Mokymai 2009 04 27

1,109 views
1,060 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,109
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mokymai 2009 04 27

 1. 1. LVPA parengtų pavyzdinių viešųjų pirkimų dokumentų ypatumai . Pirkimų priežiūra Arūnė Andrulionienė Projektų kontrolės departamento direktorė 2009 m. balandžio 27 d. , Vilnius
 2. 2. Reglamentavimas (1) <ul><li>Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008-01-10, Nr. 4-132; 2009-02-11, Nr. 19-770) 182-187 p. </li></ul><ul><li>A ktuali redakcija: http://www3.lrs.lt/ pls /inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=337749 </li></ul><ul><li>Projekto finansavimo ir administravimo sutartis (bendrųjų sąlygų 11 punktas ir specialiųjų sąlygų 8 punktas) </li></ul>
 3. 3. Reglamentavimas (2) <ul><li>Viešųjų pirkimų įstatymas (Aktuali redakcija 2008-07-03 Nr. X-1673 , Žin., 2008, Nr. 81-3179 (2008-07-17)) </li></ul><ul><li>VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. R1-169 (su 2008-11-14 įsakymo Nr. R1-271 pakeitimais) “Dėl pirkimų plano formos bei pirkimų plano pildymo instrukcijos patvirtinimo” (Informaciniai pranešimai, 2008-09-26, Nr. 73-975 ;   </li></ul><ul><li>http://www3.lrs.lt/ pls /inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=327699&p_query=&p_tr2 = </li></ul>
 4. 4. Atsakomybės pasiskirstymas <ul><li>vykdo pirkimus pagal VPĮ, ir atsako už šio įstatymo nuostatų laikymąsi; </li></ul><ul><li>vykdo pirkimus pagal su LVPA suderintą pirkimų planą. </li></ul><ul><li>Projekto </li></ul><ul><li>vykdytojas </li></ul>LVPA <ul><li>vykdo pirkimų priežiūrą remdamasi PAFT ir PFAS ir turi įsitikinti ar: </li></ul><ul><li>viešojo pirkimo sutartys sudarytos neprieštaraujant VPĮ; </li></ul><ul><li>vykdant pirkimus perkamos tos prekės, darbai ir paslaugos, kuriuos pirkti numatyta iš projekto finansavimo lėšų. </li></ul>
 5. 5. LVPA PARENGTŲ PAVYZDINIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTŲ YPATUMAI
 6. 6. Viešojo pirkimo dokumentų rengimo prielaidos: viešasis pirkimas bus vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu; Projektavimas + Projekto vykdymo priežiūra + (Projekto ekspertizė) + Darbai Darbai <ul><li>Atliktas energijos vartojimo auditas; </li></ul><ul><li>Išduotas projektavimo sąlygų sąvadas. </li></ul><ul><li>Parengtas Techninis (ir Darbo) projektas; </li></ul><ul><li>Atlikta projekto ekspertizė; </li></ul><ul><li>Gautas statybos leidimas. </li></ul>Statinio pripažinimą tinkamu naudoti organizuos PO
 7. 7. Viešojo supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentų turinys: <ul><li>I. BENDROSIOS NUOSTATOS </li></ul><ul><li>II. PIRKIMO OBJEKTAS </li></ul><ul><li>III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI </li></ul><ul><li>IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE </li></ul><ul><li>V. SUBRANGA </li></ul><ul><li>VI. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS </li></ul><ul><li>VII. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI </li></ul><ul><li>VIII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS </li></ul><ul><li>IX. LANKYMASIS REKONSTRUKCIJOS DARBŲ VIETOJE </li></ul><ul><li>X. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS </li></ul><ul><li>XI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS </li></ul><ul><li>XII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS </li></ul><ul><li>XIII. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO </li></ul><ul><li>XIV. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA </li></ul><ul><li>XV. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS </li></ul><ul><li>XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS </li></ul><ul><li>XVII. PRIEDAI </li></ul>
 8. 8. XI. Pasi ū lym ų vertinimas XI. Pasi ūlymų eilė ir sprendimas dėl pirkimo sutarties sudarymo XIII. Pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tvarka Kaina 75 Tiek ė jo patikumumas Max. 5 Darbų atlikimo terminas 10 Efektyvumas 10 Kaina 85 Tiek ė jo patikimumas Max. 5 Darb ų atlikimo terminas 10
 9. 9. XIV. Pirkimo sutarties sąlygos ( 1 ) <ul><li>Sutarties kaina atitinka pasiūlymo kainą. Mokama tik už faktiškai atliktus darbus ir suteiktas paslaugas. </li></ul><ul><li>Kaina gali kisti dėl : </li></ul><ul><ul><li>Pasikeitusių mokesčių; </li></ul></ul><ul><ul><li>Perskaičiavimo dėl kainų indekso pokyčio. </li></ul></ul><ul><li>Apmokama pagal sąskaitas, per 5 dienas, kai gaunamos finansavimo l ėšos. </li></ul><ul><li>Sutartis gali būti pratęsta dėl nenumatytų aplinkybių. </li></ul>
 10. 10. XIV. Pirkimo sutarties sąlygos ( 2 ) <ul><li>Sutarties įvykdymo užtikrinimas; </li></ul><ul><li>Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas; </li></ul><ul><li>Statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas atstatomąja verte; </li></ul><ul><li>Informacinis stendas. </li></ul>
 11. 11. Informacinis stendas Rekomenduojamas stendo dydis 3500 x 3400 mm
 12. 12. Viešojo supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentų priedai: <ul><li>Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija ir jos priedai: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Techninio projekto projektavimo sąlygų sąvadas; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nekilnojamojo registro centrinio duomenų banko išrašas; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Preliminarūs darbų kiekių žiniaraščiai; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Energijos vartojimo audito ataskaita; </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Priedas Nr. 2. Rangos sutarties projektas; </li></ul><ul><li>Priedas Nr. 3. Pasiūlymo forma ir jos priedai: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (ir pirkimo sutartį); </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Jungtinės veiklos sutartis; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pažymos ir tiekėjo deklaracija </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tiekėjų darbuotojų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Finansinė ataskaita; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tiekėjo įvykdytų svarbiausių rangos sutarčių sąrašas; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pažyma apie savo jėgomis atliekamus darbus ir subrangovus; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kokybės užtikrinimo sistema; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kalendorinis darbų vykdymo grafikas; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Įkainoti darbų kiekių žiniaraščiai. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Priedas Nr. 4. Pasiūlymo užtikrinimo formos; </li></ul><ul><li>Priedas Nr. 5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos. </li></ul><ul><li>Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija ir jos priedai: </li></ul><ul><ul><li>Projektiniai dokumentai (techninis projektas, brėžiniai, kt.); </li></ul></ul><ul><ul><li>Darbų kiekių žiniaraščiai; </li></ul></ul><ul><li>Priedas Nr. 2. Rangos sutarties projektas; </li></ul><ul><li>Priedas Nr. 3. Pasiūlymo forma ir jos priedai: </li></ul><ul><ul><li>Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (ir pirkimo sutartį); </li></ul></ul><ul><ul><li>Jungtinės veiklos sutartis; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pažymos ir tiekėjo deklaracija; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiekėjų darbuotojų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; </li></ul></ul><ul><ul><li>Finansinė ataskaita; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiekėjo įvykdytų svarbiausių rangos sutarčių sąrašas; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pažyma apie savo jėgomis atliekamus darbus ir subrangovus; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kokybės užtikrinimo sistema; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kalendorinis darbų vykdymo grafikas; </li></ul></ul><ul><ul><li>Įkainoti darbų kiekių žiniaraščiai; </li></ul></ul><ul><li>Priedas Nr. 4. Pasiūlymo užtikrinimo formos; </li></ul><ul><li>Priedas Nr. 5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>TINKAMŲ STATINIO STATYBOS TECHINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTEIKIMAS </li></ul>
 14. 14. Techninės priežiūros paslaugų įsigijimo savalaikiškumas <ul><li>Techninės priežiūros paslaugų įsigijimas ankstyvuose projekto įgyvendinimo etapuose sustiprina projekto vykdytojo gebėjimus sekti bei kontroliuoti projekto įgyvendinimą techniniu požiūriu </li></ul><ul><li>Dalyvaujant projekto įgyvendinime nuo ankstyviausių etapų, techninės priežiūros paslaugos teikėjui sudaroma galimybė nuosekliai atstovauti projekto vykdytojo interesus siekiant tinkamo projekto įgyvendinimo </li></ul>
 15. 15.
 16. 16. Techninės priežiūros paslaugų pirkimo pavyzdiniai pirkimo dokumentai <ul><li>LVPA parengti pavyzdiniai techninės priežiūros paslaugų pirkimo dokumentai parengti atsižvelgiant į galiojančias finansavimo sąlygas, kai projekto administravimo (valdymo) išlaidos nėra tinkamos finansuoti; </li></ul><ul><li>Projekto vykdytojas, atsižvelgdamas į savo poreikius, turi galimybę įsigyti techninės priežiūros paslaugas pagal projekto įgyvendinimo modelį, kai techninės priežiūros paslaugos įsigyjamos detalizuojant konkrečias specifines užduotis susijusias su įgyvendinamo projekto pobūdžiu. </li></ul>
 17. 17. Techninės priežiūros paslaugų apimtis <ul><li>Statinio statybos techninis prižiūrėtojas vykdo STR 1.09.05:2002 bei techninės priežiūros sutartyje nustatytas pareigas; </li></ul><ul><li>Pastatų renovavimo projektams finansuojamiems ES SF lėšomis rekomenduojama detalizuoti techninės priežiūros paslaugas, numatant techninį informavimą tinkamo projekto įgyvendinimo klausimais bei detalizuojant konkrečias specifines užduotis susijusias su įgyvendinamo projekto pobūdžiu; </li></ul><ul><li>Techninis informavimas apie tinkamą projekto įgyvendinimą teikiamas visais projekto įgyvendinimo etapais (pastato būklės vertinime, projektavime, darbų pirkime, darbų priežiūroje ir t.t.) </li></ul>
 18. 18.
 19. 19. Reikalavimai techninės priežiūros paslaugų teikėjui <ul><li>Atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo etapą bei numatomas techninės priežiūros paslaugų apimtis formuojami reikalavimai paslaugos teikėjui; </li></ul><ul><li>Reikalavimai nustatomi konkurso sąlygose finansinio ir techninio pajėgumo kriterijais </li></ul><ul><li>Privaloma užtikrinti techninės priežiūros paslaugų teikėjo bei jo personalo nešališkumą bei išvengti galimo interesų konflikto dėl sąsajų su darbus vykdančiais rangovais. </li></ul>
 20. 20. PIRKIMŲ PRIEŽIŪRA
 21. 21. Pirkimų planas (1)
 22. 22. Pirkimų planas (2)
 23. 23. Pirkimų dokumentų pateikimas priežiūros vykdymui (1) Eil. Nr. Pirkimo pavadinimas ir pirkimų plano eilės Nr. Iki pirkimo pradžios Iki pirkimo sutarties pasirašymo Pasirašius pirkimo sutartį <ul><li>pirkimo sąlygos; </li></ul><ul><li>skelbimo projektas </li></ul><ul><li>pirkimų komisijos protokolai ir (arba) tiekėjų apklausos pažyma; </li></ul><ul><li>laimėtojo pasiūlymas; </li></ul><ul><li>kiti vertinimo dokumentai; </li></ul><ul><li>susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai (jei buvo); </li></ul>pirkimo sutarties projektas <ul><li>pasirašytos pirkimo sutarties kopija; </li></ul><ul><li>VPT pateiktos ataskaitos kopija </li></ul>
 24. 24. Pirkimų dokumentų pateikimas priežiūros vykdymui (2) <ul><li>Prašome pateikti patvirtintas dokumentų kopijas. </li></ul><ul><li>Dokumentus prašome pateikti su lydraščiu , kuriame būtų nurodytas įmonės ar įstaigos duomenys, projekto numeris , perkamos prekės, paslaugos ar darbai , išvardinti pateikiami dokumentai . </li></ul><ul><li>Kiekvieno pirkimo dokumentai pateikiami atskirai. </li></ul><ul><li>Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei dokumentai yra ne lietuvių kalba, prašome pateikti ir vertimus į lietuvių kalbą. </li></ul>
 25. 25. Pirkimų dokumentus derinimui prašome pateikti LVPA PKD skyriams: Kontrolės ir koordinavimo skyrius Vasario 16-osios g. 2/38 LT-01104 Vilnius Tel. (8~5) 268 7451 Faksas (8~5) 268 7409 Vilniaus ir Alytaus skyrius Žalgirio g. 92 LT-09303 Vilnius Tel. (8~5) 268 7437 Faksas (8~5) 210 9092    Šiaulių ir Telšių   skyrius Aušros al. 68 LT-76233 Šiauliai  Tel./faksas (8~41) 595 502 Klaipėdos ir Tauragės   skyrius H. Manto g. 84 LT-92294 Klaipėda Tel./faksas (8~46) 390 856 Kauno ir Marijampolės   skyrius   K. Petrausko g. 26 LT-44156 Kaunas Tel. (8~37) 332 308 Faksas (8~37) 332 521 Utenos ir Panevėžio skyrius Bažnyčios g. 1 LT-28242 Utena Tel. (8~389) 50450 Faksas (8~389) 50449
 26. 26. Sėkmės ! Kontrolės ir koordinavimo skyrius Vilniaus ir Alytaus skyrius Kauno ir Marijampolės skyrius Klaipėdos ir Tauragės skyrius Šiaulių ir Telšių skyrius Utenos ir Panevėžio skyrius

×