• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,174
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. KURATOR SĄDOWY: funkcjonariuszpubliczny, pełniący swoje obowiązki wzespole kuratorskiej służby sądowej irealizujący określone przez prawo zadania ocharakterze wychowawczo –resocjalizacyjnym, diagnostycznym,profilaktycznym i kontrolnym. Kuratorzywykonują swoje zadania zarówno wśrodowisku osób których dotyczypostępowanie, czyli podopiecznych, wmiejscu ich zamieszkania, jak i na tereniezakładów zamkniętych i placówek ich pobytu
 • 2. Kuratorów sądowych możnapodzielić na: KURATORÓW ZAWODOWYCH›Dla dorosłych›Rodzinnych KURATORÓW SPOŁECZNYCH
 • 3. Zasady organizacji służbykuratorskiej i wykonywaniaobowiązków przezkuratorów sądowych orazstatus kuratorówsądowych określaodrębna ustawa – Ustawao kuratorach sądowych
 • 4.  Sprawowanie dozorów Organizowanie i kontrolowaniewykonywania kary ograniczenia wolnościoraz obowiązków nałożonych naskazanego odbywającego tę karę Kontrolowanie zachowania skazanego wokresie próby oraz żądanie od niegoniezbędnych informacji i wyjaśnień
 • 5.  Kontakty ze skazanym, któremu sądudzielił przerwy w karze, zobowiązanymdo utrzymywania kontaktów z sądowymkuratorem zawodowym w czasie przerwy Nadzór nad wykonywaniem środkakarnego, obowiązku powstrzymywania sięod przebywania w określonychśrodowiskach lub miejscach, zakazukontaktowania się z określonymi osobamilub zakazu opuszczania określonegomiejsca pobytu bez zgody sądu
 • 6.  Udzielanie pomocy z funduszupomocy postpenitencjarnej Składanie wniosków owszczęcie postępowańincydentalnych lub modyfikacjęorzeczeń (lub ich części) Uczestniczenie w posiedzeniachsądu
 • 7.  Przygotowanie skazanego dożycia na wolności pozwolnieniu z zakładu karnego Przeprowadzanie wywiadówśrodowiskowych wpostępowaniu przedwydaniem orzeczenia przezsąd karny
 • 8.  Przeprowadzaniem wywiadówśrodowiskowych w postępowaniuwykonawczym Czynności wykonywane przezkuratora zawodowego w ramach„systemu dozoru elektronicznego”.
 • 9. W ujęciu encyklopedycznym pojęciedozoru kuratora zostało określone jako„forma oddziaływaniawychowawczego na osobę skazaną zwarunkowym zawieszeniemwykonania kary lub warunkowoprzedterminowo zwolnioną ododbycia kary pozbawienia wolności.”
 • 10. Dozór na gruncie prawakarnego nie jest zwykłymśrodkiem administracyjnym,który skazany miałby odczuwaćjako dolegliwość, lecz jest tośrodek służący roztoczeniupieczy nad życiem skazanego iułatwieniu mupozytywnego przebiegupróby.
 • 11. Oddziaływaniewychowawcze na sprawcę izapobieganie popełnieniuprzez niegokolejnegoprzestępstwa.
 • 12. Cel ten powinienbyć realizowanyprzez udzielaniesprawcy pomocyw readaptacjispołecznej orazkontrolę ścisłegowykonywanianałożonych naniegoobowiązków.
 • 13.  warunkowego zawieszeniawykonania kary pozbawieniawolności warunkowego zwolnienia z odbyciareszty kary pozbawienia wolności warunkowego umorzeniapostępowania karnego
 • 14.  warunkowego zwolnienia skazanego, którypopełnił przestępstwo w stanieograniczonej poczytalności , a Sąd orzekłumieszczenie go w zakładzie stosującymśrodki lecznicze lub rehabilitacyjne (…) skierowania skazanego za przestępstwapopełnione w związku z uzależnieniem odalkoholu lub innego środka odurzającegona leczenie ambulatoryjne lub rehabilitacjęw placówce leczniczo –rehabilitacyjnej (…)
 • 15.  wymierzania kary ograniczeniawolności wniosku skazanego przedzwolnieniem z zakładu karnegojeżeli warunki oczekujące go pozwolnieniu z tego zakładumogą mu utrudniać społecznąreadaptację.
 • 16.  Zapoznanie się z treścią orzeczenia(wyrok, postanowienie) Nawiązanie kontaktu z dozorowanym Ustalenie z dozorowanymharmonogramu realizacji jegozobowiązań i częstotliwości kontaktów Ustalenie koniecznych rodzajówpomocy w readaptacji społecznej
 • 17. (…) Apaszkiewicz wskazała optymalnymodel postępowania resocjalizującegow którym wszystkie zabiegiwychowawcze są spójne, uzasadnione iprowadzą do oczekiwanego rezultatu.Schemat postępowania ten zawierastałe elementy w realizacji procesuwychowania resocjalizującego opartymna Metodzie indywidualnychprzypadków- Casework.
 • 18. Składa się z 3 diagnozcząstkowych: Diagnozy stwierdzająca fakt Diagnozy genetycznej Diagnozy prognostycznej
 • 19.  - wywiad - rozmowa - obserwacja własna - wywiad środowiskowy - analiza dokumentów - konsultacje specjalistyczne
 • 20.  Reedukacji i wszechstronnegorozwoju osobowości Wszechstronnej i perspektywicznejopieki Wymagań Akceptacji Respektowania
 • 21.  Bezpośrednie metody postępowania1) bezpośrednie ciągi rozmów ze skazanym2) dyskusje na temat aktualnej sytuacjidozorowanego3) doradzanie w drodze racjonalnej dyskusji natemat występujących problemów4) pobudzanie do działania, analizowanieodczuć5) aprobata i dezaprobata określonychzachowań6) weryfikowanie podjętych nieskutecznychrozwiązań problemów i wprowadzenie innych
 • 22.  Metoda rozwiązywaniaproblemów w kryzysie Pośrednie metodypostępowania Metody środowiskowe Metoda pracy grupowej
 • 23.  Przestrzeganie obowiązkówustanowionych przez sąd w orzeczeniu. Bezzwłoczne zgłoszenie się do kuratorasądowego tego sądu rejonowego, wokręgu którego dozór ma byćwykonywany, a najpóźniej w ciągu 7 dniod powzięcia wiadomości o oddaniupod dozór.
 • 24.  Stawianie się na wezwanie sądulub kuratora i udzielanie wyjaśnieńco do przebiegu dozoru iwykonywania nałożonych naniego obowiązków. Umożliwianie kuratorowi wejściedo mieszkania oraz informowaniego o zmianie miejscazatrudnienia, zamieszkania lubpobytu.
 • 25.  W sytuacjach, w których sprawcynie podporządkowują sięnałożonym na nich obowiązkomsądowym, koniecznością staje sięprzeprowadzenie zpodopiecznymi rozmów ocharakterze dyscyplinującymbądź ostrzegawczym.
 • 26.  Ostateczną instytucją, z którejmoże skorzystać kuratorzawodowy wobecniesubordynowanegodozorowanego, jest złożeniewniosku o zarządzenie wykonaniawarunkowo zawieszonej karypozbawienia wolności lub oodwołanie warunkowegozwolnienia.
 • 27.  Jedynak T., Zarys metodyki pracy kuratorasądowego, Warszawa 2010 Kamiński J., Milewski S., Resocjalizacja skazanych.Poradnik dla kuratorów sądowych, Warszawa 1979 Majer J., Zostań kuratorem, Warszawa 1984 Paszkiewicz A., Wychowanie racjonalizujące wśrodowisku otwartym – zarys teorii, Białystok 2005 Skafiriak B., Pomoc postpenitencjarna w kontekściestrategii działań resocjalizacyjnych, Kraków 2007 Urban B., Stanik J. M. (red), Resocjalizacja, t. 1,Warszawa 2008 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurator_s%C4%85dowy http://pl.wikipedia.org/wiki/Resocjalizacja