Antreprenoriat la Feminin - Conferinta de lansare

1,612 views
1,550 views

Published on

Published in: Business, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Antreprenoriat la Feminin - Conferinta de lansare

 1. 1. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 2. 2. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 3. 3. Proiectul este finan ţ at prin Programul Opera ţ ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3 „ Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” CONTEXTUL PROIECTULUI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 4. 4. S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULTING S.R.L. (EPC) – Partener Lider ESSEC Business School Paris –Partener Transna ţ ional Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului București (CCIB) – Partener Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) - Partener Parteneriatul in cadrul proiectului Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 5. 5. Data de start a proiectului: 28.10.2010 Data de î ncheiere a proiectului: 28.06.2013 Durata: 32 luni Bugetul proiectului: 17.278.006 lei, din care 5% reprezint ă contribu ţ ia partenerilor Loca ţ ia proiectului: Regiunile: Nord-Est, Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia COORDONATE ALE PROIECTULUI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 6. 6. OBIECTIVELE PROIECTULUI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni! Imbunatatirea accesului femeilor pe piata muncii din regiunile Nord-Est, Sud-Muntenia si Bucuresti –Ilfov, prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale ca urmare a participarii la programe de informare si formare profesionala antreprenoriala pentru femei. Asigurarea accesului egal pe piata muncii a femeilor din regiunile Nord-Est, Sud- Muntenia si Bucuresti –Ilfov, prin cresterea competitivitatii si adaptabilitatii acestora la evolutiile si schimbarile din piata muncii ca urmare a participarii la programe de formare si informare in domeniul antreprenoriatului Dezvoltarea competentelor antreprenoriale a 1008 femei care intentioneaza sa initieze /dezvolte afaceri sau activitati pe cont propriu din regiunile Nord-Est, Sud-Muntenia si Bucuresti –Ilfov Cresterea gradului de incluziune a femeilor pe piata muncii ca urmare a desfasurarii campaniilor de promovare si stimulare a spiritului antreprenorial in randul femeilor, in scopul manifestarii acestora ca intreprinzatori activi Asigurarea transferului de know-how si best practice in domeniu antreprenoriatului feminin la nivel interregional si transnational prin crearea parteneriatului durabil si instruirea unui grup de 12 experti Generarea unui model practic de formare profesionala antreprenoriala pentru femei la nivel interregional, replicabil si in alte regiuni sau domenii de activitate Obiectiv gerneral Obiective specifice
 7. 7. ACTIVIT ĂŢ ILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI <ul><li>Realizarea studiului de cercetare î n domeniul antreprenoriatului feminin </li></ul><ul><li>Formare de formatori î n antreprenoriat feminin </li></ul><ul><li>Realizarea portalului &quot;Antreprenoriatul la feminin“ </li></ul><ul><li>Realizarea Evenimentelor ş i a Campaniilor de informare, con ş tientizare ş i schimb de bune practici pentru femeile antreprenor </li></ul><ul><li>Realizarea cursurilor de instruire &quot;Antreprenoriatul la feminin&quot; pentru grupurile ţ int ă </li></ul><ul><li>Evaluarea impactului form ă rii antreprenoriale asupra grupului ţ int ă </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 8. 8. GRUPURI Ț INT Ă <ul><li>1008 femei, pentru formare: </li></ul><ul><li>- 252 de femei antreprenoare; </li></ul><ul><li>- 504 de femei care vor s ă ini ţ ieze ş i/sau s ă dezvolte o afacere; </li></ul><ul><li>- 252 de tinere – eleve de liceu (an terminal) ş i studente. </li></ul><ul><li>20.000 persoane informate cu privire la egalitatea de ş anse prin campaniile de comunicare. </li></ul><ul><li>Mass-media local ă din cele 3 regiuni ş i Mass-media na ţ ional ă </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 9. 9. Prezentarea Partenerilor Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 10. 10. EUROPEAN PROJECT CONSULTING Partener Lider Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 11. 11. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni! EUROPEAN PROJECT CONSULTING este o companie rom â neasc ă ce ofer ă consultan ţă î n management ş i afaceri. Compania ofer ă servicii pentru autorit ăţ i ale administra ţ iei publice, dar ş i pentru persoane fizice ş i juridice din domeniul privat. ECHIP Ă Î NCREDERE VIITOR Sprijinirea autorit ăț ilor publice locale ș i a companiilor private pentru a contribui la dezvoltarea economic ă ș i social ă a Rom â niei î n contextul UE prin: Dezvoltare strategic ă Accesarea fondurilor europene
 12. 12. SERVICIILE OFERITE DE EPC <ul><li>Domeniile î n care EUROPEAN PROJECT CONSULTING ofer ă consultan ţă sunt variate ; printre acestea se num ă r ă : </li></ul><ul><li>gestionarea ş i atragerea fondurilor europene </li></ul><ul><li>elaborarea de documenta ţ ii tehnico-economice ş i cereri de finan ţ are pentru fonduri europene ş i na ţ ionale </li></ul><ul><li>management de proiect </li></ul><ul><li>realizarea de strategii de dezvoltare local ă pentru autorit ăţ i publice ș i companii private </li></ul><ul><li>formarea profesional ă a adul ţ ilor </li></ul><ul><li>c onsultan ţă î n afaceri </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 13. 13. EUROPEAN PROJECT CONSULTING <ul><li>Este autorizat ă CNFPA pentru organizarea programelor profesionale de perfec ţ ionare : </li></ul><ul><li>- Management de proiect </li></ul><ul><li>- Expert Fonduri Structurale ș i de Coeziune Europene </li></ul><ul><li>- Manager Resurse Umane </li></ul><ul><li>- Expert Achizi ţ ii Publice </li></ul><ul><li>- Competen ţ e antreprenoriale </li></ul><ul><li>Atestat ă ca institu ţ ie de cercetare-dezvoltare, de Autoritatea Na ţ ional ă pentru Cercetare Ș tiin ţ ific ă . </li></ul><ul><li>Prin calitatea sa de furnizor autorizat de educa ț ie (R.E.P.)® este o organiza ţ ie aprobat ă de Project Management Institute (PMI)®  s ă emit ă unit ăţ i de dezvoltare profesional ă (PDU) pentru cursurile sale de formare PMP (Project Management Profesional)® , conferindu-le astfel absolven ţ ilor acestor cursuri o dubl ă recunoa ș tere: una la nivel na ţ ional certificarea CNFPA ş i alta interna ţ ional ă conferit ă de prestigioasa asocia ţ ie interna ţ ional ă PMI® </li></ul><ul><li>Compania este reprezentant exclusiv pentru Rom â nia al Rita Mulcahy Corporation ( www.rmcproject.com ), companie interna ţ ional ă de renume î n management de proiect. </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 14. 14. ECHIPA EPC <ul><li>Echipa noastr ă este format ă din: </li></ul><ul><li>exper ţ i cu preg ă tire universitar ă ş i post-universitar ă , ce de ţ in certific ă ri na ţ ionale ş i interna ţ ionale î n domeniul managementului de proiect, managementului fondurilor structurale ş i de coeziune europene, managementului achizi ţ iilor publice ș i managementului resurselor umane. </li></ul><ul><li>colaboratori din toat ă ţ ara, specializa ţ i î n domenii variate precum: economie, statistic ă , transport, turism, mediu, etc. </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 15. 15. IMPLICAREA Î N CADRUL PROIECTULUI <ul><li>Liderul coordoneaz ă ş i monitorizeaz ă implementarea proiectului, implicându-se în toate activit ă ţile desf ă ş urate : </li></ul><ul><li>Managementul proiectului </li></ul><ul><li>Realizarea achiziţiilor proiectului </li></ul><ul><li>Realizarea studiului cercetare </li></ul><ul><li>Realizare studiu comparativ privind situatia antreprenoriatului feminin la nivel regional, national si european </li></ul><ul><li>Identificarea nevoilor de formare a persoanelor din grupului ţ in tă î n domeniul antreprenorial </li></ul><ul><li>Formare de formatori în antreprenoriat </li></ul><ul><li>Organizarea sesiunilor de formare pentru formatori </li></ul><ul><li>Desf ăş urarea cursurilor de instruire ş i sesiunilor de coaching </li></ul><ul><li>Evaluare a ş i certificare a formatori lor </li></ul><ul><li>Desf ăş urarea superviz ă r ii ş i coaching </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 16. 16. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni! <ul><li>Realizarea portalului &quot;Antreprenoriatul la feminin“ </li></ul><ul><li>Crearea portalului </li></ul><ul><li>Realizarea activităţilor de informare şi consiliere on-line </li></ul><ul><li>Realizarea Evenimentelor şi a Campaniilor de Informare, Conştientizare şi schimb de bune practici pentru femeile antreprenor </li></ul><ul><ul><li>Campania “ Î ntreprinderea ş i şcoala&quot; pentru tinerele femei antreprenor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Campania &quot;Afl ă cum!&quot; pentru promovarea pove ş tilor de succes ale femeilor antreprenor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Campania &quot;Po ţ i Singur ă !&quot; pentru femei angajate sau inactive pe pia ţ a muncii î n scopul î ncuraj ă rii desf ă ş ur ă rii activit ăţi lor pe cont propriu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Campania &quot;Fii antreprenoare!&quot; pentru î ncurajarea dezvolt ă rii competen ţ elor antreprenoriale ale femeilor. </li></ul></ul><ul><li>Realizarea cursurilor de instruire &quot;Antreprenoriatul la feminin&quot; pentru grupurile ţintă </li></ul><ul><ul><li>Organizarea sesiunilor de formare. </li></ul></ul><ul><ul><li>Realizarea ghidului de instruire “Antreprenoriatul la feminin” </li></ul></ul><ul><li>Evaluarea impactului formării antreprenoriale asupra grupului ţintă </li></ul>IMPLICAREA Î N CADRUL PROIECTULUI
 17. 17. SUNTEM APROAPE DE CLIEN Ţ II N OŞ TRI: Sediul: Bucure ş ti Puncte de lucru: Slobozia, Pite ş ti. Website: www.eupc.ro Telefon: 021 311 12 01 Fax: 021 311 12 03 E-mail: [email_address] Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 18. 18. ESSEC BUSINESS SCHOOL PARIS Partener Transna ţ ional Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 19. 19. ESSEC BUSINESS SCHOOL <ul><li>3 c ampusuri : Cergy, Paris, Singapore ; </li></ul><ul><li>1 centru de cercetare în România; </li></ul><ul><li>Bu g et : 85 milioane € ; </li></ul><ul><li>6500 studenţ i – dintre care 40% studenţi strǎini; </li></ul><ul><li>120 parteneri academici; </li></ul><ul><li>35 programe de diplomǎ; </li></ul><ul><li>17 aranjamente pentru dublǎ diplomǎ; </li></ul><ul><li>135 membrii permanenţi în corpul profesoral; </li></ul><ul><li>17 departamente de cercetare şi educaţie; </li></ul><ul><li>+ 700 artic ole şi cǎrţi publi cate în 5 ani; </li></ul><ul><li>+ 35 000 absolvenţi; </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 20. 20. “ ANTREPRENORIAT LA FEMININ ” LA ESSEC <ul><li>Crearea: a fost consultat un studiu care aratǎ cǎ principalele motive pentru care o femeie nu îşi începe propria afacere sunt: culturale, economice şi materiale . </li></ul><ul><li>Rata de succes : 90% din aplicanţi au reuşit sǎ îşi creeze propria afacere. </li></ul><ul><li>Principalele motive pentru care programul funcţioneazǎ: femeile dezvoltǎ o reţea + activitǎţile incluse în program le oferǎ posibilitatea sǎ îşi îmbunǎtǎţeascǎ proiectul. </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 21. 21. ESSEC ÎN “ ANTREPRENORIAT LA FEMININ ” Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni! <ul><li>De ce ESSEC ? </li></ul><ul><li>Deoarece am implementat deja un program similar , care s-a dovedit a fi un succes; </li></ul><ul><li>Suntem specializaţi în antreprenoriat şi avem o tradiţie de excelenţǎ în acest domeniu; </li></ul><ul><li>Activitǎţile ESSEC în cadrul proiectului: </li></ul><ul><li>Transferul de know-how ; </li></ul><ul><li>Coaching ; </li></ul><ul><li>Formarea formatorilor ; </li></ul><ul><li>Participarea la crearea studiului de cercetare î n domeniul antreprenoriatului feminin. </li></ul>
 22. 22. ESSEC ÎN “ ANTREPRENORIAT LA FEMININ ” Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni! Context : Un studiu efectuat la ESSEC aratǎ cǎ principalele motive pentru care o femeie nu îşi începe propria afacere sunt: culturale , economice şi materiale . Schimbare de comportament în UE : în Romania dar şi în alte ţǎri cum ar fi: Republica Cehǎ, Islanda, Ungaria.
 23. 23. CAMERA DE COMER Ţ Ş I INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURE Ş TI Partener Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 24. 24. <ul><li>este o organizaţie autonom ǎ , neguvernamental ǎ , apolitică, f ǎ r ǎ scop patrimonial, non-profit, cu personalitate juridic ǎ , de utilitate public ǎ , destinată reprezentării, ap ǎ r ǎ rii ş i susţinerii intereselor membrilor săi şi a celorlalţi operatori economici din municipiul Bucureşti, pentru dezvoltarea comerţului şi industriei, agriculturii ş i serviciilor corespunzător cerinţelor economiei de piaţă. </li></ul><ul><li>m embrii CCIB îş i desfă ş oară activitatea î n cadrul a cinci sec ţ iuni, respectiv: Servicii, Industrie, Comer ţ , Turism ş i Membri i Colectivi. </li></ul><ul><li>este atestat ă s ă desf ă ş oare activit ă ţ i de cercetare , dezvoltare conform HG 551/ 2007 ş i desf ă ş oar ă activit ă ţ i de formare profesional ă (cod CAEN 8559). </li></ul>CAMERA DE COMER Ţ SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 25. 25. CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC CTT-CCIB <ul><li>Compartiment în cadrul CCIB; nu are subdiviziuni </li></ul><ul><li>OFERTA PENTRU INOVARE SI TRANSFER </li></ul><ul><ul><li>Asisten ţ a în afaceri pentru inovare ş i transfer tehnologic; în domeniul propriet ǎţ ii intelectuale; </li></ul></ul><ul><ul><li>Consultan ţ a î n domeniul legislativ la nivel na ţ ional ş i european; </li></ul></ul><ul><ul><li>Asigurarea accesului la baze de date specializate; </li></ul></ul><ul><ul><li>Accesare de fonduri î n cadrul programelor de finan ţ are na ţ ionale ş i interna ţ ionale; </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizare de evenimente. </li></ul></ul><ul><li>Detalii: www.ccib.ro/ctt ; </li></ul><ul><li>E-mail: [email_address] ; [email_address] ; [email_address] ; [email_address] </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 26. 26. IMPLICAREA Î N CADRUL PROIECTULUI <ul><li>Este implicat î n activit ăț i de management al proiectului prin membrii echipei de proiect: </li></ul><ul><ul><li>Responsabil campanii </li></ul></ul><ul><ul><li>Coordinator ş tiin ţ ific studiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Responsabil cursan ţ i </li></ul></ul><ul><li>Activit ăţ i: </li></ul><ul><li>1. Realizare studiu cercetare î n domeniul antreprenoriatului feminin. </li></ul><ul><li>1.1.Realizare studiu comparativ – situa ţ ia antreprenoriatului feminin la nivel regional, na ţ ional ș i european, cu scopul de a ob ţ ine o imagine real ă a barierelor existente î n domeniul antreprenorial feminin. Suplimentar studiul va propune direc ţ ii de urmat î n vederea accesului egal al femeilor pe pia ţ a antreprenorial ă . </li></ul><ul><li>1.2.Identificare nevoi de formare a persoanelor din grupul ţ int ă î n domeniul antreprenorial, pentru realizarea programelor personalizate de formare profesional ă pentru categoriile din grupul ţ int ă ; programul va fi adaptat la dinamica pie ț ei de munc ă regionale, na ţ ionale ş i europene av â nd ca punct de plecare indicatorii studiului comparativ. </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 27. 27. IMPLICAREA IN CADRUL PROIECTULUI <ul><li>3. Realizarea portalului &quot;Antreprenoriatul la feminin&quot;. </li></ul><ul><ul><li>3.2.Realizare activit ăț i de informare ş i consiliere on-line </li></ul></ul><ul><li>4. Realizarea Campaniilor de informare, con ş tientizare ş i schimb de bune practici pentru femeile antreprenor. </li></ul><ul><ul><li>4.1.Campania “ Î ntreprinderea ş i şcoala&quot; pentru tinerele femei antreprenor. </li></ul></ul><ul><ul><li>4.2.Campania &quot;Afl ă cum!&quot; pentru promovarea pove ş tilor de succes ale femeilor antreprenor. </li></ul></ul><ul><ul><li>4.3.Campania &quot;Po ț i Singur ă !&quot; pentru femei angajate sau inactive pe pia ț a muncii î n scopul î ncuraj ă rii desf ă ş ur ă rii activit ăț ilor pe cont propriu. </li></ul></ul><ul><ul><li>4.4.Campania &quot;Fii antreprenoare!&quot; pentru î ncurajarea dezvolt ă rii competen ț elor antreprenoriale ale femeilor. </li></ul></ul><ul><li>5. Realizare cursuri de instruire &quot;Antreprenoriatul la feminin&quot; pentru grupurile ț int ă . </li></ul><ul><ul><li>5.1.Organizarea sesiunilor de formare. </li></ul></ul><ul><ul><li>5.3.Realizare ghid de instruire “Antreprenoriatul la feminin” </li></ul></ul><ul><li>6. Evaluarea impactului form ă rii antreprenoriale asupra grupului ț int ă. </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 28. 28. ASOCIA Ţ IA PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI FEMININ Partener Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 29. 29. ASOCIA Ț IA PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI FEMININ <ul><li>Constituire: august 2001 </li></ul><ul><li>Misiune: Sprijinirea particip ă rii femeii î n afaceri ca î ntreprinz ă toare, manager, salariat ă folosind informa ț ia, comunicarea ş i asocierea </li></ul><ul><li>Membru fondator de coali ț ii: CAFA - Coali ț ia Asocia ț iilor Femeilor de Afaceri din Rom â nia ş i a Coali ț iei Asocia ț iilor Femeilor de Afaceri din Balcani </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 30. 30. OBIECTIVE <ul><li>Dezvoltarea culturii antreprenoriale ş i asociative î n special î n r â ndul tinerelor absolvente </li></ul><ul><li>Implementarea egalit ăţ ii de ş anse pe pia ț a muncii </li></ul><ul><li>Î ncurajarea ini ţ iativei private a femeilor ş i dezvoltarea capacit ăţ ii lor de ac ț iune ş i de conducere </li></ul><ul><li>Dezvoltarea de parteneriate cu institu ţ ii publice ş i organiza ţ ii similare din ţ ar ă ş i str ă inatate </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 31. 31. SERVICII OFERITE <ul><li>informare </li></ul><ul><li>consiliere-ini ţ iere î n afaceri </li></ul><ul><li>formare de opinii </li></ul><ul><li>o portunit ăţ i de munc ă </li></ul><ul><li>orientarea voca ţ ional ă a studentelor </li></ul><ul><li>organizare de cursuri, seminarii, î nt â lniri de afaceri </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 32. 32. ESTE NEVOIE DE MAI MULTE FEMEI Î N AFACERI <ul><li>Aplicarea unor m ă suri de sprijinire a antreprenoriatului feminin </li></ul><ul><li>Î nt ă rirea pozi ţ iei femeii pe pia ţ a muncii </li></ul><ul><li>Crearea de re ţ ele ale femeilor de afaceri (promovare modele, mentorat, schimb de informa ț ii, dezvoltare de parteneriate) </li></ul><ul><li>Cre ş terea rolului asocia ț iilor de afaceri î n sus ţ inerea antreprenoriatului feminin </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 33. 33. IMPLICAREA Î N CADRUL PROIECTULUI <ul><li>Parte ne rul este implicat atat în managementul proiectului, cat şi î n realizarea următoarelor activităţi: </li></ul><ul><li>Realizare studiu cercetare î n domeniul antreprenoriatului feminin . </li></ul><ul><li>Realizarea portalului &quot;Antreprenoriatul la feminin&quot;. </li></ul><ul><li>Realizarea Campaniilor de informare, constientizare ş i schimb de bune practici pentru femeile antreprenor </li></ul><ul><li>Realizare cursuri de instruire &quot;Antreprenoriatul la feminin&quot; pentru grupurile ţ int ă </li></ul><ul><li>Evaluarea impactului form ă rii antreprenoriale asupra grupului ţ int ă </li></ul>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
 34. 34. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni! Titlul programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Proiect: “Antreprenoriatul la feminin” Editor: S.C. European Project Consulting S.R.L Februarie 2011 „ Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României ”

×