PUBLICATION / SLOVENIAN ACADEMY OF SCIENCE AND ARTS

257 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PUBLICATION / SLOVENIAN ACADEMY OF SCIENCE AND ARTS

  1. 1. SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTIACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM SLOVENICA
  2. 2. Slovenska akademija znanosti in umetnosti v današnjiobliki je bila ustanovljena leta 1938 in ima spoštovanjavredno tradicijo.Leta 1693 je namreč v Ljubljani začela delovati Academiaoperosorum, predhodnica naše Akademije, v kateri je bilazbrana družba najodličnejših kranjskih cerkvenih in posvetnihizobražencev, plemičev in meščanov. Z delom je prenehala okoli leta1725; po več kot pol stoletja je bila leta 1779 obnovljena, vendar jeobstajala le krajši čas. Od konca 18. stoletja akademije nismo imeli,čeprav misel nanjo ni prenehala.V drugi polovici 19. stoletja je zaznati resnejša prizadevanjaza ustanovitev Akademije, ki pa so se uresničila šele leta 1938 zimenovanjem prvih osemnajstih rednih članov. Akademija znanostiin umetnosti je med drugo svetovno vojno nadaljevala z delom, ponjej se je dokončno preimenovala v Slovensko akademijo znanostiin umetnosti.Po drugi svetovni vojni se je izoblikovala akademijainštitutskega tipa, vendar so se med letoma 1955 in 1958 izločili inosamosvojili vsi tehniški inštituti, Akademija je obdržala inštitutes področja humanističnih, družboslovnih in deloma naravoslovnihved, ki so se leta 1981 osamosvojili in združili v Znanstvenorazis-kovalni center SAZU (ZRC SAZU), v okviru katerega deluje 17inštitutov. Ti izvajajo skupaj z Akademijo predvsem raziskovalniprogram »Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda« –raziskovanje naše istovetnosti v preteklosti in sedanjosti.Od ustanovitve do danes je Akademija preživela različnepolitične sisteme in je prešla več razvojnih stopenj. Zakon iz leta1994 ji zagotavlja avtonomijo in svobodo demokratičnega ravnanja.Danes je SAZU najvišja nacionalna znanstvena in umetnostnaustanova. Združuje znanstvenike in umetnike, ki so bili izvoljeni v tanaziv zaradi posebnih dosežkov na področju znanosti in umetnosti.SAZU neguje, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter ssvojo dejavnostjo prispeva k razvoju znanstvene misli in umetniškeustvarjalnosti. Prav posebej:• Obravnava temeljna vprašanja znanosti in umetnosti;• Sodeluje pri oblikovanju politike raziskovalne dejavnosti inumetniškega ustvarjanja;• Daje ocene, predloge in mnenja o stanju, razvoju inpospeševanju znanosti in umetnosti;• Organizira raziskovalno delo, tudi z univerzami in drugimi ra-ziskovalnimi organizacijami, zlasti na področjih, ki so pomemb-na za poznavanje naravne in kulturne dediščine slovenskeganaroda, za razvoj njegovega jezika in kulture, razvoj družbenihodnosov;• Razvija mednarodno sodelovanje na področju znanosti in umetnosti.“Današnje znanje je človeštvo nabiralo skozi tisočletja - na temelju dobrih in slabihizkušenj, na podlagi truda mnogih milijonov ljudi. Vanj so vgrajena dognanja neštetihbistrih opazovalcev, spoznanja mnogih jasnovidnih mislecev, odkritja številnih znanst-venikov. To znanje, last celotnega človeštva, ni samo neprecenljivo skupno premoženje.Je tudi vir, iz katerega črpamo orodja in orožja z daljnosežno močjo. To so nam lahko vblagoslov ali v pogubo, odvisno od tega kako so uporabljena. Samo odgovorna, etičnaraba vodi k blaginji. Vzgoja v odgovornosti in etičnosti je ena najpomembnejših nalogdanašnjega in prihodnjih rodov.”Akad. prof. dr. Jože Trontelj, predsednik
  3. 3. “Velika večina ključnih odkritij v znanosti je bila plod načrtnih usmerjenih razis-kovanj, kot tudi naključij. Vsako pošteno in kakovostno raziskovanje, čeprav izgledapovsem akademsko, pa ima uporabno seme, ki lahko vzklije šele čez desetletja. Podobnotudi v umetnosti čas pokaže pravo vrednost umetniških del.”Akad. prof. dr. Matija Gogala, podpredsednikSAZU sestavljajo redni in izredni člani, skupaj največ100. Omejitev se nanaša na člane, mlajše od 75 let. Polegtega ima SAZU dopisne člane iz tujine, skupaj do 90. DejavnostSAZU sega na različna raziskovalna in umetnostna področja,zato je delo njenih članov organizirano po razredih:• I. razred za zgodovinske in družbene vede. Ima dva oddelka:Oddelek za zgodovinske vede in Oddelek za družbene vede(tajnik Marijan Pavčnik);• II. razred za filološke in literarne vede (tajnik Andrej Inkret);• III. razred za matematične, fizikalne, kemijske in tehniškevede. Razred ima dva oddelka: Oddelek za matematične,fizikalne in kemijske vede ter Oddelek za tehniške vede(tajnik Josip Globevnik);• IV. razred za naravoslovne vede (tajnik Ivan Kreft);• V. razred za umetnosti (tajnik Niko Grafenauer);• VI. razred za medicinske vede (tajnik Janez Sketelj).Člani akademije raziskujejo in ustvarjajo v okviru svojihožjih področij. Vsako raziskovalno ali umetnostno področje jetesno povezano s slovenskimi raziskovalnimi in umetnostnimiprizadevanji, z univerzami, inštituti in raziskovalnimi ter umet-nostnimi inštitucijami v tujini. Mnogi člani SAZU so vodilniznanstveniki, raziskovalci in umetniki v slovenskih raziskovalnihin umetnostnih ustanovah in na univerzah, kot tudi v tujini,vključno s članstvom v drugih akademijah. Sodelujejo na medn-arodnih znanstvenih in umetnostnih srečanjih ter prireditvah inso člani različnih svetov in odborov mednarodnih projektov.V zadnjih letih se je Akademija močno uveljavila prav z or-ganizacijo znanstvenih posvetov ter drugih oblik simpozijske de-javnosti. Člani SAZU so avtorji pomembnih znanstvenih člankov,knjig in monografij ter prispevkov v periodičnih publikacijahdoma in v tujini kot tudi umetniških stvaritev v najširšempomenu besede. Za sprotno seznanjanje strokovne javnosti innajširše družbe izdaja Akademija vsako leto Letopis ter objavljatudi monografije in periodiko. Za uveljavljanje svojega poslanst-va v domačih in mednarodnih krogih so v okviru SAZU:• Oddelek za mednarodno sodelovanje in znanstveno koordi-nacijo, ki skrbi za sodelovanje z akademijami in medakademi-jskimi telesi po svetu na področju znanosti in umetnosti;• Svet za varovanje okolja;• Svet za energetiko;• Odbor za preučevanje narodnih manjšin;• Odbor za trajnostni razvoj;• Odbor za slovenski jezik;• Komisija za človekove pavice;• Komisija za tisk in publikacije; • Komisija za statutarna vprašanja.“Tisto prav posebej presenetljivo in neulovljivo pa je krhkost odnosa med spon-tanim podzavestnim in razumskim svetom.”Akad. arh. Marko Mušič, podpredsednik
  4. 4. “Samo znanost lahko reši težave lakote in revščine, nezdravih razmer in nepismenosti,praznoverja... Kdo bi si lahko dandanašnji privoščil prezirati znanost? (Jawaharlal Nehru,1961)”Akad. prof. dr. Andrej Kranjc, glavni tajnikČlani izvršilnega odbora so:Jože Trontelj, predsednikMatija Gogala, podpredsednikMarko Mušič, podpredsednikAndrej Kranjc, glavni tajnikSAZU je tudi soustanoviteljica fundacij:• Fundacije dr. Bruno Breschi, ki skrbi predvsem za ponatiseknjižnih del iz starejših obdobij slovenskega slovstva inspodbuja njihovo raziskovanje;• Fundacije Janez Vajkard Valvasor, ki seznanja slovensko ja-vnost z zahtevnimi ponatisi del Janeza Vajkarda Valvasorjain njegovih sodobnikov.V dveh sosednjih stavbah na Novem trgu je BibliotekaSAZU, tretja največja v Sloveniji. Hrani preko 500 000knjižničnih enot, to je knjig, revij, rokopisnih zapuščin,slikovnega in filmskega gradiva ter gradiva na elektron-skih medijih. Akademijske publikacije zamenjuje s skoraj1500 ustanovami po vsem svetu. Organi SAZU so skupščina,predsedstvo, izvršilni odbor in predsednik. Skupščina je organupravljanja in jo sestavljajo vsi redni in izredni člani SAZU.Pri njenem delu lahko sodelujejo tudi častni in dopisni člani.Predsedstvo SAZU sestavljajo predsednik, dva podpredsed-nika, glavni tajnik, tajniki razredov in trije člani SAZU, ki jihizvoli skupščina v skladu z zakonom. Sprotne zadeve predsed-stva opravlja izvršilni odbor, ki ga sestavljajo predsednik, obapodpredsednika in glavni tajnik. Predsednik, oba podpredsed-nika, glavni tajnik in tajniki razredov so izvoljeni za tri leta zmožnostjo enkratne ponovne izvolitve.
  5. 5. SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTINovi trg 3, p.p. 3231000 LjubljanaSlovenijatelefon: + 386 (0)1 47 06 100faks: + 386 (0)1 42 53 423elektronski naslov: sazu@sazu.sispletne strani: www.sazu.siOblikovanje:ArtKontakt,BarbaraJakšeJeršičIFotografija:Bast,StaneJeršič,BarbaraJakšeJeršičItisk:TiskarnaILjubljana,2010

×