Smakosz3

215
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
215
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smakosz3

 1. 1. KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI
 2. 2. PRZEDSZKOLE,,Zdrowy przedszkolak – wesoły przedszkolak”
 3. 3. PRZEDSZKOLE SMAKOSZzostało utworzone w odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się problemy zdrowotne dzieci, wynikające z szybkiego tępa życia współczesnego człowieka.Rodzice bardzo często napotykają na trudności w pogodzeniu swojego życia zawodowego i szeregu innych obowiązków, z odpowiednim zaspokojeniem potrzeb żywieniowych swoich dzieci. Niejednokrotnie, z powodu braku czasu na przygotowywanie odpowiednich, zdrowych posiłków, wybierają mniej zdrowe, gotowe alternatywy posiłków. Powoduje to, z kolei, szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych u dzieci na tle żywieniowym, począwszy od sytuacji niedoborowych, otyłości czy cukrzycy.
 4. 4. Nasze przedszkole jako jedyne na Pomorzu, jak i być może w całej Polsce, przeznaczone jest głównie dla dzieci z problemami odżywiania i specjalnymi potrzebami żywieniowymi (otyłość, niedożywienie, nietolerancje pokarmowe, cukrzyca, ..., itp.), ale nie tylko. Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci spędzają najwięcej czasu w ciągu dnia i tutaj także spożywają najwięcej posiłków, których wartości odżywcze są bardzo ważne w ich prawidłowym rozwoju. Dlatego naszym głównym celem, oprócz rozwijania u przedszkolaków kompetencji szkolnych i umiejętności przygotowujących do życia w społeczeństwie, jest odpowiednie żywienie naszychdzieci i kształtowanie w nich postaw prozdrowotnych.
 5. 5. PRZEDSZKOLE SMAKOSZusytuowane jest w Gdańsku. Znajduje się z dala od hałasu, szumu i ulicznego zgiełku, blisko morza, z korzystną linią komunikacyjną oraz dogodnym dojazdem i parkingiem. Budynek przedszkola jest budynkiem wolno-stojącym, parterowym, otoczonym rozległym, pięknym ogrodem z drzewkami owocowymi, ogródkiem warzywnym oraz bezpiecznym i nowocześnie wyposażonym w drewniane urządzenia placem zabaw.
 6. 6. PRZEDSZKOLEdysponuje miejscami dla dzieci 3, 4, 5-letnich. W przedszkolu funkcjonują 3 grupy. Zgodnie z przedszkolną tradycją każda grupa ma swoją nazwęGr. I – malinki (dzieci 3-letnie)Gr. II – jagódki (dzieci 4-letnie)Gr. III – poziomki (dzieci 5-letnie)Grupy liczą do 20 dzieci. W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe przyjaźnie, uczą się wiary we własne siły, rozwijają zainteresowania i zdolności, zdobywają wiedzę na temat zachowań prozdrowotnych oraz nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego startu szkolnego, osiągają swoje małe sukcesy.
 7. 7. PRZEDSZKOLE urządzone jest nowocześnie i funkcjonalnie. Spełnia wymogi bezpieczeństwa (m.in. wyposażone jest w domofon, posiada ogrodzony i zamykany plac zabaw). Dla dzieci przygotowane są: trzy przestronne, słoneczne i kolorowe sale dydaktyczne do zajęć i zabaw wraz z sanitariatami; duża i bardzo dobrze wyposażona sala do zajęć ruchowych, muzycznych, teatralnych, niezastąpiona także do organizacji uroczystości i różnych imprez; sala do zajęć kulinarnych, w której dzieci mogą same przygotowywać i spożywać posiłki oraz dobrze wyposażona kuchnia, w której sporządzane są smaczne posiłki zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci; pokój do pracy terapeutycznej; szatnia wyposażona w indywidualne półki i wieszaki.
 8. 8. Sale wyposażone są w nowoczesne sprzęty i zabawki oraz inspirującą do działań bazę dydaktyczną. W salach organizowane są różnorodne kąciki m.in. plastyczny, przyrodniczy, książek, relaksu, itd. oraz szereg pomieszczeń gospodarczych. W przedszkolu funkcjonuje biblioteka, z której korzystać mogą również rodzice. Lokal uzyskał pozytywną ocenę straży pożarnej oraz sanepidu i uzyskał wpis do ewidencji placówek oświatowych. Sale wyposażone są w sprzęt, zabawki i pomoce edukacyjne z atestem bezpieczeństwa.
 9. 9. NASZA PLACÓWKAfunkcjonuje od godziny 6.00 do 18.00. Ramowy rozkład dnia uwzględnia potrzeby rozwojowe i możliwości dzieci, zapewnia ochronę zdrowia z naciskiem na edukację prozdrowotną, bezpieczeństwo i higienę. Zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, przeplatane są zabawami podejmowanymi przez dzieci, wynikającymi z ich inicjatywy i aktywności.
 10. 10. ZASADY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLADyrektor opracowuje kryteria oraz zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola. Przy zgłoszeniu większej liczby dzieci Dyrektor decyduje o przyjęciu dzieci w oparciu o opracowane kryteria. Liczba dzieci w Przedszkolu nie może przekroczyć 60 dzieci. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc, dzieci będą przyjmowane wg następującego kryterium: ● wg umiejętności samoobsługowych; Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz po uprzedniej rozmowie z Rodzicami/Opiekunami, a w razie potrzeby po spotkaniu z dzieckiem i przedstawieniu dokumentów o stanie zdrowia dziecka.Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 11. 11. SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓWDyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do Przedszkola, w wypadku, gdy Rodzice/Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku. Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.
 12. 12. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora przedszkola w przypadku, gdy Rodzice/Opiekunowie:● nie przestrzegają postanowień obowiązującego w statucie Przedszkola, regulaminie Placówki i innych dokumentów regulujących pracę przedszkola;● nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej;● zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno- wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu;● nie zgłosili Dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas, gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;
 13. 13. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przezDyrektora przedszkola w przypadku, gdy swoimzachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innychdzieci. W przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji oskreśleniu dziecka z listy wychowanków nie obowiązująprzepisy zawarte w umowie cywilno-prawnej. Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listywychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lubprzesyła na adres podany przez rodziców. W przypadku dzieci 5-letnich Dyrektor Przedszkolawskazuje Rodzicom/Opiekunom inną placówkę do którejpowinno uczęszczać dziecko.
 14. 14. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN. W szczególności zadaniem przedszkola jest:● objęcie opieką dzieci od 2,5 do 5 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,● stymulowanie wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz udzielanie odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz lekarskiej i dietetycznej;● rozwijanie oraz kształtowanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci, zachęcanie i motywowanie do poszerzania wiedzy w szczególności zachowań prozdrowotnych;● przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN;● zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymywaniem ich w należytym stanie;
 15. 15. Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:● dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,● nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania,● współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,● wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,● kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych i poczucia przynależności społecznej;● budowanie i poszerzanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.● wprowadzenie podopiecznych w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, sztukę i dramę;● rozwijanie umiejętności samoobsługowych;● budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną nabywanie przez dzieci zachowań prozdrowotnych, umiejętności dbania o sprawność fizyczną i kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania.
 16. 16. WYŻYWIENIEOferujemy posiłki (przygotowywane przez kucharki w naszej kuchni przedszkolnej lub samodzielnie przez dzieci) zgodne z indywidualnymi wskazaniami dietetycznymi. Posiłki są zawsze świeże, smaczne, urozmaicone i podawane w oryginalnej formie, co wpływa na chętne spożywanie ich przez dzieci. W każdej sali zabaw znajdują się butle z wodą niegazowaną.
 17. 17. KADRA PEDAGOGICZNAjest wykwalifikowana, o wysokim poziomie kompetencji zawodowych, moralnych i etycznych. Nauczyciele systematycznie dokształcają się, doskonalą swoje umiejętności i poszukują nowych rozwiązań, by wspierać dzieci poprzez kształtowanie optymalnych warunków ich rozwoju. W każdym dziecku rozwijamy potencjał twórczy. Wychowując, ucząc i bawiąc rozwijamy w naszych podopiecznych prawidłowe nawyki żywieniowe, zdrowe zachowania społeczne oraz dbanie o siebie i innych.
 18. 18. ZAPEWNIAMY● realizację programu edukacyjnego odpowiedniego dla poszczególnych grup wiekowych,● naukę języka angielskiego,● zajęcia dodatkowe, wybrane przez rodziców (rytmika, muzyka, plastyka itp.),● opiekę logopedy, psychologa,● wycieczki krajoznawcze,● wyjścia do teatru, filharmonii, kina,● kontakt z przyrodą (uprawa ogródka przy przedszkolnego),● posiłki dostosowane do indywidualnych potrzeb,● leżakowanie dla najmłodszych,● wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,● pełną informacje o osiągnięciach, problemach lub deficytach dziecka,● ubezpieczenie wypadkowe,● wysoką jakość nauczania i opieki prozdrowotnej, dzięki stałej współpracy z lekarzem pediatrą, stomatologiem oraz dietetykiem.
 19. 19. ZAJĘCIAProgram nauczania w naszym przedszkolu jest nastawiony na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka. Rozwijanie naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji dzieci.Treści programu obejmują następujące obszary:● edukację językową (wykorzystanie min. metody ćwiczeń: „ Glottodydaktyki” prof. Bronisława Racławskiego)● edukację matematyczną (zajęcia prowadzone metodą „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej)● edukację przyrodniczą (uprawa ogródka)● edukację społeczną● edukację artystyczną (Cykliczne spotkania z grupami teatralnymi, muzycznymi i innymi artystami)● edukację zdrowotną (min. Zajęcia ze zdrowego odżywiania i przygotowywania posiłków, zajęcia wychowania fizycznego)● profilaktykę logopedyczną (Zajęcia logopedyczne i logorytmiczne)
 20. 20. ZAJĘCIA DODATKOWE- nauka języka angielskiego- zajęcia plastyczne- zajęcia umuzykalniające- nauka tańca- gimnastyka korekcyjna
 21. 21. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMIRodzice biorą aktywny udział w życiu przedszkolnym. Współdecydują w sprawach przedszkola. Mają szansę obserwować sukcesy dzieci. Są informowani o ich kłopotach i porażkach oraz osiągnięciach. Uczestniczą w wydarzeniach z życia przedszkolnego.Współpraca z rodzicami poprzez diagnozowanie środowiska rodzinnego, prowadzenie pedagogizacji rodziców, dni otwarte dla rodziców, spotkania z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, logopedą, specjalistami z różnych dziedzin, w zależności od potrzeb.
 22. 22. FINANSOWANIENa fundusz Przedszkola składają się:● wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez Rodziców/Opiekunów;● dotacje z budżetu Gminy Gdańsk;● opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej czy rekreacyjnej Przedszkola;● subwencje, darowizny, nawiązki;● innych źródeł, takich jak np. środków unijnych, kiermaszów, zbiórek surowców wtórnych;
 23. 23. Źródła:- ustawa o systemie oświaty- rozporządzenie o alternatywnych formach wychowania przedszkolnego- rozporządzenie statutowe- Internet
 24. 24. Koncepcja placówki stworzona przez: Anna CybulskaMałgorzata Grzesińska Prezentacja jest projektem autorskim. Tylko do wglądu.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×