Projektu Patiktos 2009 Kovas

823 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
823
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projektu Patiktos 2009 Kovas

 1. 1. Projektų patikros projektų įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje Arūnė Andrulionienė Projektų kontrolės departamento direktorė 2009 m. kovo 12 d. , Kaunas
 2. 2. Reglamentavimas <ul><li>Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008-01-10, Nr. 4-132; 2009-02-11, Nr. 19-770) 152-160 p. </li></ul><ul><li>aktuali redakcija: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=337749 </li></ul><ul><li>Projekto finansavimo ir administravimo sutartis (bendrųjų sąlygų 6 punktas ir specialiųjų sąlygų 9 punktas) </li></ul>
 3. 3. Kas turi teisę audituoti ir kontroliuoti? <ul><li>Europos audito rūmų </li></ul><ul><li>Europos Komisijos </li></ul><ul><li>Valstybės kontrolės </li></ul><ul><li>Finansų ministerijos </li></ul><ul><li>Ūkio ministerijos </li></ul><ul><li>Įgyvendinančiosios institucijos </li></ul><ul><li>įgalioti asmenys </li></ul>Turi teisę audituoti ir kontroliuoti <ul><li>kaip yra vykdomas Projektas, </li></ul><ul><li>Projekto vykdytojo finansinę-ūkinę veiklą, kiek ji susijusi su Projekto įgyvendinimu, </li></ul><ul><li>visas kitas aplinkybes, susijusias su Projektu ir Sutartimi </li></ul>3 metus nuo veiksmų programos, pagal kurią buvo įgyvendintas projektas, užbaigimo
 4. 4. Projekto vykdytojas įsipareigojo: <ul><li>bendradarbiauti su Projektą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis, </li></ul><ul><li>laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, </li></ul><ul><li>sudaryti sąlygas jiems apžiūrėti Projekto įgyvendinimo ir (arba) administravimo vietą ir savo veiklą, susijusią su Projektu, </li></ul><ul><li>susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto ir sutarties vykdymu. </li></ul><ul><li>(Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.13 p.) </li></ul>
 5. 5.
 6. 6. Atsakomybės pasiskirstymas <ul><li>Informuoja Projekto vykdytoją likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki Projekto patikros vietoje atlikimo (gali būti išimčių); </li></ul><ul><li>Dokumentuoja patikrą; </li></ul><ul><li>Supažindina Projekto vykdytoją su Projekto patikros vietoje lapu </li></ul><ul><li>LVPA </li></ul>Projekto vykdytojas <ul><ul><ul><li>užtikrina Projekto vadovo arba jo įgalioto asmens (turinčio raštišką įgaliojimą) bei kitų už Projekto įgyvendinimą atsakingų asmenų dalyvavimą patikros vietoje metu; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nedelsiant informuoja LVPA jei negali sudaryti sąlygų atlikti Projekto patikrą vietoje nustatytu metu ir (ar) joje negali dalyvauti rašte nurodyti asmenys, nurodydamas argumentuotas priežastis; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>susipažinti su Projekto patikros vietoje lapu pasirašydamas. Nesutikdamas su Projekto patikros vietoje lape pateikiama informacija pateikti paaiškinimus raštu. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Dokumentavimas <ul><li>Įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje lapas </li></ul><ul><li>Forma patvirtinta LR finansų ministro 2008 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1K-329 </li></ul><ul><li>(Valstybės žinios 2008-10-28, Nr. 124-4739 ) </li></ul><ul><li>http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329460&p_query=&p_tr2 = </li></ul><ul><li>I. Duomenys apie bendrai finansuojamą iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektą ir jo įgyvendinimo eigą </li></ul><ul><li>II. Projekto patikros vietoje lapas </li></ul><ul><li>III. Projekto patikros vietoje ataskaita </li></ul>
 8. 8. 2. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją patikros vietoje metu: Eil. Nr. Patikros kriterijai Tikrintini dokumentai 2.1. Ar projekto sutartyje nustatyta projekto įgyvendinimo vieta liko ta pati? Faktiškai tikrinama projekto įgyvendinimo vieta 2.2. Ar projekto sutartyje nustatyta projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) teisinė forma liko tokia pati? <ul><li>Juridinio asmens registravimo pažymėjimas, įstatai, nuostatai, statutas; </li></ul><ul><li>jeigu ne – tai ar apie tai buvo informuota įgyvendinančioji institucija - tikrinamas susirašinėjimas su LVPA. </li></ul>2.3. Ar projekto sutartyje nustatytas projekto vykdytojo veiklos pobūdis, turintis įtakos projekto įgyvendinimui, liko toks pat? <ul><li>Projekto vykdytojo įstatai, nuostatai ar statutas; </li></ul><ul><li>jeigu ne – tai ar apie tai buvo informuota įgyvendinančioji institucija - susirašinėjimas su LVPA. </li></ul>
 9. 9. 3. Duomenys apie projekto valdymą ir administravimą (1): Eil. Nr. Patikros kriterijai Tikrintini dokumentai 3.1. Ar su projekt ą administruojan č iais ir (arba) vykdan č iais darbuotojais yra sudarytos darbo sutartys (arba ar valstybės tarnautoj ų pareigybi ų aprašymuose yra nustatytos j ų atliekamos funkcijos, susijusios su projekto administravimu ir (arb a) vykdymu)? <ul><li>Darbo sutartys arba įsakymai eiti pareigas; </li></ul><ul><li>Pareigybių aprašymai; </li></ul><ul><li>Įsakymai vykdyti projekto administravimo funkcijas... </li></ul>3.2. Ar projekt ą administruojanči ų ir (arba) vykdan č i ų darbuotoj ų ir projekto dalyvi ų darbo įgyvendinant projektą bei dalyvavimo įgyvendinant projektą laiko apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir vadovaujančiosios institucijos teikiamais metodiniais išaiškinimais? <ul><li>Darbo sutartys arba įsakymai eiti pareigas; </li></ul><ul><li>Juridinio asmens vadovo įsakymas dėl darbo laiko paskirstymo; </li></ul><ul><li>Darbo laiko apskaitos žiniaraščiui; </li></ul><ul><li>Projektą administruojančių ir (arba) vykdančių darbuotojų ir projekto dalyvių laikaraščiui... </li></ul>3.3. Ar įgyvendinančioji institucija yra informuota apie visus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu ir sutartimi?   <ul><li>susirašinėjimas su LVPA; </li></ul><ul><li>visi su projektu susiję dokumentai, vykdomos veiklos... </li></ul>
 10. 10. 3. Duomenys apie projekto valdymą ir administravimą (2): Eil. Nr. Patikros kriterijai Tikrintini dokumentai 3.4 Ar saugomi visi b ū tini projekto dokumentai projekto sutartyje nustatyta tvarka? <ul><li>Projekto vykdytojas privalo saugoti: </li></ul><ul><li>paraiškos ir jos priedų kopijas; </li></ul><ul><li>paraiškos keitimo dokumentų kopijas; </li></ul><ul><li>projekto finansavimo ir administravimo sutarties ir visų papildomų susitarimų originalus ; </li></ul><ul><li>tarpinių ataskaitų (jeigu jos rengiamos), galutinių projekto įgyvendinimo ataskaitų ir jų priedų kopijas ir kitus susijusius dokumentus; </li></ul><ul><li>mokėjimo prašymų kopijas, išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus ; </li></ul><ul><li>susirašinėjimo su LVPA, Ūkio ministerija dokumentų kopijas; </li></ul><ul><li>pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas; </li></ul><ul><li>įgyvendintų viešumo priemonių įrodymo dokumentus. </li></ul>
 11. 11. 4. Duomenys apie projekto veiklų įgyvendinimą, tikslų, uždavinių, fizinių veiklos rodiklių ir stebėsenos rodiklių pasiekimą: Eil. Nr. Patikros kriterijai Tikrintini dokumentai 4.1. Ar nuosekliai pagal projekto sutarties nuostatas ir jos 1 priede nustatytą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką yra vykdomos projekto veiklos ir siekiama projekto tikslų, uždavinių ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių? <ul><li>Projekto sutartis ir jos pakeitimai; </li></ul><ul><li>Susirašinėjimas su LVPA; </li></ul><ul><li>Pirkimų dokumentai; </li></ul><ul><li>Su tiekėjais, rangovais pasirašytos pirkimo – pardavimo sutartys; </li></ul><ul><li>priėmimo-perdavimo aktai, sąskaitos faktūros ir kiti išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai; </li></ul><ul><li>Lyginamas su faktiškai vykdomomis veiklomis... </li></ul>4.2. Ar pasiekta projekto įgyvendinimo ataskaitose ir (arba) mokėjimo prašymuose pateiktų stebėsenos rodiklių apimtis? <ul><li>Mokėjimo prašymai; </li></ul><ul><li>Projekto įgyvendinimo ataskaitos; </li></ul><ul><li>Stebėsenos rodiklių pasiekimo apimtį įrodantys dokumentai; </li></ul><ul><li>Lyginama faktiškai pasiektų stebėsenos rodiklių apimtis su deklaruota mokėjimų prašymuose ir projekto įgyvendinimo ataskaitose. .. </li></ul>
 12. 12. 5. Duomenys apie projekto pirkimų vykdymą ir pirkimo sutarčių įgyvendinimą: Eil. Nr. Patikros kriterijai Tikrintini dokumentai 5.1. Ar įsigytos prekės, suteiktos paslaugos, atlikti darbai atitinka nurodytus projekto sutartyje, pirkimų sutartyse ir išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentuose? <ul><li>Pirkimų procedūrų vykdymo dokumentai; </li></ul><ul><li>Pirkimo – pardavimo sutartys; </li></ul><ul><li>Perdavimo – priėmimo aktai; </li></ul><ul><li>Sąskaitos faktūros, kiti išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai; </li></ul><ul><li>Turto įvedimo į eksploataciją aktai; </li></ul><ul><li>Nurašymo aktai; </li></ul><ul><li>Turto pajamavimo aktai; </li></ul><ul><li>Turto apskaitos kortelės (dokumentai); </li></ul><ul><li>Įrangos ir įrengimų techniniai pasai; </li></ul><ul><li>Statybos žurnalas; </li></ul><ul><li>Techninis projektas; </li></ul><ul><li>Sutartis su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir (arba) statinio projekto vykdymo prižiūrėtoju... </li></ul>5.2. Ar pagal perdavimo–priėmimo aktus priimta atliktų darbų, suteiktų paslaugų ir įsigytų prekių apimtis atitinka faktiškai atliktus darbus, suteiktas paslaugas, įsigytas prekes? 5.3 Ar vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais vykdoma privaloma statinio statybos techninė ir (arba) statinio projekto vykdymo priežiūra? 5.4. Ar darbai atliekami, paslaugos teikiamos ir prekės įsigyjamos pagal pirkimo sutartyje numatytą darbų atlikimo grafiką, paslaugų suteikimo ir prekių pristatymo terminus?
 13. 13. 6. Duomenys apie projekto finansavimą ir projekto lėšų apskaitą (1): Eil. Nr. Patikros kriterijai Tikrintini dokumentai 6.1. Ar projekto vykdytojas atidarė banke atskirą sąskaitą projektui skiriamoms projekto finansavimo lėšoms? <ul><li>Sąskaitų planas; </li></ul><ul><li>Sutartis su banku dėl banko sąskaitos atidarymo; </li></ul><ul><li>Sąskaitų išrašai; </li></ul><ul><li>Pirkimo – pardavimo sutartys; </li></ul><ul><li>Perdavimo – priėmimo aktai; </li></ul><ul><li>Sąskaitos faktūros, kiti išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai... </li></ul>6.2. Ar skirtos projekto finansavimo lėšos naudojamos tik su projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti?   6.3 Ar su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai atskirti nuo kitų operacijų įrašų (t. y. ar naudojamos atskiros sąskaitų plano subsąskaitos arba kodavimas?   6.4 Ar patikros metu nebuvo nustatyta, kad tos pačios išlaidos buvo apmokėtos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, ES arba ne ES šalių valstybės institucijų lėšų, dėl kurių ES fondų lėšos būtų skiriamos ne vieną kartą?
 14. 14. 6. Duomenys apie projekto finansavimą ir projekto lėšų apskaitą (2): Eil. Nr. Patikros kriterijai Tikrintini dokumentai 6.5. Ar prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo apskaičiuotos projekto grynosios pajamos, apibrėžtos 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006), 55 straipsnyje (jei tokios pajamos buvo iš anksto apskaičiuotos), iš esmės liko nepakitusios?   <ul><li>Grynųjų pajamų apskaičiavimo dokumentai; </li></ul><ul><li>Susirašinėjimas su LVPA... </li></ul>Ar projekto įgyvendinimo metu buvo gautos pajamos, apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje (jei tokių pajamų buvo neįmanoma iš anksto objektyviai apskaičiuoti ir kurios nebuvo apskaičiuotos)?
 15. 15. 7. Duomenys apie darnaus vystimosi ir lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų laikymąsi: Eil. Nr. Patikros kriterijai Tikrintini dokumentai 7.1. Ar projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) laikosi projekto sutartyje nustatyto darnaus vystymosi principo ir vykdo numatytas priemones? Projekto finansavimo ir administravimo sutarties 1 priedo “Projekto aprašymas”, 8 lentelėje numatytų “projekto atitikčių horizontaliosioms sritims” laikymąsi pagrindžiantys dokumentai... 7.2. Ar projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) laikosi projekto sutartyje nustatyto lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo ir vykdo numatytas priemones?  
 16. 16. 8. Duomenys apie informavimo apie projektą ir ES struktūrinės paramos viešumo priemonių įgyvendinimą (1): Eil. Nr. Patikros kriterijai Tikrintini dokumentai 8.1. Ar parengtas (-i) ir pastatytas (-i) nuolatinis (-iai) aiškinamasis (-ieji) stendas (-ai), esant sąlygoms, nurodytoms 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1828/2006), 8 straipsnio 2 dalyje?   Aiškinamieji stendai (jei taikoma) 8.2. Ar parengtas (-i) ir pastatytas (-i) informacinis (-iai) stendas (-ai), esant sąlygoms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 3 dalyje? Informaciniai stendai (jei taikoma) 8.3 Ar paskelbta (projekto vykdytojo interneto tinklalapyje, informavimo apie projektą priemonėse, vykdant projekto veiklą ar kitu būdu), kad įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas? <ul><li>Informavimo apie projektą priemonės: </li></ul><ul><li>Interneto tinklapis; </li></ul><ul><li>Laikraščiai (originalai); </li></ul><ul><li>TV, radijo laidų įrašai; </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 17. 17. 8. Duomenys apie informavimo apie projektą ir ES struktūrinės paramos viešumo priemonių įgyvendinimą (2): Eil. Nr. Patikros kriterijai Tikrintini dokumentai 8.4 Ar projekto dalyviams pranešama apie projekto finansavimą iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą? Ar minėta informacija pateikiama dalyvavimo patvirtinimo pažymėjimuose ir sertifikatuose pagal Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas? Įvairūs projekto dokumentai 8.5 Ar visose informavimo priemonėse naudojamas tinkamas ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-366 „Dėl Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.  134-5434 )? Visos informavimo priemonės (skelbimai, straipsniai, TV laidos, sutartys, kiti dokumentai)
 18. 18. 9. Duomenys apie anksčiau suformuluotų nurodymų ir (arba) rekomendacijų projekto vykdytojui vykdymą: Projekto vykdytojo susipažinimo žyma: Susipažinau ___________________ (pareigų pavadinimas) ______________ (parašas) ________________ (vardas ir pavardė) _______________ (data) Patikros kriterijai Tikrintini dokumentai Ar projekto vykdytojas įgyvendino (-a) ankstesnių patikrų ataskaitose ir kitais būdais pateiktas rekomendacijas ar nurodymus? Žiūrėti gautas LVPA rekomendacijas ir (ar) nurodymus
 19. 19. Planinės projekto įgyvendinimo patikros vietoje – papildomi klausimai: <ul><li>Ar saugomi išlaidų pagrindimo, jų apmokėjimo įrodymo bei kitų dokumentų originalai atitinka pateiktas Agentūrai dokumentų kopijas? </li></ul><ul><li>Ar įgyvendinant projektą įvykdyti visi numatyti projekto pirkimai, ar numatyti derintini pirkimai yra suderinti su Agentūra? </li></ul><ul><li>Ar projekto įgyvendinimo metu įsigyta ir deklaruota mokėjimo prašymuose įranga yra nauja ir sumontuota projekto įgyvendinimo vietoje? </li></ul><ul><li>Ar už projekto finansavimo lėšas įsigytas materialus turtas yra įtrauktas į projekto vykdytojo apskaitą (yra įvedimo į eksploataciją aktai, pripažinimo tinkamu naudoti aktai ir kt.)? </li></ul><ul><li>Ar už projekto finansavimo lėšas įsigytas ar sukurtas turtas yra apdraustas projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis? </li></ul><ul><li>Kiti... </li></ul>
 20. 20. Patikros rezultatų neigiamos pasekmės: Nustačius neesminių neatitikimų, kurie gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, suformuluojamos rekomendacijos projekto vykdytojui ir nustatomas terminas, per kurį šios rekomendacijos turi būti įgyvendintos. Įtarus Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pažeidimą –atliekamas įtariamo pažeidimo tyrimas.
 21. 21. Neigiama patirtis <ul><li>Atliktų darbų aktuose nurodomi darbų kiekiai atitinka TP sąmatas (prie rangos sutarties), bet ne faktą, t.y. “užaktuojami”: </li></ul><ul><ul><ul><li>Neatlikti darbai; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nesusiję su projektu darbai; </li></ul></ul></ul><ul><li>Faktiškai įsigytų prekių, sumontuotų įrengimų modeliai neatitinka modelių deklaruojamų apskaitos dokumentuose, </li></ul><ul><li>įsigytos prekės neatitinka techninių specifikacijų reikalavimų, nustatytų pirkimo metu. </li></ul><ul><li>Naudojamos ne pagal techninį projektą numatytos medžiagos; </li></ul><ul><li>Pagal paramos/pagalbos sutartyse numatytą projekto įgyvendinimo tvarkaraštį projekto veiklos vėluoja, o apie projekto pasikeitimus nebūna informuotas LVPA Projektų priežiūros skyrius. </li></ul><ul><li>Nevykdomas arba netinkamai vykdomas projekto viešinimas. </li></ul>
 22. 22. Sėkmės

×