ชิ้นที่ 1

804 views

Published on

อิอิ

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
804
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชิ้นที่ 1

 1. 1. Hello freshyHello freshy 204104204104 การสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารระหว่างบุคคลและ กลุ่มกลุ่ม Wish u njoy learning !!Wish u njoy learning !!
 2. 2. • ผศ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง • 081-1737743 • 0-4422-4207-9 • ชั้น 1 สำานักวิชาเทคโนโลยี สังคม อาคารวิชาการ
 3. 3. กิจกรรมประจำา สัปดาห์ • แนะนำาแผนการสอน • ลักษณะการเรียนการสอน • บทที่ 1 • วิทยากรพิเศษ
 4. 4. บทที่ 1 การสื่อสารระหว่างบุคคล: การ สื่อสารพื้นฐาน • ความหมายของการสื่อสาร • ลักษณะของการสื่อสาร • ความสำาคัญของการสื่อสาร • ประเภทของการสื่อสาร • วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร • ธรรมชาติของการสื่อสาร • ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการ สื่อสาร
 5. 5. Question • ท่านคิดว่าการสื่อสารคือ อะไร
 6. 6. นิยามของการ สื่อสาร • กระบวนการของการ ถ่ายทอดสารที่แสดงถึง ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ฯลฯ จากผู้ส่งสาร ไปยัง ผู้รับสารโดยผ่านสื่อเพื่อให้ เกิดผลตามที่ผู้ส่งสารคาด หวัง
 7. 7. ลักษณะของการ สื่อสาร • การสื่อสารเป็นกระบวนการ แห่งพลวัติ • การสื่อสารเป็นสิ่งที่เปลี่ยน ผ่านไม่ถาวรยั่งยืน • การสื่อสารทำาให้มนุษย์ วิเคราะห์ประเมิน สถานการณ์และคนอื่นก่อน
 8. 8. ลักษณะของการ สื่อสาร (ต่อ) • การสื่อสารมีลักษณะเป็น ระบบ • การสื่อสารเกี่ยวพันกับการ อนุมานอ้างอิง • การสื่อสารยังผลให้เกิด ผลลัพธ์ที่ตามมา
 9. 9. ความสำาคัญของ การสื่อสาร • ความสำาคัญต่อการดำาเนิน ชีวิตของมนุษย์ในระดับ จุลภาค (ต่อชีวิตประจำาวัน ต่อ ความเป็นสังคม ต่อการสร้าง ความร่วมมือ ต่อการแสวงหา ความรู้ ต่อการสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับตนเอง ต่อการให้ความ บันเทิง ต่อการเพิ่ม
 10. 10. ความสำาคัญของการ สื่อสาร (ต่อ) • ความสำาคัญต่อการดำาเนิน ชีวิตของมนุษย์ในระดับ มหภาค (ต่อการปกครองและ การเมือง ต่อการเมืองระหว่าง ประเทศ ต่อการเสริมสร้าง ประชาธิปไตย ต่อการพัฒนา ประเทศ ต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรม ต่อการศึกษา ต่อธุรกิจและ อุตสาหกรรม ต่อการเสริมสร้าง
 11. 11. ประเภทของการ สื่อสาร • จำาแนกตามจุดมุ่งหมายของ การสื่อสาร • จำาแนกตามบริบทของการ สื่อสาร • จำาแนกตามทิศทางของการ สื่อสาร • จำาแนกตามภาษาที่ใช้ในการ
 12. 12. จำาแนกตามความมุ่ง หมายของการสื่อสาร • การสื่อสารที่เกิดขึ้นจากการ วางแผนไว้หรือตั้งใจ • การสื่อสารที่เกิดขึ้นโดยไม่ ได้ตั้งใจ
 13. 13. จำำแนกตำมบริบท ของกำรสื่อสำร • กำรสื่อสำรภำยในตัวบุคคล • กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล • กำรสื่อสำรกลุ่ม • กำรสื่อสำรในองค์กำร (เป็น ทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร) • กำรสื่อสำรสำธำรณะ • กำรสื่อสำรมวลชน
 14. 14. จำำแนกตำมทิศทำง ของกำรสื่อสำร • กำรสื่อสำรแบบทำงเดียว • กำรสื่อสำรแบบสองทำง
 15. 15. จำำแนกตำมภำษำที่ ใช้ในกำรสื่อสำร • กำรสื่อสำรเชิงวัจนภำษำ • กำรสื่อสำรเชิงอวัจนภำษำ (ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล กำร เคลื่อนไหวร่ำงกำย ปริภำษำ กำร เลือกเวลำและโอกำส)
 16. 16. วัตถุประสงค์ของกำร สื่อสำรระหว่ำงบุคคล • เพื่อถ่ำยทอดข่ำวสำร • เพื่อแลกเปลี่ยนข่ำวสำร • เพื่อกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ • เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์และ กำรยอมรับ • เพื่อมำรยำททำงสังคม
 17. 17. สรุปหน้ำที่ของกำรสื่อสำร ระหว่ำงบุคคล • หน้ำที่ในฐำนะเป็นเครื่องมือ (Instrumental Function) – ใช้กำรสื่อสำรนำำไปสู่ วัตถุประสงค์ต่ำง ๆ • หน้ำที่ในฐำนะเป็นส่วนเติม เต็ม
 18. 18. ธรรมชำติของกำร สื่อสำร • เป็นกระบวนกำรสร้ำงและแลก เปลี่ยนข่ำวสำรระหว่ำงบุคคล อย่ำงน้อย 2 คน • เป็นกระบวนกำรที่เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ • เป็นกระบวนกำรถ่ำยทอด • เกิดขึ้นเฉพำะแต่ละบุคคล
 19. 19. ธรรมชาติของการ สื่อสาร (ต่อ) • เป็นสิ่งที่เกิดตามลำาดับขั้นตอน • มีผลกระทบต่ออารมณ์และ ความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ • ความหมายสามารถ เปลี่ยนแปลงไปได้ตาม ปัจเจกบุคคลผู้ทำาการสื่อสาร
 20. 20. ธรรมชาติของการ สื่อสาร (เพิ่มเติม) • เราไม่สามารถหลบหลีก การสื่อสารได้ • การสื่อสารไม่สามารถ เลียนแบบกันได้
 21. 21. ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการสื่อสาร • ปัญหาทั้งหมดในโลกนี้ เกิด จากการสื่อสาร • ปัญหาในโลก สามารถแก้ไข โดยสื่อสารกันให้มากขึ้นและดี ขึ้น • การสื่อสารไม่จำาเป็นต้องลงทุน • การสื่อสารมีเพียง 2 ทางเลือก
 22. 22. สรุป •ท่านได้อะไรบ้างจาก การศึกษาหัวข้อนี้ ??
 23. 23. การบ้าน ฝึกทักษะ การสื่อสาร • ให้นักศึกษาเขียนเรียงความ เรื่อง “จากวันนั้นของฉันสู่วัน นี้” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 • ส่งวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม ก่อน 17.00 ที่ตู้ส่ง งาน สำานักวิชาเทคโนโลยี สังคม ชั้น 1 อาคาร
 24. 24. •พบกันใหม่สัปดาห์ หน้า

×