• Like
การพัฒนาโปรแกรม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Published

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
549
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ลาดับที่ รางวัลที่ โครงการ ผู้พัฒนา นาย เจษฎาหงส์สี่ นาย วรร "สุวรรณภูมิ"ปฐมบทสงครามรวม 1 1 มันต์ คํามัน ่ นาย ศุกภรณ์ แผ่นดิน ขันธะ 2 2 เกมส์ตอคําอักษรไทย ่ เด็กชาย ณัฐ ปิยะปราโมทย์ นาย อภิวัตน์ ยมนา นาย อธิ 3 3 เรืองวุ่นวัยเรียน ่ พงศ์ บุญภูพัน นาย กนธร จินดารัตน์ นาย รพี สุวีรานนท์ นาย 4 ชมเชย เกมศ์ภารกิจพิชตจารชน ิ จักรพงษ์ จันหอม ศึกสุดท้ายมหาสงครามอวกาศวัน 5 ชมเชย นาย พริษฐ์ รัตนกุล ดับโลก 6 1 เรขาคณิตรอบตัว นายปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ์ จําลองการเคลือนทีของรถไฟเหาะ ่ ่ 7 2 นางสาว คณิธา ดวงแจ่มกาญ ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 8 3 คลืน เรืองง่าย ง่าย ่ ่ นายพรศักดิ์ ส่องแสง ส่งเสริมการเรียนรูเรือง มหัศจรรย์ ้ ่ 9 ชมเชย นางสาว ขวัญตา เสมอเชือ ้ พลังเสียง 10 ชมเชย สนุกกับแสงและการมองเห็น เด็กชาย ณัฐวุฒิ แซ่เล่า โปรแกรมปรับแต่งWindowsสําหรับ 11 1 นายคีตะกวี พันธุ์เพ็ง ผูใช้ทวไป ้ ั่ 12 2 โปรแกรมจัดตารางสอน2002 นายกิตติพงษ์ หิโอตัปปะ 13 3 กินได้ กินดี นาย อธิป น้อมศิริ 14 ชมเชย โปรแกรมหน้าต่างมหัศจรรย์ นาย คํารณ อรุณเรือ ่ 15 ชมเชย ครุภัณฑ์ออนไลน์ นาย สุบรรณ มณีมูล 16 1 ตุก ตุก เรสซิ่ง ออนไลน์ ๊ ๊ นายทศวรรษ ทองสุข 17 2 จิวซ่าจอมซน ๋ นายบัณฑิตย์ หัตธสร 18 3 สถานการณ์จําลองป้อมปืน นางสาว โสภาพร ชินตะวัน 19 ชมเชย จอมขมังเวทย์ตะลุยเดนปีศาจ นาย ธีรวัตน์ เสนาะน้อย 20 ชมเชย เกมสถานการณ์จําลองขีจักรยาน ่ นางสาว วิราณี ทองนุช
 • 2. 21 1 - - ระบบจําลองสภาพการเคลือนทีของ ่ ่ 22 2 นายรังสฤษฎ์นําเอกลาภ วัตถุ ห้องเรียนทางไกลเรืองแบบจําลอง ่ 23 3 นายวรัตน์ อรรถนุกล ุ การขนส่ง 24 ชมเชย บทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอน ่ นายจักราวัฒน์ วรรณกลัด 25 ชมเชย นักคํานวณรุนจิว ่ ๋ นายอนิรุจธ์ ลักขีพินิศกุล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้ 26 1 นาย ธนาคม ดาฬวัฒน์ พิการทางสายตา 27 2 ริมฝีปากสือภาษาเพื่อคนพิการทางหู ่ นายอัตนัย วุฒเศรษฐไพบูล ิ 28 3 การควบคุมตัวชีตําแหน่งด้วยดวงตา ้ นายนิรัช วัชรสพรพงศ์ การทํานายรูปแบบเคลือนไหวของ ่ 29 ชมเชย นายจิรวัฒน์ กิตติสริพันธุ์ ิ ขาเทียม การจําลองผลสามมิติ ด้านวิธีการ 30 1 นายศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย ทํางาน แบบขนานบนระบบเครือข่าย ่ 31 2 หอดูดาวจําลอง นายวรเดช หอมจันทร์ การพัฒนาเครืองมือการนําเสนอ ่ 32 3 นาย รักธรรม สัลกะชาต ผลงาน การตรวจวัดการเจริญการเติบโต 33 ชมเชย นาย อิทธิชย ลีเลิศยานนท์ ั ของหนอนไหม 34 ชมเชย อะตอมมิกา ้ นายสมหมาย พรมชาติ ไวร์เลสเอคเซสพอยท์ บนระบบ 35 1 นายพีพัฒน์ โกศาคาร ปฎิบตลนุกซ์ ั ิ ั 36 2 วีดระบบปฎิบตการลันุกซ์ทะเล ี ั ิ นายวรพันธ์ เรืองไรรัตนโรจน์ ่ เกดเวย์ชนิดไร้การติดตังด้านไคล ้ 37 3 นายนภดล พันธุ์ปญญา ั เอ็นด์ โปรแกรมช่วยDownload File แบบ 38 ชมเชย นายภวิน อยูสข ่ ุ มีศนย์กลาง ู ระบบการจัดการทรัพยากร 39 ชมเชย นายบัญชา ปรีจิต เครืองพิมพ์ ่ 40 1 บลู วิซ่าด นายเดชมนตรี พิทกษ์ธรรม ั 41 2 เวปสวีปเปอร์ นายพิเชฐ วงษ์วิบลย์สน ู ิ 42 3 เจแมน นายปราโมทย์ สุวรรณเพรช 43 ชมเชย ทวิสเตอร์ นายปราโมทย์ ด้วงมัน
 • 3. 44 ชมเชย พันธุ์ใหม่ นายสราวุฒิ สมญาติ
 • 4. อาจารย์ทปรึษา ี่ สถาบันการศึกษา ประเภทโปรแกรม หมายเหตุ อาจารย์ สิวพร พงษ์นิล รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย 1 - ละยาภรณ์ นางสาว นฤมล ปานนล้ํา รร.สารสิทธิ์พิทยาลัย 1 - เลิศ นางสาว อารมณ์ จุล รร.เตรียมอุดมศึกษา 1 - มณฑล อาจารย์ วิไล สุขเกือ ้ รร.จุฬาภรราชวิทยาลัย 1 - นาย ชยการ ศิริรัตน์ รร.สาธิตจุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย 1 - นายคมณัฐ แซอัง รร.อัววัมชัฐ กทม. 2 - นาย วัชระ การสมพจน์ รร.พะเยาพิทยาคม พะเยา 2 - นาย เจริญ พรนวม รร.จักรคําคณาทร ลําพูน 2 - นาย วัชระ การสมพจน์ รร.พะเยาพิทยาคม พะเยา 2 - รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์ นาย สมมาตย์ อังศุภมงคล 2 - มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รร.เบ็ญจะมะมหาราช อุบล นาย มนตรี โครตคันหา 3 - ราชธาณี นาย ชนารัตน์ คําอ่อน รร.ระยองวิทยาคม ระยอง 3 - นางสาว ปราณี บัวซอย รร.ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 3 - นายวีระพงศ์ ปัญญาวัฒน รร.ชลราษฏรบํารุง ชลบุรี 3 - กิจ นายวัชระ การสมพจน์ รร.พะเยาพิทยาคม พะเยา 3 - นายประดนเดช มีละคุปต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 - นาย นัฐพล ทวีทรัพย์ เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม อาจารย์ ชัยวัฒน์ คํารัตน์ 4 - เกล้าธนบุรี สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณ นาย บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ 4 - ทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม นายไพบูลย์ เกียรติโกมล 4 - เกล้าธนบุรี
 • 5. - - 5 ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 - ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 - สถาบันพระจอมเกล้าพระนคร นายกฤช สินธนะกุล 5 - เหนือ นายนพรัตน์ ตังเส้ง ้ มหาวิทยาลัยสยาม 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม ดร.บัณฑิต ทิพาภร 6 - เกล้าธนบุรี นายรุจชัยอิงอารุณ ๋ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 - ดร.สุกรี สินธุ๓ญโญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 - ดร.สยาม เจริญเสียง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 6 - นายธนากรณ์ ศักดิชยกุล ์ ั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง ้ 7 - นาง อารยา เช้ากระจ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต 7 - นายวุมิพงศ์ อารีกล ุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 - ดร.สันสนีย์ เอือพันธ์วิริยะ ้ มหาลัยเชียงใหม่ 7 - กุล ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 - นายอานนท์ รุงสว่าง ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 - ผศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 - นายจักรพงศ์ นาทวิชย ั มหาวิทยาเชียงใหม่ 8 - นายสมโชค เรืองอินธินันท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 นาย กอบกุล เตชะวนิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 - นายวิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 - - มหาวิทยาลัยรามคําแหง 9 นายเกรียงศักดิ์ เตมีย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 -
 • 6. นางสาวนิศา เครือไว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 - ศยวรรณ
 • 7. รางวัลที่ โปรมแกรม 1 1 2 1 3 1 ชมเชย 1 ชมเชย 1 1 2 2 2 3 2 ชมเชย 2 ชมเชย 2 1 3 2 3 3 3 ชมเชย 3 ชมเชย 3 1 4 2 4 3 4 ชมเชย 4 ชมเชย 4
 • 8. 1 5 2 5 3 5 ชมเชย 5 ชมเชย 5 1 6 2 6 3 6 ชมเชย 6 1 7 2 7 3 7 ชมเชย 7 ชมเชย 7 1 8 2 8 3 8 ชมเชย 8 ชมเชย 8 1 9 2 9 3 9 ชมเชย 9
 • 9. ชมเชย 9