Anatomie

3,803 views
3,182 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,803
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anatomie

 1. 1. Anatomie Lic. Andy Meirhaeghe
 2. 2. Het menselijk lichaam <ul><li>Botten </li></ul><ul><li>Spieren </li></ul><ul><li>Gewrichten </li></ul><ul><li>Organen </li></ul><ul><li>Bloedvaten </li></ul><ul><li>Zenuwen </li></ul><ul><li>Lymfevaten </li></ul>
 3. 3. Anatomische Terminologie
 4. 4. Anatomische aanduiding op het bovenste lidmaat
 5. 5. Anatomische bewegingsrichtingen <ul><li>Extensie-Flexie ( kniegewricht ) </li></ul>
 6. 6. Pronatie - Supinatie
 7. 7. A. Osteologie <ul><li>Pijpbeenderen </li></ul><ul><li>Platte beenderen </li></ul><ul><li>Onregelmatige beenderen </li></ul>
 8. 8. Schema lang pijpbeen <ul><li>Epifyse met gewrichtskraakbeen </li></ul><ul><li>Cavum Medullare </li></ul><ul><li>Periost </li></ul><ul><li>Endost </li></ul><ul><li>Epifysaire schijf </li></ul><ul><li>A. Nutricia </li></ul><ul><li>2,3 en 4 vormen de diafyse </li></ul>
 9. 9. Het skelet <ul><li>Hoofd </li></ul><ul><li>Bovenste lidmaat </li></ul><ul><li>Borstkas </li></ul><ul><li>Buik </li></ul><ul><li>Bekken </li></ul><ul><li>Onderste lidmaat </li></ul>
 10. 10. Caput of Hoofd
 11. 11. Membrum Superius ( bovenste lidmaat ) <ul><li>Tek. A </li></ul><ul><li>1 Clavicula </li></ul><ul><li>2 Scapula </li></ul><ul><li>3 Humerus </li></ul><ul><li>4 Ulna </li></ul><ul><li>5 Radius </li></ul><ul><li>Tek. C Manus ( hand ) </li></ul><ul><li>1 tem 4 : Carpus (Handswortelbeentjes) </li></ul><ul><li>4 tem 8 : Metacarpus (Middenhandsbeentjes) </li></ul><ul><li>9tem 13: Phalanges </li></ul>
 12. 12. Thorax ( borstkas ) <ul><li>Sternum ( borstbeen ) </li></ul><ul><li>Costae ( ribben ) </li></ul>
 13. 13. Abdomen ( buik ) <ul><li>Bevat organen </li></ul><ul><li>Bovenaan begrensd door diaphragma </li></ul><ul><li>Achteraan begrensd door wervelkolom </li></ul>
 14. 14. Wervelkolom <ul><li>A: vertebrae cervicales ( 7 ) </li></ul><ul><li>B: vertebrae thoracales ( 12 ) </li></ul><ul><li>C: vertebrae lumbales ( 5 ) </li></ul><ul><li>D: os sacrum en os coccygis </li></ul><ul><li>Atlas </li></ul><ul><li>Axis </li></ul><ul><li>Thoracaal 7 </li></ul><ul><li>Lumbaal 1 </li></ul><ul><li>Os sacrum </li></ul><ul><li>Os coccygis </li></ul>
 15. 15. Curvatuur <ul><li>Cervicale lordose </li></ul><ul><li>Thoracale kyfose </li></ul><ul><li>Lumbale lordose </li></ul>
 16. 16. Laterale doorsnede wervelkolom <ul><li>Ligamentum longitudinale posterius </li></ul><ul><li>Annulus Fibrosus </li></ul><ul><li>Corpus Vertebrae met trabecula </li></ul><ul><li>Nucleus Pulposus </li></ul><ul><li>Ligamentum longitudinale anterius </li></ul><ul><li>Canalis vertebralis </li></ul><ul><li>Processus spinosus </li></ul><ul><li>Ligamentum interspinale </li></ul><ul><li>Ligamentum supraspinale </li></ul><ul><li>Ligamenta flava </li></ul>
 17. 17. Pelvis ( bekken ) <ul><li>A: Os ilium </li></ul><ul><li>a1: crista iliaca </li></ul><ul><li>a2: SIAS </li></ul><ul><li>a3: SIAI </li></ul><ul><li>B: Os ischii </li></ul><ul><li>b1: tuber ischiadicum </li></ul><ul><li>C: Os pubis </li></ul><ul><li>D: Os sacrum </li></ul><ul><li>E: Os coccygis </li></ul><ul><li>F: Acetabulum </li></ul>
 18. 18. Membrum Inferius ( onderste lidmaat ) <ul><li>a Femur </li></ul><ul><li>a1 Caput femoris </li></ul><ul><li>a2 Collum femoris </li></ul><ul><li>a3 Trochanter major </li></ul><ul><li>a4 Trochanter minor </li></ul><ul><li>b Fibula </li></ul><ul><li>b1 Malleolus lateralis </li></ul><ul><li>b2 Caput fibulae </li></ul><ul><li>c Tibia </li></ul><ul><li>c1 Tuberositas tibiae </li></ul><ul><li>c2 Malleolus Medialis </li></ul><ul><li>d Patella </li></ul>
 19. 19. Pes ( voet ) <ul><li>Tarsus </li></ul><ul><li>Metatarsus </li></ul><ul><li>Phalanges </li></ul>
 20. 20. B. Arthrologie/Syndesmologie <ul><li>Articulatio Genu ( kniegewricht ) </li></ul><ul><li>1 Epifyse ( gewrichtsuiteinde) </li></ul><ul><li>4 Membrana fibrosum ( kapsel ) </li></ul><ul><li>6 Meniscus </li></ul><ul><li>8 Cartilago ( kraakbeen ) </li></ul>
 21. 21. Articulatio Temporo - Mandibularis <ul><li>1 Musculus temperoparietalis </li></ul><ul><li>5 Musculus masseter </li></ul>
 22. 22. Soorten Gewrichten <ul><li>Indeling op anatomische basis </li></ul><ul><li>Articulatio Simplex </li></ul><ul><li>Articulatio Composita </li></ul><ul><li>Articulatio Complexa </li></ul>
 23. 23. Indeling op basis van structuur <ul><li>Scharniergewricht </li></ul><ul><li>Rol- of draaigewricht </li></ul><ul><li>Eigewricht </li></ul><ul><li>Zadelgewricht </li></ul><ul><li>Kogelgewricht </li></ul>
 24. 24. C. Myologie
 25. 25. Spieren van de hals <ul><li>4 Musculus sternocleidomastoideus </li></ul><ul><li>! Musculi Scaleni </li></ul>
 26. 26. Spieren van de schoudergordel <ul><li>Ventraal Aanzicht </li></ul><ul><li>1 Musculus trapezius </li></ul><ul><li>2 Musculus deltoideus </li></ul><ul><li>3 Musculus serratus anterior </li></ul><ul><li>4 Musculus pectoralis major </li></ul><ul><li>5 Musculus sternocleidomastoideus </li></ul>
 27. 27. Spieren van de bovenarm M. Biceps Brachii M. Triceps Brachii
 28. 28. Spieren van de onderarm <ul><li>Extensoren en Flexoren van de pols </li></ul>
 29. 29. Spieren van de romp <ul><li>Musculus Rectus Abdominis </li></ul><ul><li>1 Musculi intercostales externes </li></ul><ul><li>2 Musculus rectus abdominis </li></ul><ul><li>3 Intersectiones tendineae </li></ul><ul><li>4 Linea Alba </li></ul><ul><li>5 Musculus Pyramidalis </li></ul>
 30. 30. Musculus obliquus abdominis externus Musculus obliquus abdominis internus
 31. 31. Musculus transversus abdominis
 32. 32. Rugmusculatuur
 33. 33. Rugmusculatuur <ul><li>Musculus Rhomboideus </li></ul>
 34. 34. Intrinsieke Rugmusculatuur <ul><li>Mm. Erector Spinae </li></ul>
 35. 35. Diaphragma <ul><li>1 Processus Xiphoideus </li></ul><ul><li>2 Ribbenrooster </li></ul><ul><li>3 Vena cava </li></ul><ul><li>7 Corpus vertebrae </li></ul><ul><li>13 Hiatus aorticus </li></ul><ul><li>14 Hiatus oesophagus </li></ul><ul><li>15 Centrum tendineum </li></ul>
 36. 36. Spieren van het bovenbeen Musculus rectus femoris Musculus Vastus Lateralis en Medialis
 37. 37. Musculus Vastus Intermedius Musculus sartorius
 38. 38. Musculus pectineus Musculus adductor brevis Musculus adductor longus Musculus gracilis
 39. 39. Achterzijde bovenbeen Musculus biceps femoris
 40. 40. Musculus semitendinosus Musculus semimembranosus
 41. 41. Spieren van het onderbeen Musculus gastrocnemius Musculus soleus en plantaris
 42. 42. Voorzijde onderbeen Musculus tibialis anterior
 43. 43. Overzicht laterale zijde been <ul><li>1 Os Coxae ( heup ) </li></ul><ul><li>2 Musculus gluteus maximus </li></ul><ul><li>3 Musculus biceps femoris c.l. </li></ul><ul><li>4 Musculus semimembranosus </li></ul><ul><li>5 Musculus biceps femoris c.b. </li></ul><ul><li>6 Patella </li></ul><ul><li>7 Musculus vastus lateralis </li></ul><ul><li>8 Tractus iliotibialis </li></ul><ul><li>9 Musculus rectus femoris </li></ul><ul><li>10 Musculus sartorius </li></ul><ul><li>11 Musculus tensor fasciae latae </li></ul>
 44. 44. Orgaanleer
 45. 45. Zenuwstelsel <ul><li>1 grote hersenen </li></ul><ul><li>2 kleine hersenen </li></ul><ul><li>3 hersenstam </li></ul><ul><li>4 ruggenmerg </li></ul><ul><li>5 grensstreng </li></ul><ul><li>6 perifere zenuw vd arm </li></ul><ul><li>7 perifere zenuw vh been </li></ul><ul><li>8 hersenzenuwen </li></ul><ul><li>9 perifere zenuwen vd romp </li></ul>
 46. 46. Zenuwcel
 47. 48. Bloedvatenstelsel
 48. 49. Lymfestelsel
 49. 50. Veel Succes !!!

×