ข้อสอบ สังคมศึกษา(133 141)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ข้อสอบ สังคมศึกษา(133 141)

on

 • 483 views

 

Statistics

Views

Total Views
483
Views on SlideShare
483
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ข้อสอบ สังคมศึกษา(133 141) Document Transcript

 • 1. 133 F ก ก 21. ก FF ก F 8. F ก F ˂ F กก F F F ก. . ก. ก . . . ก2. F F . ก ก ก. ก . . ก . . ก 9. ก ˂ F3. F FF ก ก. F F 1 F 2 F ก. . .ก . F . F F 3 14. F ก Fก F ก. ก . F F 1 F 2 . ก ก F ˈ . F F 3 2 . ˈ F ก F ก 10. ก ก . ก F ก F ก F ก F F5. ก ก ก. 10 ʾ ก. . . 12 ʾ . F . . 14 ʾ 11. F F ก . 15 ʾ F ˆ ˈ6. ก F F ก F ก. ˈ . ก F F ก ก. . ก . ก F . . ก . ก7. ก ก ก F F ก ก 12. F F F F F F F F ก F F F F ก. 30 . 45 ก. F . . 90 . 120 . . F ก: F F F F : F
 • 2. 13413. ก F F 19. F ก F ก ก. F F ก ก. . F F . . F ก กก F . . F ก F .14. F F F ก ก F F 20. F ˈ ก. กF . 4 ก. . F8 . . 21. ก F F . ก F F ก . กก ก ก. 150 . 14015. F ก F F . 130 . 120 ก ก F 22. F ก F Fก ก ก. F . F F F Fก ʾ . F F . F F ก. 2 /4 ʾ . 3 /4 ʾ16. F Fก . 2 /6 ʾ . 3 /6 ʾ ก. ก 23. ก ก ก F F F ก . F ก ก. .ก . F ก . . ก 24. ก F F F F F . ก ก F F F17. F ก F ก ก F ก. 15 . 30 ก. F Fก . 45 . 60 . Fก F ก F 25. ก ก F ก ก. F . F 9 ʾ . F ก . F ก ก ก . F ก18. ก F ก . ก ก F ก ก. . . F . F F ก: F F F F : F
 • 3. 13526. ˆ F F 33. F ก F กF F F F ก. F 60 ก. F . ˈ ก . F ก F . 18 ʾ ʾ ก ก . . ก . F ˁ 34. F กก27. ˁ ก F FF ก. ก ก. ˁ . ˁ . ก ก ก . ˁ . ˁ . ก28. ก กF F F F ก F . ก ก Fก 35. ก. . ก. . . .29. ก ก กF F ก ก . ˈ ก ก. ก . ก กก F . ก .ก F .ก Fก 36. ก F F ก ก30. ˂ ก F 1 ก. 8 . 4 ก. ก ก ก . 4 . . ก F F ˈ 37. ก ก . ก . กF F ก. 4 .531. ˈ .6 .7 ก. ก . ก F 38. ก กF F ก . . กก ก. F ก32. ก F . ก ก F . F ก F ก. 400 . 500 . ก ก F . 600 . 700 39. F ก ก ˈ ก F ก. 400 F . 4,000 F . 500 F . 5,000 F F ก: F F F F : F
 • 4. 13640. F ก F F 46. ก F กก Fก ก กF ก ก. . ก. F F F ก . . 14 . .14/1 . F F F 47. ก ก ก F ก F . F F F ก ก. 60 15 ʾ . ก . 60 18 ʾ41. F F ก F . 90 15 ʾ ก. F กก . 90 18 ʾ . ก F 48. ก . F ก F ก. . . ก F F . .42. F ˆ ก 49. F ก ก F ก. F ก ก F . F ก. ˂ . F ก ก . . ˁ ˁ . ˀ43. ก ก ˈ . F ˆ ˈ ก 50. ˆ ก ก F ก ʾ ก. F F ก. 72 ʾ . 73 ʾ . F . 74 ʾ . 75 ʾ .44. ก F ʾ ˈ . F ก F F 51. F ก ก. . . 2540/ 15 ก. ก , ก . . . 2540/ 16 . ก, ก . . . 2541/ 15 . , ˆ . . . 2541/ 16 . , ˆ45. 10 ก ก F ก ก. . F . . F F ก: F F F F : F
 • 5. 13752. F F ก 59. F F ก ก. ก. . . F F . . ก . F . 60. ก F53. F ก F ก. กF ก F ก ก . กF F F ก. F F . F . F ก F . F . กก . F กF ก F54. F Fก 61. ก กF Fก F ก F ก. . ก. ก Fก ก . F . . ก F55. F ก F ก . ก F . ก Fก ก. ก .ก 62. F ก . . ก. F ˈ FF56. F F ก ก ก F . F ก F ก ก. ก . F . F . ก . ก F57. F ก ก ก F ˈ F ก ก ก ก F . F ก. ˂ ก . ˈ F F ก . ˈ ก . ˂ ก F 63. F ก58. ก F ก ก. ก . F กก ก ก. ก ก . . ก . ก ก . ก . ˈ ก F ก: F F F F : F
 • 6. 13864. F ก ก 69. ก F F ก ก ก F F กF ก. ก . . ก4 ʾ . ก4 ʾ ก. . . ก . . ก4 ʾ . ก6 ʾ .ก ก .ก F . . ก . . ก6 ʾ . ก4 ʾ 70. ˆ Fก กก . ก . . ก6 ʾ . ก6 ʾ F65. F ˈ ก F ก. F ก. . F F . ก . ก F . ก F ก . ก F . ก 71. ˆ F F ก66. F F F F F ก กF ก ก F ก F ก ˆ ก. ก ก F ก. ก . ก ก ก . F F F . ก F ก . ก ก . ก ก . ก ก ก ก 72. F ˈ ˆ Fก ก67. Fก F ก ก กก ก F ก ก ก. ก F ก ก F ก . ก ก ก. F ก F . ก ก F . ก ก ก ก ก ก . ก . ก ก F F . ก68. ก ก F 73. กF F F ก. ก ก F Fก ก ก F . ก ก ก ก. F F . ก F ก . F Fก F ก . F F F . ก ก F ก ก . ˈ F F F ก: F F F F : F
 • 7. 13974. F F F ˆ ก F 79. ก F F ก ก ก F F ˈ ก. F F F ˈ . F ก ก. 4 . 6 . . ก F . 5 . Fก F ก ก 80. F ก ก F75. F ก ก. NAFTA . AFTA ก. F ก F ก . EFTA . LAFTA . F F 81. ˆ ก F F . F ก F ก ก F F . ก F ก F ก.76. F ˈ ก . ก ก . ก. ก ก . ก . ก F 82. F ˈ ˆ F ก Fก . ก ก ก F ก ก . ก ก ก. ˆ ก F77. F ก . ˆ ก F F . ˆ ก ก ก. ก ก ก F F . ˆ ก . ก F ก F 83. F F ก ก F ˈ F . ก ˂ ก F Fก ก ก. ก F . ก F . ก ก Fก F F . ก F ˆ78. ก ก F ก ก F . ก F F ก 84. F F F ˆ ก. ก ก F 5 ˈ F . ก ก. ก . . กก . ก ก . กF . 4 F ก: F F F F : F
 • 8. 14085. F กก ก ก 89. F ก Fก NATO ก F ก. ก F ก ก. ก ˂ ก . ก . ก F . ˈ . ก . ˈ F . ก F F86. ˆ ก ก F 90. F F F ก Fก F ก F F F F ก ก ก. ก ก ก ก ก 2544 . ˆ ก ก. F . F . ก . F . F . 91. F F ก ʽ ก87. F F F ก ก F ก. . . . F ก. ก ก 92. F ก F F F . กF ˆ ก ก. ก F ก ก F . F ก F ก กF . ก ก F ก F ก F . ก . ก F F ก F . ก ก ก88. ˈ ก F F F 93. ก ก ˂ ก F ก. ˈ F . ก. F . ก Fก F . F . ก F . F . Fก F ก: F F F F : F
 • 9. 14194. F F F ก ก 97. ก F ก. ก . FF ก. ก F . . F ก . ก . . F ก Fก 98. F F F F ก ก ก ˆ95. ก ก F ก F ก ก ก ก. ˆ . ก. , , . . 99. F F . , ,ก ก ก. . ˈ . ,ก ก , ก . ˈ กF . F ก . , , 100. ก F ˆ96. F ก ก 9 ก. 9 . 10 2549 F ก F . 15 . 16 ก. ˈ ʾ 60 ก ˆ . ˈ ʾ 61 ก ˆ . ˈ ʾ 62 ก ˆ . ˈ ʾ 63 ก ˆ ก ก 2 1. 2. ก 3. 4. 5. ก 6.ก. 7. 8. 9. ก 10. 11. 12. 13. 14. 15.ก 16.ก 17. 18. 19. 20.ก 21. 22. 23.ก 24. 25. 26. 27.ก 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.ก 36. 37. 38. 39.ก 40. 41.ก 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.ก 50.ก 51. 52.ก 53. 54. 55.ก 56. 57.ก 58. 59. 60.ก 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.ก 70. 71. 72. 73. 74.ก 75. 76. 77. 78.ก 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.ก 87. 88. 89.ก 90.ก 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.ก 100. F ก: F F F F : F