Skolbibliotek Omvärldsspan 12-03-12

780 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • En arbetsmetod/teori som är en fortsättning på informationssökningsprocessen där man belyser lärprocessen och betonar samarbete mellan lärare, bibliotekarie och studenterna för att få effektivare studier och lärande
 • Kuhltaus informationssökningsprocess innebär att studenterna har känslor kopplat till de olika stadierna. Undersökningen var på högskolestudenter och man kan belysa och bemöta elever på ett annat sätt om man är medveten om att det är en process. Man måste pröva och ompröva sin forskning. OBS! Det är ingen rak linje, utan man kan hoppa lite fram och tillbaka mellan stegen.
 • Vad är det egentligen våra elever behöver ha med sig från gymnasiet?
 • Skolbibliotek Omvärldsspan 12-03-12

  1. 1. Skolbibliotek – Omvärldsspaning och på gång i länet Motala 12-03-14•Skarpare regler kring skolbibliotek• Definition? Vad är egentligen ett skolbibliotek? Skolinspektionen, DIK, Skolverket• Aktuellt nationellt/regionen - Skolbibliotekarielyftet Allt genast – lässtimulans och stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter Squoosh Fokusbiblioteken i Linköping – Faktaläsning, boksamtal Gymnasienätverket - Guided inquiry/samarbete lärare- bibliotekarie, enkät
  2. 2. Vad är egentligen ett skolbibliotek?
  3. 3. Nytt lagkrav på skolbibliotek från 1 juli 2011"Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasie- skolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.”Bestämmelse om skolbibliotek finns i 2 kap. 36 § skollagen(2010:800)
  4. 4. Var tredje grundskola saknar ett bemannat skolbibliotek.Mer än hälften av dessa bara öppet 10 timmar eller mindre per vecka.Läsförmåga en demokratifråga: Betydelsen av bemannade skolbibliotek, rapport 2011 Centrum för lättläst/Lärarförbundet
  5. 5. Bertil Östberg statssekreterare Utbildningsdepartementet:− Skollagen är tydlig. Det måste finnas ett skolbibliotek på skolan. Det finns inget utrymme för en skolledare att säga: Jag har inte råd. Det här handlar om att det är en lagstadgad skyldighet för alla att ha ett skolbibliotek och då måste man lokalt prioritera och avsätta pengarna.
  6. 6. Skolinspektionens krav1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
  7. 7. Skolinspektionens definition:”Varken i skollagen eller i biblioteks- lagen finns det några bestämmelser som ställer krav på att det ska finnas en skolbibliotekarie.”
  8. 8. Skolinspektionens definition: ”…en gemensam och ordnad resurs av information””Det innebär en fysisk lokal där biblioteket finns, till skillnad från till exempel att det finns böcker spridda i olika klassrum. Skolbiblioteket ska också, enligt bibliotekslagen, inte bara rymma böcker utan även ”informationsteknik och andra medier”.
  9. 9. Skolinspektionens definition:Krav på fysisk närhet till skolbibliotek?” Eleverna ska alltså ha tillgång till ett bibliotek som är anpassat till och en del av deras utbildning””…uttrycket ”tillgång till”, i stället för att reglera att varje skolenhet ska ha ett skolbibliotek, öppnar för olika fysiska lösningar…”
  10. 10. Skolinspektionens definition:Krav på fysisk närhet till skolbibliotek?”Skolbiblioteket bör därför ligga så att det går att använda i undervisningen, antingen i skolans egna lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Det kan röra sig om att en skola och ett folkbibliotek, med lokaler i direkt anslutning till varandra, har ett samarbete som innebär att alla krav på ett skolbiblioteks funktion är uppfyllda.”
  11. 11. Friskolor får avslag…Skolinspektionen hade fram till i oktober 2011 avslagit 75 % av alla ansökningar om att starta friskola.Hälften av avslagen beror helt eller delvis på av avsaknad av skolbibliotek.
  12. 12. Orsaker till avslag. Om skolbibliotek:Eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek. Med skolbibliotek avses vanligtvis en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Sökanden ska i ansökan uppge hur skolan ska tillgodose elevernas tillgång till skolbibliotek.
  13. 13. Andreas Spång, tf enhetschef för Skolinspektionens tillståndsprövning”Det vi tittar på är hur de har tänkt sig att hantera skolbiblioteket i den dagliga pedagogiska verksamheten. Vi vill att de ska ha skolbibliotek som en funktion på skolan. Det ska både finnas skönlitterära och fack- och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.”
  14. 14. ”Stadsbibliotek inte tillräckligt” Andreas Spång, tf enhetschef för Skolinspektionens tillståndsprövning.”I så fall bör man använda det som ett komplement””Det är inte alls säkert att de böcker som finns på ett stadsbibliotek är anpassade för just de kurserna som eleverna läser.”
  15. 15. Ur avslag till Thoréngruppens ansökan Linköping”Vidare framgår att biblioteksverksamheten inte handlar om något särskilt rum på skolan samt att man endast kommer att ha tillgång till en begränsad mängd böcker… Enligt Skolinspektionen är det även oklart hur det virtuella biblioteket (Progress) kommer att organiseras. Det framgår inte heller om sökande har något avtal med folkbiblioteket/stadsbiblioteket om att kunna nyttja det som ett skolbibliotek i den dagliga undervisningen.”
  16. 16. Skolinspektionens definition:”Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service.” Skolinspektionens informationsblad
  17. 17. DIK-förbundets definition”Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion. Skolbibliotekets uppdrag definieras av skollagen och nationella kurs- och läroplaner. Under ledning av kompetent personal stärker skolbiblioteket elevernas digitala och språkliga kompetens i en vidgad textvärld.”Ur Vad är ett skolbibliotek? – DIK reder ut begreppet. DIK-förbundet 2011
  18. 18. Aktuellt i länetSkolbibliotek och skollag - Konferens 15 majAllt genast – Lässtimulans, direktnedladdning av talböcker och stöd till elever med läs- och skrivsvårigheterSkolbibliotekarielyftet - kompetensutveckling för skolbibliotekSQUOOSH - en sida som vill väcka lust och mod att skriva. Målgrupp är i första hand barn och ungdomar i 12 – 16 årsåldern
  19. 19. Skolbibliotekarielyft! i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län 19
  20. 20. Skolbibliotekarielyftet 3 414 984:- 300 personer 5 län 2 år 20
  21. 21. Våren 2012Webbenkäter och djupintervjuer (slutet av mars/början av april) Aktuella och framtida kompetensutvecklingsbehov för skolbibliotekspersonalSkolbibliotekspersonals syn på vilka kompetenser som behövs i ett modernt skolbibliotek idag och i framtiden.Rektorers, lärares och elevers syn på skolbibliotekspersonals kompetens idag och i framtidenSkolverkets, Migrationsverkets, Specialpedagogiska skolmyndighetens, Tal- och punktskriftsbibliotekets syn på skolbibliotekspersonals behov av kompetens kring nyanlända barn och ungdomars skolgång, barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt tillgänglighet för dessa m.m. Konferens 18 juni 2012 då resultat och analys av kartläggningen presenteras
  22. 22. Processblogg och kontakterhttp://skolbibliotekarielyftet.wordpress.comProjektledare – Inga AnderssonLokal kontakt – Anne Hederén
  23. 23. Innehåll (beroende på kartläggningens utfall)• Skolans styrdokument, pedagogik och lärande, didaktik• Läs- och språkutveckling, litteratur i skolan, informationskompetens• Informationssökning, källkritik, digital kompetens• Tillgänglighet, funktionsnedsättning, specialpedagogik• Marknadsföring, utvärdering, handledning
  24. 24. Genomförande sept 2012 - vår 2014Tre utbildningsmoduler genomförs beroende på kartläggningens utfall. För att underlätta möjligheterna att delta kommer utbildningsinsatserna att ske lokalt samt via e-föreläsningar.Utbildningar sept 2012-dec 2013:Block 1 hösten 2012 3 fysiska möten, 5 e-möten a’ 2 timBlock 2 våren 2013 3 fysiska möten, 5 e-möten a’ 2 timBlock 3 hösten 2013 3 fysiska möten, 5 e-möten a’ 2 tim Slutkonferens 26 maj 2014 24
  25. 25. Tidsåtgång för deltagare enligt ansökan• Våren 2012 – webbenkät, 18 juni 2012 konferens• Hösten 2012 – 3 fysiska utbildningstillfällen (2+1) vid 5 orter – 5 e-möten à ca 2 timmar för 5 grupper – reflekterande loggar och inlämningsuppgifter• Vår + höst 2013 – 6 fysiska utbildningstillfällen (2+1) (2+1) vid 5 orter – 8 e-möten à ca 2 timmar för 5 grupper – reflekterande loggar och inlämningsuppgifter – transnationella nätverk via e-möten• Vår 2014 – Konferens, webbenkät, ett urval djupintervjuer
  26. 26. Inte utan min rektor…• Rektor (eller motsvarande) är med i sin egenskap som arbetsgivare och lokal medaktör till bibliotekspersonal som deltar i kompetensutvecklingen• Alla inlämningsuppgifter inom utbildningsmodulerna ska ha direkt koppling och förankring till den egna skolans organisation, pedagogiska verksamhet och måluppfyllelse – deltagaren rådgör och diskuterar innehållet med sin närmaste chef
  27. 27. Mål övergripande (vision)Ge nyckelkompetenser och metoder förstrategiska insatser till regionens skol- ochgymnasiebibliotekarier.Uppmärksamma för beslutsfattare, tjänstemänoch politiker, inom skola och folkbibliotekvilken roll en adekvat skolbiblioteksresurs kanspela för skolutveckling och måluppfyllelse förskola, lärare, elever. 27
  28. 28. Delmål• Målgruppen upplever att – de fått nya och fördjupade kunskaper – all utbildning, information, logistik, lokaler varit tillgängliga oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning – nätverks byggts mellan kommuner, län, länder• Projektet har stärkt status och professionell självkänsla• Rektorer och andra beslutsfattare har fått – ökad kunskap om skolbibliotekets resurser – metoder och definitioner kring skolbibliotek – stöd för planering av verksamhet av skolbibliotek
  29. 29. Konferens 18 juni 2012• Redovisning av kartläggningen• Goda exempel och inspirerande föreläsningar• Målgrupper: skolbibliotekspersonal, rektorer, skolchefer och övriga intresserade• Plats: Alvesta
  30. 30. Projektets mervärden• Bygga nätverk över kommun- och länsgränser och transnationellt via e-möten.• Förutom att stärka skolbibliotekens egen kompetens kommer projektets indirekta målgrupper, elever och lärare, få ökad kompetens och stöd i verksamhet och lärande
  31. 31. Fokusbiblioteken i Linköping• Faktaläsning (Läsa-skriva-räkna)Utgångspunkt - Nedgång i läsförståelse nationella prov.Våren i 2:an o hösten i 3:an faktaböcker från bokrean boksamtal• Läsa på läsplatta – kan det vara ett sätt att locka?Piloter: 4:a i Vist skola och Ånestad (svenska som andra språk)Uppdrag att föra vidare till de sex resursskolorna
  32. 32. Linköping forts.• Studiecirkel för bibliotekspedagoger3 gånger 40 bibliotekspedagogerJust nu – kortare kurs om boksamtal• Litteraturens läkande kraft KUR-projekt bok-och textsamtal enligt Chambers-metoden
  33. 33. Biblioteksnytt mars fokusbiblioteket i RydAidan Chambers-modellenFör närvarande går Carina tillsammans med bibliotekspedagoger från andra skolor i Linköpings kommun en utbildning i att hålla bok- och textsamtal enligt Aidan Chambers-modellen. (Karolina är redan bekant med modellen).Det är en annorlunda metod för att samtala kring texter och böcker. Den är språkutvecklande och passar utmärkt på vår skola. En tanke är att Carina och Karolina håller i text- och bokcirklar enligt modellen för högstadiet under kommande läsår, som ett språkutvecklande läsprojekt.
  34. 34. Studenter i biblioteketNär biblioteket är öppet under eftermiddagarna kommer studenter att finnas där för att avlasta personalen. Framför allt handlar det om att aktivera de yngre elever som kommer dit efter skolans slut enbart för att ha någon stans att vara och umgås. Det kan då bli ganska stökigt och störande för övriga besökande.
  35. 35. Gymnasienätverket• Guided inquiry/samarbete lärare-bibliotekarie Studiedag i nov - Metoder för hur lärare och bibliotekarier i samverkan kan leda eleverna genom självständiga arbeten och ge verktyg för studieteknik, bearbetning, reflektion och – lärande. Se dokumentation• Vad står det om informationssökning, IT och källkritik i styrdokumenten? Kolla Källan har gjort en sammanställning: Gy 11, Lgr11• Enkät? (Inspirerad av Ross Todd och Ohio-undersökningen) – Vilken hjälp får eleverna av skolbiblioteket i lärande i och utanför skolan?• Planer för skolbiblioteket• Länsstudiedag 4 okt. direktnedladdning av talböcker och läs- och skrivsvårigheter
  36. 36. Guided Inquiry – Learning in the 21st century• En utveckling av tidigare teorier där man trycker ännu mer på samarbetet mellan lärare, bibliotekarie och andra experter• Eleverna ska lära att lära själva – ta ansvar för sina egna processer med stöd och handledning av lärare och bibliotekarie
  37. 37. Informationssökningsprocessen- (Kuhlthau)Celciusskolans bibliotek
  38. 38. Att förbereda gymnasister inför högre studier
  39. 39. Håll koll! WebbenSkolbibliotek.se Skolbiblioteksföreningarnas gemensamma sidaBloggar om skolbibliotek på skolbibliotek.seOm skolbibliotek på SkolverketKolla Källan på SkolverketNosa på nätet – Statens medieråd
  40. 40. Håll koll! Forum/nyhetsbrevSkolbiblistan - forum för diskussion, frågor och erfarenheter via e-post. Arkiv - där alla inlägg publiceras. Boktipswiki – boklistor inom en viss genre/typKolla källans nyhetsbrev – tillbaka efter längre upphåll, tidigare nyhetsbrev.Skolverkets nyhetsbrev - fem nummer per år innehåller aktuell information från SkolverketFler länkar om skolbibliotek finns på Länsbibliotekets webb.
  41. 41. Hör gärna av er! Anne HederénLänsbibliotek Östergötland 013-26 27 62anne.hederen@ostsam.se

  ×