Onet social

2,493 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Onet social

  1. 1. ข้ อสอบ 02 วิชาสั งคมศึกษา1. สุภาษิตต่อไปนี้ ตรงกับธรรมะข้อใด 8. “ไม่มีสิ่งใดมาสนองความต้องการของจิตใจให้พออย่าง “ผูกสนิทชิดเชื้อนี้เหลือยาก ถึงเหล็กฟากรัดไว้กไม่มน ็ ่ั แท้จริ งได้ เหมือนไฟไม่อาจให้เต็มได้ดวยเชื้อ มหาสมุทรไม่ ้ จะผูกด้วยมนต์เสกลงเลขยันต์ ไม่มนเหมือนผูกไว้ดวยไมตรี ” ั่ ้ อาจให้เต็มได้ดวยนํ้า หรื อคนมักมากไม่อาจให้เต็มได้ดวย ้ ้ 1. ฆราวาสธรรม 2. อิทธิบาท 4 ั ปั จจัยทั้งหลาย” ข้อความนี้สมพันธ์กบหลักธรรมในเรื่ องใด ั 3. สังคหวัตถุ 4 4. พรหมวิหาร 4 1. ยถาลาภสันโดษ 2. ยถาพลสันโดษ2. “ในขณะที่อานหนังสื อ นักเรี ยนมีอาการหดหู่ เหงาหงอย ง่วงซึม” ่ 3. ยถาสารุ ปปสันโดษ 4. มัชฌิมา ปฏิปทา แสดงว่านักเรี ยนมีสิ่งใดขัดขวางจิตมิให้บรรลุความก้าวหน้า 9. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดที่สอดคล้องกันระหว่างพระพุทธศาสนา 1. ปฏิฆะ 2. ถีนมิทธะ กับวิทยาศาสตร์ 3. วิจิกิจฉา 4. อุทธัจจกุกกุจจะ 1. ความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ งและกฎแห่งเหตุผล3. ข้อใดเป็ นวิธีคิดแบบอิทปปั จจยตา ั 2. มนุษย์คือผลิตผลของธรรมชาติ 1. ศรรักษ์ขบรถเร็ วจนเกิดอุบติเหตุ ั ั 3. การพิสูจน์ความจริ งอย่างเสรี และมีเหตุผล 2. จอยทะเลาะกับน้องเพราะแย่งดูโทรทัศน์กนคนละช่องกัน ั 4. การศึกษาและปฏิบติเพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ตามความเป็ น ั 3. ปี นี้ฝนแล้งทัวประเทศรัฐบาลจึงทําฝนหลวงเพือให้ฝนตก ่ ่ จริ งโดยเน้นด้านจิตใจ 4. ปัจจุบนมีปัญหาในสังคมมากเพราะคนขาดคุณธรรม ั 10. ในพุทธประวัติเล่าว่า แคว้นวัชชีได้ตกเป็ นเมืองขึ้นของแคว้น4. วิธีเยภุยยสิ กา ที่นามาใช้ในพระพุทธศาสนา มีวธีปฏิบติตรง ํ ิ ั มคธ เพราะฝี มือของวัสสการพราหมณ์ พราหมณ์ผน้ ีได้ปลอมู้ กับข้อใด ตัวเป็ นไส้ศึกเข้าไปทําร้ายคุณธรรมข้อใด ของชาววัชชี 1. ครู ให้นกเรี ยนเลือกหัวหน้าชั้นโดยการลงคะแนนเสียง ั 1. อปริ หานิยธรรม 2. สัปปุริสธรรม 2. ถ้าคะแนนเสี ยงไม่เป็ นเอกฉันท์จึงให้ครู เป็ นผูตดสิ นชี้ขาด ้ั 3. ปาปณิ กธรรม 4. ปั ญญาวุฒิธรรม 3. ถ้าคะแนนเสี ยงไม่เป็ นเอกฉันท์จึงใช้วธีจบฉลากเพื่อตัดสิ น ิ ั 11. ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยในข้อใดที่ได้รับอิทธิพลจาก 4. ถ้าคะแนนเสียงไม่เป็ นเอกฉันท์จึงให้หวหน้าชั้นคนเก่าเป็ น ั ศาสนาพราหมณ์ ผูเ้ ลือก 1. การทําบุญตักบาตร 2. การทอดกฐิน5. “สาราณียธรรม” มีความสําคัญต่อสังคม เพราะเหตุผลสําคัญ 3. พิธีโกนจุก 4. การบวชพระ ที่สุดในข้อใด 12. ถ้าคนไทยยึดหลัก “อหิงสา” ตามคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 1. ทําให้สงคมอยูกนอย่างสงบสุ ข ั ่ ั ปั ญหาข้อใดน่าจะลดน้อยลง 2. ทําให้สงคมมีความรักสามัคคีกน ั ั 1. ปั ญหาความยากจน 2. ปัญหาอาชญากรรม 3. ทําให้สงคมมีเศรษฐกิจที่มนคง ั ั่ 3. ปั ญหาทางเศรษฐกิจ 4. ปั ญหาการจราจร 4. ทําให้สงคมยึดถือเหตุผลเป็ นใหญ่ ั 13. ตามหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ขั้นตอนใดที่ชีวตจะ ิ6. การเข้าใจในโลกธรรมนั้นต้องผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอด หลุดพ้นจากสังสารวัฏ ชีวตทั้งการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง การคิดที่ถกต้อง และการศึกษา ิ ู 1. คฤหัสถ์ 2. สันยาสี อบรมที่ถกต้องนั้น แสดงว่าเข้าใจหลักธรรมของ ู 3. พรหมจารี 4. วานปรัสถ์ พระพุทธศาสนาในหมวดใดตามลําดับ ่ 14. มหากาพย์รามายณะและมหาภารตะ ปรากฏอยูในคัมภีร์ใดของ 1. อริ ยสัจ 4 สัมมาสังกัปปะ ไตรลักษณ์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 2. อิทธิบาท 4 สัมมาทิฐิ มรรคมีองค์แปด 1. คัมภีร์พระเวท 2. คัมภีร์ภควัทคีตา 3. อริ ยสัจ 4 โยนิโสมนสิ การ ไตรสิ กขา 3. คัมภีร์ปุราณะ 4. คัมภีร์อิติหาสะ 4. อิทธิบาท 4 เบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ 15. ตามทรรศนะของศาสนาคริ สต์ ข้อใดเป็ นจุดหมายสูงสุ ดของ7. พุทธศาสนสุภาษิตในข้อใดไม่สมพันธ์กบข้ออื่น ั ั ชีวตมนุษย์ ิ 1. น อุจฺจจาวจํ ปณฺ ฑิตา ทสฺ สยนฺ ติ 1. การกลับไปสู่อาณาจักรของพระเจ้า 2. อตฺ ตานํ ทมยนฺ ติ ปณฺ ฑิตา 2. การดําเนินชีวตตามพระประสงค์ของพระเจ้า ิ 3. ทนฺ โต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ 3. การมีเมตตากรุ ณาและให้อภัยแก่ศตรู หรื อคนที่เราเกลียด ั 4. อตฺ ตา สุทนฺ โต ปุริสสฺ ส โหติ 4. การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่ท้ งทางร่ างกายและจิตใจ ั (16)
  2. 2. 16. ศาสนาคริ สต์นิกายใดเชื่อว่าพระสันตะปาปาเป็ นผูแทน ้ 24. หน้าที่สถาบันการศึกษาในข้อใดที่เหมือนกับหน้าที่ของสถาบัน พระเจ้าในโลกมนุษย์ เศรษฐกิจ 1. โปรเตสแตนต์ 2. โรมันคาทอลิก 1. กําหนดสถานภาพและชนชั้นในสังคม 3. ออร์โธด็อกซ์ 4. แองกลิกน ั 2. สนองความต้องการทางจิตใจแก่สมาชิก17. “ทานํ” ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของทศพิธราชธรรม ตรงกับหลัก 3. สร้างความเป็ นปึ กแผ่นในสังคม ปฏิบติขอใดของศาสนาอิสลาม ั ้ 4. ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม 1. ซะกาต 2. พิธีฮจญ์ ั 25. ข้อใดเป็ นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม 3. ละหมาด 4. ถือศีลอด 1. โรงเรี ยนจัดปฐมนิ เทศแก่นกเรี ยนใหม่ ั18. ศาสนามีองค์ประกอบใดจึงทําให้แตกต่างจากลัทธิปรัชญา 2. อาจารย์พานักเรี ยนไปเข้าค่ายชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ อย่างชัดเจน 3. แม่สอนให้ลูกสาวหัดเย็บปักถักร้อย 1. สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 4. ชูวทย์เข้าฟังอภิปรายเรื่ องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบน ิ ั 2. ศาสดาและผูนบถือ ้ ั 26. ข้อใดกล่าวไม่ถกต้อง เกี่ยวกับสังคมชนบทและสังคมเมือง ู 3. สถาบันและคัมภีร์ 1. สังคมชนบทมีความสัมพันธ์เป็ นแบบปฐมภูมิ แต่สงคม ั 4. คําสอนเรื่ องจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวต ิ เมืองมีความสัมพันธ์เป็ นแบบทุติยภูมิ ่19. คําสอนที่วา “อย่าฆ่าคน อย่าประพฤติผดประเวณี อย่าลัก ิ ั 2. สังคมชนบทมีความสัมพันธ์กนตามหลักเหตุผล แต่สงคม ั ทรัพย์ อย่าเป็ นพยานกล่าวเท็จต่อเพื่อนบ้าน” เป็ นคําสอนขั้น ั เมืองมีความสัมพันธ์กนด้วยอารมณ์ พื้นฐานของศาสนาใด 3. สังคมชนบทมีความสัมพันธ์เป็ นไปตามประเพณี แต่สงคม ั 1. ศาสนาพุทธ 2. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เมืองยึดผลประโยชน์เป็ นเกณฑ์ 3. ศาสนาอิสลาม 4. ศาสนาคริ สต์ 4. สังคมชนบทมีขอบเขตความสัมพันธ์กว้างขวาง แต่สงคม ั20. แนวความเชื่อเรื่ องพระเจ้า คัมภีร์ และศาสดาของศาสนากลุ่ม เมืองมีขอบเขตความสัมพันธ์แคบเฉพาะเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ใดที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันมากที่สุด 27. หลักการพื้นฐานที่สาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ํ 1. พุทธ พราหมณ์ เชน 2. ฮินดู อิสลาม ซิ กข์ คือข้อใด 3. ยูดาย คริ สต์ อิสลาม 4. เต๋ า ขงจื๊อ ชินโต 1. อํานาจนิติบญญัติ ั 2. อํานาจบริ หาร21. “การเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทาง มีเป้ าหมายตามเจตจํานงของคน 3. อํานาจอธิปไตย 4. อํานาจตุลาการ ในสัง คมที่ แ สดงออกในรู ป ของการวางแผนหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้” 28. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศใด แตกต่าง หมายถึงข้อใด จากประเทศอื่นๆ 1. การพัฒนาสังคม 2. การทําให้เป็ นสังคมสมัยใหม่ 1. อังกฤษ 2. ญี่ปุ่น 3. อินเดีย 4. มาเลเซี ย 3. การปฏิวติสงคมั ั 4. ความก้าวหน้าทางสังคม ่ 29. ข้อใดสอดคล้องกับคํากล่าวที่วา “อํานาจอธิปไตยเป็ นอํานาจสูงสุ ด22. ข้อใดกล่าวถูกต้อง สมบูรณ์เด็ดขาด” 1. ภาษาและวัฒนธรรมเป็ นมรดกทางสังคม จึงมีการสื บทอด 1. ความยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตย และแพร่ กระจายไปสู่สงคมอื่นได้ ั 2. ความมันคงและมังคังของการปกครองรัฐ ่ ่ ่ 2. วัฒนธรรมของแต่ละสังคมย่อมเป็ นเครื่ องชี้ถึงเอกลักษณ์ 3. ความชอบธรรมในการปกครองรัฐ ของตน จึงไม่มีการรับจากสังคมอืน ่ 4. ความเด็ดขาดของระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ 3. ภาษาเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม จึงหมายถึงภาษาพูด 30. ข้อเสี ยของหลักการรวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลาง คือข้อใด และภาษาเขียนที่ใช้เป็ นภาษาราชการเป็ นหลัก 1. ไม่เกิดเอกภาพทางการปกครอง 4. ภาษาในสังคมดั้งเดิมเป็ นภาษาที่ง่ายๆ และสละสลวย 2. ไม่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริ หาร แต่สามารถใช้ในสังคมปัจจุบนได้โดยไม่เปลี่ยนแปลง ั 3. การวางแผนรักษาความมันคงทําได้ไม่สะดวก ่23. ข้อใดถือเป็ นลักษณะสําคัญที่สุดของสังคมมนุษย์ 4. ไม่อาจสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ 1. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 31. ข้อใดเป็ นหน้าที่ที่สาคัญของรัฐสภา ํ 2. การมีวถีชีวตในรู ปแบบเดียวกัน ิ ิ 1. เลือกนายกรัฐมนตรี 3. ความรู ้สึกว่าเป็ นกลุ่มพวกเผ่าพันธุเ์ ดียวกัน 2. ควบคุมการบริ หารงานของรัฐบาล 4. การตั้งหลักแหล่งทํามาหากินร่ วมกัน 3. ตรากฎหมายในฐานะฝ่ ายบริ หาร 4. เป็ นสื่ อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐบาล (17)
  3. 3. 32. ข้อใดเป็ นบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผูแทน- ้ ้ 2. ชายหญิงอายุ 17 ปี บริ บูรณ์ ได้รับความยินยอม มีของหมั้น ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ไม่มีสินสอดก็ได้ 1. บคคลล้มละลาย 3. ชายหญิงอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ ได้รับความยินยอม ไม่มีของ 2. บุคคลที่ติดยาเสพติดให้โทษ หมั้นก็ได้ มีสินสอด 3. บุคคลตาบอดหรื อหูหนวก 4. ชายหญิงอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ ได้รับความยินยอม ไม่มีของหมั้น ่ 4. บุคคลที่ถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล ก็ได้ ไม่มีสินสอดก็ได้33. ระบบการเมืองใดที่มีพ้นฐานของลัทธิชาตินิยมและเชื้อชาติ ื 39. การขับรถประมาทชนคนตายหรื อได้รับบาดเจ็บสาหัส ต่อมาญาติ เป็ นหลัก ่ ของผูตายหรื อผูได้รับบาดเจ็บบอกว่าได้รับชดใช้คาเสี ยหายค่าทํา ้ ้ 1. ประชาธิปไตย 2. ฟาสซิ สต์ ขวัญเป็ นที่พอใจแล้วไม่ติดใจเอาความ กฎหมายถือว่าการกระทํา 3. คอมมิวนิสต์ 4. สังคมนิยมประชาธิปไตย นี้เป็ นความผิดอาญาประเภทใด34. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของรัฐสภา ํ 1. ความผิดที่กฎหมายยกเว้นโทษให้ 1. ออกกฎหมาย 2. ความผิดลหุโทษ 2. กําหนดนโยบาย 3. ความผิดอาญาแผ่นดิน 3. ควบคุมการบริ หารราชการแผ่นดิน 4. ความผิดที่ยอมความได้ 4. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 40. ในกรณีนอกจากพนักงานอัยการแล้ว บุคคลใดที่มีอานาจฟ้ อง ํ35. การที่ ป ระชาชนในชนบทออกไปลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ง ่ คดีตอศาลได้อีก โดยความสมัครใจ แสดงว่าการพัฒนาชนบทประสบผลสําเร็ จ 1. พนักงานสอบสวน และผูเ้ สี ยหาย สื บเนื่องมาจากปั จจัยข้อใด 2. พนักงานสอบสวน 1. หลักการมีส่วนร่ วมทางการเมือง 3. ผูเ้ สี ยหาย 2. หลักการพัฒนาทางการเมือง 4. ทนายความ และผูพบเห็น ้ 3. หลักการกระจายอํานาจทางการปกครอง 41. ข้อใดต่อไปนี้มีปัจจัยการผลิตครบทั้งสี่ ประเภท 4. หลักการแบ่งอํานาจทางการปกครอง 1. ดีบุก เครื่ องใช้สานักงาน นักการภารโรง นายจ้าง ํ36. กฎหมายรัฐธรรมนูญต่างจากกฎหมายปกครองในข้อใด 2. ปริ มาณนํ้าฝน เสมียน เงินทุน นํ้ามัน 1. กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายมหาชน แต่กฎหมาย 3. ดินฟ้ าอากาศ ควายไถ่นา ปลาในเขื่อน กรรมการบริ หารงาน ปกครองเป็ นกฎหมายเอกชน 4. แม่บาน ้ โรงงาน เครื่ องสูบนํ้า อุณหภูมิ 2. กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสูงสุด แต่กฎหมาย 42. โครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน หมายถึงข้อใด ปกครองเป็ นกฎหมายตํ่าสุด 1. ไฟฟ้ า ประปา การสื่ อสารและการคมนาคมขนส่ ง เป็ นต้น 3. กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการใช้อานาจของอธิปไตย ํ 2. กิจกรรมการผลิตขั้นปฐมภูมิที่เป็ นพื้นฐานของสังคม แต่กฎหมายปกครองว่าด้วยอํานาจบริ หาร 3. หน่วยย่อยในระบบเศรษฐกิจได้แก่ ครัวเรื อน หน่วยธุรกิจ 4. กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็ นเรื่ องของฝ่ ายนิติบญญัติและ ั และรัฐบาล ฝ่ ายบริ หาร แต่กฎหมายปกครองเป็ นเรื่ องของฝ่ ายบริ หาร 4. หลักการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากร เท่านั้น 43. ข้อใดเป็ นการผลิตขั้นทุติยภูมิท้ งหมด ั37. ข้อใดไม่ใช่สินส่วนตัว ้ 1. การทํานาเกลือ การทํานากุง การทําเหมืองแร่ การสี ขาว ้ 1. ทรัพย์สินซึ่งฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้มาระหว่างสมรสโดยการ 2. การถลุงแร่ การทํานาเกลือ การสี ขาว การทําแป้ งมัน ้ ให้ดวยเสน่หา ้ สําปะหลัง 2. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งมีอยูก่อนสมรส ่ 3. โรงงานฆ่าสัตว์ การถลุงแร่ การสี ขาว การทําแป้ ง ้ 3. เครื่ องใช้สอยส่วนตัว มันสําปะหลัง 4. ดอกผลของสิ นส่วนตัว ้ 4. การทํานากุง โรงงานฆ่าสัตว์ การทําเหมืองแร่ การทํานาเกลือ ่38. การหมั้นที่สมบูรณ์และมีผลผูกพันบังคับชายหญิงคูหมั้นได้ 44. ข้อใดจัดเป็ นสินค้าสาธารณะที่แท้จริ ง นั้น จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสําคัญในเรื่ องใด 1. การป้ องกันประเทศ 2. บ้านจัดสรร 1. ชายหญิงอายุ 17 ปี บริ บูรณ์ ได้รับความยินยอม มีของหมั้น 3. ถนน 4. ห้างสรรพสิ นค้า มีสินสอด (18)
  4. 4. 45. ร้าน “ป้ าลิลลี่” ทําเค้กกล้วยหอมขาย โดยใช้แป้ ง 500 บาท 52. ถ้า หากเงิ น บาทของไทยมี ค่ า แข็ง ขึ้ น มากเมื่ อ เที ย บกับ เงิ น ไข่ 300 บาท นํ้าตาล 700 บาท กล้วย 200 บาท ทําเค้กกล้วย ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา จะทําให้เกิดผลข้อใด หอมขายได้ 100 กล่อง ขายกล่องละ 30 บาท จงหามูลค่าเพิม ่ 1. ราคาสินค้าไทยแพงขึ้นในสายตาคนไทย ในการผลิต 2. ราคาสินค้าไทยถูกลงในสายตาชาวต่างประเทศ 1. 1,200 บาท 2. 1,300 บาท 3. ราคาสินค้าจากต่างประเทศถูกลงในสายตาคนไทย 3. 1,400 บาท 4. 1,500 บาท 4. ราคาสินค้าจากต่างประเทศแพงขึ้นในสายตาชาวต่างประเทศ46. สหกรณ์ประเภทใดมีกิจกรรมคล้ายธนาคารพาณิ ชย์ 53. ผูที่ได้ประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้ อคือข้อใด ้ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริ การ 1. ผูใช้แรงงาน เจ้าหนี้ ้ 2. สหกรณ์บริ การ สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า 2. เจ้าของที่ดิน ลูกหนี้ 3. สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ 3. ผูมีรายได้ต่า ผูรับบํานาญ ้ ํ ้ 4. สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์นิคม 4. กรรมกร พนักงานบริ ษท ั47. ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) หมายถึงข้อใด 54. การดําเนินนโยบายการค้าแบบทุ่มตลาด (Dumping) หมายถึงข้อใด 1. ระดับราคาสิ นค้าเฉลี่ยโดยทัวไป ่ 1. การดําเนินนโยบายการค้าเสรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภายใน 2. ราคาสินค้าที่เป็ นธรรมต่อผูซ้ือและผูขาย ้ ้ ประเทศ 3. ราคาสูงสุดที่ผซ้ือจะยอมซื้ อสินค้าหน่วยหนึ่งๆ ู้ ่ 2. การขายสินค้าให้ตางประเทศในราคาตํ่ากว่าต้นทุนการผลิต 4. ราคาที่ปริ มาณเสนอซื้ อเท่ากับปริ มาณเสนอขาย ่ 3. การขายสินค้าให้ตางประเทศในราคาสูงกว่าราคาตลาด48. นายแดงจบปริ ญญาตรี ซ่ ึ งอัต ราค่ า จ้า งขั้น ตํ่า สํา หรั บ ผู จ บ ้ ่ 4. การขายสินค้าให้ตางประเทศในราคาตลาดโดยไม่จากัดปริ มาณ ํ ปริ ญญาตรี คือ 7,500 บาท นายแดงได้พยายามไปสมัครงาน การขาย หลายแห่ง แต่ก็หางานทําไม่ได้ ทําให้นายแดงต้องว่างงานอยู่ ่ 55. ข้อใดไม่อยูในการบันทึกรายการบัญชีเดินสะพัด (Current Account) เป็ นเวลานานถึง 3 เดือน ในที่สุดนายแดงจึงจําเป็ นต้องไป ของประเทศไทย รับจ้างเป็ นยามเฝ้ าบริ ษทแห่งหนึ่ งได้รับเงินเดือน 5,000 บาท ั 1. เงินลงทุนโดยตรงของคนไทยในต่างประเทศ และได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษอีกเดือนละ 500 บาท ค่าเสี ยโอกาส 2. รายจ่ายของคนไทยในการซื้อเครื่ องจักรกลจากญี่ปน ุ่ ของนายแดงในที่น้ ี เท่ากับเท่าใด 3. รายได้จากการท่องเที่ยวของไทย 1. 5,000 บาท 2. 5,500 บาท 4. รายได้จากกิจการพาณิชย์นาวีของไทย 3. 7,500 บาท 4. 0 บาท 56. รายการใดที่นามาคิดรวมในรายได้ประชาชาติ ํ49. ข้อใดเป็ นคุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง 1. เงินค่านายหน้าจากการเป็ นตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันชีวต ิ 1. พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ้ จํานวน 20,000 บาท 2. ประหยัด ทางสายกลาง ประกอบอาชีพสุ จริ ต 2. เงินค่าขายบ้านและที่ดินที่ได้รับมรดกมาเป็ นมูลค่า 5 ล้านบาท 3. พึ่งตนเอง ความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง 3. เงินจากการจับเด็กไปเรี ยกค่าไถ่จานวน 300,000 บาท ํ 4. ความยังยืน ความสมดุล มีการบริ หารจัดการที่ดี ่ 4. เงินรางวัลที่จ่ายให้ผถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลจํานวน 50,000 บาท ู้50. เมื่อรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับอัตราการเกิดของ 57. ข้อใดเป็ นที่มาของอุปทานเงินตราต่างประเทศ ประชากรลดลง จะมีผลทําให้เกิดอะไร 1. การไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 1. ประชากรในวัยแรงงานมีจานวนเพิ่มขึ้น ํ 2. การซื้อรถยนต์จากประเทศญี่ปน ุ่ 2. อัตราการสะสมทุนเพิ่มขึ้น 3. การส่งข้าวไปขายยังต่างประเทศ 3. รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อบุคคลเพิมขึ้น ่ 4. การส่งเงินไปลงทุนในประเทศกัมพูชา 4. ประสิ ทธิภาพของแรงงานเพิมขึ้น ่ 58. การแก้ไขปั ญหาดุลการชําระเงินระหว่างประเทศควรใช้มาตรการใด51. การเก็บภาษีศุลกากรเป็ นการเก็บภาษีเพื่อทําให้ประชาชน 1. เพิ่มการส่งออกและลดการนําเข้า ปรับตัวอย่างไร ่ 2. เพิ่มการให้บริ การแก่ตางประเทศ 1. ลดการบริ โภคสินค้าและบริ การ 3. เพิ่มปริ มาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2. ลดการใช้จ่ายสินค้าและบริ การ 4. เพิมการลงทุนในต่างประเทศ ่ 3. ลดการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ 59. ข้อใดเป็ นลักษณะขั้นต้นของการรวมกลุ่มอย่างง่าย 4. ลดการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ 1. สหภาพศุลกากร 2. เขตการค้าเสรี 3. สหภาพเศรษฐกิจ 4. ตลาดร่ วม (19)
  5. 5. 60. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทย 68. อารยธรรมใดที่เป็ นรากฐานสําคัญที่สุดของดินแดนเอเชียตะวัน- ใน พ.ศ.2540 ออกเฉียงใต้ 1. การขาดเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 1. จีน 2. อินเดีย 2. การขาดเสถียรภาพของงบประมาณแผ่นดิน 3. อิสลาม 4. กรี ก-โรมัน 3. การขาดเสถียรภาพของสถาบันการเงิน 69. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของจีน 4. การขาดเสถียรภาพของทางการเมืองและขาดศรัทธาใน 1. นโยบายสี่ ทนสมัย ั รัฐบาล 2. นโยบายสี่ขา61. หลังจากการรับวิทยาการตะวันตกแล้ว หลักฐานประเภทใดที่ถูก 3. เหตุการณ์วนที่สี่พฤษภาคมั ปฏิเสธความน่าเชื่อถือ 4. แก๊งสี่ สหาย 1. ตํานาน 2. พงศาวดาร 70. ข้อใดไม่ใช่สาระสําคัญของลัทธิไตรราษฎร์ 3. ศิลาจารึ ก 4. จดหมายเหตุ 1. การจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชน62. ข้อใดเรี ยงลําดับพัฒนาการในประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยถึง 2. การนําแนวคิดคอมมิวนิ สต์มาประยุกต์ใช้ อยุธยาได้อย่างถูกต้อง 3. การเปลี่ยนการปกครองประเทศเป็ นระบบสาธารณรัฐ 1. ศักดินา เทวราชา ธรรมราชา 4. การโค่นล้มราชวงศ์แมนจูและการจัดตั้งรัฐบาลประชาชน 2. เทวราชา ธรรมราชา ศักดินา 71. ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีเป็ นกฎหมายที่ใช้ในจักรวรรดิใด 3. ธรรมราชา เทวราชา ศักดินา 1. เปอร์เซีย 2. บาบิโลเนี ย 4. ธรรมราชา ศักดินา เทวราชา 3. สุเมเรี ยน 4. อัสซิ เรี ย63. การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคที่ขจัดความแตกแยกทาง 72. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดลัทธิจกรวรรดินิยมในช่วงปลาย ั วัฒนธรรมและภาษาของกลุ่มชนในราชอาณาจักร ทําได้ดวย ้ คริ สต์ศตวรรษที่ 19 วิธีการใด 1. พลังผลักดันทางเศรษฐกิจ 1. ตั้งระบบกินเมือง 2. ตั้งระบบสุขาภิบาล 2. พลังชาตินิยม 3. ตั้งระบบกระทรวง 4. ตั้งระบบมณฑล 3. การขยายตัวของลัทธิพาณิ ชยนิยม64. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่ขยายตัวเป็ นอย่างมากในสมัย- 4. ความต้องการเผยแผ่คริ สต์ศาสนาของพวกมิชชันนารี รัชกาลที่ 5 73. ปัจจัยที่ทาให้ชาวยุโรปในช่วงต้นของสมัยใหม่หนมาสนใจใน ํ ั 1. การค้าของป่ า การทําป่ าไม้ เรื่ องเกี่ยวกับมนุษย์และความสามารถของมนุษย์มากยิงขึ้น ่ 2. เหมืองแร่ อุตสาหกรรมนํ้าตาล 1. การฟื้ นฟูอานาจของกษัตริ ย ์ ํ 3. อุตสาหกรรมนํ้าตาล การทํานา 2. การฟื้ นฟูศลปวิทยาการ ิ 4. การทํานา การทําป่ าไม้ 3. การปฏิวติทางวิทยาศาสตร์ ั65. สาเหตุใดที่รัฐบาลไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงห้ามส่งข้าวออก 4. การปฏิวติอุตสาหกรรม ั นอกในปี พ.ศ. 2462 74. ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กน ั 1. ทุนสํารองเงินตราต่างประเทศเพิมขึ้น่ 1. การค้นพบเส้นทางเดินเรื อ กับ ลัทธิพาณิ ชยนิยม 2. ดุลการค้าของประเทศเกินดุล 2. การปฏิวติอุตสาหกรรม กับ ลัทธิเสรี นิยม ั 3. เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการผลิตข้าว 3. การฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ กับ ลัทธิมนุษยนิยม 4. ข้าวภายในประเทศราคาสู งขึ้น 4. การปฏิวติวทยาศาสตร์ กับ ลัทธิจกรวรรดินิยม ั ิ ั66. เหตุการณ์ใดที่ทาให้ประเทศไทยกลายเป็ นฐานทัพปฏิบติการ ํ ั 75. สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการปฏิวติฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 ํ ํ ั ของสหรัฐอเมริ กา คืออะไร 1. สงครามเกาหลี 2. สงครามมหาเอเชียบูรพา 1. ระบอบเก่า 3. สงครามเวียดนาม 4. สงครามอินโดจีน 2. ชนชั้นกระฎุมพี67. หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. กฎบัตรแมกนาคาร์ ตา มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องใดมากที่สุด 4. คําประกาศสิ ทธิมนุษยชนและพลเมือง 1. สภาพสังคม 2. เศรษฐกิจ 3. ระบอบการปกครอง 4. ขนบธรรมเนียมประเพณี (20)
  6. 6. 76. การร่ างรัฐธรรมนูญของอเมริ กาเพื่อใช้เป็ นหลักในการ 4. ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริ กา ปกครองประเทศ ที่ประชุมได้รับแนวความคิดมาจากใคร 84. ในการรังวัดข้อมูลในภูมิประเทศ เพื่อนํามาใช้การเขียนแผนที่ 1. จอห์น ลอค มองเตสกิเออ ข้อมูลใดมีความจําเป็ นมากที่สุด 2. อดัม สมิธ รุ สโซ 1. การวัดมุมและทิศทาง 2. การวัดระยะทางและอะซิมุท 3. รุ สโซ จอห์น ลอค 3. การวัดความสู งและมุม 4. การวัดความสู งและระยะทาง 4. โทมัส ฮอบส์ วอลแตร์ 85. ถ้าพิจารณาตามความสูงของพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศของที่77. สหรัฐอเมริ กาประกาศสงครามกับเยอรมนีในสงครามโลกครั้ง ราบสู งทิเบต จัดเป็ นภูมิประเทศแบบใด ที่หนึ่ง เนื่องจากสาเหตุใด 1. ที่ราบสูงหว่างเขา 2. ที่ราบสูงในทวีป 1. สหรัฐอเมริ กาต้องการรักษาสันติภาพของโลก 3. ที่ราบสูงเชิงเขา 4. ที่ราบสูงรู ปโต๊ะ 2. ผูนาทางการเมืองคนสําคัญของสหรัฐอเมริ กาถูกลอบสังหาร ้ ํ ่ 86. ภูมิลกษณ์ของเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีแอ่งนํ้าตั้งอยูซ่ ึง ั ั ํ ั 3. สหรัฐอเมริ กาปฏิบติตามพันธะสัญญาพันธมิตรที่ทาไว้กบ สันนิษฐานว่าเกิดจากอะไร อังกฤษ 1. เป็ นที่ทรุ ดตํ่าบนภูเขาหิ นปูน 4. เยอรมนียงเรื อพาณิชย์อย่างไม่มีขอบเขต ิ 2. เป็ นปากปล่องภูเขาไฟที่ยบตัว ุ78. หลักการทรู แมน คือแผนการเกี่ยวกับอะไร 3. เป็ นแอ่งบนภูเขาหินทรายที่ถกกัดเซาะ ู 1. แผนการทิงระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ ้ 4. เป็ นที่ทรุ ดตํ่าบนภูเขาหิ นแกรนิต ั 2. แผนการของอเมริ กนที่ใช้ป้องกันญี่ปุ่นจากคอมมิวนิสต์ 87. ลักษณะภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยของทุกเดือนไม่ต่ากว่า 18°C ํ ั 3. แผนการของอเมริ กนที่ใช้ป้องกันกรี กและตุรกีจาก ปริ มาณฝนรวมทั้งปี ค่อนข้างสูง แต่บางเดือนมีฝนตกน้อยกว่า คอมมิวนิสต์ 60 มิลลิเมตร จัดเป็ นภูมิอากาศแบบใด ั 4. แผนการของอเมริ กนที่ใช้ป้องกันเวียดนามใต้จากเวียดนาม 1. ป่ าดิบชื้น (Af) เหนือ 2. ทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Aw)79. การคลี่คลายของสงครามเย็นเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ใด 3. ชายฝั่งทะเลตะวันตก (Cf) 1. ชัยชนะของสหรัฐอเมริ กาต่ออิรักในสงครามอ่าวเปอร์เซีย 4. มรสุมเมืองร้อน (Am) 2. การล่มสลายของสหภาพโซเวียต 88. เหตุใดทิวเขาภูเก็ต และทิวเขานครศรี ธรรมราชจึงมีแร่ ดีบกและ ุ 3. การถอนทหารของสหรัฐอเมริ กาออกจากอินโดจีน วุลแฟรมมาก 4. การถอนขีปนาวุธของสหภาพโซเวียตจากคิวบา 1. มีหินปูนปะปนอยูมาก ่80. เหตุการณ์ในข้อใดที่เกิดจากความขัดแย้งทางศาสนา 2. มีหินบะซอลต์กระจายอยูทวไป ่ ั่ 1. ปากีสถานแยกตัวออกจากอินเดีย 3. มีหินแกรนิ ตแทรกอยูมาก ่ 2. บังกลาเทศแยกตัวออกจากปากีสถาน 4. มีหินภูเขาไฟตกตะกอนทับถมอยูมาก ่ 3. สหรัฐอเมริ กาแยกตัวออกจากอังกฤษ 89. ข้อใดเป็ นปัญหาสําคัญที่สุดของเกษตรกรในภาคตะวันออก- 4. ประชาคมรัฐเอกราชแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต เฉียงเหนือของไทย81. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการคํานวณหาเวลา 1. ภาวะความแห้งแล้งเนื่องจากปริ มาณฝนน้อย 1. เส้นเมริ เดียนแรก 2. เส้นศูนย์สูตร 2. แหล่งนํ้าธรรมชาติและแม่น้ าลําธารมีนอย ํ ้ 3. เส้นแบ่งเขตวัน 4. เส้นลองจิจูด 3. ดินทรายขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่เก็บกักนํ้า ่82. สมมติวาวัดระยะทางในภูมิประเทศได้ 2.16 กิโลเมตร และวัด 4. ดินเค็มเนื่องจากชั้นเกลือใต้ดินและมีเกลือสิ นเธาว์มาก ระยะทางบนแผนที่ระหว่างจุดเดียวกันกับในภูมิประเทศได้ 90. ในปี พ.ศ.2505 พายุ “แฮเรี ยต” เคลื่อนผ่านแหลมตะลุมพุก 4.32 เซนติเมตร จงหามาตราส่วนของแผนที่ฉบับนี้ ด้วยความเร็ วสูงสุ ด 90 กิโลเมตรต่อชัวโมง ทําให้มีผเู ้ สียชีวต ่ ิ 1. 1 : 10,000 2. 1 : 20,000 เกือบ 1,000 คน พายุลูกนี้จดเป็ นพายุประเภทใด ั 3. 1 : 25,000 4. 1 : 50,000 1. ไต้ฝน ุ่ 2. โซนร้อน83. บริ เวณชายฝั่งทะเลแถบใดที่เป็ นแนวแผ่นดินไหวและภูเขาไฟ 3. ดีเปรสชัน 4. เฮอริ เคน ระเบิด 91. “บริ เวณพื้นที่ลุ่มตํ่า นํ้าแช่ขง มีดินเยืออินทรี ยสะสมมาก” ั ่ ์ 1. ชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรภาคใต้ของไทย ่ จัดอยูในดินประเภทใด 2. ชายฝั่งตะวันตกของทวีปออสเตรเลีย 1. Histosol 2. Oxisol 3. ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 3. Mollisol 4. Vertisol (21)
  7. 7. 92. ปัจจัยใดที่ทาให้การประสบอุทกภัยในภาคต่างๆ ของไทยจึง ํ 99. เขตทุ่งหญ้าปั มปัส ในอาร์เจนตินา มักพบดินประเภทใด เป็ นปัญหาต่อเนื่ องและรุ นแรง 1. ดินเลอส์ 1. อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงเพิ่มขึ้น 2. ดินตะกอนวัตถุน้ าพา ํ 2. การทําลายทรัพยากรป่ าไม้อย่างต่อเนื่อง 3. ดินสี แดงบริ เวณพื้นที่ภูเขาไฟ 3. ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่ที่สามารถกักเก็บนํ้าได้ 4. ดินทุ่งหญ้าเขตร้อน 4. การขาดความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ตางๆ ่ 100. การเพาะปลูกที่ใช้วธีการเกษตรแบบขยาย มีลกษณะเป็ นอย่างไร ิ ั93. ข้อใดเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เอล นิโญ่ น้อยที่สุด 1. ใช้เครื่ องจักรกลในเขตพื้นที่ขนาดใหญ่ 1. ชาวประมงเปรู จบปลาได้นอยลง ั ้ 2. ใช้แรงงานคนมากเพือให้ได้ผลผลิตสูง ่ 2. การละลายของธารนํ้าแข็งขั้วโลก 3. ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อส่งเป็ นสิ นค้าออกอย่างเดียว 3. ภูมิอากาศแปรปรวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4. เปลี่ยนทุ่งหญ้าธรรมชาติให้กลายเป็ นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ทาง 4. สภาวะแห้งแล้งบริ เวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริ กาใต้ เศรษฐกิจเพื่อส่งออก94. ข้อใดเป็ นกระบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบ Reject 1. ประเสริ ฐนําขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็ นกระถางต้นไม้ 2. เปรมศักดิ์ใช้ขวดสุราเก่ามาล้างแล้วนํามาใส่น้ าปลา ํ 3. ประจักษ์ไม่ใช้น้ ายาเครื่ องปรับอากาศที่ใช้สารซีเอฟซี ํ 4. ประสิทธิ์นาขวดพลาสติกเหลือทิ้งไปหลอมแล้วขึ้นรู ปใหม่ ํ เป็ นถังตักนํ้า95. ข้อใดเป็ นตัวอย่างของภูมิปัญญาชาวบ้านที่นามาใช้ในการ ํ แก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท 1. การเลิกอาชีพทํานาแล้วเปลียนไปเป็ นกรรมกรในโรงงาน ่ เพื่อให้มีรายได้ที่แน่นอน 2. การขายนาแล้วนํามาซื้ อรถสองแถวเพื่อรับส่งนักท่องเที่ยว 3. การทําเกษตรผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลด หนี้สิน 4. การส่งเสริ มให้ลกหลานมีการศึกษาสูงขึ้นเพื่อที่จะได้งานดี ู เงินเดือนดี96. การปลูกสร้างสวนป่ า จัดเป็ นวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรแบบใด 1. ปรับปรุ งให้ดีกว่าสภาพเดิม 2. บูรณะให้ฟ้ื นสภาพ 3. เสริ มสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ 4. สร้างสิ่ งทดแทน97. กิจกรรมอะไรที่เป็ นสาเหตุให้เกิดฝนกรดมากที่สุด 1. การตัดไม้ทาลายป่ า ํ 2. การทําเหมืองตะกัว ่ 3. การใช้สารซีเอฟซีปริ มาณมาก 4. การเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหิน98. ถ้าประเทศไทยเป็ นฤดูหนาว ประเทศออสเตรเลียจะเป็ นฤดูอะไร 1. ฤดูร้อน 2. ฤดูหนาว 3. ฤดูใบไม้ร่วง 4. ฤดูใบไม้ผลิ (22)
  8. 8. เฉลยข้ อสอบ 02 วิชาสั งคมศึกษาข้อ 1 สังคหวัตถุ 4 1.ยถาลาภสันโดษ - ยินดีตามที่ตนหามาได้ - สังคหวัตถุ 4 = หลักธรรมที่เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวใจของ (ได้สิ่งใดมาด้วยความเพียรของตนก็พอใจด้วยสิ่ งนั้น) ผูอื่นไว้ได้ ได้แก่ ทาน ปิ ยวาจา อัตถจริ ยา สมานัตตตา ้ 2.ยถาพลสันโดษ - ยินดีในความสามารถตนข้อ 2 ถีนมิทธะ (พอใจในกําลังกาย สุ ขภาพ การใช้สอยตน) - นิวรณ์ 5 = สิ่ งกีดขวางจิตมิให้บรรลุความดี ได้แก่ 3.ยถาสารุ ปปสันโดษ - ยินดีในฐานะความเป็ นอยูตน ่ 1.กามฉันทะ - อยากในกาม (พอใจแก่สถานภาพชีวตตน) ิ 2.พยาบาท - คิดร้าย เคืองแค้น (ปฏิฆะ แปลว่า เคืองใจ) ข้อ 9 การศึกษาและปฏิบติเพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ตามความเป็ น ั 3.ถีนมิทธะ - หดหู่ เซื่องซึม ง่วงเหงาหาวนอน จริ งโดยเน้นด้านจิตใจ 4.อุทธัจจกุกกุจจะ -ฟุ้ งซ่าน รําคาญใจ ข้อ 10 อปริ หานิยธรรม 5.วิจิกิจฉา - ลังเลสงสัย - อปริ หานิยธรรม = ธรรมที่นาความเจริ ญมาสู่คณะ ธรรม ํข้อ 3 ศรรักษ์ขบรถเร็ วจนเกิดอุบติเหตุ ั ั ไม่เป็ นที่ต้ งแห่ งความเสื่ อมซึ่งพระพุทธองค์แสดงแก่ ั - อิทปปัจจยตา = ความเป็ นไปตามความสัมพันธ์แห่ ง ั กษัตริ ยลิจฉวี เช่น จักพร้อมเพรี ยงกันประชุม ์ เหตุปัจจัย, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ข้อ 11 พิธีโกนจุก ่ - เป็ นกฎธรรมชาติที่วา “เมื่อสิ่ งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่ งนี้ ข้อ 12 ปั ญหาอาชญากรรม ็ เกิดขึ้น สิ่ งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่ งนี้ไม่มี สิ่ งนี้กไม่มี เพราะ - อหิงสา = ความไม่เบียดเบียน การเว้นจากการทําร้าย ็ ั สิ่ งนี้ดบไป สิ่ งนี้ กดบไปด้วย” ั เป็ นหลักธรรมที่ช่วยระงับยับยั้งใจและกายไม่ให้ก่อข้อ 4 ครู ให้นกเรี ยนเลือกหัวหน้าชั้นโดยการลงคะแนนเสี ยง ั อาชญากรรมขึ้น - เยภุยยสิ กา = กิริยาที่เป็ นไปตามเสียงข้างมาก วิธีตดสิ น ั ข้อ 13 สันยาสี โดยถือเอาเสี ยงข้างมากนั้นเป็ นข้อยุติ ซึ่งเป็ นวิธีอย่าง - อาศรม 4 = ขั้นตอนของชีวตเพือยกระดับคุณภาพ ิ ่ เดียวกับการโหวตคะแนนเสี ยง ชีวตให้สูงขึ้น ิข้อ 5 ั ่ ั ทําให้สงคมอยูกนอย่างสงบสุ ข 1.พรหมจารี - วัยเล่าเรี ยน มีพิธีอปนยัน (พิธีรับศิษย์ ุ - สาราณี ยธรรม = ธรรมที่เป็ นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็ น เข้าศึกษา) หลักธรรมในการอยูร่วมกัน ซึ่งมีวตถุประสงค์สาคัญ ่ ั ํ 2.คฤหัสถ์ - วัยครองเรื อน ใช้ชีวตทางโลก แต่งงาน ิ ที่สุดคือทําให้สงคมอยูอย่างสงบสุ ข ั ่ มีบุตร ทําหน้าที่ตามวรรณะตนข้อ 6 อริ ยสัจ 4 โยนิ โสมนสิการ ไตรสิ กขา 3.วานปัสถ์ - วัยปฏิบติธรรมในป่ าเพื่อฝึ กฝนจิตใจ ั - การแก้ปัญหาที่ถกต้อง ู ให้บริ สุทธิ์ : โดยยึดมรรคมีองค์ 8 ในหลักอริ ยสัจ 4 4.สันยาสี - วัยบรรพชิต ออกบวชเพื่อแสวงหา - การคิดพิจารณาโดยแยบคาย ความจริ งสูงสุดแห่ งชีวต ิ : โดยยึดหลักโยนิโสมนสิ การ ข้อ 14 คัมภีร์อิติหาสะ - กระบวนการฝึ กอบรมตน : โดยยึดหลักไตรสิ กขา ่ - อิติหาสะ : คัมภีร์วาด้วยวีรกรรมของวีรบุรุษข้อ 7 น อุจฺจจาวจํ ปณฺ ฑิตา ทสฺ สยนฺ ติ เช่น มหากาพย์รามายณะ และมหาภารตะ - น อุจฺจจาวจํ ปณฺ ฑิตา ทสฺ สยนฺ ติ - พระเวท : คัมภีร์ศกดิ์สิทธิ์จากพระเจ้า ั : บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ ่ - ภควัทคีตา : คัมภีร์วาด้วยศาสนวิทยาและปรัชญา - อตฺ ตานํ ทมยนฺ ติ ปณฺ ฑิตา เป็ นยอดวรรณคดีและหัวใจปรัชญาฮินดู : บัณฑิตย่อมฝึ กตน ่ - ปุราณะ : คัมภีร์วาด้วยเรื่ องตรี มูรติ การสร้างโลก- - ทนฺ โต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ ทําลายล้าง-สร้างโลกใหม่ : ในหมู่มนุษย์ ผูฝึกแล้วเป็ นผูประเสริ ฐที่สุด ้ ้ - อตฺ ตา สุ ทนฺ โต ปุริสสฺ ส โหติ ข้อ 15 การกลับไปสู่ อาณาจักรของพระเจ้า : ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็ นแสงสว่างของบุรุษ ข้อ 16 โรมันคาทอลิกข้อ 8 ยถาลาภสันโดษ ข้อ 17 ซะกาต - สันโดษ = ความยินดี ความพอใจ ข้อ 18 คําสอนเรื่ องจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวต ิ (23)
  9. 9. ข้อ 19 ศาสนาคริ สต์ หายร้องทุกข์หรื อไม่มีผใดกล่าวโทษพนักงานสอบสวนก็ ู้ข้อ 20 ยูดาย คริ สต์ อิสลาม มีอานาจสื บสวนดําเนินคดีต่อผูกระทําความผิดได้ ํ ้ข้อ 21 การพัฒนาสังคม ความผิดอาญา เช่น ลักทรัพย์ ทําร้ายร่ างกาย เมื่อเกิดขึ้นข้อ 22 ภาษาและวัฒนธรรมเป็ นมรดกทางสังคม จึงมีการ แล้วย่อมเลิกคดีไม่เอาความกันไม่ได้เพราะเป็ นอาญาแผ่นดิน สื บทอดและแพร่ กระจายไปสู่สงคมอื่นได้ ั ข้อ 40 ผูเ้ สี ยหายข้อ 23 การมีวถีชีวตในรู ปแบบเดียวกัน ิ ิ ข้อ 41 ดีบุก เครื่ องใช้สานักงาน นักการภารโรง นายจ้าง ํข้อ 24 ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม ข้อ 42 ไฟฟ้ า ประปา การสื่อสารและการคมนาคมขนส่ ง เป็ นต้นข้อ 25 ชูวทย์เข้าฟังอภิปรายเรื่ องรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบน ิ ั ข้อ 43 โรงงานฆ่าสัตว์ การถลุงแร่ การสี ขาว การทําแป้ งมันสําปะหลัง ้ - การขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม เช่น ฟั งอภิปราย ฟัง ข้อ 44 การป้ องกันประเทศ โต้วาที ฟังปาฐกถา การได้รับความรู ้ในสิ่ งต่างๆ จาก ข้อ 45 1,300 บาท การอ่านหนังสื อตามห้องสมุด การฟั งวิทยุ การดู - มูลค่าเพิ่ม คือ มูลค่าที่ขายไปลบด้วยมูลค่าของสินค้า โทรทัศน์และภาพยนตร์ ขั้นกลางหรื อวัตถุดิบที่เป็ นต้นทุนการผลิตข้อ 26 ั สังคมชนบทมีความสัมพันธ์กนตามหลักเหตุผล - จากโจทย์สินค้าขั้นกลางคือ แป้ ง 500 บาท ไข่ 300 บาท ั ั แต่สงคมเมืองมีความสัมพันธ์กนด้วยอารมณ์ นํ้าตาล 700 บาท กล้วย 200 บาท = 1,700 บาทข้อ 27 อํานาจอธิปไตย - มูลค่าตามราคาขายของเค้กกล้วยหอม = 100 x 30ข้อ 28 อินเดีย = 3,000 บาทข้อ 29 ความชอบธรรมในการปกครองรัฐ - ดังนั้นมูลค่าเพิ่มในการผลิตเค้กกล้วยหอมข้อ 30 ไม่อาจสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ = 3,000 - 1,700 = 1,300 บาท - หน้าที่ของรัฐสภา ข้อ 46 สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริ การ 1.ออกกฎหมายในฐานะฝ่ ายนิ ติบญญัติ เช่น ั ข้อ 47 ราคาที่ปริ มาณเสนอซื้อเท่ากับปริ มาณเสนอขาย พระราชบัญญัตประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติ ิ ข้อ 48 - กรณี น้ ีนายแดงเป็ นคนว่างงานไม่มีรายได้ ต้นทุนค่า 2.ควบคุมการบริ หารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น เสี ยโอกาสของนายแดงในการประกอบอาชีพใหม่จึง การเปิ ดอภิปรายทัวไป การตั้งกระทูถาม ่ ้ เท่ากับศูนย์ 3.ให้ความเห็นชอบ เช่น การสืบราชสมบัติ การปิ ด ข้อ 49 พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ้ สมัยประชุม การประกาศสงคราม ข้อ 50 รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อบุคคลเพิมขึ้น ่ข้อ 31 ควบคุมการบริ หารงานของรัฐบาล ข้อ 51 ลดการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศข้อ 32 บุคคลตาบอดหรื อหูหนวก ข้อ 52 ราคาสินค้าจากต่างประเทศถูกลงในสายตาคนไทยข้อ 33 ฟาสซิสต์ ข้อ 53 เจ้าของที่ดิน ลูกหนี้ข้อ 34 กําหนดนโยบาย ข้อ 54 ่ การขายสินค้าให้ตางประเทศในราคาตํ่ากว่าต้นทุนกา!

×