พฤษภาคม 2556/2013
อาทิตย

5
12
19
26

จันทร

6
13
20
27

มิถุนายน 2556/2013

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

7
14
2...
กรกฎาคม 2556/2013
อาทิตย
7
14
21
28

จันทร
1
8
15
22
29

อังคาร
2
9
16
23
30

1 กิจกรรมวันเขาประจํากอง,อนุบาลเขาวัด
1-...
กันยายน 2556/2013

ตุลาคม 2556/2013

อาทิตย

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
1...
พฤศจิกายน 2556/2013
อาทิตย

3
10
17
24

จันทร

4
11
18
25

อังคาร

5
12
19
26

1 ศุกรตนเดือน
4-8 ประกวดหนูนอยมารยาทงา...
มกราคม 2557/2014
อาทิตย

5
12
19
26

จันทร

6
13
20
27

กุมภาพันธ 2557/2014

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

7
14
...
มีนาคม 2557/2014
อาทิตย

2
9
16
23
30

จันทร

3
10
17
24
31

อังคาร

4
11
18
25

7-8 ประชุมครู จัดทําขอสอบรวม
เครือซาเ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปฏิทินโรงเรียนอรุณวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556_2013

1,755 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,755
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,051
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปฏิทินโรงเรียนอรุณวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556_2013

  1. 1. พฤษภาคม 2556/2013 อาทิตย 5 12 19 26 จันทร 6 13 20 27 มิถุนายน 2556/2013 อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 1 วันแรงงานแหงชาติ 5 วันฉัตรมงคล 6 ชดเชยวันฉัตรมงคล 8 ประชุมครู เปดปการศึกษา 2556, ประชุม ผช.ผอ. ครั้งที่ 1 9 ประชุมครูจัดทํา “แผนพัฒนาฯ 2556-2559” 10 จัดหนังสือเตรียมขาย 11 ขายหนังสือ / อุปกรณการเรียน / ชุดนักเรียน 13-14 อบรมพื้นฟูจิตใจ ประจําป การศึกษา 2556 15 ประชุมครู ประจําเดือน พฤษภาคม 2556 (ครั้งที่ 1) 16 เปดเรียนปการศึกษา 2556 (ชั้นอนุบาล-ม.3) 16-31 ติดตามแกไขความประพฤติ นักเรียน, งานปองกันปญหายาเสพติด ในโรงเรียน, อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน, สงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 20 เปดเรียนปการศึกษา 2556 (ชั้น ม.4-5) 21 อนุบาลเขาวัด 24 วันวิสาขบูชา 27 เปดเรียนปการศึกษา 2556 (ชั้นม.6) 29 ประชุม ผช.ผอ. ครั้งที่ 2 30 ประชุมครู ประจําเดือน พฤษภาคม 2556 (ครั้งที่ 2), วจน พิธีกรรมเปดปการศึกษาและตอนรับ คณะผูบริหาร อาทิตย 2 9 16 23 30 จันทร 3 10 17 24 อังคาร 4 11 18 25 1 ประชุมผูปกครองนักเรียน ชันอนุบาล, ป.1, ม.1 และ ม.4 ้ 3 อนุบาลเขาวัด 7 วันศุกรตนเดือน, กิจกรรมอนุบาล หรรษา 8 ประชุม ครูผูสอนระดับชั้น ป.1-6 เรื่อง “หลักสูตรบูรณาการอาเซียน” 12 ประชุม ผช.ผอ. ครั้งที่ 1 13 พิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2556 / ตอนรับครูใหม / รับนองม. 4 / แตงตั้งนักเรียนสวัสดิการและลูกเสือ จราจร 14 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ To Be Number One, กิจกรรมหนูนอย คนเกง (อนุบาล) 14-16 อบรมฟนฟูจิตใจครูคําสอน ณ บานชุมพาบาล จ.สุราษฎรธานี พุธ 5 12 19 26 พฤหัสบดี 6 13 20 27 ศุกร เสาร 7 14 21 28 1 8 15 22 29 15 ประชุม ผอ. โรงเรียนและ ขาราชการครู / ครูในสังกัด สพป.ปข. 1 (ในเขตอ.ทับสะแก) 16-30 ติดตามแกไขความประพฤติ นักเรียน, งานปองกันปญหายาเสพติด ในโรงเรียน, อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน, สงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 17-21 คณะผูบริหารเขาเงียบประจําป 21 กิจกรรมรักการอาน (อนุบาล) 24-28 นิเทศการเรียนการสอนของครู อนุบาล/ครูผูชวยสอนอนุบาล 25 ประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 26 ประชุม ผช. ผอ. ครั้งที่ 2 27 ประชุมครูประจําเดือน มิถุนายน 29 ครูปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนิทานเพื่อนรัก
  2. 2. กรกฎาคม 2556/2013 อาทิตย 7 14 21 28 จันทร 1 8 15 22 29 อังคาร 2 9 16 23 30 1 กิจกรรมวันเขาประจํากอง,อนุบาลเขาวัด 1-31 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ม.4-ม.6 2 คณะกรรมการฯ สพป. ประจวบฯ เขต 1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เรื่อง “งบอุดหนุน รายหัว”, นักเรียนชั้น ป.6 อบรมโครงการ สนามจราจรเยาวชนเสริมสรางจิตสํานึก ความปลอดภัย 4-5 นักเรียนคาทอลิก ม.2-3 เขารวม โครงการคายเยาวชนสมานฉันท จ.ประจวบฯ ป 2556 5 วันศุกรตนเดือน 10 ประชุม ผช.ผอ. ประจําเดือน (ครั้งที่ 1) 11 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ป 2556 12 ประชุมผูปกครองแผนกสองภาษา (EP) 14 ฉลองวัดแมพระฟาติมาบานแสงอรุณ, ประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ พุธ 3 10 17 24 31 พฤหัสบดี 4 11 18 25 สิงหาคม 2556/2013 ศุกร 5 12 19 26 เสาร 6 13 20 27 16-31 ติดตามแกไขความประพฤติ นักเรียน, งานปองกันปญหายาเสพติดใน โรงเรียน, อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน, สงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 17 กิจกรรมภูมิปญญา อนุบาล 3 17-19 สอบกลางภาค 1/2556 ชั้น ป.1-ม. 3 19 ถวายเทียนพรรษาประจําป 2556 ณ วัดประชาสนธิ น้ําตกหวยยาง (นักเรียนชั้น ม.4/1 และตัวแทนนักเรียนอนุบาล) 24 ประชุม ผช.ผอ. ประจําเดือน (ครั้งที่ 2) 25 ประชุมครู ประจําเดือน กรกฎาคม, คายอาเซียนอนุบาล 29 กิจกรรม “รําลึกสุนทรภู เชิดชู ภาษาไทย” ประจําป 2556 โดย กลุมสาระ ฯ ภาษาไทย, คายวิชาการอนุบาล 30 ก.ค. – 1 ส.ค. คายพุทธบุตร ชั้น ม. 4 (วัดธรรมรังสี อ.สามรอยยอด จ.ประจวบฯ) และ ชั้นม. 5 (วัดหวยทรายใต อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี) 30 ก.ค. – 2 ส.ค. กีฬาสี ชั้น ป.1-3 23 อาทิตย 4 11 18 25 จันทร 5 12 19 26 อังคาร 6 13 20 27 1-2 เขาคายลูกเสือ – เนตรนารี ม.3 2 ศุกรตนเดือน 3 ทัศนศึกษา ชั้น ม. 2 5 อนุบาลเขาวัด 5-8 กีฬาสี ชั้น ป.4-6 7 คาย English Camp อนุบาล 7-9 สองกลางภาค 1/2556 ชั้น ม.4-6 9 กิจกรรมวันแม / กิจกรรมวันแม อนุบาล, EP, ประถม, มัธยม 13-16 กีฬาสี ชั้น ม.1-3 14 ประชุม ผช.ผอ. ครังที่ 1, กิจกรรม ้ อาชีพสัญจร ชั้น อ.1-3 ครั้งที่ 1 16 กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 16-31 ติดตามแกไขความประพฤติ นักเรียน, งานปองกันปญหายาเสพติด ในโรงเรียน, อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน, สงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 20 คายวิชาการอนุบาล 21 กิจกรรมภูมิปญญา อนุบาล 1 23 กิจกรรมหนูนอยคนเกง 28 ประชุม ผช.ผอ. ครั้งที่ 2, กีฬาสี ชั้น ม.4-6 29 กิจกรรมโตไปไมโกง (อนุบาล, ซอม ใหญพิธีเปดกรีฑาสี คาบ 1-2 (เฉพาะผู ที่เกี่ยวของ), ประชุมครูประจําเดือน สิงหาคม 30 กิจกรรมรักการอาน (อนุบาล) 30-31 คายวาทศิลป กลุมสาระฯ ภาษาไทย
  3. 3. กันยายน 2556/2013 ตุลาคม 2556/2013 อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 2-3 รวมสี คาบ 6 ประถม, คาบ 7 มัธยม 4 กิจกรรมภูมิปญญา อนุบาล 2 5-6 กรีฑาสีโรงเรียน 6 ศุกรตนเดือน, กิจกรรมอนุบาล หรรษา 9 กิจกรรมรําลึก แมพระบังเกิด (อนุบาล) 11 ประชุม ผช.ผอ. ครั้งที่ 1, คาย อาเซียนอนุบาล 12 กิจกรรมเชาวนไวไหวพริบ กลุมสาระฯ คณติศาสตร 13 ทัศนศึกษาอนุบาล ครั้งที่ 1 / ธรรมสัญจร ชั้น อ.1-3 16-20 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (อนุบาล) 16-30 ติดตามแกไขความ ประพฤตินักเรียน, งานปองกัน ปญหายาเสพติดในโรงเรียน, อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน, สงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 20 กิจกรรม มหกรรมศิลปะ โดย กลุมสาระฯ ศิลปะ 24 คายวิทยาศาสตร อนุบาล 25 ประชุม ผช.ผอ. ครั้งที่ 2 25-27 สอบปลายภาค 1/2556 26 ประชุมครู ประจําเดือน กันยายน 27 กิจกรรมรักการอาน (อนุบาล) …….. กิจกรรมสานฝนปนรัก อาทิตย 6 13 20 27 จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 7-10 คายยุวธรรมทูต ระดับสังฆ มณฑลสุราษฎรธานี 11 สง รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ / กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 16-31 ติดตามแกไขความ ประพฤตินักเรียน, งานปองกัน ปญหายาเสพติดในโรงเรียน, อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน, สงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 23 ถวายพวงมาลา วันปยมหาราช 24 เปดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2556 …….. นักเรียน ม.4-6 ติวที่สถาบัน Inlingual กรุงเทพฯ …….. นักเรียน ศิลป-จีน เรียนที่ สถาบันขงจื้อ ม. เชียงใหม …….. เขาคายแผนกสองภาษา
  4. 4. พฤศจิกายน 2556/2013 อาทิตย 3 10 17 24 จันทร 4 11 18 25 อังคาร 5 12 19 26 1 ศุกรตนเดือน 4-8 ประกวดหนูนอยมารยาทงาม 6 กิจกรรมโตไปไมโกง(อนุบาล) 13 ประชุม ผช.ผอ. ครั้งที่ 1, กิจกรรม อาชีพสัญจร ชั้น อ.1-3 ครั้งที่ 2 15 กิจกรรมวันลอยกระทง(อนุบาล) 16 นร. ป.3, ป.6 สอบคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ของ สสวท. รอบที่ 1 16-30 ติดตามแกไขความประพฤติ นักเรียน, งานปองกันปญหายาเสพติด ในโรงเรียน, อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน, สงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 18 กิจกรรมรักการอาน (อนุบาล) 18-29 นิเทศการสอนของครูอนุบาล 20-22 ปจฉิมนิเทศ / ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม. 3 พุธ 6 13 20 27 ธันวาคม 2556/2013 พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 23 เสกสุสาน วัดแมพระฟาติมา บาน แสงอรุณ 24 ฉลองโมทนาคุณแมพระ วัดแม พระฟาติมา บานแสงอรุณ 25 พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 27 ประชุม ผช.ผอ. ครั้งที่ 2 28 ประชุมครู ประจําเดือน พฤศจิกายน ......... กิจกรรมอาเซียนรวมใจ กลุม สาระฯ สังคมศึกษาฯ 4 กิจกรรมวันพอ / กิจกรรมวันพอ อนุบาล, ประชุม ผช.ผอ. ครั้งที่ 1 6 ศุกรตนเดือน, กิจกรรมอนุบาล หรรษา 13 กิจกรรมหนูนอยคนเกง 16-30 ติดตามแกไขความ ประพฤตินักเรียน, งานปองกัน ปญหายาเสพติดในโรงเรียน, อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน, สงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 17 กิจกรรมสงความสุขคริสตมาส / ปใหม แกชุมชน 18 ประชุม ผช.ผอ. ครั้งที่ 2 19 ประชุมครู ประจําเดือน ธันวาคม 20-21 กิจกรรมคริสตมาสโรงเรียน 23-1 หยุดเรียนเทศกาลวัน คริสตมาสและปใหม 24 กิจกรรมคริสตมาสวัดแม พระฟาติมา บานแสงอรุณ ......... ทัศนศึกษาบุคลากร ประจําป 2556
  5. 5. มกราคม 2557/2014 อาทิตย 5 12 19 26 จันทร 6 13 20 27 กุมภาพันธ 2557/2014 อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 3 กิจกรรมสังสรรคโอกาสคริสตมาส และปใหม, ศุกรตนเดือน / ใสบาตร (ขาวสาร / อาหารแหง) โอกาสปใหม 6-15 นิเทศการสอนของครูผูชวยสอน อนุบาล 8-10 สอบกลางภาค 2/2556 ชั้น ป.1- ม. 3 10 กิจกรรมวันเด็ก / กิจกรรมวันเด็ก อนุบาล 13 คาย English Camp อนุบาล 15 ประชุม ผช.ผอ. ครั้งที่ 1 16 กิจกรรมวันครู 16-31 ติดตามแกไขความประพฤติ นักเรียน, งานปองกันปญหายาเสพติด ในโรงเรียน, อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน, สงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 17 กิจกรรมรักการอานอนุบาล 22-24 กิจกรรมศิลปหัตถกรรม อาหาร และขนมไทย กลุมสาระฯ การงานฯ 25 นร. ป.3, ป.6 สอบคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ของ สสวท. รอบที่ 2 28 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.4 29 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5, ประชุม ผช.ผอ. ครั้งที่ 2 30 ประชุมครู ประจําเดือน มกราคม 30-31 กิจกรรมลูกเสือ, เนตรนารี ชั้น ป.6 31 วันรําลึกพอบอสโก, วันตรุษจีน ............ กิจกรรม English Camp กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ ............ กิจกรรมสัปดาหพระคัมภีร ............ สอบกลางภาค 2/2556 ชั้น ม.4-6 ............ ทัศนศึกษา ชั้น ม.1 อาทิตย 2 9 16 23 จันทร 3 10 17 24 อังคาร 4 11 18 25 1 สอบ O-NET ป 2556 นร. ชั้น ป.6 1-2 สอบ O-NET ป 2556 นร. ชั้น ม.3 3 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.1 4 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.2, คายวิชาการอนุบาล 5 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.3 6-7 เขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1 7 ศุกรตนเดือน 11 คายอาเซียน อนุบาล 12 ประชุม ผช.ผอ. ครั้งที่ 1 15 กิจกรรมวันครอบครัวอรุณ 16-31 ติดตามแกไขความประพฤติ นักเรียน, งานปองกันปญหายาเสพติด ในโรงเรียน, อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน, สงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 15-16 สอบ O-NET ป 2556 นร. ชั้น ม.6 พุธ 5 12 19 26 พฤหัสบดี 6 13 20 27 ศุกร 7 14 21 28 เสาร 1 8 15 22 19-21 สอบปลายภาค 2/2556 ชั้น ม.3 22 กิจกรรมบัณฑิตนอย 22-24 ปจฉิมนิเทศ / ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.6 23-24 เขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 26 ประชุม ผช.ผอ. ครั้งที่ 2 26-28 สอบปลายภาค 2/2556 ชั้น ป.1- ม.2 27 ประชุมครู ประจําเดือนกุมภาพันธ ............... กิจกรรมสานฝนปนรัก ............... ทัศนศึกษา ชั้น ป. 1 ............... ทัศนศึกษา ชั้น ป. 2 ............... ทัศนศึกษา ชั้น ป. 3 ............... ทัศนศึกษา ชั้น ป. 4 ............... ทัศนศึกษา ชั้น ป. 5 ............... ทัศนศึกษา ชั้น ป. 6 ............... สอบ LAS
  6. 6. มีนาคม 2557/2014 อาทิตย 2 9 16 23 30 จันทร 3 10 17 24 31 อังคาร 4 11 18 25 7-8 ประชุมครู จัดทําขอสอบรวม เครือซาเลเซียน ศูนยบริการฯ ป 2557 15 สง รายงานผลการดําเนินการ งานโครงการ / กิจกรรมภาคเรียน ที่ 2 ปการศึกษา 2556 31 สง สรุปรายงานการประเมิน โครงการ / กิจกรรม จํานวน 42 โครงการ ของ ปการศึกษา 2556 (แยกตามกลุมบริหารงาน)  ......... คายคําสอนภาคฤดูรอน ......... เขาคายแผนกสองภาษา ......... เริ่มคายวิชาการ ม. 4 ขึ้น ม. 5 พุธ 5 12 19 26 พฤหัสบดี 6 13 20 27 เมษายน 2557/2014 ศุกร เสาร 7 14 21 28 1 8 15 22 29 อาทิตย 6 13 20 27 จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 1-30 การเรียนเสริมความรูภาคฤดู รอน ชั้นอนุบาล-ม.2 (ชั้นเดิม) 11 จบคายวิชาการ ม.4 ขึ้น ม.5 14-18 หยุดเทศกาลสงกรานต 21 นักเรียน ม.4 ใหม เรียนปรับ พื้นฐาน, เริ่มคายวิชาการ ม.5 ขึ้น ม.6 ……… นักเรียน ม.4-6 ติวที่สถาบัน Inlingual กรุงเทพฯ

×