คะแนนน้อยกว่า 60% ไม่สาเร็จสรุ ป ความพึงพอใจของคณะผูจดทา ค่อนข้างพอใจ เพราะ กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่างมีความรู ้และ ้ัความเข้าใจมากยิงขึ้นเมื่อได้ศึกษาความรู ้จากแผ่นพับใบความรู ้และการทาแบบทดสอบทั้ง2ครั้ง ่ที่ทางคณะผูจดทาได้ทาขึ้น ้ั
 45. 45. งบประมาณ
 46. 46. งบประมาณวันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 -ค่าอินเทอร์เน็ต คนละ 30 บาท -ค่าปริ้ นขาวดา จานวน 16 แผ่นๆละ 3บาท 48 บาท -ค่าถ่ายเอกสารขาวดา จานวน 49 แผ่นๆละ38 ส.ต. 16บาทวันศุกร์ที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 ค่ากระดาษที่ใช้ปฏิบติงานและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ั -ค่ากระดาษA4 จานวน1 รี ม 95 บาท -ค่าแฟ้ มเอกสารสาหรับเก็บร่ วมรวมหลักฐาน 45 บาท -ค่าปริ้ นขาวดา จานวน 10 แผ่น 30บาท -ค่าปริ้ นสี จานวน 2 แผ่น 10 บาทวันจันทร์ที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ.2555 -ค่าปริ้ นขาวดา จานวน 2แผ่น 6 บาทวันพุธที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 -ค่าCDจานวน 3 แผ่น และกล่องใส่ CD 16 บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 460 บาท *ค่าCDแผ่นละ 10 บาท*
 47. 47. คุณครู ที่ปรึ กษาโครงการ
 48. 48. คุณครู นางสาวชนิษฎา กาแพงทอง
 49. 49. ประวัติผจดทา ู้ ั
 50. 50. โครงการ สื่อข้ อมูลตัวอย่างจารี ตและประเพณีในอาเซียนชื่อ น.ส.สุ ดาวดี ศรี วบูลย์ ชื่อเล่น ดีดี ิ วันเกิด 8 กันยายน 2538 อายุ 16 ปีเชื้อชาติ ไทย สั ญชาติ ไทย ศาสนา พุทธทีอยู่ 349/71-72 ถ.พุธมณฑลสาย2 แขวง บางไผ่ เขต บางแค กรุ งเทพมหานคร 10160 ่โทร 081-1438332การศึกษา ประถมศึกษา พระตาหนักสวนกุหลาบ มัธยมศึกษาตอนต้น ราชวินิต มัธยม มัธยมศึดษาตอนปลาย ราชวินิต มัธยมงานอดิเรก ออกกาลังกาย และอ่านหนังสื อ
 51. 51. หลักฐานการดาเนินงาน ชื่อ นางสาว สุ ดาวดี ศรี วบูลย์ ิ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 24 โครงการ สื่ อข้อมูลตัวอย่างจารี ตและประเพณี ในอาเซี ยน ปี การศึกษา2555วัน/เดือน/ปี งานที่ได้รับมอบหมาย ผูมอบหมาย ้ ผูรับผิดชอบ ้ หมายเหตุ งาน26มิ.ย.2555 เตรี ยมนาข้อมูลที่จะแนะนาและให้ความรู ้แก่กลุ่มนักเรี ยน - สุ ดาวดี - ตัวอย่าง เตรี ยมความพร้อมของ Facebook Fanpage เพื่อ รองรับการใช้งานด้านการประชาสัมพันธ์30มิ.ย.2555 -ติดต่อนัดเวลากลุ่มนักเรี ยนตัวอย่างเพื่อทาการทดสอบ - สุ ดาวดี สมาชิกพอใจ โครงการ -ทาแบบฝึ กหัดก่อนใช้สื่อแนะนาเสริ มความรู ้16ก.ค2555 บันทึกข้อมูลการปฏิบติการทางานและข้อมูลจารี ตและ ั - สุ ดาวดี - ประเพณี อาเซี ยนในบางส่ วนลงใน Facebook Fanpage ของกลุ่ม24ส.ค.2555 -รวบรวมผลงานและข้อมูล - สุ ดาวดี -27ส.ค.2555 -ทาการจัดทาข้อมูลและอัพ-โหลดข้อมูลลงใน Facebook - สุ ดาวดี สมาชิกพอใจ Fanpage โครงการ8ส.ค.2555 ติดต่อนัดเวลากลุ่มนักเรี ยนตัวอย่าง เพื่อทาการประเมิน - สุ ดาวดี - งานและข้อมูลของคณะผูจดทา ้ั
 52. 52. ชื่อ นางสาวมณิ ภา ชูตระกูล ชื่อเล่น แพรวันเกิด 19 ตุลาคม2538 อายุ 16 ปีเชื้อชาติ ไทย สั ญชาติ ไทย ศาสนา พุทธทีอยู่ 45/7 หมู่7 ตาบล บางกรวย อาเอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130 ่โทร 083-2257832การศึกษา ประถมศึกษา ศึกษาบัณฑิต มัธยมศึกษาตอนต้น ราชวินิต มัธยม มัธยมศึกษาตอนปลาย ราชวินิต มัธยมงานอดิเรก อ่านหนังสื อ

×